Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse"

Transkript

1 Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Inddeling: Ændret finansiering Ikrafttrædelsesbestemmelser Ændring i Integrationsloven, herunder ændringer i lov om almen boliger Danskuddannelsesloven Organisering af beskæftigelsesindsatsen Notation: Skrevet med grønt betyder at en forsat gælder, men det grønne viser ændringen. Ikke inddraget i denne fremstilling af LF 189 Lov om friskoler og private grundskoler Handler om særlige tilbud om grundskoleundervisning til tosprogede elever Lov om efterskoler og frie fagskoler Handler om driftstilskud til forløb for uledsagede unge. Dagtilbudsloven Handler om små børn mhp. Sprogunderstøtning og sprogstimulering. Lov om aktiv socialpolitik handler udelukkende om konsekvensrettelser med baggrund i de ændringer der er kommet i Integrationsloven Ændret finansiering Tilskudsart Nu Bliver Ikrafttrædelse Kommentar Grundtilskud 2.640,00 kr. pr. måned i 3 år 2.640,00 pr. måned i 3 år I perioden: 1/ /12-18 Flygtning og familiesammenførte til flygtninge 3.960,00 pr. måned 50 % stigning til dækning af sociale merudgifter. Flygtninges opholdsgrundlag fremgår af Integrationslovens 2 stk. 2 Resultattilskud Beskæftigelse ,00 kr ,00 kr. 1/ Indenfor de første 3 år efter overtagelse krav om 6 måneders varighed ,00 kr. 1/ Indenfor 4. og 5. år efter overtagelse krav om 6 måneders varighed Ekstra resultattilskud - Gælder i 2017 og / Formålet er at belønne de

2 beskæftigelse 45b Bonus til virksomheder jf 46 - Gælder i perioden 1/ /6-19 Seneste 1 år efter borgeren har fået ophold: efter 6 mdr. og efter 12 mdr. Mellem 1 år og senest efter 2 år efter 6 mdr og efter 12 mdr ,00 kr. kommuner der er gode til at få flygtning i ordinær beskæftigelse Personkreds: Flygtning og familiesammenførte til flygtninge Bonus til virksomheder der ansætter udlændinge, som er flygtning eller familiesammenført til en flygtning. Dette såfremt ansættelsen sker senest 2 år efter at borgeren har fået opholdstilladelse. Der skal være tale om ordinær ansættelse på min. 19 timer om ugen. Ordningen styres af STAR og udbetales efter ansøgning. Ministeriet vil fastsætte regler, herunder om administration af ordningen. Uddannelse ,00 kr ,00 kr. 1/ Indenfor de første 3 år efter overtagelse krav om 6 måneders varighed ,00 kr. 1/ Indenfor 4. og 5. år efter overtagelse krav om 6 måneders varighed Danskuddannelse Inden udløb af introduktionsperioden Danskuddannelse Efter udløb af introduktionsperioden ,00 kr ,00 kr. 1/ ,00 kr ,00 kr. 1/ Årsagen er at man ønsker at der skal fokuseres på den beskæftigelsesrettede indsats. Udgifter til midlertidig - 50 % af kommunens udgifter Rådighedsbeløb opgøres til

3 indkvartering jf 45a indenfor et rådighedsbeløb ,00 pr. år gange med antallet af udlændinge, som kommunen har midlertidig indkvarterer. Antallet opgøres i helårspersoner.

4 De enkelte ændringer For borgere omfatter af integrationsloven LF stk. 1 LF stk. 2 LF stk. 3 Ikrafttrædelsesbestemmelser Her følger ikrafttrædelsen af lovforslagets 12, og det er en dato der er skrevet ind i skemaet. Borgere som kommunen har overtaget ansvaret for pr. 1/ Borgere som kommunen har overtaget ansvaret for i perioden 1/ /6-15 Omhandler borgere som er påbegyndt integrationsprogrammet inden d. Her gælder de nye regler, som er indført i Integrationsloven jf. dog stk. 3 Disse borgere er omfattet af den forlængede integrationsperiode. Såfremt disse borgere efter udløb af deres 3 års forløb, ikke har nået de mål der er fastsat i kontrakten, så skal de jf. 16 stk. 7 forlænges. Når borgeren er overgået til forlængelsen, så skal visitation jf. den nye 17 stk. 2 ske ved først komne opfølgning. Herefter er disse borgere omfattet af de nye regler. Borgere, som kommunen har overtaget ansvaret for, før d. 1/7-13, er jo ikke længere en del af personkredsen i Integrationsloven og kan derfor heller ikke forlænges jf. den nye 16 stk. 7 Disse borgere er ikke omfattet af kravet om tidlige virksomhedsrettet tilbud jf. 16 stk. 6 og de er ikke omfattet af reglen om at nytilkomne borgere, indenfor de første 3 måneder, skal mødes som jobparate jf. den nye 17 stk. 1, hvorfor disse borgere, 3 måneder efter overtagelsen, skal visiteres jf. 17 stk. 2 Såfremt der er gået mere end 3 måneder siden overtagelse af ansvaret for borgeren, skal borgeren visiteres jf. 17 stk. 2.

5 Ændring i Integrationsloven, herunder ændringer i lov om almen boliger Proces Reglerne var Reglerne bliver til Ikrafttrædelse Kommentar Opgørelse af flygtninge fra Udlændingestyrelsen 6 og 7 Opgørelse pr. 1/4 Opgørelse pr. 1/5 Dette betyder at hele fordelingsdelen i 6 og 7 skubbes 1 måned frem. Årsagen til ændringen er at den ekstra måned, vil gøre opgørelsen fra Udlændingestyrelsen med Modtagelse af flygtninge Bofællesskab 4 Ansvaret for en flygtning overgår til kommunen, når der er gået 1 hel kalendermåned fra visitering. Med samtykke fra borgeren kan overtagelsen ske før. 12 Kommunen skal snarest muligt anvise en bolig til en visiteret flygtning Krav til bofællesskab jf. Lov om almene boliger er at de indeholder mindst 3 boliger Jf. Lov om almene boliger 51a skal kommunen og boligforeningen aftale hvordan udlejning af bofællesskaber skal ske. Boligstøttelovgivning kan ydes indskudslån i forbindelse med bofællesskaber til 3 eller flere personer Ansvaret for en flygtning overgår til kommunen, når der er gået 1 hel kalendermåned fra visitering, dog første hverdag, hvis den første falder i en weekend eller helligdag. Med samtykke fra borgeren kan overtagelsen ske før. Kommunen skal, når det er muligt, anvise en bolig til en visiteret flygtning Kravet nedsættes til mindst 2 boliger Kommunen kan selv beslutte at etablerede bofællesskaber efter 1/7-16 i almene familieboliger, skal udlejes til flygtninge. Boligstøttelovgivning kan ydes indskudslån i forbindelse med bofællesskaber til 2 personer uanset hovedregel. valid. Uholdbart at kommunen overtager ansvaret når der er lukket. Ændringen er sket med baggrund i at der kan være andre borgere i kommunen, som har et større behov. Gør det lettere at etablere bofællesskaber

6 Helbredsundersøgelse 15d Alle flygtning og familiesammenførte til flygtninge skal indenfor 3 måneder tilbydes en helbredsundersøgelse Integrationsplanen 15a c Planen omfatter udredningsdel og indsatsdel, herunder mindreårige børn Integrationsprogrammet 16 stk. 5 Programmet skal påbegyndes senest 1 måned efter overtagelse af ansvaret. Kommunen skal konkret vurdere om en flygtning eller familiesammenført til en flygtning skal tilbydes en helbredsundersøgelse. Kvoteflygtninge skal tilbydes en helbredsundersøgelse. Tilbuddet skal gives hurtigst muligt og senest efter 6 måneder. Det gennemgås i LF 189 hvilke undersøgelser en flygtning gennemfører i modtage- og opholdscentre, hvorfor det kan være en god ide at indhente oplysninger fra disse ifm. vurderingen af om borgeren skal tilbydes helbredsundersøgelse. Dette skal dog ske efter de almindelige regler om indhentelse af oplysninger, hvorfor der skal anmodes om Dette er en konsekvens af det store flygtningepres og en ressourcemæssige konsekvens. samtykke fra borger. (ophæves) Ophæves Der henvises til at de positive aspekter i planen skal overføres til Integrationskontrakten. Programmet skal påbegyndes snarest muligt og senest efter 1 måned efter overtagelse. Programmet skal tilrettelægges - Henblik på hurtigst mulig ordinær ansættelse og hel eller

7 Genoptagelse af program Ny 16 stk stk. 6, nu stk. 7 delvis selvforsørgelse. Programmet skal tilpasses - Den enkeltes forudsætninger, så borgeren hurtigst muligt kan gennemføre programmet, og tilbuddene må ikke stå i vejen for ordinært arbejde. - Integrationsydelsesborgere: Borgeren skal indenfor 2 uger fra overtagelse og senest ved programmets påbegyndelse have et virksomhedsrettet tilbud i form af praktik eller løntilskud, medmindre det er åbenbart at borgeren ikke kan Integrationsprogrammet har en varighed på 3 år.. deltage. Integrationsprogrammet har en varighed på 1 år, og programmet skal tilrettelægges så borgeren kan opnå ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for 1 år fra overtagelse af ansvaret. Opnår borgeren ikke ordinær beskæftigelse eller uddannelse indenfor 1 år, så forlænges programmet. Programmet kan højst have en varighed på 5 år. Hvis borgeren igen, indenfor 5 år, får behov for integrationsydelse, så genoptages programmet. Vejledning om formel 16b - Kommunen skal vejlede om at

8 vurdering af udenlandsk uddannelse Krav til integrationsprogrammet 17 Programmet skal have et indhold på 37 timer, som består af tilbud efter 23. Forberedelse er inkl. borgerens uddannelseskvalifikationer kan vurderes (ophæves) Visitation Ny 17 Alle borgere skal anses som jobparate de første 3 måneder, medmindre det er åbenbart at borgeren ikke kan deltage i virksomhedsrettet indsats. Efter 3 måneder, skal der løbende ske en visitering som jobparat eller aktivitetsparat Indsats Ny 17a Jobparate integrationsydelsesmodtageres virksomhedsrettede indsats, skal tilrettelægges, så de kontinuerligt, med max. 6 ugers mellemrum, skal deltage i virksomhedsrettet indsats. Varigheden af indsatsen skal være gennemsnitlig 15 timer om ugen. Kravet til max 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud, kan fraviges hvis borgeren opfylder betingelserne for højskoleophold I det første år efter overtagelse, tæller nytteindsats ikke med i det krævede timetal. For Aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere tilrettelægges den 1/ Visitering sker på samme måde som ift. kontanthjælp/uddannelseshjælp 1/ / I bund og grund er der ikke forskel på tidligere 37 timer og nu 15 timer, da der til de 15 timer skal lægges danskuddannelse. Man kan sige at det præciseret hvor meget den virksomhedsrettede indsats skal være pr. uge. 1/ Indenfor de første 6 måneder kan det virksomhedsrettede forløb bestå af et forberedende

9 Flytning til anden kommune 18 stk. 2 Tilflytningskommune skal overtage integrationsansvar hvis flytningen har væsentlig betydning, eller særlige personlige forhold taler herfor. Integrationskontrakt 19 stk 3.Opnåelse af ordinært arbejde hurtigst muligt Ny 19 stk. 5 kontinuerlige virksomhedsrettede indsats på baggrund af en konkret vurdering. Her fastsættes timetallet efter en konkret vurdering. Tilføjelse:, herunder hvis udlændingen eller dennes ægtefælle opnår ordinær beskæftigelse i kommunen og flytningen er nødvendig for at kunne varetaget jobbet..opnåelse af ordinært arbejde hurtigst muligt og så vidt muligt indenfor 1 år. Kontrakten skal angive hvilken forvaltning der er ansvarlig for koordineringen af indsatsen. Koordinerende 19a Flyttet fra 15 c Det skal fastsættes hvilken forvaltning der er ansvarlig for at koordinere indsatsen. Den koordinerende forvaltning skal understøtte de fastsatte mål og iværksatte indsatser i kontrakten, - dette med baggrund i borgerens samlede situation. Kompetence I organisering af beskæftigelsesindsatsen indsættes ny 6 stk. 6, hvoraf det fremgår at en koordinerende forvaltning, der ikke er jobcentret, kan ikke træffe afgørelse om beskæftigelsesrettede opgaver. virksomhedsrettet forløb. Dette forløb kan ikke være et kommunalt projekt, men skal foregå hos en virksomhed.

10 Opfølgning af integrationskontrakt 20 stk. 1 Kommunen skal løbende følge op på kontrakten indtil målene er opfyldt. Opfølgningen skal ske hver 3. måned.. Kommunen skal løbende følge op på kontrakten indtil målene er opfyldt. Efter der er foretaget visitation jf. 17, så skal der foretages opfølgning 4 gange indenfor 12 måneder. Min plan 20a - Kommunen kan vælge at følge kontrakten op via Min plan. Danskuddannelse 21 stk. 1 Borgeren skal indenfor 1 måned henvises til danskuddannelse Indsatser 23 stk. 1 nr stk. 1 nr. 2 Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Tilføjelse: Danskuddannelse kan som led i programmet have en varighed på op til 5 år. Tilføjelse: herunder forberedende forløb vil virksomhedsrettet tilbud. Tilføjelse: herunder nytteindsats Hmm hvad med de selvforsørgende. De er jo ikke omfattet af 17 visitationen. Overladt til minister Når løsning er klar, vil muligheden blive gjort gældende. Det fremgår af LF 189 at det forberedende forløb skal foregå på en virksomhed og ikke i et kommunalt aktiveringsprojekt. (Kommentar til 1 nr. 27) Husk i relation til jobparate tæller timer i nytteindsats ikke med i 15 timers kravet jf. 17a. Nyt 23 stk. 2 - Højskoleophold Jobparate år, hvor tilbuddet jf. 24 vil forbedre Nytteindsats gives med det formål at borgeren skal arbejde for sin integrationsydelse og nytteindsatsen kan have en varighed op til 13 uger jf. 23b stk. 2 og stk. 6 Nytteindsats består af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere jf. 23b stk. 1

11 Transportgodtgørelse 23f stk. 1 og 2 Højskoleophold betingelser borgerens beskæftigelsesmuligheder. Transportudgifter slettes fra Integrationsydelsesmodtagere 23f stk. 1 og lægges over i kan få transportgodtgørelse til stk. 2, hvorefter dokumenterede og rimelige trangsvurderingen bortfalder udgifter, som skyldes borgerens deltagelse i programmet. Borgere i private løntilskud kan stadigvæk ikke modtage transportgodtgørelse Personkreds: Jobparat borger år, som har gennemført det første virksomhedsrettede tilbud jf. 16.6, medmindre det konkret vurderes at ville forbedre borgerens muligheder for ordinær beskæftigelse eller uddannelse end de virksomhedsrettede tilbud kan tilbyde. 24 stk. 2, 3 og 4 Indhold: sprogundervisning, særligt erhvervsrettet forløb tilrettelægges inden for rammerne af højskoleloven. Disse 2 ting skal udgøre minimum 1/3-del af undervisningen på højskolen. Undervisningen kan også indholde erhvervspraktik og erhvervsrettet undervisning på en erhvervsskole eller i AMUregi. Kommunen kan yde hjælp til Trangsvurderingen i relation til transport falder bort.

12 Rådighedsregler 26 Beskriver krav til en jobparat integrationsydelsesmodtager dækning af egenbetaling, hvis borgeren/og evt. ægtefælle ikke har økonomisk muligheder for at betale udgiften. Præciserer at en Integrationsydelsesmodtagere har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbuddene som led i programmet jf. kapitel 4 Jobparate integrationsydelsesmodtagere skal udnytte deres arbejdsmuligheder efter reglerne i 26a Undtages en jobparat udlænding fra registrering mm på jobnet, så skal kommunen og borgeren aftale hvorledes borgeren i stedet skal dokumentere sin jobsøgning. 26a - Borgeren skal: Overholde aftaler på Min side løbende registrere i Joblog, Ved første henvendelse tilmelde sig som arbejdssøgende, Tjekke jobopslag hver 7. dag, Senest 3 uger efter tilmelding lægge sit cv på jobnet, Borgeren skal angive minimum ét beskæftigelsesmål, Løbende opdatere cv et, Søge arbejde på den sædvanlige måde inden for det pågældende område, og 1/ / / /10-16

13 Skal søge ledige jobs hvis jobcentret forlanger dette. Jobcentret skal: Sikre at oplysninger der er lagt på jobnet er fyldestgørende, Yde bistand såfremt borgeren har svært ved at lægge oplysningerne ind Jobcentret kan fritage en jobparat borgere fra at kravet om registrering på jobnet. Dette såfremt borgerens sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde kravene. Jobcentret skal sørge for at borgerens hurtigt bliver i stand til dette. 1/ /10-16

14 Tilbud om danskuddannelse uden stedlig kommunes godkendelse Ændring af modulbetaling 11a stk stk. 3, 2. pkt En udbyder af danskundervisning, kan uden den stedlige kommunes godkendelse, tilbyde arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, når borgeren et tilknyttet en virksomhed/uddannelsesinstitution, og undervisningen foregår på virksomheden/uddannelsesinstitutionen. Betalingsmåden ifm danskundervisning er 50% når borgeren starter og 50 % når borgeren afslutter et Danskuddannelse til voksne En udbyder af danskundervisning, kan uden den stedlige kommunes godkendelse, tilbyde arbejdsmarkedsrettet og ordinær danskundervisning, når borgeren et tilknyttet en virksomhed/uddannelsesinstitution, og undervisningen foregår på virksomheden/uddannelsesinstitutionen. Betalingsmåden ifm danskundervisning er 30% når borgeren starter og 70 % når borgeren afslutter et modul modul 13 stk. 4 Overgangsregel frem til 31/ : Aftaler indgået før d., her forsætter betalingsmåden med at være 50/50. Formålet er at smidiggøre virksomhedernes muligheder ift. at tilbyde deres ansætte den rette danskundervisning. Formålet er at få flyttet fokus over på at borgerne får afsluttet deres undervisning.

15 Koordinering af virksomhedsservice på tværs i kommuner Ny 7 stk. 3 Organisering af beskæftigelsesindsatsen - Hvis der kommer en henvendelse om behov for arbejdskraft fra en virksomhed og jobcentret ikke kan finde en egnet kandidat, så skal jobcentret sikre at det afdækkes om der findes en egnet kandidat i en anden kommune.

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Udkast til. Forslag. til

Udkast til. Forslag. til Udkast 5. april 2016 Udkast til Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge,

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 7, 23, stk. 7, og 24 a, stk. 4, i lov om integration af udlændinge

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 1208 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-9956 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) LBK nr 1094 af 07/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1094. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Udkast. Forslag. til

Udkast. Forslag. til 20. marts 2015. Udkast Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

indsættes efter»kontanthjælp«:»eller uddannelseshjælp«.

indsættes efter»kontanthjælp«:»eller uddannelseshjælp«. Gældende formulering Lovforslaget 1 I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som ændret ved 66 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 og 2 i lov nr. 1488 af 23. december 2014,

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 00. maj 2016

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Orientering om toparts- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet 2016

Orientering om toparts- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet 2016 Punkt 8. Orientering om toparts- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet 2016 2016-016937 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om toparts-

Læs mere

Udkast. Tillægsbetænkning

Udkast. Tillægsbetænkning Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2015-16 Tillægsbetænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 1.

Læs mere

2015/1 TBL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli Tillægsbetænkning. over. [af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)]

2015/1 TBL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli Tillægsbetænkning. over. [af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)] 2015/1 TBL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 1. juni 2016 Tillægsbetænkning

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 189 Folketinget

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 189 Folketinget Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2015-16 Tillægsbetænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 1. juni 2016 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love 2015/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2333 Fremsat den 4.

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. maj 2016 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 15.11.2016 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland den 9. marts 2017 v. kontorchef Nanna Larsen Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Der er foretaget følgende ændringer: 1. It-understøttelse af integrationsydelse I lovforslag L 2 af 3. juli 2015 er der indført

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER TOPARTS OG TREPARTSAFTALER - FOKUS PÅ JOB OG DANSKUDDANNELSE Uddannelsesforbundets høring på Christiansborg den 21. april 2016 Oplæg ved chefkonsulent Birger Mortensen, KL Markant stigning i antal flygtninge

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 00. maj

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte

Flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte Flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte Betingelser og vilkår i forbindelse med Forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse Hjælp i særlige tilfælde Særlig støtte til børn, unge

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 990 af 12/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0025949

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge for og 6 fordelt pr. måned Der er sammenlagt visiteret 6 mænd for 6 Der er sammenlagt visiteret 8 kvinder for 6 Der er sammenlagt visiteret

Læs mere

Flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte

Flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte Flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte BETINGELSER OG VILKÅR I FORBINDELSE MED: FORSØRGELSE, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE SÆRLIG STØTTE TIL

Læs mere

Information om indhentning af oplysninger fra asyloperatør om nye flygtninge i kommunen

Information om indhentning af oplysninger fra asyloperatør om nye flygtninge i kommunen N O T A T 8. december 2017 Information om indhentning af oplysninger fra asyloperatør om nye flygtninge i kommunen J.nr. DOS ALL Desværre er den udførlige vejledning om indhentning af oplysninger fra asyloperatørerne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 415 af 24/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005810 Senere ændringer

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge

Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge Regeringen KL Dato 18/3 2016 Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge Nyt kapitel Danmark står i disse år over for en stor udfordring med at modtage og integrere et ekstraordinært højt antal

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 628 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2012-0005558

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud

Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2017 Beskæftigelsespolitiske udfordringer Udviklings tendenserne for arbejdsmarkedet i Viborg viser at arbejdsstyrken er faldende, samtidig med at der forventes en stigende arbejdskraftefterspørgsel

Læs mere

IGU Integrations Grunduddannelse

IGU Integrations Grunduddannelse IGU Integrations Grunduddannelse Lovforslag L 188, vedtaget 3.juni 2016 Integrationskonsulent Khalil Ahmad IGU - Formål at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte

Flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte Flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte BETINGELSER OG VILKÅR I FORBINDELSE MED: FORSØRGELSE OG BESKÆFTIGELSE HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE SÆRLIG STØTTE TIL BØRN, UNGE

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere