MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Danfoss A/S 2004

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Beretning og Regnskab Hoved- og nøgletal DKK Hoved- og nøgletal EUR Beretning Ledelsens beretning Aktionærforhold Corporate Governance Divisioner Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Heating Division Danfoss Motion Controls Division Danfoss Services Sauer-Danfoss Inc. Regnskab Finansiel og operationel risikostyring Ledelses- og revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance aktiver Balance passiver Pengestrømsopgørelse Udvikling i egenkapital Noteoversigt Koncernoversigt Organisation Corporate Citizenship Corporate Citizenship Mennesker og værdier Global Compact Global Compact Regnskabsprincipper Årsrapport Danfoss A/S

3 KONCERN HOVED- OG NØGLETAL mio. DKK RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift Andel af resultat i assoc./joint ventures Finansielle poster Resultat før skat Danfoss A/S' andel af årets resultat BALANCE Totale aktiver Nettoinvesteringer (ekskl. goodwill) Nettoinvesteringer i goodwill Egenkapital i alt Rentebærende gæld Netto rentebærende gæld PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frit cash flow Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Likvide beholdninger, ultimo Antal medarbejdere NØGLETAL RONA 10,3% 8,9% 10,7% 16,7% 15,4% EBIT margin 4,8% 4,2% 4,8% 7,2% 6,6% EBITDA margin 10,8% 10,0% 10,5% 12,9% 10,7% Nettoinvesteringsprocent 2,3% 8,0% 4,8% 10,5% 7,4% Resultatgrad 5,0% 3,3% 5,0% 6,7% 6,7% Egenkapitalens forrentning 8,2% 5,1% 7,6% 10,5% 10,2% Soliditetsgrad 54,2% 55,6% 55,8% 55,5% 60,3% Gearing 14,0% 16,9% 4,8% 5,2% 2,1% Ovennævnte nøgletal er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. Årsrapport Danfoss A/S

4 DEFINITIONER RONA (Return On Net Assets) Resultat af primær drift i % af gennemsnitlige nettoaktiver. Ved nettoaktiver forstås aktiver i alt med fradrag af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures, likvide beholdninger, hensatte forpligtelser samt ikke-rentebærende gæld EBIT margin Resultat af primær drift i % af nettoomsætning EBITDA margin Resultat af primær drift tillagt af- og nedskrivninger i % af nettoomsætning Nettoinvesteringsprocent Nettoinvestering i % af nettoomsætning. Ved nettoinvesteringer forstås samlet til- og afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver (inklusiv ved køb og salg af virksomheder), bortset fra goodwill Resultatgrad Resultat før skat i % af omsætning Egenkapitalens forrentning Koncernens andel af årets resultat i % af gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad Egenkapital i % af passiver ultimo Gearing Netto rentebærende passiver i % af egenkapital ultimo Årsrapport Danfoss A/S

5 KONCERN HOVED- OG NØGLETAL mio. EUR RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift Andel af resultat i assoc./joint ventures Finansielle poster Resultat før skat Danfoss A/S' andel af årets resultat BALANCE Totale aktiver Nettoinvesteringer (ekskl. goodwill) Nettoinvesteringer i goodwill Egenkapital i alt Rentebærende gæld Netto rentebærende gæld PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frit cash flow Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Likvide beholdninger, ultimo Antal medarbejdere OMREGNINGSFAKTOR MELLEM DKK OG EUR Resultat- og pengestrømsopgørelse (gennemsnitskurs 100 EUR) 745,37 745,24 743,05 743,07 743,98 Balance (kurs pr. 31. december 100 EUR) 746,31 743,57 742,43 744,46 743,81 NØGLETAL RONA 10,3% 8,9% 10,7% 16,7% 15,4% EBIT margin 4,8% 4,2% 4,8% 7,2% 6,6% EBITDA margin 10,8% 10,0% 10,5% 12,9% 10,7% Nettoinvesteringsprocent 2,3% 8,0% 4,8% 10,5% 7,4% Resultatgrad 5,0% 3,3% 5,0% 6,7% 6,7% Egenkapitalens forrentning 8,2% 5,1% 7,6% 10,5% 10,2% Soliditetsgrad 54,2% 55,6% 55,8% 55,5% 60,3% Gearing 14,0% 16,9% 4,8% 5,2% 2,1% Ovennævnte nøgletal er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. Årsrapport Danfoss A/S

6 LEDELSENS BERETNING Resumé Danfoss fik i 2004 et resultat før skat på mio. DKK. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Koncernens resultat blev skabt efter en vækst i omsætningen på 6%, idet omsætningen steg til 16,3 mia. DKK fra 15,4 mia. DKK i Resultatet af den primære drift før indregning af andre driftsindtægter og driftsudgifter steg med 20% til 918 mio. DKK, mens resultatet af den primære drift (EBIT) blev på mio. DKK. For 2005 venter Danfoss en omsætning i størrelsesordenen 16,25-16,75 mia. DKK. Renset for frasalg svarer det til en vækst på mellem 4,5% og 7% i forhold til Resultat af den primære drift (EBIT) forventes at blive i niveauet mio. DKK. Eventuelle effekter af fremtidige tilkøb og frasalg er ikke indregnet i forventningerne. Resultatopgørelse Omsætningen steg i 2004 til mio. DKK fra mio. DKK i 2003, hvilket svarer til en vækst på 6%. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg er der tale om en vækst i omsætningen på 9%, hvilket er en forbedring i forhold til 2003, hvor den tilsvarende vækst var på 5%. Den positive salgsudvikling fra slutningen af 2003 fortsatte gennem første halvdel af 2004, hvor der generelt var vækst på koncernens markeder. Den svage dollar i kombination med stigende råvarepriser lagde en dæmper på opsvinget i andet halvår. Salgsudviklingen var dog stadig positiv, selvom vækstraterne var aftagende. Salget på markederne i Østeuropa, Rusland og Asien, herunder Kina, der tilsammen tegner sig for mere end 20% af omsætningen, viste fortsat pæne tocifrede vækstrater. Det samme gælder markederne i Nord- og Latinamerika, der også udviste en positiv salgsudvikling med tocifrede vækstrater. Det europæiske marked viste kun en mindre fremgang, og især det tyske marked var præget af stagnation. Det ventes ikke, at situationen i Tyskland ændrer sig væsentligt i løbet af De stigende råvarepriser på blandt andet kobber, messing, stål og olie har gennem 2004 påvirket produktionsomkostningerne og har derved haft en negativ indvirkning på indtjeningen. For at imødegå denne udvikling har koncernen hævet priserne på en række af de produkter, der har været hårdest ramt af stigende råvarepriser. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter steg med 20% til 918 mio. DKK. Den positive udvikling i salget gav gennem det meste af året en bedre kapacitetsudnyttelse. Kombineret med et målrettet arbejde med produktivitetsforbedringer og en vellykket integration af de i 2003 og 2004 tilkøbte virksomheder bidrog det til en forbedret indtjening i Omkostninger til driften af koncernens»productivity programme«, der skal udbrede Lean Manufacturing til alle koncernens produktionssteder, beløb sig i 2004 til ca. 66 mio. DKK. Produktivitetsprogrammet har i første fase været fokuseret på produktivitetsforbedringer i produktionen og skal i de næste faser desuden bidrage til effektivisering af logistik, salgs- og administrationsfunktionerne. Resultaterne forventes at vise sig i løbet af de kommende år. Resultatet af den primære drift (EBIT) faldt med 2% til mio. DKK fra mio. DKK. Faldet i EBIT i forhold til sidste år skyldes, at EBIT i 2003 indeholdt engangsindtægter fra salg af Årsrapport Danfoss A/S

7 aktiviteter og engangsnedskrivninger på netto i alt 341 mio. DKK. Det tilsvarende tal for 2004 er 165 mio. DKK. Resultatet af den primære drift blev på linie med de forventninger, koncernen havde ved indgangen til året. Her lå forventningerne til EBIT i niveauet 825 mio. DKK til 925 mio. DKK eksklusiv engangsindtægter. På baggrund af et positivt resultat for de første seks måneder blev forventningerne opjusteret ved halvåret, således at omsætningen forventedes at blive i niveauet 16,0-16,5 mia. DKK, og EBIT forventedes at blive i niveauet mio. DKK inklusive engangsindtægter. Resultatet betegnes derfor som tilfredsstillende, da resultatet af den primære drift blev mio. DKK. Resultatandelen før skat fra Sauer-Danfoss udgjorde 145 mio. DKK, hvilket er en stigning på 146% i forhold til samme periode året før. Sauer-Danfoss havde i 2004 en vækst i både omsætning og indtjening. Finansielle indtægter og udgifter udgjorde netto -121 mio. DKK, hvilket er et fald på 17 mio. DKK. Ændringen kan tilskrives lavere renteudgifter samt valuta- og aktiekursreguleringer. Resultat før skat steg til mio. DKK fra mio. DKK, hvilket svarer til en stigning på 7% i forhold til Koncernens andel af årets resultat efter skat udgjorde 775 mio. DKK mod 744 mio. DKK i Det er en stigning på 4%. Resultatet betegnes som tilfredsstillende, når der tages hensyn til de stigende råvarepriser og faldende vækstrater, der har præget andet halvår af RONA måler koncernens evne til at forrente nettoaktiverne. I 2004 blev RONA på 15,4% mod 16,7% i Faldet skyldes primært, at 2003 indeholdt engangsindtægter fra salg af aktiviteter og engangsnedskrivninger, der var ca. 176 mio. DKK større end det tilsvarende tal for Egenkapitalen steg til mio. DKK fra DKK, svarende til en vækst på 9%, mens soliditetsgraden er øget til 60,3% fra 55,5%. Pengestrømsopgørelse - frit cash flow Det frie cash flow, der sammensættes af pengestrømme fra driften på mio. DKK og pengestrømme fra investeringer på -919 mio. DKK, udgjorde 281 mio. DKK mod 112 mio. DKK i Stigningen i det frie cash flow skyldes primært et lavere investeringsniveau, og indtægter som følge af frasalg af aktiviteter. Pengestrømme fra driftsaktivitet blev på mio. DKK, hvilket er et fald på 54 mio. DKK i forhold til Det svarer til et fald på 4%. På trods af blandt andet mindre betalte skatter og færre renteudgifter reducerede en større binding i driftskapitalen pengestrømmen fra driften, og stigende lagerbindinger blev kun delvist opvejet af en stigende leverandørgæld. Koncernen havde i 2004 fokus på nedbringelse af antallet af debitordage. På trods af den øgede aktivitet lykkedes det at reducere antallet af debitordage til 65,5 i 2004 fra 68,3 året før. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -919 mio. DKK, hvilket svarer til et fald i investeringerne på 223 mio. DKK eller 20%. Øgede investeringer i bygninger, maskiner mv. på ca. 500 mio. DKK har medvirket til at hæve det samlede investeringsniveau væsentligt i forhold til I 2004 blev der ikke foretaget akkvisitioner på niveau med Fokuseringen på kerneforretningen medførte, at en række ikke-kerneforretningsrelaterede aktiviteter blev solgt. Det betød, at de samlede pengestrømme som følge af køb og salg af virksomheder er på 355 mio. DKK mod -382 mio. DKK i Finansielt beredskab Som en konsekvens af en forbedret indtjening kombineret med en slankning af koncernbalancen som følge af frasalg steg soliditetsgraden til 60,3% fra 55,5% i Årsrapport Danfoss A/S

8 Netto rentebærende gæld faldt til 167 mio. DKK i 2004 fra 377 mio. DKK året før, svarende til en reduktion på 56%. Det medfører, at koncernens gearing (nettorentebærende gæld i procent af egenkapital) faldt, idet den i 2004 var på 2,1%, imod 5,2% i Det er Danfoss' politik at opretholde et betydeligt langfristet finansielt beredskab. Koncernen rådede pr. 31. december 2004 over uudnyttede, langfristede kredittilsagn på cirka 3,4 mia. DKK (3,0 mia. DKK). Forskning og udvikling Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Danfoss Koncernen foregår primært i de enkelte forretningsområder. I 2004 blev der på koncernniveau anvendt ca. 3,5% af omsætningen på forskning og udvikling eksklusive venture aktiviteter. Dette niveau har været fastholdt over de senere år. For at styrke innovationen og understøtte væksten i koncernen er der i de kommende år afsat yderligere midler til aktiviteter inden for forskning og udvikling. Danfoss har i 2004 blandt andet udviklet en ny type kompressor, der anvender CO 2 som kølemiddel, og et nyt ventilprogram til industriel køling, der kombinerer kendte og nye teknologier, og som blev tildelt den prestigefyldte amerikanske innovationspris AHR Innovation Award og ligeledes fik en guldmedalje ved den internationale fødevaremesse Polagra International Food Fair i Polen. Indenfor køling og air conditioning har der ligeledes været et gennembrud med Danfoss Turbocors nye oliefri centrifugalkompressor, der giver et reduceret energiforbrug på op til 30-40%. På varmemarkedet er der i 2004 blandt andet introduceret termostater til håndklædetørrere med fokus på produktets design, og der er desuden sket en væsentlig fornyelse i produktprogrammet for radiatortermostater på det polske marked. Endvidere er der introduceret et nyt sortiment af indendørs- og udendørstermostater til elektrisk gulvvarme. Og produktprogrammet til markedet for oliebrændere er udvidet med nye oliepumper og tændenheder til hedtvandsrensere. Danfoss Motions Controls Division introducerede blandt andet den første version af en ny modulær og fleksibel generation af frekvensomformere VLT AutomationDrive, et nyt design af High Power frekvensomformere, et komplet Softstarter program og et nyt softwaresystem, MCT10. VLT AutomationDrive vandt den prestigefyldte if design award Prisen blev givet for den mest brugervenlige betjening, og Danfoss blev valgt ud af deltagere fra 34 lande i kategorien»interface«. For yderligere informationer om produktudvikling og markedsintroduktioner henvises de enkelte divisioners beretninger. For at sikre rettighederne til udnyttelse af forskningsresultaterne indgiver koncernen årligt en lang række patentansøgninger på nye opfindelser. I 2004 blev der indgivet 71 nye ansøgninger, mens koncernen i alt fik godkendt 222 patenter. Det samlede antal aktive patenter er ved udgangen af 2004 på 872. Danfoss Venture I 2004 blev der lanceret en ny strategi for ventureaktiviteterne, således at der nu både fokuseres på eksterne og interne ventures. Danfoss anvendte i mio. DKK på venture aktiviteter og koncernen har som mål at bruge mellem 100 og 150 mio. DKK årligt til at fremme udviklingen af nye ideer og sikre en bedre adgang til viden om udvikling af nye teknologier. Pengene vil ligeledes blive brugt til at investere i selskaber og ideer uden for koncernen, der på sigt har et potentiale til at kunne styrke eller udvide de eksisterende forretningsområder. Når koncernen investerer i et eksternt venture, sker det typisk ved at indtræde i ejerkredsen som minoritetsaktioner med en ejerandel på under 20%. Danfoss stiller krav om en plads i bestyrelsen, og at der opstilles konkrete forretningsplaner. For at et venture kan få tildelt yderligere finansiering fra Danfoss, er det vigtigt, at forventningerne i forretningsplanerne indfries, og at de enkelte delmål derved opfyldes. Årsrapport Danfoss A/S

9 For at fastholde og placere interne ideer til gavn for de eksisterende kerneforretninger og for at kunne fokusere på ideer, der falder uden for den eksisterende forretning, er det vigtigt at have et centralt sted, hvor disse forankres. Danfoss Venture formidler både ideer og ventures til de relevante steder i koncernen, og Danfoss Ventures medvirker til, at de rigtige ideer vælges og sponsoreres. Alle interne ideer vil blive styret på samme måde som et venture. Danfoss lægger således vægt på, at både interne og eksterne ventures bliver styret på samme måde. Hvert venture vil have sin egen bestyrelse med en højtplaceret leder i Danfoss i spidsen. Alle ventures skal udarbejde forretningsplaner og indfri delmål for at kunne opnå finansiering til den videre udvikling. Styring og koordinering af disse aktiviteter vil komme til at foregå i regi af Danfoss Venture i tæt samarbejde med koncernens divisioner. Risikofaktorer Som et led i den løbende risikostyring forsøger Danfoss kontinuerligt at identificere de risikofaktorer, der kan få en negativ indvirkning på koncernens aktiviteter, finansielle resultater eller den fremtidige vækst. Risikostyringen koordineres af koncernens risk management funktion og er baseret på en decentral forankring i koncernens forretningsenheder. De identificerede risikoområder, der overvåges, er blandt andet de finansielle og operationelle, de kunde- og konjunkturrelaterede samt de risici, der relaterer sig til virksomhedens miljømæssige og sociale ansvar. Finansiel og operationel risikostyring Den finansielle og operationelle risikostyring varetages af Danfoss' centrale finansafdeling i samarbejde med koncernens forretningsenheder. For en nærmere beskrivelse se afsnittet: Finansiel og operationel risikostyring Retssager Danfoss er part i enkelte retssager. Det er ledelsens opfattelse, at udfaldet af disse retssager ikke vil have en væsentlig indfydelse på koncernens økonomiske stilling. Tab på kunder Risikoen for tab på kunder er primært forbundet med kundernes manglende betaling for allerede leverede produkter. Koncernen leverer mange forskellige produkter til kunder over hele verden, og ingen kunder er individuelt store nok til at udgøre en risiko for forretningskritiske tab. Produktrisiko Selvom hovedparten af Danfoss' produkter ikke i sig selv udgør nogen risiko under anvendelse, kan de indgå som delkomponenter i slutprodukter, der evt. udgør en risiko for omgivelserne. Danfoss investerer derfor både penge og tid på at sikre, at produkterne er miljøvenlige og sikre at bruge for kunderne. Miljø Danfoss' miljøarbejde tager udgangspunkt i en række interne regler og standarder, der er formuleret i koncernens miljøpolitik. Foruden disse regler skal alle koncernens fabrikker leve op til de krav, der stilles fra de lokale myndigheder i de lande, hvor fabrikkerne er placeret. Alle koncernens produktionsanlæg skal være omfattet af miljøledelsessystemer efter den internationale miljøledelsesstandard ISO Miljøledelsessystemerne sikrer, at belastningen nedbringes ved kilden, og at miljøarbejdet forankres i hele organisationen. Miljøledelse sikrer desuden, at Danfoss opnår væsentlige besparelser på ressourcer og omkostninger til bl.a. affaldsbortskaffelse. 81% af koncernens 53 fabrikker, der indgår i miljøregnskabet, er miljøcertificerede, mens 11% er på vej til at blive det. De sidste 8% er primært montagefabrikker, der er for små til et decideret miljøledelsessystem. Koncernens forebyggende miljøarbejde betyder endvidere, at ingen af produktionsanlæggene står overfor større investeringer som følge af nye miljøkrav. Årsrapport Danfoss A/S

10 Indførelsen af tre nye EU-direktiver vedrørende genbrug af elektroniske produkter, forbud mod en række stoffer i elektronik samt krav til miljørigtig udvikling af energiforbrugende produkter, vil i de kommende år påvirke indtjeningen. Det skønnes, at de tre direktiver vil betyde øgede udgifter på mellem 30 og 40 mio. DKK årligt. Direktivet vedrørende genbrug af elektroniske produkter (WEEE) træder i kraft i 2005, og forbuddet mod en række stoffer i elektronik (RoHS) træder i kraft i Direktivet om miljørigtig udvikling af energiforbrugende produkter (EuP) ventes at træde i kraft 2007 eller Et godt arbejdsmiljø er først og fremmest et spørgsmål om holdninger i ledelsen. Det er vigtigt for Danfoss, at medarbejderne har et sundt og sikkert arbejdsmiljø, samt at der tages hensyn til de krav om sundhedsfremme og rummeligt arbejdsmarked, der blandt andet er indeholdt i den danske bekendtgørelse 923 om certificeret arbejdsmiljøledelse. På den baggrund er de fleste danske fabrikker i 2004 blevet certificeret efter den internationale specifikation for arbejdsmiljøledelse, OHSAS Alle fabrikker modtog certifikat i løbet af For nogles vedkommende opnåedes også certifikat efter bekendtgørelse 923. De resterende mindre fabrikker afslutter certificeringen i løbet af Det vil i 2005 blive overvejet om Danfoss' fabrikker udenfor Danmark også skal gennemføre en arbejdsmiljøcertificering efter OHSAS Afsnittet om Corporate Citizenship indeholder en række yderligere informationer om koncernens miljøforhold. FN's Global Compact Danfoss tilsluttede sig i 2002 Global Compact, der er FN's opfordring til erhvervslivet om at medvirke til at skabe en bæredygtig udvikling i verden. Global Compact er valgt som rammen for, hvordan Danfoss forvalter sit sociale og miljømæssige ansvar internt og eksternt. Yderligere oplysninger om Danfoss' forvaltning af det sociale og miljømæssige ansvar kan findes i afsnittet om Corporate Citizenship. Koncernens organisation Danfoss ændrede pr. 1. januar 2005 navn på sine kerneforretningsområder. Koncernen vil fortsat være organiseret omkring tre forretningsområder, der fremover betegnes som divisioner: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division, Danfoss Heating Division (inklusive Danfoss Water Controls) og Danfoss Motion Controls Division. I årsrapporten for 2004 har koncernen valgt at anvende de nye betegnelser. Salget foregår primært via regionalt opdelte salgsorganisationer inden for de enkelte divisioner. Divisionerne omfatter en række Business Units, der varetager udvikling og produktion inden for forskellige produktgrupper. Koncernens ventureaktiviteter understøttes af Danfoss Venture, mens ventureaktiviteterne er organisatorisk placeret i enten Danfoss Innovation, Danfoss Bionics eller i en af divisionerne. Danfoss omfatter endvidere en række fælles stabs- og servicefunktioner. Køb af virksomheder, forretningsudvidelser og etableringer i 2004 Den 1. januar 2004 købte Danfoss Gemina Termix A/S i Sunds med 50 ansatte og en omsætning på 85 mio. DKK. Selskabet er leverandør af vandvarmere og fjernvarmestationer til lejligheder, parcelhuse og større bygninger. Købet af Gemina Termix var et led i koncernens strategi om at blive den førende udbyder inden for fjernvarmeindustrien. Selskabet indgår i regnskabet pr. 1. april Danfoss øgede pr. 2. april sin ejerandel i Convec A/S, Karlslunde, til 97% fra tidligere 39%. I december købte koncernen de resterende 3%. Convec A/S producerer et konvektorsystem, der bruges til både opvarmning og komfortkøling. Selskabet har tre ansatte. Danfoss Koncernen indgik med virkning fra 1. maj 2004 en aftale om et strategisk eksportsamarbejde med DanTaet A/S, Odense. Aftalen Årsrapport Danfoss A/S

11 medfører, at Danfoss globalt og eksklusivt skal markedsføre DanTaet A/S' læksikringsprodukter inden for fjernvarme. I juni indgik Danfoss en aftale med Turbocor Inc. i Montreal, Canada, om etablering af et 50/50 joint venture selskab med navnet Danfoss Turbocor Compressors Inc. Selskabet har 70 ansatte og er etableret med Turbocors nuværende produktlinie af oliefri centrifugalkompressorer. Selskabet har hovedsæde i Montreal, Canada. Det første spadestik til ny fabrik på m 2 i Wuqing, Kina, blev taget i juni. Byggeriet til ca. 50 mio. DKK ventes færdiggjort i Samtidig blev udvidelsen af den eksisterende fabrik til i alt ca m 2 produktion færdig. Fabrikken omfatter nu i alt m 2 produktionsareal. I Rusland blev der i samme måned igangsat et nyt fabriksbyggeri på m 2 i Istra-regionen uden for Moskva. De nye faciliteter opføres som erstatning for de nuværende, lejede lokaler i Moskva. Byggeriet, der beløber sig til ca. 130 mio. DKK, ventes at stå færdig i september I november indgik Danfoss en aftale med Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene om at overtage fondens ejerandel i Danfoss (Tianjin) Limited, Kina, således at Danfoss nu ejer 100% mod tidligere 80%. I december indgik Danfoss en aftale med Investeringsfonden for Østlandene om at overtage fondens ejerandel i ZAO Danfoss i Moskva, Rusland, således at Danfoss nu ejer 100% mod tidligere 75%. Endvidere har Danfoss i lighed med tidligere år investeret i en række ventures henover året. Salg af virksomheder i 2004 Danfoss solgte i april hovedparten af sine kølegrossistvirksomheder, der er samlet i Elsmark Gruppen, til den svenske koncern G & L Beijer. Frasalget var et led i Danfoss' bestræbelser på at koncentrere aktiviteterne omkring kerneforretningerne. Elsmark Gruppen har en omsætning på ca. 735 mio. DKK og ca. 330 ansatte. Aktiviteterne indgår i regnskabet frem til 30. september I oktober indgik Danfoss en aftale med investeringsfonden 3i og selskabets ledelse om, at de erhvervede 75% af Danfoss Marine Systems, som har ca. 330 ansatte og en omsætning på ca. 400 mio. DKK. Danfoss fortsætter som finansiel partner med 25% ejerskab af virksomheden. Danfoss har i slutningen af december indgået en aftale om salg af Danfoss Analytical A/S, Sønderborg, til det amerikanske selskab Danaher med forventet overtagelse i starten af Salget er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse af aftalen. Danfoss Analytical har 77 ansatte og omsatte i 2004 for 68 mio. DKK. Medarbejderforhold Danfoss Koncernen havde ved udgangen af medarbejdere, hvilket er en stigning på 94 ansatte i forhold til Antallet af medarbejdere er i løbet af 2004 reduceret med 595 som følge af frasalg af aktiviteter, mens der i forbindelse med tilkøb af nye selskaber er kommet 167 nye medarbejdere til. Den reelle vækst i antallet af medarbejdere er 3%. Medarbejderne fordeler sig med i Europa ( i 2003), i Nordamerika inkl. Mexico (1.572), i Asien-Pacific (912) og 559 i øvrige regioner (561). I Danmark var der ved udgangen af 2004 ansat medarbejdere mod året før. I 2004 blev der gennemført en global medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Danfoss. Denne viste blandt andet, at motivation og tilfredshed blandt medarbejderne som helhed er tilfredsstillende og bedre end gennemsnittet hos sammenlignelige virksomheder. Undersøgelsen fremhævede dog også nogle indsatsområder, herunder at der skal gøres mere for medarbejdernes personlige og faglige udvikling, og at der skal fokuseres mere på ledernes evner til at kommunikere og udvise leadership. Læs mere om undersøgelsen i afsnittet Mennesker og værdier. Årsrapport Danfoss A/S

12 Viden For at Danfoss kan fastholde, udvikle og tiltrække de bedst kvalificerede medarbejdere, kræver det blandt andet, at koncernen kan tilbyde attraktiv løn og kompetencegivende efteruddannelse, samt at Danfoss som virksomhed har et omdømme som medarbejderne og potentielle nye medarbejdere kan identificere sig med. Danfoss er en global koncern, og lønniveauet er forskelligt i de lande, hvor Danfoss har sine aktiviteter. Det er koncernens målsætning at tilbyde alle sine ansatte en attraktiv løn, der kan konkurrere med andre virksomheder i de områder, hvor koncernens ansatte befinder sig. Der blev i efteråret gennemført en intern undersøgelse, der viste, at lønniveauet i hovedparten af alle Danfoss' selskaber mindst svarer til det nationale minimumsniveau. I hovedparten af selskaberne ligger lønnen over dette niveau. Udviklingen af de nødvendige kompetencer for medarbejderne foregår både eksternt og internt. Internt sker det i regi af Danfoss Academy og Danfoss Management Institute. De to interne uddannelsesinstitutioner gennemførte i 2004 sammenlagt undervisningsdage, hvilket er ca. 9% mere end i I forbindelse med, at medarbejdertilfredshedsundersøgelsen viste, at der var et behov for mere»leadership«i koncernen, skal dette nu aktivt inddrages i den fremtidige lederudvikling. Det skal gennem øget uddannelse sikres, at Danfoss får endnu bedre ledere, og at disse forstår og evner at håndtere de udfordringer, der er i en global virksomhed. Medarbejdernes behov for videreuddannelse bliver også aktivt inddraget i den løbende medarbejderudvikling. Danfoss Koncernen brugte i 2004 ca. 110 mio. DKK på uddannelse af medarbejdere, hvilket er en stigning på ca. 9% i forhold til At kunne identificere sig med virksomhedens værdier spiller i dag en større og større rolle, når potentielle medarbejdere overvejer at skifte arbejdsplads. Danfoss Koncernen er bevidst om, at det er koncernens handlinger og adfærd, omverdenen bedømmer Danfoss på. Gennem åben kommunikation og dialog såvel internt som eksternt er det i de senere år lykkedes at øge kendskabet til koncernens Vision og kerneværdier. Det har også medført, at Danfoss' omdømme generelt er blevet styrket. Det resulterede blandt i, at Danfoss i 2004 blev målt til at have det næstbedste omdømme i Danmark. I forhold til undersøgelsen fra 2003 er dette en klar forbedring, idet resultatet da blev en sjetteplads. Analysen foretages hvert år af Reputation Institute, der er en global organisation af ledende akademiske kræfter i samarbejde med analysefirmaet Harris Interactive. Ændring i bestyrelse og direktion På Danfoss' generalforsamling den 16. april 2004 blev Sven Murmann valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Henrik E. Nyegaard som formand og Tom Kähler som næstformand. Bestyrelsen har 1. november 2004 ansat Niels B. Christiansen, 38 år, som ny koncerndirektør i Danfoss. Niels B. Christiansen kommer fra en stilling som adm. direktør og CEO i GN Netcom. Aflønning af bestyrelse og direktion Bestyrelsesmedlemmerne får et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. Der kan ud over ovennævnte honorar tillægges enkelte af bestyrelsens medlemmer vederlag for udførelsen af særlige hverv. Der har i 2004 ikke været udbetalt ekstra vederlag. I 2004 var det samlede honorar for bestyrelsen på 2,0 mio. DKK. Udover honoraret får bestyrelsen tildelt aktiekøbsrettigheder. Medlemmerne af direktionen har individuelle aflønningspakker, der reguleres en gang årligt af bestyrelsen. Udover den faste løn indgår der en bonusordning, der er relateret til den økonomiske udvikling i Danfoss A/S. Herudover indgår der en aktietegningsretsordning, som er nærmere beskrevet i afsnittet Aktietegningsret og aktiekøbsrettigheder. Direktionen modtager en bruttoløn, hvori der er indeholdt et firmabetalt pensionsbidrag, og alle Årsrapport Danfoss A/S

13 medlemmer af direktionen kan vælge at gå på pension som 63-årige, hvorefter de vil opretholde en løn svarende til deres bruttoløn frem til, de fylder 65 år. Medlemmerne af direktionen har et opsigelsesvarsel på mellem et og tre år afhængigt af, hvor længe de har været medlem af direktionen. Direktionsmedlemmerne er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse svarende til 36 måneders løn, hvis ansættelsesforholdet ophører af andre årsager end egen opsigelse. Alle medlemmer af direktionen har ret til en fratrædelsesordning i tilfælde af, at Danfoss bliver overtaget af et andet selskab og har i den forbindelse mulighed for at opsige deres stillinger med kort varsel. Disse tilfælde medfører ikke, at tildelte aktietegningsretter umiddelbart kan udnyttes, idet forpligtelserne i henhold til indgåede tegningsretsaftaler vil blive overtaget af en eventuel ny ejer. Aktietegningsret og aktiekøbsrettigheder Danfoss har introduceret en række aktiebaserede incitamentsprogrammer for ledende medarbejdere, direktion og bestyrelse. Siden 2001 har disse ledende medarbejdere og direktionen fået tildelt aktietegningsretter i flere omgange. Ved udgangen af 2004 havde 81 ledende medarbejdere og de fire direktionsmedlemmer tilsammen fået tildelt aktietegningsretter. Bestyrelsen har siden 2001 ligeledes fået tildelt aktiekøbsrettigheder i flere omgange. Pr. 31. december 2004 havde bestyrelsesmedlemmerne tilsammen fået tildelt aktiekøbsrettigheder. På generalforsamlingen i 2004 blev det besluttet at tilbyde et nyt tegningsretsprogram for bestyrelsen samt et nyt tegningsprogram for direktion og ledende medarbejdere. Programmerne giver deltagerne mulighed for at få tildelt købsrettigheder og tegningsretter i perioden 2005 til Det samlede antal købsrettigheder og tegningsretter, der maksimalt kan tildeles, er henholdsvis stk. og stk., hvoraf ca. 1/3 vil blive tildelt i Betingelserne for at få tildelt henholdsvis aktietegningsretter og aktiekøbsrettigheder er et årligt fastlagt mål for RONA, der i 2004 var sat til 12,5% eller derover. Denne betingelse blev opfyldt i 2004, hvorfor det forventes, at der bliver tildelt tegningsretter til ledende medarbejdere og direktion samt aktiekøbsrettigheder til bestyrelsen. Værdien af disse er i henhold til Black-Scholes modellen beregnet til 40 mio. DKK. Deltagelsen i incitamentsprogrammet er for de ledende medarbejdere og direktionen endvidere betinget af køb af et antal aktier til den fulde markedskurs (2004: DKK pr. stk.). Begivenheder efter årets afslutning Der er ikke konstateret væsentlige hændelser efter balancedagen, der påvirker koncernens økonomiske stilling. Forventninger til 2005 Danfoss Koncernen forventer følgende for året 2005: Omsætningen forventes at være i niveauet 16,25 til 16,75 mia. DKK. Renset for frasalg svarer det til en vækst på mellem 4,5% og 7% i forhold til Resultatet af den primære drift (EBIT) ventes at være i niveauet 900 mio. DKK til mio. DKK. EBIT-margin forventes at blive mellem 5,5% og 6,0%. Eventuelle effekter af fremtidige tilkøb og frasalg er ikke indregnet i forventningerne. Forudsætninger En yderligere fokusering på kerneforretningsområderne har medført frasalg af en række ikkekerneforretninger med en samlet årlig omsætning på ca. 1,1 mia. DKK, mens der ikke i årets løb er foretaget akkvisitioner med væsentlig indflydelse på omsætningen, og derfor afspejler effekten sig således også i forventningerne. Forudsætningerne er endvidere baseret på, at konjunkturerne i 2005 kun vil blive marginalt bedre end i I 2005 ventes væksten primært at komme fra de oversøiske markeder og Asien, herunder forventes specielt Kina at få en afgørende betydning i de følgende år. I Europa ventes fortsat kun lav vækst, og på det vigtige tyske marked ventes stagnation. En stor del af Danfoss' salg uden for Europa afregnes i dollar, og derfor vil en lav dollarkurs også Årsrapport Danfoss A/S

14 medvirke til en behersket vækst i omsætningen. I forventningerne er der indregnet en dollarkurs på 6,00 DKK/USD. Høje råvarepriser på blandt andet kobber, messing, stål og olie påvirker produktionsomkostningerne. Fortsætter prisstigningerne i samme takt som i 2004, kan det derfor få en negativ indvirkning på resultatet for Såfremt der opstår et behov for kapital til at finansiere den fortsatte vækst, er Danfoss nu internt klar til at foretage en børsnotering, idet koncernen i løbet af 2004 har tilpasset sine rutiner og rapporteringssystemer med henblik herpå. En børsnotering forventes ikke i Idegrundlag og strategi Danfoss' idegrundlag og strategi bygger på Danfoss Visionen. Visionen blev formuleret i 2001 og er med til at guide organisationen til at nå de fremtidige mål, som blandt andet er blevet opstillet i perspektivplanen for Danfoss skal være førende på det globale marked inden for vores kerneforretninger. Som en højt respekteret virksomhed vil vi forbedre livskvalitet for mennesker ved at mestre avancerede teknologier til gavn for kundernes løsninger og samtidig skabe værdi for alle vores interessenter. Perspektivplan Perspektivplanen beskriver koncernens målsætninger samt de projekter og aktiviteter, der skal danne rammerne for, at Danfoss kan komme nærmere sit strategiske mål om at være nummer 1 eller 2 inden for alle strategiske kerneforretningsområder ved udgangen af perspektivperioden i I 2008 er målet for omsætningen 24 mia. DKK, hvilket svarer til en gennemsnitlig, årlig vækst på 9% i perioden I 2004 var væksten, korrigeret for tilkøb og frasalg, på 9%. Omsætningsfremgangen skal opnås gennem en kombination af organisk vækst og tilkøb. Væksten ventes primært at komme fra markederne i Amerika, Østeuropa og Asien. Lønsomheden skal ligeledes styrkes, idet indtjeningsevnen målt som EBITmargin skal være 10%. I 2004 var EBIT-margin på 6,6%. Når der tages hensyn til effekten af forventet tilkøbt goodwill i perspektivperioden, er målet, at RONA (Return on Net Assets) bliver på 20% ved udgangen af RONA blev i 2004 på 15,4%. Specielt det kinesiske marked er der store forventninger til, og derfor blev der i 2004 udformet en ny strategi for det kinesiske marked. I 2004 omsatte Danfoss for ca. 700 mio. DKK i Kina, og målet er, at salget i Kina skal vokse med 40% årligt i de kommende tre år. Samtidig skal markedsandelen på markedet øges, og målet er en markedsandel på niveau med det europæiske. Væksten skal primært opnås gennem organisk vækst, men enkelte virksomhedsopkøb kan komme på tale. For at nå målene for det kinesiske marked vil det blive nødvendigt at ansætte et betydeligt antal medarbejdere i Kina. I 2004 var der ca. 700 ansatte i Kina. Det antal ventes at blive væsentligt højere i løbet af perspektivperioden. Fokusering på kerneforretningen er et andet vigtigt led i koncernens bestræbelser på at nå de strategiske mål, og i 2004 er Danfoss kommet tættere på dette mål gennem frasalg af en række selskaber, hvis aktiviteter lå uden for kerneforretningsområderne. De seneste frasalg betyder, at Danfoss ved indgangen til 2005 står med en styrket og mere lønsom kerneforretning. Selvom forretningen nu er koncentreret omkring kernekompetencerne, vil selskabsporteføljen løbende blive taget op til vurdering for at afgøre, om Danfoss fortsat er den rette ejer, eller om enkelte aktiviteter bedre ville kunne udvikle sig med nye ejere. Opkøb indgår også i Danfoss' bestræbelser på at blive globalt førende inden for de strategiske kerneforretningsområder, og derfor vil der i perspektivperioden løbende blive foretaget opkøb. Baseret på koncernens strategiske forretningsområder vurderer Danfoss løbende potentielle opkøbskandidater. Årsrapport Danfoss A/S

15 Danfoss Business System Et af de projekter, der skal medvirke til at sikre, at målene i perspektivplanen kan nås, er Danfoss Business System. Formålet er at skabe løbende forbedringer inden for alle dele af virksomhedens værdikæde - herunder indkøb, produktion, udvikling, salg og administrative funktioner. I 2004 har fokusområdet været produktionen, hvor der ved at reducere ikke-lønsomme aktiviteter i produktionsprocesserne kan findes betydelige besparelser. De væsentligste områder for forbedringer er eliminering af flaskehalse og etablering af et mere effektivt produktionsflow for at opnå en forbedret udnyttelse af produktionsapparatet. Behovet for produktivitetsforbedringer tilpasses individuelt fra fabrik til fabrik. Projektet med fokus på produktivitetsforbedringer fortsætter i de kommende år. Arbejdet med produktivitetsforbedringer har blandt andet medført, at flere områder i produktionen har øget produktiviteten med mere end 20%, hvilket har haft en positiv indflydelse på lønsomheden. Samlet forventes effektiviseringsforbedringerne at bidrage væsentligt til at realisere koncernens indtjeningsmål. Næste fase af Danfoss Business System gennemføres i salgsorganisationen, hvor tilsvarende programmer implementeres. Formålet med salgsprogrammet er dels at tilbyde kunderne en forbedret og endnu mere værdiskabende service, dels at effektivisere den administrative del af salgsprocessen. Salgsprogrammerne bliver udviklet i løbet af første halvår af 2005, og implementeringen forventes påbegyndt i løbet af andet halvår. Årsrapport Danfoss A/S

16 Koncernomsætning Fordelt på divisioner Koncernomsætning Fordelt på regioner Årsrapport Danfoss A/S

17 Koncernens resultat Index for råvarepriser Årsrapport Danfoss A/S

18 Vækstrater(procent) Vækst Valutakursændr. Valutakorrigeret vækst Frasolgte aktiviteter Tilkøbte aktiviteter Organisk vækst Andel af omsætningen Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division 6% -2% 8% -1% 9% 52% Danfoss Heating Division 14% 14% 9% 5% 25% Danfoss Motion Controls Division -5% -2% -3% -11% 8% 20% Andre selskaber 3% Danfoss Koncernen 6% -2% 8% -3% 2% 9% 100% EBIT-margin/RONA Årsrapport Danfoss A/S

19 Pengestrømme Netto rentebærende gæld Årsrapport Danfoss A/S

20 AKTIONÆRFORHOLD I fællesskab ejer Bitten og Mads Clausens Fond og familien Clausen alle udstedte A-aktier og et antal B-aktier svarende til 99,5% af stemmerne. A-aktierne giver ret til 10 stemmer for hver 100 DKK aktie (nominel værdi). Indehaverne af A-aktier har desuden fortegningsret til A-aktier ved eventuelle aktiekapitalforhøjelser. Herudover har ingen aktier særlige rettigheder. Yderligere har Danfoss ca medarbejderaktionærer, hvoraf ca. 25% er ansat i selskaber udenfor Danmark. Medarbejderaktionærer og ledende medarbejdere ejer tilsammen omkring 2% af aktiekapitalen og ca. 0,5% af stemmerne. Alle medarbejderaktier er B-aktier, og hver B-aktie giver ret til én stemme for hver 100 DKK aktie (nominel værdi). Aktionærer med over 5% af aktiekapitalen: Bitten og Mads Clausens Fond, Nordborg Clausen Controls A/S, Sønderborg Henrik Mads Clausen, Lake Forrest, USA Bente Skibsted, Lutry, Schweiz Aktierne i Danfoss er ikke frit omsættelige. Bitten og Mads Clausens Fond har forkøbsret til aktier, der ønskes overdraget til personer, der ikke er descendenter af Bitten og Mads Clausen. Udnytter fonden ikke denne forkøbsret, kan overdragelser kun ske efter aftale med bestyrelsen i Bitten og Mads Clausens Fond. Medarbejderaktier I foråret 2004 fik medarbejderne mulighed for at købe aktier i Danfoss (nominelt DKK 100) til den fastsatte markedskurs for 2004 på DKK. Det tilbud benyttede 110 medarbejdere sig af, og de købte tilsammen aktier. Disse aktier vil kunne sælges efter generalforsamlingen i Muligheden for at købe og sælge aktier i Danfoss til den årligt fastsatte markedskurs vil blive tilbudt en gang årligt i en begrænset periode umiddelbart efter generalforsamlingen. I efteråret 2004 blev der udbudt stk. nye B-aktier (nominelt DKK 100) til en favørkurs på 600 DKK til medarbejderne i Danfoss medarbejdere benyttede sig af muligheden og købte tilsammen aktier. Ud af de medarbejdere var i forvejen aktionærer, mens var nye. Aktierne er båndlagt i en periode på fem år regnet fra den 1. januar Båndlæggelsen udløber med virkning fra den 1. januar 2010, hvorefter aktierne vil kunne sælges. Ordningen for 2004 er dermed afsluttet. Kursudvikling for Danfoss aktien Kursen for Danfoss aktien fastsættes en gang årligt af Danske Bank umiddelbart inden den ordinære generalforsamling i april. I forbindelse med udstedelsen af de første medarbejderaktier i 2001 blev der således for første gang sat en markedskurs på aktien. I beregningsgrundlaget for kursen indgår blandt andet den økonomiske udvikling i Danfoss, koncernens forventninger til de kommende år, evnen til at overholde de udmeldte forventninger, den økonomiske udvikling i en række sammenlignelige selskaber og deres forventninger til fremtiden samt den generelle udvikling på aktiemarkedet. For 2004 har kursen været Udbytte og generalforsamling Bestyrelsen foreslår, at udbyttet for regnskabsåret 2004 fastsættes til 15%, svarende til ca. 152 mio. DKK (2003: 127 mio. DKK). Udbytteprocenten er forhøjet i forhold til 2003, hvor den var 12,5%. Udbyttet betales i danske kroner og er for danske aktionærer fratrukket 28% dansk udbytteskat, mens der for udenlandske aktionærer er trukket udbytteskat i henhold til sambeskatningsaftalerne mellem Danmark og de pågældende lande. Den ordinære generalforsamling finder sted i Nordborg den 15. april Årsrapport Danfoss A/S

21 Danfoss aktiens kursudvikling Geografisk fordeling af aktionærer Finanskalender Datoer for offentliggørelse af finansielle delårsrapporter i 2005: 17. maj kvartalsrapport september Halvårsrapport november kvartalsrapport 2005 Årsrapport Danfoss A/S

22 CORPORATE GOVERNANCE Danfoss har et todelt ledelsessystem bestående af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabets aktiviteter, mens direktionen har ansvaret for den daglige drift. God selskabsledelse baseres på nøgleord som ansvarlighed, integritet og åbenhed omkring koncernens aktiviteter spiller en væsentlig rolle. Det er vigtigt, at den enkelte leder forstår at handle inden for både egne beføjelser og lovgivningens rammer. Selskabets vedtægter samt en lang række procedurer omkring intern styring og kontrol er også elementer, der indgår i Danfoss' Corporate Governance. Generalforsamling Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af den fjerde måned efter regnskabsårets afslutning. Alle aktionærer, der har anmodet om et adgangskort, har adgang til generalforsamlingen. På generalforsamlingen har aktionærerne desuden mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelse og direktion. Aktionærerne kan indsende forslag til generalforsamlingens dagsorden, dog skal eventuelle forslag være indsendt til bestyrelsen senest den 1. marts for at kunne behandles på generalforsamlingen. Danfoss har både A- og B-aktier, hvor A-aktierne giver ret til 10 stemmer pr. aktie, og B-aktierne giver ret til én stemme pr. aktie. Beslutningerne på generalforsamlingen træffes med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af lovgivningen eller af Danfoss' vedtægter. Bestyrelse Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og har det overordnede ansvar for selskabets aktiviteter. Bestyrelsen fastlægger blandt andet de overordnede strategier og målsætninger. Bestyrelsen definerer desuden direktionens retningslinjer for den daglige drift af Danfoss. Beskrivelsen af fordelingen af arbejdsopgaverne mellem bestyrelsen og direktionen er fastlagt i en forretningsorden. På bestyrelsesmøder afgøres de foreliggende sager ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der holdes mindst fem bestyrelsesmøder årligt, og et af bestyrelsesmøderne holdes i forbindelse med et besøg på en af koncernens lokaliteter. Hvert år evalueres og opdateres blandt andet koncernens strategi, mål og perspektivplan. Bestyrelsen for Danfoss vil i løbet af 2005 vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at nedsætte forskellige bestyrelsesudvalg (som f.eks. revisionsudvalg) og dermed tilpasse sig den internationale udvikling inden for bestyrelsesarbejde. Danfoss' bestyrelse består af ni medlemmer: Seks generalforsamlingsvalgte, tre medarbejdervalgte samt Bitten Clausen, der af bestyrelsen er udnævnt til æresmedlem. De generalforsamlingsvalgte vælges for en periode på et år ad gangen, således at samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg på den ordinære generalforsamling. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er i henhold til lovgivningen på valg hvert fjerde år og er på valg i Årsrapport Danfoss A/S

23 Bestyrelsen består af Generalforsamlingsvalgt: Henrik E. Nyegaard (formand), Tom Kähler (næstformand), Jørgen M. Clausen, Peter M. Clausen, Sven Murmann og Bente Skibsted. Medarbejdervalgt: Niels Christian Jørgensen, Arno Knöpfli og Henning Wendelboe. Æresmedlem: Bitten Clausen. Bestyrelsesmedlemmerne behøver ikke at være aktionærer i Danfoss, og aldersgrænsen for valgte medlemmer er 70 år. Bestyrelsens sekretær er kommunikationsdirektør Ole M. Daugbjerg. Direktion Direktionen, der kan bestå af to til seks medlemmer, har det daglige ansvar for Danfoss' drift og ansættes af bestyrelsen. Den nuværende aldersgrænse for direktionsmedlemmer er 65 år. Ved udgangen af 2004 bestod direktionen af fire medlemmer, henholdsvis administrerende direktør Jørgen M. Clausen og koncerndirektørerne Ole Steen Andersen, Niels B. Christiansen og Hans Kirk. Direktionen holder formelle direktionsmøder en gang ugentligt. I henhold til forretningsordenen skal direktionen sørge for, at blandt andet følgende områder behandles mindst én gang årligt i forbindelse med et af bestyrelsesmøderne: Vurdering af interne kontrolfunktioner, herunder IT-sikkerhed Sikring af kapitalberedskab, bogføring og formueforvaltning Etablering af risikostyringssystemer, herunder forsikringsforhold og valutastyring Gennemgang og ajourføring af forretningsorden, Corporate Governance politik og interne regelsæt Udarbejdelse af budget, treårs planer og perspektiver Revision Revisionen skal varetage aktionærernes og offentlighedens interesser. På den ordinære generalforsamling vælges et uafhængigt revisionsselskab til at varetage de revisionsmæssige opgaver frem til næste generalforsamling. På den seneste generalforsamling i 2004 blev revisionsfirmaet KPMG C.Jespersen valgt som koncernrevisor frem til næste ordinære generalforsamling. I 2003 blev der indgået en aftale med KPMG C.Jespersen om, at selskabet foruden at være koncernrevisor også varetager revisionsopgaverne for samtlige Danfoss' datterselskaber i både ind- og udland. Denne aftale genforhandles årligt. Rapportering Alle koncernens selskaber rapporterer årsrapporten samt kvartalsrapporter i et og samme rapporteringsmiljø. Derved sikres fuld gennemsigtighed på tværs af alle koncernens enheder. Rapporteringen er udarbejdet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). Koncernes corporate citizenship rapportering finder sted indenfor rammerne af FN's Global Compact. Med henblik på at minimere koncernens risici gennemgås de enkelte selskabers rapportering af centralt placerede regnskabscontrollere. Mindst en gang årligt forholder bestyrelsen sig til det interne kontrolmiljø. Ansvaret for Danfoss Koncernens samlede rapportering er forankret hos kommunikationsdirektør Ole M. Daugbjerg og økonomidirektør Per Have. Risikostyring Se afsnittet Finansiel og operationel risikostyring. Årsrapport Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S Pressemeddelelse Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 3. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S

Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Regnskabsmeddelelse 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 Indhold Beretning og regnskab Ledelsesberetning for.................................. 4 Danfoss Divisioner.........................................................

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning,

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere