Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S"

Transkript

1 Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion, salg og service af mekaniske og elektroniske komponenter til en lang række industrier. Danfoss aktiviteter er delt op i tre hovedforretningsområder: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division, Danfoss Heating Division og Danfoss Motion Controls Division. Hvert forretningsområde hører til blandt de førende i sin branche. Danfoss har også en stor ejerandel i en af verdens førende producenter og leverandører af mobil hydraulik, Sauer-Danfoss. Danfoss stræber efter at nå sine mål med et minimalt forbrug af råmaterialer og energi, mindst mulig påvirkning af omgivelserne og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Danfoss har en lang tradition for et socialt ansvar over for både medarbejdere og det omgivende samfund. Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj

2 Første kvartal har ikke udviklet sig, som vi havde forventet. Der er heller ikke umiddelbart udsigt til, at konjunkturerne forbedres væsentligt i løbet af 2. kvartal. Vi er i lyset af dette gået i gang med at tilpasse vores omkostningsniveau til de ændrede markedsforhold. Vi forventer derfor fortsat at nå den udmeldte indtjening for året, men resultatet vil formodentlig blive i den nedre del af det angivne spænd. Hovedpunkter for første kvartal : Jørgen M. Clausen, adm. direktør og CEO, Danfoss A/S Omsætningen viste et fald på 6 % til 3,7 mia. kroner fra 3,9 mia. kroner i samme periode sidste år. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg er der tale om en vækst på 1 % i forhold til 10 % i samme periode året før. Resultatet af den primære drift før andre driftsindtægter og driftsudgifter faldt med 41 % til 73 mio. kroner, mens resultatet af den primære drift (EBIT) blev på 79 mio. kroner. Resultatet før skat faldt med 25 % til 132 mio. kroner fra 177 mio. kroner i samme periode i. Medarbejderantallet er steget til fra på samme tidspunkt i. Forventninger til : Koncernen fastholder sine forventninger for hele året, hvor omsætningen forventes at blive i niveauet 16,25 til 16,75 mia. kroner, mens resultatet af den primære drift (EBIT) ventes at være i niveauet 900 mio. kroner til mio. kroner. Markedsforholdene taget i betragtning, forventes både omsætningen og EBIT dog at være i den nedre del af spændet. Eventuelle effekter af fremtidige tilkøb og frasalg er ikke indregnet i forventningerne. Bortset fra enkelte ændringer af regnskabspraksis, jf. særskilt afsnit herom, er kvartalsregnskabet for 1. kvartal aflagt efter samme regnskabspraksis som den reviderede årsrapport for. Nordborg, den 17. maj Jørgen M. Clausen Adm. direktør og CEO Ole Steen Andersen Koncerndirektør og CFO Niels B. Christiansen Koncerndirektør og COO Hans Kirk Koncerndirektør og CDO Spørgsmål vedrørende denne meddelelse bedes rettet til Ole Steen Andersen. Yderligere information om Danfoss kan findes på Danfoss website: Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj Side 2 af 15

3 Hoved- og nøgletal Mio. DKK (hvis ikke andet er nævnt). Alle kvartalstal er ureviderede. Ændring i % Resultatopgørelse: Omsætning % EBITDA % EBITDA Margin 8,1% 7,0% 10,6% 7,0% Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter % Primær drift (EBIT) % EBIT Margin 3,2% 2,1% 6,5% 2,1% Resultat før skat % Resultatgrad 4,5% 3,5% 6,2% 3,5% Nøgletal 1) : Frit cash flow Rentebærende gæld % RONA 2) 1,9% 1,1% 15,4% 1,1% 1) Nøgletallene er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. 2) RONA (Return On Net Assets): Resultat af primær drift i % af gennemsnitlige nettoaktiver. Ved nettoaktiver forstås aktiver i alt med fradrag af kapitalandele i associerede selskaber og joint ventures, likvide beholdninger, hensatte forpligtelser samt ikke rentebærende gæld. Danfoss fastholder sine forventninger til, selvom international afmatning påvirker afsætning Danfoss Koncernens omsætning faldt i 1. kvartal til 3,7 mia. kroner fra 3,9 mia. kroner i samme periode året før. Resultatet af den primære drift før andre driftsindtægter og driftsudgifter faldt med 41 % til 73 mio. kroner fra 124 mio. kroner, mens resultatet af den primære drift faldt til 79 mio. kroner fra 127 mio. kroner. Resultatet før skat faldt med 25 % til 132 mio. kroner fra 177 mio. kr. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg er omsætningen stort set på niveau med 1. kvartal, hvilket er en utilfredsstillende udvikling set i forhold til en vækst på 10 % i samme periode året før. Den begyndende internationale afmatning, der viste sig i andet halvår af, fortsatte i 1. kvartal af. Den svage internationale konjunkturudvikling lagde derfor en dæmper på efterspørgslen på de fleste af de markeder, hvor Danfoss sælger sine produkter og ydelser. På det europæiske marked faldt omsætningen således med ca. 11 % i forhold til 1. kvartal, mens omsætningen på det vigtige tyske marked faldt med knap 9 %. Også markederne i Østeuropa og Asien er påvirkede af afmatningen. Til gengæld har der været fremgang på markederne i Nord- og Sydamerika, hvor koncernen opnåede pæne vækstrater. Generelt er det lykkedes Danfoss at fastholde sine markedsandele på vigende markeder. Afmatningen på markederne ventes at holde ved i 2. kvartal, og det forventes ikke, at markedsforholdene forbedres væsentligt i løbet af anden halvdel af. De fortsat stigende råvarepriser øger produktionsomkostningerne og har derved haft en negativ indvirkning på indtjeningen. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter faldt med 41 % til 73 mio. kroner. Arbejdet med at opnå produktivitetsforbedringer gennem indførelse af Lean Manufacturing på alle Koncernens produktionssteder fortsatte i 1. kvartal. Selvom der blev opnået produktivitetsforbedringer, har dette ikke kunnet opveje effekten af den manglende omsætning i kvartalet. Omkostningerne til driften af Koncernens productivity programme beløb sig i 1. kvartal til ca. 10 mio. kroner. Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj Side 3 af 15

4 Resultatet af den primære drift (EBIT) faldt med 38 % til 79 mio. kroner fra 127 mio. kroner. Resultatandelen fra Sauer-Danfoss udgjorde 30 mio. kroner, hvilket er et fald på 6 % i forhold til samme periode året før, når der omregnes fra dollar til danske kroner. De finansielle poster netto viste et overskud på 26 mio. kroner mod et overskud på 16 mio. kroner året før. Overskuddet kan primært tilskrives kursreguleringer som følge af udviklingen på valutamarkederne. Resultat før skat faldt til 132 mio. kroner fra 177 mio. kroner, hvilket svarer til et fald på 25 % i forhold til samme periode året før. Periodens resultat efter skat udgjorde 102 mio. kroner mod 132 mio. kroner i året før. Det svarer til et fald på 23 %. Egenkapitalen var på mio. kroner ved udgangen af 1. kvartal, svarende til en soliditetsgrad på 58,3 % mod 58,8 % ved udgangen af. Det frie cash flow, der sammensættes af pengestrømme fra driften på -326 mio. danske kroner og pengestrømme fra investeringer på -259 mio. kroner, udgjorde -585 mio. kroner mod -407 mio. kroner året før. Ændringen i forhold til kan henføres til den reducerede indtjening, samt at der i tallet for 1. kvartal indgik indtægter som følge af salg af aktiviteter. Forsknings- og udviklingsomkostningerne beløb sig til ca. 154 mio. kroner mod 131 mio. kroner i 1. kvartal, hvilket svarer til ca. 4 % af omsætningen i perioden. Køb og salg af virksomheder i 1. kvartal Danfoss har i marts, med virkning fra 1. januar, overtaget salgs- og udviklingsselskabet AGH Warmte-units b.v. i Nieuwegein (Utrecht), Holland. Selskabet omsatte i for ca. 37 mio. kroner og har tre ansatte. Efter afslutningen af 1. kvartal har Danfoss med virkning fra 1. januar overtaget FWT Wärmetechnik AG i Hamborg, Tyskland, der beskæftiger sig med salg og udvikling af små og store substationer til fjernvarme, varmtvandssystemer i huse, anti-legionella systemer og salg af varmevekslere. Selskabet omsatte i for ca. 75 mio. kroner og har 28 ansatte. Købene af AGH Warmte-units b.v. og FWT Wärmetechnik AG skal ses som endnu et led i Koncernens strategi om at blive den førende udbyder inden for fjernvarmeindustrien. Ligeledes efter afslutningen af 1. kvartal har konkurrencemyndighederne godkendt salget af Danfoss Analytical A/S til det amerikanske selskab Danaher (HACH LANGE) med overtagelse pr. 2. maj. Ændringer i antal medarbejdere, direktion og bestyrelse Danfoss Koncernen havde ved udgangen af 1. kvartal medarbejdere, hvilket er en stigning på 68 ansatte i forhold til året før. Medarbejderne fordeler sig med i Europa ( i første kvartal ), i Nordamerika inkl. Mexico (1.639), i Asien-Pacific (1.036) og 513 i øvrige regioner (581). I Danmark var der ved udgangen af første kvartal ansat medarbejdere mod året før. Reduktionen i antallet af medarbejdere i Danmark skyldes hovedsageligt frasalget af Danfoss Marine Systems A/S med ca. 330 ansatte i, så reelt er der tale om en vækst i antallet af ansatte. I forbindelse med generalforsamlingen den 15. april blev Henrik E. Nyegaard genvalgt til bestyrelsesformand, mens Tom Kähler blev genvalgt til næstformand i Danfoss A/S. Hans Michael Jebsen blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen, mens Jørgen M. Clausen ikke genopstillede. Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj Side 4 af 15

5 Pr. 15. maj har Danfoss ændret arbejdsfordelingen i sin koncerndirektion, der således har følgende sammensætning: Jørgen M. Clausen, adm. direktør og Chief Executive Officer (CEO) Ole Steen Andersen, koncerndirektør og Chief Financial Officer (CFO) Niels B. Christiansen, koncerndirektør og Chief Operations Officer (COO) Hans Kirk, koncerndirektør og Chief Development Officer (CDO) Forventninger til Koncernen fastholder sine forventninger for hele året, hvor omsætningen ventes at blive i niveauet 16,25-16,75 mia. kroner, mens resultatet af primær drift (EBIT) forventes at være i niveauet mio. kroner. Markedsforholdene taget i betragtning, forventes både omsætningen og EBIT dog at ende i den nedre del af spændet. Eventuelle effekter af fremtidige tilkøb og frasalg er ikke indregnet i forventningerne. Forudsætninger og risikofaktorer: Forudsætningerne er baseret på, at konjunkturerne i hele ikke vil blive væsentligt forbedret. Væksten ventes primært at komme fra de oversøiske markeder og Asien, herunder forventes specielt Kina at få en afgørende betydning i de følgende år. En stor del af Danfoss salg uden for Europa afregnes i dollar, og en fortsat lav dollarkurs medvirker derfor til en behersket vækst i omsætning og indtjening. Fortsat stigende råvarepriser på verdensplan kan få en negativ indvirkning på det økonomiske resultat i Koncernen. Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj Side 5 af 15

6 Danfoss kerneforretningsområder Det er lykkedes Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division at vinde markedsandele på det nordamerikanske marked, og divisionen er ved at få et godt fodfæste på markedet. Aktivitetsniveauet i Kina er steget, hvilket som forventet medfører behov for investeringer for at følge med i den stigende efterspørgsel. Niels B. Christiansen, koncerndirektør og COO, Danfoss A/S Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division havde i 1. kvartal tilbagegang i både omsætningen og indtjeningen, hvilket ikke er tilfredsstillende Omsætningen faldt til mio. kroner fra mio. kroner, svarende til et fald på 8 %. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg var der tale om et fald på 1 %. Mio. DKK (hvis ikke andet er nævnt). Alle kvartalstal er ureviderede. Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Ændr. i % Omsætning % Primær drift (EBIT) % EBIT Margin 6,3% 4,8% 7,1% 4,8% Nettoaktiver % Nettoinvesteringer % Antal ansatte % Resultatet af den primære drift faldt med 31 % fra 134 mio. kroner til 93 mio. kroner. De fortsat stigende råvarepriser, den svage dollar og en strejke på divisionens fabrikker i Lyon, Frankrig, påvirkede indtjeningen i kvartalet negativt. Markederne i Asien og Nordamerika viste fortsat tocifrede vækstrater, og specielt på det amerikanske marked lykkedes det at få en del nye kunder og ordrer i hus. På de fleste af de øvrige markeder havde divisionen en nedgang i omsætningen, primært som følge af den generelle økonomiske afmatning inden for divisionens forretningsområder. Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj Side 6 af 15

7 Den kinesiske regerings øgede fokus på energibesparelser kan få stor betydning for Danfoss Heating Divisions forretning og indtjening i de kommende år. Divisionen har allerede en solid position på det kinesiske marked, og gennem en øget tilstedeværelse arbejder vi på at styrke vores markedsposition yderligere. Ole Steen Andersen, koncerndirektør og CFO, Danfoss A/S Danfoss Heating Division (inklusive Danfoss Water Controls) fik en utilfredsstillende udvikling i 1. kvartal. Omsætningen faldt med 1 % fra 938 mio. kroner til 927 mio. kroner. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregning var der tale om et fald på 4 %. Danfoss Heating Division (inklusive Danfoss Water Controls) Mio. DKK (hvis ikke andet er nævnt). Alle kvartalstal er ureviderede. Ændr. i % Omsætning % Primær drift (EBIT) % EBIT Margin 6,5% 5,5% 10,7 % 5,5% Nettoaktiver % Nettoinvesteringer % Antal ansatte % Resultatet af den primære drift faldt fra 61 mio. kroner til 51 mio. kroner, svarende til et fald på 16 %. Faldet i både EBIT og omsætning i forhold til sidste år skyldes blandt andet, at resultatet for 1. kvartal indeholdt afregningen fra en række store projekter i Asien. Ses der bort fra disse indtægter, viste forretningen en øget lønsomhed. Udviklingen på divisionens markeder forløb i 1. kvartal som forventet, og specielt markederne i Rusland, Donau-regionen, Holland samt Italien viste fortsat høje vækstrater. På markederne i Norden og Centraleuropa var væksten dog fortsat begrænset. På den nylig gennemførte 10. Nationale Folkekongres i Beijing i Kina præsenterede den Nationale Kommission for Udvikling og Reformer en energispareplan, hvor der blandt andet fokuseres på kraftvarmeværker og fjernvarmeautomatik og energibesparelse i bygninger. Formålet er at stramme op på allerede eksisterende lovgivning og sikre, at den bliver effektivt implementeret, men også at der bliver sat nye højere mål for besparelser og iværksat nye foranstaltninger. Det forventes, at nye initiativer på varmebesparelsesområdet vil understøtte salget af Danfoss produkter væsentligt. Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj Side 7 af 15

8 Arbejdet med produktivitetsprogrammet forløber som planlagt i Danfoss Motion Controls Division, og for nogle produktionsområder i divisionen har dette givet forbedringer på op til 25 %. Sammen med introduktionen af den nye generation af frekvensomformere er det med til at sikre os en bedre markedsposition. Hans Kirk, koncerndirektør og CDO, Danfoss A/S Danfoss Motion Controls Division fik en tilfredsstillende udvikling i 1. kvartal. Faldet i omsætningen fra 795 mio. kroner i 1. kvartal til 740 mio. kroner, svarende til 7 %, skyldes primært frasalget af Marine Systems i. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregning var der tale om en vækst på 7 %. Mio. DKK (hvis ikke andet er nævnt). Alle kvartalstal er ureviderede. Danfoss Motion Controls Division Ændr. i % Omsætning % Primær drift (EBIT) % EBIT Margin 3,6% 4,8% 11,0% 4,8% Nettoaktiver % Nettoinvesteringer % 74 5 Antal ansatte % Den primære drift viser en vækst på 24 % til 36 mio. kroner fra 29 mio. kroner året før. Divisionen havde i kvartalet en pæn tilgang af nye ordrer og kunder, hvilket var med til at øge omsætningen og lønsomheden Markederne i Latinamerika fortsatte den positive salgsudvikling fra 4. kvartal, og salget er steget med 38 % i regionen. Også markederne i Asien og Nordamerika viste tocifrede vækstrater. Det europæiske marked viste kun svag vækst. I marts introducerede divisionen anden fase af den nye generation af frekvensomformere VLT AutomationDrive. Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj Side 8 af 15

9 Sauer-Danfoss Inc. er børsnoteret i henholdsvis Frankfurt, Tyskland, og New York, USA. Selskabet er et joint venture selskab til Danfoss A/S, og koncernen ejer 38,5 % af aktierne i Sauer-Danfoss Inc.. Mio. USD (hvis ikke andet er nævnt). Alle kvartalstal er ureviderede. Sauer-Danfoss Inc. Ændr. i % Omsætning % Resultat efter skat % 33 Sauer-Danfoss Inc. medtages i koncernregnskabet for Danfoss A/S under posten Res. andel af joint vent./associerede selskaber. For yderligere information se venligst Sauer-Danfoss homepage: Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj Side 9 af 15

10 Hoved- og nøgletal Mio. DKK (hvis ikke andet er nævnt). Alle kvartalstal er ureviderede. Ændring i % Året Resultatopgørelse: Omsætning *) % Goodwill afskrivning **) % 60 0 Resultat før andre driftsindtægter og -udgifter % EBITDA % Resultat af primær drift (EBIT) % Res. andel af joint vent./associerede selskaber % 94 4 Finansielle poster netto % Resultat før skat (EBT) % Resultatet efter skat % *) Omsætningsvækst i alt: 7% -6% 6% Reel vækst i % 10% 1% 9% Kursudvikling i % -3% -1% -2% Tilkøb/frasalg netto i % 0% -6% 1% Balance: Aktiver Nettoinvesteringer (ekskl. goodwill) % Nettoinvesteringer i goodwill % 82 1 Egenkapital Rentebærende gæld % Netto-rentebærende gæld % Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frit cash flow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider (ultimo) Nøgletal: Antal medarbejdere (ultimo) % RONA 1) 1,9% 1,1% 15,4% EBIT margin 3,2% 2,1% 6,5% EBITDA margin 8,1% 7,0% 10,6% Nettoinvesteringsprocent (inkl. goodwill) 4,4% 4,7% 7,4% Resultatgrad 4,5% 3,5% 6,2% Egenkapitalens forrentning 1,8% 1,3% 10,2% Soliditetsgrad 55,8% 58,3% 58,8% 1) RONA (Return On Net Assets) Resultat af primær drift i % af gennemsnitlige nettoaktiver. Ved netto-aktiver forstås aktiver i alt med fradrag af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures, likvide beholdninger, hensatte forpligtelser samt ikkerentebærende gæld. **) Fra og med afskrives goodwill ikke længere over resultatopgørelsen, men er alene underlagt nedskrivningsvurderinger. Sammenligningstal for tidligere år (), korrigeres ikke i forhold til denne praksisændring, jf. IFRS/IAS. Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj Side 10 af 15

11 Resultatopgørelse Mio. DKK (hvis ikke andet er nævnt). Alle kvartalstal er ureviderede. Ændring i % Året Nettoomsætning % Salg af services m.v % Produktionsomkostninger % Bruttoresultat % ,0% 28,7% 31,1% 28,7% Distributionsomkostninger % Administrationsomkostninger % Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter % ,2% 2,0% 5,6% 2,0% Andre driftsindtægter og driftsudgifter % Resultat af primær drift (EBIT) % ,2% 2,1% 6,6% 2,1% Res. andel af joint vent./associerede selskaber % 94 4 Finansielle poster netto % Resultat før skat % Skat af resultat % Resultat efter skat % Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj Side 11 af 15

12 Balance Mio. DKK. Alle kvartalstal er ureviderede. Året AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser i alt Gæld Langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj Side 12 af 15

13 Pengestrømsopgørelse Mio. DKK. Alle kvartalstal er ureviderede. Året Resultat af primær drift Ændring i ikke-kontante driftsposter Ændring i driftskapital Pengestrømme fra primær drift Nettorenteudgifter mv Pengestrømme fra driftsaktivitet før betalte selskabsskatter Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb/erhvervelse af immaterielle anlægsaktiver Køb/erhvervelse af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Frasalg af selskaber og aktiviteter Køb (-) og salg af værdipapirer og øvrige kapitalandele samt udlån Modtaget udbytte 6 32 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme / frit cash flow Fremmedfinansiering: Afdrag (-)/optagelse af gæld til kreditinstitutter Aktionærerne: Kapitalforhøjelser 64 Erhvervelse/salg af egne aktier Udbetalt udbytte -126 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra drifts-, investerings-, og finansieringsaktivitet Likvider, primo Likvider, ultimo Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj Side 13 af 15

14 Egenkapitalspecifikation Mio. DKK. Alle kvartalstal er ureviderede. Aktie kapital 1) Overkurs ved emission Nettoopskrivning efter den indre værdis metode Foreslået udbytte Reserve Minoritets egne interesser aktier Øvrige reserver Egenkapital 1. januar Ændring af regnskabspraksis Egenkapital 1. januar I alt Årets resultat Udloddet udbytte Modtaget udbytte Kapitaludvidelse/afgang Andre reguleringer Valutakursreguleringer ved omregning af poster i fremmed valuta til DKK Egenkapital 31. december Periodens resultat Kapitaludvidelse/afgang -2-2 Andre reguleringer Valutakursreguleringer ved omregning af poster i fremmed valuta til DKK Egenkapital 31. marts ) Fordeling af aktier: A-aktier: DKK 425 mio. B-aktier: DKK 597 mio. Geografiske hovedtal Mio. DKK. Alle kvartalstal er ureviderede. Reserve for sikringstransaktioner Valutakursreguleringer Koncern EU Øvrige Europa Asien Nordamerika Afrika Pacific Latinamerika Mellemøsten I alt Nettoomsætning Nettoomsætning Nettoomsætningens geografiske placering fastlægges ud fra de lande hvor kunderne er hjemhørende Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj Side 14 af 15

15 Kontaktadresse: Danfoss A/S DK-6430 Nordborg Tlf.: Fax: Yderligere information kan findes på Danfoss hjemmeside: Dato for udsendelse: Denne pressemeddelelse er udsendt den 17. maj på dansk, tysk og engelsk. Det er den originale danske tekst, der er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå på grund af den engelske eller tyske oversættelse. Anvendte valutakurser: Regnskabet er udarbejdet i danske kroner. Resultatopgørelsen er omregnet til DKK med rapporteringsperiodens gennemsnitskurser. Balancen er omregnet med rapporteringsperiodens slutkurser. Valuta: Ult. kurser Ult. kurser Året Ult. kurser Gns. kurser Gns. kurser Året Gns. kurser 7,44 7,45 7,44 7,43 7,44 7,44 GBP 11,18 10,82 10,49 11,11 10,73 10,97 USD 6,09 5,75 5,47 6,93 5,68 5,99 Regnskabsprincipper: Danfoss har siden 2002 udarbejdet regnskaberne i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standard). Disse regnskabsprincipper er anvendt både i denne kvartalsmeddelelse og i årsrapporten for. For en detaljeret gennemgang af principperne henvises der til årsrapporten for. I forhold til regnskabspraksis for er der sket ændringer på enkelte områder. Disse områder er uddybende beskrevet under Anvendt Regnskabspraksis i Årsrapporten for. Udover de heri nævnte ændringer er der sket reklassifikation af skat vedrørende resultat andele af joint ventures/associerede selskaber. Resultatandel af joint ventures/associerede selskaber indeholder fremover således andel af resultater efter skat i stedet for resultater før skat. Reklassifikationen har således ingen effekt på Koncernens nettoresultat. Sammenligningstal for er korrigeret i overensstemmelse med ovennævnte ændringer, bortset fra den undtagelse at bortfald af goodwill afskrivninger ikke skal korrigeres i sammenligningstal, jf. IFRS/IAS. Goodwill afskrivningerne, der indgår i sammenligningstallene (), er oplyst særskilt under afsnittet Hoved- og nøgletal. Finanskalender: Datoer for offentliggørelse af finansielle delårsrapporter i : 5. september Halvårsrapport 14. november 3. kvartalsrapport Danfoss A/S kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts - udsendt 17. maj Side 15 af 15

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 3. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S Pressemeddelelse Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion,

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning,

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S

Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Regnskabsmeddelelse 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling,

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2013. Danfoss leverer godt resultat i fladt marked. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2013. Danfoss leverer godt resultat i fladt marked. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. halvår 2013 Danfoss leverer godt resultat i fladt marked www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Danfoss leverer godt resultat i fladt marked...3 Hoved- og nøgletal...4 Halvårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2012. Danfoss fastholder solidt præstationsniveau. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2012. Danfoss fastholder solidt præstationsniveau. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 212 Danfoss fastholder solidt præstationsniveau www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 212...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss fastholder solidt præstationsniveau...5

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere