Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny administrativ organisation i Social Omsorg"

Transkript

1 Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej Hedensted T:

2 Indhold: Indledning... 2 Hvordan arbejder vi i dag?... 3 Modeller for ny organisering af visitationen i Social Omsorg... 5 Fordele og ulemper... 5 Anbefaling:... 7 Driftsfunktioner... 9 Anbefaling: Ledelse Den fælles, administrative funktion Aktivitetsbestemt medfinansiering Konklusion Bilagsrapport...15 Indledning Dette oplæg beskriver en ny, administrativ organisation i kerneområdet Social Omsorg. Oplægget er et produkt af en arbejdsgruppe med deltagelse af lederne fra voksen- handicap, Sundhedsfremme og Senior Service, undtagen alle områdelederne. Sidstnævnte gruppe er løbende orienteret på ledermødet i Senior Service. Arbejdsgruppen har bestået af: Pia Anette Mejborn (Myndighedsleder Senior Service), Jette Therkelsen (konsulent, Handicapafdelingen), Ann Tobiesen (Distriktsleder), Birgit Munk Hansen (Afdelingsleder, Rehabilitering), Ejgil Jessen Hansen (Social- og Sundhedschef), Lisbeth Salkvist (Distriktsleder), Steen Dall-Hansen (Seniorchef), Jane Vase (Leder af køkkenfunktionen), Inga Larsen (Bofællesskabsleder), Helle Mortensen (Områdeleder Støttecentret), Lisbeth Troest (Leder af Handicapafdelingen), Christina Bjerking (Distriktsleder), Mette Boelt Christiansen (Bofællesskabsleder), Karis Dalsjø (Leder af Sundhedsfremme) og Anders Kirkedal (Specialkonsulent og sekretær for gruppen). 2

3 Hvilke enheder fusioneres? Den politiske beslutning om at etablere kerneopgaver som vejen til at sikre bæredygtig velfærd sammen med borgerne siger, at den tidligere afdeling for Senior Service (minus Pensionisthøjskolen) sammenlægges med de kompetencer, der som hovedopgave har beskæftiget sig med området for voksen- handicappede og området for Sundhedsfremme, inklusiv den aktivitetsbestemte medfinansiering. Kerneområdet Social Omsorg relaterer sig dels til kerneopgaven med bevægelsen for borgeren og tilhørende forudsætninger og dels til at organisationen fungerer som helhed. Hvordan arbejder vi i dag? I dag har vi i alt 5 1 forskellige visitationsenheder i det sammenlagte Social Omsorg. Vi har en myndighed for Senior Service, for Sygepleje, for Træning, for hjælpemidler og én for voksen- handicap. Borgerne har stor tilfredshed med den service, de 5 visitationsenheder hver især leverer i dag. De 5 visitationsenheder visiterer i dag til en række forskellige ydelser primært med udgangspunkt i Lov om Social Service og Sundhedsloven 2. Senior Service visiterer eksempelvis til hverdagsrehabilitering, hjemmehjælp, madordning eller bolig. Handicapafdelingen visiterer bl.a. til socialpædagogisk støtte i hjemmet, ledsagelse, aktivitets- og samværstilbud og til botilbud både i og uden for Hedensted Kommune. Hjælpemidler visiterer bl.a. til genbrugshjælpemidler, boligændringer eller særlige handicapbiler. Træning visiterer bl.a. til genop- 1 Herudover er der også Sundhedsfremme, som ikke har deciderede, visitationsopgaver med henvisning til hjemmel i Lov om Social Service eller Sundhedsloven 2 Af øvrig, sekundær lovgivning kan nævnes: Lov om specialundervisning for voksne og Almen bolig loven. 3

4 træning efter ophold på sygehus, vedligeholdelsestræning og børne- og ungetræning. De trænende terapeuter har i dag både kompetence til at visitere borgerne til træning og kompetence til efterfølgende også selv at træne de pågældende borgere. Visitatorerne i de tre plejedistrikter visiterer til sygeplejeydelser, når eksempelvis der er sket en udskrivning fra et sygehus af den enkelte borger. Nogle afdelinger har adskilt myndighedsfunktionen fra dem, der udfører aktiviteten sammen med borgerne/ for borgeren (Frit valg). Andre modificerer denne tilgang ved at have samme leder for enhederne (Handicap), mens andre igen håndterer henvendelsen, visitationen og udførelsen med én og samme person (Træning). Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger der gør, at det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning, der gør, at man løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv. Det omfatter følgende forudsætninger: Borgere, der er svækkede i et omfang, der gør, at de ikke eller kun i begrænset omfang kan tage vare på eget liv, oplever at blive hjulpet til at bevare eller øge deres livkvalitet Familien, netværket og det lokale samfund er vigtige elementer i den sociale omsorg, vi udviser for hinanden Borgeren får hjælp og rådgivning til at skabe fremskridt, til at tage ansvar for eget liv og til at klare sig selv bedst muligt Omgivelser og tilbud er indrettet, så man så vidt muligt kan bruge dem selvstændigt. Det gælder både i det offentlige og i lokalområderne. Citat fra Hedensted Kommunes styrelsesvedtægt og kerneopgaven for Udvalget for Social Omsorg Se en mere detaljeret beskrivelse af den eksisterende visitation i de 5 enheder i bilaget, inklusiv et overblik over den nuværende organisering og den faglige baggrund i visitationerne. Opgaverne i Social Omsorg er i høj grad præget af, at de borgere, som enhederne er i kontakt med, har en række rettigheder til på den ene eller den anden måde at få hjælp og støtte fra det offentlige. De ældre eller handicappede borgere bliver i dag visiteret efter en konkret, individuel vurdering, inden for lovens rammer, og inden for rammerne af det kommunalt fastsatte serviceniveau. Når Social Omsorg skal fokusere på bevægelsen hos borgeren (progression) og de forudsætninger i kerneopgaven, der er herfor via samskabelse, ser vi det som oplagt at fokusere den ny organisation på netop borgernes behov og mødet med kommunen. Derfor koncentrerer oplægget om en ændret organisation i Social Omsorg sig omkring en ny organisering af visitationen i Social Omsorg. 4

5 Modeller for ny organisering af visitationen i Social Omsorg Nedenfor præsenteres 6 modeller for en ny organisering af visitationen. Tænkningen er, hvis vi har en akse, der går fra venstre mod højre; til venstre har en model, hvor der er lav integration mellem enhederne og til højre har den model, hvor der er størst integration. Modellerne er: 1. Model 1: Samling af alle visitationsenheder i én enhed 2. Model 2: Samling af alle visitationsenheder undtagen sygeplejen 3. Model 3: Samling af alle visitationsenheder undtagen Handicap 4. Model 4: Samling af alle visitationsenheder undtagen sygeplejen og Handicap 5. Model 5: Samling af alle visitationsenheder undtagen sygeplejen og Rehabilitering 6. Model 6: Ingen samling af visitationsenhederne. Fordele og ulemper Nedenfor er der forskellige fordele og ulemper ved de tænkte modeller listet op. Model Fordele Stordrift Nytænkning Flerfagligt kompetencesamarbejde Én indgang Får kigget på borgerne på en ny måde Mindre sårbarhed Ydelsessammenhæng sikres Ydelsesoverblik er samlet Muligvis billigere løsninger Understøtter kerneopgavetænkningen. Stordrift Nytænkning Forskellige lovgivninger holdes nogenlunde for sig Flerfaglige kompetencesamarbejde. Får kikket på borgerne på en ny måde. Velfærdsteknologi, APV hjælpemidler og rehabilitering hænger godt sammen. 2+2 = 5 Understøtter kerneopgavetænkningen. En vis stordrift Mindre sårbarhed Ulemper Sygeplejen er sundhedslov. Øvrige er SEL. Terapeuternes ansættelsesforhold skal ændres, da de både visiterer og udfører. Lokaleudfordring, hvis samlet organisation. Begrænset samarbejde mellem sygeplejekompetencer og socialfaglige kompetencer. Lokaleudfordring, hvis samlet organisation. Terapeuternes ansættelses- Begrænset samarbejde mellem senior og handicap. Visitationen af sygeplejen er omlagt i 2013 til tre visitatorer, som sidder decentralt. 5

6 Hjælpemiddelvisitation og depot hører sammen. Risiko for at socialfaglighed går tabt i mængden. Visitationen af sygeplejen er omlagt i 2013 til tre visitatorer, som sidder decentralt. Erfaring fra sygeplejen: Mange småjusteringer kræver nærhed i forhold til de udførende led. Risiko for at komme længere væk fra udførende led. forhold skal ændres, da de både visiterer og udfører. Erfaring fra sygeplejen: Mange småjusteringer kræver nærhed i forhold til de udførende led. Risiko for at komme længere væk fra udførende led. Model Fordele Hjælpemidler og SEL dele af træning 86 stk. 1 Simple hjælpemidler kan håndteres hurtigt, men forudsætter sammenhæng med hjælpemiddeldepot. APV hjælpemidler vil muligvis kunne håndteres hurtigere. Borgeroverblik forbedres væsentligt ift. rehabiliteringsprojektet. Rambøll Rapport (jan. 2012) peger på god sammenhæng i forhold til hjælpemidler og frit valg i samme visitation. Nytænkning SEL bevillinger Mulighed for at arbejder rehabiliterende ift. handicap Mange fælles opgaver, f.eks. boligvisitation og BPA, UTH, magtanvendelse, værgemål hænger fint sammen. Opsplitning i 83 og 85 visitation ophører. Fælles omsorgssystem Mere fælles mål for borgerne. Alle kender sagsgangene som i dag Mindst uro. Ulemper Begrænset stordrift En del af træningen er sundhedsloven. Visitation og træningsudførelse af samme person mistes. Overgang fra sundhedslovstræning til SEL-træning risikerer at blive usmidig. Specialistfunktioner omkring eks. boligændringer og handicapkøretøjer. Ansættelsesforhold i træning. Ulempe at handicap ikke er med. Lokaleudfordring, hvis myndig skal være samlet. Begrænset stordrift Begrænset udnyttelse af rehabilitering i den nye organisation. Meget forskellige kulturer. Nogle specialiserede sager passer muligvis ikke ind. Potentielt større afstand mellem myndighed og udfører på handicap. Politikerne har ønsket input til en forenkling/ samling af vores visitations-enheder Ingen fornyelse. SEL fortsat opdelt i paragraf-visitationer. Begrænset samarbejde mellem senior og handicap. Sårbarhed i de små funktioner. 6

7 Anbefaling: Det anbefales, at Social Omsorg vælger model 2 for den fremtidige visitation, fordi der her er flest fordele og færrest ulemper. Den valgte model giver mulighed for at samle al visitation som har med lov om social service at gøre i en fælles myndighedsfunktion. Sygeplejevisitationen, som er omlagt til tre decentrale visitatorer i 2013, og som visiterer udelukkende efter sundhedsloven, tilknyttes myndighedsfunktionen jf. nedenstående figur, men forbliver decentralt organiseret. Ved at samle de 4 myndighedsfunktioner, inkl. hjælpemiddeldepotet, bliver der mulighed for at oprette et antal tværfaglige myndighedsteam i den fælles myndighedsfunktion. Det betyder, at borgere, som modtager flere forskellige ydelser, vil få en mere koordineret indsats og opleve at blive betjent af én myndighedsfunktion fremfor flere, som det er tilfældet i dag. Borgere, som kun modtager enkeltstående ydelser, vil ikke opleve nogen ændring i deres betjening. Der vil være en fordel i, at de trænende terapeuter både bliver den del af den fælles visitation og samtidig bliver udførende (som det er i dag). På den måde tages hensyn til de gode erfaringer med hurtig sagsbehandling og samordning af træning både i forhold til Sundhedsloven og SEL. De tværgående teams placeres så vidt muligt i Huset, Løsning. Alternativt placeres de ved Hjælpemiddeldepotet. Principperne bag oplæg om ny organisation er: Én myndighedsfunktion med én leder. Et antal tværgående teams (Løsninger på tværs af fagligheder) 3 stk. (Fysisk placeret i Huset Løsning) De skal lejlighedsvis være ude i driften i distrikterne. Sygeplejen deltager i disse (stiplede linjer på nedstående figur) men forbliver decentralt (de tre visitatorer i de tre distrikter). Stillingsopslag til de tværgående teamkoordinatorer udarbejdes. Det faglige niveau skal sikres og udvikles. Der afholdes med passende intervaller faglige koordinationsmøder, ledet af myndighedsleder (med dagsorden og referat). Overblik over frivillige (samskabelse) Fokus på rehabilitering (samskabelse) Progressionsmål i alle visitationer Ét samlet mål for borgeren. 7

8 Den ny myndighedsfunktion i Social Omsorg kan illustreres på følgende måde: 8

9 Driftsfunktioner De nuværende driftsfunktioner i Social Omsorg er følgende: A. Frit valg- området = Hjemmehjælp i form af praktisk bistand og personlig pleje(se bilag). B. 10 Plejecentre = 10 plejehjem (i tre distrikter), korttidsophold i Løsning, daghjem, demensdaghjem og aktiviteter (Også visitation/myndighed i forhold til sygeplejeydelser) (Se bilag) med opgaver så som: Sygepleje, sårklinik, demensafsnit C. Sygepleje = Hjemmesygepleje, akutteam og sygeplejeklinikker (Somatik) Med opgaver så som: Sundhedsydelser inden for få timer og intravenøs behandling i eget hjem. D. 2 produktionskøkkener (Løsning og Rårup), samt decentral produktion på de kommunale plejecentre (Se bilag) Med opgaver så som: Levering af mad til hjemmeboende pensionister, levering af mad til leve-bo-miljøer på plejecentre, uddannelse af elever. E. 1 Støttecenter (Hornsyld) (Se bilag) Med opgaver så som: Hjemmevejledning for handicappede der bor hjemme hos sig selv. Beskyttet beskæftigelsesaktiviteter, cafétilbud for handicappede, specialenhed for unge med autisme og ledsagerordning. F. 9 Bofællesskaber (Se bilag) Med opgaver så som: Botilbud til fysisk og psykisk handicappede samt aktivitets- og samværstilbud. G. 1 Sundhedsfremmeafdeling (Se bilag) Med opgaver så som: Sundhedspolitik for hele kommunen, rygestopkurser, forløbsprogrammer og selvhjælpsgrupper. H. Sagsbehandling hjælpemidler (Også myndighed) Med opgaver så som: genbrugshjælpemidler/forbrugsgoder; Hjælp til boligændring, handicap-bil og kropsbårne hjælpemidler. I. 1 Hjælpemiddelafdeling (kun udfører) J. 1 Træningsafdeling (Også myndighed). Med opgaver så som: Genoptræning efter sygehusophold, vedligeholdelsestræning og børne- og unge-træning. I dag er sygeplejen placeret med udgangspunkt i de tre plejedistrikter, altså geografisk orienteret. De øvrige opgaver så som kostområdet, hjælpemiddelområdet, handicap, rehabilitering og sundhedsfremme er alle funktions-opdelt. Til at illustrere de mulige fordele og ulemper ved enten geografisk eller funktionel opdelt driftsorganisation kan anvendes nedenstående figur. Den funktionsopdelte organisation ville kunne medvirke til en faglig ensartet service overfor borgerne på de respektive områder. På negativ-siden ved den funktionelle organisering, ville der sandsynligvis: 9

10 1) være behov for flere ledere, samtidig med, at det 2) vil have negativ indvirkning på den fleksibilitet, der i dag er i udnyttelsen af personalet i vagter 24 timer, 7 dage om ugen og 3) i udnyttelsen af de faglige kompetencer, opgaveløsning på tværs mellem plejecentre og udekørende funktioner, samt 4) Nærheden til borgerne. Fordelene ved den geografiske organisering er hensynet til den måde som plejen fleksibelt arbejder på i dag eksempelvis mht. vagter i aften, nat og weekend-timerne. Det er lettere at flytte medarbejdere mellem plejecentre og udekørende teams. Der arbejdes tværfagligt i mere afgrænsede grupper og sidst men ikke mindst, er der hensynet til den nære relation til borgerne. Det ser ud til, at der er flere fordele ved at bevare de nuværende 3 plejedistrikter (geografisk opdelt). Handicaps driftsfunktioner i form af primært bofællesskaber og Støttecenter er nogle relativ små enheder. De vil komme til at udgøre nogle endnu mindre enheder, hvis de eksempelvis splittes op i 3 enheder i hvert sit plejecenterdistrikt. Ved at holde voksen- handicap samlet bevares fagligheden og muligheden for at arbejde på tværs inden for voksen- handicap. Sundhedsfremme er i dag et lille om end vigtigt område, der derfor ikke umiddelbart med fordel bør splittes op i 3 geografisk afdelinger og dermed gøres mere sårbart. Derfor er oplægget, at Sundhedsfremme fastholdes som en samlet enhed. Sundhedsfremme kan med fordel fusioneres med de forebyggende hjemmebesøg og de trænende terapeuter for at få samlet sundhedsfremme og forebyggelse i en enhed. Enheden vil være samlet i huset. Kostfunktionen fortsætter med uændret organisation og organisatorisk placering. Anbefaling: Det anbefales at bevare en geografisk, opdelt driftsorganisation, dog således at kostfunktionen, Sundhedsfremme og handicaps driftsfunktioner bevares intakte. Sundhedsfremme vil i den nye organisation også varetage de forebyggende hjemmebesøg og de trænende terapeuter. Ledelsesstrukturen i forhold til driftsfunktionerne bliver den, vi kender i dag. Derudover vil der i forhold til driftsfunktionerne være fokus på: Ledelse I øjeblikket er der 3 distriktsledere og 9 områdeledere på driftsfunktionerne på det tidligere seniorområde. Det er uensartet i dag med hensyn til, hvor mange medarbejdere og ledere, der refererer til distriktslederne. Med kerneopgave-fokus, involvering af lokalsamfund og netværk på nye måder med henblik på at skabe resultater sammen med borgerne, skal ledelse også tænkes på nye måder. Det er derfor fokus på ledelse og forudsætninger for at kunne ud udøve god ledelse i den nye organisation for Social Omsorg. 10

11 Den fælles, administrative funktion Den nye 3, fælles, administrative funktion rummer en række opgaver, som nok i højere grad end tidligere, vil kræve akademisk uddannelse, og som bl.a. skal have fokus på følgende opgaver: Det regionale og faglige samarbejde Sundhedsaftaler og relaterede aftaler Overblik over fora i det regionale samarbejde og vores repræsentation Samling af referater Forberede og påklædning af mødedeltagere Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunalt- lægeligt samarbejde Sygeplejemøder Juridisk kompetence Dagsordner, møder og referater Dagsordens produktion og arrangere møder, Viden om hørings- og informationsforpligtelse. Forberede af oplæg/plancher. Det politiske udvalg, ledermøder Handicapråd Seniorråd Sektor MED Økonomi Økonomi, controlling og aftaler FLIS, SAS Budget- og regnskabsbemærkninger Udbud Aftaler med Boligselskaberne, herunder afvikling af ældreboliger. Styring af overskudskroner Takster. Ressourcemodel Statistik og analyse Udvikling og kommunikation Velfærdsteknologi Projektstyring, overblik, status, Evalueringer Nyhedsbreve, Informationsmaterialer Intranet, hjemmeside, Tilbudsportal Vedligeholdelse af fælles drev Andre opgaver, som også skal organiseres, men som ikke vil kræves akademisk kompetence: Systemer SBSYS (Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) CSC Sundhed, CSC Social (IT-fagsystem) 3 Se oversigt over eksisterende faglige, administrative kompetencer og deres nuværende opgaver i bilaget. 11

12 PDA, Tablets Vagtplanlægning Fælles Medicin Kort (FMK) Telesår Xena Uddannelse og kurser Utilsigtede hændelser (UHT) Værgemål Klagesager, herunder udfærdigelse af svar. Journalisering. Overholdelse af tidsfrister. BPA (Brugerstyret person assistance) Studerende og elever Kurser Overblik over konferencer, kursustilbud og koordineret tilmelding. Magtanvendelse Betaling af regninger Viceværtfunktion Huset Lokalestyring Frokost Rengøring Kopimaskiner Alarmer Telefonsystemer Kontorartikler Køkkenfunktion Den ny, fælles administration vil som udgangspunkt få en fælles team-koordinator på lige fod med teamkoordinatorerne i visitationen. Personaleansvaret for medarbejderne i den fælles, administrative funktion deles mellem lederen af myndig/ visitationen og chefen for Social Omsorg. Et oplæg til den samlede organisation i Social Omsorg ser således ud: 12

13 hvor den fælles myndighedsfunktion og den fælles administrative funktioner er stabsfunktioner. Placeringen under chefen på figuren skal illustrere, at myndighed og den fælles administrative funktion, netop er fælles i hele organisationen. Aktivitetsbestemt medfinansiering Et af de store budgetområder i Social Omsorg er aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er et oplæg til det politiske niveau om at begynde med at arbejde mere målrettet med at nedbringe de kommunale udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Denne mere målrettede tilgang vil kræve, at de relevante kompetenceområder bliver involveret i arbejdet. Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes målrettet med medfinansieringen på kompetenceområderne med henblik på besparelser, vil budgettet og udgifterne til medfinansieringen blive fordelt på det administrative niveau til sundhedsplejen, psykiatri og social omsorg. På det politiske niveau er budgettet samlet på udvalget for Social omsorg. Fordelingen af budgettet vil ske i henhold til de udgifter, der er på de diagnoseområder, som skal fordeles. Såfremt der skal spares på medfinansieringen kræver det en adfærdsændring - ikke blot i kommunen, men også hos praktiserende læger, speciallæger og i sygehusvæsenet. Det er derfor en langsigtet proces, hvor vi må forvente en indkøringsfase uden de store besparelser. Nedenfor præsenteres en trappemodel, som kan illustrere, hvordan de økonomiske mål kan nås. Nettobesparelse 1 mio. kr. Nettobesparelse mio. kr. Nettobesparelse mio. kr. Nettobesparelse mio. kr. Nettobesparelse mio. kr Akkumuleret besparelse 0 mio. kr. 1 mio. kr. 2 mio. kr. 3 mio. kr. 4 mio. kr. Hvis der besluttes at arbejde videre med modellen, foreslås det, at der nedsættes én eller flere arbejdsgrupper, der arbejder med: Hvilke diagnoseområder, der er mest interessant at kigge nærmere på? (eksempelvis KOL og/eller diabetes) Hvilke indsatser kan vi gennemføre i Hedensted Kommune, og hvad koster de? Hvilke besparelser forventes? 13

14 Konklusion Konkluderende i oplægget til ny organisation i Social Omsorg i Hedensted Kommune: En fælles myndighedsfunktion med tværgående teams og hjælpemiddeldepot. De 3 sygepleje visitatorer tilknyttes. En fælles administrativ enhed. Voksen- handicap forbliver samlet eksklusiv myndighed og administration. De 3 distrikter fortsætter med uændret organisation. Sundhedsfremme, forebyggelse og træning samles i én enhed. Kostområdet fortsætter med uændret organisation. Aktivitetsbestemt medfinansiering får selvstændigt fokus. 14

15 Bilagsrapport Til oplæg om ny administrativ organisation i Social Omsorg, Hedensted Kommune 2014: Den eksisterende organisation i Social Omsorg Bilaget beskriver tre ting ved den nuværende organisation, som skal fusioneres til Social Omsorg. Vi ser på: 1. De eksisterende myndighedsfunktioner / visitationer 2. De eksisterende centrale, administrative funktioner 3. De nuværende driftsfunktioner. Bilagsfortegnelse: Bilagsrapport Myndighed/ Visitation i dag Forskel på Sundhedsloven og Lov om Social Service Nuværende organisering af myndighed Senior Service Sygeplejen Handicap Træning Hjælpemidler Antal visitationer Faglig baggrund De eksisterende, centrale, administrative funktioner i relation til Social Omsorg Erfaringer fra andre kommuner Varde Hjørring De nuværende driftsfunktioner Sundhedsfremme Støttecentret (Hornsyld): Rehabiliteringsafdelingen Køkkenfunktionen Plejecentre i Hedensted Kommune Vest - Nederbylund, Merete Baastrup Vest - Nedergården, Pernille Wiinblad Jensen Vest Møllebo, Ann Tobiesen Vest Øster Snede PLC, Dorthe Hundahl Storgaard

16 Midt Løsning PLC, Birthe Thorborg Larsen Øst Birkelund, Jette Roest Øst Kirkedal, Dorthe Nielsen (Lis Flyvholm) Øst Kildevældet, Dorthe Kjær Iversen Opholdssteder og bofællesskaber på handicapområdet i Hedensted Kommune Bofællesskabet Egespring (Uldum) Bofællesskabet Frydenlyst (Lindved) Bofællesskabet Lunavej (Hedensted by) Bofællesskabet Rørkærvej (Hedensted by) Bofællesskabet Solhøj (Hedensted by) Nebsager Bomiljø (Hornsyld) Botrænings- bofællesskabet Egevej (Hornsyld) Bofællesskabet Syrenvænget (Juelsminde) Budget 2015 for Social omsorg

17 1. Myndighed/ Visitation i dag I dag har vi i alt 5 4 forskellige visitationsenheder i det sammenlagte Social Omsorg. Vi har en myndighed for Senior Service, for Sygepleje, for Træning, for Hjælpemidler og for Handicap. De 5 myndighedsfunktioner er præsenteret nedenfor med henvisning til de primære funktioner og opgaver, som enhederne visiterer til. Myndighedsafdelingen i Senior Service visiterer i dag til en række støtte- og hjælpeopgaver for voksne borgere. Støtten kan være midlertidig eller længerevarende, pga. sygdom, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller ved særlige sociale problemer. Støtten er typisk hjemmehjælp, madordning eller bolig. De tre plejedistrikter (som ikke er identisk med de tre sammenlagte kommuner) har kompetence til at visitere til sygeplejeydelser ud fra ordinationen fra eksempelvis en sygehuslæge. 4 Herudover er der også Sundhedsfremme, som ikke har deciderede, visitationsopgaver med henvisning til hjemmel i Lov om Social Service eller Sundhedsloven 17

18 Handicapafdelingen visiterer i dag til en række ydelser med udgangspunkt i Lov om Social Service. Det er især socialpædagogisk støtte i borgernes egne boliger, botilbud samt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Målgruppen er voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. En del af hjælpen betales til borgere i botilbud uden for Hedensted Kommune. 18

19 Målgruppen for Hjælpemiddelafdelingen er alle borgere i Hedensted Kommune med behov for hjælpemidler. Alle hjælpemidler har deres udspring med hjemmel i Lov om Social Service. Målgruppen for Træningsafdelingen er alle borgere i kommunen med behov for træning eller genoptræning. Visitationen kan eksempelvis både foregå med udgangspunkt i en genoptræningsplan fra et sygehus (Sundhedslovgivningen) eller med udgangspunkt i Lov om Social Service. 19

20 Forskel på Sundhedsloven og Lov om Social Service. De to alt dominerende lovgivninger i Social Omsorg er sundhedsloven og lov om social service. Nedenfor skitseres forskellen i de to lovgivninger i skemaet, primært med udgangspunkt i sygeplejen. Sundhedsloven Lov om Social Service (SEL) Nøgleord Målgrupper Hvordan sker ansøgningen om hjælp? Sagsgangen Afgørelse Sundhedsfremme Forebyggelse Behandling Pleje Rehabilitering Palliation Alle patienter pga. akut eller kronisk sygdom Alle borgere i øvrigt Hjælpen sættes i værk på baggrund af henvendelse fra egen læge, speciallæge eller sygehuslæse. Ikke behov for hjemmebesøg hos borgeren. Sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter har autorisation dvs. de kan selv træffe afgørelse om ydelse og levering. Myndighedsopgave. Ingen krav om skriftlighed i forbindelse med bevilling af indsatsen. Rådgivning og støtte Mindste indgrebs princip og Laveste effektive omkostningsniveau (LEON), inden for lovens rammer Den enkeltes og familiens eget ansvar Forebygge særlige sociale problemer Borgere med nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Borgeren ansøger om hjælpen. Andre kan godt kontakte kommunen på vegne af borgeren. Der foretages som udgangspunkt et visitationsbesøg. Borgeren har pligt til at medvirke i sagens oplysning. I nogle tilfælde kan borgeren selv vælge leverandør (Eks. hjemmehjælp) Myndighedsopgave. Myndigheden skal behandle alle ansøgninger. Afgørelsen skal oplyses skriftligt. Delegationsmulighed Ja Nej Dokumentation Patientjournaler Myndighed skal føre notater og indhente relevante oplysninger, der kan have betydning for sagens afgørelse. Klageadgang Patientombuddet Klage over afgørelsen: Ankestyrelsen Klage over udførelsen: Til kontaktperson eller myndigheden Økonomi Gratis Gratis i de langt de fleste tilfælde Egenbetaling for madservice Egenbetaling for midlertidig hjemmehjælp Egenbetaling for botilbuds udbud af en række ydelser, så som transport. Ansvar for udførelse, opfølgning og afslutning Hjemmesygeplejen Udførelse: Leverandøren/udføreren Opfølgning: Visitator, socialrådgiver, leverandør og borgeren selv Afslutning: Visitator/myndighed Tilsyn Den kommunale myndighed Socialtilsyn Midt (Silkeborg Kommune) Den kommunale myndighed 20

21 Af øvrige relevante lovgivninger, som Social Omsorg også fremover skal administrere og tage hensyn til i bl.a. visitationen er STU-loven, lov om specialundervisning for voksne og almenbolig loven. Sundhedsloven er årsag til opgaver i visitationen, som vi ikke har så meget indflydelse på som kommune. Loven om social service har rummet en del af de opgaver, som er årsagerne til at vi har fået kommunalreformen, med det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for det specialiserede sociale område hos kommunerne. Sundhedsloven og de medfølgende opgaver er et område, der i de nærmeste år vil blive ekstra fokus på med væksten i det nære sundhedsvæsen og opgaveglidninger fra regionerne til kommunerne. Nuværende organisering af myndighed Enheder Organisering Særlige kompetencer Model Senior Service Centralt i Huset Sygepleje Visitation i pakker jf. kvalitetsstandarder Løsning Ergoterapeut Plejedistrikterne Tre distrikter (Vest, Midt, Øst) Handicap To distrikter (Uldum og Hedensted) Sygepleje Sårklinikker Kontinens Demens ADHD Autisme Senhjerneskader BPA Udviklingshæmmede Træning Centralt i Løsning Børnetræning, hjerneskade Øvrig neurologi, Håndkirurgi, rygtræning; Ortopædi, Urologi (bækkenbund), FOTT (mund/ansigtsstimulation), smerte- træning, ADL (aktiviteter i dagliglivet) Hjælpemidler Terapeuter er tilknyttet de tre distrikter. Borger henvender sig direkte til den enkelte medarbejder via telefon eller elektronisk. Siddestillingsanalyse Boligindretning Børnehjælpemidler Kugledyner Sager for borgere uden for kommunen Biler Visitation på ydelsesniveau Visitation i pakker jf. kvalitetsstandarder Visitation på ydelsesniveau Visitation på ydelsesniveau jf. kvalitetsstandarder Visitations på ydelsesniveau jf. kvalitetsstandarder 21

22 Udførelse Senior Service I forhold til boligvisitering: Visitationsudvalg af 2 visitatorer og myndighedsleder /konsulent, der mødes hver 14. dag. Når der skal visiteres til personlig pleje, rengøring, madservice bliver der visiteret, revurderet og truffet afgørelser på alle ansøgninger. Telefonslusen er bemandet dagligt fra af 1 2 visitatorer. Alle nye borgere sendes gennem Aktiv Hver Dag Teamet, som består af 2 visitatorer, 2 ergoterapeuter og 2 træningsassistenter (SSA). Der er knyttet en fast visitator til de 3 distrikter disse laver revurderinger, diverse justeringer i visiteringerne, borgermøder, samarbejdsmøder med plejehjemsgrupperne i distrikterne. I forhold til boligvisitering er der fast knyttet 2 visitatorer, som behandler boligansøgninger. I forhold til bevilling af plejeoverlov er der tilknyttet en fast visitator. Øvrige myndighedsopgaver håndteres af visitatorer og administrative medarbejdere. De forebyggende hjemmebesøg tilbydes én gang årligt til alle + 75 årige. Der afholdes workshops 2 gange årligt for nye borgere, der er fyldt 75 i det halvår mødet afholdes. Nedenstående figur illustrerer en visitation til hjemmehjælp eller andet efter 83 og

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Virksomhedsgrundlag - 2005

Virksomhedsgrundlag - 2005 VISITATIONS T E A M E T V i s i t a t i o n s t e a m e t s m i s s i o n V i s i t a t i o n s t e a m e t s v æ r d i e r K v a l i t e t s o p f ø l g n i n g M å l s æ t n i n g e r Virksomhedsgrundlag

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg

Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg Notatet indeholder: Baggrund for evaluering side 1 Resultat fra medarbejderinterview side 2 Forslag til fremtidig organisering side 4 Understøttelse

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere