VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING KØBENHAVN OKTOBER /4

2 Foreningens navn, hjemsted, formål og virksomhed 1. Foreningens navn er Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 2. Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation. Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige, økonomiske, og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges ved. 2. Dette formål søges bl. a. nået ved: 1. Medlemskab af Lærernes Centralorganisation. 2. Udøvelse af foreningens forhandlingsret. 3. Økonomisk støtte til medlemmer og organisationer i konflikt, jf Deltagelse i fagligt og pædagogisk planlægningsarbejde på centralt og lokalt plan. 5. Udgivelse af medlemsblad(e) og tilhørende hjemmeside(r). 6. Rådgivning og vejledning samt ydelse af juridisk støtte til medlemmer, som i deres egenskab af ansatte inden for foreningens aftale- og overenskomstområder måtte ønske foreningens bistand, og som hovedstyrelsen mener at kunne støtte. 7. Økonomisk hjælp til medlemmer og medlemmers efterladte, der måtte have behov derfor. 8. Afholdelse af møder og konferencer af pædagogisk, faglig og organisatorisk karakter. 9. Samarbejde med andre lønmodtagersamt faglige og pædagogiske organisationer i ind- og udland. 10. Økonomisk støtte til andre lærer-, tjenestemands- og lønmodtagerorganisationer i ind- og udland. 11. Samarbejde med organisationer i ind- og udland med kulturelle og andre almene formål. 12. Økonomisk støtte til organisationer i indog udland med kulturelle og andre almene formål. 13. Stillingtagen til samfundsmæssige emner. Medlemmer 3. Stk. 2. Ret til almindeligt medlemskab har enhver, a) som er ansat inden for Danmarks Lærerforenings aftale- og overenskomstområde i staten, regionerne, kommunerne, selvejende eller private institutioner/virksomheder, b) som er ansat ved: 1. de danske skoler i Sydslesvig, 2. Københavns kommunes skolevæsen, 3. Frederiksberg kommunes skolevæsen c) som er ansat som underviser ved det offentlige skolevæsen i Grønland, d) som er læreruddannet eller har eksamen som ernærings- og husholdningsøkonom, professionsbachelor i ernæring og sundhed (PB-er) eller tilsvarende uddannelse fra et andet land og søger stilling eller som har været ansat og var almindeligt medlem ved fratrædelse fra stilling inden for Danmarks Lærerforenings aftale- og overenskomstområde, e) som er beskæftiget med undervisnings-, rådgivnings- eller ledelsesarbejde efter overenskomst med Danmarks Lærerforening, f) som er omfattet af en aftale, indgået med en anden organisation om dobbeltmedlemskab af denne og Danmarks Lærerforening, g) som er optaget som lærerstuderende på et lærerseminarium eller er studerende (PBer) i ernæring og sundhed, h) som er fratrådt stilling med ventepenge, rådighedsløn, pension eller efterløn og, som var almindeligt medlem ved fratrædelsen. i) som er pædagogisk medarbejder ansat på husholdnings- og håndarbejdsskolerne. Endvidere kan der optages personer, der er beskæftiget inden for ernærings-, sundheds- og husholdningsøkonom (PB) relevante arbejdsområder, og personer der i henhold til de af foreningen indgåede grænseaftaler er henført til foreningen. Stk. 3. Personer, der i henhold til aftale henhører under anden organisation, kan dog ikke optages som eller forblive som almindelige medlemmer som anført i stk. 2, pkt. a-i. Stk. 4. Hovedstyrelsen kan endvidere træffe bestemmelse om, at personer, der ikke opfylder de under stk. 2, pkt. a-i anførte betingelser, optages som almindelige medlemmer. Stk. 5. Som særlige medlemmer kan optages: Foreningen omfatter almindelige og særlige medlemmer. 2 a) lærere ansat ved det offentlige skolevæsen på Færøerne,

3 b) personer, som øver eller har øvet virksomhed, som angivet i stk. 2, og som ikke har ret til at være almindelige medlemmer. Stk. 6. Personer, der i henhold til aftale henhører under anden organisation som almindelige medlemmer, kan dog kun optages som særlige medlemmer i henhold til stk. 5, under forudsætning af almindeligt medlemskab af den for den pågældende stilling forhandlingsberettigede organisation. Hovedstyrelsen kan træffe bestemmelse om, at andre, som på en eller anden måde har tilknytning til foreningens organisationsområde, kan optages som særlige medlemmer, samt om optagelse i henhold til stk. 5, pkt. b. Indmeldelse 4. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten eller direkte til kredskassereren eller foreningens kontor. For dobbeltorganiserede gælder dog det mellem aftaleparterne aftalte. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse. Såfremt hovedstyrelsen ikke kan godkende en indmeldelse, skal den pågældende og vedkommendes kreds have meddelelse herom. Stk. 2. Nyindmeldte medlemmer betaler kontingent fra den første i den følgende måned efter indmeldelsen, idet medlemskabet dog indtræder fra indmeldelsesdatoen, jf. dog stk. 1 og 4. Stk. 3. Indmelder lærerstuderende sig senere end 9 måneder efter optagelsen på seminariet, indtræder muligheden for at opnå juridisk og økonomisk bistand fra foreningen normalt først efter 2 års ubrudt medlemskab. For nydimitterede lærere, der ikke har indmeldt sig jf. ovenstående, indtræder muligheden for at opnå juridisk og økonomisk bistand fra foreningen normalt først efter 2 års ubrudt medlemskab. For øvrige medlemsberettigede jf. 3, stk. 2, pkt. a-f og h-i gælder, at såfremt indmeldelse som almindeligt medlem finder sted senere end 3 måneder efter, at vedkommende har opnået ret til almindeligt medlemskab, jf. 3, indtræder muligheden for at opnå juridisk og økonomisk bistand fra foreningen normalt først efter 2 års ubrudt medlemskab. Ved juridisk og økonomisk bistand forstås bistand i forbindelse med domstolsprøvelse og udbetaling af konfliktstøtte under en lovlig konflikt. Stk. 4. Ved genindmeldelse som almindeligt medlem indtræder den i stk. 3 nævnte mulighed normalt først efter to års ubrudt medlemskab, såfremt vedkommende forud for genindmeldelsen havde ret til almindeligt medlemskab. Almindelige medlemmer, hvis medlemskab har været ophørt på grund af kontingentrestance, omfattes af ovenstående. Ved genindmeldelse skal eventuelle kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer betales, eller der skal være truffet bindende aftale om afvikling af beløbet, inden medlemskab på ny træder i kraft. Udmeldelse 5. Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober, jf. dog nedenfor samt 5, stk. 2 og 5. Udmeldelse af foreningen kan ikke finde sted, når der i en kompetent forsamling er vedtaget varsel om lovlig konflikt for en del af eller for alle foreningens medlemmer og indtil konflikten er ophævet ved beslutning, eller den er afviklet. For dobbeltorganiserede gælder dog det mellem aftaleparterne aftalte. Stk. 2. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingenter, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancerne mv. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i 4. Stk. 3. Finder hovedstyrelsen, at et medlem har udvist en optræden, som kan være til skade for foreningens formål og anseelse, kan den ekskludere vedkommende af foreningen, ligeledes kan den på samme grundlag nægte optagelse. En sådan eksklusion eller nægtelse af optagelse skal på vedkommendes forlangende forelægges den herefter først afholdte kongres, som træffer den endelige afgørelse i sagen. 3

4 Stk. 4. Ved kongressens behandling af en sådan sag har vedkommende tillige med et af ham udpeget medlem ret til at overvære og tage del i forhandlingerne. Stk. 5. Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer samt ekstraordinært udskrevne kontingenter ophører ikke ved udmeldelse, sletning eller eksklusion som medlem af foreningen. Hovedstyrelsen bemyndiges til i konkrete forhold at dispensere fra ovenstående bestemmelse. Valgbarhed og stemmeret 6. Stk. 1. Almindelige medlemmer, der er registreret i foreningens centrale medlemssystem, er valgbare og har stemmeret ved alle valg og afstemninger efter de nærmere regler i vedtægterne, jf. dog 5, stk. 2, og 11, stk. 1. Stk. 2. Såfremt en kreds ønsker at fastsætte regler i sine vedtægter for kønskvotering i forbindelse med opstilling til valg af kredsstyrelse og kongres, anvendes de af hovedstyrelsen fastsatte retningslinier herfor. Stk. 3. Ved valg i fraktioner er valgbarhed og stemmeret betinget af optagelse i foreningens centrale medlemssystem under pågældende fraktion. Særlige medlemmer 7. Særlige medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Stk. 2. Særlige medlemmer har ret til uden udgift at få tilsendt medlemsblade. Hovedstyrelsen kan træffe bestemmelse om, hvilke af de medlemsrettigheder, der er gældende for almindelige medlemmer, der tilsvarende kan gælde for særlige medlemmer. Dette kan dog kun i ganske særlige tilfælde omfatte støtte fra særlig fond og juridisk bistand. Kontingent 8. Stk. 2. På den ordinære kongres i ulige årstal fastsættes det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår (lige årstal) samt kontingentrammen for det derefter følgende regnskabsår efter hovedstyrelsens indstilling. Hovedstyrelsens indstilling, ledsaget af et foreløbigt budget for det næstfølgende regnskabsår (lige årstal) samt et budgetoverslag for det derefter følgende regnskabsår, udsendes sammen med dagsorden og regnskaber, jf. 20, stk. 6. For ulige årstal fastsætter hovedstyrelsen det endelige kontingent for det pågældende år inden for kontingentrammen. Ændringer af kontingentet kan herudover finde sted på enten en ekstraordinær eller en ordinær kongres, når forslag herom findes optaget på kongressens dagsorden, jf. dog 9, stk.6. Stk. 3. Til Danmarks Lærerforenings understøttelseskasse overføres fra hvert regnskabsår et beløb, fastsat af kongressen i ulige årstal efter hovedstyrelsens indstilling, som en brøkdel af kontingentet for almindelige medlemmer, idet der dog bortses fra de i stk. 4 omtalte henlæggelser til Særlig Fond. Ved disse beregninger undtages kontingentet for medlemmer af Københavns Lærerforening, Illinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuttiat (IMAK) og fraktion 5, idet sådanne medlemmer ikke har adgang til hjælp fra Danmarks Lærerforenings understøttelseskasse. Stk. 4. Til Særlig Fond, jf. 9, henlægges af det årlige kontingent fra almindelige medlemmer i fraktion 1, 2 og 3 et beløb, som fastsættes på den ordinære kongres i ulige årstal for de 2 følgende år efter hovedstyrelsens indstilling. Medlemmer af Københavns Lærerforening, IMAK, Dansk Lærerforening i Sydslesvig og i fraktion 5 betaler intet kontingent til Særlig Fond og har ikke adgang til at oppebære støtte fra fondens midler. Fra kapitaltilvæksten i Særlig Fond overføres til kredsenes særlige fonde, jf. dog 9, stk. 4, forholdsmæssige andele. Principperne for overførsel til kredsenes særlige fonde og for beregning af kapitaltilvæksten fastsættes på en ordinær kongres i ulige årstal efter indstilling fra hovedstyrelsen. De dele af kapitaltilvæksten, der overføres til kredsenes særlige fonde, fastsættes på den ordinære kongres i ulige årstal efter indstilling fra hovedstyrelsen. Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningens kasse. Det enkelte medlem hæfter over for foreningens forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent. Medlemmer, som er fyldt 75 år, er kontingentfri. 4 Formuen i Særlig Fond skal som minimum bevare sin realværdi. Fravigelse fra denne regel kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede delegerede stemmer herfor. Som udgangspunkt for beregningerne

5 vælges formuen pr. 1. januar i det årstal, for hvilket opgørelsen af kapitaltilvæksten foretages. Til beregning af den til enhver tid værende realværdi anvendes årsgennemsnittet for nettoprisindekset. Ved opgørelsen af kapitaltilvæksten holdes beregnede, ikke realiserede kursgevinster eller kurstab uden for beregningen. Stk. 5. Hovedstyrelsen fastsætter retningslinjer for bevilling af hel eller delvis fritagelse for kontingent for almindelige medlemmer. Stk. 6. Hovedstyrelsen fastsætter hvilke serviceydelser, de medlemmer der er bevilget hel eller delvis kontingentfritagelse, er berettigede til. Stk. 7. Fuld kontingentpligt indtræder ved kontingentreduktionsperiodens udløb eller afbrydelse samt ved anden ansættelse, som berettiger til almindeligt medlemskab, jf. 3, stk. 2 og 4. Stk. 8. Såfremt et medlem overgår fra én kontingentsats til en anden, betales der efter den nye sats fra den første i den følgende måned. Stk. 9. Såfremt et medlem overflyttes fra en kreds til en anden, betales kontingent til den nye kreds fra den første i tiltrædelsesmåneden. Stk. 10. Hovedstyrelsen kan for personer, omfattet af en aftale om dobbeltorganisering, foretage de dispensationer fra 8 og 9, som følger af aftalen og dens gennemførelse. Stk. 3. Over fondens midler føres i såvel foreningen som i kredsene et selvstændigt regnskab, som revideres af henholdsvis foreningens og af hver enkelt kreds' revisorer. Særlig Fonds regnskaber forelægges den ordinære kongres i ulige årstal til godkendelse. Hver enkelt kreds' regnskab for dennes særlige fond forelægges den ordinære generalforsamling i kredsen til godkendelse. Stk. 4. Indvundne renter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af både administrationsudgifter og den del af kapitaltilvæksten, som overføres til kredsenes særlige fonde, efter de beregningsprincipper, som er vedtaget af kongressen efter indstilling fra hovedstyrelsen. Midler fra kapitaltilvæksten kan ikke overføres til den københavnske kreds, IMAK, Landskredsen (kreds 181), Lederforeningen (kreds 182), den sydslesvigske kreds eller til Lærerstuderendes Landskreds. Fondens midler tilhører foreningen, og hovedstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. Midlerne i kredsenes særlige fonde tilhører hver enkelt kreds og administreres af kredsen efter en af hovedstyrelsen udarbejdet vedtægt for kredsens særlige fond. Midlerne i kredsenes særlige fonde kan af hovedstyrelsen tilbageføres til foreningens Særlige Fond i tilfælde af misligholdelse i forhold til den gældende vedtægt for kredsens særlige fond. En sådan tilbageførsel kan af kredsen forlanges forelagt den herefter først afholdte kongres, som træffer den endelige afgørelse. Stk. 11. Ethvert medlem er forpligtet til at oplyse foreningen om ansættelsesmæssige eller andre ændringer, der har betydning for medlemskabet. Særlig Fond 9. Særlig Fond har til formål at forøge foreningens og foreningens kredses økonomiske styrke og i en given situation at kunne yde støtte til medlemmer under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. Endvidere har Særlig Fond til formål at give Danmarks Lærerforening som organisation mulighed for at yde økonomisk støtte til andre organisationer i konflikt om tjenstlige forhold og lønningsforhold. Stk. 2. Foreningens forpligtelser over for Lærernes Centralorganisations garantifond opfyldes ved hjælp af midler fra Særlig Fond. Tilsvarende gælder garantiforpligtelser ved medlemskab af andre organisationer. Stk. 5. Beslutning om udbetaling af fondens midler til konfliktramte medlemmer træffes af hovedstyrelsen eller kongressen, jf. dog stk. 2. Endvidere kan hovedstyrelsen beslutte at yde støtte til andre organisationer, der enten selv er gået i konflikt eller er ramt af en konflikt, som er iværksat af arbejdsgiverparten. Stk. 6. Ekstraordinære kontingenter til Særlig Fond til dækning af udgifter ved de i stk. 5 angivne konflikter fastsættes af hovedstyrelsen, når forslag herom findes optaget på dagsordenen for enten et ordinært eller et ekstraordinært hovedstyrelsesmøde. Ekstraordinære kontingenter til Særlig Fond pålignes medlemmerne af fraktion 1, 2 og 3 forholdsmæssigt til deres almindelige kontingenter, inkl. ordinære kontingenter til Særlig Fond og Understøttelseskassen. Ekstraordinære kontingenter kan ikke opkræves fra medlemmer af den københavnske kreds, IMAK, den sydslesvigske kreds eller fra medlemmer i fraktion 5. 5

6 Hovedstyrelsen kan endvidere beslutte at fritage én eller flere medlemsgrupper for betaling af ekstraordinære kontingenter. Stk. 7. Beslutning om udbetaling af midler fra kredsenes særlige fonde træffes af hver enkelt kreds efter de i stk. 4 angivne vedtægter for kredsenes særlige fonde. Stk. 8. Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra foreningens Særlige Fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra foreningens Særlige Fond og kredsens særlige fond samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. Kredse 10. Foreningen er inddelt i kredse. Kredsene vælger delegerede til foreningens kongres, jf. 16. Grænserne mellem kredsene, bortset fra landskredsene, skal følge kommunegrænserne. Ændringer i kredsinddelingen kan kun ske efter hovedstyrelsens forudgående godkendelse og med virkning pr. 1. april i lige årstal. Hovedstyrelsen kan, når ganske særlige forhold taler herfor, godkende, at en kreds oprettes med færre end 0,75% af medlemstallet i fraktion 1, jf. 16, stk. 1. Hovedstyrelsen bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for afvikling og oprettelse af de pågældende kredse. Stk. 2. Hovedstyrelsen er bemyndiget til at fastsætte bindende regler for valg af kredsformand samt øvrige kongresdelegerede og suppleanter for kongresdelegerede, samt at fastsætte inden for hvilken periode i lige årstal, kredsgeneralforsamlingerne skal finde sted. Kredsformanden skal være medlem af kongressen. Kongresdelegerede skal være medlemmer af kredsstyrelsen. Stk. 3. Medlemmerne henføres til den kreds, der omfatter den kommune, til hvilken deres ansættelsessted er beliggende eller henført, eller fra hvilken de er fratrådt stilling med ventepenge eller rådighedsløn. Medlemmer, der er ansat i Københavns kommune, kan kun indmeldes i den københavnske kreds. Medlemmer, der er ansat ved det offentlige skolevæsen i Grønland, kan kun indmeldes i IMAK. Medlemmer, der er optaget i henhold til 3, stk. 2, pkt. d og pkt. e og er arbejdsledige, henføres til den kreds, som omfatter deres bopælskommune. Medlemmer, der afskediges fra deres stilling, forbliver dog i deres hidtidige kreds, til ny ansættelse opnås, medmindre de selv begærer overflyttelse til den kreds, der omfatter deres bopælskommune. Medlemmer, der er optaget i henhold til 3, stk. 2, pkt. a, b og e, henføres til den kreds, i hvilken deres tjenestested er beliggende. Medlemmer, der er optaget i henhold til 3, stk. 2, pkt. a og pkt. e, henføres efter hovedstyrelsens nærmere bestemmelse til en kreds, der kan omfatte hele landet (Landskredsen - kreds 181). Medlemmerne af fraktion 3, jf. 13, stk. 1, er tillige medlemmer af Lederforeningen (kreds 182). Medlemmer, der er optaget i henhold til 3, stk. 2, pkt. g, henføres til henholdsvis Lærerstuderendes Landskreds (fraktion 5) og Landskredsen (kreds 181, fraktion 5). For Lærerstuderendes Landskreds finder bestemmelserne i stk ikke anvendelse, jf. 10 A. Hovedstyrelsen kan godkende fravigelser fra stk. 3. Stk. 4. Medlemmer på pension eller efterløn henføres efter eget ønske til den kreds, der omfatter den kommune, i hvilken de var ansat, eller den kreds, der omfatter bopælskommunen. Medlemmer på pension, ventepenge, rådighedsløn eller efterløn efter ansættelse i Københavns Kommune har dog kun stemmeret i Københavns Lærerforening. Medlemmer på pension, ventepenge, rådighedsløn eller efterløn efter varig tjenestemandsansættelse ved det offentlige skolevæsen i Grønland har dog kun stemmeret i IMAK. Landskredsen (kreds 181) har ingen kredsstyrelse. Landskredsens medlemmer refererer direkte til hovedstyrelsen. 6 Stk. 5. Ingen kreds kan nægte at optage et medlem, hvis optagelse er godkendt af hovedstyrelsen. Ej heller kan nogen kreds udelukke et medlem. Hovedstyrelsen træffer i tvivlstilfælde bestemmelse om, til hvilken kreds et medlem henføres.

7 Stk. 6. Almindelige medlemmer, der efter deres ansættelsesforhold ikke kan henvises til optagelse i en bestemt kreds, kan efter hovedstyrelsens nærmere bestemmelse henvises til optagelse i en kreds, der kan omfatte hele landet (Landskredsen - kreds 181). For denne kreds finder bestemmelserne i stk ikke anvendelse. Stk. 7. Særlige medlemmer kan efter hovedstyrelsens bestemmelse indmeldes enten i særlige kredse eller i en af de almindelige kredse. For de særlige kredse finder bestemmelserne i stk ikke anvendelse. Stk. 8. Enhver kreds skal mindst én gang årligt sammenkalde alle medlemmer, jf. dog 10 B, stk. 4, til generalforsamling. På generalforsamlingen aflægges hvert år beretning, ligesom reviderede regnskaber forelægges til godkendelse. På kredsenes ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger har medlemmer af Lederforeningen (kreds 182) udelukkende stemmeret ved valg af formand, ligesom de alene er valgbare til denne post. Stk. 9. Kredsene ledes af styrelser, hvis medlemmer vælges for toårige perioder, jf. dog 39, stk. 3. Hovedstyrelsen skal holdes underrettet om navne og adresser på styrelsernes medlemmer. Formanden og kassereren i en kreds kan ikke være samme person. I vedtægterne for enhver kreds kan fastsættes regler om, at kredsstyrelsen tiltrædes med eller uden stemmeret af: 1. en af kredsstyrelsen blandt kredsens almindelige medlemmer udpeget kredskasserer, 2. tillidsrepræsentanterne/kontaktpersonerne, jf. 11, 11 A og 11 B, eller en repræsentant for hver kommune i kredsen eller for hver af de kommuner i kredsen, der ikke er repræsenteret i kredsstyrelsen via valg på generalforsamlingen, som de almindelige medlemmer i kommunen vælger blandt tillidsrepræsentanterne / kontaktpersonerne eller blandt de almindelige medlemmer i kommunen, jf. 10, stk. 3. Stk. 10. Kredsene fastsætter selv deres vedtægter, jf. dog 39, stk. 3, 9, stk. 4, og 10 A, stk. 5. Kredsenes vedtægter må ikke stride mod Danmarks Lærerforenings vedtægter. I øvrigt træffer en kreds bestemmelse om sine indre anliggender og fastsætter selv sit kredskontingent. Medlemmer, som af hovedstyrelsen er bevilget hel eller delvis kontingentfritagelse efter vedtægternes 8, stk. 6-8, er tilsvarende kontingentfri for kredskontingent. Endvidere skal enhver kreds i sine vedtægter fastsætte, at der på hvert af kredsens tjenestesteder oprettes en faglig klub for tjenestestedets medlemmer i fraktionerne 1 og 2, jf. 11 og 11 A. Formanden for den faglige klub er tillidsrepræsentanten / kontaktpersonen. Foreningen kan lade foretage uanmeldt revision i kredsenes regnskaber. Stk. 11. Den enkelte kreds' muligheder for at yde økonomisk støtte til andre organisationer, som enten selv er gået i konflikt eller er ramt af en lockout, eller som yder en indsats af kulturel eller af anden almen karakter, skal fremgå af kredsens vedtægter. En bestemmelse i kredsvedtægterne om mulighed for at yde økonomisk støtte, jf. første punktum, skal indeholde følgende bestemmelser: a) kredsens budget og regnskab skal indeholde selvstændige punkter, som angiver inden for hvilke økonomiske rammer, beslutninger om støtte kan tages, b) regler, som fastlægger de lokale kompetencer vedrørende midlernes konkrete anvendelse. Stk. 12. Et forslag om et mistillidsvotum til styrelsen for en kreds kan behandles på en lovligt indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder kredsstyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 1 måned, skoleferier fraregnet, med nyvalg af kredsstyrelse og nyvalg af kongresdelegerede på dagsordenen. Den således nyvalgte kredsstyrelse tiltræder straks med den resterende del af den i følge 10, stk. 9 ordinære valgperiode som sin funktionsperiode. Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnt på en ekstraordinær generalforsamling to måneder eller mindre før den af hovedstyrelsen fastsatte periode for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg dog hertil. Stk. 13. Hovedstyrelsen bemyndiges til at dispensere fra vedtægterne over for IMAK, Dansk Lærerforening i Sydslesvig og Lærerstuderendes Landskreds i den udstrækning, de særlige forhold i Grønland, Sydslesvig og for de lærerstuderende gør det fornødent, og til at 7

8 tillade sådanne dispensationer fra vedtægterne over for Københavns Lærerforening, IMAK og Dansk Lærerforening i Sydslesvig, som er en følge af kredsenes særlige forhold og status som forhandlingsberettiget i forhold til henholdsvis Københavns Kommune, Grønlands Hjemmestyre og Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Hovedstyrelsen bemyndiges desuden til at dispensere fra vedtægternes bestemmelser om kredshenføring for personer, som er omfattet af aftaler om dobbeltmedlemskab, indgået med andre organisationer. Lærerstuderendes Landskreds 10 A. Almindelige medlemmer, der er optaget som studerende på et lærerseminarium, henføres til optagelse i Lærerstuderendes Landskreds. Stk. 2. Medlemmerne på hvert lærerseminarium udgør en klub. Lærerstuderendes landskredsstyrelses forretningsudvalg drager omsorg for, at hver klub vælger en seminarierepræsentant og et antal suppleanter for denne blandt medlemmerne på seminariet. Seminarierepræsentanternes, kasserernes og suppleanternes valgperiode er 2 år gældende fra den 1. november i ulige årstal. Hovedstyrelsen skal holdes underrettet om navne og adresser på seminarierepræsentanterne, kassererne og suppleanterne. Klubberne vælger desuden et antal delegerede til et årsmøde i Lærerstuderendes Landskreds. Stk. 3. Lærerstuderendes Landskreds afholder hvert år et årsmøde. Årsmødet består af seminarierepræsentanterne, et antal delegerede, fastsat i vedtægterne for Lærerstuderendes Landskreds, fra hver seminarieklub samt af kredsens forretningsudvalg. Årsmødet vælger en formand, næstformand og kasserer, et antal medlemmer og et antal suppleanter til forretningsudvalget. Formand, næstformand og kasserer kan ikke være samme person. Årsmødet vælger endvidere fraktion 5 s delegerede og suppleanter for disse til Danmarks Lærerforenings kongres, jf. 16, stk. 2. Nærmere regler for valg af delegerede og suppleanter for disse fastsættes af hovedstyrelsen. For formandens og næstformandens vedkommende dispenseres fra nærværende vedtægters bestemmelser om medlemskab, valgbarhed, stemmeret, fraktionshenføring og hvad heraf følger i indtil 2 år efter den pågældendes dimission. Der kan ikke dispenseres fra bestemmelserne i 29, stk. 9, sidste sætning (om mistillidsvotum). Formanden og næstformanden skal på valgtidspunktet være medlem af Lærerstuderendes Landskreds. Antallet af forretningsudvalgsmedlemmer i Lærerstuderendes Landskreds fastsættes af kredsens årsmøde. Stk. 4. Lærerstuderendes Landskreds ledes mellem årsmøderne af en landskredsstyrelse, som udgøres af samtlige seminarierepræsentanter og kredsens forretningsudvalg. Stk. 5. Lærerstuderendes Landskreds fastsætter selv sine vedtægter. Vedtægterne må ikke stride mod Danmarks Lærerforenings vedtægter, og de har kun gyldighed, såfremt de er godkendt af hovedstyrelsen. I øvrigt træffer Lærerstuderendes Landskreds bestemmelse om sine indre anliggender. Stk. 6. Et forslag om mistillidsvotum til en seminarierepræsentant kan behandles på et møde for medlemmerne på seminariet, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til seminarierepræsentanten. Seminarierepræsentanten indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til medlemsmøde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, ferier fraregnet. Mødet afholdes på en undervisningsdag. Et mistillidsvotum til en seminarierepræsentant er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige medlemmer på seminariet har stemt for det på medlemsmødet. Vedtages et mistillidsvotum, går medlemsmødet straks over til valg af seminarierepræsentant, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Medlemsmødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen. Lederforeningen 10 B. Medlemmerne af fraktion 3, jf. 13, stk. 1, er medlem af Lederforeningen (kreds 182) og af den lokale kreds, jf. 10, stk. 3 og 4, eller af Landskredsen (kreds 181), jf. 10, stk Medlemmer af fraktion 3, som er kredshenført til den københavnske kreds (kreds 11) og IMAK (kreds 161), er ikke medlem af Lederforeningen (kreds 182). Dobbeltorganiserede medlemmer af fraktion 3, jf. 3, stk. 2, pkt. f, der efter de af hovedstyrel-

9 sens nærmere fastsatte bestemmelser, vælger at være medlem af Landskredsen (kreds 181), er ikke medlemmer af Lederforeningen. Dobbeltorganiserede medlemmer af Kommunale Chefer er ikke medlemmer af Lederforeningen. Stk. 2. Lederforeningen ledes af en formand og en styrelse. Såvel formand som styrelse vælges ved særskilte valg af Lederforeningens repræsentantskab på dennes årlige møde. Alle valg gælder for toårige perioder pr. 1. april i lige årstal. Stk. 3. Lederforeningen fastsætter selv sine vedtægter. Vedtægterne må ikke stride mod Danmarks Lærerforenings vedtægter. I øvrigt træffer Lederforeningen bestemmelse om sine indre anliggender, herunder bl.a. om sin lokale opbygning, om valg af delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres samt om sit kontingent. Stk. 4. Lederforeningens højeste myndighed er repræsentantskabet, som samles til ordinært møde 1 gang årligt. Stk. 5. Repræsentantskabet består af formanden og den øvrige styrelse for Lederforeningen, jf. stk. 2, de delegerede fra fraktion 3, jf. 17, stk. 1, 2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne i Landskredsens (kreds 181) fraktion 3, samt et antal lokalt valgte medlemmer. De nærmere regler for valg af lokale medlemmer af repræsentantskabet og disses suppleanter fastlægges i Lederforeningens vedtægter. Faglige foreninger fra gruppe I med mindst 100 medlemmer i kreds 182 pr. 1. december i ulige årstal kan udpege 2 medlemmer blandt sine fraktion 3-medlemmer til repræsentantskabet. Valgene af 2 repræsentanter og mindst 2 suppleanter for disse fra Landskredsen (kreds 181) gælder fra 1. april i alle lige årstal og 2 år frem. Valgene udskrives i et af Danmarks Lærerforenings medlemsblade, der udsendes til alle stemmeberettigede medlemmmer eller ved alm. brev til hvert omfattet medlem senest 20. januar i lige årstal og ledes af Lederforeningens styrelse. Hovedstyrelsen fastsætter retningslinier for samarbejdet mellem Lederforeningen og Danmarks Lærerforening lokalt og centralt. Tillidsrepræsentanter 11. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at de under foreningens organisationsområde ansatte ved ethvert tjenestested i kredsens område vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne på tjenestestedet efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende regler for valg af medarbejderrepræsentanter. Tillidsrepræsentanten/suppleanten varetager sine opgaver i henhold til tillidsrepræsentantreglerne. Tillidsrepræsentanten formidler i øvrigt samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten vælges for en periode af mindst 2 år. Foreningen skal af kredsformanden holdes underrettet om navne og tjenestestedsadresser på kredsens tillidsrepræsentanter samt om enhver ændring heri. Stk. 3. Et forslag om et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant kan behandles på et møde for de ansatte på tjenestestedet, jf. stk. 1, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til møde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, skoleferier fraregnet. Et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige ansatte på tjenestestedet, jf. stk. 1, har stemt for det på mødet. Vedtages et mistillidsvotum, går mødet straks over til valg af tillidsrepræsentant, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Mødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen. Såfremt generelle regler for valghandlingen ikke er fastsat i en kredsvedtægt, ved forretningsorden eller på anden måde, anvendes de regler, som er fastsat af hovedstyrelsen og angivet i Danmarks Lærerforenings TR-håndbog. Kontaktpersoner 11 A. Kredsstyrelsen drager omsorg for valg af kontaktperson og suppleant i medlemsgrupper på tjenestesteder, der ikke opfylder kravene i til- 9

10 lidsrepræsentantreglerne om valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne. Valgbare er og stemmeret til disse valg har alene foreningens almindelige medlemmer. Kontaktpersonen formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Stk. 2. Kontaktpersonen vælges for en periode af mindst ét år. Såfremt kredsens vedtægter indeholder bestemmelser om, at kontaktpersonerne udgør en del af kredsstyrelsen, gælder valget for to år fra den 1. april i lige årstal. Foreningen skal af kredsformanden holdes underrettet om navne og tjenestestedsadresser på kredsens kontaktpersoner samt om enhver ændring heri. Stk. 3. Et forslag om et mistillidsvotum til en kontaktperson kan behandles på et møde for medlemmerne på tjenestestedet, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til kontaktpersonen. Kontaktpersonen indkalder senest 4 dage efter begæringen modtagelse til medlemsmøde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, skoleferier fraregnet. Et mistillidsvotum til en kontaktperson er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige medlemmer på tjenestestedet har stemt for det på medlemsmødet. Vedtages et mistillidsvotum, går medlemsmødet straks over til valg af kontaktperson, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Medlemsmødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen. Såfremt generelle regler for valghandlingen ikke er fastsat i en kredsvedtægt, ved forretningsorden eller på anden måde, anvendes de regler, som er fastsat af hovedstyrelsen og angivet i Danmarks Lærerforenings TR-håndbog. 11 B. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at almindelige medlemmer, der ikke har et fast tjenestested, vælger kontaktperson(er) og suppleant(er) ud af egen midte. Kredsstyrelsen fastsætter nærmere regler for valget, herunder antallet af kontaktpersoner og suppleanter. Kontaktpersonen(erne) formidler samarbejdet mellem medlemmerne i sit valgområde, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. indeholder bestemmelser om, at kontaktpersonerne udgør en del af kredsstyrelsen, gælder valget for to år fra den 1. april i lige årstal. Foreningen skal af kredsformanden holdes underrettet om navne og adresser på kredsens kontaktpersoner samt om enhver ændring heri. Stk. 3. Et forslag om et mistillidsvotum til kontaktpersonen(erne) kan behandles på et møde for medlemmerne i valgområdet, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til kontaktpersonen(erne) og kredsformanden. Kredsformanden indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til medlemsmøde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, skoleferier fraregnet. Et mistillidsvotum til kontaktpersonen(erne) er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige medlemmer i valgområdet har stemt for det på medlemsmødet. Vedtages et mistillidsvotum, går medlemsmødet straks over til valg af kontaktperson(er), hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Kredsformanden eller en stedfortræder forestår valghandlingen. Såfremt generelle regler for valghandlingen ikke er fastsat i en kredsvedtægt, ved forretningsorden eller på anden måde, anvendes de regler, som er fastsat af hovedstyrelsen og angivet i Danmarks Lærerforenings TR-håndbog. Forpligtende kredssamarbejde 12. De lokale kredse indgår i et forpligtende samarbejde om centrale politiske opgaver. Samarbejdet dannes indenfor geografisk afgrænsede områder. Stk. 2. Hovedstyrelsen fastsætter rammerne samt retningslinierne for samarbejdet, herunder bl.a. for de opgaver, der skal varetages. Stk. 3. Udgifterne til det forpligtende kredssamarbejde fordeles på samtlige kredse i det enkelte kredssamarbejde efter lokal beslutning. Stk. 4. Foreningens sekretariat skal holdes underrettet om navne og adresser på kontaktpersoner i kredssamarbejdet. Stk. 2. Kontaktpersoner vælges for en periode af mindst ét år. Såfremt kredsens vedtægter 10

11 Fraktioner 13. Almindelige medlemmer er inddelt i følgende fraktioner: Fraktion 1 omfattende medlemmer, der ikke har ledelsesfunktioner, dog bortset fra de medlemmer der henføres til fraktion 2. Fraktion 2 omfattende børnehaveklasseledere, og børnehaveklasseassistenter. Stk. 3. Årsmødet har til opgave at samordne og fremføre spørgsmål af interesse for pensionisterne, at tjene som erfarings- og inspirationsforum i relation til det lokale pensionistarbejde, at drøfte opstilling af kandidater for fraktion 4 til hovedstyrelsesvalget og til delegeretvalget og at virke som bagland for fraktionens hovedstyrelsesmedlem og kongresdelegerede. Stk. 4. De lokale valg finder sted i maj måned i lige årstal og udskrives af foreningen centralt senest 15. april. Fraktion 3 omfattende medlemmer med ledelsesfunktioner. Fraktion 4 omfattende medlemmer på pension eller efterløn. Fraktion 5 omfattende medlemmer, der som lærerstuderende er optaget på et lærerseminarium eller som er studerende (PB-er) i ernæring og sundhed. Stk. 2. Medlemmer, der fratræder en stilling med ventepenge eller rådighedsløn, forbliver i deres hidtidige fraktion, men overføres til fraktion 4, når de overgår til pension eller efterløn. Stk. 3. Særlige medlemmer er henført til fraktion 6: Fraktion 6: lærere ansat ved det offentlige skolevæsen på Færøerne og personer, som øver eller har øvet virksomhed, som angivet i 3, stk. 2, og som ikke har ret til at være almindelige medlemmer. Stk. 4. Hovedstyrelsen træffer i tvivlstilfælde afgørelse om, til hvilken fraktion et medlem henføres. Årsmøde for fraktion 4 14 Fraktion 4 afholder årsmøde én gang årligt forud for foreningens ordinære kongres. Fraktionens hovedstyrelsesmedlem har det overordnede ansvar for mødets afvikling. Stk. 2. Årsmødet består af fraktion 4 s hovedstyrelsesmedlem, de kongresdelegerede fra fraktion 4, foreningens repræsentanter i SC s repræsentantskab og lokale repræsentanter, valgt af og blandt medlemmerne af fraktion 4. Hovedstyrelsen fastsætter antallet af lokale repræsentanter og deres geografiske fordeling. De forpligtende kredssamarbejder, jf. 12, har ansvaret for valgets gennemførelse og fastsætter de nærmere regler for den praktiske afvikling af valget. De forpligtende kredssamarbejder har ansvaret for at oplyse foreningen centralt om navn, adresse og medlemsnummer på de valgte. Stk. 5. Ved valget er valgbarhed og stemmeret betinget af registrering som medlem af fraktion 4, jf. 6, stk. 3. Stk. 6. Foreningen centralt udsender i samarbejde med fraktionens hovedstyrelsesmedlem indkaldelse til årsmødet. Nærmere retningslinier for foreningens praktiske medvirken fastsættes af hovedstyrelsen. Valg af kongressen 15. Kongressen er foreningens højeste myndighed, jf. dog 23, stk. 1. Stk. 2. Hvert andet år foretages valg af 273, jf. dog 16, stk. 4, delegerede, som sammen med hovedstyrelsen, kredsstyrelsen for den københavnske kreds, 2 skoleledere fra den københavnske kreds, udpeget af kredsstyrelsen, og 2 medlemmer fra IMAK kreds danner foreningens kongres. Valget gælder fra 1. april i alle lige årstal og 2 år frem. For de delegerede fra Lærerstuderendes Landskreds gælder valget dog fra 1. april i alle år og 1 år frem. Valget udskrives i et medlemsblad, der udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer senest 15. januar i lige årstal - for Lærerstuderendes Landskreds dog i alle år - og ledes af hovedstyrelsen. Stk. 2A. Fra den 1. januar 2007 består kongressen af de valgte delegerede i den hidtidige Danmarks Lærerforening samt 5 repræsentan- 11

12 ter, valgt af den hidtidige Speciallærerforening af 1981 og 5 repræsentanter, valgt af hidtidige Formidlerne. Formidlerne vælger yderligere en repræsentant for deres studerende som indgår i kongressen med samme rettigheder som de lærerstuderendes repræsentanter i kongressen. Repræsentanterne fra den hidtidige Speciallærerforening af 1981 og hidtidige Formidlerne indtræder i kongressen fra 1. januar 2007 og til udgangen af I perioden 1. april 2008 og til udgangen af 2008 er der ikke suppleanter for disse repræsentanter. Stk. 3. Danmarks Lærerforenings repræsentanter til Lærernes Centralorganisations repræsentantskab udpeges af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. 16. Forud for valg til kongressen optælles pr. 1. december i ulige årstal, hvor mange medlemmer der er i fraktionerne 1, 2 og 4 samt i Lederforeningen (kreds 182) og i Lærerstuderendes Landskreds (kreds 183). Medlemmer i den københavnske kreds og IMAK medregnes ikke i denne optælling. Stk. 2. Fraktionerne 2 og 4 samt Lederforeningen (kreds 182) og Lærerstuderendes Landskreds (kreds 183) tildeles delegerede i forhold til deres medlemstal, dog kan de hver højst tildeles 10 delegerede. De resterende delegerede fordeles mellem kredsene på grundlag af deres medlemstal i fraktion 1, som angivet i stk. 3 og 4. Stk. 3. Hver kreds tildeles forlods 1 delegeret. Den medlemsmæssige vægt af denne forlods tildelte delegerede udgør 0,40% af det samlede antal medlemmer i fraktion 1, afrundet opad til hele. Dette tal benævnes forlodstallet. Stk. 4. Det antal delegerede, der herefter er til rest, fordeles som tillægsdelegerede på kredsene efter følgende regler: Den medlemsmæssige vægt af en tillægsdelegeret udregnes ved, at forlodstallet ganges med antallet af kredse og fratrækkes det samlede medlemstal i fraktion 1. Det herved fremkomne tal divideres med antallet af tillægsdelegerede, og resultatet afrundes opad til hele og benævnes tillægstallet. Antallet af medlemmer i fraktion 1 i de enkelte kredse fratrækkes forlodstallet. Det herved fremkomne tal divideres med tillægstallet, og heltalsdelen af denne kvotient angiver, hvor mange tillægsdelegerede kredsen skal have. Det antal tillægsdelegerede, der herefter måtte være til rest, fordeles således, at største decimalrest giver 1 tillægsdelegeret, næststørste decimalrest giver 1 tillægsdelegeret, og således fortsættes med trediestørste, fjerdestørste osv. decimalrest, indtil alle tillægsdelegerede er fordelt. Hvis der ved tildelingen af den/de sidste tillægsdelegerede er flere kredse med samme decimalrest, tildeles de alle 1 tillægsdelegeret, og kongressen udvides med det fornødne antal delegerede. 17. De delegerede for henholdsvis Landskredsen (kreds 181) og for hver af fraktionerne 2 og 4 vælges ved landsvalg inden for henholdsvis Landskredsen (kreds 181) og særskilt inden for hver af fraktionerne 2 og 4 inden for foreningens kredse med undtagelse af kredsen for Københavns Lærerforening og for IMAK. Nærmere regler for valghandlingen fastsættes af hovedstyrelsen. De delegerede fra Lederforeningen (kreds 182) og disses suppleanter vælges efter bestemmelser, fastsat i Lederforeningens vedtægter. De delegerede fra Lærerstuderendes Landskreds samt disses suppleanter vælges på Lærerstuderendes Landskreds årsmøde, jf. 10 A, stk. 3. Valg af IMAK s 2 repræsentanter i Danmarks Lærerforenings kongres samt suppleanter for disse foregår efter vedtægterne for IMAK. Den ene repræsentant skal være formanden for IMAK. Stk. 2. Valget i Landskredsen (kreds 181) omfatter fraktion 1 og 5 samt de medlemmer i fraktion 3, der ikke er medlemmer af Lederforeningen (kreds 182). Med hensyn til valgene i fraktionerne 2 og 4 samt i Landskredsen (kreds 181) gælder i øvrigt følgende: Et kandidatforslag er kun gyldigt, når: 1. det er foreningen i hænde senest den 20. januar, 2. det angiver navn og adresse på den foreslåede kandidat, og en 1. suppleant og en 2. suppleant for denne, for Landskredsen (kreds 181) dog en 1. suppleant, en 2. suppleant, en 3. suppleant og en 4. suppleant samt hvilke kredse, kandidaten og suppleanterne tilhører, 3. det er anbefalet af mindst 10 og højst 20 medlemmer som stillere, 12

13 4. det er ledsaget af en erklæring fra den foreslåede kandidat og suppleanterne om, at de er villige til at modtage valg, 5. såvel kandidaten og alle suppleanterne som alle stillere har stemmeret og er valgbare i medfør af 6 og ved valget i fraktion 2 og 4 tilhører samme fraktion ved valget i Landskredsen tilhører kreds 181, fraktion 1, 5 eller 3, jf. ovenfor. Intet medlem kan foreslås både som kandidat og suppleant. Ethvert kandidatforslag, der er i strid med ovenstående regler, kasseres. Ingen af de foreslåede kandidater og suppleanter kan være stillere ved valget, og intet medlem kan være stiller for mere end ét kandidatforslag. Såfremt et medlem har underskrevet sig som stiller for mere end ét kandidatforslag, slettes vedkommendes navn på dem alle. På alle lister anføres personlige underskrifter. Medlemmer af foreningens hovedstyrelse kan ikke være stillere for kandidater ved valg til kongressen. Stk. 3. Er der inden for en fraktion eller i Landskredsen ikke indkommet flere kandidatforslag end det antal delegerede, der i alt kan vælges, er de foreslåede kandidater valgt uden afstemning. Stk. 4. Er der inden for fraktion 2 eller 4 eller i Landskredsen indkommet flere kandidatforslag end det antal delegerede, der i alt kan vælges, holdes valg efter følgende regler: De indkomne kandidatforslag offentliggøres i et medlemsblad, der udsendes til alle berørte (stemmeberettigede) sammen med stillernes navne. Hvert stemmeberettiget medlem råder over det antal stemmer, som svarer til antallet af delegerede i henholdsvis pågældende fraktion henholdsvis i Landskredsen (kreds 181). Disse stemmer kan gives til én kandidat eller fordeles mellem flere. Et medlem kan kun stemme på en kandidat, der er opstillet inden for henholdsvis den fraktion, hvorunder vedkommende medlem i medfør af 6, stk. 2 har stemmeret, henholdsvis Landskredsen. Stk. 6. Inden for henholdsvis hver fraktion henholdsvis Landskredsen betragtes de opstillede kandidater som valgt i den rækkefølge, som angives af antallet af opnåede stemmer. Såfremt der i Landskredsen (kreds 181) er opstillet én eller flere kandidater fra fraktion 5, er den kandidat fra fraktion 5 med det højeste stemmetal valgt, uanset om stemmetallet berettiger hertil. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Stk. 7. Resultatet af valget offentliggøres i et medlemsblad. 18. Valg til kongressen er gældende fra 1. april i lige årstal, jf. dog 15, stk. 2 og 2 år frem. Stk. 2. Hvis et medlem i løbet af perioden ophører med at være almindeligt medlem af foreningen, udtræder den pågældende dog straks af kongressen, og suppleanterne indtræder i rækkefølge. Stk. 3. Hvis et medlem af kongressen, valgt af Lederforeningen eller fraktion 2 eller 4 vælges til formand eller kongresdelegeret i en kreds, indtræder for pågældendes funktionsperiode som kredsformand eller delegeret de i henholdsvis fraktionen henholdsvis de i Lederforeningen valgte suppleanter i rækkefølge i kongressen. Hvis et medlem, som også er valgt som delegeret fra Lederforeningen, vælges som formand for Lederforeningen eller for en anden kreds, indtræder den delegeredes suppleant. Hvis et medlem af kongressen valgt af fraktion 2 eller 4 skifter fraktion, eller en delegeret, valgt i kreds 181 eller 182 eller 183, skifter kreds, udtræder den pågældende af kongressen, og suppleanterne indtræder i rækkefølge. Såfremt også suppleanterne har skiftet fraktion, henholdsvis har skiftet kreds, indtræder suppleanterne i rækkefølge for den delegerede i fraktionen/kredsen, der er valgt med flest stemmer, og så fremdeles, idet dog lodtrækning foretages blandt fraktionens/kredsens delegeredes suppleanter, hvis der inden for den pågældende fraktion/kreds ikke har været foretaget afstemning, eller der er afgivet lige mange stemmer på alle kandidaterne inden for fraktionen/kredsen, jf. 17, stk. 3. Stk. 5. Valget tilrettelægges således at stemmehemmeligheden sikres. Fra det tidspunkt hvor medlemmernes mulighed for at afgive stemme begynder til afslutningen af afstemningen skal der hengå mindst 10 dage. Stk. 4. Hvis delegerede fraflytter den kreds, hvori de er valgt, udtræder de af kongressen, og kredsens suppleanter indtræder i den rækkefølge, de er valgt. Såfremt alle suppleanter er fraflyttet kredsen, udpeger kredsstyrelsen 13

14 det fornødne antal suppleanter, som herefter indtræder, idet der dog for Landskredsens (kreds 181) vedkommende afholdes ekstraordinært valg inden for kredsen, hvis der er 6 måneder eller mere til afholdelse af ordinært valg i kredsen. Hovedstyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere regler for valget, herunder for kredsenes medvirken. Stk. 5. Hvis en kredsformand fratræder i valgperioden, indtræder den nyvalgte formand som delegeret forud for suppleanten. Hvis et hovedstyrelsesmedlem vælges som formand for en kreds, indtræder kredsens suppleant i kongressen for den del af valgperioden, der falder sammen med hovedstyrelsens valgperiode. Hvis et hovedstyrelsesmedlem vælges som kongresdelegeret, indtræder suppleanten til kongressen i denne for den del af kongressens valgperiode, som falder sammen med hovedstyrelsens valgperiode. Stk. 6. Hvis et medlem af kongressen er forhindret i at deltage i denne, meddeles det forud til hovedstyrelsen, som indkalder suppleanten. Får en delegeret forfald i løbet af kongressens møde, indtræder suppleanten umiddelbart. Suppleanten forbliver delegeret under hele den pågældende kongres afvikling. For ekstraordinære kongressers vedkommende meddeles deres afholdelse enten i et medlemsblad eller ved skrivelse til de delegerede. Samtidig med meddelelsen om tid og sted for kongressen meddeles en foreløbig dagsorden, herunder hovedstyrelsens eventuelle forslag til emner/temaer, som skal drøftes af kongressen. Stk. 2. På den ordinære kongres i ulige årstal skal formanden afgive beretning om foreningens virksomhed. Hovedstyrelsen fremlægger foreningens drifts- og formueregnskab, regnskab for medlemsblade og tilhørende hjemmesider, understøttelseskassen, Særlig Fond samt for de af foreningen bestyrede legater for de 2 foregående regnskabsår. Hovedstyrelsen skal yderligere fremkomme med indstillinger vedrørende kontingent for det næstfølgende regnskabsår samt kontingentramme for det derefter følgende regnskabsår, jf. 8, stk. 2, 3 og 4. Desuden skal hovedstyrelsen fremsætte forslag om størrelsen af de dele af kapitaltilvæksten i Særlig Fond, som skal overføres til kredsenes særlige fonde. Stk. 3. Foreningens krav til de generelle aftaleog overenskomstforhandlinger opstilles af kongressen på et ordinært eller et ekstraordinært møde. 14 Kongressens møder 19. Hovedstyrelsen sammenkalder kongressen til ordinært møde hvert år, jf. 20, stk. 1, 2 og 3. Stk. 2. Ekstraordinær kongres skal afholdes, når det vedtages af hovedstyrelsen, eller når mindst 93 delegerede begærer det og angiver hvilke emner, der ønskes drøftet. I sidste tilfælde skal mødet afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse. Et ekstraordinært møde kan med kongressens tilslutning træde i stedet for en ordinær kongres. Stk. 3. Hovedstyrelsen fastsætter regler for, hvilke udgifter til de delegeredes deltagelse i kongresser, der betales af foreningens kasse. Stk. 4. Hovedstyrelsen kan udsende sager til kongressen til skriftlig votering. 20. Tid og sted for kongressens møder fastsættes af hovedstyrelsen. Ordinære kongresser meddeles til alle medlemmer i et medlemsblad senest 2 måneder før mødets afholdelse. Stk. 4. På den ordinære kongres i ulige årstal vælges en af foreningens to revisorer og en suppleant for denne. Revisoren fungerer i de 4 efter valget følgende kalenderår. Stk. 5. En sag skal optages på kongressens dagsorden for en ordinær kongres, når det kræves af mindst 9 af hovedstyrelsens medlemmer, eller når mindst 50 delegerede, eller når mindst 200 af foreningens almindelige medlemmer, fordelt i mindst 5 kredse, kræver det. Et sådant krav skal anmeldes skriftligt til hovedstyrelsen senest 6 uger før mødets afholdelse (første mødedag medregnes ikke). Indkomne forslag til punkter/sager på kongressens dagsorden udsendes til de delegerede i henhold til nærværende paragrafs stk. 6. Stk. 6. Senest 3 uger før den ordinære kongres skal endelig dagsorden og i ulige årstal tillige en oversigt over regnskaberne være afsendt til de delegerede. 21. Kongressens møder ledes af en eller flere dirigenter, valgt af kongressen.

15 Stk. 2. Kongressen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet, jf. dog 19, stk. 4. På kongressens møder kan kun træffes beslutning i sager, der er opført på mødets dagsorden. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog 8, stk. 4 og 37 og 38. Stk. 3. Ved afstemning om sager, der omfattes af foreningens aftaleret, har de delegerede for den københavnske kreds, de delegerede for fraktion 3, jf. 17, stk. 1, der er medlem af Lederforeningen, de delegerede for IMAK samt de delegerede der er medlemmer i fraktion 5 ingen stemmeret. De delegerede fra fraktion 4 har ikke stemmeret i sager, der omfattes af foreningens aftaleret bortset fra sager, der omfattes af foreningens generelle aftaleret på det statslige område. Stk. 4. Af kongressens forhandlinger optages et referat, som opbevares i foreningens arkiv. 22. I kongressen møder deltager uden stemmeret foreningens revisorer, sagsbehandlende medarbejdere og medlemsbladenes redaktør og journalistiske medarbejdere. Hovedstyrelsen, formanden eller kongressen kan tillægge dem taleret. Stk. 2. Såfremt pladsforholdene tillader det, kan der også gives adgang til kongressen for andre medlemmer af foreningen. Disse medlemmer kan ikke deltage i mødernes forhandlinger eller afstemninger. Stk. 3. Kongressen eller hovedstyrelsen kan bestemme, at kongressen eller dele af denne afholdes som lukkede møder. Disse lukkede møder kan overværes af kredsstyrelsesmedlemmer, der ikke er kongresdelegerede, samt af suppleanter for de kongresdelegerede. Stk. 4. I løbet af kongressens møde skal der, såfremt et flertal af en fraktions delegerede ønsker det, afholdes møde for den pågældende fraktions medlemmer i kongressen. En fraktion træffer selv beslutning om, hvorvidt der ved et fraktionsmøde skal gives adgang for andre end fraktionens medlemmer og foreningens formand og næstformand. Urafstemning 23. Kongressens vedtagelser - bortset fra vedtagelser om medlemsbidrag og beregningsprincipper i henhold til 8, stk. 2, 3 og 4, valg af formand og næstformand i henhold til 24 samt retningslinier for aflønning af foreningens formand, foreningens næstformand, foreningens øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, samt af hovedstyrelsens øvrige almindelige medlemmer inkl. formanden for Lærerstuderendes Landskreds i henhold til 31, stk. 5 - kan af hovedstyrelsen eller mindst 93 delegerede eller mindst 10 % af foreningens almindelige medlemmer fordelt over 20 kredse kræves underkastet urafstemning blandt foreningens medlemmer. Begæring herom skal fremsættes til hovedstyrelsen inden 1 måned efter kongressens vedtagelse, for skriftlige voteringers vedkommende inden 1 måned efter, at resultatet af voteringen er gjort bekendt for medlemmerne. Stk. 2. Foreningens stillingtagen til det samlede overenskomstresultat på det kommunale område vedrørende aftalefornyelserne afgøres ved urafstemning blandt foreningens almindelige medlemmer, jf. dog stk. 4 Hovedstyrelsen kan beslutte, at inden for foreningens forhandlingsfællesskab i Lærernes Centralorganisation kan fællesskabets stillingtagen til de generelle kommunale overenskomstfornyelser afgøres efter summen af afgivne ja- eller nej-stemmer ved de omfattede organisationers urafstemninger. Fælles stillingtagen under denne form vil i så fald træde i stedet for særskilt stillingtagen i foreningen. Stk. 3. Ved urafstemning i henhold til stk. 1 er alle, som er optaget som almindelige medlemmer i foreningen, jf. 6, stk. 2, stemmeberettigede. Stk. 4. Ved urafstemning efter stk. 2 om det samlede overenskomstresultat har medlemmer, der er omfattet af dobbeltorganiseringsaftalen mellem Foreningen af Kommunale Chefer (KC) og Danmarks Lærerforening samt medlemmerne af Lederforeningen dog ikke stemmeret. Endvidere har grupper af almindelige medlemmer, som ikke er omfattet af aftalefornyelserne, ingen stemmeret. Disse grupper udgøres af: a) medlemmerne af den københavnske kreds, b) medlemmerne af IMAK, c) medlemmerne i fraktion 5, d) medlemmerne, ansat i selvejende eller private institutioner/firmaer, med særskilt overenskomst med foreningen, 15

16 e) medlemmer, som er tjenestemandspensionister efter den statslige tjenestemandspensionslovs regler, og f) medlemmer, som er pensionister efter overenskomstansættelse i en (amts)kommune. Videre kan hovedstyrelsen vedrørende stemmeret ved urafstemning om det samlede kommunale overenskomstresultat beslutte, at andre medlemsgrupper, fordi de ikke er omfattet af kommunal ansættelse, ikke har stemmeret. Stk. 5. Foreningens stillingtagen til andre aftale- og/eller forhandlingsresultater end de i stk. 2 nævnte besluttes af hovedstyrelsen. Stk. 6. Urafstemningen skal tilrettelægges således at stemmehemmeligheden sikres. Der kan stemmes enten ja eller nej. Alle stemmeberettigede skal forud for afstemningen have adgang til at gøre sig bekendt med kongresvedtagelsen, jf. stk. 1, eller overenskomstresultatet, jf. stk. 2, som urafstemningen omfatter. Stk. 7. En kongresvedtagelse, jf. stk. 1, og et overenskomstresultat, jf. stk. 2, er forkastet, såfremt et flertal af de afgivne, gyldige stemmer er nej-stemmer. Stk. 2. Fratræder foreningens formand i sin valgperiode, fungerer næstformanden i alle formandens funktioner indtil førstkommende ordinære kongres, hvor valg af ny formand skal finde sted. Den således nyvalgte formands valgperiode vil vare fra afslutningen af den kongres, hvorpå han er valgt, og til udløbet af valgperioden for den fratrådte formand. Stk. 3. Fratræder foreningens næstformand i sin valgperiode, udpeger hovedstyrelsen blandt sine resterende medlemmer en næstformand. Den således udpegede næstformand fungerer indtil førstkommende ordinære kongres, jf. dog 19, stk. 2, hvor valg af ny næstformand skal finde sted. Den således nyvalgte næstformands valgperiode vil vare fra afslutningen af den kongres, hvorpå han er valgt, og til udløbet af valgperioden for den fratrådte næstformand. Stk. 4. De nærmere regler for valgene fastsættes af hovedstyrelsen. Stk. 5. Et forslag til mistillidsvotum til foreningens formand kan behandles på en lovligt indkaldt kongres, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne. Ved tværgående urafstemning, omfattende et forhandlingsfællesskab, forudsætter en forkastelse dog, at et flertal af summen af de afgivne, gyldige stemmer i det samlede fællesskab er nej-stemmer. Ved urafstemning om et mæglingsforslag, fremsat i henhold til forligsmandsloven, viger nærværende vedtægter i det omfang, der ved loven er fastsat anderledes regler. Hovedstyrelsen fastsætter i øvrigt nærmere regler for afstemningerne, herunder for kredsenes medvirken. 16 Foreningens formand og næstformand 24. Foreningens formand og foreningens næstformand vælges af kongressen for en 4-årig periode, fra afslutningen af den ordinære kongres i valgåret til afslutningen af den ordinære kongres i det næste valgår. Valgene finder sted som særskilte valg af henholdsvis formand og næstformand. Valgene finder sted på den sidste ordinære kongres i hovedstyrelsens valgperiode. Kandidater til henholdsvis formandsvalget og næstformandsvalget opstilles af hovedstyrelsen. Kandidater kan desuden opstilles af kongressen. Vedtager kongressen forslaget, indkalder hovedstyrelsen til ekstraordinær kongres til afholdelse inden 1 måned - skoleferier fraregnet - med nyvalg af foreningens formand. Den således nyvalgte formand tiltræder straks med den resterende del af den fratrådte formands valgperiode som sin funktionsperiode. Stk. 6. Et forslag til mistillidsvotum til foreningens næstformand kan behandles på en lovligt indkaldt kongres, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne. Vedtager kongressen forslaget, indkalder hovedstyrelsen til ekstraordinær kongres til afholdelse inden 1 måned - skoleferier fraregnet - med nyvalg af foreningens næstformand. Den således nyvalgte næstformand tiltræder straks med den resterende del af den fratrådte næstformands valgperiode som sin funktionsperiode. Valg af hovedstyrelsen 25. Hovedstyrelsen består af formanden, næstformanden og 19 valgte medlemmer.

17 Stk. 2. I hovedstyrelsen indtræder formanden og næstformanden for den københavnske kreds, formanden for Lederforeningen samt formanden for Lærerstuderendes Landskreds. Stk. 2A. I perioden består hovedstyrelsen af de pr valgte hovedstyrelsesmedlemmer i den hidtidige Danmarks Lærerforening samt formanden for hidtidige S81 og formanden for hidtidige Formidlerne. 26. Hvert 4. år, i år 2007, 2011, 2015 osv., foretages valg af 19 medlemmer til hovedstyrelsen med virkning pr. førstkommende 1. januar, jf. 29, stk. 1. Ved valget udgør fraktionerne 1 og 2 samt medlemmer i fraktion 3, der ikke er medlemmer af Lederforeningen og medlemmer af Landskredsens (kreds 181) fraktion 5, valggruppe I, og fraktion 4 udgør valggruppe II. Stk. 2. Medlemmer af fraktion 3, der er medlemmer af Lederforeningen, medlemmerne af den københavnske kreds og medlemmerne af Lærerstuderendes Landskreds har ingen stemmeret ved valget. Stk. 3. Valggruppe I tildeles 18 mandater ved valget til hovedstyrelsen. Valggruppe II tildeles 1 mandat. Stk suppleanten for formanden for Lærerstuderendes Landskreds er kredsens næstformand. 2. suppleanten skal også være medlem af forretningsudvalget for Lærerstuderendes Landskreds. 27. Valget udskrives i et medlemsblad til alle stemmeberettigede medlemmer senest den 20. oktober det årstal, valget skal foregå, og samtidig indkaldes kandidatforslag. Valget ledes af hovedstyrelsen, der ud over bestemmelserne i 27 og 28 fastsætter nærmere regler for valget. Stk. 2. Et kandidatforslag er kun gyldigt, når 1. det er foreningen i hænde senest den 15. november, 2. det angiver navn og adresse på en kandidat og en 1. og en 2. suppleant for denne, 3. det er anbefalet af mindst 20 og højst 50 medlemmer som stillere, 4. det er ledsaget af en erklæring fra den foreslåede kandidat og de foreslåede suppleanter om, at de er villige til at modtage valg, 5. såvel kandidaten som de to suppleanter og samtlige stillere i medfør af 6, stk. 1 og 3 har stemmeret ved valget og tilhører samme valggruppe. Intet medlem kan foreslås som både kandidat og suppleant. Ingen af de foreslåede kandidater og suppleanter kan være stillere ved valget, og intet medlem kan være stiller for mere end ét kandidatforslag. Såfremt et medlem har underskrevet sig som stiller for mere end ét kandidatforslag, slettes vedkommendes navn på dem alle. På alle lister anføres personlige underskrifter. Ethvert kandidatforslag, som er i strid med ovenstående regler, kasseres. 28. Er der inden for en valggruppe ikke indkommet flere gyldige kandidatforslag end det antal mandater, valggruppen har ret til, er de foreslåede kandidater valgt uden afstemning. Stk. 2. Er der inden for en valggruppe indkommet flere gyldige kandidatforslag end det antal mandater, valggruppen har ret til, holdes valg efter følgende regler: De foreslåede kandidaters og suppleanters navne samt stillernes navne offentliggøres i et medlemsblad til alle medlemmer. Hvert stemmeberettiget medlem i valggruppe I råder over 18 stemmer. Disse stemmer kan gives til én kandidat eller fordeles mellem flere. Hvert stemmeberettiget medlem i valggruppe II råder over 1 stemme. Et medlem kan kun stemme på kandidater, som er opstillet inden for den valggruppe, der omfatter den medlemsgruppe, hvorunder vedkommende står opført i foreningens centrale medlemssystem. Stk. 3. Valget tilrettelægges således, at stemmehemmeligheden sikres. Fra det tidspunkt, hvor medlemmernes mulighed for at afgive stemme begynder til afslutningen af afstemningen, skal der hengå mindst 10 dage. Stk. 4. Når afstemningen er afsluttet, optælles hvor mange stemmer hver kandidat har opnået, og inden for hver valggruppe tilfalder man- 17

18 daterne de kandidater, der har opnået de højeste stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. 29. Valg til hovedstyrelsen er gældende for de følgende 4 kalenderår pr. 1. januar 2008, 2012, 2016 osv. Stk. 2. Ophører et hovedstyrelsesmedlem med at være almindeligt medlem af foreningen, udtræder den pågældende straks af hovedstyrelsen. Stk. 3. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af hovedstyrelsen, indtræder det pågældende medlems suppleant. Stk. 4. Såfremt et hovedstyrelsesmedlem er sygemeldt ud over 1/2 år, indtræder suppleanten så længe sygemeldingen varer. Stk. 5. Findes der ingen suppleanter for et udtrædende medlem, afholdes inden for den pågældende valggruppe suppleringsvalg af et nyt medlem efter reglerne i 27 og 28. Såfremt der er 6 måneder eller mindre til udløbet af en hovedstyrelses valgperiode, foretages ikke suppleringsvalg efter 27 og 28, men hovedstyrelsens resterende medlemmer fortsætter, såfremt det resterende antal hovedstyrelsesmedlemmer er 17 eller flere. Terminerne for valget fastsættes af hovedstyrelsen. Stk. 6. Et forslag om mistillidsvotum til hovedstyrelsen afgøres ved urafstemning, hvis forslaget fremsættes af mindst 10% af foreningens almindelige medlemmer fordelt på mindst 20 kredse. Stk. 7. Urafstemning, jf. stk. 6, skal afholdes senest 2 måneder (skolernes sommerferie dog fraregnet) efter begæringens modtagelse. Afstemningen skal foregå skriftligt og hemmeligt, og der kan stemmes enten ja eller nej. Vedtages et forslag om et mistillidsvotum til hovedstyrelsen, udskrives nyvalg til hovedstyrelsen, jf. 26, 27 og 28, dog undtaget bestemmelserne vedrørende datoer. Et forslag om et mistillidsvotum til hovedstyrelsen er vedtaget, såfremt et flertal af de afgivne stemmer har stemt ja. Hovedstyrelsen fastsætter i øvrigt nærmere regler for afstemningen, herunder for kredsenes medvirken. Valget udskrives i et medlemsblad til alle stemmeberettigede senest 3 uger efter vedtagelsen af det fremsatte mistillidsvotum. Fristen for indsendelse af kandidatforslag skal være mindst 2 uger og højst 4 uger fra valgets udskrivelse (skolernes sommerferie dog fraregnet). Den således valgte hovedstyrelse tiltræder ugedagen efter valgets opgørelse, og den nyvalgte hovedstyrelses valgperiode vil vare til udløbet af valgperioden for den aftrådte hovedstyrelse. Stk. 8. Vedtages et mistillidsvotum til hovedstyrelsen 6 måneder eller mindre før udløb af hovedstyrelsens valgperiode, jf. 29, træder nyvalget i stedet for et ordinært valg til hovedstyrelsen, og den nyvalgte hovedstyrelses valgperiode forlænges med en periode af sammen længde som den afgående hovedstyrelses resterende valgperiode. Stk. 9. Urafstemningen omfatter ikke foreningens formand og foreningens næstformand, formanden og næstformanden for den københavnske kreds, formanden for Lederforeningen samt formanden for Lærerstuderendes Landskreds, jf. 25, stk. 2. Hovedstyrelsens virksomhed 30. Hovedstyrelsen har ansvaret for foreningens daglige ledelse. Den er bundet af foreningens vedtægter og kongressens beslutninger, men har i øvrigt den fulde myndighed til at optræde på foreningens vegne. Stk. 2. Hovedstyrelsen udøver foreningens forhandlingsret. Stk. 3. Hovedstyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og disses anvendelse efter de hjemlede formål. Stk. 4. Hovedstyrelsen administrerer Danmarks Lærerforenings understøttelseskasse og tager beslutning om anvendelse af kassens midler efter dennes bestemmelser. Stk. 5. Hovedstyrelsen bemyndiges til i konfliktsituationer med lovligt varsel over for arbejdsgivere, ansættelsesmyndigheder eller overenskomstparter med bindende virkning for medlemmerne eller grupper af medlemmerne, som ikke er omfattet af en hovedaftale med Lærernes Centralorganisation, at opsige enhver stilling eller ethvert lønnet fagligt hverv, 18

19 som henhører under foreningens forhandlingsområde. 31. Hovedstyrelsen bestemmer selv sin konstituering. Den nedsætter udvalg og etablerer rådgivende og koordinerende fora der skal bistå med arbejdet i udvalgene i forhold til medlemmernes specifikke interesseområder. Der skal ved konstitueringen tages hensyn til, at forskellige medlemsgruppers interesser skal varetages i forhold til såvel specifikke interesseområder som til generelle løn- og ansættelsesvilkår. Stk. 2. Hovedstyrelsen samles til møde, når formanden bestemmer det, eller når mindst 9 af dens medlemmer kræver det og angiver hvilke emner, der ønskes drøftet. I sidste tilfælde skal mødet afholdes senest 1 uge efter, at begæringen er fremkommet. Hovedstyrelsens møder ledes af formanden eller i tilfælde af dennes fravær af næstformanden. Stk. 3. Ved mundtlige forhandlinger er hovedstyrelsen beslutningsdygtig, når 17 af dens medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Over hovedstyrelsens forhandlinger optages et referat. Stk. 4. I afstemning om sager, der omfattes af foreningens aftaleret, har repræsentanterne for den københavnske kreds, repræsentanten for Lederforeningen og repræsentanten for Lærerstuderendes Landskreds ingen stemmeret. I afstemning om sager, der omfattes af foreningens aftaleret, har hovedstyrelsesmedlemmer fra IMAK ingen stemmeret. Hovedstyrelsesmedlemmet fra fraktion 4 har ikke stemmeret i sager, der omfattes af foreningens aftaleret - bortset fra sager, der omfattes af foreningens generelle aftaleret på det statslige område. Stk. 5. Hovedstyrelsens medlemmer får deres udgifter til porto, telefon mv. samt deres udgifter i forbindelse med møderne godtgjort af foreningens kasse efter regler, fastsat af hovedstyrelsen. Hovedstyrelsen fremlægger hvert 4. år på den ordinære kongres, forud for hovedstyrelsens nye valgperiode, til kongressens godkendelse, forslag til retningslinier for aflønning af foreningens formand, foreningens næstformand, foreningens øvrige forretningsudvalgsmedlemmer samt af hovedstyrelsens øvrige almindelige medlemmer inkl. formanden for Lærerstuderendes Landskreds. Stk. 6. Med de i denne paragraf fastsatte begrænsninger bestemmer hovedstyrelsen selv sin forretningsorden, jf. 33, stk. 2, 34, stk. 2 og 35, stk. 2 og 3. Opmandsfunktion 32. Til afgørelse af tvister mellem det enkelte medlem og foreningens lokale og centrale led om korrektheden af konkrete personrelaterede afgørelser, den foretagne sagsbehandling og serviceringen af det enkelte medlem i øvrigt, etableres en opmandsfunktion med ekstern deltagelse. Regler og retningslinier har virkning for såvel hovedforeningens som samtlige kredses virksomhed. Opmandsfunktionen træffer den endelige foreningsinterne afgørelse i sagen, jf. dog 5, stk. 3 om et medlems mulighed for kongresprøvelse i tilfælde af eksklusion. De nærmere bestemmelser angående opmandsfunktionens virke, struktur og kompetencer fastlægges af hovedstyrelsen. Regnskabsår, revision, tegningsret 33. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens valgte revisorer og en af hovedstyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. De reviderede regnskaber skal, umiddelbart efter at de har været forelagt kongressen, offentliggøres i et medlemsblad til alle medlemmer. Stk. 2. Værdipapirer, som tilhører foreningen, eller værdipapirer, som administreres af Danmarks Lærerforenings understøttelseskasse, kan kun kvitteres eller transporteres efter de regler, som i hovedstyrelsens forretningsorden er fastsat herom. Stk. 3. Køb, salg og belåning af fast ejendom kan kun finde sted efter hovedstyrelsens beslutning. Sekretariatet 34. Formanden har ansvaret for sekretariatets virksomhed. 19

20 Stk. 2. Hovedstyrelsen ansætter efter nærmere bestemmelse i forretningsordenen en sekretariatsleder samt fornøden medhjælp. Medlemsblade 35. Foreningen udgiver medlemsblad(e) og tilhørende hjemmesider. Stk. 2. Hovedstyrelsen ansætter efter nærmere bestemmelse i forretningsordenen medlemsbladenes ansvarshavende redaktør. På samme måde ansætter den efter forhandling med den ansvarshavende redaktør medhjælp for denne. Stk. 3. Medlemsbladenes redaktion skal holdes underrettet om hovedstyrelsens arbejde og har adgang til hovedstyrelsens og udvalgenes møder efter nærmere bestemmelse i forretningsordenen. Tidsfrister 36. Ved tidsfrister, som fastsættes i disse vedtægter eller med hjemmel heri for indlevering af kandidatforslag og stillerlister, stemmesedler, begæringer om afholdelse af ekstraordinær kongres, om urafstemning, begæring om punkter optaget på dagsordener, og i lignende tilfælde, gælder, at tidsfristen udløber den fastsatte dato kl I tilfælde, hvor datoen falder på en lørdag, søn- eller helligdag, udsættes fristen til nærmest efterfølgende hverdag kl Foreningens opløsning 37. Foreningens opløsning kan kun vedtages af to på hinanden følgende ordinære kongresser, på hvilke mindst 2/3 af kongressens delegerede stemmer derfor. Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler efter kongressens nærmere bestemmelse. Vedtægtsændringer 38. fremsat over for hovedstyrelsen senest 6 uger før mødets afholdelse. De konkrete forslag om ændring af vedtægterne skal være afsendt til de delegerede senest 4 uger før kongressens begyndelse (første mødedag medregnes ikke). Stk. 2. For at en vedtægtsændring kan vedtages kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende delegerede stemmer for den. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 39. Nærværende vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen. Stk. 2. Dog træder ændringerne i 1, stk.2, 2, punkt 5, 3, stk. 2, punkt d, g og i, 3, stk. 3 og 4, 4, stk. 3, 7, stk. 2, 10, stk. 3, 6. afsnit, 10, stk. 9 og 10, 10B, stk. 5, 13, stk. 1 om fraktion 5, 15, stk. 2 og stk. 2A, 16, stk. 1 og 2, 17, stk. 1, 2, 4, 6 og 7, 18, stk. 3, 20, stk. 1 og 2, 21, stk. 3, 22, stk. 1, 23, stk. 4, 25, stk. 2A, 26, stk. 1, 27, stk. 1, 28, stk. 2, 29, stk. 7, 31, stk. 1, 33, stk. 1 og 35, stk. 1,2 og 3 først i kraft pr. 1. januar 2007, ligesom disse ændringer kun træder i kraft hvis generalforsamlingerne den 4. november 2006 I S81 og den 4. november 2006 i Formidlerne vedtager enslydende vedtægter. Stk. 3. Den ordinære kongres den 9. og 10. oktober 2006 er bemyndiget til at træffe beslutning om repræsentation for medlemmer af tidligere S-81 og repræsentation for medlemmer af tidligere Formidlerne i en række kredsstyrelser i en overgangsperiode, samt fastlægge rammer herfor Disse vedtægter er vedtaget på Danmarks Lærerforenings ordinære kongres den oktober 2006, på S81 s generalforsamling den 4. november 2006 samt på Formidlernes generalforsamling den 4. november 2006 og ved efterfølgende urafstemning blandt formidlernes medlemmer.. Nærværende vedtægter kan kun ændres af kongressen på et ordinært eller et ekstraordinært møde, og kun såfremt forslag herom er 20

VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING KØBENHAVN SEPTEMBER 2004 0/4 Foreningens navn, hjemsted, formål og virksomhed 1. Foreningens navn er Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Københavns Kommune. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING KØBENHAVN SEPTEMBER 2013 0/4 Foreningens navn, hjemsted, formål og virksomhed 1. Foreningens navn er Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Københavns Kommune. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Særlig Fond 4. Medlemsforhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

VEDTÆGTER FOR KREDS 93. VEDTÆGTER FOR KREDS 93. Navn og hjemsted 1. Kredsens navn er Haderslev Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 93 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Haderslev kommune. Formål og virksomhed 2. Kredsens

Læs mere

ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ROSKILDE LÆRERFORENING MØLLEHUSVEJ 8 4000 ROSKILDE ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Møllehusvej 8 4000 Roskilde 041@dlf.org www.roskildelaererforening.dk -Tlf. 4635 0418 - 2 - ROSKILDE LÆRERFORENINGS

Læs mere

Skolelederforeningens vedtægter pr

Skolelederforeningens vedtægter pr Skolelederforeningens vedtægter pr. 21.10.2015 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Skolelederforeningen. Foreningen har hjemsted i København 2. Formål Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Generalforsamlingen 4.

Generalforsamlingen 4. Navn/Hjemsted 1. Gladsaxe Lærerforening, som er stiftet den 20. november 1918, udgør tillige kreds 20 af Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. Formål 2. Foreningens (kredsens) formål

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING Navn, formål og virksomhed 1 Foreningens navn er Københavns Lærerforening (KLF). Dens hjemsted er København (pt. Frederiksberg kommune). KLF er en partipolitisk uafhængig

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121

Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121 Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121 Herningegnens Lærerforening 1 Herningegnens Lærerforening udgør kreds 121 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Herning

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK.

VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK. VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK. 1 Organisationens navn, hjemsted og status Organisationens navn er Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. 1 Formål. 2 Medlemmer

Vedtægter. 1 Formål. 2 Medlemmer Vedtægter 1 Formål Danmarks Skolebibliotekarers formål er at arbejde for bedre ansættelses- og uddannelsesforhold for skolebibliotekarer at virke for en stadig bedre udbygning af skolebiblioteket i alle

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

Pædagogisk LæringsCenterForening

Pædagogisk LæringsCenterForening Foreningens navn er (PLCF) 1 Formål s formål er at arbejde for bedre ansættelses- og uddannelsesforhold for medarbejdere på de pædagogiske læringscentre at virke for en stadig bedre udbygning af det pædagogiske

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Bilag 2 til fusionsgrundlaget. Vedtægter for Uddannelseslederne af 2018

Bilag 2 til fusionsgrundlaget. Vedtægter for Uddannelseslederne af 2018 Bilag 2 til fusionsgrundlaget. Vedtægter for Uddannelseslederne af 2018 Vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger i Landsforeningen af Produktionsskoleledere og Uddannelseslederne (Uddannelsesforbundets

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere