5. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer."

Transkript

1 Nuuk, 12. april 2011 Meddelelse nr.: 2011/4 Side 1 af 10 I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NunaMinerals A/S, tirsdag den 19. april 2011, kl hos NunaMinerals A/S på adressen Issortarfimmut 1, 3900 Nuuk, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, herunder en gennemgang af efterforskningsaktiviteter og resultater. 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af revision. 7. Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. opkøb af egne aktier. 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen. 8a. Forslag om ændring af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital. Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes 3.A.01, således at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital af en eller flere gange forlænges frem til den 31. marts Samtidig foreslår bestyrelsen, at bemyndigelsen i vedtægternes 3.A.01 forhøjes til nominelt kr , svarende til stk. aktier á nominelt kr Heraf kan gennemføres kapitalforhøjelser uden fortegningsret for selskabet aktionærer op til nom. kr , svarende til stk. aktier á kr Kapitalforhøjelser derudover skal gennemføres med fortegningsret for selskabet aktionærer. Kapitalforhøjelser kan fremover foretages ved kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller ved indskud af andre værdier end kontanter. Som konsekvens heraf foreslås, at vedtægternes 3.A.06 udgår af vedtægterne.

2 Bemyndigelsen er i øvrigt på uændrede vilkår. 8b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af konvertible gældsbreve. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve samt til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Den foreslåede bemyndigelse har følgende ordlyd, der foreslås indsat i vedtægterne som ny 3.A.02 (efterfølgende bestemmelser omnummereres): "Bestyrelsen er i perioden indtil den 31. marts 2012 bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån med en samlet hovedstol på op til kr mod udstedelse af gældsbreve, der giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet ( konvertible gældsbreve ). I perioden indtil 31. marts 2012 er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om den til de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse. " Samtidig foreslås en konsekvensrettelse af vedtægternes 3.A.05. 8c. Forslag om ændring af vedtægternes 4.04 som følge af anvendelse af elektronisk kommunikation. Bestyrelsen foreslår, at angivelsen af indkaldelsesmåde i vedtægternes 4.04 ændres fra ved brev til ved skriftlig meddelelse som følge af selskabets beslutning om anvendelse af elektronisk kommunikation. 9. Eventuelt -----ooo0ooo----- Endelig dagsorden bliver offentliggjort på selskabets hjemmeside Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen med fuldstændige forslag være fremlagt til eftersyn for aktionærer på selskabets kontor, jf. vedtægterne Årsrapporten med revisionspåtegning ligger til eftersyn på selskabets kontor, Issortarfimmut 1, 3900 Nuuk senest 14 dage før generalforsamlingen og vil blive tilstillet enhver noteret aktionær, som fremsætter anmodning herom, jf. vedtægternes 4.06 Årsrapport vil tillige være tilgængelig på selskabets hjemmeside, umiddelbart efter offentliggørelsen den 31. marts 2011 NunaMinerals A/S aktiekapital udgør nominelt kr fordelt på aktier á nominelt kr. 100 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 100 giver én stemme. Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 8 kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslaget. Til vedtagelse af resten af de på generalforsamlingen behandlede anliggender kræves simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, skal valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest ved generalforsamlingens indkaldelse enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet. Adgang til generalforsamlingen forudsætter, jf. vedtægternes 6.01, at adgangskort er begæret udleveret senest onsdag den 13. april, kl. 16:00 enten ved personlig eller skriftlig henvendelse til NunaMinerals A/S, Side 2 af 10

3 Issortarfimmut 1, Postbox 790, 3900 Nuuk, på telefon , telefax eller Aktionærer, der ikke er noteret i selskabets aktiebog, skal dokumentere sin aktiebesiddelse ved en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra VP Securities A/S eller aktionærens kontoførende institut og samtidig afgive en skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke efter udfærdigelsen af udskriften har afhændet sine aktier og ikke vil afhænde aktierne før tidligst efter generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort med stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen. Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person ved indsendelse af udfyldt fuldmagtsblanket til NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, Postbox 790, 3900 Nuuk, på telefax eller således at den er selskabet i hænde senest mandag den 18. april Efter vedtægternes 15 kan selskabet anvende elektronisk kommunikation i form af i forbindelse med indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, fremsendelse af tegningslister, årsrapport, selskabsmeddelelser samt i øvrigt generelle oplysninger om selskabet til aktionærerne. Selskabet vil fremover gøre brug af denne adgang til elektronisk kommunikation, hvorfor bl.a. indkaldelse til fremtidige generalforsamlinger vil ske via . Aktionærerne opfordres derfor i overensstemmelse med vedtægternes 15 hermed til at meddele selskabet, til hvilken adresse de nævnte meddelelser kan fremsendes. Det er aktionærernes eget ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte adresse. Hvis selskabet ikke meddeles en adresse eller ikke er i besiddelse af den korrekte adresse, vil de ovennævnte meddelelser ikke blive fremsendt direkte. Nuuk, den 12. april 2011 Bestyrelsen Side 3 af 10

4 De fuldstændige forslag fra bestyrelsen: Ad dagsordenens pkt. 1: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning tages til efterretning. Ad dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsen foreslår at årsrapporten godkendes. Ad dagsordenens pkt. 3: Bestyrelsen foreslår, at hele årets resultat kr tdkk overføres til næsteregnskabs år. Ad dagsordenens pkt. 4: Valg til bestyrelsen gennemføres ved simpelt flertal i overensstemmelse med vedtægternes Selskabets bestyrelse vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen, jf. vedtægternes Carsten Michael Berger (næstformand) har meddelt, at han ikke genopstiller. Resten af selskabets nuværende bestyrelse, Anton Marinus Christoffersen (formand), Kaare Vagner Jensen, Hans Kristian Karl Olsen og Henning Skovlund Pedersen genopstiller alle. Bestyrelsen foreslår genvalg af de opstillede medlemmer til bestyrelsen, herunder Anton Marinus Christoffersen (formand), Kaare Vagner Jensen, Hans Kristian Karl Olsen og Henning Skovlund Pedersen, samt nyvalg af Christian Jepsen og Edward Slowey. således at bestyrelsens antal af generalforsamlingsvalgte medlemmer hæves til 6 medlemmer. En beskrivelse af selskabets rekrutteringskriterier samt oplysninger om de enkelte kandidater kan ses nedenfor på side Ad dagsordenens pkt. 5: Bestyrelsen foreslår et honorar på kr til bestyrelsesformanden, kr til næstformanden og kr til menige bestyrelsesmedlemmer. Ad dagsordenens pkt. 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Ad dagsordenens pkt. 7: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og indenfor 10 % af aktiekapitalen at erhverve selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. Ad dagsordenens pkt. 8a: Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes 3.A.01 ændres, således at bestyrelsens bemyndigelse til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital forlænges til 31. marts Side 4 af 10

5 Samtidig foreslår bestyrelsen, at bemyndigelsen forhøjes til i alt nominelt kr , svarende til stk. aktier á nominelt kr Heraf kan gennemføres kapitalforhøjelser uden fortegningsret for selskabets aktionærer op til nom. kr svarende til stk. aktier á kr Kapitalforhøjelser derudover skal gennemføres med fortegningsret for selskabets aktionærer. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital ved kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller ved indskud af andre værdier end kontanter. Som konsekvens heraf foreslås, at vedtægternes 3.A.06 vedrørende delvis udnyttelse af den nuværende bemyndigelse udgår af vedtægterne. Vedtægternes 3.A.01 vil herefter have følgende ordlyd: 3.A.01 Bestyrelsen er indtil 31. marts 2016 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med i alt nominelt kr svarende til stk. aktier á nominelt kr. 100,00. Heraf kan gennemføres kapitalforhøjelser uden fortegningsret for selskabets aktionærer op til nom. kr svarende til stk. aktier á kr Kapitalforhøjelser derudover skal gennemføres med fortegningsret for selskabets aktionærer. Kapitalforhøjelser kan efter bestyrelsens nærmere beslutning ske mod kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller mod indskud af andre værdier end kontanter. Ad dagsordenens pkt. 8b: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve samt til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Den foreslåede bemyndigelse har følgende ordlyd, der foreslås indsat i vedtægterne som ny 3.A.02 med følgende ordlyd (efterfølgende bestemmelser omnummereres): "3.A.02 Bestyrelsen er i perioden indtil den 31. marts 2012 bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån med en samlet hovedstol på op til kr mod udstedelse af gældsbreve, der giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet ( konvertible gældsbreve ). I perioden indtil 31. marts 2012 er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om den til de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse. " Samtidig foreslås en konsekvensrettelse af vedtægternes 3.A.05 (ny 3.A.06), der herefter får følgende ordlyd: 3.A.06 Bestyrelsen kan foretage de ændringer i vedtægterne, som er en nødvendig følge af den/de gennemførte kapitalforhøjelse(r) samt beslutninger om udstedelse af konvertible gældsbreve, herunder ophæve nærværende paragraf, når bemyndigelserne er udnyttet fuldt ud, eller når fristen derfor er udløbet. Ad dagsordenens pkt. 8c: Bestyrelsen foreslår, at angivelsen af indkaldelsesmåde i vedtægternes 4.04 ændres fra ved brev til ved skriftlig meddelelse som følge af selskabets beslutning om anvendelse af elektronisk kommunikation. Vedtægternes 4.04 vil herefter have følgende ordlyd: Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst fire uger og mindst otte dages varsel ved skriftlig meddelelse til alle i aktiebogen registrerede aktionærer på den til aktiebogen opgivne adresse. Side 5 af 10

6 Præsentation af KANDIDAT TIL BESTYRELSEN I NUNAMINERALS A/S CHRISTIAN JEPSEN Christian Jepsen er 52 år, uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i Århus og har General Management Program fra Cedep, Fontainbleau samt Advanced Management Program fra Harvard Business School. Christian Jepsen startede sin karriere i FLSmidth i 1990 som underdirektør i FLS Finance og fortsatte få år efter som underdirektør og CFO i FLSmidth-Fuller Engineering A/S, som var en nyetableret ingeniørdivision i FLS koncernen. I 1995 rejste Christian Jepsen til USA som VP og CFO for FLSmidth Inc. i Pennsylvania. Et job som han varetog indtil 2000 hvor han blev udnævnt til adm. direktør for FLSmidth Inc., Pennsylvania samtidig med at han var global CFO for hele FLS koncernen i perioden Christian Jepsen er fortsat adm. direktør (CEO and President) for FLSmidth Inc. og har siden 2007 endvidere været global ansvarlig for hele FLSmidth Minerals forretningen, en division som nu er vokset til at være den største enhed målt på omsætning i FLS koncernen (mineraler 47 % og cement 46 %). I 2010 havde FLS Minerals et ordreindtag på knap 11 mia. DKK og 4300 medarbejdere globalt. Siden 2005 har Christian Jepsen været en del af koncernledelsen i FLSmidth & Co A/S. Som koncerndirektør i et børsnoteret selskab har Christian Jepsen opnået et indgående kendskab til børsforhold, investor relations samt deltaget aktivt i roadshows. Christian Jepsen er en international og en meget forretningsorienteret virksomhedsleder. Han har et bredt kendskab til minedrift i hele verden. FLSmidth Minerals opererer hovedsagelig inden for kobber, kul, guld, jern og fosfat og geografisk er de stærkt repræsenteret i Nord- og Sydamerika, Asien, Afrika og Europa. FLS Minerals leverer komplekse løsninger til minedrift bestående af systemer, maskiner, maskindele, hele fabrikker og efterfølgende service og vedligeholdelse. Derudover rådgiver FLS Minerals vedrørende projektfinansiering. Christian Jepsen vurderes til at have et stærkt markedskendskab og et kæmpe branchenetværk inden for global minedrift og vil således kunne bidrage væsentligt til udviklingen af NunaMinerals. Christian Jepsen opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed. Side 6 af 10

7 Præsentation af KANDIDAT TIL BESTYRELSEN I NUNAMINERALS A/S EDWARD SLOWEY Edward (Ed) Slowey er irer, 60 år og uddannet geolog fra National University, Ireland. Derudover har han et Postgraduate Certificate in Water Pollution, Sligo Institute of Technology, Ireland Ed Slowey startede som geolog inden for efterforskning og blev efterfølgende minegeolog i Europas største zink og bly mine i Irland. I 13 år, fra 1981 til 1994, var Ed Slowey leder af Rio Tinto s efterforskning i Irland og i 1995 startede han som global senior konsulent/projektleder for CSA Group. I CSA Group har Ed Slowey været projektleder på adskillige mineral projekter inden for guld, sølv, jernmalm, uædel metaller, bauxit og diamanter i Afrika, Amerika, Europa, CIS og Asien, dels som efterforskningseksperten og dels arbejdet med due diligence opgaver. Derudover har han været konsulent på projekter i regi af EU, FN og IFC/World Bank. I 2007 startede Ed Slowey som selvstændig konsulent inden for ledelse, evaluering og due diligence af mineprojekter og dermed mulighed for opstart af nye selskaber. Han var i 2007 grundlægger af det London baserede selskab Silvrex Ltd., som driver opdagelse og efterforskning af guld i Afrika. Selskabet har indgået et joint venture i sydøst Senegal. I dag er Ed Slowey teknisk direktør i selskabet og leder af efterforskningsprogrammet i Senegal. Silvrex har for nylig underskrevet en HOA med et australsk selskab, Golden West Resources, med henblik på en fusion af selskaberne til ét nyt selskab, som forventes børsnoteret snarest på den australske børs. I 2010 har Ed Slowey grundlagt det irske selskab Orogen Gold Plc., som er et efterforskningsselskab, der er blevet noteret på London AIM Market. Selskabet har ved opkøb af et joint venture projekt fokus på guld efterforskning i Serbien. Ed Slowey er adm. direktør for dette selskab. Ed Slowey er analytisk, professionel og har stærke faglige kompetencer med ekstensiv erfaring og kendskab til international efterforskning og minedrift. Derudover har han solid erfaring med kapitalfremskaffelse, frasalg og børsnoteringer. Med et meget stort kendskab til efterforskning og minedrift i store dele af verden, har Ed Slowey et bredt netværk i branchen og har desuden kendskab til Grønland, der har en stor plads i hans bevidsthed. Med et globalt markedskendskab og et bredt branchenetværk inden for efterforskning og minedrift, vil Ed Slowey således kunne bidrage væsentligt til udviklingen af NunaMinerals. Ed Slowey opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed. Side 7 af 10

8 Beskrivelse af de opstillede kandidater: Navn: Anton Marinus Christoffersen, Formand (født i 1943, tiltrådt som medlem af bestyrelsen og bestyrelsesformand i 2007) Stilling: Direktør i Nuuk Golfbane ApS Kompetencer/uddannelse: Uddannet svagstrømsingeniør fra Aalborg Teknikum og var i næsten 20 år administrerende direktør for Tele Greenland A/S. Andre ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Naqitat A/S. Bestyrelsesmedlem i Nordatlantisk Venture A/S og Kilde A/S Automation. Uafhængighed: Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed. Navn: Kaare Vagner Jensen, Bestyrelsesmedlem. (Født i 1946, tiltrådt som bestyrelsesmedlem i 2006). Stilling: Direktør i N & V Holding ApS Kompetencer/uddannelse: Uddannet maskinmester og maskinofficer i Den Kongelige Danske Marine og har efterfølgende bl.a. bestridt en lang række topchefposter i Asea Brown Boveri koncernen og i Daimler-Benz koncernen. Han besidder desuden stor ekspertise inden for shippingbranchen, hvor han er medejer i en række selskaber. Herudover er han medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Andre ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Rederiet Erria A/S, Skako A/S, SKAAKO Vibration A/S, SKAKO Concrete og Strandøre Invest A/S. Bestyrelsesnæstformand i Mols-Linien A/S, Bestyrelsesmedlem i General Partner Equity Vietnam ApS, Riegens Investment A/S, Fyns Shipping I ApS, Fyns Shipping II ApS og Plumrose Latinoamericana C.A. Uafhængighed: Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed. Side 8 af 10

9 Navn: Hans Kristian Karl Olsen, Bestyrelsesmedlem (Født i 1955, tiltrådt som bestyrelsesmedlem i 2007). Stilling: Direktør i NUNAOIL A/S Kompetencer/uddannelse: Hans Kristian Karl Olsen har tidligere arbejdet som efterforskningsgeolog i NUNAOIL A/S - forløberen for selskabet - samt som souschef og chefgeolog i Råstofdirektoratet og endvidere som souschef i Greenland Resources A/S. Andre ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Quadra Mining A/S. Medlem af KVUG (Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland). Bestyrelsesmedlem i Sanaartornemik Ilinniarfik (Bygge- og Anlægsskolen) i Sisimiut. Uafhængighed: Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed. Navn: Henning Skovlund Pedersen (født 1950, tiltrådt som bestyrelsesmedlem i 2009) Stilling: CFO i Bikubenfonden m. fl. fonde Kompetencer/uddannelse: Uddannet cand. oecon. fra Århus Universitet samt efteruddannet inden for strategi, general ledelse, faglig kompetence samt personaleledelse bl.a. på Insead og IMD og tidligere direktør i holdingselskabet for Realdanmark koncernen/bg Bank. Har desuden i en årrække været handelshøjskoletilknyttet ekstern lektor med undervisning i Strategi og M&A. Andre ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i (næstformand), Enkotec A/S (næstformand), Glunz og Jensen A/S (næstformand), Max Bank, Nordic Corporate Investment A/S, Investeringsforeningen Mermaid Nordic, Bikuben Foundation New York Inc. samt medlem af Investor Board i LD Equity I. Uafhængighed: Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed. Side 9 af 10

10 Side 10 af 10

Til aktionærerne i NunaMinerals A/S

Til aktionærerne i NunaMinerals A/S Til aktionærerne i NunaMinerals A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NunaMinerals A/S, tirsdag den 27. april 2010, kl. 16.00 på Hotel Hans Egede, Aqqusinersuaq

Læs mere

Til aktionærerne i NunaMinerals A/S

Til aktionærerne i NunaMinerals A/S Til aktionærerne i NunaMinerals A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NunaMinerals A/S, tirsdag den 23. april 2013, kl. 16.00 på Hotel Hans Egede, Aqqusinersuaq

Læs mere

Til aktionærerne i NunaMinerals A/S

Til aktionærerne i NunaMinerals A/S Til aktionærerne i NunaMinerals A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NunaMinerals A/S, tirsdag den 28. april 2009, kl. 15:00 i Center for Sundhedsuddannelser,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard 70, 2300 København S med følgende

på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard 70, 2300 København S med følgende Exiqon A/S Bygstubben 9 2950 Vedbæk Denmark Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Phone: +45 4566 0888 Fax: +45 4566 1888 exiqon@exiqon.com www.exiqon.com CVR/Tax Id: 18 98 44 31 22. marts

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G G E N E R A L F O R S A M L I N G Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes Torsdag den 28.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

2. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

2. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 19. maj 2005 kl. 15:00 i Katuaq, Byorkestersalen, 3900 Nuuk (præsentation af selskabets aktiviteter starter kl. 14:00). Forud for generalforsamlingen indbyder

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00 på Radisson Blu

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til aktionærerne i NunaMinerals A/S

Til aktionærerne i NunaMinerals A/S Til aktionærerne i NunaMinerals A/S Vedr.: Ny dato for ordinær generalforsamling NunaMinerals A/S skal hermed beklage over for selskabets aktionærer at vores mailservice leverandør ved en fejl ikke har

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 4 2009 København, 18.02 2009 Til aktionærerne i Mondo A/S Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 15. december 2011

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr , Mandag den 18. april 2016 kl Bygmestervej 2, 5600 Faaborg.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr , Mandag den 18. april 2016 kl Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn FULDSTÆNDIGE FORSLAG Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr. 36440414, Mandag den 18. april 2016 kl. 15.00 Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. DAGSORDEN: I henhold

Læs mere

RTX afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2013

RTX afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2013 Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 2. januar 2013 Selskabsmeddelelse nr. 01/2013 Antal sider: 5 RTX afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2013 Vedlagt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere