Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere.

2 Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab... 3 Samarbejdet om portfolio mellem den studerende, klinisk vejleder og underviser... 4 Personlig præsentation... 5 Individuel studieplan... 6 Studiesamtaler... 7 Refleksionscirklen... 9 Praksisbeskrivelse Mindmap Litteraturliste Referencer

3 Portfolio som læringsredskab Portfolio 1 er et obligatorisk læringsredskab, der indgår igennem hele dit uddannelsesforløb. Portfolioer vil altid være forskellige afhængig af den enkelte studerendes forudsætninger, læringsbehov og ambitioner (Lauvås og Handal, 2006). Formål med portfolio er: At skabe kontinuitet i dit uddannelsesforløb, ved at give struktur, samt vise og støtte din udvikling, fagligt og personligt. At være et redskab til at skabe sammenhæng i din teoretiske og kliniske uddannelse. At du udvikler handleberedskab og handlekompetencer. At du udvikler evne til at reflektere over din egen læring, og til at vurdere dine egne præstationer i relation til læringsudbytte. At synliggøre hvad du har opnået af kvalifikationer og kompetencer, samt hvad det kan anbefales at arbejde videre med. Portfolio indeholder følgende studiemetoder: Personlig præsentation, herunder din personlige og faglige baggrund (CV) og forudsætninger. Studie-, refleksions- og evalueringssamtaler Individuel studieplan, herunder kompetencekort (anvendes i somatikken i Region Sjælland) Refleksionsøvelser Praksisbeskrivelser Mindmaps Litteraturlister Endvidere kan din portfolio f.eks. indeholde dine notater, og noter fra undervisning, gruppeøvelser, diskussioner og sygeplejefaglige konferencer. I samarbejde med din kliniske vejleder og underviser fra uddannelsesinstitutionen kan du arbejde med de studiemetoder, der passer til din måde at lære på. 1 Det engelske ord portfolio kommer af det latinske portare at bære, og folium papir eller blad. En portfolio kan beskrives som en stadig voksende præsentationsmappe og kan i det ydre være et ringbind eller en elektronisk mappe (Ellmin, 2000). 3

4 Samarbejdet om portfolio mellem den studerende, klinisk vejleder og underviser Som sygeplejestuderende: Øver du dig i, at gå i dialog om din læreproces. Du tager f.eks. udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad skal jeg lære, og hvordan kan jeg hente vejledning til dette? Hvilken litteratur skal jeg læse og forholde mig til? Hvilke handlinger skal jeg træne? Hvilke studieredskaber fra portfolio kan jeg anvende? Hvad har jeg lært, og hvordan har jeg lært det? Hvad er det helt særlige, jeg kan bidrage med som sygeplejestuderende? Hvad er jeg stolt over at kunne? Hvad er gået anderledes end jeg havde forventet? Som klinisk vejleder: Anerkender og udfordrer du den studerende og har fokus på den studerendes potentialer, erfaringer og læringsbehov. Som klinisk vejleder stiller du refleksive spørgsmål og kommenterer, efter aftale, det skriftlige materiale i den studerendes portfolio. Som underviser: Inddrager du kliniske erfaringer og viden i teoriundervisningen. Du inddrager desuden de studerendes arbejder fra portfolio i den teoretiske del af uddannelsen f.eks. praksisbeskrivelser. Du anbefaler, hvad den studerende kan opbevare i sin portfolio i form af f.eks. studiespørgsmål, problemstillinger, obligatoriske opgaver, feedback- noter fra underviser, diskussionsoplæg mm. Det vil sige dokumenter, som kan få betydning for den studerendes læring i det videre uddannelsesforløb. 4

5 Personlig præsentation Her skrives en kort præsentation af dig selv, det vil sige dine faglige og personlige forudsætninger. Din personlige præsentation er udgangspunkt for samarbejdet med underviser og klinisk vejleder om dit studieforløb. Præsentationen bidrager til, at klarlægge og inddrage dine forudsætninger i forhold til det aktuelle modul. Ved hver modulstart skal du opdatere din personlige - og faglige baggrund og forudsætninger (CV). Følgende punkter er forslag til indhold i din personlige præsentation: Fortæl kort om dig selv Alder, skolemæssige baggrund og familiære forhold Evt. tidligere uddannelse, erhvervserfaring Fritidsinteresser Særlige forhold som kan have betydning for samarbejdet om dit studieforløb Dine forudsætninger og forventninger til uddannelsen Hvorfor vil du gerne være sygeplejerske? Hvad tiltaler dig ved sygeplejeprofessionen? Hvilke forventninger har du til modulet? Har du særlige ønsker til modulet? Hvilke kliniske undervisningssteder har du erfaringer fra? Hvilke erfaringer har du med praktiske opgaver? Hvilke erfaringer har du med skriftligt arbejde? Hvilke forventninger har du til egen indsats og udvikling? Hvilke studiemetoder fra portfolio har du erfaring med, og hvilke vil du gerne afprøve? Hvilke forventninger har du til klinisk vejleder og underviser i dit arbejde med portfolio? 5

6 Individuel studieplan Det kliniske undervisningsforløb planlægges med udgangspunkt i læringsudbytte for det enkelte modul, uddannelsesmuligheder på det kliniske undervisningssted, og dine uddannelsesbehov. Du er, sammen med din vejleder, ansvarlig for at udarbejde din individuelle studieplan med udgangspunkt i ovenstående. Med en studieplan øver du dig på at få struktur på kliniske undervisningsforløb (Pedersen, 2002). Din individuelle studieplan indeholder aftaler om: Individuelle studiebehov Fastlagte studieaktiviteter, herunder valg af studiemetoder Undervisning og vejledning, herunder indhold, form og tidspunkter Litteratur, anbefalet og selvvalgt Aftaler om samarbejdet vedr. Portfolio. Fremmøde til klinisk undervisning Intern klinisk prøve 6

7 Studiesamtaler Formålet med studiesamtalen er, at støtte og vejlede dig med hensyn til områder, som du aktuelt arbejder med. Du skriver til eget brug en konklusion af samtalen, som lægges i portfolio. I løbet af alle kliniske undervisningsforløb afholdes studiesamtaler mellem dig og den kliniske vejleder. Det vil sige studieplanlægnings-, vejlednings-, refleksions- og evalueringssamtaler. Du udarbejder et skriftligt oplæg til studiesamtalerne og skriver resumé af evalueringssamtalerne. Dokumenterne opbevares i din personlige portfolio. 7

8 Refleksion At reflektere betyder at bøje eller vende sin tankevirksomhed mod følgende områder: Handlinger hvor det kan dreje sig om allerede gennemførte og fremtidige handlinger. Din egen andel - i gennemlevede eller fremtidige situationer. Din involvering i situationer, egne følelser, tanker og reaktioner. Tankevirksomhed - som er en funderen eller filosoferen over f.eks. emner, begreber, teorier eller tilværelsen som helhed (Wahlgren, et al., 2002; Helleshøj, 2006). Refleksion knytter sig til intellektuelle og følelsesmæssige aktiviteter. Det er en måde at arbejde på, hvorved du kan udforske og bearbejde egne erfaringer, så de fører til ny indsigt, forståelse og evt. ændret adfærd. Hensigten med refleksion er, at du bliver bevidst om, hvordan du tænker sygepleje og bliver bevidst om hvilke faktorer, der påvirker dine handlinger. Desuden er hensigten, at du bliver opmærksom på alternative muligheder i udførelsen af sygepleje. I den kliniske del af uddannelsen er en stor del af undervisningen og vejledningen baseret på refleksion og refleksive læreprocesser. Som udgangspunkt for bevidst refleksion kan forskellige refleksionsmetoder anvendes. Du kan arbejde med refleksion i forskellige udformninger. Det kan være i samarbejde med din kliniske vejleder, i fælles refleksionsrum med medstuderende og/eller andre uddannelsessøgende, blandt personalet i afsnittene eller skriftligt i din portfolio. Du kan også reflektere ved hjælp af refleksionscirklen, se næste side. 8

9 Refleksionscirklen inspireret af Bjerkness og Bjørk. 1. Beskrivelse af situationen. Hvad skete der? 7. Refleksion. Hvad fik du lært? Var der noget, som fik ændret mening eller betydning? 2. Tanker i situationen. Hvad tænkte du? Hvad følte du? 6. Ny handling. Hvis du kommer i en lignende handling, hvad vil du så gøre? 3. Problematiser. Hvilke problemer ser du? Hvad var godt? Hvad var mindre godt? 5. Konklusion. Hvad kunne du have gjort anderledes? 4. Analyse. Hvilke teorier? Hvorfor disse teorier? Hvordan brugte du teorierne? Er der andre teorier? 9

10 Praksisbeskrivelse En praksisbeskrivelse er en skriftlig fremstilling af en praksissituation, hvor den udførte sygepleje har haft betydning for dig. Det kan være en beskrivelse af en udvalgt del af handlingerne i klinisk sygepleje, og kan være en mindre eller en større hændelse. Det skal ikke nødvendigvis være en problematisk situation. Der analyseres og reflekteres på baggrund af beskrivelsen. Analyse og refleksion kan gennemføres såvel mundtligt som skriftligt. I et læringsperspektiv er formålet med en praksisbeskrivelse, at den studerende får mulighed for at analysere og perspektivere sine praksiserfaringer, således at den studerendes praktiske erfaringer kommer i spil med hendes/hans teoretiske forudsætninger med hensyn på at udvikling af handlingsberedskab (Lauvås og Handal, 2006). Du kan eksempelvis arbejde på en struktureret måde med din praksisbeskrivelse ved hjælp af spørgsmålene fra refleksionscirklen: 1. Beskrivelse af situationen. Hvad skete der? 2. Tanker i situationen. Hvad tænkte du? Hvad følte du? 3. Problematiser. Hvilke problemer ser du? Hvad var godt? Hvad var mindre godt? 4. Analyse. Hvilke teorier? Hvorfor disse teorier? Hvordan brugte du teorierne? Er der andre teorier? 5. Konklusion. Hvad kunne du have gjort anderledes? 6. Ny handling. Hvis du kommer i en lignende handling, hvad vil du så gøre? 7. Refleksion. Hvad fik du lært? Var der noget, som fik ændret mening eller betydning? Praksisbeskrivelser udarbejdes som led i din læreproces, og efter aftale med klinisk vejleder. Beskrivelserne opbevares i din portfolio. 10

11 Mindmap Mindmap er en enkel studiemetode til at overskue et emne, at skrive noter på, så der skabes struktur og overblik. Fokus kan være en læst tekst eller en konkret patients sygeplejefaglige problemstillinger. Mindmap er en metode til at sammenfatte data, koncentreret og kort. Noterne kan illustreres med baggrund i figurer, tegninger f.eks. af en patient, i farver, for at visualisere det tema / emne, som du arbejder med. Mindmap kan bruges til, at illustrere kompleksiteten hos en patient, f.eks. også som oplæg til en eksamen eller intern klinisk prøve. Når du arbejder med mindmap, starter du med at skrive det centrale nøgleord eller begreb midt på et stykke blankt papir. Herefter kan du tilføje underemner med streger og nøgleord der kan fortsætte med at udfolde sig. Til sidst har du en slags kort over din viden om emnet. På denne måde giver mindmaps dig mulighed for, at se og tydeliggøre sammenhænge på en overskuelig måde. Du kan se et eksempel på næste side. 11

12 Mindmap over kirurgisk patientforløb Portfolio UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen Mindmap er en del af din portfolio. Nedenfor er et eksempel til uddybelse. Udfør sygepleje og stil dig selv refleksive spørgsmål i forhold til din patientoplevelse. Brug gerne refleksionscirklen. Forbered dig til vejledning med klinisk vejleder. Vejledning i stomipleje Evaluering og dokumentation af sygeplejen Hjælp til personlig hygiejne Observationer Obs mave og tarmfunktion Kommunikation Sorg kriseintervention Fru NN 68 år, Cancer Coli med kolostomi 3. dag postoperativ Værdier:. BT TP -P + observationer og vurdering Kost og væske Registreringhvilke tiltag og hvorfor Smerter Smerteregistrering Observationer og handlinger Mobilisation - Hvilke tiltag og hvorfor? 12

13 Litteraturliste Litteraturlisten skal udarbejdes i overensstemmelse med tekniske retningslinjer for opgaveskrivning. Litteraturlisten for de kliniske undervisningsforløb skal attesteres af den kliniske vejleder, jf. modulbeskrivelserne. Du angiver 40 siders selvvalgt litteratur pr. studieuge relateret til den aktuelle kliniske praksis. Underskrifter på at litteraturlisten er drøftet med klinisk vejleder: Studerende Klinisk vejleder 13

14 Referencer Bjerknes, MS & Bjørk IT, Praktiske studier: perspektiver på refleksjon og læring. Oslo. Tano. Dysthe, O, Hertzberg, F & Hoel TL Skrive for at lære faglig skrivning i de videregående uddannelser. Klim. Ellmin, R, Portfoliomodellen en måde at lære og tænke på. Gyldendal uddannelse. Helleshøj, H Sygeplejefaget og professionen. En introduktion til at studere sygepleje. I L Hounsgaard & J Eriksen (red) Læring i sundhedsvæsenet. Munksgaard Bogklubber. Lauvås, P & Handal, G Vejledning og praksisteori. Klim. Madsen, C Portfoliopædagogik. Dafolo. Pedersen, S. 2002: Sygeplejefaget og professionen. En introduktion til at studere sygepleje. Gad. Undervisningsministeriet Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje. Set den 29. november https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Wahlgren, B Refleksion og læring: kompetenceudvikling i arbejdslivet. Samfundslitteratur. 14

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

UCLillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

UCLillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. UCLillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. 1 Udarbejdet af: Inge Sørensen, Uddannelseskoordinator i Svendborg kommune, Connie S. Mortensen, Uddannelses og udviklingssygeplejerske Svendborg Regionsyddanmark.

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Udarbejdet af: Anne Wibe Poulsen og Peter Vråsinge Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik AF THOMAS THORNING (red.) METTE MOLBÆK, KRISTIAN HORSLUND, BIRGIT MADSEN, JESPER HUST 2 - Et udviklingsarbejde

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere