Risskov civile Hundeførerforening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risskov civile Hundeførerforening."

Transkript

1 Bankkonto: Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse af forretningsfører. Ikrafttrædelse ved afgang og eller forfald af forretningsføreren, dog senest den 1.november ( Ny tekst er markeret med rødt - slettet tekst er med overstreget tekst ) III. Ordinært landsmøde 5 Hovedbestyrelsen indkalder hvert år til et ordinært landsmøde, som er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, dog undtaget sådanne sager, der udgår til urafstemning i henhold til 11. Landsmødet holdes den 3. lørdag i marts. Landsmødet afgør selv spørgsmålet om sin gyldighed. Dagsordenens punkter og rækkefølgen af disse fastsættes af hovedbestyrelsen, idet der dog skal behandles følgende sager: 1. Valg af dirigent (kandidaten behøver ikke have sæde i landsmødet og behøver ikke være medlem af DcH). 2. Beretninger. a. landsformanden aflægger beretning b. hver udvalgsformand aflægger beretning 3. Aflæggelse af regnskab, herunder aflæggelse af regnskab for Jubilæumsfonden, ved landsforeningens kasserer. 4. Målsætninger. a. hovedbestyrelsen fremlægger DelIs fælles målsætninger til vedtagelse 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent til landsforeningen (forslag fra hovedbestyrelsen skal foreligge). 7. Godkendelse af forretningsfører 7. Valg af landsformand (ulige år). 8. Valg af kasserer (lige år). 9. Valg af personlige suppleant for kasserer. 10. Meddelelse om kredsenes valg af hovedbestyrelsesmedlemmer (kredsformændene). 11. Valg afudvalgsformænd for de faste udvalg, jfr Valg af2 interne revisorer. 13. Valg af2 suppleanter for de interne revisorer. 14. Eventuelt. Formand Ole Suurland Klokkerfaldet Århus V Kasserer Rosa Hansen Vesborgvej Risskov Kredsrådsrepræsentant Dorthe Dahl Damsbrovej Hinnerup

2 Bankkonto: Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. 7 Skriftlig afstemning skal finde sted i dagsordenens punkt 5. I punkterne 7, 8, 9 og 12 foretages skriftlig afstemning ved to eller flere kandidater. Øvrige punkter hvis mindst 1/10 af de registrerede fremmødte forlanger det, eller hovedbestyrelsen bestemmer det. Til vedtægters vedtagelse, ophævelse eller forandring, der kun kan ske på landsmødet, kræves 2/3 af de registrerede mødte stemmeberettigedes stemmer. Ved afstemning i punkt 4 anvendes relativt flertal (flest stemmer). Ved personvalg udsender hovedbestyrelsen senest 1. december liste til indstilling af kandidater til kredsene og lokalforeningerne. Hovedbestyrelsen skal modtage forslag til kandidater, eventuelt med skriftlig præsentation af hver kandidat, senest 1. februar. Alle lokalforeningsmedlemmer, der er indstillet af hovedbestyrelsen, kredsene eller lokalforeningerne, er valgbare. Dog skal man være uddannet dommer i DcH-programmet for at blive valgt som formand for dommerudvalget og uddannet konsulent for at blive valgt som formand for konsulentudvalget. Hvis der er mere end en kandidat foretages personvalgene ved absolut flertal. (D.v.s. over halvdelen af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmesedler tælles ikke med ved opgørelsen). Opstiller kun en kandidat er vedkommende valgt uden afstemning. Opnår en kandidat ikke valg ved første afstemning, foretages en ny bunden afstemning blandt de to kandidater, der opnår flest stemmer ved første afstemning. Får de to kandidater lige mange stemmer, trækkes der lod imellem dem. Det ordinære landsmøde godkender, for 4 år ad gangen i ulige år, en forretningsfører der har det fulde ansvar overfor hovedbestyrelsen. Indstilling om ansættelse skal foreligge fra hovedbestyrelsen ved det ordinære landsmøde det relevante år. Alle øvrige valg er toårige og genvalg kan finde sted. Der kan foreslås kandidater til disse personvalg på selve landsmødet. Ingen kan besidde dobbeltposter som hovedbestyrelsesmedlem og/eller udvalgsformand. Hvis der ikke kan opstilles en formandskandidat til et udvalg, udpeger hovedbestyrelsen på sit konstituerende møde en formand, der virker til næste ordinære landsmøde. 2

3 Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlem af DGI, medlemsnr Bankkonto: Adresse på træningsplads: Viengevej 7, Risskov. 10 Ekstraordinært landsmøde indkaldes, når mindst halvdelen af lokalforeningerne fremsætter begæring herom, eller når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinært landsmøde skal afholdes ved forretningsførerens fratræden i en ansættelsesperiode, jvf. 12. Ekstraordinært landsmøde skal holdes inden 6 uger efter opfordringens modtagelse, dagsorden skal angives og relevante bilag vedlægges. Det ekstraordinære landsmøde skal holdes en lørdag og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Et ekstraordinært landsmøde afgør selv spørgsmålet om sin gyldighed. Afstemning foregår efter reglerne i 9. Nye foreninger, der er optaget i landsforeningen inden den 31. december er passeret, tildeles 3 stemmer. IV. HOVEDBESTYRELSEN 12 Hovedbestyrelsen består af en landsformand samt en kasserer valgt af landsmødet samt kredsformanden fra hver kreds. Kredsformændene vælges i de respektive kredse for en funktionsperiode på 2 år. Kredse med ulige numre vælger i ulige år, og kredse med lige numre vælger i lige år. Nyvalgte indtræder straks i hovedbestyrelsen. Ved stemmelighed i hovedbestyrelsen tæller stemmen fra landsformanden dobbelt. / Hvis landsformanden fratræder i en valgperiode, overtager det tilbageværende forretningsudvalg opgaverne indtil førstkommende landsmøde, hvor der foretages valg for den resterende periode. Forretningsføreren deltager i hovedbestyrelsesmøderne uden stemmeret. Hvis forretningsføreren fratræder eller afskediges, indleder hovedbestyrelsens straks en ansættelsesprocedure,således at stillingen som forretningsfører hurtigst muligt bliver genbesat. eller får varigt forfald i en funktionsperiode, indkaldes der til et ekstraordinært landsmøde med henblik på ansættelse af en ny forretningsfører så snart hovedbestyrelsen har fundet en ny kandidat. Forretningsføreren, landsformanden, landskassereren og en af kredsformændene danner foreningens forretningsudvalg. Ved stemmelighed i forretningsudvalget, tæller stemmen fra landsformanden dobbelt. 14 Kun hovedbestyrelsen kan ansætte lønnede medarbejdere samt engagere juridisk assistance. Kun hovedbestyrelsen kan slutte bindende aftaler eller udstede bemyndigelse hertil. Hovedbestyrelsen ansætter en forretningsfører der varetager den daglige ledelse i samarbejde med hovedbestyrelsen. Forretningsføreren ansættes som funktionær og dermed sikret de grundlæggende rettigheder i Funktionærloven. Forretningsføreren forestår den daglige ledelse af foreningens administrative virksomhed og drager ansvar for, at alle forespørgsler besvares omgående. Forretningsføreren skal i alle tilfælde handle i overensstemmelse med den af hovedbestyrelsen udarbejdede forretningsorden der fastlægger kompetencefordelingen mellem hovedbestyrelsen og forretningsføreren. Det vil blandt andet være forretningsførerens opgave at... 3

4 Bankkonto: Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Begrundelse: Vi må have tillid til at vor valgte hovedbestyrelse kan finde og ansætte den mest egnede kandidat til denne stilling. Vi bliver fri for at "godkende " en forretningsfører vi ikke kender. Det er ikke ønskværdig at vi hver 4. år skal godkende eller i værste fald afskedige en forretningsfører på et landsmøde. Hvis DcH, måske skal holde en forretningsfører ud, som vi dybest set helst vil af med, men grundet økonomi ikke vil afskedige, på grund af en 4 årlig periode som forretningsfører. Hvis vi så alligevel vil skille os af med vedkommende, koster det DcH mange penge i en årrække. Vi må selvfølgelig have ordentlige arbejdsforhold for en forretningsfører. Det vil der være, når vedkommende er sikret sig rettigheder, via funktionærloven. Venlig Hilsen Risskov Civile Hundeførerforening Ole Suurland 4

5 Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlem af DGI, medlemsnr Bankkonto: Adresse på træningsplads: Viengevej 7, Risskov. 5

6 Bankkonto: Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. 6

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK INDEKS 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Organisation:... 3 3. Klubbens formål:... 3 4. Medlemskab:... 4 5. Familiemedlemmer:... 4 6. Ungdomsmedlemmer:... 4 7. Folkepensionister/invalidepensionister:...

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET TRAFIKBUNDET Indholdsfortegnelse Side Forbundets navn 5 1 5 Formål. 5 2. 5 Medlemmer. 5 3 5 Indmeldelse. 5 4 5 Udmeldelse. 5 5 5 Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse. 6 6 6 Tillidsposter. 6 7 6 Kontingent

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere