Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med deltagelse af 17 organisationer i 14 lande, heriblandt Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) fra Danmark. Projektet er støttet med midler fra Grundtvig-programmet. Formålet med projektet har været - At håndtere behovet for at inkludere marginaliserede grupper i læringsaktiviteter og informere om hvordan det kan organiseres - At øge mangfoldigheden i voksenundervisningsinstitutioner ved at inddrage deltagerne i undervisningens tilrettelæggelse - At klæde deltagerne på til at blive aktive europæiske medborgere Projektet har resulteret i tre publikationer. Den ene er en samling good practice eksempler. Den anden er et sæt metodiske guidelines til ledere, planlæggere og undervisere i voksenundervisningssektoren. Og den tredje indeholder policy -anbefalinger til beslutningstagere på hhv. europæisk og nationalt niveau samt til udbydere af voksenundervisning. Alle tre publikationer findes på engelsk, nogle af dem også oversat til bl.a. fransk, på netværkets hjemmeside: Nedenfor findes et resumé af policy-anbefalingerne på dansk udarbejdet af Trine Bendix, DFS. Anbefalinger til beslutningstagere på europæisk niveau 1. Nationale koordinatorer bør prioritere inklusion, myndiggørelse og mangfoldighed i næste periode af the European Agenda for adult learning. 2. Starte et europæisk netværk for inklusion, myndiggørelse og mangfoldighed finansieret af EU-Kommissionen. 3. Styrke dialog om livslang læring på europæisk, nationalt og regionalt niveau i samarbejde med civilsamfundsorganisationer. 4. Forny fokus på læring med det formål at styrke aktivt medborgerskab, demokrati, bæredygtig udvikling og sammenhængskraft i Europa. Dette fokus skal balancere det nuværende fokus på kompetenceudvikling med beskæftigelse for øje. 5. Styrke samarbejde og læring mellem politik, praksis og forskning. 6. Sætte mål for andelen af deltagere med lavt uddannelsesniveau i voksenundervisningen. 7. Indføre standarder for basale færdigheder i EQF/NQF (European/National Qualification Framework). 8. Anerkende betydningen af ikke-formel voksenundervisning i et livslangt lærings perspektiv, ikke mindst i lyset af PIAAC. 9. Udvikle højere kvalitet og innovation i voksenundervisningen. Anbefalinger til beslutningstagere på nationalt niveau

2 1. Prioritere inklusion af marginaliserede grupper i voksenundervisningen, bl.a. i form af skræddersyede tilbud. Implementeringen er udbydernes ansvar, men beslutningstagere må prioritere området, for at en egentlig udvikling kan finde sted. 2. Bedre overgange mellem forskellige læringstilbud for voksne i den formelle og ikkeformelle undervisningssektor. Det er vigtigt at sikre nemme overgange, så forskellige tilbud supplerer og bygger oven på hinanden, for at den enkelte deltager oplever progression. Det kan bl.a. gøres gennem vejledning. 3. Anerkende og fremme det individuelle sociale, bæredygtige og økonomiske udbytte af voksnes læring. Udbyttet af ikke-formel voksenundervisning strækker sig til mere end det samfundsøkonomiske og beskæftigelsesmæssige. Ifølge en ny undersøgelse har voksenundervisning positiv effekt i forhold til styrkelse af bl.a. demokratiet og af den enkeltes selvværd og velbefindende. 4. Analysere og reducere barrierer for især marginaliserede grupper for at deltage i voksenundervisning. Der er tale som lovgivningsmæssige og finansielle barrierer. F.eks. bør de finansieringsmæssige styringsmekanismer opfordre udbydere af voksenundervisning til at nå de grupper, som er vanskelige at nå og valideringssystemer skal kunne gøre adgang til læring nemmere. 5. Integrere voksenundervisning i eksisterende strategier. Ofte inddrages voksenundervisning ikke i initiativer på andre relevante områder, som f.eks. integration og social inklusion. 6. Prioritere og investere i voksenundervisning. Der er behov for langsigtet investering i voksenundervisning. Det er vigtigt for at holde omkostningerne for den enkelte på et lavt niveau for at sikre adgang for alle. 7. Finansiere og støtte læring i lokalmiljøet. Lokalmiljøet er vigtigt når det handler om at inkludere dem, der har haft de færreste muligheder i livet. Udbydere af voksenundervisning og andre frivillige lokale aktører har brug for mere støtte. Det vil gavne både deltagere i voksenundervisning og lokalmiljøet flere færdigheder, mere deltagelse, flere aktive medborgere og mere sammenhængskraft. 8. Styrke strukturerne i ikke-formel voksenundervisning gennem lovgivning, institutioner og fortsat finansiering. Det er nødvendigt for at etablere eller vedligeholde arbejdet i denne sektor. Ikke-formel voksenundervisning kan være mere fleksibel i forhold til deltagernes behov end andre former for undervisning. 9. Finansiere efteruddannelse af undervisere i voksenundervisningen af især marginaliserede grupper. Voksenundervisningen har brug for højt kvalificerede undervisere. Indsatsen skal ses i lyset af undervisernes særlige forhold, hvor mange ikke er særligt højt lønnet, og andre er frivillige. 10. Etablere sammenhængende systemer for livslang læring gennem validering og anerkendelse af realkompetencer. Der er behov for større sammenhæng og lighed mellem formel, ikke-formel og uformel undervisning og læring for voksne. Derfor er der brug for et integreret system, der anerkender og validerer alle slags læring, inkl. rådgivning og vejledning. Validering er nøglen til at styrke livslang læring, sikre mere fleksible læringsveje, at motivere til læring og opbygge deltagernes selvværd, såvel som at skabe en dybere forståelse af kompetencer. 11. Understrege den positive betydning af mangfoldige samfund. De super mangfoldige moderne samfund må anerkendes: befolkningen i både landområder, men først og fremmest i bysamfund, er sammensat af folk med forskellig baggrund, livsgrundlag, civilstand og uddannelsesmæssige muligheder. Situationen skal imødegås positivt, så vi undgår dem-og-os mentalitet og skabelsen af såkaldt parallel segmentering. Det kræver f.eks. guidelines for fair og præcis beskrivelse i medierne. 2

3 Anbefalinger til udbydere af læring for voksne 1. Involvere deltagerne i tilrettelæggelsen og organiseringen af læringstilbuddet på alle niveauer. Lige fra almindelige input fra deltagere til elevråd og pladser i bestyrelsen. Der er mange måder at involvere deltagerne i ledelse, organisering og undervisning. Udbydende institutioner og foreninger bliver mere demokratiske og får en bedre forståelse for deltagernes behov. For at give rum for alle former for læring er det en idé at samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer og repræsentanter fra alle deltagere, såvel som offentlige institutioner og myndigheder. 2. Opfordre marginaliserede grupper til at lære fra sig og være aktive i undervisningen. Marginaliserede grupper har brug for muligheder for at vise og afprøve deres kompetencer og blive myndige borgere. Første skridt er at høre deres stemme, jf. pkt. 1. Dette kan yderligere hjælpes på vej f.eks. med nye sociale medier. Læring skal ses som en aktivitet blandt ligesindede. 3. Øge mangfoldigheden i voksenundervisningen, også blandt undervisere og i ledelsen. Det vil sikre den nødvendige mangfoldighed og også fungere som rollemodeller for potentielle deltagere. 4. Række ud til marginaliserede grupper, f.eks. gennem skræddersyede tilbud til bestemte målgrupper. Det er vigtigt at være opmærksom på forskellige minoritetsgrupper, som måske har behov for mere individuelle tilbud for at gøre læring mere attraktiv, f.eks. indvandrere, ældre, fængselsindsatte, o.a. For at lære deres behov at kende, må man lave undersøgelser med dem som deltagere. OEDnetværkets samling af best practice viser nye veje at nå disse grupper brug dem som inspiration. 5. Opfordre underviserne til at bruge innovative og inddragende metoder. Der er inspiration at hente i OED-projektets metode-guidelines. De er samlet af undervisere og har været testet i en række europæiske lande. Forhåbentlig kan de inspirere brug dem og bed jeres undervisere om at bruge dem. Road map for en indsats for læring blandt marginaliserede grupper Mange beslutningstagere er interesserede i at nå flere borgere fra marginaliserede grupper. Men hvordan gør man det? Vi håber at kunne give nogle ideer til hvordan man som beslutningstager kan gribe det an. Som beslutningstagere har I gode redskaber til hvordan man planlægger, organiserer, implementerer og evaluerer initiativer. Vi, som voksenundervisningsorganisationer og civilsamfund, har viden, ideer og vinkler som I måske ikke er opmærksomme på. Vi vil også gerne henlede opmærksomheden på den samling good practice, som vi har udarbejdet i netværket Outreach Empowerment Diversity (på dansk Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed), som tilbyder en vifte af tilgange fra forskellige europæiske lande. Desuden har vi udviklet et sæt metode-guidelines for udbydere af voksenundervisning så de kan udvikle nye metoder. 1 - Identificere udfordringerne Hvad er hovedudfordringerne og de potentielle målgrupper I vil nå? - Udbydere af voksenundervisning har ofte et godt billede af hvem de kan nå og hvem de ikke kan. Som andre civilsamfundsorganisationer kan de være en væsentlig kilde til information. - Udvikl et differentieret billede af målgruppen og undgå at gruppere dem uhensigtsmæssigt, f.eks. som muslimske kvinder. 3

4 2 Invitere andre myndigheder Mennesker fra marginaliserede grupper har ofte mange forskellige udfordringer og barrierer for deltagelse. Så samarbejde med andre myndigheder giver god mening. Samarbejde mellem sektorer kan desuden i sig selv facilitere inklusion, f.eks. vil man kunne nå indvandrerkvinder via deres børns skole. Der er også potentielle deltagere for hvem samarbejde mellem flere myndigheder er nødvendig, f.eks. fængselsindsatte eller flygtninge. - Mulige samarbejdspartnere: beskæftigelsesområdet, kulturområdet, sundhedsområdet, forbrugerområdet, justitsområdet og socialområdet. 3 Indføre kvalitetsmål Hvad ønsker i at opnå? Sæt kvantitative og kvalitative mål sammen med civilsamfundet. - Kvantitative mål kan hjælpe med at argumentere overfor finansierende myndigheder. - Kvalitative mål kan bidrage til forståelsen for et initiativ, f.eks. hvilket udbytte deltagerne oplever at have fået. 4 Invitere stakeholders Stakeholders som f.eks. interesseorganisationer, udbydere af folkeoplysning og voksenundervisning og NGO er kan binde initiativer til græsrodsniveauet og sikre, at implementeringen af et initiativ bliver lettere. - Er der en paraplyorganisation for folkeoplysning og voksenundervisning? At få støtte fra paraplyorganisationen kan være en win-win situation for civilsamfundet på den ene side og beslutningstagere på den anden. Beslutningstagere har én partner at forholde sig til, som så koordinerer med sine medlemmer. Folkeoplysnings- og voksenundervisningsudbyderne har én organisation der varetager deres interesser og står for netværksdannelse. 5 Identificere barrierer Hvad er de væsentligste faktorer, der hindrer potentielle deltagere i målgruppen fra at deltage? Der er betydelig praksis-erfaring med og forskning om barrierer og hvordan man overkommer dem. Når barriererne er identificeres, er det muligt at trække på tidligere erfaringer rundt om i Europa for at finde relevante og praktiske løsninger. - Fritidsorienterede kurser er ofte den bedste form til at tiltrække borgere til yderligere læring. Beslutningstagere undervurderer ofte muligheder i kurser som mavedans, yoga, madlavning eller sang. For mennesker, der har negative oplevelser med skolen, kan sådanne kurser blive indgangen til yderligere læring og et nyt liv. 6 Opbygge kapaciteten For at kunne gå i gang med at implementere inklusion, myndiggørelse og mangfoldighed har udbyderne og deres undervisere muligvis behov for støtte og efteruddannelse og anden opbyggelse af kapacitet, for at få mest muligt ud af et initiativ. - Få inspiration fra OED-netværkets metode-guidelines. - Husk at kritisk refleksion over hvad man er i gang med, på alle niveauer, er en meget effektiv kilde til udvikling. 7 Overveje en opmærksomhedskampagne Folkeoplysning og voksenundervisning har mange positive effekter både for den enkelte og for samfundet. For at øge opmærksomheden om det, kan en kampagne være en idé. EAEA (European Adult Education Association har samlet et antal gode eksempler 4

5 på kampagner, som f.eks. adult learners week, og anbefalinger for opmærksomhedskampagner. 8 Undersøge evt. utilsigtede konsekvenser Når indsatsen følges og evalueres er det en god idé også at undersøge evt. utilsigtede konsekvenser, f.eks. i forhold til andre målgrupper eller i forhold til udbyderne. - Nogle strategier har konsekvenser, der ikke nødvendigvis er åbenlyse i udgangspunktet. F.eks. vil en betaling af udbydere på basis af antal deltagere, der færdiggør et kursus, kunne medføre at udbyderne prioriterer deltagere med stor sandsynlighed for gennemførelse fremfor dem med størst behov. Vi takker på forhånd for indsatsen. 5

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Copyright Borgerservice

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere