Foreningen af Kristne Friskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Kristne Friskoler"

Transkript

1 Forslag til Læreplan for faget tysk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2008 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende læreplan er lavet på baggrund af Fælles Mål 2005s læseplan. Der er ikke redigeret i planen efter udgivelsen af Fælles Mål Det er op til skolen selv, at korrigere i forhold til evt. ændringer heri. Forslaget er udarbejdet i den daværende Pædagogisk Forening, som nu hedder Foreningen af Kristne Friskoler. Læreplan for faget tysk består af fagformålet, slut- og delmål samt læseplan. Udvalget har valgt at se bort fra "Signalement af faget" samt "Beskrivelser", da fagets identitet fremgår af beskrivelserne af faget i nærværende læreplan. Formuleringerne er identiske med folkeskolens formuleringer i Fælles Mål, Faghæfte 17 for Tysk. Vi har forsøgt at fastholde hele indholdet, da eleverne på en kristen skole skal gå til Folkeskolens Afgangsprøve og måske også 10. klasse-prøven i tysk og skal videre i det samme uddannelsessystem som eleverne i folkeskolen. Nærværende forslag til læreplan kan analyseres i fagudvalget, som herefter kan komme med en indstilling til ledelse samt pædagogisk råd. Læreplanen kan anvendes direkte ved at ændre den fede skrift til normal skrift og derefter slette den kursiverede kommentar. Læreplanen for tysk er den enkelte skoles ansvar. Friskoleloven nævner, at undervisningsplanerne skal angive udviklingen hen mod slutmålene og beskrive, på hvilke klassetrin der arbejdes med de forskellige fagområder og emner. Skolen behøver ikke fastsætte mål for undervisningen i tysk på bestemte tidspunkter i det samlede undervisningsforløb (delmål), som nærværende læreplan angiver forslag til. Hvis indholdet ikke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, gælder de slutmål, der er fastsat for undervisningen i folkeskolen. Udvalget anbefaler at Fælles Måls fagformål, signalement, slutmål, trinmål som delmål (frivilligt), beskrivelser og læseplan anvendes samt suppleres med enkelte tilføjelser. Der er enkelte kommentarer til det fjerde CKF-område, kultur- og samfundsforhold, da det især er her, det holdningsdannende aspekt kan komme ind i undervisningen. Udvalget for læreplansarbejdet i tysk består af: Ole Frank, Filipskolen, Ålborg Kirsten Nissen Hansen, Dronninglund Friskole Else Marie Larsen, Pædagogisk Forening Side 1 af 17

2 Offentliggjort på FKFs hjemmeside 1. december 2010 Hans Jørgen Hansen Daglig leder Bytorvet 7, 1.th Hedensted Mail: Tlf Side 2 af 17

3 Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Eleverne får herigennem mulighed for at lære at forstå mennesket som unikt og ligeværdigt med kulturelle forskelle. "Eleverne får kulturelle forskelle": Hermed bidrager tyskundervisningen til at synliggøre, at mennesker er skabt ligeværdige af Gud, og den fremmer en tværkulturel, mellemmenneskelig forståelse. Side 3 af 17

4 Slutmål for faget tysk Efter 9./10. klassetrin Kommunikative færdigheder forstå hovedindholdet af talt tysk om centrale emner forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner deltage i samtaler om centrale emner, herunder redegøre for noget oplevet eller læst læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster, inden for genkendelige emner søge og udnytte relevante informationer fra forskellige medier inden for genkendelige emner udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog. Sprog og sprogbrug udtrykke sig forståeligt, hvad angår udtale og sætningsopbygning udnytte viden om ligheder mellem tysk og dansk og mellem tysk og andre sprog* anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk, således at kommunikationen lykkes anvende centrale sprogbrugsregler, der er vigtige for, at kommunikation lykkes anvende retstavning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig. 2. prik: Dette mål er meget ambitiøst. Det kan evt. konkretiseres til " mellem tysk og dansk og mellem tysk og engelsk. Sprogtilegnelse vide, hvordan man bedst tilegner sig tysk* anvende strategier i forbindelse med kommunikation, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger vælge lyttestrategier i forhold til en given situation anvende forskellige læsestrategier udnytte it og mediers muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol hensigtsmæssigt anvende viden om skriveprocessens faser vælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer. 1. prik: Dette er et meget ambitiøst mål. Udvalget havde lyst til at slette punktet Kultur- og samfundsforhold anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier* drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med tysktalende. Side 4 af 17

5 1. prik "værdier og normer": Tysksprogede lande er i deres demokrati- og kristendomsforståelse meget lig Danmark. Disse to ord giver mulighed for et indhold i undervisningen, der matcher en kristen skoles værdigrundlag. Trinmål for faget tysk Efter 7. klassetrin Kommunikative færdigheder lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner, som interesser, fritid, venner, familien og skolen følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på tysk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om udtrykke sig på tysk, herunder om sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog med særlig vægt på spørge- og svarteknikker gengive hovedindholdet i et enkelt sprog af en kort, let tekst præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog, bl.a. i form af planche eller rollespil læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om almindeligt forekommende emner, evt. med støtte i billeder uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper, som tv-programmer, reklamer og menukort skrive ord, udtryk og enkle sætninger inden for kendte emner. Sprog og sprogbrug udtrykke sig med en forståelig udtale iagttage ligheder mellem tysk og dansk anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner anvende grundlæggende tyske høfligheds- og omgangsformer afgøre, om noget foregår nu, før eller i fremtiden kende til ordstilling og ordklasser stave enkle ord og udtryk. Sprogtilegnelse turde udtrykke sig på tysk og udnytte muligheder for at opsøge sproget uden for skolen anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation gætte kvalificeret i forbindelse med lytning gætte kvalificeret i forbindelse med læsning anvende computeren til tekstbehandling og kommunikation foretage "ord til ord" opslag i en ordbog kende til skriveprocessens faser anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse. Kultur- og samfundsforhold Side 5 af 17

6 kende til eksempler på kultur- og levevilkår i Tyskland inden for emner, som bygger på elevernes erfaringsverden sammenligne eksempler på tysk kultur med egen kultur inden for deres erfaringsverden anvende tysk som kommunikationsmiddel, bl.a. i forbindelse med skolekontakt og e- mail.* 3. prik: Der kunne indsættes et fx" inden opremsningen af skolekontakt og i stedet for bl.a. for at understrege, at skolekontakt og er eksempler på muligheder - og ikke krav. Fx er anvendt i læseplanens 2. forløb for klassetrin. Efter 9. klassetrin Kommunikative færdigheder forstå hovedindholdet af talt tysk, som det forekommer i forskellige teksttyper om kendte emner fra dagligdagen forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om kendte emner fra dagligdagen spørge om og udveksle informationer om kendte emner referere og kommentere i et enkelt sprog inden for kendte emner præsentere et forberedt emne, bl.a. i form af rollespil, planche, lyd- og videoproduktion læse og forstå hovedindholdet af tekster inden for forskellige genrer som reklamer, noveller, sangtekster og nyhedstekster søge og udnytte enkle informationer fra forskellige medier udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog.* 8. prik: Det skriftlige arbejde skal understøtte tale- og læsefærdighederne. Sprog og sprogbrug udtale ord og sætninger, så de er forståelige anvende ligheder mellem tysk og dansk og mellem tysk og andre sprog* anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende viden om sprogets opbygning, især ordstilling, ordklasser og verbernes former, når fokus er på den sproglige form anvende retstavning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig. 2. prik: Dette mål er meget ambitiøst. Det kan evt. konkretiseres til " mellem tysk og dansk og mellem tysk og engelsk. Sprogtilegnelse udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk uden for skolen anvende kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger vælge og anvende lyttestrategier i forhold til en situation, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer vælge og anvende læsestrategier, herunder skimming og skanning anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt anvende viden om skriveprocessens faser anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse. Side 6 af 17

7 Kultur- og samfundsforhold anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier* drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med tysktalende i og uden for skolen. 1. prik "værdier og normer": Tysksprogede lande er i deres demokrati- og kristendomsforståelse meget lig Danmark. Disse to ord giver mulighed for et indhold i undervisningen, der matcher en kristen skoles værdigrundlag. Efter 10. klassetrin Kommunikative færdigheder forstå hovedindholdet af talt tysk om centrale emner forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af relevante lyd- og billedmedier deltage i samtaler om kendte emner referere, kommentere og udtrykke synspunkter fremlægge et forberedt emne læse og forstå hovedindholdet af forskellige typer af tekster inden for skønlitteratur og sagprosa søge og udnytte informationer fra forskellige medier udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog. Sprog og sprogbrug udtrykke sig forståeligt, hvad angår udtale og sætningsopbygning anvende ligheder mellem tysk og dansk og mellem tysk og andre sprog* anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende viden om sprogets opbygning, især ordstilling, ordklasser, verbernes former og kasus, når fokus er på den sproglige form anvende retstavning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig. 2. prik: Dette mål er meget ambitiøst. Det kan evt. konkretiseres til " mellem tysk og dansk og mellem tysk og engelsk". Sprogtilegnelse anvende viden om, hvordan de bedst tilegner sig tysk anvende kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger vælge og anvende lyttestrategier i forhold til en situation, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer vælge og anvende læsestrategier, herunder skimming og skanning anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol hensigtsmæssigt anvende viden om skriveprocessens faser til at forbedre et produkt Side 7 af 17

8 understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer. Kultur- og samfundsforhold anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier* perspektivere tekster til egen kultur inden for nære og kendte emner drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med tysktalende i og uden for skolen. 1. prik "værdier og normer": Tysksprogede lande er i deres demokrati- og kristendomsforståelse meget lig Danmark. Disse to ord giver mulighed for et indhold i undervisningen, der matcher en kristen skoles værdigrundlag. Side 8 af 17

9 Læseplan for faget tysk Tysk klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens progression over tre forløb. Tyskundervisningen skal dog betragtes som et samlet hele fra 7. til 9./10. klasse uden mærkbare overgange mellem forløbene. Undervisningen skal i et forløb omfatte samtlige fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Områderne er indbyrdes afhængige og bør derfor integreres i de enkelte undervisningsforløb. Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra dansk og engelsk allerede har en kunnen, viden og erfaring med hensyn til at lære, til sprog og sprogbrug, til begreber, til forståelse af deres omverden samt til brug af it. Eleverne opbygger igennem hele forløbet deres selvtillid som sprogbrugere og deres forståelse af gode arbejds- og samarbejdsformers betydning for sprogtilegnelsen. Der skiftes således mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) afhængig af emnet/indholdet og aktiviteternes art. De sproglige aktiviteter tilrettelægges således, at eleverne møder en mangfoldighed af oplevelser og sanseindtryk. Praktisk musiske arbejds- og udtryksformer indgår i de sammenhænge, hvor de kan tilføre undervisningen en yderligere dimension. Det er især under det fjerde CKF-område, kultur- og samfundsforhold, at det holdningsdannende aspekt kan komme ind i undervisningen samt, naturligvis, i valget af alle former for tekster til brug i de øvrige CKF-områder. 1. forløb 7. klassetrin Undervisningen omfatter samtlige kommunikative færdigheder med hovedvægten på lytteog talefærdighed. Indholdet bør omfatte en variation af aldersrelevante tekster, emner og aktiviteter. Kommunikative færdigheder Eleverne skal arbejde med at lytte, bl.a. gennem brug af video og bånd, hvor indholdet er formuleret i et let forståeligt sprog udvikle spontan lytte- og talefærdighed ved at kommunikere med andre elever parvis og i grupper tale med særlig vægt på spørge- og svarteknikker gengive hovedindholdet af enkle tekster bruge sproget i situationer, hvor sprog og handling knyttes sammen, fx i sange, dramatiseringer, interviews og kommunikations- og rollespil læse korte og sprogligt enkle tekster med henblik på forskellige anvendelser og ofte med støtte i billeder og lyd øve elementær skrivefærdighed, fx i form af billedtekster, digte, enkle breve, beskrivelser og meddelelser. Sprog og sprogbrug Elevernes sproglige iagttagelser er udgangspunkt for sammenligninger mellem dansk og tysk sprog og sprogbrug. Den kommunikative situation er bestemmende for ordvalg og grammatik, og derfor er grammatikken underordnet sprogbrugen. Undervisningen i 1. forløb omfatter især karakteristiske træk ved tysk udtale ligheder og forskelle mellem dansk og tysk stavning og udtale opbygning af et centralt og aktivt ordforråd herunder bl.a. låneord Side 9 af 17

10 brug af sproget i forskellige situationer ordklasser og deres funktion i forhold til hinanden samt brug af ordbog sætningens grundstruktur grundlæggende bøjningsformer stavning af enkle ord og udtryk. Sprogtilegnelse Eleverne udvikler deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Eleverne skal arbejde med at benytte tysk mest muligt udnytte mulighederne for at bruge tysk uden for skolen forsøge at gøre sig forståelige, selvom deres sproglige formåen ikke slår til gætte kvalificeret anvende lytte- og læsestrategier afpasset efter formålet inddrage deres erfaringer med it, tv og video anvende ordbøger, grammatiske oversigter og andre hjælpemidler anvende skriveprocessens faser herunder give respons på andres tekster anvende praktisk musiske udtryk i forbindelse med fremlæggelser. Kultur- og samfundsforhold Hovedvægten i indholdet lægges på det nære miljø, herunder dagligliv og levevilkår. Sammenligninger mellem tysk kultur og elevernes egen kultur indgår i undervisningen. Af kristne højtider lægges vægt på jul med dertil hørende tekster, salmer og traditioner. Valget af emner tager udgangspunkt i det nære og genkendelige - herunder også et emne om jul. Der drages sammenligninger med tysk juletradition, "sådan gør de, sådan gør vi!" Jul er et emne, hvortil der findes materialer, der også kan tilgodese et kristent holdningsdannende aspekt. Undervisningen i 1. forløb omfatter især arbejde med udgangspunkt i elevernes viden, forestillinger og erfaringer om Tyskland og andre tysktalende lande tekst- og billedmaterialer, herunder billedmedier, der afspejler mangfoldigheden i de tysktalende landes kulturer. 2. forløb klassetrin Sproget som kommunikationsmiddel og som udtryk for tysk kultur er i centrum. Indholdet bør omfatte en variation af aldersrelevante emner, tekster og aktiviteter. Kommunikative færdigheder Eleverne skal arbejde med at lytte til længere tekster på cd/bånd evt. med støtte i form af tekst og billeder øve mundtlig udtryksfærdighed, hvor de udtrykker egne følelser og meninger samt refererer og kommenterer spørge om og videregive informationer om dagligdags forhold læse og bearbejde forskellige typer af tekster såsom nyhedstekster, reklamer, noveller, digte, sangtekster mv. uddrage informationer fra forskellige typer af billedtekster, fx illustrationer, billedmedier og andre elektroniske medier udtrykke sig skriftligt, hvor indhold og stil søges afpasset efter læser og formål. Side 10 af 17

11 Sprog og sprogbrug Eleverne arbejder med sproglig opmærksomhed, således at de bliver i stand til at forstå, hvordan brugen af tysk skifter alt efter hensigt, situation og emne. Eleverne udvider deres aktive ordforråd i takt med de emner og situationer, som undervisningsindholdet kræver. Arbejdet med sprogiagttagelse og grammatik integreres så vidt muligt i såvel tekstarbejde som i mundtlig og skriftlig fremstilling. Undervisningen i 2. forløb omfatter især udtale, rytme og intonation ligheder og forskelle mellem tysk og andre sprog. opbygning af et centralt ordforråd, bl.a. ved at arbejde med orddannelse og faste vendinger teknikker til at organisere ordforråd forskelle på tale- og skriftsprog samt forskelle på formel og uformel sprogbrug centrale grammatiske områder, fx sætningens grundstruktur, de vigtigste sætningstyper og ordklasser retstavning. Sprogtilegnelse Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Dette sker bl.a. ved, at de opsøger og udnytter de muligheder, der er for at bruge tysk i og uden for skolen, samt ved at de anvender deres erfaringer fra arbejdet med andre fremmedsprog. Eleverne skal arbejde med at anvende strategier, der fremmer mundtlig kommunikation, fx omskrivning* ved hjælp af andre ord anvende lyttestrategier i forhold til en situation, fx lytte efter hovedindhold eller lytte efter detaljer anvende læsestrategier, herunder skimming og skanning i forbindelse med tekstarbejde og informationssøgning anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning anvende skriveprocessen og dens faser, fx ved brug af elektronisk tekstbehandling anvende ordbøger, grammatiske oversigter og andre mulige hjælpemidler, evt. også i elektronisk form benytte forskellige præsentationsformer, fx plancher, redegørelser, dramatiseringer samt bånd- og videooptagelser i forbindelse med fremlæggelser. 1. prik: "Omskrivning" kan ændres til "omformulering" Kultur og samfundsforhold Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Sammenligninger med danske forhold indgår i dette arbejde. Emneområderne kan fx være aktuelle problemstillinger, natur- og miljøforhold, skoleliv, fritidsliv, arbejdsliv, brug af medier og kulturelle erfaringer, herunder elementer af tysksproget ungdomskultur. Af kristne højtider lægges vægt på påske med dertil hørende tekster, salmer og traditioner. I arbejdet inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige kultur- og samfundsforhold. Eleverne bør have mulighed* for at komme i kontakt med andre, hvor brugen af tysk er en reel nødvendighed, fx gennem skolekontakt, elektronisk post, studieture, udvekslingsrejser eller møde med tysktalende i og uden for skolen. Valget af emner udvides fra det nære og genkendelige til også at omfatte fx fritidsliv. Af højtider kan der fokuseres på påske med dens budskab, traditioner og salmer. Der drages sammenligninger med tysk påsketradition, "sådan gør de, sådan gør vi!" Eleverne bør have : Dette kan være svært at praktisere af flere grunde: Det lave timetal, elevernes begrænsede ordforråd i forhold til deres alder og deres manglende skriftlige Side 11 af 17

12 formåen. Det vil dog i givet fald være oplagt, at der knyttes kontakt til kristne personer eller organisationer. Undervisningen i 2. forløb omfatter især skønlitteratur, som kan give eleverne indsigt i dagligliv, levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande informationssøgning, fx avislæsning, brug af opslagsværker og databaser. 3. forløb 10. klassetrin Sproget som et kommunikationsmiddel er i centrum. Eleverne skal have mulighed for at møde et udbud af alderssvarende tekster, emner og aktiviteter. Undervisningen skal tilgodese en større modenhed i elevgruppen og lægge op til, at eleverne får mulighed for at fordybe sig og arbejde mere selvstændigt. Kommunikative færdigheder Eleverne skal arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for Tyskland referere, fremlægge og deltage i samtaler og diskussioner læse og bearbejde forskellige teksttyper inden for skønlitteratur og sagprosa formidle indhold, erfaringer og meninger ved hjælp af forskellige præsentationsformer, fx plancher, dramatiseringer, bånd- og video-optagelser skrive længere, sammenhængende tekster, hvori indhold og stil søges afpasset læser og formål. Sprog og sprogbrug Eleverne arbejder med sprogiagttagelse, således at de kan benytte sproget relevant i forhold til situationen, fx i overensstemmelse med gængse sociale normer i tysktalende lande. Undervisningen i 3. forløb omfatter især udtale, rytme og intonation forskelle på tale- og skriftsprog karakteristiske træk ved forskellige teksttyper, fx berettende, beskrivende og argumenterende tekster udbygning af ordforråd forskelle på tale- og skriftsprog og forskelle på formel og uformel sprogbrug centrale grammatiske områder, fx sætningens grundstruktur, ordklasser og de vigtigste sætningstyper retstavning. Sprogtilegnelse Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Dette sker bl.a. ved, at de opsøger og udnytter de muligheder, der er for at bruge tysk i og uden for skolen, samt ved at de anvender deres erfaringer fra arbejdet med andre fremmedsprog. Eleverne skal arbejde med at anvende strategier, der fremmer mundtlig kommunikation anvende læse- og lyttestrategier i forbindelse med tekstarbejde og informationssøgning anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning anvende skriveprocessen og dens faser, fx ved brug af elektronisk tekstbehandling anvende ordbøger, grammatiske oversigter og andre hjælpemidler, evt. i elektronisk form benytte forskellige præsentationsformer, fx plancher, redegørelser, dramatiseringer samt bånd- og videooptagelser i forbindelse med fremlæggelser. Side 12 af 17

13 Kultur og samfundsforhold Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Sammenligninger med danske forhold indgår i dette arbejde. Emneområderne kan fx være aktuelle problemstillinger, elementer af tysksproget ungdomskultur, uddannelse og erhverv, miljøspørgsmål, minoriteter og menneskerettigheder. I arbejdet inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige samfundsog kulturforhold. Eleverne bør have mulighed for at komme i kontakt med andre, hvor brugen af tysk er en reel nødvendighed, fx gennem skolekontakt, elektronisk post, studieture, udvekslingsrejser eller møde med tysktalende i og uden for skolen.* Eleverne bør have : Dette kan være svært at praktisere af flere grunde: det lave timetal, elevernes begrænsede ordforråd i forhold til deres alder og deres manglende skriftlige formåen. Det vil dog i givet fald være oplagt, at der knyttes kontakt til kristne personer eller organisationer. Undervisningen i 3. forløb omfatter især skønlitteratur, som kan give eleverne indsigt i dagligliv, levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande informationssøgning, fx avislæsning, brug af opslagsværker, og databaser. Side 13 af 17

14 Bilag 1: Uddrag af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lov nr. 665 af 27. juni a. Skolen fastsætter slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner. Stk. 2. Skolen udarbejder undervisningsplaner for de fagområder og emner, der er nævnt i stk. 1. Undervisningsplanerne skal angive udviklingen hen mod slutmålene, beskrive, på hvilke klasse- eller alderstrin der arbejdes med de forskellige fagområder og emner, samt beskrive, hvorledes det samlede undervisningstilbud giver mulighed for alsidig personlig udvikling. Stk. 3. Skolen fastsætter mål for undervisningen i dansk, regning/matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi på bestemte tidspunkter i det samlede undervisningsforløb (delmål). Stk. 4. I det omfang skolen ikke har fastsat slutmål, jf. stk. 1, og delmål, jf. stk. 3, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, gælder de slutmål henholdsvis trinmål (Fælles Mål), der er fastsat for undervisning i folkeskolen. I lovens 2, stk. 4, fastsættes, at kravene om slutmål, delmål og undervisningsplaner i 1 a, for så vidt angår undervisningen i dansk, regning/matematik og engelsk, senest skal være opfyldt den 1. august 2006, for nyoprettede skoler dog den 1. januar Kravene om slutmål, delmål og undervisningsplaner i 1 a, for så vidt angår undervisningen i geografi, biologi og fysik/kemi, skal senest være opfyldt den 1. august 2007, for nyoprettede skoler dog den 1. januar Kravene om slutmål og undervisningsplaner i 1 a for skolens øvrige undervisning skal senest være opfyldt den 1. august 2008, for nyoprettede skoler dog den 1. januar Kravene om evaluering og opfølgningsplan i 1 b og 1 c skal senest være opfyldt den 1. august Teksten er hentet fra: Side 14 af 17

15 Bilag 2: Uddrag af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål og trinmål) ang. prøver i tysk. I lovforslag nr. 185 om afgangsprøver m.v. på de frie skoler indgår tysk i fagblokken af humanistiske fag sammen med kristendomskundskab, historie og samfundsfag. Der udtrækkes ét fag fra denne blok til prøve hvert år. Folkeskolens afgangsprøve Tysk 4.1. Prøven er mundtlig Der opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel billeder, lyd og video Prøveoplægget består af skrevet og talt tysk, eventuelt kombineret med billedmateriale. Det skrevne oplæg skal have en længde af ca. 1 normalside og det talte oplæg en varighed af 2½-4 minutter. Oplægget skal have indholdsmæssig sammenhæng med det opgivne stof og være ukendt for eleven Eleven får 20 minutters forberedelsestid og må anvende ordbøger, herunder elektroniske, og tage notater til brug for eksaminationen 4.5. Prøven foregår på tysk. Den består i elevens redegørelse for det ukendte oplæg samt en samtale om indholdet, hvori også relevante dele af det opgivne stof inddrages. Der prøves i kommunikative færdigheder, herunder lytte- og læseforståelse samt mundtlig sprogfærdighed. Der lægges vægt på, at eleven kan udtrykke sig forholdsvis klart i et enkelt sprog. Der gives én karakter. 10.-klasse-prøven Tysk Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del, som kan afsluttes hver for sig Den skriftlige del af prøven omfatter en opgave i skriftlig fremstilling. Til besvarelsen gives der 3 timer. Eleven skal i overensstemmelse med opgaven kunne udtrykke sig forståeligt og hensigtsmæssigt i en sammenhængende skriftlig fremstilling, der i det væsentlige er sprogligt korrekt. Der gives én karakter Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der alene anvendes tekstbehandling med stavekontrol, synonymordbog og elektroniske ordbøger Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikkeskrevet materiale, for eksempel billeder, lyd og video Prøveoplægget består af skrevet og talt tysk, eventuelt kombineret med billedmateriale. Det skrevne oplæg skal have en længde af ca. 1 normalside og det talte oplæg en varighed af 2½-4 minutter. Oplægget skal have indholdsmæssig sammenhæng med det opgivne stof og være ukendt for eleven Eleven får 20 minutters forberedelsestid og må anvende ordbøger, herunder elektroniske, og tage notater til brug for eksaminationen Prøven foregår på tysk. Den består i elevens redegørelse for det ukendte oplæg samt en samtale om indholdet, hvori også relevante dele af det opgivne stof inddrages. Der prøves i kommunikative færdigheder, herunder lytte- og læseforståelse samt mundtlig Side 15 af 17

16 sprogfærdighed. Der lægges vægt på, at eleven kan udtrykke sig klart, herunder i det væsentlige sprogligt korrekt. I vurderingen indgår elevens kendskab til kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Der gives én karakter. Teksten er hentet fra: Side 16 af 17

17 Bilag 3: Gode links Folkeskolens Fælles Mål for tysk: Tysk-sektionen på emu-undervisningsportalen: Undervisningsministeriets fagkonsulent i tysk: Fælles Mål, Faghæfte 17, Tysk, Undervisningsministeriet 2004 Vejledning til prøverne i tysk: Side 17 af 17

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Odense Friskole. Fagplan for Tysk

Odense Friskole. Fagplan for Tysk Odense Friskole Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget engelsk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2006 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

pong,m.m. tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter

pong,m.m. tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter Fag Formål Indhold Undervisningsmetoder Slutmål for tysk Tysk Formålet med undervisningen i tysk Link til undervisningsministeriet - CL-strukturer quiz Undervisningen skal lede På Grønbjerg er, at eleverne

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. HAUBRO FRISKOLE Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at ODENSE FRISKOLE Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Fælles Mål Fransk. Faghæfte 18

Fælles Mål Fransk. Faghæfte 18 Fælles Mål 2009 Fransk Faghæfte 18 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 20 2009 Fælles Mål 2009 Fransk Faghæfte 18 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 20 2009 Indhold Formål for faget fransk

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Kompetencemål for engelskfaget

Kompetencemål for engelskfaget Kompetencemål for engelskfaget Kompetencemål efter 9. klasse: (se kompetencemål for overskolen under pædagogik) Undervisningen giver eleverne mulighed for at: tale et engelsk, der nærmer sig det flydende

Læs mere

Læseplan for tysk. Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse. Kommunikative færdigheder. Kommunikative færdigheder

Læseplan for tysk. Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse. Kommunikative færdigheder. Kommunikative færdigheder Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges, så eleverne

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 15-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

Årsplan for engelsk 8.x SJ

Årsplan for engelsk 8.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 1-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Tysk - 2. fremmedsprog Kompetencemål

Tysk - 2. fremmedsprog Kompetencemål Tysk - 2. fremmedsprog Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger).

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger). Fag:Tysk 31-36 Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Indhold Formål for faget engelsk

Læs mere

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Niveauer og vejledende varighed Niveau F: 2,0 uger Niveau E: 2,0 uger Niveau D: 2,0 uger Niveau C: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3 Indholdsfortegnelse: Ugeplan...2 Fælles læsning...3 Individuel læsning...3 Grammatik...3 Internet...3 Fælles mål...3 1 Ugeplan Grammatik og It integreres i undervisningen gennem hele forløbet. UGE Emne

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse

Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse Tysk 8. klasse Tema: Reisen Opstart: august 2013 Indhold: at opleve verden Mål: Fokus vil ligge på udtale og sætningsopbygning. En del af det, at kunne begå

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Tysk Fælles Mål 2019

Tysk Fælles Mål 2019 Tysk Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter Efter 7. 5 Efter 9. 6 Fælles Mål efter kompetenceområde Mundtlig kommunikation 7 Skriftlig kommunikation 8

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Fagplan for tysk. Enghaveskolen Fagplan Tysk- side 1. Fagformål. Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Fagplan for tysk. Enghaveskolen Fagplan Tysk- side 1. Fagformål. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fagplan for tysk Fagformål Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at forstå og udtrykke sig på tysk både mundtligt og skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog. Eleverne skal samtidig

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Årsplan for 9.x Tysk

Årsplan for 9.x Tysk Årsplan for 9.x 2011-12 Tysk Måned Temaer Materialer Bemærkninger August Hvor andet ikke er anført er 33-35 teksterne i Du bist dran 3 Ferien/Reisen Umfrage der Woche: Mein bester Urlaub, side 8+9 September

Læs mere

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch Årsplan Tysk Tysk 6./7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget tysk er et aktivt fag med en forventning om høj elevdeltagelse. Eleverne skal lære et helt nyt sprog og det kræver en del strukturering. Derfor vil

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Fagplan for faget Engelsk

Fagplan for faget Engelsk FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for faget Engelsk Formål for faget engelsk (J.f. Fælles Mål, UVM) ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formålet med

Læs mere

Opdateret maj Læseplan for faget almindelige indvandrersprog som valgfag

Opdateret maj Læseplan for faget almindelige indvandrersprog som valgfag Læseplan for faget almindelige indvandrersprog som valgfag Indhold Indledning 3 Trinforløb 7./8./9. klasse 4 Kommunikation 4 Kultur og samfund 5 Indledning Faget almindelige indvandrersprog som valgfag

Læs mere

Årsplan for 9.x Tysk

Årsplan for 9.x Tysk Årsplan for 9.x 2012-13 Tysk Måned Temaer Materialer Bemærkninger August Hvor andet ikke er anført er 33-35 teksterne i Du bist dran 3 Ferien/Reisen Umfrage der Woche: Mein bester Urlaub, side 8+9 September

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Fransk

Undervisningsplan. Fag : Fransk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Fransk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret.

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret. Denne bearbejdelse af Klare Mål er lavet på begrund af word dokumenter fra undervisningsministeriet, og indeholder den samme tekst som de trykte udgaver. Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Engelsk Niveau F, E, D og C

PRØVEVEJLEDNING. Engelsk Niveau F, E, D og C PRØVEVEJLEDNING Engelsk Niveau F, E, D og C Gældende for hold med start efter 1. januar 201 Indhold Mål... 3 Forudsætning for prøven... 3 Prøveform... 3 Prøvens tilrettelæggelse... 4 Eksaminationsgrundlag...

Læs mere

Fagplan. Engelsk E-niveau

Fagplan. Engelsk E-niveau Fagplan Engelsk E-niveau UDDANNELSE: GF 2 smed, industritekniker og automekaniker LÆRER: Claus Tassing FORMÅL: Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning Fælles Mål 2009 Modersmålsundervisning Faghæfte 46 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 48 2009 Fælles Mål 2009 Modersmåls- undervisning Faghæfte 46 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 48

Læs mere

Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin.

Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. 13. juni 2013 Læreplan for faget engelsk på Faarevejle Friskole Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. Sidst revideret:

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Engelsk

It i Fælles mål 2009 - Engelsk It i Fælles mål 2009 - Engelsk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Engelsk. Formål og perspektiv. Emneområder

Engelsk. Formål og perspektiv. Emneområder Engelsk Formål og perspektiv Engelsk er et verdenssprog som eleverne beskæftiger sig med såvel i skolen som i fritiden, og som de har erfaringer med meget tidligt i forbindelse med anvendelse af internettet.

Læs mere

Prøvebeskrivelse Engelsk niv. F, E, D og C

Prøvebeskrivelse Engelsk niv. F, E, D og C Prøvebeskrivelse Engelsk niv. F, E, D C Gælder for elever/hold startet før 1. august 2019 Denne prøvebeskrivelse tager afsæt i BEK nr. 683 af 08/06/2016 bilag 8 Beskrivelse af prøven Der afholdes en mundtlig

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14

Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14 Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14 Trinmålene efter 9. klasse Fælles Mål 2009 Klassen arbejder hen mod trinmålene efter 9. klasse. Alle mål skal betragtes ud fra, at eleverne er undervejs i forhold til

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere