Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S"

Transkript

1 Presseorientering Regnskabsmeddelelse 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion, salg og service af mekaniske og elektroniske komponenter og løsninger til en lang række industrier. Danfoss aktiviteter er i Årsrapport 29 delt op i tre hovedforretningsområder: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division, Danfoss Heating Division og Danfoss Motion Controls Division. Hvert forretningsområde hører til blandt de førende i sin branche. Danfoss har også en bestemmende ejerandel i en af verdens førende producenter og leverandører af mobilhydraulik, Sauer-Danfoss. Danfoss stræber efter at nå sine mål med det mindst mulige forbrug af råmaterialer og energi, minimal påvirkning af omgivelserne og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Danfoss har en lang tradition for et socialt ansvar over for både medarbejdere og det omgivende samfund. Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 1 af 17

2 Gennem 29 har det desværre i skyggen af den globale krise været nødvendigt at gennemføre mange restruktureringsaktiviteter og afskedigelser i både Danfoss og Sauer-Danfoss for at fremtidssikre koncernen. De igangsatte aktiviteter slog i 2. halvår hurtigere igennem på lønsomheden end forventet, hvilket gav en betydelig bedre indtjening i 2. halvår end i 1. halvår og det har specielt været glædeligt, at vi har forbedret vores cash flow, således at det i et kriseår har været muligt at nedbringe vores gæld. Trods dette kommer vi ud af 29 med et resultat, der som helhed ikke er tilfredsstillende, selvom vi har gjort det bedre, end vi forventede. Udviklingen i 2. halvår sammenholdt med resultaterne af de igangsatte restruktureringsaktiviteter og en succesfuld lancering af en ny strategi gør, at vi er overbeviste om, at Danfoss er tilbage på sporet igen. Hovedpunkter for 29: Niels B. Christiansen, adm. direktør og CEO, Danfoss A/S Omsætningen blev på 25,7 mia. DKK, svarende til et fald på 7%. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregning er der tale om et fald på 12% mod en vækst på 2% året før. Koncernresultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter viste et underskud på 27 mio. DKK mod et overskud på 687 mio. DKK i 28. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter for Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) er i samme periode på 584 mio. DKK. Koncernresultat af primær drift (EBIT) blev et underskud på 1.99 mio. DKK mod et overskud på 41 mio. DKK året før. Resultat er blandt andet påvirket af en nedskrivning af goodwill på Sauer- Danfoss på 91 mio. DKK, samt restruktureringsomkostninger på 573 mio. DKK. Resultat af primær drift (EBIT) for Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) er på 48 mio. DKK. Resultat før skat blev et underskud på 1.75 mio. DKK, mens årets resultat er et underskud på 1.42 mio. DKK. Det frie cash flow blev på 785 mio. DKK, trods købet af Sauer-Danfoss aktier for 87 mio. DKK. I 28 var det frie cash flow på mio. DKK. Forventninger til 21: 21 ventes dog fortsat at blive et vanskeligt år med mange udfordringer. Selvom udviklingen på en del markeder har stabiliseret sig, og enkelte markeder igen viser moderat vækst, er mange kunder fortsat tilbageholdende med større projekter, der er afhængige af lånefinansiering. Danfoss vurderer, at denne udvikling vil fortsætte gennem 21. Overordnet ventes der kun en svag vækst i omsætningen. Der forventes således en omsætning i niveauet 26 til 27 mia. DKK EBIT for koncernen ventes at blive i niveauet,75 til 1,25 mia. DKK. Effekten af eventuelle frasalg eller køb af virksomheder/aktiviteter er ikke indregnet i forventningerne. Årsrapport for 29 er tilgængelig på den 29. marts 21 kl Spørgsmål vedr. denne meddelelse bedes rettet til: Niels B. Christiansen Ole M. Daugbjerg Adm. direktør og CEO: Chief Reputation Officer: Per Have Chief Financial Officer Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 2 af 17

3 Hoved- og nøgletal Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) Ændring i % ÅTD ÅTD Ændring i % ÅTD EUR Resultatopgørelse: Nettoomsætning *) % % EBITDA % % Resultat før andre driftsindtægter og udgifter *** *** Justeret EBIT *** *** Resultat af primær drift (EBIT) % *** Andel af resultat i associerede/joint ventures % *** 44-5 Finansielle poster netto *** *** Resultat før skat (EBT) % *** Resultat efter skat % *** Reel vækst i % -8% 3% 2% -12% 2% Balance: Langfristede aktiver i alt % Aktiver % Egenkapital % Netto rentebærende gæld % Nettoaktiver % Anlægsinvesteringer % % Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet % Pengestrømme fra investeringsaktivitet % heraf køb af immaterielle/materielle anlægsaktiver % heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter % Frie pengestrømme *** Frie pengestrømme før M&A *** Pengestrømme fra finansieringsaktivitet *** Nøgletal: Antal medarbejdere (ultimo) % EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter 2,5% -1,1% -3,6 2,5% -1,1% -3,6 2,5% EBIT margin 1,5% -7,8% -9,3 1,5% -7,8% -9,3 1,5% Justeret EBIT margin 3,3% -6,1% -9,4 3,3% -6,1% -9,4 3,3% EBITDA margin 7,7% 4,1% -3,6 7,7% 4,1% -3,6 7,7% RONA 1) 3,8% -21,% -24,8 2,4% -9,9% -12,3 2,4% Egenkapitalens forrentning -,9% -13,% -12,1 -,9% Soliditetsgrad 36,% 35,1% -,9 36,% Gearing 82,4% 92,5% 1,1 82,4% 1) RONA (Return On Net Assets) Resultat af primær drift i % af gennemsnitlige nettoaktiver. Ved netto aktiver forstås aktiver i alt med fradrag af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures, likvide beholdninger, hensatte forpligtelser samt ikke-rentebærende gæld. Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 3 af 17

4 29 var et udfordrende år for Danfoss Det lykkedes imidlertid koncernen at komme ud af 29 med et mindre underskud end forventet. Nettoomsætning - Justeret EBIT Q4 26 Q4 27 Q4 28 Q Nettoomsætning Justeret EBIT var et vanskeligt år for Danfoss Koncernen, der blev hårdt ramt af den globale økonomiske krise. Den store usikkerhed og tilbageholdenhed fra slutningen af 28 fortsatte ind i 29, og specielt i 1. halvår var markedsvilkårene meget vanskelige. Udviklingen betød, at omsætningen faldt med 7% til mio. DKK fra mio. DKK i 28. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregninger er der tale om et fald på 12% mod en fremgang på 2% i samme periode året før. Danfoss Heating Division fik en negativ vækst på 14%, og i Danfoss Motion Controls Division blev den på 11%, mens væksten i Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division blev 17%. Sauer-Danfoss fik en negativ vækst på 45%. Den økonomiske krise betød, at Danfoss specielt i 1. halvår oplevede et betydeligt fald i kundernes efterspørgsel efter koncernens produkter og services. Salget på det europæiske hovedmarked viste en tocifret tilbagegang i forhold til 28, og samme udvikling gjorde sig gældende på det russiske marked. Også de nord- og latinamerikanske markeder viste negativ udvikling. Specielt det amerikanske marked blev hårdt ramt af den globale krise. I løbet af 2. halvår var der en svag bedring på enkelte markeder, og salget i 4. kvartal blev marginalt bedre end samme tidspunkt året før. Det europæiske marked viste fortsat en negativ vækst i 4. kvartal, men på et mindre dramatisk niveau end tidligere. Salget på det russiske marked viste igen gode takter og viste en tocifret vækst. Det brasilianske marked viste en lille vækst, mens markederne i Kina og Indien viste en pæn fremgang. Salget på det amerikanske marked har i 29 overhalet salget på det tyske marked, og markedet var i 29 koncernens største. Det kinesiske markeds stigende betydning for koncernen afspejler sig i, at det kinesiske marked i 29 er rykket op på en 3. plads fra en 5. plads i 28. Selvom koncernen i 29 gennemførte en række omkostningsreduktioner, var det ikke nok til at nedbringe de driftsmæssige omkostninger i samme tempo som faldet i omsætningen. For at sikre koncernens langsigtede indtjening blev der gennemført en række omkostningsreduktioner og restruktureringer. Omsætningsnedgangen betød desværre også, at Danfoss var nødsaget til at reducere medarbejderstaben. I forbindelse med restruktureringsaktiviteterne er der udgiftsført engangsomkostninger og hensættelser på 573 mio. DKK. Blandt de største enkeltstående restruktureringer var beslutningen om at forbedre lønsomheden i husholdningskompressorforretningen gennem lukning af kompressorproduktionen i Flensborg, Tyskland, og flytning af produktionen til Kina og Slovakiet. Flytningen påvirkede ca. 45 medarbejdere i Flensborg. Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 4 af 17

5 Med et fald på 45% i omsætningen blev Sauer-Danfoss ekstremt hårdt ramt af krisen. For at modvirke denne udvikling igangsatte selskabet en stram tilpasning af omkostningsniveauet i alle områder af forretningen. Aktiviteterne omfattede bl.a. frasalg af et mindre forretningsområde, lukning af fabrikker og en reducering i medarbejderstaben. Regnskabsåret 29 var, som forventet ved indgangen til året, præget af stor usikkerhed, nervøsitet og en afventende holdning hos koncernens kunder. Usikkerheden blev afspejlet i de udmeldte forventninger for 29. På grund af den store usikkerhed om udviklingen valgte Danfoss i første omgang ikke at sætte konkrete tal på forventningerne. Forventningen var en svagt vigende omsætning i forhold til 28 samt et underskud for hele 29. Markedsudviklingen betød, at Danfoss i 1. halvår fik et betydeligt og forventet fald i efterspørgslen. På stort set alle koncernens markeder faldt omsætningen med tocifrede procentsatser. Den globale krise ramte som tidligere nævnt Sauer- Danfoss hårdere end forventet, og selskabet nedjusterede ved halvåret forventningerne til både omsætning og indtjening for hele 29 markant. Som følge af udviklingen i 1. halvår og nedjusteringen fra Sauer-Danfoss præciserede koncernen ved halvåret forventningerne til hele 29. Forventningerne blev præciseret til en omsætning i niveauet mia. DKK, en EBIT i niveauet 1,6 til 1,9 mia. DKK og et resultat før skat i niveauet 2, til 2,3 mia. DKK. For Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) lå forventningerne på en EBIT i niveauet,4 til,8 mia. DKK. Selvom markederne også i 3. kvartal lå væsentligt under 28 niveauet, viste udviklingen en tendens mod stabilisering. Derfor fastholdt Danfoss efter 3. kvartal forventningerne til omsætningen. I løbet af 3. kvartal gav tilpasningen af produktionen en kapacitetsudnyttelse, der var bedre end oprindeligt forventet, da aktiviteterne blev iværksat. Aktiviteterne slog dermed også hurtigere igennem på lønsomheden, der blev lidt bedre end forventet. I forbindelse med regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal meddelte Danfoss, at værdiansættelsen af Sauer- Danfoss som følge af den økonomiske udvikling var præget af stor usikkerhed, hvilket formentligt ville medføre en nedskrivning på goodwill i Sauer-Danfoss i løbet af 4. kvartal. Resultatforventningerne for 29 blev derfor justeret, så de afspejlede såvel et bedre operationelt resultat samt den forventede nedskrivning på Sauer-Danfoss. Forventningen til EBIT blev ændret til niveauet 2, til 2,3 mia. DKK og for Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) til niveauet til,3 mia. DKK. Forventningen til resultatet før skat blev fastholdt i niveauet 2, til 2,3 mia. DKK Salget på koncernens markeder fulgte i 4. kvartal samme udvikling som i 3. kvartal, og dermed blev salget i 2. halvår som forventet. Dermed blev omsætningen for 29 bedre end forventningerne. Den positive udvikling i lønsomheden fra 3. kvartal forsatte gennem 4. kvartal, og det lykkedes dermed koncernen at komme ud af 29 med et mindre underskud end forventet. Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 5 af 17

6 For Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) blev lønsomheden i 2. halvår væsentlig bedre end 1. halvår. Mens 1. halvår viste en negativ EBIT på 767 mio. DKK gav den forbedrede kapacitets udnyttelse i 2. halvår en positiv EBIT på 814 mio. DKK. For hele 29 blev EBIT på 48 mio. DKK. Dermed blev resultatet væsentligt bedre end forventet ved 3. kvartal. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter viste et underskud på 27 mio. DKK mod et overskud på 687 mio. DKK i 28. Resultatet er blandt andet negativt påvirket af regnskabstekniske reguleringer vedrørende afskrivninger på dagsværdireguleringer ved virksomhedssammenslutninger på 324 mio. DKK efter købet af aktiemajoriteten i Sauer-Danfoss. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter for Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) er på 584 mio. DKK mod mio. DKK i 28. Lønsomheden i Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) blev væsentlig forbedret i 2. halvår, og vi kom ud af 29 med en EBIT, der var bedre end forventet Kim Fausing Koncerndirektør Justeret EBIT blev på mio. DKK mod 891 mio. DKK for samme periode året før. Resultatet er blandt andet påvirket af indregningen af Sauer-Danfoss negative resultat, samt restruktureringsomkostninger på 573 mio. DKK. De igangsatte restruktureringsaktiviteter begyndte så småt at afspejle sig positivt i indtjeningen i 2. halvår, men det har ikke været nok til at nedbringe det driftsmæssige omkostningsniveau til det aktuelle aktivitetsniveau. Restruktureringsaktiviteter ventes ikke at slå fuldt igennem i indtjeningen før i 21. Den globale krise har i 29 ramt Sauer-Danfoss omsætning og indtjening hårdt. Danfoss har derfor foretaget en nedskrivning af værdien (impairment) af Sauer-Danfoss med 91 mio. DKK. Den meget lavere end forventede omsætning og indtjening i 29 gør, at forventningerne for de kommende år tager sit udgangspunkt i et lavere niveau end ved indgangen til 29. Dermed forventes nutidsværdien af det fremtidige cash flow fra Sauer-Danfoss at være lavere, hvilket har resulteret i nedskrivningen. Nedskrivningen har ingen likviditetsmæssig påvirkning. Resultat af primær drift (EBIT) viste et underskud på 1.99 mio. DKK mod et overskud på 41 mio. DKK i 28. Resultatet er blandt andet påvirket af omkostninger i forbindelse med restruktureringsaktiviteter, regnskabstekniske reguleringer efter købet af aktiemajoriteten i Sauer-Danfoss, samt nedskrivningen af Sauer-Danfoss på tilsammen 1.87 mio. DKK. I 2. halvår blev resultat af primær drift for koncernen på 74 mio. DKK mod 1.25 mio. DKK i 1. halvår. Resultat af primær drift (EBIT) for Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) er på 48 mio. DKK mod 1.5 mio. DKK i 28. De finansielle poster viste et plus på 322 mio. DKK. I forbindelse med købet af aktier i Sauer-Danfoss i 28 indgik Danfoss en købsoption på erhvervelse af yderligere 2,8% af aktierne i henholdsvis 211 og 212. Regnskabsmæssigt blev købet af aktier allerede betragtet som gennemført i 28, og købsprisen indgik som en forpligtigelse i regnskabet. Efter forhandling med Sauer Holding GmbH Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 6 af 17

7 blev det i november 29 aftalt at Danfoss købte de 2,8% af aktierne i Sauer- Danfoss. Herved annulleredes den tidligere indgået optionsaftale om køb af aktier til en værdi, der var 654 mio. DKK højere. Beløbet er regnskabsmæssigt indregnet som en finansiel indtægt. Herudover er der indtægtsført 24 mio. DKK vedrørende kursregulering af de indgåede aktieoptionsordninger. Resultatet før skat blev på 1.75 mio. DKK mod 125 mio. DKK året før. Årets resultat blev på 1.42 mio. DKK mod 157 mio. DKK året før. Resultatet for 29 er som helhed ikke tilfredsstillende, men anses som acceptabelt i forhold til de internationale konjunkturer, der prægede 29. Balance og pengestrømme Egenkapitalen var på 1.55 mio. DKK ved udgangen af 29 mod mio. DKK året før. Faldet i egenkapitalen skyldes primært indregningen af årets negative resultat. De samlede aktiver udgør mio. DKK mod mio. DKK ved udgangen af 28. Den nettorentebærende gæld udgjorde 9.31 mio. DKK mod mio. DKK året før. Nedgangen i nettogælden kan primært henføres til en forbedring i pengestrømmene fra driften som følge af lavere pengebinding i arbejdskapital samt et lavere investeringsniveau. Af den rentebærende gæld er de 9.12 mio. DKK (91%) langfristet med et tidspunkt for forfald, der ligger mere end et år ud i fremtiden. Danfoss har en politik om, at koncernen vil opretholde et betydeligt langfristet finansielt beredskab. Koncernen rådede pr. 31. december 29 over uudnyttede uopsigelige kredittilsagn inklusive likvider på 6,2 mia. DKK mod 6,9 mia. DKK året før Forsknings- og udviklingsomkostninger Q4 25 Q4 26 Q4 27 Q4 28 Q4 29 F&U omkostninger F&U % af omsætningen 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Danfoss har gennem 29 haft betydeligt fokus på at generere et positivt cash flow. Det er bl.a. sket ved at arbejde med at få forbedret koncernens pengestrømme samt tilbageholdenhed i investeringsniveauet. Tiltagene har haft en positiv indvirkning på koncernens cash flow. Det frie cash flow, der sammensættes af pengestrøm fra driften på mio. DKK og pengestrøm fra investeringer på mio. DKK, udgjorde 785 mio. DKK, mod mio. DKK i 28. Frit cash flow var i 28 påvirket af købet af aktier i Sauer-Danfoss. Frit cash flow før opkøb og frasalg af aktiviteter blev på mio. DKK mod 639 mio. DKK i 28. Forbedringen kan hovedsagelig henføres til en forbedret arbejdskapital samt færre investeringer i maskiner og bygninger. Disse tiltag har mere end opvejet den faldende indtjening. Selvom 29 har været præget af økonomisk usikkerhed, har Danfoss valgt at øge investeringsniveauet i fremtidens energieffektive løsninger. Danfoss har i 29 anvendt 4,8% (28: 4,4%) af omsætningen på forskning og udvikling. Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 7 af 17

8 Ændringer i antal medarbejdere Danfoss Koncernen havde ved udgangen af medarbejdere, hvilket er et fald på ansatte i forhold til 28. Medarbejderne fordeler sig med i Europa eksklusive Danmark (28: 13.41), i Nordamerika inklusive Mexico (5.165), Latinamerika 378 (516), i Asien-Pacific inklusive Kina (3.912) og 18 i øvrige regioner (177). I Danmark var der ved udgangen af 29 ansat medarbejdere mod året før. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Danfoss har i februar købt det kinesiske selskab Tau Energy, der skal styrke koncernens varmevekslerforretning. Selskabet har ca. 1 ansatte. Danfoss har den 1. marts fremsat et tilbud på de resterende aktier i Sauer- Danfoss til en pris af 13,25 USD pr. aktie. For yderligere information se Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 8 af 17

9 Forventninger til 21: Den 1. januar 21 har Danfoss ændret sin koncernstruktur og lanceret en ny strategi. Koncernen består nu af tre segmenter. Koncernens kerneforretningsområder er blevet samlet i et segment under navnet Danfoss Climate & Energy, mens en række forretningsområder, der skal gennem en strategisk restrukturering med henblik på at afklare deres fremtid, er samlet i Danfoss Development. Koncernens mobilhydraulikaktiviteter i børsnoterede Sauer- Danfoss udgør det tredje segment. Der kan læses mere om den nye strategi og struktur i Årsregnskabet for 29. Med udgangspunkt i den nye strategi og den nye organisation er grundstenene lagt til en fornyet vækst over de kommende år. Frem til 215 venter koncernen en årlig gennemsnit vækst på 5-1% i sine kerneforretninger. Vækstmålet er baseret på en forventning om en beskeden positiv udvikling i de internationale konjunkturer frem til ventes dog fortsat at blive et vanskeligt år med mange udfordringer. Selvom udviklingen på mange markeder har stabiliseret sig, og enkelte markeder igen viser moderat vækst, er mange kunder fortsat tilbageholdende med større projekter, der er afhængige af lånefinansiering. Danfoss vurderer, at denne udvikling vil fortsætte gennem 21. Overordnet ventes der kun en svag vækst i omsætningen. Væksten i 21 ventes hovedsagligt at komme fra markederne i Sydamerika, Rusland Indien og Kina, mens markederne i Europa og Nordamerika ventes at vise en mere flad udvikling. Der forventes således en omsætning i niveauet 26 til 27 mia. DKK. De i 29 igangsatte restruktureringsaktiviteter ventes at slå fuldt igennem i regnskabet for 21 og dermed øge indtjeningen i forretningen. For segmentet Danfoss Climate & Energy ventes EBIT at blive i niveauet 1, til 1,4 mia. DKK. Sauer-Danfoss venter en positiv indtjening i 21, men indtjeningen i koncernen vil også i 21 være påvirket af regnskabstekniske reguleringer i størrelsesordenen mio. DKK som resultat af købet af aktiemajoriteten i Sauer- Danfoss. Koncernen forventer trods dette at forbedre EBIT i 21 med 2 til 3 mia. DKK i forhold til 29. EBIT ventes at blive i niveauet,75 til 1,25 mia. DKK. Effekten af eventuelle frasalg eller køb af virksomheder/aktiviteter er ikke indregnet i forventningerne. Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 9 af 17

10 Udbytte og generalforsamling Som følge af det økonomiske resultat for 29 samt den nye strategi for Danfoss foreslår bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 29. I 28 blev der udbetalt et udbytte på 2%, svarende til ca. 25 mio. DKK. Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 1 af 17

11 Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Omsætningen faldt med 17% til 8.99 mio. DKK fra mio. DKK. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregning var der tale om et fald i omsætningen på 16%. I 4. kvartal steg omsætningen med 2% til mio. DKK Nettoomsætning - EBIT Q4 26 Q4 27 Q4 28 Q4 29 Nettoomsætning EBIT Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) Ændring i % 28 ÅTD Ændring i 29 ÅTD % ÅTD EUR Nettoomsætning % % Resultat af primær drift (EBIT) *** *** EBIT Margin -15,5% 2,3% 3,1% -3,2% 3,1% -3,2% Nettoaktiver % Anlægsinvesteringer % % Antal ansatte % Resultat af primær drift (EBIT) blev et underskud på 282 mio. DKK mod et overskud på 334 mio. DKK i 28. EBIT blev i 4. kvartal på 52 mio. DKK. Danfoss Heating Division Omsætningen faldt til mio. DKK fra mio. DKK, svarende til et fald på 14%. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregning var der tale om et fald på 9%. I 4. kvartal faldt omsætningen med 12% til 1.64 mio. DKK Nettoomsætning - EBIT Q4 26 Q4 27 Q4 28 Q4 29 Nettoomsætning EBIT Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) Ændring i % 28 ÅTD Ændring i 29 ÅTD % ÅTD EUR Nettoomsætning % % Resultat af primær drift (EBIT) % % EBIT Margin 7,5% 14,2% 8,9% 8,8% 8,9% 8,8% Nettoaktiver % Anlægsinvesteringer % % Antal ansatte % Resultat af primær drift (EBIT) blev på 516 mio. DKK mod 62 mio. DKK året før. EBIT blev i 4. kvartal på 228 mio. DKK. Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 11 af 17

12 Danfoss Motion Controls Division Omsætningen faldt med 11% til mio. DKK fra mio. DKK året før. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregning var der også tale om et fald på 11%. I 4. kvartal faldt omsætningen med 1% til mio. DKK Nettoomsætning - EBIT 5 4 Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) Ændring i % 28 ÅTD Ændring i 29 ÅTD % ÅTD EUR Q4 26 Q4 27 Q4 28 Q4 29 Nettoomsætning EBIT Nettoomsætning % % Resultat af primær drift (EBIT) % % EBIT Margin 5,6% 7,2% 7,4% 3,2% 7,4% 3,2% Nettoaktiver % Anlægsinvesteringer % % Antal ansatte % Resultat af primær drift (EBIT) blev på 134 mio. DKK mod 352 mio. DKK året før. EBIT blev i 4. kvartal på 81 mio. DKK. Sauer-Danfoss Sauer-Danfoss omsætning faldt med 45% til mio. USD fra 2.91 mio. USD. Korrigeret for valutaomregning var der tale om et fald på 43%. I 4. kvartal faldt omsætningen med 25% til 279 mio. USD Nettoomsætning - EBIT Q4 26 Q4 27 Q4 28 Q4 29 Nettoomsætning EBIT Mio. USD (US GAAP) (hvis intet andet er angivet) Ændring i % 28 ÅTD Ændring i 29 ÅTD % Nettoomsætning % % 2.91 Resultat af primær drift (EBIT) % *** 27 EBIT Margin -28,8% -18,1% 1,3% -18,2% 1,3% Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Antal ansatte % ÅTD EUR *) Sauer-Danfoss er noteret på New York Stock Exchange og virksomhedens aktiekurs kan følges under koden SHS. Tallene i afsnittet er de officielle Sauer- Danfoss tal efter US GAAP, og ikke de tal, der er indregnet i koncernregnskabet for Danfoss Resultat af primær drift (EBIT) blev et underskud på 21 mio. USD mod et overskud på 27 mio. USD året før. EBIT blev i 4. kvartal på -5 mio. USD. Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 12 af 17

13 Resultatopgørelse Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) Ændring i % 28 ÅTD 29 ÅTD Ændring i % ÅTD EUR Nettoomsætning % % Produktionsomkostninger % % Bruttoresultat % % ,8% 19,6% 24,7% 2,3% 24,7% 2,3% Distributionsomkostninger % % Administrationsomkostninger % % Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter *** *** ,6% 1,4% 2,5% -1,1% 2,5% -1,1% Andre driftsindtægter og driftsudgifter *** *** Resultat af primær drift (EBIT) % *** ,5% -7,8% 1,5% -7,8% 1,5% -7,8% Andel af resultat i associerede/joint ventures % *** 44-5 Finansielleposter netto *** *** Resultat før skat % *** Skat af resultat *** *** Resultat efter skat % *** Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 13 af 17

14 Balance Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) EUR Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 14 af 17

15 Pengestrømsopgørelse Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) EUR Resultat af primær drift (EBIT) Ændring vedrørende ikke-kontante driftsposter Ændring i driftskapital Pengestrømme fra primær drift Finansielle indbetalinger m.v Finansielle udbetalinger m.v Modtaget udbytte Pengestrømme fra driftsaktivitet før betalte selskabsskatter Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb/erhvervelse af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Frasalg af aktiviteter 2 2 Køb (-) /salg af værdipapirer, øvrige kapitalandele og udlån Pengestrømme fra investeringssaktivitet Frie pengestrømme / frit cash flow Fremmedfinansiering: Afdrag (-)/optagelse af gæld til kreditinstitutter Aktionærerne Kapitalforhøjelser/udstedelse af aktier Erhvervelse/salg af egne aktier Tilgang/afgang af minoritetsinteresser Udbetalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet Likvide beholdinger, primo Valutakursregulering på likvide beholdninger Likvide beholdinger, ultimo Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 15 af 17

16 Egenkapitalspecifikation Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) Aktiekapital 1) Reserve for sikringstransaktioner Valutakursreguleringer Reserve egne aktier Øvrige reserver Andre reserver Foreslået udbytte Danfoss A/S andel af egenkapitalen Minoritets interesser I alt Egenkapital 1. januar Årets indregnede indt. og omk Udloddet udbytte Køb af minoritetsinteresser Tilgang ved køb af dattervirksomheder Kapitaludvidelse/kapitalreduktion Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital 31. december Årets indregnede indt. og omk Udloddet udbytte Overført i året 1-1 Køb af minoritetsinteresser Kapitaludvidelse/kapitalreduktion Egenkapital 3. september ) Fordeling af aktier: A-aktier: DKK 425 mio. B-aktier: DKK 61,9 mio. Geografiske hovedtal Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) Koncern EU Øvrige Nord- Latin- Mellem- Europa Asien amerika Afrika Pacific amerika østen I alt Nettoomsætning 28 ÅTD Nettoomsætning 29 ÅTD Nettoomsætningens geografiske placering fastlægges ud fra de lande hvor kunderne er hjemhørende. Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 16 af 17

17 Kontaktadresse: Danfoss A/S 643 Nordborg Tlf.: Fax: Yderligere information kan findes på Danfoss hjemmeside: Dato for udsendelse: Denne pressemeddelelse er udsendt den 29. marts 21 på dansk, tysk og engelsk. Det er den originale danske tekst, der er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå på grund af den engelske eller tyske oversættelse. Anvendte valutakurser: Regnskabet er udarbejdet i danske kroner. Resultatopgørelsen er omregnet til DKK med rapporteringsperiodens gennemsnitskurser. Balancen er omregnet med rapporteringsperiodens ultimokurser. Valuta 28 Ult. kurser 29 Ult. kurser 28 Ult. kurser 28 Gns. kurser 29 Gns. kurser 28 Gns. kurser EUR 7,45 7,44 7,45 7,46 7,45 7,46 GBP 7,65 8,23 7,65 9,4 8,36 9,4 USD 5,28 5,19 5,28 5,1 5,35 5,1 Regnskabsprincipper: Danfoss har siden 22 udarbejdet årsrapporter i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). For en detaljeret gennemgang af principperne henvises der til årsrapporten for 29. Danfoss A/S Årsregnskabsmeddelelse 29 udsendt 29. marts 21 Side 17 af 17

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S Pressemeddelelse Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning,

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 3. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 3. kvartal 2013. Danfoss har kurs mod et solidt resultat. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 3. kvartal 2013. Danfoss har kurs mod et solidt resultat. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 3. kvartal 213 Danfoss har kurs mod et solidt resultat www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Danfoss har kurs mod et solidt resultat...3 Hoved- og nøgletal...4 Hovedpunkter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2012. Danfoss fastholder solidt præstationsniveau. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2012. Danfoss fastholder solidt præstationsniveau. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 212 Danfoss fastholder solidt præstationsniveau www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 212...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss fastholder solidt præstationsniveau...5

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2013. Danfoss leverer godt resultat i fladt marked. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2013. Danfoss leverer godt resultat i fladt marked. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. halvår 2013 Danfoss leverer godt resultat i fladt marked www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Danfoss leverer godt resultat i fladt marked...3 Hoved- og nøgletal...4 Halvårsrapport

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2012

Regnskabsmeddelelse 2012 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regnskabsmeddelelse 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Danfoss skaber igen et stærkt resultat i et ellers svært globalt marked. Vi fastholder vores omsætning,

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com 2 I Danfoss I Årsrapport 2009 I beretning og regnskab Velkommen til Danfoss A/S 55 02 07.13 N 9 48 53.12 E Danfoss I Årsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 1. maj 2014-31. januar 2015 THE URGE TO EXPLORE SPACE egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: +45 97 11 88 11 Telefax: +45 97 11 95 80 www.egecarpets.com

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Den 5. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 17-09 Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Søndagsavisen a-s realiserer et resultat for første halvår 2009, som er bedre end i samme periode året før. Betydeligt

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere