Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Foreningen Inno-Sense"

Transkript

1 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain

2 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål Medlemskab Ledelse Inhabilitet Udmeldelse og eksklusion Finansiering, kontingent og stemmeret Generalforsamlingen Tegningsret og hæftelse Årsrapport Opløsning

3 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 1.1 Foreningens navn er Foreningen Inno-Sense ( Foreningen ). 1.2 Foreningen har hjemsted i Region Nordjylland. 1.3 Foreningens formål er, at fremme projekter og aktiviteter, der styrker børn og unges faglige læring, kreativitet og innovationsevne gennem æstetiske læreprocesser. 1.4 Foreningens formål søges realiseret ved: At søge økonomiske midler til realiseringen af Foreningens formål At facilitere konkrete projekter og aktiviteter, der understøtter formålet At facilitere eksterne leverandører, som besidder de nødvendige kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og formidle konkrete projekter og aktiviteter At sammensætte ad hoc advisory boards, der kan rådgive og give sparring til konkrete projekter og aktiviteter. 1.5 De projekter og aktiviteter, som Foreningen involverer sig i, skal indeholde og skabe former for erkendelse og kundskab, hvor følelse og fornuft, sansning og intellekt udgør forbundne dele. Projekterne og aktiviteterne skal være kendetegnet ved en tilgang til læring, hvor barnet eller den unge aktivt involveres i læreprocesser, hvor duft, smag, bevægelse, berøring, billede, lyd m.m. spiller en central rolle med henblik på, at barnet eller den unge stimuleres til selv at være kreativt nysgerrig og innovativt skabende. 1.6 Foreningens målgruppe er børn og unge i alderen 0 18 år, som er tilknyttet et dagtilbud, en grundskole eller en ungdomsuddannelse, jf. dog punkt Foreningen kan - ved konkret beslutning i hvert enkelt tilfælde udvide den i punkt 1.6 anførte aldersbegrænsning, og således også understøtte unge i aldersgruppen år, såfremt de pågældende er tilknyttet en ungdomsuddannelse. 1.7 Ovennævnte formål forfølges i videst mulig udstrækning i samarbejde med og respekt for organisationer, institutioner, myndigheder og virksomheder m.v. med tilgrænsende formål. 3.

4 2. Medlemskab 2.1 Som medlem kan optages enhver, der har interesse i Foreningen og dens formål. 2.2 Alle medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. 2.3 Hvert medlem skal ved indmeldelse oplyse sin adresse samt adresse til Foreningen. 2.4 Eventuelle medlemsfordele afhænger af Foreningens aktiviteter, og bestyrelsen vil løbende give de enkelte medlemmer meddelelse herom. 3. Ledelse 3.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. 3.2 Valgene gælder indtil næste års generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv sin formand. 3.3 Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter, der kan indtræde i tilfælde af vedvarende forfald blandt bestyrelsens medlemmer. 3.4 Bestyrelsen påser, at Foreningen drives i overensstemmelse med lovgivningens krav og Foreningens formål. Der føres protokol ved bestyrelsesmøderne. 3.5 I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen bortfalder forslaget. 3.6 Bestyrelsen betjenes af et sekretariat, der på foreningens/bestyrelsens vegne varetager praktiske funktioner som medlemsregistrering, indkaldelser og meddelelser til medlemmer og bestyrelse samt økonomiforvaltning og regnskabsføring m.v. 3.7 Bestyrelsens honorar fastsættes af generalforsamlingen én gang årligt på den ordinære generalforsamling. 4.

5 3.8 Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at der nedsættes et eller flere advisory boards, såfremt bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt med henblik på at varetage vedtægtens formål. 4. Inhabilitet 4.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af et givet spørgsmål, forhold m.v., hvis den pågældende, for eksempel som repræsentant for en bestemt interessegruppe, har en væsentlig interesse deri. 4.2 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler m.v. mellem bestyrelsesmedlemmer og Foreningen samt aftaler m.v. mellem Foreningen og tredjemand, hvori bestyrelsesmedlemmer måtte have en væsentlig interesse. 5. Udmeldelse og eksklusion 5.1 Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders skriftligt varsel til udløbet af et regnskabsår. 5.2 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod Foreningens vedtægter, handler til skade for Foreningen og/eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. 5.3 Beslutning om eksklusion af et medlem træffes af generalforsamlingen med samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter 5.4 Medlemskabets ophør fritager ikke det pågældende medlem for økonomiske forpligtelser over for Foreningen som hidrører fra tiden før medlemskabets ophør, herunder medlemsbidrag som er forfaldent til betaling. 6. Finansiering, kontingent og stemmeret. 6.1 Foreningens udgifterne finansieres gennem indmeldelsesgebyr og medlemskontingenterne samt gennem bidrag til konkrete aktiviteter fra medlemmerne, fonde, statslige, regionale og kommunale myndigheder, og fra EU. 5.

6 6.2 Indmeldelsesgebyr og indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. 6.3 Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes hvert år på Foreningens generalforsamling for det kommende år. 7. Generalforsamlingen 7.1 Generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev eller ved til hvert medlem. Indkaldelsen med mindst 14 dages varsel. 7.2 Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal af de fremmødte medlemsstemmer, medmindre andet fremgår at vedtægten. 7.3 Hvert medlem har én stemme. 7.4 Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden 3 måneder efter udløbet af regnskabsåret. 7.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapport og ledelsens beretning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten. 4. Strategiske initiativer for det kommende år. 5. Godkendelse af budget. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 10. Eventuelt. 6.

7 7.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes forhandling og vedtagelse. 7.7 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer. 7.8 Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er beslutningen i øvrigt vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer. 7.9 Forslag fra medlemmer skal indgives til bestyrelsen senest 1 måned efter udløbet af regnskabsåret Ekstraordinær generalforsamling holdes udover det i 7.8 nævnte, når det skriftligt forlanges af 1/4 af medlemmerne Der udsendes referat fra generalforsamlingen underskrevet af dirigent og formand til alle medlemmer senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 8. Tegningsret og hæftelse 8.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem. 8.2 For Foreningens forpligtigelser hæfter alene Foreningens formue. 8.3 Bestyrelsen sørger for, at Foreningens fulde navn og CVR.NR. oplyses, når der indgås aftaler på Foreningens vegne. 7.

8 9. Årsrapport 9.1 Foreningens regnskabsår og kontingentår er kalenderåret. 9.2 Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil den 31. december Hvis Foreningen er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, eller hvis generalforsamlingen i øvrigt beslutter, at Foreningens årsrapport skal revideres, træffer generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal beslutning herom. 9.4 Foreningens årsrapport opgøres på overskuelig måde under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Foreningens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat. Årsrapporten skal indeholde påtegning fra revisor om korrekt anvendelse af offentlige midler. 9.5 Foreningen har fravalgt revision. 9.6 Årsrapporten udsendes til Foreningens medlemmer senest samtidigt med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 10. Opløsning 10.1 Beslutning om Foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen under opfyldelse af samme krav som til vedtægtsændringerne. Tilsvarende krav gælder en beslutning om at overdrage hele eller væsentlige dele af Foreningens aktiviteter til tredjemand Ved Foreningens opløsning skal Foreningens formue, efter betaling af samtlige kreditorer og afgørelse af eventuelle tvister, anvendes til velgørende formål indenfor børne- og ungeområdet. 8.

9 Således på den stiftende generalforsamling den 10. december Viggo Steincke John Windbirk Peter Larsen Thomas Tai Bang Christensen 9.

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere