Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2013 Mødetidspunkt Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13

2 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget den 05. november 2013 Åben dagsorden 1 Orientering om igangværende større projekter 2 Garantistillelse ifm. etablering af en fælles spildevandskoncern i hovedstaden 3 Gebyrblad for erhvervsaffald Orientering om forløb og foreløbig evaluering af borgerinddragelsesprojekt på Sofievej 6 5 Vandplan fornyet høring 6 Økonomisk rapportering pr. 30. september Orientering om høring af klimatilpasningsplan for København 8 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Lukket dagsorden 9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Side 2 af 13

3 Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. november Åbent Orientering om igangværende større projekter På mødet vil direktøren for Nordvand og lederne for Park og Vej og Fjernvarme give en status for igangværende projekter og en orientering om fremtidige projekter indenfor fjernvarme, infrastruktur og spildevandsplan. Teknik og Miljø indstiller Til Teknik- og Miljøudvalget: At orienteringen tages til efterretning. Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. november Åbent Garantistillelse ifm. etablering af en fælles spildevandskoncern i hovedstaden Resumé Det indstilles, at Gentofte Kommune i forbindelse med etableringen af den nye rense-koncern indtræder som garant for en andel af Lynettefællesskabet I/S s lån, som afspejler kommunens nuværende ejerandel. På mødet den 17. juni 2013, dagsordenspunkt 14, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at deltage i en ny fælles Rense-koncern, som kommer til at udøve de aktiviteter, der p.t. udøves af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S. Side 3 af 13

4 Det blev samtidig besluttet, at Gentofte Kommune indtræder som garant for et beløb svarende til kommunens andel af Lynettefælleskabet I/S s lån. De interessentkommuner, der er medejere af Lynettefællesskabet I/S, hæfter pt. direkte og solidarisk for de lån på i alt ca. 243 mio. kr., som Lynettefællesskabet I/S har optaget. KommuneKredit har indvilget i, at den enkelte kommune kan nøjes med at stille en garanti for den andel af lånene, som afspejler den enkelte kommunes ejerandel. Opdaterede beregninger viser, at Gentofte Kommune skal stille garanti for et lånebeløb på kr Som vederlag for garantistillelsen skal kommunen over for det nye selskab Vores Rens Lynettefællesskabet A/S opkræve en garantiprovision, og der vil derfor løbende blive opkrævet en garantiprovision på 0,5 % af restgælden. Garantistillelsen er omfattet af den automatiske låneadgang efter vandsektorlovens 16. Garantistillelsen påvirker derfor ikke kommunen og kommunen skal ikke deponere for de stillede garantier. Vurdering Det er vurderingen, at det er nødvendigt, at ejerkommunerne, herunder Gentofte Kommune, indtræder som garant for kommunens andel af Lynettefællesskabets lån, for at de nye renseselskaber kan beholde deres nuværende lån på gunstige vilkår. Teknik & Miljø, Økonomi & JURA indstiller: Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At der stilles kommunal garanti på kr for Gentofte Kommunes andel af Lynettefællesskabets lån optaget hos KommuneKredit på ovennævnte vilkår. Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. november Åbent Gebyrblad for erhvervsaffald Resumé Side 4 af 13

5 I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne hvert år fastsætte det administrative affaldsgebyr for virksomheder samt gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen. Teknik og Miljø fremlægger gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer til godkendelse. Gebyrstørrelserne er uændrede i forhold til Det administrative gebyr dækker kommunens samlede omkostninger til affaldsplanlægning, drift og administration af affaldsordninger fra virksomheder ud fra affaldsbekendtgørelsens regler. Gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen er en del af Vestforbrændings fællesordning. På Kommunalbestyrelsesmødet den 17. december 2012, pkt. 13, blev gebyrerne for 2013 enstemmigt vedtaget. Vurdering Virksomheder beliggende i Gentofte Kommune, virksomheder fra øvrige kommuner samt udenlandske virksomheder, skal betale gebyr til Vestforbrændings fællesordning for adgang til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Gebyrerne for adgangen til genbrugsstationerne i 2014 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 4. september 2013, og er uændrede i forhold til 2013-gebyrerne. Administrationsgebyr betales til hjemkommunen. Administrationsgebyret i Gentofte Kommune for virksomheder er uændret i forhold til 2013, idet antallet af gebyrpligtige virksomheder i Gentofte Kommune skønnes uændret i Teknik og Miljø indstiller Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At gebyrblad for erhvervsaffald for 2014 vedtages. Bilag Gebyrblad for erhvervsaffald 2014 Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. november Åbent Orientering om forløb og foreløbig evaluering af borgerinddragelsesprojekt på Sofievej Side 5 af 13

6 Resumé På investeringsoversigten under puljen for parker og grønne områder 2014 er der afsat kr. til udarbejdelse af strategi for bevaring og udvikling af små grønne områder. Sofievej 6 i Hellerup er et af disse områder. På mødet den 13. august 2013, pkt. 8, forelagdes for Teknik- og Miljøudvalget plan om igangsættelse af et pilotprojekt indenfor borgerinddragelse om den fremtidige indretning og brug af Sofievej 6. Borgerinddragelsen har fundet sted i august-september 2013 via både borgermøde og afholdelse af work-shop mv. Sagen forelægges nu for Teknik- og Miljøudvalget til orientering om udbytte og erfaringer fra borgerinddragelsesprojektet. Sofievej 6 er et lille grønt område på ca. 670 m2 beliggende indenfor Hellerup Bydelscenter. Hensigten med projektet er at omdanne området til en offentlig tilgængelig oase med øget rekreativ værdi og med størst mulig inddragelse af nærmiljøets borgere. Formålet med pilotprojektet indenfor borgerindragelse har været også at nå de borgere, der normalt ikke deltager i traditionelle borgermøder og dialoger ved at afprøve nye former for borgerinddragelse, primært via facebook. Inddragelsesprojektet har været et tilbud til borgerne om at engagere sig i et fællesskab omkring dét at skabe en grøn oase. Der har i processen været fokus på frivillighed, selvbestemmelse og anvendelse af digitale medier, hvorved projektet understøtter mål og vision for Teknik- og Miljø. Projektet og dets rammer har været beskrevet i detaljer på hjemmesiden og på en facebook-side (facebook.com/sammenomsofievej), og har været annonceret i Villabyerne, i GLN og med postkort og plakater i området. På facebook-siden har Teknik- og Miljøs arbejdsgruppe løbende lagt inspirationsmateriale op og hjemmesiden er holdt opdateret om processen med ca. 14 dages mellemrum. Debatten blev afsluttet med en vejledende afstemning om den fremtidige udformning af området. Der kunne stemmes mellem 11 temaer baseret på borgernes idéer og ønsker. Stemmedeltagelse var ikke så stor og derved ikke repræsentativ. Gennemgående for den vejledende afstemning og for debatten i det hele taget har været et ønske om en varieret og rummelig have, hvor flere temaer kombineres. Derfor vil Park og Vej under overskriften et åndehul med plads til at være sammen på tværs af generationer og med mulighed for at finde individuel ro i en bynær natur udarbejde en plan for områdets endelige udformning, så anlægsarbejdet kan udføres i foråret Vurdering Borgerinddragelsesprojektet er blevet rigtigt godt modtaget hos borgerne. Borgere engagerede sig både via facebook, mail, ved telefonopkald og på workshoppen, og der var fuld accept af, at debatten kørte sideløbende på flere medier. Om brugen af facebook: Der var en god stemning i debatten på facebook og fin forståelse for projektets rammer. De få skeptiske henvendelser kom fra borgere, der anvendte andre sociale medier end facebook. Side 6 af 13

7 Dialogen med borgerne foregår på facebook i en mindre formel tone end ved traditionel dialog, hvilket i de fleste tilfælde har været med til at lette kommunikationen. Kommentarer understøttes nemt af illustrationer, og borgerhenvendelser kan i nogle tilfælde besvares ved et enkelt klik på Like -knappen for at fortælle borgeren, at man synes godt om henvendelsen. For at det føles som en lettere kommunikationsform kræver det, at sagsbehandleren er fortrolig med facebook. Facebook-siden har krævet en hel del administrationstid, både i forberedelsen inden projektstart, ved løbende opdatering og respons til borgerne. Om workshoppen: Der var ca. 30 borgere på workshoppen, hvoraf hovedparten ikke var brugere af facebook. Workshoppen var tilrettelagt, så borgerdialogen kunne forløbe uformelt som gruppediskussioner, og der var lagt op til, at man kunne deltage i kortere eller længere tid, som det passede den enkelte. Med denne uformelle form var workshoppen en fysisk pendant til facebook-siden. Konklusion: Overordnet set har pilotprojektet på Sofievej 6 vist, at der er et fint potentiale i at anvende digitale sociale medier til at inddrage en ny borgergruppe i dele af Teknik- og Miljøs planlægning. Facebooks uformelle kommunikationsform kan bidrage positivt til borgerdialogen i forbindelse med indledende planlægning og mindre projekter. Facebook vil i mange tilfælde opgradere kommunikationen med nogle borgergrupper, men kræver samtidigt et væsentligt øget tidsforbrug for sagsbehandleren. Det primære mål med debatten har været at samle idéer ind frem for at skulle redegøre for, hvorfor kommunen har valgt at gøre noget på en bestemt måde, hvilket har lettet håndteringen af kritiske spørgsmål undervejs. Der har i processen ikke vist sig udpræget interesse for at arbejde frivilligt med pleje og dyrkning af det grønne område på Sofievej 6. Teknik og Miljø indstiller Til Teknik- og Miljøudvalget: At tiltræde, at Park og Vej arbejder videre med omdannelse af Sofievej 6 med afsæt i borgerinddragelsesprojektet og med henblik på udførelse i foråret Bilag poster_sofievej_aug13 Side 7 af 13

8 Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. november Åbent Vandplan fornyet høring Resumé De statslige vandplaner er sendt i fornyet offentlig høring. Der er foretaget enkelte ændringer, der berører Gentofte Kommune, i forhold til den tidligere vandplan. Teknik og Miljø ser ikke grundlag for at komme med bemærkninger til ændringerne, men finder at kommunens tidligere bemærkning i forhold til målsætningen for Gentofterenden bør fastholdes. Herudover giver den statslige vandplan anledning til nogle mindre bemærkninger af teknisk karrakter. De statslige vandplaner blev oprindelig offentliggjort den 23. december 2011, men klager fra en række organisationer og enkeltpersoner over en for kort høringsfrist ved en supplerende høring medførte, at Natur og Miljøklagenævnet i december 2012 kendte vandplanerne ugyldige. Miljøministeriet ved Naturstyrelsen har herefter udarbejdet nye vandplaner, som er sendt i 6 måneders offentlig høring frem til den 23. december Gentofte Kommune er omfattet af Vandplanen for Øresund og opland. For Gentofte Kommune er den væsentligste ændring, at: "Områder med særlige drikkevandsinteresser" er indskrænket arealmæssigt med ca. 40%. Det er områder i den østlige del af kommunen, som har fået ændret status til "Område med drikkevandsinteresser". Et mindre nyt område omkring Bregnegårdens vandindvinding har fået ændret status fra "Område med drikkevandsinteresser" til "Områder med særlige drikkevandsinteresser" Der er fastsat en lavere målsætning for det lille vandløb, Fasanhaverenden, som nu er målsat med "Godt økologisk potentiale". Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt på møde den 1. marts 2011, pkt. 6, høringsnotat til det dagældende vandplanforslag. Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt den kommunale vandhandleplan for Gentofte Kommune på møde den 26. november 2012, pkt. 8. Vurdering Teknik og Miljø vurderer i overensstemmelse med Nordvand, at ændringerne i "Områder med særlige drikkekvandsinteresser" er acceptable, da Nordvand ikke har aktuelle planer om at foretage vandindvinding i disse områder, som ligger relativt kystnært. Side 8 af 13

9 Ændringerne for Fasanhaverenden er i overensstemmelse med kommunens bemærkninger til tidligere vandplanforslag. Teknik og Miljø er fortsat af den opfattelse, at også Gentofterenden ligesom Fasanhaverenden bør have en lavere målsætning. Teknik og Miljø har endvidere nogle bemærkninger af mere teknisk karakter, som fremgår af høringsnotatet. Teknik og Miljø indstiller Til Teknik- og Miljøudvalget: At vedlagte høringsnotat indsendes til Naturstyrelsen Bilag Høringssvar til vandplan fornyet høring Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. november Åbent Økonomisk rapportering pr. 30. september Resumé Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets ni måneder samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering pr. 3. kvartal 2013 til godkendelse. Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i november 2013 og oversendes derefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. Rapporteringen, der som navnet antyder, udarbejdes kvartalsvis, er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.m. Side 9 af 13

10 Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling. Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra Rapporteringen indeholder derudover en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder også en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet. Vurdering Den økonomiske rapportering pr. 3. kvartal 2013 medfører samlet set behov for tillægsbevillinger på i alt -23,5 mio. kr. De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er: Finansieringsområdet udviser en samlet forbedring på 6,4 mio. kr. vedrørende øgede forskerskatter samt mindreindtægter af dækningsbidrag for erhvervsejendomme Driftsudgifter (serviceudgifter) udviser samlede nettomindreudgifter på 3,3 mio. kr., som primært vedrører Pleje og Omsorg for ældre. Driftsudgifter (øvrige udgifter) forbedres med 7,7 mio. kr., som i overvejende grad vedrører forsørgelsesudgifterne under Socialudvalget. Forsyning, mindreudgifter på 6,0 mio. kr. på renovationsområdet. De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 7 og er nærmere beskrevet på side 8 og frem i notatet. Økonomi indstiller: Til Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget: At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen pr. 3. kvartal 2013 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bilag Notat incl ansøgninger pr 30. september 2013 Side 10 af 13

11 Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. november Åbent Orientering om høring af klimatilpasningsplan for København Resumé Københavns Kommune har sendt en rapport med konkretisering af kommunens skybrudsplan i høring. Udvalget orienteres, fordi et delelment i rapporten - forslag til skybrudsløsninger for Bispebjer, Ryparken og Dyssegård - har betydning for Gentofte Kommune. Skybruddet 2. juli 2011 viste, at regnvand ikke kender til kommunegrænser, og at tæt bebyggede områder ikke er særligt godt rustet mod de ekstreme nedbørshændelser, som vi kan forvente flere af i fremtiden. Ud over at det ikke nødvendigvis er muligt at løse problemet med ekstreme hændelser til kommunegrænsen kan det også være billigere at tage udfordringen op i fællesskab. Det giver større mulighed for at vælge den rigtige løsning på det rigtige sted. Ofte er det både billigere og bedre at håndtere problemet andre steder, end der hvor skaden sker. Det kan være tilfældet i områder, hvor vandet hober sig op eller har svært ved at komme videre. Her kan det være en god ide at forsinke eller tilbageholde vandet, så skadevoldende vandmængder undgås nedstrøms. Forvaltningerne i København, Gladsaxe og Gentofte har sammen med deres forsyningsselskaber HOFOR og Nordvand udarbejdet et forslag til, hvordan udfordringen med skybrud i vandoplandet Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård kan løses i fællesskab. Forslaget indgår som et delelement i den rapport med konkretisering af Købehnavns Kommunes skybrudsplan, som Købehavn har sendt i høring. Vurdering Forslaget vedr. skybrudsløsning for vandoplandet Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård består af to hovedelementer, nemlig dels en central hovedløsning med store tunnelledninger, der kan transportere regnvandet fra centrale steder i oplandet til Øresund og dels en række decentrale løsninger i oplandet opstrøms tunnelledningerne, se bilag 1. Alle tiltag bliver udført i Københavns Kommune. Når Gentofte og Gladsaxe kommuner alligevel er med i processen, er det fordi forholdsvis store arealer i disse kommuner afvander til området. Forslaget indgår som et delelement i Københavns Kommunes konkretisering af kommunens skybrudsplan, og Københavns Kommune sender forslaget i offentlig høring i november Københavns Kommune vil i løbet af foråret 2014 tage stilling til en prioritering af løsningerne i de forskellige dele af kommunen. Implementeringen af alle forslagene vil tage mange år. Side 11 af 13

12 Der er i forslaget, som bliver sendt i høring, angivet, at de samlede tiltag vedr. løsningen for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård vil koste ca. 1,7 mia. kr. Heraf vil den centrale løsning med tunnelledninger udgøre ca. 1 mia. kr. Forvaltningerne i København, Gentofte og Gladsaxe kommuner går nu i gang med at afklare de økonomiske og juridiske forhold i den centrale løsning. Når dette er afklaret, vil sagen blive forelagt politisk i de tre kommuner. Teknik og Miljø indstiller Til Teknik- og Miljøudvalget: At orienteringen tages til efterretning. Bilag Resume endelig[1 vedhæftet fil] Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. november Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. november Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Side 12 af 13

13 Side 13 af 13

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 20-04-2015 17:05 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 20-04-2015 17:05 1(Åben) Anlægsbevilling til Udbygning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 12.06.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Budget 2015: Indledende dialog mellem HovedMED og ØU 4 Retningslinjer

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden onsdag den 11. september 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering...2 3. TM - Rammer for kommuneplantillæg om klimatilpasning...3

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl. 11.50. Pkt. Tekst Side 23 Orientering 27 24 Likviditet og resultater

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 Indhold Forord 3 Bestyrelse og direktion 4 Årets udvikling HOFOR Vand og Spildevand 6 Vand 11 Spildevand 15 Netselskaber Albertslund 20 Brøndby 24 Dragør 26 Herlev

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering nov. 2013...2 3. TM - Offentlig

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere