C7 Consulting. C7Consulting. Miljøteknisk Beskrivelse. CMC Biologics A/S. Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C7 Consulting. C7Consulting. Miljøteknisk Beskrivelse. CMC Biologics A/S. Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg"

Transkript

1 Miljøteknisk Beskrivelse Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg C7Consulting C7 Consulting

2 C7 Consulting ApS Ravnshøjvej 7A Kornerup 00 Roskilde Telefon E mail CMC Biologics A/S Miljøteknisk Beskrivelse Rapport.: 1 Kunde: Adresse 1: Adresse 2: Kontaktperson: CMC Biologics A/S Vandtårnsvej 83B 2860 Søborg Mette Hintsteiner Dokument nr. 1 Revision nr. 003 Dato 3. oktober 13 Udarbejdet Kontrolleret Charlotte Brit Pedersen, C7 Consulting ApS Jens Gram, CMC Biologics A/S Rudy Byrgesen, CMC Biologics A/S Mette Hintsteiner, CMC Biologics A/S Peter Vilby, CMC Biologics A/S Godkendt Charlotte Brit Pedersen, C7 Consulting s. 2 C7 Consulting ApS CVR

3 Indholdsfortegnelse 1 Ansøger og ejerforhold (A) Ansøger Virksomhed Ejerforhold Kontaktpersoner 6 2 Oplysninger om virksomhedens art (B) Listebetegnelse Kort beskrivelse af det ansøgte projekt Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer Eventuelt ophørstidspunkt. 8 3 Oplysninger om etablering (C) Bygningsmæssige udvidelser/ændringer Tidsplaner 8 4 Oplysninger om virksomhedens beliggenhed (D) Oversigtsplaner, beliggenhed m.v Lokaliseringsovervejelser Drift 9 5 Virksomhedens indretning (E) Ejendommens indretning Produktions- og lagerlokalers placering og indretning Luftafkast Støj- og vibrationskilder Afløbsforhold Oplag Interne transportveje Beskrivelse af virksomhedens produktion (F) Produktionskapacitet, råvarer og hjælpestoffer Procesforløb Hjælpe- & Energianlæg Driftsforstyrrelser eller uheld Opstart/nedlukning 29 7 Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) (G) Anvendelse af bedste tilgængelige teknologi Lokaliseringsovervejelser 32 8 Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger (H) Luftforurening Spildevand Støj Affald Jord og grundvand 9 Forslag til vilkår og egenkontrol (I) Produktionskapacitet, Råvarer og hjælpestoffer Luft Spildevand 43 s. 3 C7 Consulting ApS CVR

4 9.4 Støj Affald Beskyttelse af jord og grundvand Rapportering 43 Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld (J) 43.1 Særlige emissioner ved driftsuheld 43.2 Foranstaltninger til imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld 43.3 Foranstaltninger til begrænsning af virkningerne for mennesker og miljø af evt. driftsuheld Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør. (K) Ikke-teknisk resume (L) Bilagsfortegnelse s. 4 C7 Consulting ApS CVR

5 1 Ansøger og ejerforhold (A) CMC Biologics A/S er grundlagt i 01 og fabrikken, som ansøgningen vedrører, og, som også er virksomhedens domicil i Danmark, blev bygget og taget i brug i 04. CMC Biologics A/S er en CMO virksomhed (Contract Manufacturing Organization), der beskæftiger sig med forskning og udvikling af lægemidler på kontraktbasis for kunder, som typisk er forskningsbaserede medicinalfirmaer. I starten var virksomheden godkendt til at udvikle proteiner til medicinske forsøg i fase I og II. I 07 blev virksomheden en af de kun ca. fem i verden, som er i stand til at levere produkter til fase III-forsøg og produktion, hvor der skal opfyldes meget strenge krav om renhed og konsistens. Det skete bl.a. gennem køb af en fabrik i Seattle i staten Washington, USA. I 12 overtog CMC Biologics A/S endvidere driften af endnu fabrik i Berkeley i Californien, USA med henblik på at sikre den nødvendige kapacitet på længere sigt. Virksomheden, som alene tager sig af den fysiske fremstilling af produkterne, er en one-stopshop, hvor kunden i princippet kan komme med den genetiske kode for et virksomt molekyle og gå ud med et færdigt produkt. For hver ny kunde/produkt, skal der udvikles en ny stabil og effektiv proces, så hurtigt som muligt, og optimeres så produktet kan blive kommercielt bæredygtigt. Der er stor forskel på at køre den samme proces igen og igen og på at udvikle nye processer hele tiden. Aktiviteterne foregår både fra domicilet i Søborg, samt i Seattle og Berkeley, USA. Salgskontorer er placeret i Danmark, England, og USA. Siden virksomhedens start er medarbejderantallet øget fra seks til ca. 0, hvoraf ca. 0 arbejder i Søborg. I løbet af 14 planlægger virksomheden at gå fra udelukkende at fremstille materiale til prækliniske og kliniske forsøg i pilotanlæg til at anvende de samme anlæg til produktion af materiale med henblik på kommercielt salg. CMC Biologics A/S Vandtårnsvej 83B 2860 Søborg Tlf: CMC Biologics A/S Vandtårnsvej 83B 2860 Søborg 1.1 Ansøger 1.2 Virksomhed Fabrikschef/ Juridisk ansvarlig for driften Patricio E. Massera s. 5 C7 Consulting ApS CVR

6 Matrikel-nr. 8d, ejerlav Mørkhøj CVR-nr P-nr Ejerforhold Aberdeen Property Copenhagen Alpha ApS c/o Aberdeen Asset Management Denmark A/S Strandvejen 58, 2. Sal 2900 Hellerup CVR-nr P-nr Virksomhed 1.4 Kontaktpersoner Titel: Vice President, EOS, Operational Management Navn: Mette Hintsteiner Tlf: Mobil: Titel: Senior Technology Specialist, Process Transfer Navn: Jens Gram Tlf: Mobil: Miljøkonsulent C7 Consulting ApS Ravnshøjvej 7a, Kornerup, 00 Roskilde CVR-nr P-nr Navn: Charlotte Brit Pedersen Mobil: s. 6 C7 Consulting ApS CVR

7 2 Oplysninger om virksomhedens art (B) 2.1 Listebetegnelse 4.5. Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter. (s), jf. bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen (1454 af /12/12). 2.2 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Virksomheden har ikke en miljøgodkendelse i dag. I forbindelse med etablering af virksomhedens facilitet i Søborg blev der dengang udarbejdet en Miljøteknisk vurdering, hvorpå Københavns Amt den 16. maj 02 traf afgørelse om ikke-godkendelsespligtig. HUR havde forinden, den. maj 02, truffet afgørelse om, at der ikke var VVM pligt. Baggrunden for HUR s afgørelse var, at det påtænkte anlæg ikke er omfattet af bilag 1, nr. 6, da forskning og storskalaforsøg ikke er fremstilling i industriel målestok, som er en forudsætning for at være omfattet af ovenstående bilagspunkt. Virksomheden har senere modtaget en Spildevandstilladelse, dateret 25. november 05. I 14 planlægger virksomheden at gå fra udelukkende at fremstille materiale til Prækliniske og Kliniske forsøg i pilotanlæg til at anvende de samme anlæg til egentlig produktion med henblik på kommercielt salg. Fabrikken bliver derved godkendelses- og VVM pligtig i henhold til: godkendelsesbekendtgørelsens (1454 af /12/12) bilag 1, pkt Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter. (s). VVM bekendtgørelsens (15 af 15/12/) bilag 1, pkt. 6 Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er 6 e) til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces. Fremstillingen foregår på basis af genmodificerede organismer, GMO 1 og BSL 1 (de laveste klasser). Disse aktiviteter er i dag reguleret som laboratorieaktiviteter og stor-skalaproduktion, og er godkendt af arbejdstilsynet efter lov om genteknologi og arbejdsmiljø og klassificeret af Arbejdstilsynet i samarbejde med dengang Skov- og Naturstyrelsen (I dag Miljøstyrelsen). Udover VVM og ansøgning om miljøgodkendelse skal der sideløbende søges Miljøstyrelsens og Arbejdstilsynets godkendelse til kommerciel anvendelse af GMO, og efterfølgende skal alle projekter, der medfører kommerciel produktion særskilt godkendes hertil af Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. 2.3 Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Virksomheden er ikke en risikovirksomhed i henhold til bekendtgørelse nr om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer af 14. december 06. De i afsnit 6.1 anført mængder er mindre end tærskelmængderne. s. 7 C7 Consulting ApS CVR

8 2.4 Eventuelt ophørstidspunkt. Der har foreløbigt udarbejdet en årig fremtidsplan og der foreligger ingen planer om virksomhedens ophør. 3 Oplysninger om etablering (C) 3.1 Bygningsmæssige udvidelser/ændringer Det ansøgte kræver ingen bygningsmæssige udvidelser/ændringer. 3.2 Tidsplaner Virksomhedens forventede start af produktion til kommercielt salg forventes medio Oplysninger om virksomhedens beliggenhed (D) 4.1 Oversigtsplaner, beliggenhed m.v. På bilag 1 er vist en oversigtsplan med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omkringliggende grunde. Virksomheden er ligeledes angivet på luftfoto, se Billede 1. CMC Biologics A/S A/S Billede 1:Luftfoto med angivelse af CMC Biologics A/S, Vandtårnsvej 83B, Søborg Naboerne er: mod nord: Vandtårnsvej 8 og kontorbygninger beboet af Novo Nordisk A/S mod vest: Vandtårnsvej 85 Hetland Nordic A/S, handelsfirma mod syd: Parkeringsplads, Sydmarken 32 diverse handelsvirksomheder m.fl. og sydmarken Uniscrap som beskæftiger sig med landsdækkende genvinding og affaldshåndtering herunder modtagepladsen i Søborg mod øst: Vandtårnsvej 83A tom byggegrund og Vandtårnsvej 83 VAT83 et multibrugerhus - Gladsaxe office-house bl.a. beboet af Novo Nordisk A/S m.fl. s. 8 C7 Consulting ApS CVR

9 4.2 Lokaliseringsovervejelser. Virksomheden ønsker at udnytte de eksisterende faciliteter til kommerciel produktion i stedet for at bygge nye faciliteter. Dette vil øge virksomhedens fleksibilitet og forbedre positionen i forhold til at dække alle de efterspurgte servicebehov fra virksomhedens nuværende og fremtidige kunder. Anvendelsen af pilotanlægget til kommerciel produktion vil være i overensstemmelse med Byrådets vision for Gladsaxe Erhvervskvarter. Visionen for det område, virksomheden er en del af, er et mangfoldigt erhvervskvarter, hvor der bl.a. er plads til de store videnstunge virksomheder. I lokalplanen er bl.a. anført, at byggeri kan anvendes til laboratorier og højteknologisk produktion. 4.3 Drift Processerne og utilities vil køre i døgndrift alle ugens 7 dage, det meste af året. Hovedparten af den egentlige produktion vil foregå i dagtimerne på første skift. Bemanding resten af døgnet vil primært være med det formål at overvåge processerne. Bemanding i aften og nattetimerne vurderes at være maksimalt 5-% af medarbejderantallet svarende til 1- personer. Der ansøges derfor om 3-holdsskift i henhold til tabel 1. Der forventes en generel driftsperiode på ca. uger per år, og der vil i nogle uger være reduceret drift fx. i forbindelse med de større ferier (sommer og jul) skifte 2. skifte (max % bemanding) 3. skifte (max % bemanding) Timer Timer Timer timer Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Tabel 1: Driftstider 168 Timer/uge 46 Uger/år Timer pr. år Til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Virksomheden ligger centralt for adgang til og fra flere motorveje. Kørsel til og fra lokaliteten vil typisk foregå fra Hillerødmotorvejen (16) via Gladsaxe Møllevej eller fra Motorring 3 (E47) via Gladsaxe Ringvej og Gladsaxe Møllevej. Til og frakørsel til matriklen vil bestå af lastbiler/varebiler samt persontrafik. Indkørsel sker fra Vandtårnsvej. s. 9 C7 Consulting ApS CVR

10 4 P-Pladser Ca. 94 P-Pladser 8 P-Pladser Aflæsning/afhentning Billede 2: Luftfoto med angivelse af adgangsvej fra Vandtårnsvej og P-pladser Råvarer og hjælpestoffer leveres med lastbiler/varebiler typisk som pallevarer. Der vil ske leverancer primært i dagtimerne. Der kan undtagelsesvis ske leverancer udenfor dagtimerne. Der forventes maksimalt ca. lastbiler/varebiler dagligt på hver af ugens hverdage. Afhentning af affald sker dagligt af brændbart affald (5 dage om ugen) pap afhentet p.t to gange om ugen. UN godkendt/klinisk risikoaffald afhentes p.t én gang ugentligt. Afhentning af færdigvarer (API) sker ca. 2-7 gange per måned. Afhentning af øvrige forsendelser sker dagligt på hverdage. Indgående leverancer: o Normalt ca. varebiler dagligt på hverdage o Normalt ca. 2-5 lastbiler på hverdage Råvarer og hjælpestoffer modtages syd for bygningen ved oplagspladsen. Persontrafikken skønnes fordelt som vist i tabel 2. s. C7 Consulting ApS CVR

11 Daghold Aftenhold Nathold Produktion/ Varierende i tidsrummet og 22 00, pilotanlæg da arbejdstiden tilpasses til de igangværende procestrin i bulkproduktionen på de forskellige produktionslinjer Diverse Rengøring og support m.v. Administration laboratorium I alt Tabel 2: Skønnet fordeling af antal medarbejdere på skiftehold til brug for konservativ vurdering af transportmønster m.v. 5 Virksomhedens indretning (E) 5.1 Ejendommens indretning Grundarealet udgør ca m 2. Placering af bygning, adgangsvej, stier, parkeringspladser, terrasser og haveanlæg fremgår af situationsplanen på bilag 2. Hovedparten af arealet, der hører til virksomhedens lejemål er befæstet med enten fliser eller asfalt. Arealet langs østfacaden er flisebelagt ved det åbne atrium som fungerer som gårdhave med enkel beplantning og udendørs møblering, se billede 3. På begge sider af atriet er der tag over kælderen i form af betondæk afsluttet med tagpap. Billede 3 Facade mod øst Ved bygningens sydfacade er anlagt et grønt areal med græsarmerings sten og træbeplantning. I forlængelse af ovennævnte grønne område er indrettet oplagsplads og containerplads, jf. afsnit 5.6 og se billede 4. s. 11 C7 Consulting ApS CVR

12 Billede 4 Facade mod syd (Billedet er taget fra øst) Langs vest facaden er der en flisebelagt smal vej og beplantningsbælte langs skel med græs og mindre træer. Der er adgangskontrollerede personale indgange til kælderen, vejen er i kælderniveau, ligesom terrænet på denne side af bygningen. Bygningens indgangsparti er mod nord. Billede 5: Facade mod vest og nord. s. 12 C7 Consulting ApS CVR

13 Der er anlagt et mindre antal parkeringspladser omkring bygningen samt resterende parkeringspladser på det fælles parkeringsareal mod syd og sydøst. Disse parkeringsarealer er afspærret med bomme og kræver parkeringskort, se billede Produktions- og lagerlokalers placering og indretning Bygningen er på samlet m 2 i 4 etager inkl. kælder. Bygningen rummer laboratorier, administration, lager- og produktionsarealer samt forsyningsanlæg. Bilag 3 viser indretningsplaner af bygningen og nedenstående Tabel 3 viser hovedaktiviteter og rumtyper på de enkelte etager. Etage Indretning Tag Udendørs dele af køleanlæg Afkast 2. sal Kontorer Udviklingsaboratorier og pilot faciliteter for cellelinier, fermentering/dyrkning, oprensningsprocesudvikling og analyse Kvalitetskontrol laboratorium og autoklave-/vaskerum 1.sal Teknikrum for ventilation af renrum Platform til betjening af toppen af 2 fermenteringstanke Kontorer og møderum Stueplan Anlæg for biofarmaceutisk produktion i renrum Dobbelt højt rum med fermenteringstanke Kontorer Møderum, kantine og reception i atrium Kælder Gasfyrede dampkedler Transformator station Nøddiesel anlæg Kølekompressorer Vandbehandling Kill anlæg (anlæg til inaktivering af GMO holdigt spildevand) Trykluftcentral Personaleomklædning Råvarelager, herunder lager for brandfarlige væsker og lager for ammoniak i trykflasker. Kvalitetskontrol og afvejning af råvarer Tabel 3: Indretningsliste 5.3 Luftafkast Placeringen af skorstene og andre luftafkast fremgår af tegninger bilag 4. På bilag 4 fremgår en liste over alle virksomhedens afkast og på bilag 5 er vedlagt afkastregistreringsskemaer for virksomhedens væsentligste afkast. s. 13 C7 Consulting ApS CVR

14 5.4 Støj- og vibrationskilder Placeringen af støj- og vibrationskilder i form af ventilationsafkast og tørkølere fremgår af tegning bilag 4. Placering af luftindtag fremgår af facadetegninger ligeledes på bilag 4. Derudover fremgår placering af de to kølecontainere af bilag 2 og bilag 7. Nærmere beskrivelse omkring støjkilder i form af ventilationsafkast fremgår af bilag 4. Derudover henvises til støjrapport bilag Afløbsforhold Området er separat kloakeret. Afledning af overfladevand er omfattet af byggetilladelsen. Virksomhedens spildevandssystemer er opdelt i tre systemer: Regnvand (tag- og overfladevand) opsamles separat, men tilsluttes samlet til spildevandsledning, se bilag 6. Sanitært spildevand (bade- og toiletfaciliteter, håndvaske) udledes direkte til det kommunale spildevandssystem. Tilslutning sker efter brønd for processpildevand. Processpildevandssystem - GMO holdigt spildevand behandles i kill-anlæg og efterfølgende neutraliseringsanlæg, hvor også øvrigt spildevand fra processen behandles før det ledes til det kommunale spildevandssystem, se figur 3 Principtegning af afløbsforhold. Afløbsrør er etableret som stål eller plastrør, afhængigt af medie. På bilag 6 fremgår kloakplan. Spildevandet ledes til rensning på Lynetten rensningsanlæg. 5.6 Oplag Udendørs Nedenfor listes de udendørs oplag, og der henvises til bilag 7 for en nærmere beskrivelse inkl. fotos. 3 cryotanke (3.300 liter/aga) til lagring af oxygen, nitrogen og kuldioxid. Tankene er afskærmet fra bygningen og andre brændbare anlæg med en tung BS-60 flammeskærm. BS-60 isoleret stålskab til trykflasker med hydrogen med et maksimalt gasvolumen på 125 m 3. Indhegnet & overdækket plads til trykflasker (CO 2, N 2 m.v.). 2 kølecontainere til oplagring af bl.a. indkøbte medier m.v. Denios aflåseligt reollager til farlige stoffer. s. 14 C7 Consulting ApS CVR

15 2 store affaldscontainere og et mindre antal til brændbart affald og affaldsfraktioner til genanvendelse. 5 stk. 0 liter containere til klinisk risiko affald (inkl. GMO). Virksomheden er ved at etablere en ny aflåst indhegning til containerne. Pladsen som vil være klar senest 1. august etableres mellem bygning og afskærmning for de 3 cryotanke. Safe TANK. Aflåst opbevaringsskab til farligt affald. Håndværker container Indendørs Nedenfor listes de indendørs oplag og der henvises til bilag 3 hvor rummene fremgår på kælderplan m.v. Syre/base: Der er placeret et centralt rum til syre- og base (IBC) i kælder under produktionsbygningen: rummet leverer til CIP- og neutralisationsanlæg. Evt. spild ledes til neutraliseringstank via afløb i rummet. Flaskebatterier 2 stks a (4 x 26 kg) til ammoniak oplagres i rum 0.L13.1. Lagerrum for kemikalier/opløsningsmidler: (brandfarlige væsker for indtil.000 oplagsenheder) i IBC. Der er indrettet opsamlingsbassin svarende til den største beholder + 1 mm sprinklervand. Waste ståltank, der kan anvendes til opsamling af ikke GMO affald f.eks. organiske opløsningsmidler eller andre ikke GMO holdige væsker fra finrensningsafsnittene. Fra hvert af disse tre områder kan opsamles ikke GMO holdige væsker til den centralt placeret waste tank. Tanken kan håndtere opsamling af større mængder ethanol og knap så store mængder methanol, isopropylalkohol, acetone og myresyre. Tanken er til ren opsamling inden videresending til NORD. Den tømmes via fast stålrørsinstallation til studse anbragt ved en tankvognsplads ved siden af tankvognspladsen for nitrogen. Tankvognspladsen er indrettet som gældende for påfyldningspladser for klasse 1 væsker. (Tekniske forskrifter pkt a,b,c og d.). Tankvognen, som afhenter affaldet, tømmer tanken ved en selvansugende pumpe med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Waste ståltanken er dog kun anvendt 1-2 gange siden virksomhedens etablering. Der er en række forskellige kølerum på virksomheden. Kølerum forsynes fra brinekredsen. Kølere i kølerum reguleres og styres fra CTS. 5.7 Interne transportveje. Der henvises til billede 2: Luftfoto med angivelse af adgangsvej fra Vandtårnsvej og P-pladser. s. 15 C7 Consulting ApS CVR

16 6 Beskrivelse af virksomhedens produktion (F) 6.1 Produktionskapacitet, råvarer og hjælpestoffer Produktionskapacitet Fabrikkens eksisterende kapacitet og de tekniske muligheder er egnet til at understøtte overgangen til produktion af kommercielle lægemidler i de første år. På længere sigt, hvis de kommercielle produkter udvikler sig godt, kan der være mulighed for yderligere procesoptimeringer, som både kan mindske miljøvirkningen og føre til en øget kapacitetsudnyttelse. I Tabel 4 er vist de forventede og maksimale rammer for produktionskapaciteten. De maksimale rammer er baseret på procesoptimering og kapacitetstilpasning i forbindelse med rutineproduktion af flere succesfulde kommercielle produkter med en stor del (>2/3) af virksomhedens kapacitet. Produktionsanlæggene består af flere proceslinier, der har forskellig kapacitet. Den indledende opformering af produkt sker i batchstørrelser fra 0 til liter Produktionskapacitet Maksimale rammer Batche Projekter Aktivt stof Færdigt produkt 1-0 mg til 2-4 kg aktivt stof pr. batch og mindre end kg/år -00 kg per batch Tabel 4: Produktionskapacitet sammenholdt med produktionstal i 12-. Af Tabel 4 fremgår det at produktionsvolumenet varierer. Virksomhedens aktiviteter og produktion afhænger af hvilke services og produkter, der efterspørges; denne variation skal derfor kunne rummes i miljøgodkendelsens vilkår, således at rammerne sikres for den nødvendige produktion, der kan blive behov for i fremtiden. Produktionen vil afhænge af, hvilken succes især de kommende kommercielle produkter opnår i salget. Desuden vil tilgangen af nye udviklingsprojekter være særdeles påvirket af den globale situation på finansmarkederne, da disse projekter overvejende er finansieret af venture kapital Råvarer & hjælpestoffer mv. I tabel 5a er opgjort forbrug af råvarer og hjælpestoffer i 12 fordelt på hovedgrupper. En mere detaljeret liste over råvarer og forbrug for -12 fremgår af bilag. Desuden er anført det forventede forbrug i. Grundet variationen i produktionsprocesser og projekter vil både virksomhedens råvareforbrug og typer af råvarer varierer fra år til år. Det er derfor ikke muligt at angive en præcis liste over anvendte råvarer. I hovedtræk forventes den overordnede råvarefordeling for den fremtidige produktion dog at være som anvist i Note * estimeret værdi, da vandmåler var defekt og blev udskiftet i løbet af året. Tabel 5 s. 16 C7 Consulting ApS CVR

17 Råvarer & Hjælpestoffer enhed 12 Forskellige medier og vækstmedier m.v. Ton 60,0 43,6 Næringsstoffer Ton 2,0 0,7 Syre/base Ton 36,0 27,6 Opløsningsmidler (ethanol, methanol, acetonitril etc) Ton 6,0 4,1 Laboratoriekemikalier * Ton 4,0 3,1 Andre kemikalier Ton 12,0 9,2 Salte (primært NaCl ) Ton 18,0 14,1 Rengøringsmidler, desinfektion Ton 0,5 0,4 Plastposer m.v. Ton 15,0 9,0 Kølemidler (Propylenglykol) Ton 9,0 6,7 Gas (N 2, C0 2, Ton 99,0 76,1 Propan (til trucks) Ton 0,1 0,1 Indkøbt WFI vand etc. Ton,0 23,8 * incl. acetonitril og dichlormethan (42 kg) der anvendes til HPLC analyser. Denne mængde er også inkluderet i den samlede opgivne mængde af opløsningsmidler Tabel 5a: Forbrug 12 og estimeret forbrug enhed Vand (Vandværk) m * Energi El KWh Naturgas m Note * estimeret værdi, da vandmåler var defekt og blev udskiftet i løbet af året. Tabel 5b: Forbrug 12- og estimeret forbrug Råvarer og hjælpestoffer Forbruget af øvrige råvarer og hjælpestoffer fremgår af Note * estimeret værdi, da vandmåler var defekt og blev udskiftet i løbet af året. Tabel 5 De forskellige medier og vækstmedier udgør en af hovedposterne af det samlede råvareforbrug. Disse anvendes til podning (trin 1) og opformering/dyrkning af hovedkultur (trin 2), jf. Figur 1. Vækstmedierne består typisk af sukker og gærekstrakt, kulhydrater, planteproteiner, aminosyrer og vitaminer. Til podning anvendes derudover i små mængder salte, forskellige kemikalier, podekulturer i små mængder og selektionsmarkører. Til opformering og fermentering anvendes desuden syre/base, antifoam, cellebeskyttelsesmidler, gasser (CO 2, ilt mv.), vitamin- og spormetalopløsninger (se nedenfor) samt ethanol til sterilisering/desinfektion og plastvarer i form af engangsudstyr. I enkelte projekter anvendes methanol som en del af vækst mediet. s. 17 C7 Consulting ApS CVR

18 I grovrensning (trin 3) anvendes bufferopløsning, vand, syre og base. Langt den overvejende del af bufferopløsningerne fremstilles på virksomheden. I enkelte projekter anvendes alkoholer typisk ethanol, men også methanol og andre kemikalier, som buffer komponenter for at lette adskillelsen af produktet fra celler og andre rester fra dyrkningsprocessen. Ethanol og isopropanol anvendes til rengøring af udstyr i produktionen. I finrensningen (trin 4) anvendes primært bufferopløsninger blandet af salte, syrer, baser, reducerende stoffer samt andre kemikaler, fx tween (polysorbate), PEG og lignende samt mindre mængder af opløsningsmidler. Der anvendes organiske syrer, primært eddikesyre og i mindre omfang citronsyre. Desuden anvendes hepes, tris (ammonium-forbindelse), EDTA og lignende stoffer. Der anvendes for hvert projekt en række forskellige filtre, Ultra- og nanofiltreringsmembraner samt typisk 2-4 forskellige chromatografiske resiner samt aktive membraner. Af uorganiske syrer og baser vil forbruget primært bestå af salpetersyre, natronlud og mindre mængder af saltsyre, svovlsyre og fosforsyre. Salpetersyre eller phosforsyre og natronlud anvendes til Cleaning in Place (CIP). Saltene, der anvendes kan fx være kalciumsulfat, natrium- og kaliumfosfater, ammoniumsulfat, natriumcarbonat, natriumklorid, urea og natriumacetat. Opløsningsmidler er primært ethanol og methanol samt i særlige tilfælde stoffer som acetonitril og dichlormethan. Acetonitril og dichlormethan anvendes i laboratoriet til HPLC-analyser, hvor det findes i et lukket system. Der anvendes små mængder af spormetalopløsninger. Opløsningerne fremstilles typisk af sulfater og chlorider af metaller som jern, kobber, zink, cobalt, mangan og i sjældne tilfælde små mængder af nikkel. Spormetal opløsninger anvendes typisk i mindre mængder i mikrobielle vækstmedier, som virksomheden selv laver fra grunden. En proces, der overføres til CMC Biologics A/S som (næsten) færdigudviklet kan tvinge virksomheden til at bruge atypiske råvarer. Eksempelvis er der ved nogle tidlige projekters chromatographi processer, i små mængder, blevet anvendt imidazol buffer og i andre Ni eller Zn. Virksomheden kan i de tilfælde nogle gange, men ikke altid, tilpasse processerne. Eventuelt sker denne tilpasning efter et par batche. Samlet anvendes der mere end 0 forskellige kemikalier på årsbasis. De enkelte kemikalier fremgår af listen over råvarer og forbrug for -12, jf. bilag, som er mærket fortroligt. Ca. % af kemikalierne er anvendt i en mængde på 0 kg til få gram på årsbasis. Kemikalierne er kategoriseret, i det omfang det har været muligt at finde oplysninger. På den baggrund er der fundet 36 kemikalier med et årsforbrug på 1 kg eller mere, i 12, som er faremærket iht. EU s CLP forordning. Heraf er 5 kemikalier mærket som farlig for det ydre miljø. De 5 kemikalier er mærket farlig for vandmiljøet: H0 akut og/eller H4 kronisk fare. Heraf er det største forbrug på op til kg/år for Natriumhypochlorit, Ammoniak på 560 kg/år og de sidste 3 på kg/år eller derunder. Ud af de 36 fundne CLP mærkede kemikalier er 7 klassificeret i henhold til LOUS med forbrug på op til 5 kg/år af Thiamine-HCL-Methanol, 52 kg/år af Benzyl alcohol og 3 kemikalier på s. 18 C7 Consulting ApS CVR

19 kg/år eller der under. Kun et kemikalie er klassificeret i henhold jf. REACH; det drejer sig om Boric Acid Cryst, som der forbruges knap kg af pr. år. Vandforbrug Vandforbruget fremgår af tabel 5b. Virksomheden har tilladelse til at anvende.000 m 3. Vandforbruget i processer fordeler sig med ca. 75% til CIP-rengøring, mens de øvrige 25% anvendes direkte i processerne, bl.a. til fremstilling af bufferopløsninger mv. Herudover anvendes vand til sanitære formål. Vandforbruget er faldet ca. 30 % i perioden fra 09 til 11 det skyldes bl.a. mindre brug af CIP og indførsel af engangsudstyr, samt genbrug af reject vand fra HPW anlæg til toiletskyl i nordenden af bygningen. I 12 var vandforbruget desuden yderligere reduceret, hvilket bl.a. skyldes, at der i en periode ikke var produktion som følge af et ombygningsprojekt. I 12 er der etableret et nyt WFI anlæg, der vil medføre et øget vandforbrug på ca m 3 /år. Tidligere købte virksomheden WFI (water for injection) i stedet for selv at producere dette. Energiforbrug Processens energiforbrug anvendes primært til: HPW, WFI produktion Autoklave med tilhørende dampgenerator Tryklufts- og kølekompressorer Processen i form af pumper, omrøring mv. Ventilation og rumopvarmning 6.2 Procesforløb Pilotanlægget/produktionsanlægget består af fire proceslinier; en til mikrobielle processer og tre til mammale processer, se Figur 1. Proceslinierne er baseret på fermenteringer i størrelser mellem 0 liter og 00 liter kulturvolumen. Anlægget er udviklet og designet med henblik på produktion af biopharmaceutiske produkter til udvikling såvel som kommercielt salg og vil uden videre kunne anvendes hertil. Fremstillingen foregår på basis af genmodificerede organismer, GMO klasse 1 og ikkegenmodificerede organismer på BioSafety Level (BSL) 1 (de laveste og sikreste klasser) Produkter Typiske produkter, som CMC Biologics A/S fremstiller, er forskellige former for proteiner for eksempel: Monoklonale Antistoffer eller afledte former af disse Denne type produkter blokerer virkningen af visse stoffer eller hindrer vækst af visse s. 19 C7 Consulting ApS CVR

20 celletyper eller andre sygdomskilder i kroppen ved meget selektivt at binde sig til dem. For eksempel kan visse kræftformer bekæmpes med Monoklonale Antistoffer. Koagulerings faktorer Ved blødersygdomme (hæmofili) mangler patienten en eller flere af de koaguleringsfaktorer, der får blod til at størkne. Disse faktorer kan fremstilles i dyreceller og hjælpe bløderpatienter med at få blodet til at størkne ligesom hos raske personer, så de ikke forbløder fra sår og andre læsioner. Hormoner eller enzymer Homoner er små proteiner, som fungerer som signaler til celler rundt om i kroppen. For eksempel er væksthormon et signal fra centralnervesystemet til kroppens celler om at de skal vokse. Visse patienter mangler for eksempel væksthormon og kan have brug for at få det tilført som behandling af vækstproblemer. Et enzym er et proteinmolekule, der styrer en kemisk reaktion, så den sker på en helt bestemt måde. Et normalt stofskifte, inklusive nedbrydning og udskillelse af affaldsstoffer i kroppen, sker via en masse forskellige enzymer i og uden for kroppens celler. Mangler man et kritisk enzym, kan der opstå alvorlige sygdomme, hvor f.eks. affaldsstoffer ophobes i kroppen og kan forårsage skader og smerter. I nogle tilfælde kan man fremstille enzymet i en kvalitet, så det kan tilføres og afhjælpe disse situationer. Selv små proteiner som visse hormoner og enzymer er store og komplekse molekyler, der mindst er ca. 00 gange så store som et vandmolekyle og 0 gange et sukkermolekyle. De er derfor også ustabile og lette at ødelægge ved forkert behandling. Til medicinsk brug, hvor produktet for eksempel skal sprøjtes direkte i patientens blod, er der meget høje krav til renhed, og produktet skal derfor beskyttes mod enhver tænkelig forurening. Processerne foregår derfor helt overvejende i lukket udstyr og i renrum. I Tabel 4 fremgår produktionskapacitet sammenholdt med produktionstal i produktion Trods de varierende produkter er hovedprincipperne i produktionen de samme jf. Figur 1. Processerne foregår overordnet set på samme måde, men de enkelte trin og sammensætningen af råvarer, der anvendes, vil være specielt udviklet, afprøvet og dokumenteret for det enkelte produkt. Desuden afhænger høst- og recovery-metoderne meget af, om produktet er uden for cellerne, i væsken inde i cellerne, eller er udfældet inden i cellerne af produktionsorganismen. s. C7 Consulting ApS CVR

21 Figur 1: Princip diagram for procesforløb (up-stream og down-stream). Som udgangspunkt er procesforløbene i den mikrobielle og de mammale proceslinier ensartet opbygget. Den mammale del adskiller sig typisk fra den mikrobielle del ved at mængderne er mindre, cellevæksten er langsommere og produkterne er mere følsomme overfor for eksempel ph, temperatur og organiske solventer. Hovedprincipperne i de enkelte procestrin beskrives efterfølgende i kort form. Upstreamprocesser Podning Udgangsmaterialet for processerne er mikroorganismer eller mammale celler, der opbevares i en cellebank. Ved podningen opformeres materialet trinvis fra få celler i få milliliter til større flasker med mange celler i op til et par liter. Opformering/fermentering Produktion af lægemidlerne foregår ved opformering af celler/mikroorganismer i lukkede beholdere (fermentorer), der i udstrakt grad er engangsbeholdere af plast. Til opformeringen anvendes flydende vækstmedier og næringsstoffer (primært sukker og gærekstrakt) og vitaminer, salte og luftarter. Til gæringsprocessen kan der i visse tilfælde være behov for at tilsætte methanol. Methanol omdannes i processen, så der kun er spor af alkoholen tilbage i spildevandet. Alt spildevand fra upstream-processerne, der kan indeholde selv små mængder levende celler, ledes til inaktivering (se 6.3.6). s. 21 C7 Consulting ApS CVR

22 Downstreamprocesser Grovrensning (Recovery) Når den ønskede mængde protein er produceret, skal det høstes. Hvis produktet er i væsken uden for cellerne, filtreres eller centrifugeres cellerne fra og der arbejdes videre med væsken. Hvis produktet derimod er i væsken inde i cellerne (dette er typisk for bakterieceller som E.coli) høstes og vaskes cellerne ved filtrering eller centrifugering og væsken uden for kasseres. Derefter åbnes cellerne, typisk ved homogenisering. I nogle tilfælde er produktet fældet ud som amorfe klumper inde i cellerne (Inclusion bodies) og der føjes så yderligere et par trin til processen. Først høst/vask af Inclusion bodies, derefter genopløsning/refoldning. Især refoldning kan kræve store volumener, da det typisk foregår ved meget lave koncentrationer. Finrensning I finrensningen opkoncentreres og oprenses produktet (proteinet). Finrensningen foregår ved en række processer. Der kan bl.a. anvendes kromatografisystemer, der pumper produktopløsninger og skiftende opløsninger gennem store kolonner fyldt med porøse resiner, der enten binder produktet (capture) eller forskellige slags urenheder (ionbytning, hydrophob ineraction osv.). Der anvendes typisk mindst tre forskelligt virkende typer af kromatografi i nogle tilfælde kan en af processerne udføres ved hjælp af en aktiv membran i stedet for en kolonne. Mellem rensningstrinene kan der forekomme ultrafiltrerings- og diafiltreringstrin, hvis en buffer skal skiftes eller produktet opkoncentreres. I en proces baseret på mammale celler, kan der forekomme virus i værtscellerne. Derfor indgår der i sådanne tilfælde forskellige trin til inaktivering af viruspartiklerne. En typisk fremgangsmåde inkluderer en behandling ved lav surhedsgrad i starten af finrensningen og frafiltrering af viruspartikler (ved nanofiltrering). Efter dette trin, skal produktet i særlig grad beskyttes også mod kontakt bland andet med mellemprodukt fra tidligere trin i samme proces. nanofiltrering finder derfor sted i et lukket system, medens produktet pumpes fra et rum til et andet gennem nanofilteret og en passage i væggen. I Figur 2 ses eksempler på grov- og finrensningsprocesser (downstream-processer). s. 22 C7 Consulting ApS CVR

23 Figur 2:Princip diagram, Eksempler på trin i to downstream processer Derudover anvendes der indimellem andre procestrin af typerne ultrafiltrering, krystallisationer, fældninger og centrifugeringer. I finrensningsrummene vil en stor del af processerne foregå i mobilt udstyr og i høj grad også engangsudstyr. Når finrensningen er tilendebragt med den afsluttende formulering typisk et bufferskift over en UF/DF membran - fyldes produktet i de beholdere, de skal oplagres og forsendes i disse forsynes med etiketter og lagerføres. Faciliteten skal ikke håndtere færdigvareproduktion (Drug Product), men er udelukkende indrettet til fremstilling af et lagerstabilt mellemprodukt (BDI/ Bulk Drug Intermediate) eller slutrenset farmaceutisk bulk produkt (BDS/Bulk Drug Substance), også kaldet API/Active Pharmaceutical Ingredient. I downstream-processerne anvendes en række bufferopløsninger. Opløsningerne fremstilles typisk af salte af kalcium, natrium og kalium, karbonater, ammonium, klorider og sulfater. Der anvendes desuden mindre mængder af organiske syrer. I oprensningsprocesserne anvendes hovedsagelig ethanol som opløsningsmiddel. Ethanol opsamles og bortskaffes særskilt. I bilag 8 og 9 ses en oversigt det vigtigste produktions udstyr. En del af udstyret er mobilt. Der vil kunne forekomme udskiftning af procesudstyr og ændringer mht. det indvendige layout samt hvilke processer, der gennemføres i de enkelte rum, for således at tilpasse kapaciteten til kundeprojekterne. Dette kunne f.eks. være installation af ekstra bioreaktorer, for at optimere udnyttelsen af den nuværende facilitet med tilhørende forsyningssystemer. s. 23 C7 Consulting ApS CVR

24 Laboratorier Laboratoriefaciliteterne anvendes til kvalitetskontrol og udvikling. I laboratorierne vil dyrkning af kulturer foregå i beholdere op til 15 liter og i øvrigt være efter samme principper som i produktionsanlægget. Der er dog også 2 stk. 0 liters tanke til storskalaforsøg. Laboratorierne er indrettet til at udføre en række analyser; HPLC- analyser, kemiske- og mikrobiologiske analyser, DNA-analyser mv. Rengøring Der anvendes CIP-anlæg (Cleaning In Place) til rengøring af tanke, rør og procesudstyr. Mindre udstyr rengøres i vaskemaskiner. Se afsnit I øvrigt foretages overfladerengøring af udstyr, vægge og gulve. Rengøring af vægge og gulve foregår efter plan med skiftende rengøringsmidler og desinfektionsmidler på dags- eller ugebasis. Spildevandet fra rengøring er tynde opløsninger af tensider og desinfektionsmidler, der ledes bort som sanitært spildevand. 6.3 Hjælpe- & Energianlæg El og rumopvarmning. Forsyning sker fra det offentlige kv-net med en ringforbindelse til Sydmarken og Vandtårnsvej. Der er etableret transformerstation i kælderen. Opvarmning i produktionsområderne og i laboratorier sker primært med ventilationsluften og i sekundære områder i mindre omfang med radiatorer Kedler og dampanlæg Der er etableret 2 naturgasfyrede dampkedler, i kedelcentralen, med en samlet effekt på ca. 3 MW til fremstilling af rådamp (8 bar). Kedlerne er forsynet med economizer (fødevandsforvarmning). Dampcentralen er placeret i teknikrum i kælder, med direkte adgang til det fri. Opsamlingstank for kondensat, samt kedelfødevandspumper er placeret i teknikrummet. Dampen anvendes til: teknisk damp (varmevekslere) - ca. 70% fri damp (Kill-anlæg) ca. 30% Der er etableret 2 fritstående skorstene fra kedlerne udvendig ved syd facaden. Den tekniske damp anvendes til opvarmning af huset, til sterilisation af procesudstyr og rendamp. Der fremstilles rendamp ved fordampning af HPW (highly purified water) i en fuldautomatisk rendampsgenerator, der anvender teknisk damp som varmekilde. Rendamp anvendes til sterilisering af procesudstyr, der har været i kontakt med produktet samt til forsyning af autoklave. Ligeledes anvendes rendamp til sterilisering af diverse småtanke i udviklingslaboratoriet. s. 24 C7 Consulting ApS CVR

25 6.3.3 Køleanlæg Der er etableret 3 vandbårne kølesystemer: 1. Kølevand (38/32 C) 2. Isvand (12/6 C) 3. Brine (1/-5 C) Ad 1) Kølevand (Køletårnsvand) Der er etableret 5 stk. tørkølere på taget. Kølevand anvendes til køling af kill anlæg, køle- og trykluftskompressorer samt proceskøling for eksempel køling af fermentorer efter dampsterilisering. Den samlede installerede effekt er 1.0 kw. Tørkølere er etableret med frekvensregulering. Kølevand er 30% propylenglycol Ad 2) Isvand (12 C /6 C) Der er etableret 1 stk. køleaggregat for det samlede effektbehov svarende til ca. 0 kw. Køleaggregatet (1.0 l) er baseret på kølemidlet ammoniak og er placeret i kælderens nordvestlige hjørne. Isvand benyttes til køling af Ventilationsluft samt til temperatur kontrollerede procestrin, for eksempel køling af fermentorer under kultivering af varmegenererende kulturer. Ad 3) Brine (1 C/- 5 C) Anlægget forsyner diverse procesudstyr i proceslinierne samt kølerum. Der er etableret 2 stk. køleaggregater ( 130 l pr. stk) hver med en køleydelse på ca. 75 kw. Køleaggregaterne er baseret på kølemidlet ammoniak og er placeret i kælderens nordvestlige hjørne Vand Vandforsyning sker fra offentlig vandforsyning, og der er etableret en ringledning i bygningen med brugsvand. Vandbehandlingsanlæg I processerne anvendes vand af høj renhed, HPW (highly purified water), der produceres i to vandbehandlingsanlæg opbygget af ionbytter, forfiltrering, kulfilter, omvendt osmose (RO) og elektrisk de-ionisering(edi). Fra vandbehandlingen udledes et reject, der indeholder de naturlige salte i drikkevand. Mængden af reject fra vandbehandling udgør ca. 25% af vandforbruget til fremstilling af HPW, og genanvendes fx til toiletskyl. Til regenerering af ionbyttere/ anvendes salt (natriumklorid). Der udledes ca. 0 kg salt/uge fra regenerering. HPW anvendes også som fødevand til rendamp samt til et destillationsanlæg som producerer WFI (water for injection). s. 25 C7 Consulting ApS CVR

26 HPW anlæg og WFI destillationsanlæg er placeret i kælderen CIP/SIP og vaskemaskiner Der anvendes CIP-anlæg (Cleaning In Place) til rengøring af tanke, rør og procesudstyr. Der er etableret to centrale CIP-anlæg; ét anlæg til de mammale procesafsnit og ét til de mikrobiologiske afsnit. Anlæggene er placeret i teknikrum i kælderen.. Hvert CIP-anlæg er forsynet med brugsvand, HPW, syre (salpetersyre), base (natronlud), oxidationsmiddel (< 5% pereddikesyre), teknisk damp, ren damp og trykluft. De fuldautomatiserede CIP-anlæg fremstiller CIP-væsker i henhold til receptstyrede specifikationer af medietype, koncentration, mængde og temperatur. Når den ønskede blanding er fremstillet, rengøres procesudstyret ved enten at recirkulere CIP-væsken en ønsket tid eller ved at skylle CIP-væske til kloak, neutraliseringsanlæg eller kill-anlæg, afhængig af ph-værdi og evt. indhold af organismer/cellercip anlægget kan efter endt CIP udføre en dampning af procesudstyret (SIP, steaming in place). Afløb fra CIP-systemer, der kan indeholde GMO-rester, ledes til inaktivering. Øvrige CIP-afløb ledes til neutralisation. Mindre udstyr rengøres i vaskemaskiner, der tilsættes detergent. Afløb fra vaskemaskine i laboratoriet, og vaskemaskinen i pilot/produktionsanlægget ledes til inaktivering i killl system og neutralisering før udledning til offentlig kloak Nødgeneratorer Der er etableret nødforsyningsanlæg bestående af: 3 kva generatoranlæg samt l olietank. 1 kva UPS-anlæg. Generatoranlægget skal primært forsyne kritiske køleanlæg, pumper og ventilation. Olietanken til forsyning af nødgeneratorerne er opstillet indendørs. UPS-anlæg er til back-up af instrumentering, servere, kritiske computere og trykluftsystem. UPS-anlægget har batteri back-up for minutters fuld nød-drift Trykluft/procesluft mv Luftkompressorer er installeret til forsyning af trykluft til produktions- og instrumentluft. Procesluft er renset trykluft, der anvendes direkte i procesudstyret. Instrumentluft anvendes til styring af trykluftsstyrede ventiler mv. Der anvendes ammoniak og ilt i gæringsafsnittet og kuldioxid, ilt, CO 2 og nitrogen i celledyrkningsafsnittet. Alle disse 4 luftarter distribueres ligeledes til laboratorierne. Der distribueres desuden flydende nitrogen til enkelte nitrogen-frysere. Helium i tryk flasker anvendes i QC/AD til analytisk arbejde. Hydrogen anvendes udelukkende til at fjerne ilt fra fødevand til dampproduktionen i gaskedlerne. s. 26 C7 Consulting ApS CVR

27 6.3.4 Ventilation Der er etableret ventilationsanlæg til forsyning af produktionsområder, gange, sluser, laboratorier, kontorer, møderum samt diverse rum i kælderen. Anlæggene er placeret på tekniketagen på 1. sal direkte over produktionsområderne, således at føringsveje er kortest muligt til produktionen i stueetagen og laboratorier på 2. sal. Enkelte anlæg er placeret i kælder. Luften indtages gennem facaden i teknikrummet på 1. sal og afkastluften føres til tag via installationsskakte, som er jævnt fordelt i bygningen. Den største del af ventilationsanlæggenes kapacitet anvendes til ventilation af produktionsområderne, der af hensyn til renhedskrav kræver et stort luftskifte ( 30 gange pr. time). Alle anlæggene er udført for 0% erstatningsluft og der foretages ingen recirkulering af rum- og procesluft. Gange, kontorer og kontrolrum i produktionsafsnit udføres som kontrollerede områder med et luftskifte på 5-8 gange i timen. I kælderen under produktionsområdet ventileres omklædningsrum, lagerfunktioner, gange, sluser samt /oplag som kontrollerede områder med et luftskifte på 2-8 gange i timen. Kælderen forsynes desuden med diverse udsugningsanlæg for ventilering af trykluftcentral, kølecentral, kedelcentral, transformerrum, tavlerum, gasoplag, UPS og nøddieselrum for bortskaffelse af overskudsvarme eller for opretholdelse af andre sikkerhedsforanstaltninger. Ved arbejdsprocesser, der afgiver dampe eller partikler, er etableret punktudsugning ved kilden eller indkapsling af processer jf Endvidere er der installeret stinkskabe i forbindelse med håndtering af opløsningsmidler m.v. Alle punktsug og stinkskabe er forsynet med overvågning efter Arbejdstilsynets anvisninger Sikkerhedsbænke Sikkerhedsbænke udføres som klasse-2 kabinet med vertikalt flow, hvor luften delvis recirkulerer i skabet. Recirkulerende og afkast luft filtreres via Hepa-filtre H14. Se oversigt på bilag Spildevandsbehandling kill- og neutraliseringsanlæg Figur 3 viser den interne behandling af spildevand inden afledning til kloak. Anlægget består af buffertanke, killanlæg (inaktiveringstank) og neutraliseringstank. s. 27 C7 Consulting ApS CVR

28 Figur 3: Principtegning af afløbsforhold (Kilde: Birch og Krogboe, Ansøgning om tilslutningstilladelse Maj 04) Killanlæg til inaktivering Kill-systemet er et fuldautomatisk system, der inaktiverer spildevand med GMO fra produktionen og laboratorierne. Spildevand med cellemateriale ledes til en opsamlingstank og videre til en kill-tank, hvor der indblæses damp i spildevandet. Der sikres 0 % kill ved korrekt kombination af tid og temperatur. Efter inaktivering afkøles spildevandet og ledes til neutralisation. Der kontrolleres for driftsforstyrrelser inden udledning/stop. Neutraliseringstank Spildevand fra inaktivering samt processpildevand, der ikke indeholder cellemateriale ledes til neutraliseringstanken, hvor det ph-justeres ved tilsætning af syre (salpetersyre) eller base (natronlud), således at ph ligger i intervallet 6,5 9. Gulvet i rummet med kill anlæg er sænket evt. spild kan opsamles.. Tankgraven kan rumme 8,5 m Øvrige anlæg Procesautomatik/SCADA Alle kritiske anlæg er koblet til et centralt SCADA system. Det centrale SCADA-system varetager dataopsamling fra anlæggene og registrering af hændelser og alarmer. CTS anlæg Der er CTS-anlæg til styring, regulering og overvågning af de bygningstekniske installationer i overensstemmelse med de amerikanske og europæiske GMP-krav. Via målere bliver der foretaget forbrugsregistrering af el, vand og varme. s. 28 C7 Consulting ApS CVR

29 Se afsnit. 6.4 Driftsforstyrrelser eller uheld 6.5 Opstart/nedlukning Produktionen foregår i batche med en typisk gennemløbstid på dage for en bakteriebaseret proces til 70 dage for en kontinuert mammal cellebaseret proces. Gennemløbstid regnes fra tøning af cellebank ampul til fyldning Der er ikke særlige emissioner forbundet med start og afslutning på batch. 7 Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) (G) 7.1 Anvendelse af bedste tilgængelige teknologi BAT dokumenter m.v. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2, 06 med referencer til BAT-vurdering ved miljøgodkendelser angiver følgende dokumenter for BAT svarende til tidligere listepunkt D 4. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler.(i) Retningslinier: Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC-bekendtgørelsen) Referencer til RT: EU BREF "Organiske finkemikalier". EU BREF "Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer", 03. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 34/1994: "Cross Flow Filtrering - anvendelsesmuligheder og miljøgevinster. International erfaringsopsamling", Miljøstyrelsen EU BREF Emissioner fra oplagring, 05. For virksomheden vurderes specielt dele af EU BREF "Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer" samt dele af Emissioner fra oplagring at være relevante samt af BREF dokumenter med tværgående anvendelse Industrielle kølesystemer. Der foreligger ikke nogen BREF, der specifikt omhandler produktion af lægemidler. Virksomheden har foretaget en overordnet vurdering af ovennævnte BREF dokumenter og vurderet anvendelsen af BAT på virksomheden GMP Produktion af lægemidler foregår under overholdelse af cgmp-regler (current Good Manufacturing Practice) - hvilket betyder krav til måden at producere på - primært for den del af anlægget, som har betydning for produktets kvalitet. GMP omfatter krav til anlæggets drift s. 29 C7 Consulting ApS CVR

VVM for CMC Biologics A/S

VVM for CMC Biologics A/S VVM for CMC Biologics A/S i Gladsaxe Kommune. Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg. Del 1 Kommuneplantillæg Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse November 2013 1 VVM-redegørelse

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 31. januar 2012 Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 2300 København S Roskilde

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 2650 Hvidovre

MILJØGODKENDELSE. Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 2650 Hvidovre Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 2650 Hvidovre Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00122 Ref. KABSO 27. februar 2008 MILJØGODKENDELSE Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 2650 Hvidovre Matrikel nr.: 43cc

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD April 2014 Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011

Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Center for Miljø i Københavns Kommune, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf. 33 66 33 66, e-mail: miljoe@tmf.kk.dk Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Produktion af lægemidler af fiskeolie i Kalundborg Kommune

Produktion af lægemidler af fiskeolie i Kalundborg Kommune Produktion af lægemidler af fiskeolie i Kalundborg Kommune Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse okt 2007 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Dako Denmark A/S. Maj 2014

Dako Denmark A/S. Maj 2014 Miljøgodkendelse Etablering af pakkeri og køle/fryselager Tillæg til miljøgodkendelse af 6. oktober 2004 Maj 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01199 Ref. anskr/zaakh Den 22. maj 2014 MILJØGODKENDELSE til

Læs mere

Tillægsgodkendelse. For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune

Tillægsgodkendelse. For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune Tillægsgodkendelse For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune Matrikel nr.: 70 Lumsås By, Højby CVR-nummer: 56759913 P-nummer: 1004013458 Listepunkt nummer: 4.5: Fremstilling af farmaceutiske

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse PlanAction Aps Klamsagervej 32 8230 Åbyhøj Tel. 29 43 74 45 Faaborg-Midtfyn Biogas Ansøgning om miljøgodkendelse Biogasanlæg Rev. 1: Generel revision efter aftale med Faaborg Midtfyns Kommune Dato: 29.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Derudover sikres muliggørelsen ved, at rammebestemmelserne for Novo Nordisk A/S (rammeområde EO.E.33), fastholdes.

Derudover sikres muliggørelsen ved, at rammebestemmelserne for Novo Nordisk A/S (rammeområde EO.E.33), fastholdes. Hillerød Kommune Virksomheder J.nr. MST-1274-00056 Ref. Kigni Den 9. april 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Hillerød Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Til Hillerød

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse Haderslev Kommune Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 37 cima@haderslev.dk Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Læs mere

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød biogasanlæg er under etablering. I forbindelse med etableringen er der fremkommet ønsker om mindre ændringer i forhold til nuværende

Læs mere

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold.

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-431-00033 Ref. Johje/klhou Den 27. november 2009

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m.

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m. Curesin A/S Olievej 2 6700 Esbjerg Sendt pr. henrik@curesin.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id 2012-22587 Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 87 E-mail bdk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 17.03.2008. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2007 17.03.2008. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2007 17.03.2008 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 1 1.1 Miljøgodkendelser...

Læs mere

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 28 for Novo Nordisk i Måløv Maj 29 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Måløv... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse... 4 Oplysninger

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 1757

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse til Nyt biomassefyret kraftvarmeværk

Udkast til miljøgodkendelse til Nyt biomassefyret kraftvarmeværk Udkast til miljøgodkendelse til Nyt biomassefyret kraftvarmeværk Energivej 19 November 2014 Virksomhedens navn: Helsingør Kraftvarmeværk A/S CVR-nummer: 32 32 27 35 P-nummer: 1.016.942.819 Listepunkt:

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere