Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny administrativ organisation i Social Omsorg"

Transkript

1 Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej Hedensted T:

2 Indhold: Indledning... 2 Hvordan arbejder vi i dag?... 3 Modeller for ny organisering af visitationen i Social Omsorg... 5 Fordele og ulemper... 5 Anbefaling:... 7 Driftsfunktioner... 9 Anbefaling: Ledelse Den fælles, administrative funktion Aktivitetsbestemt medfinansiering Konklusion Bilagsrapport...15 Indledning Dette oplæg beskriver en ny, administrativ organisation i kerneområdet Social Omsorg. Oplægget er et produkt af en arbejdsgruppe med deltagelse af lederne fra voksen- handicap, Sundhedsfremme og Senior Service, undtagen alle områdelederne. Sidstnævnte gruppe er løbende orienteret på ledermødet i Senior Service. Arbejdsgruppen har bestået af: Pia Anette Mejborn (Myndighedsleder Senior Service), Jette Therkelsen (konsulent, Handicapafdelingen), Ann Tobiesen (Distriktsleder), Birgit Munk Hansen (Afdelingsleder, Rehabilitering), Ejgil Jessen Hansen (Social- og Sundhedschef), Lisbeth Salkvist (Distriktsleder), Steen Dall-Hansen (Seniorchef), Jane Vase (Leder af køkkenfunktionen), Inga Larsen (Bofællesskabsleder), Helle Mortensen (Områdeleder Støttecentret), Lisbeth Troest (Leder af Handicapafdelingen), Christina Bjerking (Distriktsleder), Mette Boelt Christiansen (Bofællesskabsleder), Karis Dalsjø (Leder af Sundhedsfremme) og Anders Kirkedal (Specialkonsulent og sekretær for gruppen). 2

3 Hvilke enheder fusioneres? Den politiske beslutning om at etablere kerneopgaver som vejen til at sikre bæredygtig velfærd sammen med borgerne siger, at den tidligere afdeling for Senior Service (minus Pensionisthøjskolen) sammenlægges med de kompetencer, der som hovedopgave har beskæftiget sig med området for voksen- handicappede og området for Sundhedsfremme, inklusiv den aktivitetsbestemte medfinansiering. Kerneområdet Social Omsorg relaterer sig dels til kerneopgaven med bevægelsen for borgeren og tilhørende forudsætninger og dels til at organisationen fungerer som helhed. Hvordan arbejder vi i dag? I dag har vi i alt 5 1 forskellige visitationsenheder i det sammenlagte Social Omsorg. Vi har en myndighed for Senior Service, for Sygepleje, for Træning, for hjælpemidler og én for voksen- handicap. Borgerne har stor tilfredshed med den service, de 5 visitationsenheder hver især leverer i dag. De 5 visitationsenheder visiterer i dag til en række forskellige ydelser primært med udgangspunkt i Lov om Social Service og Sundhedsloven 2. Senior Service visiterer eksempelvis til hverdagsrehabilitering, hjemmehjælp, madordning eller bolig. Handicapafdelingen visiterer bl.a. til socialpædagogisk støtte i hjemmet, ledsagelse, aktivitets- og samværstilbud og til botilbud både i og uden for Hedensted Kommune. Hjælpemidler visiterer bl.a. til genbrugshjælpemidler, boligændringer eller særlige handicapbiler. Træning visiterer bl.a. til genop- 1 Herudover er der også Sundhedsfremme, som ikke har deciderede, visitationsopgaver med henvisning til hjemmel i Lov om Social Service eller Sundhedsloven 2 Af øvrig, sekundær lovgivning kan nævnes: Lov om specialundervisning for voksne og Almen bolig loven. 3

4 træning efter ophold på sygehus, vedligeholdelsestræning og børne- og ungetræning. De trænende terapeuter har i dag både kompetence til at visitere borgerne til træning og kompetence til efterfølgende også selv at træne de pågældende borgere. Visitatorerne i de tre plejedistrikter visiterer til sygeplejeydelser, når eksempelvis der er sket en udskrivning fra et sygehus af den enkelte borger. Nogle afdelinger har adskilt myndighedsfunktionen fra dem, der udfører aktiviteten sammen med borgerne/ for borgeren (Frit valg). Andre modificerer denne tilgang ved at have samme leder for enhederne (Handicap), mens andre igen håndterer henvendelsen, visitationen og udførelsen med én og samme person (Træning). Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger der gør, at det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning, der gør, at man løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv. Det omfatter følgende forudsætninger: Borgere, der er svækkede i et omfang, der gør, at de ikke eller kun i begrænset omfang kan tage vare på eget liv, oplever at blive hjulpet til at bevare eller øge deres livkvalitet Familien, netværket og det lokale samfund er vigtige elementer i den sociale omsorg, vi udviser for hinanden Borgeren får hjælp og rådgivning til at skabe fremskridt, til at tage ansvar for eget liv og til at klare sig selv bedst muligt Omgivelser og tilbud er indrettet, så man så vidt muligt kan bruge dem selvstændigt. Det gælder både i det offentlige og i lokalområderne. Citat fra Hedensted Kommunes styrelsesvedtægt og kerneopgaven for Udvalget for Social Omsorg Se en mere detaljeret beskrivelse af den eksisterende visitation i de 5 enheder i bilaget, inklusiv et overblik over den nuværende organisering og den faglige baggrund i visitationerne. Opgaverne i Social Omsorg er i høj grad præget af, at de borgere, som enhederne er i kontakt med, har en række rettigheder til på den ene eller den anden måde at få hjælp og støtte fra det offentlige. De ældre eller handicappede borgere bliver i dag visiteret efter en konkret, individuel vurdering, inden for lovens rammer, og inden for rammerne af det kommunalt fastsatte serviceniveau. Når Social Omsorg skal fokusere på bevægelsen hos borgeren (progression) og de forudsætninger i kerneopgaven, der er herfor via samskabelse, ser vi det som oplagt at fokusere den ny organisation på netop borgernes behov og mødet med kommunen. Derfor koncentrerer oplægget om en ændret organisation i Social Omsorg sig omkring en ny organisering af visitationen i Social Omsorg. 4

5 Modeller for ny organisering af visitationen i Social Omsorg Nedenfor præsenteres 6 modeller for en ny organisering af visitationen. Tænkningen er, hvis vi har en akse, der går fra venstre mod højre; til venstre har en model, hvor der er lav integration mellem enhederne og til højre har den model, hvor der er størst integration. Modellerne er: 1. Model 1: Samling af alle visitationsenheder i én enhed 2. Model 2: Samling af alle visitationsenheder undtagen sygeplejen 3. Model 3: Samling af alle visitationsenheder undtagen Handicap 4. Model 4: Samling af alle visitationsenheder undtagen sygeplejen og Handicap 5. Model 5: Samling af alle visitationsenheder undtagen sygeplejen og Rehabilitering 6. Model 6: Ingen samling af visitationsenhederne. Fordele og ulemper Nedenfor er der forskellige fordele og ulemper ved de tænkte modeller listet op. Model Fordele Stordrift Nytænkning Flerfagligt kompetencesamarbejde Én indgang Får kigget på borgerne på en ny måde Mindre sårbarhed Ydelsessammenhæng sikres Ydelsesoverblik er samlet Muligvis billigere løsninger Understøtter kerneopgavetænkningen. Stordrift Nytænkning Forskellige lovgivninger holdes nogenlunde for sig Flerfaglige kompetencesamarbejde. Får kikket på borgerne på en ny måde. Velfærdsteknologi, APV hjælpemidler og rehabilitering hænger godt sammen. 2+2 = 5 Understøtter kerneopgavetænkningen. En vis stordrift Mindre sårbarhed Ulemper Sygeplejen er sundhedslov. Øvrige er SEL. Terapeuternes ansættelsesforhold skal ændres, da de både visiterer og udfører. Lokaleudfordring, hvis samlet organisation. Begrænset samarbejde mellem sygeplejekompetencer og socialfaglige kompetencer. Lokaleudfordring, hvis samlet organisation. Terapeuternes ansættelses- Begrænset samarbejde mellem senior og handicap. Visitationen af sygeplejen er omlagt i 2013 til tre visitatorer, som sidder decentralt. 5

6 Hjælpemiddelvisitation og depot hører sammen. Risiko for at socialfaglighed går tabt i mængden. Visitationen af sygeplejen er omlagt i 2013 til tre visitatorer, som sidder decentralt. Erfaring fra sygeplejen: Mange småjusteringer kræver nærhed i forhold til de udførende led. Risiko for at komme længere væk fra udførende led. forhold skal ændres, da de både visiterer og udfører. Erfaring fra sygeplejen: Mange småjusteringer kræver nærhed i forhold til de udførende led. Risiko for at komme længere væk fra udførende led. Model Fordele Hjælpemidler og SEL dele af træning 86 stk. 1 Simple hjælpemidler kan håndteres hurtigt, men forudsætter sammenhæng med hjælpemiddeldepot. APV hjælpemidler vil muligvis kunne håndteres hurtigere. Borgeroverblik forbedres væsentligt ift. rehabiliteringsprojektet. Rambøll Rapport (jan. 2012) peger på god sammenhæng i forhold til hjælpemidler og frit valg i samme visitation. Nytænkning SEL bevillinger Mulighed for at arbejder rehabiliterende ift. handicap Mange fælles opgaver, f.eks. boligvisitation og BPA, UTH, magtanvendelse, værgemål hænger fint sammen. Opsplitning i 83 og 85 visitation ophører. Fælles omsorgssystem Mere fælles mål for borgerne. Alle kender sagsgangene som i dag Mindst uro. Ulemper Begrænset stordrift En del af træningen er sundhedsloven. Visitation og træningsudførelse af samme person mistes. Overgang fra sundhedslovstræning til SEL-træning risikerer at blive usmidig. Specialistfunktioner omkring eks. boligændringer og handicapkøretøjer. Ansættelsesforhold i træning. Ulempe at handicap ikke er med. Lokaleudfordring, hvis myndig skal være samlet. Begrænset stordrift Begrænset udnyttelse af rehabilitering i den nye organisation. Meget forskellige kulturer. Nogle specialiserede sager passer muligvis ikke ind. Potentielt større afstand mellem myndighed og udfører på handicap. Politikerne har ønsket input til en forenkling/ samling af vores visitations-enheder Ingen fornyelse. SEL fortsat opdelt i paragraf-visitationer. Begrænset samarbejde mellem senior og handicap. Sårbarhed i de små funktioner. 6

7 Anbefaling: Det anbefales, at Social Omsorg vælger model 2 for den fremtidige visitation, fordi der her er flest fordele og færrest ulemper. Den valgte model giver mulighed for at samle al visitation som har med lov om social service at gøre i en fælles myndighedsfunktion. Sygeplejevisitationen, som er omlagt til tre decentrale visitatorer i 2013, og som visiterer udelukkende efter sundhedsloven, tilknyttes myndighedsfunktionen jf. nedenstående figur, men forbliver decentralt organiseret. Ved at samle de 4 myndighedsfunktioner, inkl. hjælpemiddeldepotet, bliver der mulighed for at oprette et antal tværfaglige myndighedsteam i den fælles myndighedsfunktion. Det betyder, at borgere, som modtager flere forskellige ydelser, vil få en mere koordineret indsats og opleve at blive betjent af én myndighedsfunktion fremfor flere, som det er tilfældet i dag. Borgere, som kun modtager enkeltstående ydelser, vil ikke opleve nogen ændring i deres betjening. Der vil være en fordel i, at de trænende terapeuter både bliver den del af den fælles visitation og samtidig bliver udførende (som det er i dag). På den måde tages hensyn til de gode erfaringer med hurtig sagsbehandling og samordning af træning både i forhold til Sundhedsloven og SEL. De tværgående teams placeres så vidt muligt i Huset, Løsning. Alternativt placeres de ved Hjælpemiddeldepotet. Principperne bag oplæg om ny organisation er: Én myndighedsfunktion med én leder. Et antal tværgående teams (Løsninger på tværs af fagligheder) 3 stk. (Fysisk placeret i Huset Løsning) De skal lejlighedsvis være ude i driften i distrikterne. Sygeplejen deltager i disse (stiplede linjer på nedstående figur) men forbliver decentralt (de tre visitatorer i de tre distrikter). Stillingsopslag til de tværgående teamkoordinatorer udarbejdes. Det faglige niveau skal sikres og udvikles. Der afholdes med passende intervaller faglige koordinationsmøder, ledet af myndighedsleder (med dagsorden og referat). Overblik over frivillige (samskabelse) Fokus på rehabilitering (samskabelse) Progressionsmål i alle visitationer Ét samlet mål for borgeren. 7

8 Den ny myndighedsfunktion i Social Omsorg kan illustreres på følgende måde: 8

9 Driftsfunktioner De nuværende driftsfunktioner i Social Omsorg er følgende: A. Frit valg- området = Hjemmehjælp i form af praktisk bistand og personlig pleje(se bilag). B. 10 Plejecentre = 10 plejehjem (i tre distrikter), korttidsophold i Løsning, daghjem, demensdaghjem og aktiviteter (Også visitation/myndighed i forhold til sygeplejeydelser) (Se bilag) med opgaver så som: Sygepleje, sårklinik, demensafsnit C. Sygepleje = Hjemmesygepleje, akutteam og sygeplejeklinikker (Somatik) Med opgaver så som: Sundhedsydelser inden for få timer og intravenøs behandling i eget hjem. D. 2 produktionskøkkener (Løsning og Rårup), samt decentral produktion på de kommunale plejecentre (Se bilag) Med opgaver så som: Levering af mad til hjemmeboende pensionister, levering af mad til leve-bo-miljøer på plejecentre, uddannelse af elever. E. 1 Støttecenter (Hornsyld) (Se bilag) Med opgaver så som: Hjemmevejledning for handicappede der bor hjemme hos sig selv. Beskyttet beskæftigelsesaktiviteter, cafétilbud for handicappede, specialenhed for unge med autisme og ledsagerordning. F. 9 Bofællesskaber (Se bilag) Med opgaver så som: Botilbud til fysisk og psykisk handicappede samt aktivitets- og samværstilbud. G. 1 Sundhedsfremmeafdeling (Se bilag) Med opgaver så som: Sundhedspolitik for hele kommunen, rygestopkurser, forløbsprogrammer og selvhjælpsgrupper. H. Sagsbehandling hjælpemidler (Også myndighed) Med opgaver så som: genbrugshjælpemidler/forbrugsgoder; Hjælp til boligændring, handicap-bil og kropsbårne hjælpemidler. I. 1 Hjælpemiddelafdeling (kun udfører) J. 1 Træningsafdeling (Også myndighed). Med opgaver så som: Genoptræning efter sygehusophold, vedligeholdelsestræning og børne- og unge-træning. I dag er sygeplejen placeret med udgangspunkt i de tre plejedistrikter, altså geografisk orienteret. De øvrige opgaver så som kostområdet, hjælpemiddelområdet, handicap, rehabilitering og sundhedsfremme er alle funktions-opdelt. Til at illustrere de mulige fordele og ulemper ved enten geografisk eller funktionel opdelt driftsorganisation kan anvendes nedenstående figur. Den funktionsopdelte organisation ville kunne medvirke til en faglig ensartet service overfor borgerne på de respektive områder. På negativ-siden ved den funktionelle organisering, ville der sandsynligvis: 9

10 1) være behov for flere ledere, samtidig med, at det 2) vil have negativ indvirkning på den fleksibilitet, der i dag er i udnyttelsen af personalet i vagter 24 timer, 7 dage om ugen og 3) i udnyttelsen af de faglige kompetencer, opgaveløsning på tværs mellem plejecentre og udekørende funktioner, samt 4) Nærheden til borgerne. Fordelene ved den geografiske organisering er hensynet til den måde som plejen fleksibelt arbejder på i dag eksempelvis mht. vagter i aften, nat og weekend-timerne. Det er lettere at flytte medarbejdere mellem plejecentre og udekørende teams. Der arbejdes tværfagligt i mere afgrænsede grupper og sidst men ikke mindst, er der hensynet til den nære relation til borgerne. Det ser ud til, at der er flere fordele ved at bevare de nuværende 3 plejedistrikter (geografisk opdelt). Handicaps driftsfunktioner i form af primært bofællesskaber og Støttecenter er nogle relativ små enheder. De vil komme til at udgøre nogle endnu mindre enheder, hvis de eksempelvis splittes op i 3 enheder i hvert sit plejecenterdistrikt. Ved at holde voksen- handicap samlet bevares fagligheden og muligheden for at arbejde på tværs inden for voksen- handicap. Sundhedsfremme er i dag et lille om end vigtigt område, der derfor ikke umiddelbart med fordel bør splittes op i 3 geografisk afdelinger og dermed gøres mere sårbart. Derfor er oplægget, at Sundhedsfremme fastholdes som en samlet enhed. Sundhedsfremme kan med fordel fusioneres med de forebyggende hjemmebesøg og de trænende terapeuter for at få samlet sundhedsfremme og forebyggelse i en enhed. Enheden vil være samlet i huset. Kostfunktionen fortsætter med uændret organisation og organisatorisk placering. Anbefaling: Det anbefales at bevare en geografisk, opdelt driftsorganisation, dog således at kostfunktionen, Sundhedsfremme og handicaps driftsfunktioner bevares intakte. Sundhedsfremme vil i den nye organisation også varetage de forebyggende hjemmebesøg og de trænende terapeuter. Ledelsesstrukturen i forhold til driftsfunktionerne bliver den, vi kender i dag. Derudover vil der i forhold til driftsfunktionerne være fokus på: Ledelse I øjeblikket er der 3 distriktsledere og 9 områdeledere på driftsfunktionerne på det tidligere seniorområde. Det er uensartet i dag med hensyn til, hvor mange medarbejdere og ledere, der refererer til distriktslederne. Med kerneopgave-fokus, involvering af lokalsamfund og netværk på nye måder med henblik på at skabe resultater sammen med borgerne, skal ledelse også tænkes på nye måder. Det er derfor fokus på ledelse og forudsætninger for at kunne ud udøve god ledelse i den nye organisation for Social Omsorg. 10

11 Den fælles, administrative funktion Den nye 3, fælles, administrative funktion rummer en række opgaver, som nok i højere grad end tidligere, vil kræve akademisk uddannelse, og som bl.a. skal have fokus på følgende opgaver: Det regionale og faglige samarbejde Sundhedsaftaler og relaterede aftaler Overblik over fora i det regionale samarbejde og vores repræsentation Samling af referater Forberede og påklædning af mødedeltagere Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunalt- lægeligt samarbejde Sygeplejemøder Juridisk kompetence Dagsordner, møder og referater Dagsordens produktion og arrangere møder, Viden om hørings- og informationsforpligtelse. Forberede af oplæg/plancher. Det politiske udvalg, ledermøder Handicapråd Seniorråd Sektor MED Økonomi Økonomi, controlling og aftaler FLIS, SAS Budget- og regnskabsbemærkninger Udbud Aftaler med Boligselskaberne, herunder afvikling af ældreboliger. Styring af overskudskroner Takster. Ressourcemodel Statistik og analyse Udvikling og kommunikation Velfærdsteknologi Projektstyring, overblik, status, Evalueringer Nyhedsbreve, Informationsmaterialer Intranet, hjemmeside, Tilbudsportal Vedligeholdelse af fælles drev Andre opgaver, som også skal organiseres, men som ikke vil kræves akademisk kompetence: Systemer SBSYS (Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) CSC Sundhed, CSC Social (IT-fagsystem) 3 Se oversigt over eksisterende faglige, administrative kompetencer og deres nuværende opgaver i bilaget. 11

12 PDA, Tablets Vagtplanlægning Fælles Medicin Kort (FMK) Telesår Xena Uddannelse og kurser Utilsigtede hændelser (UHT) Værgemål Klagesager, herunder udfærdigelse af svar. Journalisering. Overholdelse af tidsfrister. BPA (Brugerstyret person assistance) Studerende og elever Kurser Overblik over konferencer, kursustilbud og koordineret tilmelding. Magtanvendelse Betaling af regninger Viceværtfunktion Huset Lokalestyring Frokost Rengøring Kopimaskiner Alarmer Telefonsystemer Kontorartikler Køkkenfunktion Den ny, fælles administration vil som udgangspunkt få en fælles team-koordinator på lige fod med teamkoordinatorerne i visitationen. Personaleansvaret for medarbejderne i den fælles, administrative funktion deles mellem lederen af myndig/ visitationen og chefen for Social Omsorg. Et oplæg til den samlede organisation i Social Omsorg ser således ud: 12

13 hvor den fælles myndighedsfunktion og den fælles administrative funktioner er stabsfunktioner. Placeringen under chefen på figuren skal illustrere, at myndighed og den fælles administrative funktion, netop er fælles i hele organisationen. Aktivitetsbestemt medfinansiering Et af de store budgetområder i Social Omsorg er aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er et oplæg til det politiske niveau om at begynde med at arbejde mere målrettet med at nedbringe de kommunale udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Denne mere målrettede tilgang vil kræve, at de relevante kompetenceområder bliver involveret i arbejdet. Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes målrettet med medfinansieringen på kompetenceområderne med henblik på besparelser, vil budgettet og udgifterne til medfinansieringen blive fordelt på det administrative niveau til sundhedsplejen, psykiatri og social omsorg. På det politiske niveau er budgettet samlet på udvalget for Social omsorg. Fordelingen af budgettet vil ske i henhold til de udgifter, der er på de diagnoseområder, som skal fordeles. Såfremt der skal spares på medfinansieringen kræver det en adfærdsændring - ikke blot i kommunen, men også hos praktiserende læger, speciallæger og i sygehusvæsenet. Det er derfor en langsigtet proces, hvor vi må forvente en indkøringsfase uden de store besparelser. Nedenfor præsenteres en trappemodel, som kan illustrere, hvordan de økonomiske mål kan nås. Nettobesparelse 1 mio. kr. Nettobesparelse mio. kr. Nettobesparelse mio. kr. Nettobesparelse mio. kr. Nettobesparelse mio. kr Akkumuleret besparelse 0 mio. kr. 1 mio. kr. 2 mio. kr. 3 mio. kr. 4 mio. kr. Hvis der besluttes at arbejde videre med modellen, foreslås det, at der nedsættes én eller flere arbejdsgrupper, der arbejder med: Hvilke diagnoseområder, der er mest interessant at kigge nærmere på? (eksempelvis KOL og/eller diabetes) Hvilke indsatser kan vi gennemføre i Hedensted Kommune, og hvad koster de? Hvilke besparelser forventes? 13

14 Konklusion Konkluderende i oplægget til ny organisation i Social Omsorg i Hedensted Kommune: En fælles myndighedsfunktion med tværgående teams og hjælpemiddeldepot. De 3 sygepleje visitatorer tilknyttes. En fælles administrativ enhed. Voksen- handicap forbliver samlet eksklusiv myndighed og administration. De 3 distrikter fortsætter med uændret organisation. Sundhedsfremme, forebyggelse og træning samles i én enhed. Kostområdet fortsætter med uændret organisation. Aktivitetsbestemt medfinansiering får selvstændigt fokus. 14

15 Bilagsrapport Til oplæg om ny administrativ organisation i Social Omsorg, Hedensted Kommune 2014: Den eksisterende organisation i Social Omsorg Bilaget beskriver tre ting ved den nuværende organisation, som skal fusioneres til Social Omsorg. Vi ser på: 1. De eksisterende myndighedsfunktioner / visitationer 2. De eksisterende centrale, administrative funktioner 3. De nuværende driftsfunktioner. Bilagsfortegnelse: Bilagsrapport Myndighed/ Visitation i dag Forskel på Sundhedsloven og Lov om Social Service Nuværende organisering af myndighed Senior Service Sygeplejen Handicap Træning Hjælpemidler Antal visitationer Faglig baggrund De eksisterende, centrale, administrative funktioner i relation til Social Omsorg Erfaringer fra andre kommuner Varde Hjørring De nuværende driftsfunktioner Sundhedsfremme Støttecentret (Hornsyld): Rehabiliteringsafdelingen Køkkenfunktionen Plejecentre i Hedensted Kommune Vest - Nederbylund, Merete Baastrup Vest - Nedergården, Pernille Wiinblad Jensen Vest Møllebo, Ann Tobiesen Vest Øster Snede PLC, Dorthe Hundahl Storgaard

16 Midt Løsning PLC, Birthe Thorborg Larsen Øst Birkelund, Jette Roest Øst Kirkedal, Dorthe Nielsen (Lis Flyvholm) Øst Kildevældet, Dorthe Kjær Iversen Opholdssteder og bofællesskaber på handicapområdet i Hedensted Kommune Bofællesskabet Egespring (Uldum) Bofællesskabet Frydenlyst (Lindved) Bofællesskabet Lunavej (Hedensted by) Bofællesskabet Rørkærvej (Hedensted by) Bofællesskabet Solhøj (Hedensted by) Nebsager Bomiljø (Hornsyld) Botrænings- bofællesskabet Egevej (Hornsyld) Bofællesskabet Syrenvænget (Juelsminde) Budget 2015 for Social omsorg

17 1. Myndighed/ Visitation i dag I dag har vi i alt 5 4 forskellige visitationsenheder i det sammenlagte Social Omsorg. Vi har en myndighed for Senior Service, for Sygepleje, for Træning, for Hjælpemidler og for Handicap. De 5 myndighedsfunktioner er præsenteret nedenfor med henvisning til de primære funktioner og opgaver, som enhederne visiterer til. Myndighedsafdelingen i Senior Service visiterer i dag til en række støtte- og hjælpeopgaver for voksne borgere. Støtten kan være midlertidig eller længerevarende, pga. sygdom, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller ved særlige sociale problemer. Støtten er typisk hjemmehjælp, madordning eller bolig. De tre plejedistrikter (som ikke er identisk med de tre sammenlagte kommuner) har kompetence til at visitere til sygeplejeydelser ud fra ordinationen fra eksempelvis en sygehuslæge. 4 Herudover er der også Sundhedsfremme, som ikke har deciderede, visitationsopgaver med henvisning til hjemmel i Lov om Social Service eller Sundhedsloven 17

18 Handicapafdelingen visiterer i dag til en række ydelser med udgangspunkt i Lov om Social Service. Det er især socialpædagogisk støtte i borgernes egne boliger, botilbud samt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Målgruppen er voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. En del af hjælpen betales til borgere i botilbud uden for Hedensted Kommune. 18

19 Målgruppen for Hjælpemiddelafdelingen er alle borgere i Hedensted Kommune med behov for hjælpemidler. Alle hjælpemidler har deres udspring med hjemmel i Lov om Social Service. Målgruppen for Træningsafdelingen er alle borgere i kommunen med behov for træning eller genoptræning. Visitationen kan eksempelvis både foregå med udgangspunkt i en genoptræningsplan fra et sygehus (Sundhedslovgivningen) eller med udgangspunkt i Lov om Social Service. 19

20 Forskel på Sundhedsloven og Lov om Social Service. De to alt dominerende lovgivninger i Social Omsorg er sundhedsloven og lov om social service. Nedenfor skitseres forskellen i de to lovgivninger i skemaet, primært med udgangspunkt i sygeplejen. Sundhedsloven Lov om Social Service (SEL) Nøgleord Målgrupper Hvordan sker ansøgningen om hjælp? Sagsgangen Afgørelse Sundhedsfremme Forebyggelse Behandling Pleje Rehabilitering Palliation Alle patienter pga. akut eller kronisk sygdom Alle borgere i øvrigt Hjælpen sættes i værk på baggrund af henvendelse fra egen læge, speciallæge eller sygehuslæse. Ikke behov for hjemmebesøg hos borgeren. Sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter har autorisation dvs. de kan selv træffe afgørelse om ydelse og levering. Myndighedsopgave. Ingen krav om skriftlighed i forbindelse med bevilling af indsatsen. Rådgivning og støtte Mindste indgrebs princip og Laveste effektive omkostningsniveau (LEON), inden for lovens rammer Den enkeltes og familiens eget ansvar Forebygge særlige sociale problemer Borgere med nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Borgeren ansøger om hjælpen. Andre kan godt kontakte kommunen på vegne af borgeren. Der foretages som udgangspunkt et visitationsbesøg. Borgeren har pligt til at medvirke i sagens oplysning. I nogle tilfælde kan borgeren selv vælge leverandør (Eks. hjemmehjælp) Myndighedsopgave. Myndigheden skal behandle alle ansøgninger. Afgørelsen skal oplyses skriftligt. Delegationsmulighed Ja Nej Dokumentation Patientjournaler Myndighed skal føre notater og indhente relevante oplysninger, der kan have betydning for sagens afgørelse. Klageadgang Patientombuddet Klage over afgørelsen: Ankestyrelsen Klage over udførelsen: Til kontaktperson eller myndigheden Økonomi Gratis Gratis i de langt de fleste tilfælde Egenbetaling for madservice Egenbetaling for midlertidig hjemmehjælp Egenbetaling for botilbuds udbud af en række ydelser, så som transport. Ansvar for udførelse, opfølgning og afslutning Hjemmesygeplejen Udførelse: Leverandøren/udføreren Opfølgning: Visitator, socialrådgiver, leverandør og borgeren selv Afslutning: Visitator/myndighed Tilsyn Den kommunale myndighed Socialtilsyn Midt (Silkeborg Kommune) Den kommunale myndighed 20

21 Af øvrige relevante lovgivninger, som Social Omsorg også fremover skal administrere og tage hensyn til i bl.a. visitationen er STU-loven, lov om specialundervisning for voksne og almenbolig loven. Sundhedsloven er årsag til opgaver i visitationen, som vi ikke har så meget indflydelse på som kommune. Loven om social service har rummet en del af de opgaver, som er årsagerne til at vi har fået kommunalreformen, med det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for det specialiserede sociale område hos kommunerne. Sundhedsloven og de medfølgende opgaver er et område, der i de nærmeste år vil blive ekstra fokus på med væksten i det nære sundhedsvæsen og opgaveglidninger fra regionerne til kommunerne. Nuværende organisering af myndighed Enheder Organisering Særlige kompetencer Model Senior Service Centralt i Huset Sygepleje Visitation i pakker jf. kvalitetsstandarder Løsning Ergoterapeut Plejedistrikterne Tre distrikter (Vest, Midt, Øst) Handicap To distrikter (Uldum og Hedensted) Sygepleje Sårklinikker Kontinens Demens ADHD Autisme Senhjerneskader BPA Udviklingshæmmede Træning Centralt i Løsning Børnetræning, hjerneskade Øvrig neurologi, Håndkirurgi, rygtræning; Ortopædi, Urologi (bækkenbund), FOTT (mund/ansigtsstimulation), smerte- træning, ADL (aktiviteter i dagliglivet) Hjælpemidler Terapeuter er tilknyttet de tre distrikter. Borger henvender sig direkte til den enkelte medarbejder via telefon eller elektronisk. Siddestillingsanalyse Boligindretning Børnehjælpemidler Kugledyner Sager for borgere uden for kommunen Biler Visitation på ydelsesniveau Visitation i pakker jf. kvalitetsstandarder Visitation på ydelsesniveau Visitation på ydelsesniveau jf. kvalitetsstandarder Visitations på ydelsesniveau jf. kvalitetsstandarder 21

22 Udførelse Senior Service I forhold til boligvisitering: Visitationsudvalg af 2 visitatorer og myndighedsleder /konsulent, der mødes hver 14. dag. Når der skal visiteres til personlig pleje, rengøring, madservice bliver der visiteret, revurderet og truffet afgørelser på alle ansøgninger. Telefonslusen er bemandet dagligt fra af 1 2 visitatorer. Alle nye borgere sendes gennem Aktiv Hver Dag Teamet, som består af 2 visitatorer, 2 ergoterapeuter og 2 træningsassistenter (SSA). Der er knyttet en fast visitator til de 3 distrikter disse laver revurderinger, diverse justeringer i visiteringerne, borgermøder, samarbejdsmøder med plejehjemsgrupperne i distrikterne. I forhold til boligvisitering er der fast knyttet 2 visitatorer, som behandler boligansøgninger. I forhold til bevilling af plejeoverlov er der tilknyttet en fast visitator. Øvrige myndighedsopgaver håndteres af visitatorer og administrative medarbejdere. De forebyggende hjemmebesøg tilbydes én gang årligt til alle + 75 årige. Der afholdes workshops 2 gange årligt for nye borgere, der er fyldt 75 i det halvår mødet afholdes. Nedenstående figur illustrerer en visitation til hjemmehjælp eller andet efter 83 og

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Læringsinformation Social Omsorg Opfølgning på arbejdet med kerneopgaven. 3. version 2015

Læringsinformation Social Omsorg Opfølgning på arbejdet med kerneopgaven. 3. version 2015 Læringsinformation Social Omsorg Opfølgning på arbejdet med kerneopgaven 3. version 2015 Ældre klarer sig bedre og mere selv Formålet er, at gøre flere borgere delvis eller helt selvhjulpne og dermed at

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokalerne Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokalerne Hedensted Rådhus Dagsorden Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte i eget hjem (serviceloven 85) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere