Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020"

Transkript

1 Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020

2 Indhold Sammen skaber vi vækst og arbejdspladser, Indledning... 4 Befolkningsudviklingen i Faxe Kommune... 5 Bosætning... 6 Beskæftigelse og uddannelse... 7 Infrastruktur... 8 Erhvervslivet... 9 Erhvervsfremme... 9 Ressourcer Eksempel på ressourceanvendelse Vision: I 2020 kan vi se resultaterne i Faxe Kommune Samspil skaber vækst og arbejdspladser Følgende mål er opnået i 2020: Afrapportering Sammen kan vi gøre en stor forskel Strategien Indsatsområde 1: ECO Valley Vores fælles udfordring Formål Effekt Sådan kommer vi i mål Tid og ressourcer Indsatsområde 2: Detailhandel Vores fælles udfordring Formål Effekt Sådan kommer vi i mål Tid og ressourcer Indsatsområde 3: Virksomhederne i centrum for erhvervsudviklingen Vores fælles udfordring Formål Effekt Sådan kommer vi i mål Tid og ressourcer

3 Indsatsområde 4: Udvikling og innovation Vores fælles udfordring Formål Effekt? Sådan kommer vi i mål Tid og ressourcer

4 Business Faxe Copenhagen: Indledning Sammen skaber vi vækst og arbejdspladser, Et strategiforslag Business Faxe Copenhagen (BFC) fremlægger med dette foreløbige forslag et bud på en strategi for en målrettet og tidsbegrænset erhvervsudviklingsindsats i Faxe Kommune Strategiforslaget skal ses i sammenhæng med, at Faxe Kommune de kommende år står i en helt unik position for at skabe vækst og arbejdspladser. Som følge af de gode konjunkturer, den forbedrede infrastruktur, erhvervsudviklingen i Køge og de stigende boligpriser i hovedstadsområdet medfører dette, at Faxe med central geografisk placering, hurtige togforbindelser, relativt lave huspriser, god velfærd og kommunal service kan blive et yderst attraktivt sted for såvel virksomheder som tilflyttere. Desuden forventes det, at strategien kan bidrage til at afhjælpe nogle af de udfordringer, Faxe Kommune står over for, bl.a. som følge af befolkningsudviklingen de kommende år og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau. Strategien vil også have indvirkning på BNP per indbygger. Region Sjælland er den eneste region i Danmark, som ligger under EU's gennemsnit. Når gennemsnittet udgør 100 %, ligger Region Sjælland på 87 %, alt imens Hovedstaden som den bedst placerede region ligger på 155 %. 1 Her vil Faxe Kommune gøre sit for at trække gennemsnittet op. Forskningschef på Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, Hans Thor Andersen, siger at der skal et langt sejt træk til, hvis Region Sjælland skal ændre den dynamik der gør, at regionen kommer op på niveau med de andre danske regioner. Dynamikken skal blandt andet komme fra tiltag på erhvervs-og uddannelsesområdet. 2 Business Faxe Copenhagen ser en satsning på fire strategiske indsatsområder som nøglen til vækst og arbejdspladser de kommende år i Faxe Kommune. Fire områder der er tæt forbundet og som kun kan løftes i samarbejde med Faxe Kommune, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner. Og hånden på hjertet, det bliver et langt sejt træk. Business Faxe Copenhagen vurderer, at de ønskede resultater kan skabes på fem år. Der er altså ikke tale om en varig indsats. Business Faxe Copenhagen vil gennem fundraising og indtægtsdækket virksomhed søge øget indtjening, for at understøtte implementering af strategien. Men skal strategien gennemføres, er der som nævnt behov for et langt sejt træk gennem flere samtidige indsatser, hvis der skal skabes vækst og arbejdspladser i Faxe Kommune og hvis urbaniseringen skal modvirkes. Business Faxe Copenhagen vurderer, at forslaget fordrer en tidshorisont på 5 år samt en ressourcetilførsel på min. 8 årsværk, hvis hele strategien skal implementeres

5 De fire indsatsområder er strategisk sammenhængende og supplerer hinanden og er så at sige hinandens forudsætning. I respekt for processen er der alligevel blevet lavet en prioritering af de fire indsatsområder, som er kaldt: Eco Valley, Detailhandlen, Virksomhederne i centrum for erhvervsudviklingen samt Udvikling og Innovation. Indsatsområderne er prioriteret således 1a. Virksomhederne i centrum 1b. Eco Valley 2. Udvikling og innovation 3. Detailhandlen Områderne er prioriteret således, da Virksomhederne i centrum, er kernen i hele strategien og grundlaget for de øvrige indsatser. Det er fra dette indsatsområde at der samles information omkring de lokale virksomheders behov og ønsker. Virksomhederne i centrum for erhvervsudviklingen er fundamentet for at opsøge virksomheder der potentielt kan rykke til Eco Valley, skabe arbejdspladser på baggrund af revideret forretningsplan, være med til at skabe erhvervsudvikling gennem samarbejde og synergi samt udvikling af egen virksomhed gennem støtte fra centrale puljemidler, EU m.v. Samtidig medfører indsatsområdet, at der indsamles informationer om hele brancher, fx detailbranchen som grundlag for analyser, der igen kan bidrage til erhvervsfremme. Altså vækst og arbejdspladser. Business Faxe Copenhagen anbefaler, at strategiforslaget gennemføres med den foreslåede tidshorisont. Det vil gå ud over målopfyldelsen og kvaliteten, hvis perioden afkortes, eksempelvis ved, at de to første indsatser gennemføres de første 2 ½ år og efterfølgende de to andre indsatsområder. Indsatserne er som tidligere nævnt alle et langt træk og kan ikke færdiggøres med så kort en tidshorisont. Det er vigtigt, at der allerede fra iværksættelse af strategien tages hensyn til, at indsatsområderne kræver forberedelse. Især kræver Udvikling og innovation en længere forberedelse, herunder en systematisk fundraising i forhold til de centrale puljer og fonde samt EU, der rummer de største midler til erhvervsfremme. Såfremt der i ønskes prioriteret eksempelvis de to prioriterede indsatsområder, vil Business Faxe Copenhagen imidlertid opfordre til, at der som minimum afsættes ressourcer til forberedelse af eventuelle resterende indsatsområder. I strategioplægget har Business Faxe Copenhagen på de fleste af indsatsområderne ikke formuleret konkrete mål, da dette i høj grad vil være afhængigt af rammevilkårene og dermed forudsætningerne for at nå målene. Desuden lægger Business Faxe Copenhagen op til en dialog om de konkrete mål, da det er afgørende, at parterne har fælles ejerskab til ambitionsniveau, mål og retning. Strategiforslaget vil den kommende tid derfor blive suppleret med projektgrundlag, projektbeskrivelser, målbare mål, milepæle, Key Performance Indicators (KPIére), tidsplan, budget m.v., således at der opnås et godt grundlag for ledelse, styring og opfølgning med henblik på iværksættelse af eventuelle korrigerende handlinger. Befolkningsudviklingen i Faxe Kommune I 2014 oplevede Faxe Kommune for første gang siden 2009 en klar befolkningsfremgang og Faxe Kommunes befolkningsprognose viser, at befolkningstallet i Faxe Kommune vil stige fra personer i 2015 til personer i Selvom der er tale om en samlet stigning i folketallet på 2,2 % og i tal 791 personer, er dette en lavere stigning end der i samme periode forventes på landsplan, nemlig 2,6 %. 5

6 I forhold til erhvervsudviklingen og ambitionen om at skabe vækst i Faxe Kommune er det dog bekymrende, at antallet af 17-24årige i befolkningsprognosen i 2022 forventes reduceret med 6,0 % og at der vil være en uændret andel 25-64årige, jævnfør tabel 1. Som det også fremgår af tabel 1, er der desuden udsigt til faldende ungdomsårgange og dermed færre på arbejdsmarkedet i Faxe Kommune de kommende år. Derfor er det helt afgørende, at tilflytningen skal øges og/eller at arbejdskraft på anden vis tiltrækkes udefra, for at øge væksten. Dette skal ses i lyset af, at antallet af ældre og små børn øges betragteligt, hvilket betyder, at der må forventes øgede serviceudgifter, hvorfor der er behov for øgede skatteindtægter. At der bliver flere ældre er også en udvikling, der kendes på landsplan, men andelen af ældre i Faxe Kommune er højere end gennemsnittet på landsplan. Alder Udvikling 0-2 år ,3% 3-5 år ,5% 6-16 år ,7% år ,0% år ,0% år ,6% år ,5% 90+ år ,7% Total ,2% Tabel 1 - Udvikling i antallet af personer i Faxe Kommune Bosætning Boligsituationen i København vil være under pres frem til Som det fremgår af nedenstående tabel fra Dansk Byggeri, vil efterspørgslen på boliger i Faxe Kommune stige voldsomt de kommende år som følge af urbanisering og at befolkningen bliver ældre. Boligpriserne forventes at stige, hvorfor en del familier vil søge lidt længere væk fra København, fx til Køge, hvor der i disse år skabes mange nye arbejdspladser. Da der er alene tale om en prognose er tallene naturligvis behæftet med betydelige usikkerheder. Kommune Antal boliger 2013 Efterspørgsel 2020 Efterspørgsel 2030 Efterspørgsel 2040 København Køge Faxe Tabel 2: Kommunal oversigt over udvikling i boligefterspørgslen set i forhold til 2013, Dansk Byggeri I Køge opleves der eksempelvis en endnu større aktuel efterspørgsel end tallene ovenfor angiver, og Køge Kommune planlægger at opføre nye boliger, i gennemsnit 329 nye boliger om året i perioden I Faxe Kommune planlægges der opført 828 boliger i perioden , i gennemsnit 118 boliger om året, hvilket muliggør øget bosætning og dermed et alternativ til, for eksempelvis, de mange nye medarbejdere, der bliver brug for i Køge de kommende år som følge af erhvervsudviklingen. Kvadratmeterpriserne på ejerboliger i Faxe Kommune er, som det fremgår af tabel 3, 35% lavere i Faxe Kommune end i Køge og betydeligt lavere end i København. Kommune Kvadratmeterpris kr/m2 København Køge Faxe Tabel 3: Kvadratmeterpriser på ejerboliger, Boliga

7 På baggrund af de lavere boligpriser, udsigten til en markant forbedret infrastruktur, udvidet åbningstid i to dagtilbud (der kører som forsøgsordning), ungdomsuddannelser samt natur, kultur- og fritidstilbud er Faxe Kommune på papiret en attraktiv kommune for tilflyttere at bosætte sig i. Det giver Faxe Kommune en unik mulighed for at markedsføre sig og få tilført arbejdskraft, herunder også højtuddannede medarbejdere. Men også de andre sjællandske byer har interesse i øget bosætning, og der er hård konkurrence om tilflytterne. Faxe Kommune har med en ny bosætningsstrategi i 2015 taget initiativ til en større indsats, der skal tiltrække tilflyttere, bl.a. ved at fremme kvaliteterne ved at bo i Faxe Kommune. Resultaterne heraf er endnu for tidligt at spå om. Som supplement til Faxe Kommunes bosætningsstrategi og markedsføringsstrategi vil Business Faxe i forbindelse med anden markedsføring, eksempelvis på de sociale medier, profilere Faxe Kommune som en attraktiv bosætningskommune., og derigennem opnå synergi i indsatserne. På baggrund af befolkningsprognosen 3 forventes der en stigning i flyttebalancen fra gennemsnitligt 159 personer om året til 220 personer om året i nettotilflytning i prognoseperioden. Befolkningsprognosen viser, at der i aldersgruppen år er flere indbyggere der flytter ud af kommunen, end der flytter til, hvilket bl.a. hænger sammen med uddannelser i andre byer. Omvendt er der nettotilflytning i aldersgrupperne 0-15 år og år. Beskæftigelse og uddannelse En af forudsætningerne for øget vækst og flere lokale arbejdspladser i Faxe Kommune er, at virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft kan matches. Især på vækstområderne øges og specialiseres kvalifikationskravene i, hvorfor uddannelse er en vigtig forudsætning for vækst. En af Faxe Kommunes styrker er, at der i dag er tilgængelig og mobil arbejdskraft. 4 I følge prognose fra Økonomi- og Erhvervsministeriet er beskæftigelsesfrekvensen i Faxe Kommune på 74,9 %, hvilket er bedre end for Østsjælland generelt, hvor beskæftigelsesfrekvensen er 71,8 %. 5 Men det opløftende er alt andet lige, at aktuelle tal fra august 2015 viser, at ledigheden på Sjælland rent faktisk er faldet med 6,4 % og især i Faxe kommune, hvor faldet er på hele 14 % svarende til 136 færre ledig, hvilket betyder, at der er 706 bruttoledige i Faxe kommune, heraf 209 langtidsledige. Men set i lyset af, at ufaglærte i Faxe Kommune udgør 42 % af arbejdsstyrken mellem 15 og 64 år, faglærte 39 % og kun 19 % har en videregående uddannelse 6, er det nødvendigt med et kompetenceløft i Faxe Kommune i forhold til fremtidens kvalifikationsbehov, lige fra folkeskolerne til efteruddannelse af voksne. Kan arbejdsstyrken i Faxe Kommune ikke matche erhvervslivets kvalifikationskrav i fremtiden, fx med højtuddannet arbejdskraft til vækstområderne, er der en risiko for, at nogle virksomheder vælger at etablere sig andetsteds, eller at arbejdskraft rekrutteres udefra med de afledte konsekvenser, det kan medføre såsom opbremsning i væksten, øget ledighed blandt ufaglærte samt mindre skatteindtægter. Derfor er det positivt, at kompetenceløft er et centralt mål i bl.a. Faxe Kommunes skolepolitik og Beskæftigelsesplan 2015 samt indsats. Dette kan forhåbentlig bidrage til, at karakterniveauet i Faxe Kommune løftes yderligere fra 6,2, så vi som minimum når landsgennemsnittet ved grundskolens afslutning 3 Befolkningsprognose, Faxe Kommune En styrke som fremhæves af virksomhederne i Dansk Industris Lokalt Erhvervsklima Fremskrivning 2014 på baggrund af prognose og tal fra Økonomi- og Erhvervsministeriet 6 Beskæftigelsesplan 2015, Faxe Kommune

8 på 7,5 i de private skoler og 6,7 i de kommunale i 2013/14. 7 Forskningsinstituttet KORA har vist, at resultaterne kan forbedres uden at det medfører øgede udgifter til grundskolen. KORA påpeger nemlig, at der er et stort læringspotentiale, hvis kommuner som Faxe (der ligger i den nederste kvintil på ranglisten) lærer af de dygtigste kommuner og iværksætter de nødvendige initiativer. Med andre ord er der et potentiale for bedre resultater, som kan måles i form af højere karakterer 8 og dermed et kompetenceløft, der giver de unge bedre forudsætninger for en kompetencegivende uddannelse til glæde for dem selv, erhvervslivet og kommunen. Desuden er skolernes evne til at skabe resultater generelt af stor betydning, i forhold til at tiltrække potentielle tilflyttere (børnefamilier). For at sikre at unge i yderområderne får en kompetencegivende uddannelse, er det afgørende, at der er tilgængelige uddannelsesmuligheder og/eller gode transportmuligheder. Desværre er en del af de lokale uddannelsesmuligheder forsvundet, men det positive er, at der med den forbedrede infrastruktur og Faxe Kommunes initiativer på ungdomsuddannelsesområdet, er forholdsvis nem adgang til en vifte af tilgængelige uddannelsesmuligheder i fremtiden. Men det er helt centralt, at der skabes bedre sammenhæng mellem erhvervslivets behov og lokale og regionale uddannelser. Et samarbejde, der også kan bidrage til at forbedre virksomhedernes oplevelse af erhvervsvenlighed, da samarbejde mellem erhvervsliv og skoler er et af parametrene i Dansk Industris Lokalt Erhvervsklima-undersøgelser. Business Faxe Copenhagen anbefaler som en del af satsningen på fire strategiske indsatsområder i erhvervsudviklingsindsatsen, som gennemgås på de følgende sider, at Business Faxe Copenhagen, de kommende år, udbygger samarbejdet med lokale og regionale uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, Faxe Jobcenter, A-kasser m.fl. Formålet er sammen at skabe erhvervsfremme på baggrund af fælles mål og udfordringer og erhvervslivets behov, således at der konkret udvikles og udbydes kursusvirksomhed, efteruddannelse, uddannelsesforløb, forløb i ungdoms- og erhvervsuddannelser, der understøtter målene om vækst og arbejdspladser på de strategiske indsatsområder. Det kan bl.a. bidrage til, at det bliver mere interessant for virksomheder at etablere sig i Eco Valley. Infrastruktur I 2018 forventes det igangværende banearbejde afsluttet og togtiden fra Haslev til København reduceres med ca. 30 minutter til kun 38 minutter. Det gør Faxe Kommune til den kommune, der profiterer mest af de projekter, som er iværksat under den såkaldte Togfond. Køge Bugtmotorvejen udvides, og der etableres motorvej fra Rønnede til Næstved. Endelig indebærer Femernbælt-forbindelsen, at der i fremtiden kun vil være en times transport fra Faxe Kommune til Tyskland. Med andre ord en radikalt forandret infrastruktur, der giver Faxe Kommune unikke muligheder, for både person- og godstransport, takket være en central placering ved motorvejen mellem Tyskland og 7 Man skal være varsom med at vurdere eleverne og skolerne alene ud fra karakterer. Resultaterne hænger også sammen med elevernes sociale og familiemæssige baggrund. Desuden kan gennemsnittet variere betydeligt fra år til år. Men resultaterne karaktererne er alt andet lige et vigtigt parameter for potentielle tilflyttere med børnefamilier. 8 Kurt Houlberg, Britt Østergaard Larsen & Beatrice Schindler Rangvid, Benchmarking- og effektivitetsanalyse på folkeskoleområdet. Sammenhængen mellem folkeskoleudgifter og afgangskarakterer med korrektion for elevbaggrund og kommunale udgiftsbehov, Faxes indplacering i femte og nederste kvintil er uanset om man korrigerer eller ej for de kommunale udgifter til folkeskoleområdet. Den største effekt i form af bedre resultater ses ved læring fra de bedste kommuner samt andre målrettede tiltag. Generelt er der ikke sammenhæng mellem øgede udgifter til grundskolen og resultater, men i forhold til elever med såkaldt svag social og familiebaggrund medfører øgede udgifter en mindre effekt i form af lidt højere karakterer. 8

9 hovedstadsområdet. Hermed får Faxe Kommune langt bedre konkurrencebetingelser de kommende år, der kan udnyttes til at sikre vækst og arbejdspladser. Flere lokale arbejdspladser vil samtidig være attraktivt for både borgere og tilflyttere og mindske miljøbelastningen, da Faxe Kommune har danmarksrekord i antallet af borgere, der pendler mere end 50 km hver vej, nemlig 23,3 % af borgerne og hele 56 % pendler til job i en anden kommune, som indebærer transport på mindst 30 km. Erhvervslivet Faxe Kommune mistede i perioden 2007 til 2013 ca arbejdspladser fra til arbejdspladser 9, men i perioden 2013 til 2015 er der ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen næsten etableret 200 nye arbejdspladser. 10 Dette tal er dog reelt højere i dag, da min arbejdspladser er etableret på det sidste, bl.a. med tilflytning af Husejernes Forsikringsselskab. Men der er fortsat langt op til 2000 arbejdspladser. Og virksomhederne peger på, at der er flaskehalsproblemer og at der har været forgæves rekrutteringer på Sjælland inden for en række brancher. 11 Skal det lykkes at skabe den ønskede vækst og nye arbejdspladser, er det afgørende, at der dels etableres et bredt samarbejde mellem virksomhederne, erhvervsliv, kommune og civilsamfund om at nå målene sammen, og dels at der fastlægges en klar og tydelig strategisk retning med klare mål, samt iværksættes en lang række udviklings- og innovationstiltag. Business Faxe Copenhagen samarbejder med Væksthus Sjælland m.fl., for bl.a. at sikre udviklingsstrategien spiller sammen med den regionale og nationale strategi, eksempelvis om satsning på udvalgte vækstområder. Men man kommer ikke uden om, at den satsning som Business Faxe Copenhagen ligger op til, kræver yderligere ressourcer i Erhvervsfremme Det er på grund af kompleksitet vanskeligt at vurdere, hvilke indtægter nye virksomheder og arbejdspladser rent faktisk medfører. 12 Center for Vækstanalyse, Væksthus Sjælland anslår løseligt, at en ny arbejdsplads i gennemsnit medfører direkte indtægter for kommunen på kr. pr år og at den samfundsmæssige værdi er den femdobbelte. 13 KL konkluderer i rapporten Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark 14, at investering i erhvervsfremme er en god investering, fordi det understøtter, at der skabes vækst og beskæftigelse i virksomhederne. Business Faxe Copenhagen gennemfører erhvervsfremme for Faxe Kommune, som derfor også finansierer erhvervsfremmeaktiviteterne, i henhold til 12 om erhvervsservice og 13 om erhvervsudvikling, i Lov om Erhvervsfremme. 9 Beskæftigelsesplan 2015, Faxe kommune et/arbejdskraftbalancen.aspx d. 20. marts Vibeke Dyhrs præsentation Vækst og Erhvervsudvikling, Dette er bl.a. afhængigt af om virksomheden har hovedsæde i kommunen, og derfor betaler selskabsskat her og i forhold til indtægter som følge af nye arbejdspladser, er det her afgørende om der er tale om borgere, der allerede bor i kommunen eller tilflyttere. Bor medarbejderne allerede i kommunen har det eksempelvis stor betydning for indtægterne om det er en udsat ledig, der kommer i beskæftigelse, om det er en borger, der allerede er på arbejdsmarkedet. Etableres der en ny arbejdsplads som besættes af en udsat ledig bosiddende i kommunen opnås de største indtægter for kommunen, nemlig kr. pr år selv bare ved 3 måneders beskæftigelse, viser beregninger fra KORA, (kora.dk) At Faxe er en pendlerkommune, bidrager til at øge kompleksiteten. 13 Oplyst på telefon, august KL (udarbejdet af Irisgroup),

10 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Tabel 4: Kommunale indtægter Business Faxe Copenhagen modtager dermed ca. 60 kr. pr. indbygger fra Faxe kommune til erhvervsfremmeaktiviteter. Til sammenligning er landsgennemsnittet 98,65 kr. per indbygger ifølge Dansk Erhvervsfremme. 15 Ressourcer Business Faxe Copenhagen har i dag 3 medarbejdere, incl. direktør (3 årsværk): Kommunikation 1 Direktør 1 Økonomi 1 En foreløbig vurdering er, at skal den strategiske indsats på de 4 indsatsområder, som er beskrevet i dette debatindlæg, iværksættes fra 1. januar 2016 til 2020, skal der tilføres min. 8 årsværk (tidsbegrænsede stillinger) om året til erhvervsfremme i en periode på 5 år, fordelt på nedenstående områder: Direktør 1 Økonomi 1 Projektleder 1 Eco Valley 2 Kommunikation 1 Detailhandlen 1½ Virksomheder i centrum 2 Udvikling og innovation (Projekter og LAG) 1½ 15 Maj

11 Eksempel på ressourceanvendelse I forhold til de to første prioriterede indsatsområder, Virksomheder i centrum og Eco Valley skal der bruges fire årsværk. Eco Valley skal bruge ressourcer på markedsføring i varierende grad og konstante ressourcer i forhold til den opsøgende indsats over for virksomhederne. Direktøren tager en aktiv del i at løbe den opsøgende indsats i gang og sikre de første salg. Derfor vil dette kræve ressourcer og omprioritering af andre opgaver og arbejdsområder. Virksomheder i centrum for erhvervsudviklingen vil, under sit arbejde med at screene og indhente data fra de lokale virksomheder om deres egne behov samt de generelle behov for erhvervsudviklingen, skabe leads og spare ressourcer til gavn for Eco Valleys opsøgende salg. Der vil blive udarbejdet analyser for at styrke indsatsen mod at etablere lokale virksomheder i Eco Valley. Årsværkene for Virksomheder i centrum vil bl.a. fordele sig på screening, kontakt, dialog og besøg af virksomheder med medarbejdere og omsætning. Alle de indhentede data vil blive gemt og struktureret. Således vil virksomheder med behov blive tilbudt sparring og vejledning med henblik på at øge væksten. Data vil også blive brugt til analyser af det generelle erhvervsliv i Faxe Kommune samt til brancheanalyser som vil kunne skabe udgangspunkt for erhvervsudvikling med virksomhederne i centrum. De to prioriterede indsatsområder er yderligere uddybet i deres respektive afsnit. Det skal bemærkes, at udviklingen og implementeringen af den ny strategi Sammen skaber vi vækst og arbejdspladser udover de direkte relaterede årsværk, der fremgår af strategioplægget også vil få direkte og indirekte konsekvenser for den nuværende opgaveportefølje og ressourceanvendelse i Business Faxe Copenhagen. En prioritering af strategien vil medføre, at der også for de nuværende medarbejdere vil ske ændringer i opgaver og arbejdsområder, for at udnytte kompetencerne bedst muligt på de tidspunkter og i de processer, hvor der er mest brug for dem, for at løfte kerneopgaverne og skabe resultater. Direktøren vil eksempelvis skulle bruge flere ressourcer på virksomhedsbesøg i forbindelse med at få virksomheder etableret i Eco Valley, en projektleder skal bl.a. sikre det overordnede overblik og har ansvar for at koordinere indsatserne. Og endelig medfører strategien flere opgaver inden for HR og økonomi, som skal varetages af en af de nuværende medarbejdere. 11

12 Mål: Øge vækst og arbejdspladser Vision: I 2020 kan vi se resultaterne i Faxe Kommune Virksomheder der vækster, innoverer og skaber nye arbejdspladser. Kommunale erhvervsforhold på virksomhedernes præmisser. Flere økonomiske midler til særlige projekter igennem funding. En detailhandel der vokser og udvikler sig udover kommunegrænserne. Et Eco Valley der er centrum for et aktivt og innovativt erhvervsliv. De ovenstående fremtidssyn er blot et uddrag af en lang række af kendetegn, som vil gøre Faxe Kommune til et erhvervsvenligt- og udviklingsmæssigt pragteksempel. De afledte bløde forhold der følger med er ligeså mange. Flere arbejdspladser. Øget jobsikkerhed. Flere praktikpladser. Flere tilflyttere. Flere højtuddannede. Øgede skatteindtægter. Flere penge til velfærd. Branding af Faxe Kommune som erhvervsvenlig og udviklingsorienteret - er nogle af dem der kan nævnes. Eco Valley Samspil skaber vækst og arbejdspladser Når vi skal realisere strategien, kræver det en indsats på de fire strategisk sammenhængende indsatsområder. Detailhandel Virksomhederne i centrum Udvikling og innovation Eco Valley bliver et område med en blanding af tiltrukne virksomheder og lokale virksomheder i vækst. De lokale virksomheder, der har potentiale til Eco Valley, bliver fundet igennem en kontakt med, samt screening af, samtlige virksomheder i Faxe kommune. Dette sker som en del af indsatsområdet Virksomhederne i centrum. Ønsker en lokal virksomhed at etablere sig på Eco Valley, vil en konsulent fra indsatsområdet Eco Valley hjælpe med at få alle ender til at mødes. Indsatsområdet Virksomhederne i centrum afdækker også virksomhedernes behov og tilfredshed. De virksomheder der ønsker det, tilbydes sparring og vejledning. Den tætte kontakt med virksomhederne betyder også, at deres ønsker til den generelle erhvervsudvikling bliver noteret og bragt videre til rette modtager; kommunen, regionen osv. Ønsker en virksomhed at starte nye innovative projekter op, der kan sætte gang i erhvervsudviklingen, så er projektsekretariatet klar til at hjælpe med at søge forskellige fonde. Detailhandlen bliver genskabt, innoveret og udviklet, så det stigende antal af detailvirksomheder overlever. Det gør det bl.a. fordi branchen er blevet digitaliseret, nye kundegrupper er blevet fundet via et stigende antal e-butikker og lokal handel er blevet yderligere italesat. Denne udvikling har detailvirksomheder været igennem via hjælp fra projektsekretariatet og virksomhedsbesøg. Overlappene er tydelige og samarbejdet imellem medarbejderne på de forskellige områder er stærkt. Derudover er et fortsat stærkt samarbejde med Faxe Kommune, Faxe Jobcenter m.fl. en forudsætning for, at der kommer det maksimale ud af indsatsen. 12

13 Følgende mål er opnået i 2020: Vækst i Faxe Kommunes nuværende virksomheder. Vækst i antallet af nye virksomheder/iværksættere om året (målt i forhold til et udgangspunkt på ca. 740 virksomheder (med omsætning og som ikke er bierhverv) 16 Min nye arbejdspladser (Fra arbejdspladser i 2015 til i 2020) og øget jobsikkerhed. Øgede skatteindtægter, udvikling og øget velfærd. Synergieffekter gennem øget virksomhedssamarbejde. Erhvervsudvikling og innovation som resultat af samskabelse mellem erhvervsliv, Faxe kommune og uddannelsesinstitutioner. At Faxe Kommune kendes som en erhvervsvenlig kommune, der tiltrækker kompetent arbejdskraft. Øget bosætning på niveau med landsgennemsnittet (min. 2,6 %) Det vil vi opnå gennem prioritering og samarbejde om fire strategisk sammenhængende indsatsområder fra , som gennemgås på de følgende sider. En forudsætning for at de overordnede mål kan opnås i 2020 er, at der investeres de fornødne ressourcer i indsatsen. Det vil kræve min. 8 årsværk i perioden Her skal det dog bemærkes, at der endnu ikke er formuleret konkrete resultatmål, da disse afhænger af rammevilkårene for opgaveløsningen, herunder ressourcetilførsel og varighed. De konkrete resultatmål vil blive formuleret i forbindelse med udarbejdelse af projektgrundlag den kommende tid. Afrapportering Der skal skabes vækst og arbejdspladser ud fra de følgende indsatsområder. Dette kan være svært at måle konkret i kroner og ledighedsudvikling. Derfor bliver der opsat konkrete systemer og målsætninger som skal fungere som rettesnor og en del af dokumentationen for arbejdet. Arbejdet kan bl.a. måles i, KPI er (Key Performance Indicators). Opsatte milepæle. Kontinuerlige afrapporteringer. Registreringer i nyt CRM system Denne ledelsesinformation skal bruges til at foretage eventuelle korrigerende handlinger undervejs samt måle værdien af arbejdet. Sammen kan vi gøre en stor forskel Business Faxe Copenhagen iværksætter tiltag på baggrund af dialogen med virksomhederne samt formidler ønsker/behov, der er på Faxe Kommunes eller Region Sjællands ansvarsområde. Som supplement til registreringen gennemføres der mindre analyser, for eksempelvis at belyse hvorvidt virksomhederne benytter lokale underentreprenører, hvilket kan benyttes aktivt af Faxe Kommune. Faxe Kommune kan også byde ind med konkrete områder der ønskes afdækket ligesom mulighed for styrket samarbejde med Jobcenter undersøges i forhold til virksomhedsbesøg, for at virksomhederne ikke overrendes. 16 Der ønskes et konkret, men opnåeligt mål herfor, men det fordrer yderligere analyse i samarbejde med Jobcentret om definitionen af de virksomheder, der måles på. 17 Der udarbejdes detaljeret beskrivelse af tidsplan, økonomi, ressourceanvendelse som en del af projektforberedelsen 2. halvår Desuden ansøges der om eksterne fonds- og puljemidler til gennemførelse af aktiviteterne. 13

14 Dialogen og samarbejdet med virksomhederne er desuden omdrejningspunktet i at skabe vækst og nye arbejdspladser gennem udvikling og innovation de kommende år. Generelt har Business Faxe Copenhagen et godt samarbejde med Faxe Kommune. Den tætte kontakt med Faxe Kommune forventes videreført som grundlag for samarbejde om udviklingen og udfordringerne, så den strategiske retning kan fastholdes og der kan opnås de ønskede mål om vækst og arbejdspladser. Her er det af stor værdi, at det politiske niveau og i særdeleshed borgmester og viceborgmester - prioriterer samarbejdet med Business Faxe Copenhagen så højt, da den faste dialog og sparring bidrager til synergi, fælles prioritering samt er et godt og stærkt signal over for erhvervsliv og omverden. Endelig ønskes samarbejdet med uddannelsesinstitutioner udviklet, for at sikre arbejdskraften nu og i fremtiden matcher erhvervslivets kvalifikationskrav og for sammen at skabe udvikling og innovation. 18 Desuden vil Business Faxe prioritere samarbejde med Greater Copenhagen, der er et samarbejde mellem de 46 østdanske kommuner, Region Hovedstaden og Region Sjælland om at fremme vækst og udvikling, bl.a. ved at fremme eksport og tiltrække nye virksomheder. 18 Desuden ønsker Business Faxe at styrke samarbejdet med Faxe Jobcenter om den virksomhedsrettede indsats, for at øge effektiviteten, mindske belastningen på virksomhederne og opnå synergieffekt gennem øgede muligheder for praktik m.v. med afsæt i det virksomhedsunderstøttende perspektiv, jævnfør indsatsområde 3. 14

15 Eco Valley Strategien Indsatsområde 1: ECO Valley Vores fælles udfordring Endnu er det ikke lykkedes at få solgt erhvervsgrunde i Eco Valley på trods af den gode beliggenhed og betydelig indsats. Samtidig er konkurrencen øget, idet en række kommuner har etableret grønne erhvervsparker. Der er mindst 17 erhvervsparker i Danmark, der allerede er etableret eller under etablering med prioritering af bæredygtighed generelt eller en skarpere specialisering af et bestemt satsningsområde inden for bæredygtighed samt innovation og samarbejde med forskningsinstitutter, virksomheder m.v. 19 En forudsætning for, at de første grunde i Eco Valley kan afsættes er, at de potentielle kunder oplever, at de med en grund i Eco Valley får added value gennem samarbejde og synergi og at direkte og opsøgende indsats bliver omdrejningspunktet i markedsføring og salg. Formål Markedsføre og promovere alle erhvervsgrundene i Eco Valley og dermed skabe et centrum for eksempelvis klima, grøn energi og/eller innovation. Markedsføre Eco Valley igennem Greater Copenhagen, der bl.a. har til formål at tiltrække udenlandske virksomheder. Effekt Erhvervsgrundene i Eco Valley bliver solgt. Faxe Kommune bliver positivt promoveret for sin udvikling og erhvervsvenlighed. Der kommer en større indtjening til kommunen fra flere skattekroner. Effekten afhænger især af samspillet med indsatsområderne Virksomheder i centrum og Udvikling og innovation, der kan bidrage til added value for potentielle købere. Sådan kommer vi i mål Indledningsvis skal en ny strategi planlægges og en ny historie opbygges omkring Eco Valley, hvor der tages udgangspunkt i kommunens styrker og muligheder. Der tages initiativ til samarbejde med bl.a. Det Grønne Væksthus om udvikling af den nye strategi og innovation. Der etableres netværk og eventuelt klynger med relevante parter, fx Risø DTU samt andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder, for at fremme samarbejde, synergi, innovation om delområder, fx anvendelse af biomasse og halm, anvendelse af slam og affald, genanvendelse af vand, vedvarende energi fx offshorevind samt om mulighed for symbiose om etablering i Eco Valley. I forhold til markedsføring af Eco Valley i udlandet samarbejdes med Greater Copenhagen Strategi og markedsføring Opsøgende salg og opfølgning Administrative opgaver Projektstyring / samarbejde med eksterne instanser Sideløbende screenes lokale virksomheder (gennem Virksomhederne i centrum) og virksomheder i Business Faxe Copenhagens og Faxe kommunes netværk som afsæt for opsøgende indsats, idet målet er, at de 19 Fx Solum (samarbejde Risø DTU-Roskilde kommune); LandCross, Fredericia; Vinge, Frederikssund; Klank, Galten; Kolding, GreenTechCenter, Vejle; E20, Odense; Erhvervspark Vandel; Green Lab, Skive, Copenhagen Cleantech Park 15

16 første grunde afsættes inden for denne kreds. Den opsøgende indsats udvides derefter gradvis til at omfatte potentielle købere i ind- og udland. I Fase 1 udarbejdes en markedsføringsstrategi, primært for salg af de efterfølgende grunde. Markedsføringen vil i høj grad fokusere på de sociale medier. Det opsøgende salg styrkes og udvides efter salg af de første grunde. Desuden varetages de administrative opgaver og projektstyring, der knytter sig til salget og flytning til Eco Valley, hvilket bl.a. indebærer samarbejde med ejendomsmæglere, revisorer, advokater, Faxe Kommune og byggekyndige. Tid og ressourcer 1. januar 2016 til 1. januar 2020 Minimum 2 medarbejdere (2 årsværk incl. de timer, direktør bidrager med i indledende opsøgende indsats) samt budget til markedsføring. Med de to årsværk sikres gennemførelse af: Fase 1: Strategi planlægges og en ny historie opbygges. Der etableres samarbejde, netværk m.v. Opsøgende salgsarbejde primært lokalt og i netværk med afsæt i screening, administration, projektstyring samt salg af den første erhvervsgrund på Eco Valley. Markedsføring især på de sociale medier. Fase 2: De resterende grunde sælges: Markedsføring, Opsøgende salgsarbejde, administration og projektstyring. Fase 1: En markedsføringsstrategi bygges op og eksekveres sideløbende med at den opsøgende indsats indledes. Markedsføringsstrategien vil have afsæt i de lokale styrker og muligheder og markedsføringsindsatsen vil bl.a. foregå på de sociale medier. Markedsføringsindsatsen har som formål, sammen med den opsøgende face2face-indsats, at skabe salg af de første grunde på Eco Valley. Når de første grunde er solgt revideres markedsføringsstrategien, for at sikre effektiv markedsføring i ind- og udland. Den opsøgende indsats vil foregå både lokalt, nationalt og udenlands. Det opsøgende salgsarbejde vil også indebære konkret projektstyring, så det er de samme, der har den indledende kontakt med en virksomhed, som også styrer processen i mål. Direktøren for Business Faxe Copenhagen vil være hovedaktør i den opsøgende indsats indtil de første grunde bliver solgt. Timeforbruget hertil indgår i de samlede årsværk, idet en række af direktørens ordinære arbejdsopgaver hermed skal varetages af en anden medarbejder. Der etableres samarbejde med ejendomsmæglere, revisorer, advokater, Faxe Kommune og byggekyndige. Endelig etableres og udbygges samarbejde, netværk og eventuelt klynger med virksomheder, Uddannelsesog forskningsinstitutioner, Det Grønne Væksthus, Faxe Kommune m.fl. som beskrevet ovenfor. Fase 2: Når de første grunde er solgt, revideres markedsføringen og det opsøgende salg styrkes, således at de resterende grunde bliver solgt og der bliver etableret et aktivt erhvervsliv på Eco Valley. Der forventes øgede administrative opgaver samt øget behov for koordinering og projektstyring som følge af salgsarbejde. 16

17 Udvikle detailhandlen Indsatsområde 2: Detailhandel Vores fælles udfordring Antallet af butikker i Faxe Kommune er faldet betydeligt. Alene i Haslev, som rummer hovedparten af detailhandelen i Faxe Kommune, er antallet af butikker faldet med 34 % i perioden På baggrund af analyser af detailhandelen på landsplan, er der en alvorlig risiko for, at det bliver værre, med mindre der tænkes nyt. Det er især de såkaldte udvalgsvarebutikker butikker der sælger langvarige forbrugsgoder - der er ramt med et fald på 41 %. 20 Dertil kommer, at Faxe kommune har den største andel langvejspendlere. Hele 23,3 % pendler dagligt mere end 50 kilometer hver vej til jobbet, og det tal forventes at stige. Den store udfordring bliver derfor at få borgerne til at handle lokalt. Alle analyser peger på, at E- handel er en vigtig del af løsningen. Formål Fastholde butikker og arbejdspladser. Udvikle E-handel og eventuelt andre nye former for detailhandel og ydelser. Markedsføre nye initiativer, der gør det attraktivt for borgere at bakke op og handle lokalt. Tilføre innovativ og kreativ merværdi omkring kerneprodukter. Effekt Bremse tilbagegangen af virksomheder i detailhandlen og fastholde arbejdspladser. 45 nye lokale e-butikker og større kundegrundlag. Sådan kommer vi i mål I forbindelse med opsøgende virksomhed og screening tilbydes detailbutikkerne 360 graders eftersyn af forretningsgrundlaget. Der tilbydes forskellige undervisningstilbud i digital handel (e-handel), webshop, betalingsløsninger, logistik, SEO, FB integration, markedsføring på nettet, Youtube videoer (produkt/firma præsentation). Lokal e-handel og nye tilbud markedsføres lokalt og i omegnskommuner samt på nettet på fælles platform. Tid og ressourcer 1. januar 2016 til 1. januar 2020 Minimum 1½ medarbejder 360 graders eftersyn af forretningsgrundlag E-handel som supplement til fysisk handel t og udvikling af nye tilbud, fælles rabatordninger m.v. Samarbejde med handelstandsforeningerne 20 Analyse af detailhandelen, ICP

18 Indsatsområde 3: Virksomhederne i centrum for erhvervsudviklingen Vores fælles udfordring Region Sjælland ligger bag alle andre danske regioner og under EU's gennemsnit, når BNP per indbygger gøres op. Derfor er det vigtigt for Faxe Kommune og Region Sjælland, at der tages et langt sejt træk, for at sikre vækst lokalt som regionalt. En forudsætning for at virksomhederne oplever en positiv støtte til vækst samt en synlig erhvervsserviceog udvikling samt generel erhvervsvenlighed i Faxe Kommune, er igennem tæt dialog, gensidig forståelse samt virksomheds, - kompetence- og erhvervsudvikling ud fra virksomhedernes behov. Mange af kommunens virksomheder er små og mellemstore virksomheder, og skal de have andel i de større ordrer og udbud er det afgørende at der skabes mere netværk og virksomhederne i højere grad samarbejder. Igennem tæt dialog med virksomhederne er det muligt at finde lokale virksomheder, som vil etablere sit fremtidige virke i Eco Valley samt finde virksomheder eller personer som ønsker at søge mod nye erhvervsområder. Ved at skabe virksomheds, - kompetence- og erhvervsudvikling ud fra virksomhedernes behov, er det muligt at skabe en stigende vækst i virksomhederne, de vil føle støtte og være en integreret del af erhvervsudviklingen. Dette vil give et positivt syn på Faxe Kommune som en erhvervsvenlig kommune, tiltrække nye virksomheder og styrke Faxe Kommunes placering på nationale ranglister, som offentligheden vurderer kommunen ud fra. Formål At være i kontakt med alle virksomheder med mindst en medarbejder og omsætning i Faxe Kommune, med henblik på at besøge dem. At indsamle informationer, der giver et præcist pejlemærke for, hvor kerneproblemerne- og mulighederne ligger ift. konkret virksomhedsudvikling og generel erhvervsudvikling. Screene virksomheder med henblik på forretningsudvikling og fremtidig etablering i Eco Valley. Danne netværk imellem virksomheder samt brancher, der skaber nye forretningsmuligheder. Effekt Der bliver indsamlet information omkring virksomhedernes problemstillinger og ønsker. Virksomhederne udvikler deres forretning og kompetencer på baggrund af egne ønsker. Virksomhedernes vækstpotentiale bliver screenet og nogle etablerer sig på Eco Valley. Der skabes vækst i de enkelte virksomheder. Der bliver indsamlet information vedrørende ønsker til erhvervsvilkårene i fremtiden. Erhvervsvenligheden- og klimaet bliver styrket. Der dannes nye netværk og forretningsmuligheder mellem virksomhederne. Øget samarbejde og synergi mellem virksomheder samt mellem kommune og erhvervsliv. Indsatsområdets største effekt opnås i det samspil der er med de andre indsatsområder. I forhold til Eco Valley er dette indsatsområde fundamentet for succes, i stærkt kompetencesupplerende samarbejde med indsatsområdet Eco Valley. Et stort potentiale for at finde den eller de første virksomheder, der ønsker etablering i Eco Valley, er i Faxe Kommune. Med en tæt dialog og screening af virksomhederne i Faxe Kommune, er der en god chance for, at udviklingen af Eco Valley starter lokalt. Med 18

19 Virksomhederne i centrum kendskabet til virksomhederne, vil der blive skabt relevante netværk også i forhold til energi, miljø og fremtidens teknologi som vil udvikle muligheder for samarbejde og etablering, sammen, på Eco Valley. Med indsatsområdet Virksomhederne i centrum for erhvervsudviklingen indhentes der blandt andet informationer om detailbranchen. Disse informationer danner en stor viden og baggrund for holistiske og virksomhedsrettede indsatser under indsatsområdet Detailhandlen. Samtidig vil Detailhandlens fokus på at etablere flere webbutikker også komme i spil for andre af kommunens virksomheder. Detailhandlen og alle andre brancher kan også benytte sig af det projektsekretariat, som der lægges op til i indsatsområdet Udvikling og innovation, som hjælper med at fundraise til nye projekter. Med baggrund i al den viden, der er indhentet igennem dialogen med virksomhederne i Faxe Kommune, vil projektsekretariatet målrettet gå ind og hjælpe virksomheder med, at finde de rigtige statslige midler og fonde at søge, samt hjælpe med ansøgningsprocessen. Sådan kommer vi i mål Hovedopgaven er opsøgende indsats over for virksomheder med mindst en ansat i Faxe Kommune, som grundstenen for forskellige typer indsatser, der skal bidrage til øget vækst. Virksomhedsbesøg Igennem dialog og møder face2face med virksomhederne er det muligt at screene den enkelte virksomhed og samtidig målrettet indhente informationer om hele brancher. Erhvervsservice og kompetenceudvikling Dette fører til at der findes frem til virksomhedernes individuelle behov, samtidig samles der data ind omkring, hvordan virksomheder helst ser den generelle erhvervsudvikling i Faxe Kommune. For at sikre at ressourcerne anvendes, hvor de giver mest effekt, gennemføres der indledningsvist screening og analyse af Administrative opgaver Samarbejdsdreven erhvervsudvikling virksomhederne, som grundlag for prioritering af omfang og indhold af indsats. Den indledende screening er også med til at vurdere hvorvidt en virksomhed har potentialet til at etablere sig i Eco Valley. Prioritet 1a: Allerede etablerede små og mellemstore virksomheder med stort vækstpotentiale (fx gennem produktudvikling, ledelsesudvikling, forretningsplan, innovation, eksport) og som er nemmest at hjælpe til øget vækst og arbejdspladser. Disse virksomheder får flere besøg og mere støtte end de øvrige grupper. Ydelsesniveauet defineres nærmere. Prioritet 1b: Små og mellemstore energi-, miljø- og teknologivirksomheder med vækstpotentiale bliver prioriteret med henblik på at skabe relevante netværk, vækstmuligheder og etablere dem i Eco Valley. Disse virksomheder får flere besøg og mere støtte end de øvrige grupper. Ydelsesniveauet defineres nærmere. Prioritet 2 Nystartede virksomheder, hvor der ikke skønnes at være samme vækstpotentiale, får færre besøg, men kontakt og erhvervsservice tager udgangspunkt i deres særlige udfordringer som nystartet virksomhed, og de søges inddraget i det lokale samarbejde. 19

20 Prioritet 3 Erfaringsmæssigt har de store virksomheder selv ressourcer og kompetencer til at gennemføre udviklingsprocesser og ønsker selv at gennemføre udviklings- og innovationsprocesser. De får derfor færrest besøg og mindst erhvervsservice som sådan. Såfremt disse virksomheder ønsker service eller deltage i udviklingssamarbejde står Business Faxe Copenhagen parat. De inviteres med i udviklingssamarbejde og netværk, da de udgør en vigtig part i erhvervsfællesskabet og Faxe Kommune. Screeningen og de senere besøg skaber viden omkring den enkelte virksomheds nuværende behov og tilfredshed, samt udvikler et datagrundlag for, at finde konkrete erhvervsvilkår, der er en bred opbakning til at blive forbedret. Desuden analyseres data som grundlag for eventuelle erhvervsudviklingsinitiativer. Er der potentiale i en virksomhed for at etablere sig i Eco Valley igennem den indledende screening, vil deres behov blive yderligere belyst via dialog og møder. Screeningen vil danne viden omkring den udvikling der kræves, før de kan etablere sig i Eco Valley. De enkelte virksomheder tilbydes konkret sparring og vejledning til, at løse eventuelle problemstillinger og udfordringer, som kan tilvejebringe vækst i virksomheden. Den indgående viden om virksomhederne bruges desuden til at skabe samarbejde og netværk imellem virksomheder, så de får lokale ordrer og udbud. Lokale ordrer kommer også ved at markedsføre virksomhederne over for borgerne. Netværk brancher imellem vil styrke deres kompetencer og skabe muligheder for forretningsudvikling. En konsekvent og kontinuerlig forbindelse med virksomhederne i Faxe Kommune er nødvendig for at opbygge en god relation. Virksomhederne kontaktes årligt, og midtvejs i forløbet afholdes en konference med erhvervslivet om, hvad der er lært over de første to år, konkrete resultater og erfaringer samt en diskussion om fremtidens arbejde. Samspillet med især Faxe Kommune, men også Region Sjælland og andre erhvervspolitiske instanser er af stor vigtighed. Igennem samarbejde vil der skabes erhvervsudvikling med virksomhederne i centrum. Det vil føre til tilfredshed med den lokale erhvervsservice og sikre at virksomheder rykker til Faxe Kommune, grundet de gode historier som vil blive tilvejebragt igennem arbejdet. Endelig søger Business Faxe Copenhagen at udbygge samarbejdet med Jobcentret. Derved bliver den virksomhedsrettede indsats effektiviseret, således at virksomhederne bruger mindst mulig tid på besøg fra kommunen. Man kan eksempelvis tænke ud af boksen og samarbejde med Jobcentret om forsikrede højtuddannede ledige, der kan blive en strategisk ressource for de lokale virksomheder. Tid og ressourcer 1. januar 2016 til 31. december 2020 Minimum 2 medarbejdere. Indledningsvist skal de to medarbejdere udarbejde spørgeguides, planlægge strategi og målsætninger samt arbejdsgange, bl.a. med det formål, at ingen relevant information går tabt. Faxe Kommune har ca. 740 virksomheder med medarbejdere fordelt over alle brancher. De to medarbejderes opgaver bliver at skabe kontakt, opbygge dialog samt et register over alle de ca. 700 virksomheder. Herunder skal virksomhederne screenes, deres behov noteres og de tilbydes konkret sparring og vejledning til at tilvejebringe stigende vækst. 20

21 Derudover indsamles der information om de mere generelle erhvervsvilkår og den generelle erhvervsudvikling. På baggrund af disse data vil der blive udfærdiget generelle analyser af erhvervslivet- og vilkårene samt brancheanalyser. Ud fra analyserne skal der planlægges og eksekveres strategier, arrangeres kurser samt forløb, der understøtter og skaber stigende vækst hos virksomhederne. Analyserne vil også blive bragt til relevante instanser, såsom kommunen eller Region Sjælland, så der i samarbejde kan skabes erhvervsudvikling med virksomhederne i centrum. Dette skal lokalt også fungere som et udvidet samarbejde med Faxe Kommune. Arbejdsopgaverne bliver også af koordinerende karakter, når virksomheder ønsker at søge om statslige midler, skal medarbejderne fungere som kontaktpersonen mellem virksomheden og i dette eksempel projektsekretariatet. 21

22 Udvikling og Innovation Indsatsområde 4: Udvikling og innovation Vores fælles udfordring Der er behov for udviklingsinitiativer, der kan drive erhvervsudvikling og innovation i Faxe Kommune. Erhvervsprofilen er især domineret af små og mellemstore virksomheder med erfaringer, kompetencer og ideer, men som ikke har ressourcer og kompetencer til omfattende udviklingsarbejde, samarbejde og fundraising. Et område der bør have høj prioritet i erhvervsudviklingen, fordi det bidrager til vækst og arbejdspladser samt skaber en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre kommuner. Formål At gode ideer omsættes til vækst og arbejdspladser gennem udvikling og innovation, støtte til virksomheder og øget samarbejde mellem virksomheder, erhvervsliv, kommune og civilsamfund. At få flere midler tilført fra centrale puljer, fonde og EU som generator for erhvervsudviklingen i Faxe Kommune Effekt? Flere eksterne fonds- og puljemidler til Faxe Kommune som løftestang for øget vækst og nye jobs. Nye jobs og øget vækst især i turisterhvervet og bæredygtig udvikling Øget eksport Merværdi for virksomheder, der påtænker etablering i Eco Valley Kvalificeret arbejdskraft og øget antal højtuddannede samt udvikling af nye kompetencer og færdigheder fx inden for bæredygtighed Branding af Faxe Kommune som udviklingsorienteret kommune Sådan kommer vi i mål BFC etablerer et projektsekretariat, som gennem fundraising, rådgivning, projektstøtte, udviklings- og innovationssamarbejde med virksomheder og kommune m.fl. bidrager til, at de gode ideer fra bl.a. indsatsområde 3 Virksomhederne i centrum, omsættes til nye erhvervsfremmende projekter på strategiske indsatsområder, fx: Eksportfremmeinitiativer for virksomheder med eksportpotentiale Bæredygtig erhvervsudvikling gennem udviklingsnetværk, grøn kompetenceudvikling, udvikling af grønne forretningsmodeller, energi- og ressourceoptimering, grøn transport, grøn nedbrydning/dekonstruktion. Fødevareinnovation, øget økologisk produktion og distribution. Eventturisme/Bryllupsturisme: Der etableres en international orienteret hjemmeside med bred palet af muligheder for et unikt bryllup i unikke omgivelser i Faxe Kommune uanset sexualitet. Dette initiativ søges gennemført i samarbejde med Turistforeningen, da det bidrager til vækst fx hos underleverandører og giver nye muligheder for iværksættere. Projektsekretariat Erhvervsfremmende projekter: Bæredygtighed, bryllupsturisme, eksport, fødevarer Bistand til virksomheders egne innovationsprojekter Disse initiativer gennemføres i tæt samarbejde med erhvervsliv, kommune og andre relevante aktører og der søges ekstern medfinansiering via LAG-midlerne. Derudover yder projektsekretariatet bistand til virksomheder, der ønsker at gennemføre udviklings- og innovationsinitiativer, fx fundraising og rådgivning 22

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

erhvervsby i vækst danmark i fremdrift

erhvervsby i vækst danmark i fremdrift udkast til erhvervsplan erhvervsby i vækst danmark i fremdrift Erhvervsplan for Aarhus 2014 2017 erhvervsby i vækst danmark i fremdrift Forord Globale og nationale tendenser Vision og mål for Aarhus Vækstskabere,

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE Vækstforum Sjælland og KKR Sjælland / EHSB / 26. oktober 2011 Indledning Med globaliseringsstrategien (2006) og strukturreformen (2007) skete der en omlægning af arbejdet

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling April, 2008 Evalueringsrapport vedrørende Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

VÆKSTANALYSE FOR HØJE-TAASTRUP

VÆKSTANALYSE FOR HØJE-TAASTRUP Oxford Research A/S, 10. september 2012 VÆKSTANALYSE FOR HØJE-TAASTRUP Til Høje-Taastrup Kommune Forfatter: sik Sidst gemt: 10-09-2012 14:40:00 Sidst udskrevet: 10-09-2012 14:40:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4176

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere