MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Danfoss A/S 2004

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Beretning og Regnskab Hoved- og nøgletal DKK Hoved- og nøgletal EUR Beretning Ledelsens beretning Aktionærforhold Corporate Governance Divisioner Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Heating Division Danfoss Motion Controls Division Danfoss Services Sauer-Danfoss Inc. Regnskab Finansiel og operationel risikostyring Ledelses- og revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance aktiver Balance passiver Pengestrømsopgørelse Udvikling i egenkapital Noteoversigt Koncernoversigt Organisation Corporate Citizenship Corporate Citizenship Mennesker og værdier Global Compact Global Compact Regnskabsprincipper Årsrapport Danfoss A/S

3 KONCERN HOVED- OG NØGLETAL mio. DKK RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift Andel af resultat i assoc./joint ventures Finansielle poster Resultat før skat Danfoss A/S' andel af årets resultat BALANCE Totale aktiver Nettoinvesteringer (ekskl. goodwill) Nettoinvesteringer i goodwill Egenkapital i alt Rentebærende gæld Netto rentebærende gæld PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frit cash flow Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Likvide beholdninger, ultimo Antal medarbejdere NØGLETAL RONA 10,3% 8,9% 10,7% 16,7% 15,4% EBIT margin 4,8% 4,2% 4,8% 7,2% 6,6% EBITDA margin 10,8% 10,0% 10,5% 12,9% 10,7% Nettoinvesteringsprocent 2,3% 8,0% 4,8% 10,5% 7,4% Resultatgrad 5,0% 3,3% 5,0% 6,7% 6,7% Egenkapitalens forrentning 8,2% 5,1% 7,6% 10,5% 10,2% Soliditetsgrad 54,2% 55,6% 55,8% 55,5% 60,3% Gearing 14,0% 16,9% 4,8% 5,2% 2,1% Ovennævnte nøgletal er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. Årsrapport Danfoss A/S

4 DEFINITIONER RONA (Return On Net Assets) Resultat af primær drift i % af gennemsnitlige nettoaktiver. Ved nettoaktiver forstås aktiver i alt med fradrag af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures, likvide beholdninger, hensatte forpligtelser samt ikke-rentebærende gæld EBIT margin Resultat af primær drift i % af nettoomsætning EBITDA margin Resultat af primær drift tillagt af- og nedskrivninger i % af nettoomsætning Nettoinvesteringsprocent Nettoinvestering i % af nettoomsætning. Ved nettoinvesteringer forstås samlet til- og afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver (inklusiv ved køb og salg af virksomheder), bortset fra goodwill Resultatgrad Resultat før skat i % af omsætning Egenkapitalens forrentning Koncernens andel af årets resultat i % af gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad Egenkapital i % af passiver ultimo Gearing Netto rentebærende passiver i % af egenkapital ultimo Årsrapport Danfoss A/S

5 KONCERN HOVED- OG NØGLETAL mio. EUR RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift Andel af resultat i assoc./joint ventures Finansielle poster Resultat før skat Danfoss A/S' andel af årets resultat BALANCE Totale aktiver Nettoinvesteringer (ekskl. goodwill) Nettoinvesteringer i goodwill Egenkapital i alt Rentebærende gæld Netto rentebærende gæld PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frit cash flow Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Likvide beholdninger, ultimo Antal medarbejdere OMREGNINGSFAKTOR MELLEM DKK OG EUR Resultat- og pengestrømsopgørelse (gennemsnitskurs 100 EUR) 745,37 745,24 743,05 743,07 743,98 Balance (kurs pr. 31. december 100 EUR) 746,31 743,57 742,43 744,46 743,81 NØGLETAL RONA 10,3% 8,9% 10,7% 16,7% 15,4% EBIT margin 4,8% 4,2% 4,8% 7,2% 6,6% EBITDA margin 10,8% 10,0% 10,5% 12,9% 10,7% Nettoinvesteringsprocent 2,3% 8,0% 4,8% 10,5% 7,4% Resultatgrad 5,0% 3,3% 5,0% 6,7% 6,7% Egenkapitalens forrentning 8,2% 5,1% 7,6% 10,5% 10,2% Soliditetsgrad 54,2% 55,6% 55,8% 55,5% 60,3% Gearing 14,0% 16,9% 4,8% 5,2% 2,1% Ovennævnte nøgletal er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. Årsrapport Danfoss A/S

6 LEDELSENS BERETNING Resumé Danfoss fik i 2004 et resultat før skat på mio. DKK. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Koncernens resultat blev skabt efter en vækst i omsætningen på 6%, idet omsætningen steg til 16,3 mia. DKK fra 15,4 mia. DKK i Resultatet af den primære drift før indregning af andre driftsindtægter og driftsudgifter steg med 20% til 918 mio. DKK, mens resultatet af den primære drift (EBIT) blev på mio. DKK. For 2005 venter Danfoss en omsætning i størrelsesordenen 16,25-16,75 mia. DKK. Renset for frasalg svarer det til en vækst på mellem 4,5% og 7% i forhold til Resultat af den primære drift (EBIT) forventes at blive i niveauet mio. DKK. Eventuelle effekter af fremtidige tilkøb og frasalg er ikke indregnet i forventningerne. Resultatopgørelse Omsætningen steg i 2004 til mio. DKK fra mio. DKK i 2003, hvilket svarer til en vækst på 6%. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg er der tale om en vækst i omsætningen på 9%, hvilket er en forbedring i forhold til 2003, hvor den tilsvarende vækst var på 5%. Den positive salgsudvikling fra slutningen af 2003 fortsatte gennem første halvdel af 2004, hvor der generelt var vækst på koncernens markeder. Den svage dollar i kombination med stigende råvarepriser lagde en dæmper på opsvinget i andet halvår. Salgsudviklingen var dog stadig positiv, selvom vækstraterne var aftagende. Salget på markederne i Østeuropa, Rusland og Asien, herunder Kina, der tilsammen tegner sig for mere end 20% af omsætningen, viste fortsat pæne tocifrede vækstrater. Det samme gælder markederne i Nord- og Latinamerika, der også udviste en positiv salgsudvikling med tocifrede vækstrater. Det europæiske marked viste kun en mindre fremgang, og især det tyske marked var præget af stagnation. Det ventes ikke, at situationen i Tyskland ændrer sig væsentligt i løbet af De stigende råvarepriser på blandt andet kobber, messing, stål og olie har gennem 2004 påvirket produktionsomkostningerne og har derved haft en negativ indvirkning på indtjeningen. For at imødegå denne udvikling har koncernen hævet priserne på en række af de produkter, der har været hårdest ramt af stigende råvarepriser. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter steg med 20% til 918 mio. DKK. Den positive udvikling i salget gav gennem det meste af året en bedre kapacitetsudnyttelse. Kombineret med et målrettet arbejde med produktivitetsforbedringer og en vellykket integration af de i 2003 og 2004 tilkøbte virksomheder bidrog det til en forbedret indtjening i Omkostninger til driften af koncernens»productivity programme«, der skal udbrede Lean Manufacturing til alle koncernens produktionssteder, beløb sig i 2004 til ca. 66 mio. DKK. Produktivitetsprogrammet har i første fase været fokuseret på produktivitetsforbedringer i produktionen og skal i de næste faser desuden bidrage til effektivisering af logistik, salgs- og administrationsfunktionerne. Resultaterne forventes at vise sig i løbet af de kommende år. Resultatet af den primære drift (EBIT) faldt med 2% til mio. DKK fra mio. DKK. Faldet i EBIT i forhold til sidste år skyldes, at EBIT i 2003 indeholdt engangsindtægter fra salg af Årsrapport Danfoss A/S

7 aktiviteter og engangsnedskrivninger på netto i alt 341 mio. DKK. Det tilsvarende tal for 2004 er 165 mio. DKK. Resultatet af den primære drift blev på linie med de forventninger, koncernen havde ved indgangen til året. Her lå forventningerne til EBIT i niveauet 825 mio. DKK til 925 mio. DKK eksklusiv engangsindtægter. På baggrund af et positivt resultat for de første seks måneder blev forventningerne opjusteret ved halvåret, således at omsætningen forventedes at blive i niveauet 16,0-16,5 mia. DKK, og EBIT forventedes at blive i niveauet mio. DKK inklusive engangsindtægter. Resultatet betegnes derfor som tilfredsstillende, da resultatet af den primære drift blev mio. DKK. Resultatandelen før skat fra Sauer-Danfoss udgjorde 145 mio. DKK, hvilket er en stigning på 146% i forhold til samme periode året før. Sauer-Danfoss havde i 2004 en vækst i både omsætning og indtjening. Finansielle indtægter og udgifter udgjorde netto -121 mio. DKK, hvilket er et fald på 17 mio. DKK. Ændringen kan tilskrives lavere renteudgifter samt valuta- og aktiekursreguleringer. Resultat før skat steg til mio. DKK fra mio. DKK, hvilket svarer til en stigning på 7% i forhold til Koncernens andel af årets resultat efter skat udgjorde 775 mio. DKK mod 744 mio. DKK i Det er en stigning på 4%. Resultatet betegnes som tilfredsstillende, når der tages hensyn til de stigende råvarepriser og faldende vækstrater, der har præget andet halvår af RONA måler koncernens evne til at forrente nettoaktiverne. I 2004 blev RONA på 15,4% mod 16,7% i Faldet skyldes primært, at 2003 indeholdt engangsindtægter fra salg af aktiviteter og engangsnedskrivninger, der var ca. 176 mio. DKK større end det tilsvarende tal for Egenkapitalen steg til mio. DKK fra DKK, svarende til en vækst på 9%, mens soliditetsgraden er øget til 60,3% fra 55,5%. Pengestrømsopgørelse - frit cash flow Det frie cash flow, der sammensættes af pengestrømme fra driften på mio. DKK og pengestrømme fra investeringer på -919 mio. DKK, udgjorde 281 mio. DKK mod 112 mio. DKK i Stigningen i det frie cash flow skyldes primært et lavere investeringsniveau, og indtægter som følge af frasalg af aktiviteter. Pengestrømme fra driftsaktivitet blev på mio. DKK, hvilket er et fald på 54 mio. DKK i forhold til Det svarer til et fald på 4%. På trods af blandt andet mindre betalte skatter og færre renteudgifter reducerede en større binding i driftskapitalen pengestrømmen fra driften, og stigende lagerbindinger blev kun delvist opvejet af en stigende leverandørgæld. Koncernen havde i 2004 fokus på nedbringelse af antallet af debitordage. På trods af den øgede aktivitet lykkedes det at reducere antallet af debitordage til 65,5 i 2004 fra 68,3 året før. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -919 mio. DKK, hvilket svarer til et fald i investeringerne på 223 mio. DKK eller 20%. Øgede investeringer i bygninger, maskiner mv. på ca. 500 mio. DKK har medvirket til at hæve det samlede investeringsniveau væsentligt i forhold til I 2004 blev der ikke foretaget akkvisitioner på niveau med Fokuseringen på kerneforretningen medførte, at en række ikke-kerneforretningsrelaterede aktiviteter blev solgt. Det betød, at de samlede pengestrømme som følge af køb og salg af virksomheder er på 355 mio. DKK mod -382 mio. DKK i Finansielt beredskab Som en konsekvens af en forbedret indtjening kombineret med en slankning af koncernbalancen som følge af frasalg steg soliditetsgraden til 60,3% fra 55,5% i Årsrapport Danfoss A/S

8 Netto rentebærende gæld faldt til 167 mio. DKK i 2004 fra 377 mio. DKK året før, svarende til en reduktion på 56%. Det medfører, at koncernens gearing (nettorentebærende gæld i procent af egenkapital) faldt, idet den i 2004 var på 2,1%, imod 5,2% i Det er Danfoss' politik at opretholde et betydeligt langfristet finansielt beredskab. Koncernen rådede pr. 31. december 2004 over uudnyttede, langfristede kredittilsagn på cirka 3,4 mia. DKK (3,0 mia. DKK). Forskning og udvikling Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Danfoss Koncernen foregår primært i de enkelte forretningsområder. I 2004 blev der på koncernniveau anvendt ca. 3,5% af omsætningen på forskning og udvikling eksklusive venture aktiviteter. Dette niveau har været fastholdt over de senere år. For at styrke innovationen og understøtte væksten i koncernen er der i de kommende år afsat yderligere midler til aktiviteter inden for forskning og udvikling. Danfoss har i 2004 blandt andet udviklet en ny type kompressor, der anvender CO 2 som kølemiddel, og et nyt ventilprogram til industriel køling, der kombinerer kendte og nye teknologier, og som blev tildelt den prestigefyldte amerikanske innovationspris AHR Innovation Award og ligeledes fik en guldmedalje ved den internationale fødevaremesse Polagra International Food Fair i Polen. Indenfor køling og air conditioning har der ligeledes været et gennembrud med Danfoss Turbocors nye oliefri centrifugalkompressor, der giver et reduceret energiforbrug på op til 30-40%. På varmemarkedet er der i 2004 blandt andet introduceret termostater til håndklædetørrere med fokus på produktets design, og der er desuden sket en væsentlig fornyelse i produktprogrammet for radiatortermostater på det polske marked. Endvidere er der introduceret et nyt sortiment af indendørs- og udendørstermostater til elektrisk gulvvarme. Og produktprogrammet til markedet for oliebrændere er udvidet med nye oliepumper og tændenheder til hedtvandsrensere. Danfoss Motions Controls Division introducerede blandt andet den første version af en ny modulær og fleksibel generation af frekvensomformere VLT AutomationDrive, et nyt design af High Power frekvensomformere, et komplet Softstarter program og et nyt softwaresystem, MCT10. VLT AutomationDrive vandt den prestigefyldte if design award Prisen blev givet for den mest brugervenlige betjening, og Danfoss blev valgt ud af deltagere fra 34 lande i kategorien»interface«. For yderligere informationer om produktudvikling og markedsintroduktioner henvises de enkelte divisioners beretninger. For at sikre rettighederne til udnyttelse af forskningsresultaterne indgiver koncernen årligt en lang række patentansøgninger på nye opfindelser. I 2004 blev der indgivet 71 nye ansøgninger, mens koncernen i alt fik godkendt 222 patenter. Det samlede antal aktive patenter er ved udgangen af 2004 på 872. Danfoss Venture I 2004 blev der lanceret en ny strategi for ventureaktiviteterne, således at der nu både fokuseres på eksterne og interne ventures. Danfoss anvendte i mio. DKK på venture aktiviteter og koncernen har som mål at bruge mellem 100 og 150 mio. DKK årligt til at fremme udviklingen af nye ideer og sikre en bedre adgang til viden om udvikling af nye teknologier. Pengene vil ligeledes blive brugt til at investere i selskaber og ideer uden for koncernen, der på sigt har et potentiale til at kunne styrke eller udvide de eksisterende forretningsområder. Når koncernen investerer i et eksternt venture, sker det typisk ved at indtræde i ejerkredsen som minoritetsaktioner med en ejerandel på under 20%. Danfoss stiller krav om en plads i bestyrelsen, og at der opstilles konkrete forretningsplaner. For at et venture kan få tildelt yderligere finansiering fra Danfoss, er det vigtigt, at forventningerne i forretningsplanerne indfries, og at de enkelte delmål derved opfyldes. Årsrapport Danfoss A/S

9 For at fastholde og placere interne ideer til gavn for de eksisterende kerneforretninger og for at kunne fokusere på ideer, der falder uden for den eksisterende forretning, er det vigtigt at have et centralt sted, hvor disse forankres. Danfoss Venture formidler både ideer og ventures til de relevante steder i koncernen, og Danfoss Ventures medvirker til, at de rigtige ideer vælges og sponsoreres. Alle interne ideer vil blive styret på samme måde som et venture. Danfoss lægger således vægt på, at både interne og eksterne ventures bliver styret på samme måde. Hvert venture vil have sin egen bestyrelse med en højtplaceret leder i Danfoss i spidsen. Alle ventures skal udarbejde forretningsplaner og indfri delmål for at kunne opnå finansiering til den videre udvikling. Styring og koordinering af disse aktiviteter vil komme til at foregå i regi af Danfoss Venture i tæt samarbejde med koncernens divisioner. Risikofaktorer Som et led i den løbende risikostyring forsøger Danfoss kontinuerligt at identificere de risikofaktorer, der kan få en negativ indvirkning på koncernens aktiviteter, finansielle resultater eller den fremtidige vækst. Risikostyringen koordineres af koncernens risk management funktion og er baseret på en decentral forankring i koncernens forretningsenheder. De identificerede risikoområder, der overvåges, er blandt andet de finansielle og operationelle, de kunde- og konjunkturrelaterede samt de risici, der relaterer sig til virksomhedens miljømæssige og sociale ansvar. Finansiel og operationel risikostyring Den finansielle og operationelle risikostyring varetages af Danfoss' centrale finansafdeling i samarbejde med koncernens forretningsenheder. For en nærmere beskrivelse se afsnittet: Finansiel og operationel risikostyring Retssager Danfoss er part i enkelte retssager. Det er ledelsens opfattelse, at udfaldet af disse retssager ikke vil have en væsentlig indfydelse på koncernens økonomiske stilling. Tab på kunder Risikoen for tab på kunder er primært forbundet med kundernes manglende betaling for allerede leverede produkter. Koncernen leverer mange forskellige produkter til kunder over hele verden, og ingen kunder er individuelt store nok til at udgøre en risiko for forretningskritiske tab. Produktrisiko Selvom hovedparten af Danfoss' produkter ikke i sig selv udgør nogen risiko under anvendelse, kan de indgå som delkomponenter i slutprodukter, der evt. udgør en risiko for omgivelserne. Danfoss investerer derfor både penge og tid på at sikre, at produkterne er miljøvenlige og sikre at bruge for kunderne. Miljø Danfoss' miljøarbejde tager udgangspunkt i en række interne regler og standarder, der er formuleret i koncernens miljøpolitik. Foruden disse regler skal alle koncernens fabrikker leve op til de krav, der stilles fra de lokale myndigheder i de lande, hvor fabrikkerne er placeret. Alle koncernens produktionsanlæg skal være omfattet af miljøledelsessystemer efter den internationale miljøledelsesstandard ISO Miljøledelsessystemerne sikrer, at belastningen nedbringes ved kilden, og at miljøarbejdet forankres i hele organisationen. Miljøledelse sikrer desuden, at Danfoss opnår væsentlige besparelser på ressourcer og omkostninger til bl.a. affaldsbortskaffelse. 81% af koncernens 53 fabrikker, der indgår i miljøregnskabet, er miljøcertificerede, mens 11% er på vej til at blive det. De sidste 8% er primært montagefabrikker, der er for små til et decideret miljøledelsessystem. Koncernens forebyggende miljøarbejde betyder endvidere, at ingen af produktionsanlæggene står overfor større investeringer som følge af nye miljøkrav. Årsrapport Danfoss A/S

10 Indførelsen af tre nye EU-direktiver vedrørende genbrug af elektroniske produkter, forbud mod en række stoffer i elektronik samt krav til miljørigtig udvikling af energiforbrugende produkter, vil i de kommende år påvirke indtjeningen. Det skønnes, at de tre direktiver vil betyde øgede udgifter på mellem 30 og 40 mio. DKK årligt. Direktivet vedrørende genbrug af elektroniske produkter (WEEE) træder i kraft i 2005, og forbuddet mod en række stoffer i elektronik (RoHS) træder i kraft i Direktivet om miljørigtig udvikling af energiforbrugende produkter (EuP) ventes at træde i kraft 2007 eller Et godt arbejdsmiljø er først og fremmest et spørgsmål om holdninger i ledelsen. Det er vigtigt for Danfoss, at medarbejderne har et sundt og sikkert arbejdsmiljø, samt at der tages hensyn til de krav om sundhedsfremme og rummeligt arbejdsmarked, der blandt andet er indeholdt i den danske bekendtgørelse 923 om certificeret arbejdsmiljøledelse. På den baggrund er de fleste danske fabrikker i 2004 blevet certificeret efter den internationale specifikation for arbejdsmiljøledelse, OHSAS Alle fabrikker modtog certifikat i løbet af For nogles vedkommende opnåedes også certifikat efter bekendtgørelse 923. De resterende mindre fabrikker afslutter certificeringen i løbet af Det vil i 2005 blive overvejet om Danfoss' fabrikker udenfor Danmark også skal gennemføre en arbejdsmiljøcertificering efter OHSAS Afsnittet om Corporate Citizenship indeholder en række yderligere informationer om koncernens miljøforhold. FN's Global Compact Danfoss tilsluttede sig i 2002 Global Compact, der er FN's opfordring til erhvervslivet om at medvirke til at skabe en bæredygtig udvikling i verden. Global Compact er valgt som rammen for, hvordan Danfoss forvalter sit sociale og miljømæssige ansvar internt og eksternt. Yderligere oplysninger om Danfoss' forvaltning af det sociale og miljømæssige ansvar kan findes i afsnittet om Corporate Citizenship. Koncernens organisation Danfoss ændrede pr. 1. januar 2005 navn på sine kerneforretningsområder. Koncernen vil fortsat være organiseret omkring tre forretningsområder, der fremover betegnes som divisioner: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division, Danfoss Heating Division (inklusive Danfoss Water Controls) og Danfoss Motion Controls Division. I årsrapporten for 2004 har koncernen valgt at anvende de nye betegnelser. Salget foregår primært via regionalt opdelte salgsorganisationer inden for de enkelte divisioner. Divisionerne omfatter en række Business Units, der varetager udvikling og produktion inden for forskellige produktgrupper. Koncernens ventureaktiviteter understøttes af Danfoss Venture, mens ventureaktiviteterne er organisatorisk placeret i enten Danfoss Innovation, Danfoss Bionics eller i en af divisionerne. Danfoss omfatter endvidere en række fælles stabs- og servicefunktioner. Køb af virksomheder, forretningsudvidelser og etableringer i 2004 Den 1. januar 2004 købte Danfoss Gemina Termix A/S i Sunds med 50 ansatte og en omsætning på 85 mio. DKK. Selskabet er leverandør af vandvarmere og fjernvarmestationer til lejligheder, parcelhuse og større bygninger. Købet af Gemina Termix var et led i koncernens strategi om at blive den førende udbyder inden for fjernvarmeindustrien. Selskabet indgår i regnskabet pr. 1. april Danfoss øgede pr. 2. april sin ejerandel i Convec A/S, Karlslunde, til 97% fra tidligere 39%. I december købte koncernen de resterende 3%. Convec A/S producerer et konvektorsystem, der bruges til både opvarmning og komfortkøling. Selskabet har tre ansatte. Danfoss Koncernen indgik med virkning fra 1. maj 2004 en aftale om et strategisk eksportsamarbejde med DanTaet A/S, Odense. Aftalen Årsrapport Danfoss A/S

11 medfører, at Danfoss globalt og eksklusivt skal markedsføre DanTaet A/S' læksikringsprodukter inden for fjernvarme. I juni indgik Danfoss en aftale med Turbocor Inc. i Montreal, Canada, om etablering af et 50/50 joint venture selskab med navnet Danfoss Turbocor Compressors Inc. Selskabet har 70 ansatte og er etableret med Turbocors nuværende produktlinie af oliefri centrifugalkompressorer. Selskabet har hovedsæde i Montreal, Canada. Det første spadestik til ny fabrik på m 2 i Wuqing, Kina, blev taget i juni. Byggeriet til ca. 50 mio. DKK ventes færdiggjort i Samtidig blev udvidelsen af den eksisterende fabrik til i alt ca m 2 produktion færdig. Fabrikken omfatter nu i alt m 2 produktionsareal. I Rusland blev der i samme måned igangsat et nyt fabriksbyggeri på m 2 i Istra-regionen uden for Moskva. De nye faciliteter opføres som erstatning for de nuværende, lejede lokaler i Moskva. Byggeriet, der beløber sig til ca. 130 mio. DKK, ventes at stå færdig i september I november indgik Danfoss en aftale med Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene om at overtage fondens ejerandel i Danfoss (Tianjin) Limited, Kina, således at Danfoss nu ejer 100% mod tidligere 80%. I december indgik Danfoss en aftale med Investeringsfonden for Østlandene om at overtage fondens ejerandel i ZAO Danfoss i Moskva, Rusland, således at Danfoss nu ejer 100% mod tidligere 75%. Endvidere har Danfoss i lighed med tidligere år investeret i en række ventures henover året. Salg af virksomheder i 2004 Danfoss solgte i april hovedparten af sine kølegrossistvirksomheder, der er samlet i Elsmark Gruppen, til den svenske koncern G & L Beijer. Frasalget var et led i Danfoss' bestræbelser på at koncentrere aktiviteterne omkring kerneforretningerne. Elsmark Gruppen har en omsætning på ca. 735 mio. DKK og ca. 330 ansatte. Aktiviteterne indgår i regnskabet frem til 30. september I oktober indgik Danfoss en aftale med investeringsfonden 3i og selskabets ledelse om, at de erhvervede 75% af Danfoss Marine Systems, som har ca. 330 ansatte og en omsætning på ca. 400 mio. DKK. Danfoss fortsætter som finansiel partner med 25% ejerskab af virksomheden. Danfoss har i slutningen af december indgået en aftale om salg af Danfoss Analytical A/S, Sønderborg, til det amerikanske selskab Danaher med forventet overtagelse i starten af Salget er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse af aftalen. Danfoss Analytical har 77 ansatte og omsatte i 2004 for 68 mio. DKK. Medarbejderforhold Danfoss Koncernen havde ved udgangen af medarbejdere, hvilket er en stigning på 94 ansatte i forhold til Antallet af medarbejdere er i løbet af 2004 reduceret med 595 som følge af frasalg af aktiviteter, mens der i forbindelse med tilkøb af nye selskaber er kommet 167 nye medarbejdere til. Den reelle vækst i antallet af medarbejdere er 3%. Medarbejderne fordeler sig med i Europa ( i 2003), i Nordamerika inkl. Mexico (1.572), i Asien-Pacific (912) og 559 i øvrige regioner (561). I Danmark var der ved udgangen af 2004 ansat medarbejdere mod året før. I 2004 blev der gennemført en global medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Danfoss. Denne viste blandt andet, at motivation og tilfredshed blandt medarbejderne som helhed er tilfredsstillende og bedre end gennemsnittet hos sammenlignelige virksomheder. Undersøgelsen fremhævede dog også nogle indsatsområder, herunder at der skal gøres mere for medarbejdernes personlige og faglige udvikling, og at der skal fokuseres mere på ledernes evner til at kommunikere og udvise leadership. Læs mere om undersøgelsen i afsnittet Mennesker og værdier. Årsrapport Danfoss A/S

12 Viden For at Danfoss kan fastholde, udvikle og tiltrække de bedst kvalificerede medarbejdere, kræver det blandt andet, at koncernen kan tilbyde attraktiv løn og kompetencegivende efteruddannelse, samt at Danfoss som virksomhed har et omdømme som medarbejderne og potentielle nye medarbejdere kan identificere sig med. Danfoss er en global koncern, og lønniveauet er forskelligt i de lande, hvor Danfoss har sine aktiviteter. Det er koncernens målsætning at tilbyde alle sine ansatte en attraktiv løn, der kan konkurrere med andre virksomheder i de områder, hvor koncernens ansatte befinder sig. Der blev i efteråret gennemført en intern undersøgelse, der viste, at lønniveauet i hovedparten af alle Danfoss' selskaber mindst svarer til det nationale minimumsniveau. I hovedparten af selskaberne ligger lønnen over dette niveau. Udviklingen af de nødvendige kompetencer for medarbejderne foregår både eksternt og internt. Internt sker det i regi af Danfoss Academy og Danfoss Management Institute. De to interne uddannelsesinstitutioner gennemførte i 2004 sammenlagt undervisningsdage, hvilket er ca. 9% mere end i I forbindelse med, at medarbejdertilfredshedsundersøgelsen viste, at der var et behov for mere»leadership«i koncernen, skal dette nu aktivt inddrages i den fremtidige lederudvikling. Det skal gennem øget uddannelse sikres, at Danfoss får endnu bedre ledere, og at disse forstår og evner at håndtere de udfordringer, der er i en global virksomhed. Medarbejdernes behov for videreuddannelse bliver også aktivt inddraget i den løbende medarbejderudvikling. Danfoss Koncernen brugte i 2004 ca. 110 mio. DKK på uddannelse af medarbejdere, hvilket er en stigning på ca. 9% i forhold til At kunne identificere sig med virksomhedens værdier spiller i dag en større og større rolle, når potentielle medarbejdere overvejer at skifte arbejdsplads. Danfoss Koncernen er bevidst om, at det er koncernens handlinger og adfærd, omverdenen bedømmer Danfoss på. Gennem åben kommunikation og dialog såvel internt som eksternt er det i de senere år lykkedes at øge kendskabet til koncernens Vision og kerneværdier. Det har også medført, at Danfoss' omdømme generelt er blevet styrket. Det resulterede blandt i, at Danfoss i 2004 blev målt til at have det næstbedste omdømme i Danmark. I forhold til undersøgelsen fra 2003 er dette en klar forbedring, idet resultatet da blev en sjetteplads. Analysen foretages hvert år af Reputation Institute, der er en global organisation af ledende akademiske kræfter i samarbejde med analysefirmaet Harris Interactive. Ændring i bestyrelse og direktion På Danfoss' generalforsamling den 16. april 2004 blev Sven Murmann valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Henrik E. Nyegaard som formand og Tom Kähler som næstformand. Bestyrelsen har 1. november 2004 ansat Niels B. Christiansen, 38 år, som ny koncerndirektør i Danfoss. Niels B. Christiansen kommer fra en stilling som adm. direktør og CEO i GN Netcom. Aflønning af bestyrelse og direktion Bestyrelsesmedlemmerne får et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. Der kan ud over ovennævnte honorar tillægges enkelte af bestyrelsens medlemmer vederlag for udførelsen af særlige hverv. Der har i 2004 ikke været udbetalt ekstra vederlag. I 2004 var det samlede honorar for bestyrelsen på 2,0 mio. DKK. Udover honoraret får bestyrelsen tildelt aktiekøbsrettigheder. Medlemmerne af direktionen har individuelle aflønningspakker, der reguleres en gang årligt af bestyrelsen. Udover den faste løn indgår der en bonusordning, der er relateret til den økonomiske udvikling i Danfoss A/S. Herudover indgår der en aktietegningsretsordning, som er nærmere beskrevet i afsnittet Aktietegningsret og aktiekøbsrettigheder. Direktionen modtager en bruttoløn, hvori der er indeholdt et firmabetalt pensionsbidrag, og alle Årsrapport Danfoss A/S

13 medlemmer af direktionen kan vælge at gå på pension som 63-årige, hvorefter de vil opretholde en løn svarende til deres bruttoløn frem til, de fylder 65 år. Medlemmerne af direktionen har et opsigelsesvarsel på mellem et og tre år afhængigt af, hvor længe de har været medlem af direktionen. Direktionsmedlemmerne er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse svarende til 36 måneders løn, hvis ansættelsesforholdet ophører af andre årsager end egen opsigelse. Alle medlemmer af direktionen har ret til en fratrædelsesordning i tilfælde af, at Danfoss bliver overtaget af et andet selskab og har i den forbindelse mulighed for at opsige deres stillinger med kort varsel. Disse tilfælde medfører ikke, at tildelte aktietegningsretter umiddelbart kan udnyttes, idet forpligtelserne i henhold til indgåede tegningsretsaftaler vil blive overtaget af en eventuel ny ejer. Aktietegningsret og aktiekøbsrettigheder Danfoss har introduceret en række aktiebaserede incitamentsprogrammer for ledende medarbejdere, direktion og bestyrelse. Siden 2001 har disse ledende medarbejdere og direktionen fået tildelt aktietegningsretter i flere omgange. Ved udgangen af 2004 havde 81 ledende medarbejdere og de fire direktionsmedlemmer tilsammen fået tildelt aktietegningsretter. Bestyrelsen har siden 2001 ligeledes fået tildelt aktiekøbsrettigheder i flere omgange. Pr. 31. december 2004 havde bestyrelsesmedlemmerne tilsammen fået tildelt aktiekøbsrettigheder. På generalforsamlingen i 2004 blev det besluttet at tilbyde et nyt tegningsretsprogram for bestyrelsen samt et nyt tegningsprogram for direktion og ledende medarbejdere. Programmerne giver deltagerne mulighed for at få tildelt købsrettigheder og tegningsretter i perioden 2005 til Det samlede antal købsrettigheder og tegningsretter, der maksimalt kan tildeles, er henholdsvis stk. og stk., hvoraf ca. 1/3 vil blive tildelt i Betingelserne for at få tildelt henholdsvis aktietegningsretter og aktiekøbsrettigheder er et årligt fastlagt mål for RONA, der i 2004 var sat til 12,5% eller derover. Denne betingelse blev opfyldt i 2004, hvorfor det forventes, at der bliver tildelt tegningsretter til ledende medarbejdere og direktion samt aktiekøbsrettigheder til bestyrelsen. Værdien af disse er i henhold til Black-Scholes modellen beregnet til 40 mio. DKK. Deltagelsen i incitamentsprogrammet er for de ledende medarbejdere og direktionen endvidere betinget af køb af et antal aktier til den fulde markedskurs (2004: DKK pr. stk.). Begivenheder efter årets afslutning Der er ikke konstateret væsentlige hændelser efter balancedagen, der påvirker koncernens økonomiske stilling. Forventninger til 2005 Danfoss Koncernen forventer følgende for året 2005: Omsætningen forventes at være i niveauet 16,25 til 16,75 mia. DKK. Renset for frasalg svarer det til en vækst på mellem 4,5% og 7% i forhold til Resultatet af den primære drift (EBIT) ventes at være i niveauet 900 mio. DKK til mio. DKK. EBIT-margin forventes at blive mellem 5,5% og 6,0%. Eventuelle effekter af fremtidige tilkøb og frasalg er ikke indregnet i forventningerne. Forudsætninger En yderligere fokusering på kerneforretningsområderne har medført frasalg af en række ikkekerneforretninger med en samlet årlig omsætning på ca. 1,1 mia. DKK, mens der ikke i årets løb er foretaget akkvisitioner med væsentlig indflydelse på omsætningen, og derfor afspejler effekten sig således også i forventningerne. Forudsætningerne er endvidere baseret på, at konjunkturerne i 2005 kun vil blive marginalt bedre end i I 2005 ventes væksten primært at komme fra de oversøiske markeder og Asien, herunder forventes specielt Kina at få en afgørende betydning i de følgende år. I Europa ventes fortsat kun lav vækst, og på det vigtige tyske marked ventes stagnation. En stor del af Danfoss' salg uden for Europa afregnes i dollar, og derfor vil en lav dollarkurs også Årsrapport Danfoss A/S

14 medvirke til en behersket vækst i omsætningen. I forventningerne er der indregnet en dollarkurs på 6,00 DKK/USD. Høje råvarepriser på blandt andet kobber, messing, stål og olie påvirker produktionsomkostningerne. Fortsætter prisstigningerne i samme takt som i 2004, kan det derfor få en negativ indvirkning på resultatet for Såfremt der opstår et behov for kapital til at finansiere den fortsatte vækst, er Danfoss nu internt klar til at foretage en børsnotering, idet koncernen i løbet af 2004 har tilpasset sine rutiner og rapporteringssystemer med henblik herpå. En børsnotering forventes ikke i Idegrundlag og strategi Danfoss' idegrundlag og strategi bygger på Danfoss Visionen. Visionen blev formuleret i 2001 og er med til at guide organisationen til at nå de fremtidige mål, som blandt andet er blevet opstillet i perspektivplanen for Danfoss skal være førende på det globale marked inden for vores kerneforretninger. Som en højt respekteret virksomhed vil vi forbedre livskvalitet for mennesker ved at mestre avancerede teknologier til gavn for kundernes løsninger og samtidig skabe værdi for alle vores interessenter. Perspektivplan Perspektivplanen beskriver koncernens målsætninger samt de projekter og aktiviteter, der skal danne rammerne for, at Danfoss kan komme nærmere sit strategiske mål om at være nummer 1 eller 2 inden for alle strategiske kerneforretningsområder ved udgangen af perspektivperioden i I 2008 er målet for omsætningen 24 mia. DKK, hvilket svarer til en gennemsnitlig, årlig vækst på 9% i perioden I 2004 var væksten, korrigeret for tilkøb og frasalg, på 9%. Omsætningsfremgangen skal opnås gennem en kombination af organisk vækst og tilkøb. Væksten ventes primært at komme fra markederne i Amerika, Østeuropa og Asien. Lønsomheden skal ligeledes styrkes, idet indtjeningsevnen målt som EBITmargin skal være 10%. I 2004 var EBIT-margin på 6,6%. Når der tages hensyn til effekten af forventet tilkøbt goodwill i perspektivperioden, er målet, at RONA (Return on Net Assets) bliver på 20% ved udgangen af RONA blev i 2004 på 15,4%. Specielt det kinesiske marked er der store forventninger til, og derfor blev der i 2004 udformet en ny strategi for det kinesiske marked. I 2004 omsatte Danfoss for ca. 700 mio. DKK i Kina, og målet er, at salget i Kina skal vokse med 40% årligt i de kommende tre år. Samtidig skal markedsandelen på markedet øges, og målet er en markedsandel på niveau med det europæiske. Væksten skal primært opnås gennem organisk vækst, men enkelte virksomhedsopkøb kan komme på tale. For at nå målene for det kinesiske marked vil det blive nødvendigt at ansætte et betydeligt antal medarbejdere i Kina. I 2004 var der ca. 700 ansatte i Kina. Det antal ventes at blive væsentligt højere i løbet af perspektivperioden. Fokusering på kerneforretningen er et andet vigtigt led i koncernens bestræbelser på at nå de strategiske mål, og i 2004 er Danfoss kommet tættere på dette mål gennem frasalg af en række selskaber, hvis aktiviteter lå uden for kerneforretningsområderne. De seneste frasalg betyder, at Danfoss ved indgangen til 2005 står med en styrket og mere lønsom kerneforretning. Selvom forretningen nu er koncentreret omkring kernekompetencerne, vil selskabsporteføljen løbende blive taget op til vurdering for at afgøre, om Danfoss fortsat er den rette ejer, eller om enkelte aktiviteter bedre ville kunne udvikle sig med nye ejere. Opkøb indgår også i Danfoss' bestræbelser på at blive globalt førende inden for de strategiske kerneforretningsområder, og derfor vil der i perspektivperioden løbende blive foretaget opkøb. Baseret på koncernens strategiske forretningsområder vurderer Danfoss løbende potentielle opkøbskandidater. Årsrapport Danfoss A/S

15 Danfoss Business System Et af de projekter, der skal medvirke til at sikre, at målene i perspektivplanen kan nås, er Danfoss Business System. Formålet er at skabe løbende forbedringer inden for alle dele af virksomhedens værdikæde - herunder indkøb, produktion, udvikling, salg og administrative funktioner. I 2004 har fokusområdet været produktionen, hvor der ved at reducere ikke-lønsomme aktiviteter i produktionsprocesserne kan findes betydelige besparelser. De væsentligste områder for forbedringer er eliminering af flaskehalse og etablering af et mere effektivt produktionsflow for at opnå en forbedret udnyttelse af produktionsapparatet. Behovet for produktivitetsforbedringer tilpasses individuelt fra fabrik til fabrik. Projektet med fokus på produktivitetsforbedringer fortsætter i de kommende år. Arbejdet med produktivitetsforbedringer har blandt andet medført, at flere områder i produktionen har øget produktiviteten med mere end 20%, hvilket har haft en positiv indflydelse på lønsomheden. Samlet forventes effektiviseringsforbedringerne at bidrage væsentligt til at realisere koncernens indtjeningsmål. Næste fase af Danfoss Business System gennemføres i salgsorganisationen, hvor tilsvarende programmer implementeres. Formålet med salgsprogrammet er dels at tilbyde kunderne en forbedret og endnu mere værdiskabende service, dels at effektivisere den administrative del af salgsprocessen. Salgsprogrammerne bliver udviklet i løbet af første halvår af 2005, og implementeringen forventes påbegyndt i løbet af andet halvår. Årsrapport Danfoss A/S

16 Koncernomsætning Fordelt på divisioner Koncernomsætning Fordelt på regioner Årsrapport Danfoss A/S

17 Koncernens resultat Index for råvarepriser Årsrapport Danfoss A/S

18 Vækstrater(procent) Vækst Valutakursændr. Valutakorrigeret vækst Frasolgte aktiviteter Tilkøbte aktiviteter Organisk vækst Andel af omsætningen Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division 6% -2% 8% -1% 9% 52% Danfoss Heating Division 14% 14% 9% 5% 25% Danfoss Motion Controls Division -5% -2% -3% -11% 8% 20% Andre selskaber 3% Danfoss Koncernen 6% -2% 8% -3% 2% 9% 100% EBIT-margin/RONA Årsrapport Danfoss A/S

19 Pengestrømme Netto rentebærende gæld Årsrapport Danfoss A/S

20 AKTIONÆRFORHOLD I fællesskab ejer Bitten og Mads Clausens Fond og familien Clausen alle udstedte A-aktier og et antal B-aktier svarende til 99,5% af stemmerne. A-aktierne giver ret til 10 stemmer for hver 100 DKK aktie (nominel værdi). Indehaverne af A-aktier har desuden fortegningsret til A-aktier ved eventuelle aktiekapitalforhøjelser. Herudover har ingen aktier særlige rettigheder. Yderligere har Danfoss ca medarbejderaktionærer, hvoraf ca. 25% er ansat i selskaber udenfor Danmark. Medarbejderaktionærer og ledende medarbejdere ejer tilsammen omkring 2% af aktiekapitalen og ca. 0,5% af stemmerne. Alle medarbejderaktier er B-aktier, og hver B-aktie giver ret til én stemme for hver 100 DKK aktie (nominel værdi). Aktionærer med over 5% af aktiekapitalen: Bitten og Mads Clausens Fond, Nordborg Clausen Controls A/S, Sønderborg Henrik Mads Clausen, Lake Forrest, USA Bente Skibsted, Lutry, Schweiz Aktierne i Danfoss er ikke frit omsættelige. Bitten og Mads Clausens Fond har forkøbsret til aktier, der ønskes overdraget til personer, der ikke er descendenter af Bitten og Mads Clausen. Udnytter fonden ikke denne forkøbsret, kan overdragelser kun ske efter aftale med bestyrelsen i Bitten og Mads Clausens Fond. Medarbejderaktier I foråret 2004 fik medarbejderne mulighed for at købe aktier i Danfoss (nominelt DKK 100) til den fastsatte markedskurs for 2004 på DKK. Det tilbud benyttede 110 medarbejdere sig af, og de købte tilsammen aktier. Disse aktier vil kunne sælges efter generalforsamlingen i Muligheden for at købe og sælge aktier i Danfoss til den årligt fastsatte markedskurs vil blive tilbudt en gang årligt i en begrænset periode umiddelbart efter generalforsamlingen. I efteråret 2004 blev der udbudt stk. nye B-aktier (nominelt DKK 100) til en favørkurs på 600 DKK til medarbejderne i Danfoss medarbejdere benyttede sig af muligheden og købte tilsammen aktier. Ud af de medarbejdere var i forvejen aktionærer, mens var nye. Aktierne er båndlagt i en periode på fem år regnet fra den 1. januar Båndlæggelsen udløber med virkning fra den 1. januar 2010, hvorefter aktierne vil kunne sælges. Ordningen for 2004 er dermed afsluttet. Kursudvikling for Danfoss aktien Kursen for Danfoss aktien fastsættes en gang årligt af Danske Bank umiddelbart inden den ordinære generalforsamling i april. I forbindelse med udstedelsen af de første medarbejderaktier i 2001 blev der således for første gang sat en markedskurs på aktien. I beregningsgrundlaget for kursen indgår blandt andet den økonomiske udvikling i Danfoss, koncernens forventninger til de kommende år, evnen til at overholde de udmeldte forventninger, den økonomiske udvikling i en række sammenlignelige selskaber og deres forventninger til fremtiden samt den generelle udvikling på aktiemarkedet. For 2004 har kursen været Udbytte og generalforsamling Bestyrelsen foreslår, at udbyttet for regnskabsåret 2004 fastsættes til 15%, svarende til ca. 152 mio. DKK (2003: 127 mio. DKK). Udbytteprocenten er forhøjet i forhold til 2003, hvor den var 12,5%. Udbyttet betales i danske kroner og er for danske aktionærer fratrukket 28% dansk udbytteskat, mens der for udenlandske aktionærer er trukket udbytteskat i henhold til sambeskatningsaftalerne mellem Danmark og de pågældende lande. Den ordinære generalforsamling finder sted i Nordborg den 15. april Årsrapport Danfoss A/S

21 Danfoss aktiens kursudvikling Geografisk fordeling af aktionærer Finanskalender Datoer for offentliggørelse af finansielle delårsrapporter i 2005: 17. maj kvartalsrapport september Halvårsrapport november kvartalsrapport 2005 Årsrapport Danfoss A/S

22 CORPORATE GOVERNANCE Danfoss har et todelt ledelsessystem bestående af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabets aktiviteter, mens direktionen har ansvaret for den daglige drift. God selskabsledelse baseres på nøgleord som ansvarlighed, integritet og åbenhed omkring koncernens aktiviteter spiller en væsentlig rolle. Det er vigtigt, at den enkelte leder forstår at handle inden for både egne beføjelser og lovgivningens rammer. Selskabets vedtægter samt en lang række procedurer omkring intern styring og kontrol er også elementer, der indgår i Danfoss' Corporate Governance. Generalforsamling Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af den fjerde måned efter regnskabsårets afslutning. Alle aktionærer, der har anmodet om et adgangskort, har adgang til generalforsamlingen. På generalforsamlingen har aktionærerne desuden mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelse og direktion. Aktionærerne kan indsende forslag til generalforsamlingens dagsorden, dog skal eventuelle forslag være indsendt til bestyrelsen senest den 1. marts for at kunne behandles på generalforsamlingen. Danfoss har både A- og B-aktier, hvor A-aktierne giver ret til 10 stemmer pr. aktie, og B-aktierne giver ret til én stemme pr. aktie. Beslutningerne på generalforsamlingen træffes med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af lovgivningen eller af Danfoss' vedtægter. Bestyrelse Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og har det overordnede ansvar for selskabets aktiviteter. Bestyrelsen fastlægger blandt andet de overordnede strategier og målsætninger. Bestyrelsen definerer desuden direktionens retningslinjer for den daglige drift af Danfoss. Beskrivelsen af fordelingen af arbejdsopgaverne mellem bestyrelsen og direktionen er fastlagt i en forretningsorden. På bestyrelsesmøder afgøres de foreliggende sager ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der holdes mindst fem bestyrelsesmøder årligt, og et af bestyrelsesmøderne holdes i forbindelse med et besøg på en af koncernens lokaliteter. Hvert år evalueres og opdateres blandt andet koncernens strategi, mål og perspektivplan. Bestyrelsen for Danfoss vil i løbet af 2005 vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at nedsætte forskellige bestyrelsesudvalg (som f.eks. revisionsudvalg) og dermed tilpasse sig den internationale udvikling inden for bestyrelsesarbejde. Danfoss' bestyrelse består af ni medlemmer: Seks generalforsamlingsvalgte, tre medarbejdervalgte samt Bitten Clausen, der af bestyrelsen er udnævnt til æresmedlem. De generalforsamlingsvalgte vælges for en periode på et år ad gangen, således at samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg på den ordinære generalforsamling. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er i henhold til lovgivningen på valg hvert fjerde år og er på valg i Årsrapport Danfoss A/S

23 Bestyrelsen består af Generalforsamlingsvalgt: Henrik E. Nyegaard (formand), Tom Kähler (næstformand), Jørgen M. Clausen, Peter M. Clausen, Sven Murmann og Bente Skibsted. Medarbejdervalgt: Niels Christian Jørgensen, Arno Knöpfli og Henning Wendelboe. Æresmedlem: Bitten Clausen. Bestyrelsesmedlemmerne behøver ikke at være aktionærer i Danfoss, og aldersgrænsen for valgte medlemmer er 70 år. Bestyrelsens sekretær er kommunikationsdirektør Ole M. Daugbjerg. Direktion Direktionen, der kan bestå af to til seks medlemmer, har det daglige ansvar for Danfoss' drift og ansættes af bestyrelsen. Den nuværende aldersgrænse for direktionsmedlemmer er 65 år. Ved udgangen af 2004 bestod direktionen af fire medlemmer, henholdsvis administrerende direktør Jørgen M. Clausen og koncerndirektørerne Ole Steen Andersen, Niels B. Christiansen og Hans Kirk. Direktionen holder formelle direktionsmøder en gang ugentligt. I henhold til forretningsordenen skal direktionen sørge for, at blandt andet følgende områder behandles mindst én gang årligt i forbindelse med et af bestyrelsesmøderne: Vurdering af interne kontrolfunktioner, herunder IT-sikkerhed Sikring af kapitalberedskab, bogføring og formueforvaltning Etablering af risikostyringssystemer, herunder forsikringsforhold og valutastyring Gennemgang og ajourføring af forretningsorden, Corporate Governance politik og interne regelsæt Udarbejdelse af budget, treårs planer og perspektiver Revision Revisionen skal varetage aktionærernes og offentlighedens interesser. På den ordinære generalforsamling vælges et uafhængigt revisionsselskab til at varetage de revisionsmæssige opgaver frem til næste generalforsamling. På den seneste generalforsamling i 2004 blev revisionsfirmaet KPMG C.Jespersen valgt som koncernrevisor frem til næste ordinære generalforsamling. I 2003 blev der indgået en aftale med KPMG C.Jespersen om, at selskabet foruden at være koncernrevisor også varetager revisionsopgaverne for samtlige Danfoss' datterselskaber i både ind- og udland. Denne aftale genforhandles årligt. Rapportering Alle koncernens selskaber rapporterer årsrapporten samt kvartalsrapporter i et og samme rapporteringsmiljø. Derved sikres fuld gennemsigtighed på tværs af alle koncernens enheder. Rapporteringen er udarbejdet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). Koncernes corporate citizenship rapportering finder sted indenfor rammerne af FN's Global Compact. Med henblik på at minimere koncernens risici gennemgås de enkelte selskabers rapportering af centralt placerede regnskabscontrollere. Mindst en gang årligt forholder bestyrelsen sig til det interne kontrolmiljø. Ansvaret for Danfoss Koncernens samlede rapportering er forankret hos kommunikationsdirektør Ole M. Daugbjerg og økonomidirektør Per Have. Risikostyring Se afsnittet Finansiel og operationel risikostyring. Årsrapport Danfoss A/S

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 Indhold Beretning og regnskab Ledelsesberetning for.................................. 4 Danfoss Divisioner.........................................................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Organisation Kort om Danfoss en Danfoss er globalt førende inden for energieffektive løsninger, der sparer

Læs mere

ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S

ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S INDHOLD Beretning........................................ 2 Refrigeration & Air Conditioning.................... 8 Heating & Water................................. 12 ÅRSRAPPORT

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Årsrapport 2014/2015

Årsrapport 2014/2015 Årsrapport 2014/2015 egetæpper... 2 Koncernoversigt... 3 Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Kort om egetæpper... 6 Hovedpunkter... 6 Risikostyring... 9 Forsknings- og udviklingsaktiviteter.....................................................................................

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2003 ISS A/S

Årsrapport 2003 ISS A/S Årsrapport 2003 Årsrapport 2003 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING GENNEMGANG AF DRIFTEN 6 Hoved- og Nøgletal 50 create2005 7 Årsberetning 52 Segmentoversigt 14 Corporate Governance

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for Arkil Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for Arkil Holding A/S Nasdaq OMX Regnskabsmeddelelse for Bestyrelsen for har på sit møde i dag behandlet og vedtaget koncernens årsrapport for 2012. Hovedpunkter 2012 Omsætningen blev 2.881,8 mio. kr. mod 2.568,5 mio. kr. i

Læs mere

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Årsrapport 2009/10 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 Resultatopgørelse Omsætning 9.537 8.820 8.463 8.042 6.709 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen Fakta om Danfoss Danfoss Koncernen Danfoss A/S er en international koncern, der er førende inden for forskning, udvikling og produktion af mekaniske og elektroniske komponenter og systemløsninger. Vore

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Årsrapport 2002 ISS A/S

Årsrapport 2002 ISS A/S Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 ISS A/S Indhold 3 Til vore interessenter LEDELSESBERETNING REGNSKAB 6 Hoved- og nøgletal 68 Ledelsens Regnskabspåtegning 7 Årsberetning 69 Revisionspåtegning 13 Corporate

Læs mere

egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr. 38 45 42 18 egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr. 38 45 42 18 Til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Nærværende regnskab er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2012 (Dirigent) Indhold

Læs mere

årsregnskabsmeddelelse 2014

årsregnskabsmeddelelse 2014 Selskabsmeddelelse nr. 2, den 27. marts 2015 Årsregnskabsmeddelelse årsregnskabsmeddelelse 2014 Dantherm realiserede i 2014 en omsætning på DKK 441 mio. mod DKK 482 mio. i 2013. Driftsresultatet (EBIT)

Læs mere

Årsrapport 2013/2014

Årsrapport 2013/2014 Årsrapport 2013/2014 egetæpper... 2 Koncernoversigt... 3 Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Kort om egetæpper... 6 Hovedpunkter... 6 Risikostyring... 8 Forsknings- og udviklingsaktiviteter.....................................................................................

Læs mere

Årsrapport 2003 GN Store Nord

Årsrapport 2003 GN Store Nord GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1999-2003 Ledelsens beretning 7 Fjerde kvartal 2003 7 Året 2003 8 Forventninger til 2004

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 GENERALFORSAMLING 2014 Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april 2014 kl. 15.00 på

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2002

BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2002 BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedpunkter 3 Nøgletal 4 Ledelse 5 Forord 6 Aktionærforhold 8 Corporate Governance 11 Miljø 15 Ledelsesberetning 18 Ledelses- og revisionspåtegning

Læs mere

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale Årsrapport 2003 Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale valutaer og øge salget af Carlsberg-øl med

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I årsrapport 12 selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon > 96 30 60 00 Hjemmeside > www.sanistaal.com E-mail > sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr. > 42 99 78 11 Stiftet

Læs mere