Omfartsvej ved Lille Skensved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omfartsvej ved Lille Skensved"

Transkript

1 Omfartsvej ved Lille Skensved Biologiske værdier registrering vurdering anbefaling

2 Omfartsvej ved Lille Skensved Biologiske værdier registrering vurdering anbefaling Rapport udarbejdet for Roskilde Amt Feltarbejde og afrapporteringen: AGLAJA, februar - juni 2006 Fotos: Gunvor Asbjerg & Eigil Plöger, AGLAJA

3 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning Anbefalinger Metode Afgræsning af undersøgelsesområdet Prioritering af feltarbejde Udført feltarbejde Resultater Pattedyr Registrerede arter Småbiotoper Pattedyrenes færdsel Padder Registrerede padder Vandhuller Botaniske værdier Habitatnaturtyper Rigkær Næringsrige søer og vandhuller Arter på Habitat-direktivets bilag II, IV eller V samt fredede og rødlistede arter Vurdering af konflikter og anbefalinger Pattedyr, faunapassage og læhegn Skensved Å, vådpassage og landskabsbro Remiser syd for Pektinfabrikken og aflede-læhegn Padder, padderør, erstatningsvandhuller og oprensning af vandhuller Padder ved Pektinfabrikken, erstatningsvandhuller og padderør Padder i den østlige del af undersøgelsesområdet Padder centralt i undersøgelsesområdet syd for omfartsvejen, erstatningsvandhuller og padderør Padder ved Ejbyvej mod vest og padderør Habitatnaturtyper og opmærksomhedskrævende arter Gener på pattedyr og fugle forbundet med selve anlægsarbejdet Bilag A. Registrering af pattedyr og småbiotoper...18 Bilag B. Registrering af padder og vandhuller...52 Bilag C. Botanisk registrering af kær NV for Højelse....78

4 Kortfortegnelse Kort 1. Afgræsning af undersøgelseområdet...4 Kort 2. Småbiotoper i undersøgelsesområdet....7 Kort 3. Færdselsmønster for større pattedyr i undersøgelsesområdet....8 Kort 4. Vandhuller i undersøgelsesområdet med angivelse af vurderet aktuel værdi for padderne eller potentiel værdi....9 Kort 5: Pattedyrenes færdselsmønstre og omfarsvejens linieforløb i et udsnit af undersøgelsesområdet. Forslag til plantning af aflede-læhegn samt faunapassage langs Skensved Å...13 Kort 6. Placering af erstatningsvandhuller (EV), padderør (PR), forslag til oprensning af vandhuller samt vandhuller med padder i et udsnit af undersøgelsesområdet syd for Lille Skensved og Pektinfabrikken Kort 7. Afgrænsning af 7230-rigkær NV for Højelse...79 Tabelfortegnelse Tabel 1: Udført feltarbejde i forbindelse med de biologiske undersøgelser Tabel 2: Registrerede pattedyr....6 Tabel 3: Inddeling af pattedyrenes færdsel i kategorier...7 Tabel 4: Registrerede padder og deres forekomst i vandhuller i undersøgelsesområdet....8 Tabel 5: Floraliste fra kær og nærmeste omgivelser nordvest for Højelse (Rigkær )...10 Tabel 6: Vandhuller med habitatnaturtype 3150 (Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter...11 Tabel 7: Særligt opmærksomhedskrævende arter

5 1. Sammenfatning og anbefalinger 1.1 Sammenfatning Der er i undersøgelsesområdet registreret en række bestande af padder (Skrubtudse, Lille vandsalamander og Grøn frø). Etablering af omfartsvejen vil uanset linieforløbet opsplitte disse bestande, og muligheden for at bevare sunde og livskraftige bestande vurderes at blive forringet væsentligt. Der er ligeledes registreret flere forekomster af pattedyr (Rådyr, Ræv, Hare og mindre mårdyr). Disse vurderes at ville blive påvirket negativt ved etablering af omfartsvejen gennem den barriere-virkning, som omfartsvejen vil have ved at bryde pattedyrenes nuværende færdselsmønstre. Den samlede negative påvirkning af pattedyrene vurderes at være størst ved et linieforløb over Skensved Å. Der er registreret et mindre areal som habitatnaturtype 7230 rigkær samt en række søer og vandhuller som habitatnaturtype 3150 næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks. Der er endvidere registreret en uidentificeret art af Flagermus omfattet af Habitatdirektivets bilag II og/eller bilag IV. Der er registreret 3 fredede padder (Lille vandsalamander, Grøn frø og Skrubtudse), 4 fredede pattedyr (Almindelig spidsmus, Pindsvin, Mår og art af flagermus) og en fredet plante (Skov-Hullæbe). Der er ikke fundet arter omfattet af Habitatdirektivets bilag II eller bilag IV, rødlistede arter eller fredede arter, som vil blive påvirket negativt af anlægsarbejdet i sig selv. 1.2 Anbefalinger For at imødegå de negative påvirkninger, som etablering af omfartsvejen vurderes at vil få på pattedyr og padder, gives følgende anbefalinger: etablering af faunapassage ved Skensved Å udformet til anvendelse af rådyr og mindre pattedyr. Dette bør gøres i form af en vådpassage, idet der etableres en landskabsbro over vandløbet arbejde i forbindelse med anlæg af en evt. bro over åen skal foregå på en måde, så vandløbets dyre- og planteliv under og efter anlægsperioden er uforstyrret etablering af padderør hvor omfartsvejen gennemskærer udvalgte eksisterende hegn plantning af læhegn parallelt med omfartsvejen på begge sider af rundkørslen ud for Pektinfabrikken etablering af 3 erstatningsvandhuller oprensning af 3 eksisterende vandhuller at huller i remiser, jorddiger og levende hegn, hvor de gennembrydes af omfartsvejen, laves i vinterhalvåret 3

6 2. Metode 2.1 Afgræsning af undersøgelsesområdet Undersøgelsesområdet, der er vist på nedenstående Kort 1, dækker de omhandlende linieføringer omlagt en buffer på 300 m. Afgræsningen af undersøgelsesområdet er foretaget af Roskilde Amt. Kort 1. Afgræsning af undersøgelseområdet 2.2 Prioritering af feltarbejde Der er indledningsvis foretaget en vurdering af, hvilke dyr og planter der findes i området, og hvor de forventes at findes. Denne vurdering er foretaget ud fra eksisterende viden til området og amtets 3-register. Vurderingen er udført for at prioritere feltarbejdet. Ovennævnte vurdering og prioritering indebærer at følgende arter, artsgrupper eller habitatnaturtyper specifikt eftersøges og registreres ved forekomst: pattedyr padder rigkær (habitatnaturtype 7230) og næringsrige søer (habitatnaturtype 3150) 4

7 2.3 Udført feltarbejde Det er valgt at bruge den største indsats til registrering af padder og pattedyr. Omfanget af det udførte feltarbejde er vist i Tabel 1. Padder er registreret ved ketchning og daglytning ved vandhullerne ultimo april primo maj natlysning i maj Pattedyr er registreret ved undersøgelse af spor i sne primo februar morgen- og aftenregistreringer af primært rådyr ved udvalgte ledelinier i maj registreringer af aktiviteter af pattedyr i småbiotoper og levende hegn i maj Botanik og habitatnaturtyper er registreret i forbindelse det øvrige registreringsarbejde og ved dokumentation af habitatnaturtyper ultimo maj. Dato Klokkeslæt Aktivitet 2. februar Pattedyr spor i sne 24. april Padder og vandhuller, ketchning 6. maj Pattedyr morgenobservation 6. maj Pattedyr og småbiotoper 6. maj Padder og vandhuller, ketchning 7. maj Padder og vandhuller, lysning 11. maj Padder og vandhuller, ketchning 11. maj Padder og vandhuller, lysning 13. maj Pattedyr morgenobservation 13. maj Pattedyr og småbiotoper 13. maj Padder og vandhuller, ketchning 14. maj Pattedyr morgenobservation 26. maj Botaniske registreringer Tabel 1. Udført feltarbejde i forbindelse med de biologiske undersøgelser

8 3. Resultater 3.1 Pattedyr Registrerede arter I Tabel 2 vises de arter, der er registreret. Registreringen kan bestå udover at dyret er set i fodspor eller forskellige former for aktivitetsspor. Pattedyrsregistreringerne er gengivet i Bilag A Almindelig spidsmus Brun rotte Flagermus, art af Hare Huskat Markmus Tabel 2: Registrerede pattedyr. Muldvarp Mår (sandsynligvis Husmår) Mårdyr, (Mink/Ilder) Pindsvin Ræv Rådyr Pindsvin - et ofte trafikdræbt dyr - findes i undersøgelseområdet Småbiotoper Pattedyrene er i udpræget grad knyttet til de småbiotoper, der findes i undersøgelsesområdet. Småbiotoperne udgøres af: mergelgrave med bevoksninger plantede remiser juletræskulturer smålunde i forbindelse med bebyggelse levende hegn beplantning langs jernbane Fordelingen af de besøgte og undersøgte småbiotoper er vist på nedenstående Kort 2. Småbiotoperne er beskrevet i Bilag A. 6

9 Kort 2. Småbiotoper i undersøgelsesområdet Pattedyrenes færdsel Det er konstateret, at de større pattedyr i deres færdsel mellem fourageringslokaliteterne eller mellem fourageringslokaliteter og opholdslokaliteter (hvile, overnatning eller drøvtygning) følger bestemte ruter og ledelinier i landskabet. Pattedyrenes færdsel er inddelt i 3 kategorier afhængig af mængden/hyppigheden af færdsel (se Tabel 3). Fordelingen af dyrenes færdselsmønstre er vist på Kort 3. Denne inddeling er foretaget ud fra en sammenstilling af følgende observationer: antallet af observationer af pattedyr hvor kraftige / slidte vekslerne er mængden af øvrige aktivitetstegn (eksempelvis skrab af Råbuk eller ekskrementer af Ræv) Kategori Hyppighed af færdsel 1 Hyppig meget hyppig (dvs. passage sker flere gange dagligt) 2 Jævn (passage sker 1-2 gange om ugen) 3 Ringe (passage sker ikke ugenligt) Tabel 3. Inddeling af pattedyrenes færdsel i kategorier. Det konstaterede færdselsmønster i undersøgelsesområdet dækker primært Rådyr, Ræv og Hare. Mindre pattedyr sætter mindre tydelige spor, eller de benytter de samme veksler som de større pattedyr. 7

10 Kort 3. Færdselsmønster for større pattedyr i undersøgelsesområdet. 3.2 Padder Registrerede padder I undersøgelsesområdet er der registreret Skrubtudse, Grøn frø og Lille vandsalamander, Tabel 4. Padde Vandhul* Vurderet bestandsstørrelse Lille vandsalamander Køge 23 Lille bestand Køge 42 Lille bestand (muligvis større end observeret) Køge 50 Lille bestand Køge 422 Lille bestand Køge A** Meget stor bestand Køge B** Stor bestand Grøn frø Køge 23 Lille bestand Køge 42 Lille bestand (muligvis større end observeret) Køge B Stor bestand Skrubtudse Køge 42 Lille bestand (muligvis større end observeret) Tabel 4. Registrerede padder og deres forekomst i vandhuller i undersøgelsesområdet. (*: Vandhulsnummer svarer til amtets 3-nummer, **: vandhullet ikke registret som 3 af amtet) 8

11 3.2.2 Vandhuller Vandhullerne, hvori padderne findes, er af meget forskellig oprindelse og aktuel værdi for padderne. Dokumentation og beskrivelse af vandhullerne findes i Bilag B. Placeringen af vandhullerne i undersøgelsesområdet samt deres aktuelle værdi som paddebiotoper eller potentielle egnethed som ynglebiotop for padderne er vist på Kort 4. Kort 4. Vandhuller i undersøgelsesområdet med angivelse af vurderet aktuel værdi for padderne eller potentiel værdi. Lille Vandsalamander er fundet i 6 vandhuller i undersøgelsesområdet i et vandhul endda meget talrigt. På det øverste billede ses en han; på det nederste en hun. Begge dyr er i yngledragt. 9

12 3.3. Botaniske værdier Natur eller naturlignende arealer forekommer meget sparsomt i undersøgelsesområdet. Det ubebyggede og ikke befæstede areal i undersøgelsesområdet består for langt overvejende del af intensivt dyrket agerjord, sekundært af vejrabatter og remiser, nåletræskulturer og bevoksninger omkring bebyggelse. Langt den største del af de arealer, der afgræsses, er kulturgræsmarker. Den eneste undtagelse herfra er et afgræsset kær i tilknytning til et udtørrende vandhul nordvest for Højelse. Der er udelukkende foretaget egentlige botaniske registreringer i dette kær (se Tabel 5, afsnit 3.4.1). Beskrivelse og placering findes i Bilag C. 3.4 Habitatnaturtyper Rigkær Det registrerede rigkær nordvest for Højelse kan karakteriseres som habitatnaturtype 7230 rigkær. Rigkæret er ca m 2 og reelt beliggende udenfor undersøgelsesområdet. I kæret, der er udviklet i tilknytning til udtørrende vandhul og afgræsses, forekommer Almindelig Star og Håret Star, der er karakteristiske arter for denne habitatnaturtype. Endvidere forekommer bl.a. Dunet Dueurt og Eng-Karse coll. I botanisk henseende er kæret en pauver udgave af habitatnaturtypen Andemad, Kors- Karse coll., Eng- Rapgræs, Eng- Tidsel, Ager- Andemad, Liden Kattehale Rapgræs, Énårig Tidsel, Horse- Andemad, Stor Klaseskærm, Billebo- cfr. Rævehale, Knæbøjet Tidsel, Kær- Bellis Kløver, Hvid- Røllike, Alm. Tvetand, Rød Draphavre Kløver, Rød- Sideskærm Valmue, Gærde- Dueurt, Dunet Kvik, Alm. Siv, Glanskapslet Vandperberrod Dueurt, Lodden Kørvel, Vild Siv, Tudse- Vandranunkel Fløjlsgræs Mælkebøtte Skeblad, Vejbred- Vejbred, Glat Forglemmigej, Eng- Natskygge, Bittersød Skræppe, Butbladet Vejbred, Lancet- Forglemmigej, Mark- Nælde, Stor Skræppe, Kruset Ærenpris, Glat Frytle, Mark- Padderok, Ager- Snerre, Burre- Ærenpris, Mark- Fuglegræs, Alm. Padderok, Dynd- Star, Alm. Ærenpris, Tveskægget Gæslingeblomst, Vår- Pileurt, Vand- Star, Håret Ærenpris, Tykbladet Hanekro,Skov-/Alm. Ranunkel, Bidende Stedmoderblomst, Ager- Haremad Ranunkel, Lav Stenbræk, Kornet Bladmosser Hejre, Blød Ranunkel, Kær- Sumpstrå, Alm. Brachythecium rutabulum Hejre, Gold Ranunkel, Nyrebladet Svinemælk, Alm. Bryum pseudotriquetrum Hundegræs, Alm. Potentil, Gåse- Svinemælk, Ru Calliergonella cuspidata Hvene, Kryb- Rajgræs, Alm. Svingel, Eng- Drepanocladus aduncus Hønsetarm, Alm. Pimpinelle, Alm. Svingel, Rød Plagiomnium elatum Hønsetarm, Opret Ranunkel, Tigger- Syre, Alm. Plagiomnium undulatum Kamille, Lugtløs Rapgræs, Alm. Sødgræs, Manna-/Butblom. Tortula ruralis Tabel 5. Floraliste fra kær og nærmeste omgivelser nordvest for Højelse (Rigkær ) 10

13 3.4.2 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 3150 Denne habitatnaturtype er udbredt på Sjælland, men ofte med forringet naturkvalitet grundet eutrofiering. Almindeligvis er Vandaksene forsvundet, men flydeplanter findes endnu i varierende grad. I undersøgelsesområdet kan en række af de undersøgte vandhuller henføres til denne forarmede type af 3150 i kraft af forekomsten af Svømmende Vandaks og/eller arter af Andemad. Disse vandhuller fremgår af Tabel 6 og deres placering af Kort 4. Køge 23 Køge 50 Køge A Køge 42 Køge 51 Køge B Køge 47 Køge 422 Solrød 59 Tabel 6. Vandhuller med habitatnaturtype 3150 (Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store Vandaks) 3.5 Arter omfattet af Habitat-direktivets bilag II, IV eller V samt fredede og rødlistede arter Forekommende arter, der er optaget på Habitat-direktivets bilag II, IV eller V og nationalt fredede eller rødlistede arter, er gengivet i Tabel 7. Art Status Grøn Frø Bilag V på Habitat-direktivet. Fredet Lille vandsalamander Fredet Skrubtudse Fredet Flagermus, art af Bilag II og/ eller IV på Habitat-direktivet. Fredet Almindelig Spidsmus Fredet Pindsvin Fredet Mår (sandsynligvis Husmår) Fredet Vinbjergsnegl Bilag V på Habitat-direktivet. Rødlistet Skov-Hullæbe Fredet Tabel 7. Særligt opmærksomhedskrævende arter. 11

14 4. Vurdering af konflikter og anbefalinger 4.1 Pattedyr, faunapassage og læhegn Der er registreret flere strækninger, hvor større pattedyr færdes dagligt. Det er primært tale om Rådyr, Ræv og Hare. Langs Skensved Å ses endvidere også færdsel af mindre mårdyr, sandsynligvis Ilder eller Mink. Det drejer sig om følgende strækninger (se endvidere Kort 2 og 3): fra Jersie Mose mod vest langs Skensved Å fra et skovrejsningsområde nord for Ølsemagle (SB 13) mod vest langs levende hegn (SB 12 og SB 10) til jernbanen fra jernbanen mod vest til og mellem større remiser (SB 21 og SB 19) syd for Pektinfabrikken De konstaterede færdselsmønstre er givetvis i vinter- og forårsmånederne til dels afhængige af afgrøderne på markerne, men færdslen mellem opholdsbiotoperne (= de større remiser og bevoksninger) vurderes at ligge fast. Det er meget sandsynligt, at bestanden af Rådyr vil vokse i de kommende 10 år. Denne antagelse begrundes i, at en del af de eksisterende juletræskulturer vil vokse og blive til skov. Endvidere vil skovrejsningsområdet nord for Højelse ligeledes vokse til. Der er i dag en bestand af Rådyr i Jersie Mose og ligeledes en bestand udenfor mosen. Sidstnævnte, der vurderes at være på 5-7 dyr, færdes primært i og mellem småbiotoperne 11, 13, 19 og 21. Uanset om omfartsvejen føres over Skensved Å eller kobles på Egedevej vil den flere steder skære igennem veksler og ledelinier med hyppig eller meget hyppig færdsel af større pattedyr (se Kort 5) Skensved Å, vådpassage og landskabsbro Vælger man linieføringen over Skensved Å bør pattedyrenes frie passage langs åen sikres gennem etablering af en vådpassage. Da området omkring Skensved Å i Regionplanen er udpeget som biologiske interesseområde, bør der etableres en landskabsbro, hvor vandløb og tilliggende landarealer føres upåvirket under broen. Broen skal have en anbefalet minimumsbredde på 6 meter og -højde på 4 meter for at sikre, at Rådyr trygt vil bruge passagen. Der er ikke konstateret andet hjortevildt i området, men strejfende Dåhjorte kan muligvis forekomme. Der vurderes dog ikke nødvendigt at tage højde for dette i anlæg af broen. I sommerhalvåret sker en stor del af dyrenes færdsel i det delvist udtørrende åleje, hvor der er ringe vegetationsdække (ingen Rød Hestehov) og dermed nemmere at færdes. Men i vinterhalvåret er dyrene henvist til at færdes ovenfor vandløbet. Ved anlæg af broen skal højden derfor sættes i forhold til, hvor dyrene færdes om vinteren. Arbejde i forbindelse med anlæg af broen skal foregå på en måde, så vandløbets dyreog planteliv under og efter anlægsperioden er uforstyrret. 12

15 Remiser syd for Pektinfabrikken og aflede-læhegn Som det fremgår af Kort 5 vil omfartsvejen bryde diagonalt igennem en større remise (SB 19) syd for Pektinfabrikken. Det forventes ikke, at der er noget tilbage af remisen efter anlæg af omfartsvejen. Remisen er i dag en meget brugt opholdsbiotop for Rådyr og Ræv ligesom der foregår megen færdsel fra den til andre nærliggende remiser (SB 21 eller småbiotoper SB 20, SB 25) også af andre pattedyr. Anlæg af omfartsvejen vil ligeledes mere eller mindre isolere remisen umiddelbart syd for industri-hegnet mod Pektinfabrikken. Pattedyr, der kommer fra øst og nordøst, vil efter anlæg af omfartsvejen skulle passere følgende: 1) omfartsvejen (over eller under), 2) jernbanen og 3) over en tilkørselsvej fra Pektinfabrikken. Det anbefales derfor, at der plantes et ca. 600 meter langt aflede-læhegn parallelt med omfartsvejen syd for pektinfabrikken på strækningen mellem jernbanen og den remise (SB 19), der forsvinder ved anlæg af omfartsvejen. Læhegnet vil krydse den planlagte stikvej til Transportcentret mod syd på et sted, hvor hastigheden må forventes at være lav (lige før/efter en rundkørsel) Formålet med læhegnet er at lede dyrene langs omfartsvejen og ikke tværs over, som tilfældet vil blive, hvis det nuværende bevægelsesmønster fortsætter. Den vandring af især Råvildt, der foregår fra skovrejsningsarealet (SB 13) langs det levende hegn (SB 12) over jernbanen til remiserne syd for Pektinfabrikken (SB 21 og SB 19), søges ændret, så dyrene konstant holder sig syd for omfartsvejen. Kort 5: Pattedyrenes færdselsmønstre og omfarsvejens linieforløb i et udsnit af undersøgelsesområdet. Forslag til plantning af aflede-læhegn samt faunapassage langs Skensved Å 13

16 4.2. Padder, padderør, erstatningsvandhuller og oprensning af vandhuller Padder ved Pektinfabrikken, erstatningsvandhuller og padderør Der er registreret en stor ynglebestand af Grøn frø og Lille vandsalamander i vandhullerne Køge 23 og Køge B. Endvidere oplyser en lokal, at der i Køge 23 findes Skrubtudse (se Kort 6). Den nærmeste registrerede forekomst af Grøn frø findes 2,2, km mod sydvest i vandhullet Køge 42. For Lille vandsalamander er de nærmeste bestande 500 m mod øst (Køge A) og 900 m mod sydvest (Køge 50). Bestanden af Grøn frø er givetvis ikke i forbindelse med andre bestande, mens de eksisterende vandringsafstande ligger i den øvre ende for Lille vandsalamander. Omfartsvejen vil med stor sandsynlighed udøve en kraftig barriere-virkning på de i forvejen noget isolerede bestande. Muligheden for genetisk drift dvs. at genpuljen bliver for lille vurderes at ville forøges ved anlæg af omfartsvejen. For at sikre bevarelse af talstærke og livskraftige paddebestande anbefales det, at der etableres 1-2 erstatningsvandhuller (EV 1 og EV 2 på Kort 6) med et areal på m 2, samt at der anlægges 1-2 padderør (PR 1 og PR 2 på Kort 6). Padderørene skal muliggøre sikker vandring mellem nye og eksisterende vandhuller nord for omfartsvejen og vandhullerne mod øst og sydvest på modsatte side af omfartsvejen. Disse og nedenfor nævnte padderør skal have en diameter på 1 meter, anlægges så der ikke står vand i dem og placeres ved ledelinier i landskabet. Endvidere kan der sættes ledehegn, der leder padderne til padderørene. Erstatningsvandhuller udformet som dette vil være af meget stor værdi for padderne i undersøgelseområdet. 14

17 Padder i den østlige del af undersøgelsesområdet Der er registreret en meget stor bestand af Lille vandsalamander i vandhullet Køge A samt en lille bestand i Køge 422 (se Kort 4). Bestanden af Lille vandsalamander i førstnævnte vandhul kan forbindes med bestandene ved Pektinfabrikken som beskrevet ovenfor, idet det forventes, at dyrene i samme grad som tidligere kan passere jernbanen og under en kommende bro over jernbanen. Den lille bestand i vandhullet Køge 422 vil næppe blive yderligere isoleret i forhold til nu ved anlæg af omfartsvejen med forløb i Egedevej, idet det nærmeste vandhul mod syd findes udenfor undersøgelsesområdet m borte i skovrejsningsområdet SB 13. Bestanden kan være forbundet med eventuelle forekomster i Jersie Mose. I løbet af få år vil det nyetablerede vandhul, Køge 623 (se Kort 4), blive en fin ynglebiotop for Lille vandsalamander. Kort 6. Placering af erstatningsvandhuller (EV), padderør (PR), forslag til oprensning af vandhuller samt eksisterende vandhuller i et udsnit af undersøgelsesområdet syd for Lille Skensved og Pektinfabrikken Padder centralt i undersøgelsesområdet syd for omfartsvejen, erstatningsvandhuller og padderør Der er registreret en lille bestand af Lille vandsalamander i et (Køge 50) af en række indbyrdes tætliggende vandhuller mellem Højelse og Lille Skensved (se Kort 6). I forhold til vandhullet, Køge 50, ligger det nærmeste vandhul mod syd 600 m borte på modsatte side af vejen mellem Ølsemagle og Højelse. 15

18 Omfartsvejen formodes at virke som en barriere på en i forvejen isoleret bestand. Det anbefales derfor: at de 3 eksisterende vandhuller på samme side af omfartsvejen (Køge 51, Køge 52 og Køge 54) oprenses for at forbedre biotoperne, der i dag er i meget ringe paddebiotoper at der etableres et erstatningsvandhul ved Lille Skensved Stadion (EV 3). Denne bynære placering giver mulighed for at padderne kan opholde sig i haver og i læbælterne omkring stadion at der anlægges et padderør (PR 3) i det levende hegn og grøft, der løber i retningen nord - syd, hvorved bestande på begge sider af omfartsvejen kan forbindes Padder ved Ejbyvej mod vest og padderør Søen ved Højmosegård nær Ejbyvej (Køge 42, se Kort 4) er givetvis undersøgelsesområdets eneste naturlige sø. Det ligger i forlængelse af en have omgivet af græsningsfold nær ager. Søen er fuglerig og meget fiskerig. Alligevel er der registreret Skubtudse, Lille vandsalamander og Grøn frø. Bestandene af sidstnævnte arter er muligvis underestimeret. Endvidere oplyser ejer, at der dette forår er fanget en stor mørk og vortet salamander, der var meget større end de sædvanlige salamandre. Denne beskrivelse lyder troværdig som Stor vandsalamander, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag II. Fundet har dog ikke kunnet verificeres ved feltregistreringerne. Såfremt Stor vandsalamander faktisk findes i vandhullet Køge 42 formodes det at være en lille bestand, der kan være forbundet med en større bestand ca km mod sydvest i Harekær Mose, i vandhullerne på Harekær Golfbane og i grusgravssøerne. Dette er ikke eftervist i feltundersøgelserne. For at tilgodese eventuel vandring af padderne i et område med ager og kulturgræsmarker anbefales det, at anlægge et padderør (PR 4 på Kort 6), hvor omfartsvejen gennemskærer det eneste levende hegn mellem Ejbyvej og vejen mellem Højelse og Lille Skensved Habitatnaturtyper og opmærksomhedskrævende arter Det vurderes ikke, at omfartsvejen vil påvirke de under afsnit 3.4. nævnte registrerede habitatnaturtyper på nogen måde. Udover de problemstillinger, der er nævnt i afsnit 4.1 og 4.2, vurderes omfartsvejen ikke væsentligt at påvirke arterne nævnt i Tabel Gener på pattedyr og fugle forbundet med selve anlægsarbejdet. Der er ikke registreret dyr eller fugle, som vurderes at være særligt sårbare overfor støjen og færdslen forbundet med selve anlægsarbejdet. Det vurderes derfor ikke, at der er behov for støjafskærmende foranstaltninger. 16

19 For at mindske tab og ødelæggelser af fuglereder og bo og afkom af pattedyr ved selve anlægsarbejdet anbefales følgende: at remisen (SB 19), der gennembrydes af omfartsvejen, fjernes helt i vinterhalvåret forud for anlægsarbejdet at huller i jorddiger og levende hegn, hvor de gennembrydes af omfartsvejen, ligeledes laves i vinterhalvåret 17

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus.

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus. Plantesamfundet fugtig eng dækker over drænede og moderat næringsbelastede enge, hvor der med års mellemrum foretages omlægning og isåning af kulturgræsser og kløver. Vegetationen er præget af meget almindelige

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger.

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Arbejdsdokument udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm af AGLAJA, juni 2009. Indhold Sammenfatning...3

Læs mere

Beskyttelse af bækken

Beskyttelse af bækken Beskyttelse af bækken Motorvejens fineste vandløb Korskær Bæk mellem Låsby og Mollerup er det fineste og reneste vandløb langs motorvejen med planter og dyr, for eksempel slørvinger, som er tilpasset koldt

Læs mere

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen.

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen. e er intensivt udnyttede, fugtige græsmarker, der jævnligt drænes og gødskes og er domineret af udsåede kulturgræsser og kløver. findes på intensivt udnyttede lavbundsjorder i hele landet. Arterne i kultureng

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å

Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Resultater... 3 Udregnede Ellerberg-gennemsnit og målte parametre...

Læs mere

NOTAT. Miljø. Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads

NOTAT. Miljø. Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 02-10-2014 2014-8337 2014-130975 Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads På baggrund af, at Vandværket Lyngen har ansøgt om tilladelse

Læs mere

Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej

Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej A. Arealbeskrivelse og udpegninger Området er ryddet og hegnet til afgræsning i sommeren 2013. Området er

Læs mere

Arealet er blevet vejledende registreret som følge af naturstyrelsens opdatering af den vejledende registrering i 2013 i Frederikshavn Kommune.

Arealet er blevet vejledende registreret som følge af naturstyrelsens opdatering af den vejledende registrering i 2013 i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Søren Østergaard Ørtoftvej 29 9300 Sæby Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Dato: 23. januar 2017 Vedr.

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori Fugle Kilde isfugl Danmarks Miljøportal Insekter Kilde Artskategori Dukatsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Markperlemorsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Grøn køllesværmer www.fugleognatur.dk

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Notat udarbejdet for Egedal kommune af AGLAJA juni 2011 Indhold Sammenfatning...3 1. Overordnet områdebeskrivelse...3 1.1 Rammelokalplanområdet...3

Læs mere

Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt

Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt ARBEJDSDOKUMENT FELTARBEJDE OG AFRAPPORTERING: AGLAJA 2006 Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt Overvågning af Mygblomst i 2004-2006

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose.

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose. Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb Mail: jet@bibbo.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 15.01.2016

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen

Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen Side 1/6 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen Dato: 04-04-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-21-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Bredden af Tissø syd for Li. Fuglede. I mellemgrunden ses en stor bevoksning af Kalmus. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Supplerende høring forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for omfartsvej syd om Aars. Høringsrunde fra 25. marts til 21. maj 2013.

Supplerende høring forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for omfartsvej syd om Aars. Høringsrunde fra 25. marts til 21. maj 2013. Supplerende høring forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for omfartsvej syd om Aars Høringsrunde fra 25. marts til 21. maj 2013 Bilag 1-11 Vesthimmerlands Kommune - VVM-redegørelse og miljørapport

Læs mere

Å-mudderbanke. Beskyttelse. Å-mudderbanke med tiggerranunkel, pileurt. Foto: Peter Wind, DMU.

Å-mudderbanke. Beskyttelse. Å-mudderbanke med tiggerranunkel, pileurt. Foto: Peter Wind, DMU. Plantesamfundet å-mudderbanke findes på mudret bund ved bredden af dynamiske vandløb og langs bredden af søer, hvor jordbunden er forstyrret, fx som følge af en svingende vandstand og/eller optrampning.

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Skov 72 - Tranum Plantage

Skov 72 - Tranum Plantage Skov 72 - Tranum Plantage Tranum Plantage rummer ca. 1350 hektar hede, 180 hektar mose, 85 hektar eng, 60 hektar klit, 52 hektar strandbred, 25 hektar sø og 6 hektar overdrev, i alt 1758 hektar med særligt

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til kabelanlæg Idomlund-Hogager

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til kabelanlæg Idomlund-Hogager Side 1/8 VESTJYSKE NET SERVICE A/S Ydunsvej 35 7400 Herning Att. Finn Møller xfm@vestjyskenet.dk Dato: 21-06-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-12-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.:

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev Mikkel Bornø Clausen, NST Storstrøm AFSLUTNINGSSEMINAR den 9-10. september 2013 Historien Natura2000- område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds

Læs mere

Overvågning af dagsommerfugle i Kirkemosen 2014

Overvågning af dagsommerfugle i Kirkemosen 2014 Overvågning af dagsommerfugle i Kirkemosen 2014 Notat udarbejdet for Lejre Kommune af AGLAJA 2014. Feltarbejde, tekst og foto: Eigil Plöger, www.aglaja.dk Feltarbejde og resultater Kirkemosen er besigtiget

Læs mere

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3.

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3. Svend Trankjær Græstedvej 49 3200 Helsinge Sag: 2016/25117 004 Id: 019566 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Overvågning af padder - baseline 2012

Overvågning af padder - baseline 2012 Overvågning af padder - baseline 2012 66 Herning Århus, Etape 6620 og 6625 Funder Låsby Notat 11. november 2012 (1. udgave) Af Per Klit Christensen og Martin Hesselsøe AMPHI Consult er et landsdækkende

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

Dispensation til oprensning af kanaler og Van der Kühles Sø i Aldershvile Slotspark

Dispensation til oprensning af kanaler og Van der Kühles Sø i Aldershvile Slotspark Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 21 E-mail: natur@gladsaxe.dk Byplan og Landskab Gladsaxe Kommune 11. januar 2017 Dispensation til oprensning af kanaler og Van der

Læs mere

Drift, miljø og flora ved Rødding Sø. Det overordnede formål med projektet:

Drift, miljø og flora ved Rødding Sø. Det overordnede formål med projektet: Drift, miljø flora ved Rødding Sø Pumperne, der afdrænede et større landbrugsareal ved Rødding blev slukket i efteråret 2004. Her ligger den nu genskabte Rødding Sø på ca. 21 ha. De omkringliggende landbrugsarealer

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Stenlængegård-området. Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier.

Stenlængegård-området. Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. Stenlængegård-området Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. AGLAJA maj 2007 Stenlængegård-området Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. Arbejdsrapport

Læs mere

dyr i skoven - se på pattedyr

dyr i skoven - se på pattedyr o te t dyr i skoven - se på pattedyr Brud Dværgspidsmus Dværgmus Dådyr Egern Flagermus Grævling Halsbåndsmus Hare Husmår Ilder Krondyr Lækat Markmus Muldvarp Pindsvin Ræv Rødmus Rådyr Skovmus Spidsmus

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby,

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby, Skovskifte Grundejerforening Skovskifte 5 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 18-12-2015 Sagsnr.: 13/37210 Dok.løbenr.: 351583/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA. v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg

NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA. v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg 31 sider 29 sider 25 sider 29 sider 29 sider 35 sider 21 sider 19 sider 37 sider NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg Indholdsfortegnelse Forord... 4 Opbygning af

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2014

Overvågning af padder Randers kommune 2014 Overvågning af padder Randers kommune 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV Stednavn: Tjæreborg Dato: 20140922 Inventør: Peter Witt StedID: 136e energinet.dk NJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV eskrivelse: Fersk eng langs den øvre kant af strandengen.

Læs mere

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats Feltskema til vandhuller Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Lille Vejleå A1-35-xx Lille Vejleådal Areal i ha 2,1 16-08-2007 Af : uva/ane Kort : 1513 I SV vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : 707862 6167952 Undersøgt af Carl Bro

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 og landzonetilladelse til etablering 4 vandhuller på matr. nr. 12c Felstedskov, Felsted

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 og landzonetilladelse til etablering 4 vandhuller på matr. nr. 12c Felstedskov, Felsted Jens Kristian Christensen Varnæsvej 535 Felstedskov 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 29-06-2015 Sagsnr.: 14/35199 Dok.løbenr.: 171492/15 Kontakt:

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Feltskema til overdrev Basis af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Område-ID Delområde-ID Sagsnummer Naturarealets sammensætning kode Arealtype Andel i pct.

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro Side 1/5 Else-Marie Kannegaard Olsen Kragbækvej 4 7500 Holstebro Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult for Vejle Amt 2004 Titel: Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult

Læs mere

Resultater ift. dyrenes brug af faunapassager langs Ring Øst

Resultater ift. dyrenes brug af faunapassager langs Ring Øst Resultater ift. dyrenes brug af faunapassager langs Ring Øst I forbindelse med en specialeafhandling på uddannelsen Naturforvaltning på Københavns Universitet blev effekten af ni faunapassager langs vejen

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016 Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev 12. oktober 2016 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sø Skive Kommune har d. 4. oktober 2016 modtaget ansøgning fra Bent

Læs mere

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata Appendiks 2 Feltbesigtigelsesdata I det følgende ses de feltbesigtigelsesdata, som har indsamlet i uge 41, oktober 21. De indsamlede data skal ses som supplement til kommunens 3- registreringer fra medio

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2010

Overvågning af padder Randers kommune 2010 Overvågning af padder Randers kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde.

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Notat Vurdering af beplantningsbælte/hegn omkring Helnæs Campingplads Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Revideret

Læs mere

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb Side 1/5 Flemming Helgesen Rørsgårdsvej 25 7570 Vemb Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-508-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park - Ikke teknisk resumé Gladsaxe Kommune 24.10.2012 Ikke teknisk resume Gladsaxe Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen,

Læs mere

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af Markfirben, Silkeborg kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Indsats for særligt beskyttede padder Motorveje medfører generelt konflikter mellem den tætte trafik og dyrearters vandring og behov for beskyttede levesteder. I 2004

Læs mere

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro Side 1/5 Kelvin Høj Øgendahl Kalbjergvej 3 7500 Holstebro Dato: 27-10-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-26-12 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Klokkefrøen i Slagelse Kommune Fra tidligere at have været vidt udbredt

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere