VOres mål - Vi hæver overliggeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOres mål - Vi hæver overliggeren"

Transkript

1 VOres mål - Vi hæver overliggeren Glostrup skal også fremover være et godt sted at bo, leve og arbejde 35 initiativer fra Venstre og Dansk Folkeparti Glostrup Kommune fik 1. januar 2014 et politisk flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti. Borgerne kvitterede for det solide arbejde, som Flertallet trods udfordrende politiske betingelser opnåede i årene Vi vil fortsat vise nye veje og muligheder til forbedringer i Glostrup, så borgerne og Kommunens ansatte ved, hvilke politiske beslutninger, der tænkes gennemført i løbet af de kommende år. Der er tale om en politisk dagsorden og politiske beslutninger med virkninger på både kort og langt sigt. Der kan ske ændringer hen ad vejen som følge af ændrede forudsætninger. Under de enkelte tiltag anvises mulige veje til at opnå målet, men der søges selvfølgelig inspiration hos fagfolk, og mulige udviklingstendenser følges. Rammerne for driftsbudgettet og investeringsbudgettet fastlægges efter forhandlinger mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Det er kommunens egen opgave at prioritere og skabe økonomisk råderum for den fremtidige udvikling. Glostrup Kommune skal finde nye veje, og hele administrationen - den centrale såvel som den decentrale - skal konstant have forbedringer og effektiviseringer som mål. Det er vigtigt, at der er fokus på adskillelse af driftsopgaver og myndighedsopgaver. Flertallet i Kommunalbestyrelsen har besluttet, løbende at anvende alle tilgængelige værktøjer for at sikre den bedst mulige drift. Det gælder bl.a. områderne indkøbssamarbejde, kommunale driftsfællesskaber, konkurrenceudsættelse, hjemtagelse af opgaver, udlicitering m.m. For fortsat at sikre dygtige og veluddannede medarbejdere til løsningen af de mange komplekse opgaver, vil vi satse på gode muligheder for efteruddannelse. De efterfølgende tiltag er ikke prioriterede, men er af praktiske grunde samlet under overskrifterne: Kultur, frivillige og lokalhistorie Børn, unge og familie Borger- og virksomhedsbetjening Bæredygtigt miljø Social ordentlighed og sundhedsmæssige tiltag Beskæftigelse og integration Trafik og infrastruktur Tryghed i dagligdagen Sund økonomi Flere af de ovennævnte initiativer kunne med lige så god ret være anbragt under en anden overskrift. Et beskrevet tiltag kan f.eks. omfatte både sociale og familiemæssige aspekter.

2 KULTUR, FRIVILLIGE OG LOKALHISTORIE 1. - Styrket frivillighed Flere frivillige med henblik på at styrke netværk og skabe større glæde både for de frivillige og for dem, der hjælpes. Vedtagelse af frivillighedsstrategi, etablering af koordinatorfunktion, skaffe lokaler til koordinering, etablering af hjemmeside/facebook, afholdelse af årlig fest for frivillige. Gøre Glostrup til et bedre sted at leve, både for frivillige og for dem, der hjælpes. Forebyggelse af ensomhed og isolation. Årlig politisk evaluering. 2. Etablering af Glostrup Bymuseum Etablering af historiens hus, beliggende centralt i Glostrup. En kombination af øget bevilling til området og samling af de frivillige kræfter. Sikring af den lokale historie og kommunearkivet. Skabe interesse for historie blandt unge mennesker. Synergi ved at lade faglige kompetencer på Lokalhistorisk Arkiv arbejde sammen med ildsjæle i de historisk orienterede foreninger. At huset står klar inden valgperiodens udløb. 3. Udsmykning af biblioteksgården Den store væg i biblioteksgården forskønnes. Kunstner engageres til udsmykning på væggen. Er i dag kedeligt og grimt. Ved budgetbehandling for 2015 eller 2016.

3 4. Etablering af klatrevæg Etablering af klatrevæg eller klatretårn et passende sted i kommunen. Evt. træklatring. Finde passende område samt budgetlægning for 2015 og overslagsårene. Yderligere spændende tiltag, specielt for unge. Ingen. BØRN, UNGE OG FAMILIE 5. - Skolebørn i top-10 med afgangsprøver i 9. klasse Børnene i Glostrup Skole skal have afgangskarakterer efter 9. klasse blandt de 10 bedste kommunale skoler i Danmark. Målet skal nås over en længere årrække, og der skal forbedres år for år. Målet skal gøres lysende klart for skolens ledelse og skolens ansatte, og såvel skole som kommunal ledelse vil blive målt årligt på målopfyldelse. Det er skolens opgave at finde løsningerne, men politisk vil vi pege på ekstra sommerskole på udskolingsdelen, frivillige klasser for særligt interesserede, projekter omkring ro i klassen og en endnu mere interessant udskoling. Der skal selvfølgelig også komme resultater ud af både den lokale skolestrukturreform og Folketingets skolereform. Glostrups børn skal have det bedste udgangspunkt for deres videre liv gennem en god skolegang. Årlig statistik Styrket familietrivsel Skabe større trivsel i familier, der har særlige udfordringer, f.eks. familier med børn med særlige udfordringer og familier med svær sygdom. Hvordan tænkes målet nået: Bedre samarbejde mellem borgere, familieafsnit og PPR. Samarbejde med frivillige. Etablering af større vidensdeling og familieskole for nybagte forældre. Muligvis flere ressourcer til området. Glostrup skal være et godt sted at bo for alle. Årlig politisk evaluering.

4 7. - Daginstitutioner skal være i top-10 Glostrups daginstitutioner skal være i top-10 blandt landets kommuner når det gælder de bedste normeringer og laveste antal lukkedage. Større bevillinger. Se på muligheder for mere fleksible åbningstider. Glostrup som attraktiv kommune for familier. Årlig statistik. BORGER- OG VIRKSOMHEDSBETJENING 8. - Blandt de 10 foretrukne kommuner at etablere og drive virksomhed i Glostrup Kommune skal af erhvervslivet opfattes som værende blandt de 10 bedste kommuner i Danmark, når det drejer sig om at etablere og drive virksomhed. Hvordan tænkes målet nået: Ny fokuseret og aktiv erhvervspolitik. God offentlig infrastruktur og vejnet. Korte sagsbehandlingstider. Fleksibilitet ved udarbejdelse af lokalplaner. Gradvis nedsættelse af dækningsafgift. Forbedret image. Et godt erhvervsliv er baggrunden for lokale arbejdspladser og en god kommunal økonomi. Der skal udvælges en række parametre, der måles på via den årlige DI analyse af virksomhedstilfredshed i alle landets kommuner Bedre borgerbetjening Borgerne skal opleve en endnu bedre betjening ved henvendelse til kommunen. Fokus på telefonservice, ny interaktiv hjemmeside, ny Facebook side og betjening ved fremmøde på rådhuset. Fokus på korrekt borgerbetjening. Tilfredshed skal løbende måles via borgerundersøgelser. Endvidere skal der følges op på Borgerrådgiverens anbefalinger. Digitalisering skal finde sted med respekt for borgerne. Alle borgere skal opleve, at kommunen er til for dem. Borgertilfredshedsmålinger og årlige rapporter fra Borgerrådgiveren.

5 10. Åben kommune Kommunen skal i videst muligt omfang være tilgængelig for borgerne, når de har behov for det. Koncepter skal udvikles. Eksempelvis åbent bibliotek som model. Umiddelbart tænkes på bibliotek, haller, genbrugsstation, borgerservice, fritidscenter, musikskole, skole, genoptræning, ældrecentre, aktivitetscenter, daginstitutioner og bunkeren ved kirken. En række løsninger kan også være digitale eller døgnåben helpdesk. Kommunen er til for borgerne. Drøftes ved budget 2015 og overslagsårene. 11. Ny materielgård Der skal arbejdes hen imod at etablere en ny materielgård inden for kommunens grænser. Der er ikke taget stilling til, om det skal være et lejemål eller egen etablering. Resultatet af igangsat analysearbejde afventes, inden beslutninger tages. Det vil ikke være relevant at investere massivt i en lejet materielgård med kort opsigelsesfrist. Ønske om ny lokal forankret materielgård med forbedrede arbejdsmiljøforhold for de ansatte. Drøftes i forbindelse med budgetlægning for 2015 og overslagsårene. BÆREDYGTIGT MILJØ Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Nye projekter omkring LAR for at klimasikre kommunen bedst muligt. Samarbejde med Glostrup Forsyning, boligforeninger og andre. Der skal tænkes utraditionelt, når større regnmængder skal forsinkes, f.eks. ved at benytte midterrabatter (Ringvejen), vejindsnævringer etc. Eller ved at samarbejde om boldbaner som i Ejby. Kommunale bygninger skal gå foran. Nødvendig imødegåelse af de klimamæssige forandringer samt rekreative vandhuller. Årlig drøftelse i forbindelse med budgetbehandling.

6 13. - Blandt de 10 kommuner med laveste kommunale CO2-udslip Fortsat fokus på CO2-udledning. Omlægning til fjernvarme, anskaffe el-biler etc. Teamet i Center for Miljø og Teknik skal udfordre politikerne, der skal lade sig udfordre. Glostrup Kommune skal gå foran, selv om kommunens andel ikke er særligt stor. Årligt via teamet i CMT. SOCIAL ORDENTLIGHED OG SUNDHEDSMÆSSIGE TILTAG Hjemmehjælpsområdet i top-10 med højeste kvalitet Glostrup Kommune skal af brugerne opleves som værende blandt de 10 kommuner i Danmark med den højeste kvalitet på hjemmehjælpsområdet. Bedre konkurrence omkring frit-valg, om muligt anvendelse af kommunale tilkøbsordninger, effektiv drift, løbende brugerundersøgelser, nedsættelse af sygefravær, efteruddannelse af personale, fleksibel og respektfuld tilgang til den enkelte ældre. Hjemmehjælp er en vigtig kommunal kerneopgave. Standardiserede brugerundersøgelser, der benyttes af mange kommuner Værdigt seniorliv med pleje og omsorg Glostrup Kommune skal have fokus på et værdigt seniorliv. Fokus på rettigheder og standarder har ført til, at der er blevet mindre plads til det enkelte menneskes egne behov. Vi vil fokusere på at ældre på ældrecentre skal opleve det som et hjem, ikke en institution. Eksempler på områder: Tøjvask, eget sengetøj og egne møbler. Der skal også fokus på demente, f.eks. i forbindelse med aflastning og hjælp til andre svage borgere, f.eks. i forbindelse med lægebesøg. En naturlig udvikling, hvis kommunen også af mange ældre og disses pårørende skal opleves som et godt sted at leve. Årlig politisk vurdering af fremskridt.

7 16. - Lige mulighed for bevægelse ved alle skoler Opførelse af ny multihal ved Glostrup Skole, afd. Nordvang. Lokalplan tilpasses i Byggeri af ny hal i Der skal være mulighed for god fysisk udfoldelse på alle skoler året rundt. Indvielse af hallen i Bedre ydelser og mindre bureaukrati på hjemmehjælpsområdet Bedre ydelser/lavere priser og mindre bureaukrati på hjemmehjælpsområdet. Fritvalgsordning ændres til udbud. Øget effektivitet Ingen. 18. Fortsat støtte til boligsociale aktiviteter Fortsat støtte til boligsociale projekter i Hvissinge og i Stadionkvarteret. Bevilling i forbindelse med budgetlægningen. Støtte op omkring at Glostrup er et godt sted at leve. Ved budgetbehandling hvert år. Evaluering af effekter. 19. Udbredelse af hjertestartere og førstehjælp Flere hjertestartere og uddannelse af såvel medarbejdere som frivillige. Kortlægning af udbredelse, indkøb og samarbejde med f.eks. Hjerte112 via Erhvervssammenslutningen. Forebygge dødsfald og komplikationer som følge af hjertestop. Årligt op til budgetbehandling.

8 20. Wellness-lokaler på ældrecentre Der skal løbende ses på mulighederne for at etablere wellness-lokaler på alle kommunens ældrecentre. Glostrup Ejendomme skal analysere brug af lokaler og anvise ledige rum. Fornuftige muligheder for beboere på ældrecentre til frisør, fodpleje m.v. Årligt hvert forår, så tiltag kan tages i forbindelse med budgetbehandling. BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION Ungdomsarbejdsløshed blandt de 10 laveste Glostrup skal være én af landets 10 bedste kommuner til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. Ny administrativ struktur. Ny politisk struktur. Nye aktive tiltag over for lokale arbejdsgivere, f.eks. omkring flere praktikpladser (også i kommunen). Strammere opfølgning over for den enkelte. Særlig indsats over for særligt udsatte unge. Vi skal sikre, at vi ikke taber en hel generation på gulvet. Månedlig statistik. Målet skal være nået i løbet af 2-3 år Top-10 med integration af borgere fra ikke-vestlige lande Glostrup skal være én af landets 10 bedste kommuner til at integrere borgere fra ikke-vestlige lande. Sikre at børnene kommer i daginstitution og børnene i skole. En aktiv indsats for at skaffe jobs til både kvindelige og mandlige familiemedlemmer. Sikre at tilgangen af nye borgere er moderat via boligpolitikken. Skoler med en god balance mellem etnisk danskere og børn med indvandrerbaggrund. Motivere til deltagelse i foreningslivet. Det bedste værn mod sociale problemer er integration, skabt via job, uddannelse og deltagelse i foreninger. Ghettoer og bander skal fortsat være lig nul i Glostrup. Årlig opfølgning via relevante statistikker, herunder jobfrekvenser for kvinder og mænd og om børnene går i daginstitution.

9 23. Tiltag mod social dumpning Sikre kommunen yderligere omkring social dumpning i forbindelse med kommunale udbud. Ved totalentrepriser skal det indføjes i alle kontrakter, at Glostrup Kommune altid har ret til at kontrollere arbejdsforholdene hos både hovedentreprenør og underleverandører. Brug af underleverandører skal godkendes af kommunen ved større projekter. Social dumpning er ikke acceptabel. Stikprøvevis kontrol fra Glostrup Ejendomme. TRAFIK OG INFRASTRUKTUR Trafikknudepunkt Glostrup Station Som supplement til den vedtagne letbane, arbejdes der for standsning af regionaltog og tog til Kastrup Lufthavn. Der arbejdes for nye perroner og et præsentabelt stationsområde med ny busterminal. Sikring af god infrastruktur til understøttelse af arbejdspladser og samtidig gøre det lettere for borgerne at pendle ind og ud af kommunen. Ved budgetbehandling 2018, idet Letbanen er et fremtidigt projekt. 25. Bedre tilgængelighed til kommunens læger Det skal sikres, at gangbesværede har mulighed for at komme til læge i Glostrup. I dag bor alle læger uden ordentlig tilgængelighed. Dialog med lægerne. Evt. pulje, som kan søges af praktiserende læger. Det er urimeligt at handicappede og svagt gående ikke nemt kan komme til lægen. Ved budgetbehandling 2015.

10 26. - Sikre veje især for børn At børn og andre svage trafikanter kan finde sikre ruter. Gennemkørende trafik begrænses i boligområder. Flere cykelstier til afd. af Glostrup Skole. Trafiksikkerhed især for de mindste. Årligt. 27. Gratis servicebus Forbedret offentlig service ved at gøre det gratis at køre med 847. Budgetbehandling for 2015 eller Alternativer kan undersøges, f.eks. gratis visiteret taxakørsel. Et ønske om forbedret mobilitet, specielt for ældre. Ingen Bedre internet/kommunikation for institutioner, ældrecentre, skoler mm Glostrup Kommune skal være et mønstereksempel på en kommune med god platform for digital kommunikation. Basale digitale motorveje og netværk er en forudsætning for, at ældrecentre, skoler m.fl. kan fungere optimalt. Det skal samtidig give de berørte brugere mulighed for at udvikle sig digitalt, f.eks. ved at der på plejecentre tilbydes gratis IT-netværk. Kommunen skal i dialog med udbydere af internet med henblik på bedre og mere stabile internetforbindelser for alle borgere og virksomheder i Glostrup. Udarbejde en samlet plan og gennemføre den så hurtigt som økonomien tillader. Hurtig og effektiv kommunikation er vigtig, både nu og i fremtiden. Politisk årlig opfølgning, startende ved budgetlægning for 2015.

11 29. Længerevarende lejemål for nyttehaver på Dommervangen Alle nuværende og fremtidige lejere får mulighed for lejemål foreløbig frem til 31. december KB træffer beslutning i forbindelse med budget Nyttehaverne tages ud af boligbyggeprogrammet. Tryghed for lejerne, uden at kommunen afskæres fra senere brug af arealet. Ingen. TRYGHED I DAGLIGDAGEN Blandt de 10 kommuner med laveste kriminalitet Glostrup Kommune skal på udvalgte områder være blandt de kommuner i Danmark med lavest kriminalitet. Der fokuseres og måles på indbrud i private boliger og bandekriminalitet. Tæt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og skole. Belysning på offentlige steder og overvågning, hvor det findes hensigtsmæssigt. Kommunal information og støtte til privat sikring, f.eks. i samarbejde med boligforeninger og grundejerforeninger. Lav kriminalitet er en forudsætning for tryghed. Officielle statistikker Tryg by forskønnelse af torve og pladser En tryg by. Bedre belysning. Fjernelse af graffiti. Øge tryghed ved færden i byen. Løbende.

12 SUND ØKONOMI Ejendomsskatter fastfryses At sikre, at stigende grundværdier ikke udløser stærkt stigende ejendomsskatter. Løbende at sænke grundskyldspromillen, så borgerne under et ikke belastes af stigning i grundværdierne ud over forbedringer og inflation. I Glostrup skal det ikke være dyrere at være borger. Årlig budgetlægning Service for skattekronerne i top-10 Glostrup skal være blandt de 10 kommuner i Danmark med bedst forhold mellem skat og service, det såkaldte skat/service-forhold. Fortsat fokus på lav personskat og god service. Sikre at borgerne får mest muligt for deres penge. Årlig statistik fra KL og Indenrigsministeriets nøgletal. 34. Blandt de 10 kommuner med laveste personskat Glostrup skal fortsat være blandt de 10 kommuner i Danmark med den laveste personskat. Følge udviklingen i de andre kommuner tæt i budgetfasen. Det er en forudsætning, at kommunens likviditet fortsat er i top i forhold til den vedtagne politik, og at servicerammen udnyttes fuldt ud. Glostrup skal fortsat være en attraktiv og effektivt drevet bosætningskommune. Den årlige budgetlægning samt Indenrigsministeriets nøgletal.

13 35. Arealoptimering af klubhuse mv. Sikre effektiv anvendelse af kommunale ejendomme. Årlig oversigt over ejendomme og anvendelse fra Glostrup Ejendomme. Overflødige m2 er overflødige omkostninger. Årligt hvert forår, så tiltag kan tages i forbindelse med budgetbehandling. På vegne af Flertalsgruppen John Engelhardt, borgmester

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Hverdagens fællesskab

Hverdagens fællesskab Socialdemokratiet i Høje Taastrup Hverdagens fællesskab 2018 2021 Indholdsfortegnelse 1. Hverdagens fællesskab... 2 2. Børn, skolen og institutioner... 3 3. Ældre... 4 4. Sundhed for alle... 5 5. Social...

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse

Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse Vi er 16 mennesker på Lokallistens kandidatliste, og vi er en skøn blanding af mænd og kvinder med forskellig baggrund: Selvstændige, kommunalt

Læs mere

Budgetaftalen 2015 og 2016

Budgetaftalen 2015 og 2016 Budgetaftalen 2015 og 2016 Gentofte Kommune skal fortsat være et godt sted at bo, leve og arbejde. Et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen gør det muligt, at Gentofte Kommune kan gennemføre den nødvendige

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

4. Januar 2016 Nytårs Tam Tam i Byrådssalen Guldborgsund kommune

4. Januar 2016 Nytårs Tam Tam i Byrådssalen Guldborgsund kommune 4. Januar 2016 Nytårs Tam Tam i Byrådssalen Guldborgsund kommune Fire temaer Trivsel Digitalisering Samskabelse Effektstyring / målaftaler ULVEN KOMMER ER DER MEN VI HAR LÆRT AT LEVE MED DEM Trivsel Vi

Læs mere

Politisk struktur og ansvarsfordeling

Politisk struktur og ansvarsfordeling November 2014 Politisk struktur og ansvarsfordeling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Når forandringen blev sat i gang... 3 Det politiske fokus... 3 De politiske udvalg... 4 De stående

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGET

1. BEHANDLING AF BUDGET 1. BEHANDLING AF BUDGET 2018-2021 Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune Kære Alle, Jeg har set frem til i dag. For i dag tager vi for alvor fat på dette års budgetforhandlinger og det er altid

Læs mere

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 Velkomst Morten Andersen SIDE 2 Program for dagen 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.05 Overblik over kommunens økonomi Hvad

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Konservativ budgettale 2017

Konservativ budgettale 2017 Jakob Næsager, MBR (C), gruppeformand og budgetordfører Første behandling af Københavns Kommunes budget den 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Konservativ budgettale 2017 Det skal være lettere og

Læs mere

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE Vi vil videre med Hvidovre Den 21. november skal vi til kommunalvalg. Her skal du være med til at vælge de 21 kvinder og mænd, som skal lægge den politiske

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 1 Jane Olesen Formand for Kommunal Vejteknisk Forening Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 2 Side 3 85 km fra nord til syd Areal 64.276 hektar Indbyggere 62.741 Veje 1000 km Side 4 Veje 460 km fra

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening www.blivhoert.kk.dk 23. september 2011 Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening GODE TAKTER OG MISLYDE Specialreform 2.0 er på mange måder et fremskridt. Først

Læs mere

Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009

Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009 Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009 Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Venstre har indgået en aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009. Frederiksberg

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

NY POLITISK ARBEJDSFORM

NY POLITISK ARBEJDSFORM NY POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE SKAL TÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE Kommunaldirektør Frank E. Andersen Gentofte Kommune Præsentation af Gentofte Kommune 26 km2 mellem Øresund og København,

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Orientering om Borgerservice et center for borgerrådgivning Dette notat redegør først kort om Borgerservice i tal og fakta. Derefter følger et afsnit om Borgerservice ændrede opgaveportefølje og hvordan

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere