Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5"

Transkript

1 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5

2 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen. 2. Kommuneforeningens formål er: - at fremme den politiske aktivitet i kommunen med henblik på at skabe størst mulig medlemstilslutning til kommuneforeningen og størst mulig tilslutning til Det Radikale Venstres politik, - at lede Det Radikale Venstres arbejde i kommunen, - at sikre samarbejde med kommunens valgte radikale kommunalpolitikere, - at sikre opstilling af radikale kandidater til kommunevalg, - at gennemføre valgkamp ved kommunevalg, - at opstille folketingskandidat og forestå valgkamp - at medvirke i valgkampe ved regionsrådsvalg, folketingsvalg og Europaparlaments-valg samt ved folkeafstemninger i øvrigt. 3. Generalforsamlingen er kommuneforeningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i april. Indkaldelsen skal med mindst to ugers varsel og med angivelse af dagsorden ske skriftligt til medlemmerne i foreningen samt ved annoncering i Skive Folkeblad. Møde- tale- og stemmeret på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger eller opstillingsmåder har alle, der er medlem af foreningen og som har betalt kontingent rettidigt, det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor stemmeafgivningen finder sted. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere 2. formandens beretning 3. forelæggelse af det reviderede regnskab 4. behandling af indkomne forslag 5. fastsættelse af kontingent for det følgende år 6. valg af a) formand b) 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter c) 1 revisor d) 1 revisorsuppleant 7. valg af delegerede til storkredsforsamlingen 8. valg af delegerede til regionsforsamlingen 9. valg af delegerede til landsmødet 10. valg af folketingskandidat 11. beslutning vedr. evt. deltagelse i fælles opstilling af storkredsens folketingskandidater 12. Eventuelt. Side 2 af 5

3 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. 4. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af a) formand, b) 8 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Partiets repræsentanter i byrådet, en repræsentant valgt af den lokale RU-organisation (Radikal Ungdom af 1994) og bosiddende i kommunen tiltræder bestyrelsen uden stemmeret. Formanden vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Formanden kan være kandidat men ikke valgt til EP-valg, folketingsvalg, regionsrådsvalg eller kommunalvalg - jf. Landsforbundets vedtægter 5, stk. 3). De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, sådan at halvdelen er på valg på lige år og den anden halvdel er på valg på ulige år. Der bør tilstræbes at bestyrelsen repræsenterer hele kommunen. Valgbar er ethvert medlem af foreningen, som har betalt kontingent rettidigt, det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor valget finder sted. I sager, som er optaget på den til bestyrelsesmedlemmerne udsendte dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. I andre sager er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at optage sagen på dagsordenen. Ved afstemning gælder absolut stemmeflertal. Senest en måned efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen sit første møde. Bestyrelsen vælger på dette møde næstformand, sekretær og kasserer af sin midte. Bestyrelsen indkaldes så ofte formanden finder det fornødent, dog mindst 4 gange årligt, og den skal indkaldes, når mindst 2 medlemmer over for formanden fremsætter ønske herom. 5. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Medlemskontingentet forfalder den 1. januar i det år, for hvilket kontingentet gælder og skal for opnåelse af fulde medlemsrettigheder være indbetalt senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves af landsforbundet. Stk. 2. Kommuneforeningen udreder af medlemskontingent evt. økonomiske bidrag til storkredsforsamlingen og regionsforsamlingen, således som disse organisationsled måtte beslutte. Stk. 3. Revisorerne har pligt til mindst en gang i løbet af regnskabsåret at gennemgå foreningens regnskab og bilag samt kontrollere beholdningens tilstedeværelse. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsens Side 3 af 5

4 medlemmer eller mindst 1/5 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med motiveret forslag til dagsorden. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 2 uger efter, at formanden har modtaget anmodning om afholdelse, og indvarsles i øvrigt efter reglerne i 3. Stk. 2: Fristen for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan, efter udskrivning af folketingsvalg og hvis situationen kræver det, reduceres til 4 dage. 7. På den ordinære generalforsamling forud for et kommunevalg træffes bestemmelse om antal af kandidater på listen og opstillingsform (partiliste eller sideordnet opstilling) samt om eventuelle geografiske og andre hensyn ved listens sammensætning. Senest 6 måneder før et kommunevalg fastsætter bestyrelsen tid og sted for opstillingsmødet, der indvarsles efter reglerne i 3. Opstilling af kandidatliste til kommunevalget sker på opstillingsmødet. Stk. 2: Dagsorden for opstillingsmødet skal indeholde følgende punkter - valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere - beslutning om valgforbund - kandidatliste (evt. bemyndigelse til bestyrelsen om udvidelse af denne) - eventuelt. 8. Alle valg og afstemninger foretages som fastsat i landsforbundets vedtægter 18 og i landsforbundets supplerende bestemmelser herom. 9. Beslutning om eventuel skriftlig afstemning (urafstemning) vedrørende emner eller personvalg kan træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling eller den ordinære generalforsamling, forudsat at punktet er optaget på dagsordenen. Bestyrelsen formulerer afstemningstemaet til godkendelse på generalforsamlingen. Urafstemning kan afholdes, når der til valg til en tillidspost er anmeldt mere end én kandidat. Urafstemning kan endvidere afholdes ved opstilling af en kandidatliste. Generalforsamlingen vedtager for det konkrete tilfælde de nærmere bestemmelser for afgørelse af resultatet herunder retningslinier om eventuel supplerende urafstemning eller endelig vedtagelse på en generalforsamling. Stk. 2. Urafstemning forberedes, ledes og kontrolleres af bestyrelsen, foreningens revisorer og dirigenten ved den sidst afholdte generalforsamling. Bestyrelsen træffer som minimum beslutning om - stemmesedlens udformning, herunder kandidaternes placering på stemmesedlen, - den periode, i hvilken afstemning kan foregå, - tidspunkt og sted for stemmeoptælling, der skal være åben for Side 4 af 5

5 medlemmerne. Der udarbejdes referat over bestyrelsens beslutninger. Stk. 3. Ophævelse af en ved urafstemning truffet beslutning kan finde sted, hvis der indtræder særlige omstændigheder. Bestyrelsen indkalder da til ekstraordinær generalforsamling, hvor det i dagsordenen til generalforsamlingen udtrykkeligt er fastlagt, hvad der foreslås besluttet. Endvidere kan bestyrelsen ophæve en urafstemning, hvis der er indtruffet situationer, hvor urafstemning åbenlyst har mistet sin betydning. 10. Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling hvor ændringsforslaget er optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen med angivelse af forslagets ordlyd. Ændringer i vedtægterne, der er en følge af ændringer i Det Radikale Venstres landsforbunds vedtægter, kan dog umiddelbart indarbejdes og meddeles på førstkommende ordinære generalforsamling. 11. Bestemmelserne i landsforbundets vedtægter er i øvrigt gældende for foreningen. 12. Opløsning af kommuneforeningen kan kun ske på en generalforsamling hvor forslaget er optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når ½ delen af medlemmerne er tilstede. Afgørelsen kræver simpelt flertal. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, afholdes en ny generalforsamling tidligst 3 uger senere der er beslutningsdygtig uanset antallet af medlemmer der er tilstede. Ved foreningens opløsning går dens midler til landsforbundet. Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. november 2006 til ikrafttræden den 1. januar Side 5 af 5

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VENSTRES VEDTÆGTER 2012

VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VEDTÆGTER FOR VENSTRE DANMARKS LIBERALE PARTI Formål, opgaver og medlemskab 1. Formål 2. Opgaver 3. Foreninger og bestyrelser 4. Medlemskab Vælgerforening 5. Vælgerforening(er)

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere