VOres mål - Vi hæver overliggeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOres mål - Vi hæver overliggeren"

Transkript

1 VOres mål - Vi hæver overliggeren Glostrup skal også fremover være et godt sted at bo, leve og arbejde 35 initiativer fra Venstre og Dansk Folkeparti Glostrup Kommune fik 1. januar 2014 et politisk flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti. Borgerne kvitterede for det solide arbejde, som Flertallet trods udfordrende politiske betingelser opnåede i årene Vi vil fortsat vise nye veje og muligheder til forbedringer i Glostrup, så borgerne og Kommunens ansatte ved, hvilke politiske beslutninger, der tænkes gennemført i løbet af de kommende år. Der er tale om en politisk dagsorden og politiske beslutninger med virkninger på både kort og langt sigt. Der kan ske ændringer hen ad vejen som følge af ændrede forudsætninger. Under de enkelte tiltag anvises mulige veje til at opnå målet, men der søges selvfølgelig inspiration hos fagfolk, og mulige udviklingstendenser følges. Rammerne for driftsbudgettet og investeringsbudgettet fastlægges efter forhandlinger mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Det er kommunens egen opgave at prioritere og skabe økonomisk råderum for den fremtidige udvikling. Glostrup Kommune skal finde nye veje, og hele administrationen - den centrale såvel som den decentrale - skal konstant have forbedringer og effektiviseringer som mål. Det er vigtigt, at der er fokus på adskillelse af driftsopgaver og myndighedsopgaver. Flertallet i Kommunalbestyrelsen har besluttet, løbende at anvende alle tilgængelige værktøjer for at sikre den bedst mulige drift. Det gælder bl.a. områderne indkøbssamarbejde, kommunale driftsfællesskaber, konkurrenceudsættelse, hjemtagelse af opgaver, udlicitering m.m. For fortsat at sikre dygtige og veluddannede medarbejdere til løsningen af de mange komplekse opgaver, vil vi satse på gode muligheder for efteruddannelse. De efterfølgende tiltag er ikke prioriterede, men er af praktiske grunde samlet under overskrifterne: Kultur, frivillige og lokalhistorie Børn, unge og familie Borger- og virksomhedsbetjening Bæredygtigt miljø Social ordentlighed og sundhedsmæssige tiltag Beskæftigelse og integration Trafik og infrastruktur Tryghed i dagligdagen Sund økonomi Flere af de ovennævnte initiativer kunne med lige så god ret være anbragt under en anden overskrift. Et beskrevet tiltag kan f.eks. omfatte både sociale og familiemæssige aspekter.

2 KULTUR, FRIVILLIGE OG LOKALHISTORIE 1. - Styrket frivillighed Flere frivillige med henblik på at styrke netværk og skabe større glæde både for de frivillige og for dem, der hjælpes. Vedtagelse af frivillighedsstrategi, etablering af koordinatorfunktion, skaffe lokaler til koordinering, etablering af hjemmeside/facebook, afholdelse af årlig fest for frivillige. Gøre Glostrup til et bedre sted at leve, både for frivillige og for dem, der hjælpes. Forebyggelse af ensomhed og isolation. Årlig politisk evaluering. 2. Etablering af Glostrup Bymuseum Etablering af historiens hus, beliggende centralt i Glostrup. En kombination af øget bevilling til området og samling af de frivillige kræfter. Sikring af den lokale historie og kommunearkivet. Skabe interesse for historie blandt unge mennesker. Synergi ved at lade faglige kompetencer på Lokalhistorisk Arkiv arbejde sammen med ildsjæle i de historisk orienterede foreninger. At huset står klar inden valgperiodens udløb. 3. Udsmykning af biblioteksgården Den store væg i biblioteksgården forskønnes. Kunstner engageres til udsmykning på væggen. Er i dag kedeligt og grimt. Ved budgetbehandling for 2015 eller 2016.

3 4. Etablering af klatrevæg Etablering af klatrevæg eller klatretårn et passende sted i kommunen. Evt. træklatring. Finde passende område samt budgetlægning for 2015 og overslagsårene. Yderligere spændende tiltag, specielt for unge. Ingen. BØRN, UNGE OG FAMILIE 5. - Skolebørn i top-10 med afgangsprøver i 9. klasse Børnene i Glostrup Skole skal have afgangskarakterer efter 9. klasse blandt de 10 bedste kommunale skoler i Danmark. Målet skal nås over en længere årrække, og der skal forbedres år for år. Målet skal gøres lysende klart for skolens ledelse og skolens ansatte, og såvel skole som kommunal ledelse vil blive målt årligt på målopfyldelse. Det er skolens opgave at finde løsningerne, men politisk vil vi pege på ekstra sommerskole på udskolingsdelen, frivillige klasser for særligt interesserede, projekter omkring ro i klassen og en endnu mere interessant udskoling. Der skal selvfølgelig også komme resultater ud af både den lokale skolestrukturreform og Folketingets skolereform. Glostrups børn skal have det bedste udgangspunkt for deres videre liv gennem en god skolegang. Årlig statistik Styrket familietrivsel Skabe større trivsel i familier, der har særlige udfordringer, f.eks. familier med børn med særlige udfordringer og familier med svær sygdom. Hvordan tænkes målet nået: Bedre samarbejde mellem borgere, familieafsnit og PPR. Samarbejde med frivillige. Etablering af større vidensdeling og familieskole for nybagte forældre. Muligvis flere ressourcer til området. Glostrup skal være et godt sted at bo for alle. Årlig politisk evaluering.

4 7. - Daginstitutioner skal være i top-10 Glostrups daginstitutioner skal være i top-10 blandt landets kommuner når det gælder de bedste normeringer og laveste antal lukkedage. Større bevillinger. Se på muligheder for mere fleksible åbningstider. Glostrup som attraktiv kommune for familier. Årlig statistik. BORGER- OG VIRKSOMHEDSBETJENING 8. - Blandt de 10 foretrukne kommuner at etablere og drive virksomhed i Glostrup Kommune skal af erhvervslivet opfattes som værende blandt de 10 bedste kommuner i Danmark, når det drejer sig om at etablere og drive virksomhed. Hvordan tænkes målet nået: Ny fokuseret og aktiv erhvervspolitik. God offentlig infrastruktur og vejnet. Korte sagsbehandlingstider. Fleksibilitet ved udarbejdelse af lokalplaner. Gradvis nedsættelse af dækningsafgift. Forbedret image. Et godt erhvervsliv er baggrunden for lokale arbejdspladser og en god kommunal økonomi. Der skal udvælges en række parametre, der måles på via den årlige DI analyse af virksomhedstilfredshed i alle landets kommuner Bedre borgerbetjening Borgerne skal opleve en endnu bedre betjening ved henvendelse til kommunen. Fokus på telefonservice, ny interaktiv hjemmeside, ny Facebook side og betjening ved fremmøde på rådhuset. Fokus på korrekt borgerbetjening. Tilfredshed skal løbende måles via borgerundersøgelser. Endvidere skal der følges op på Borgerrådgiverens anbefalinger. Digitalisering skal finde sted med respekt for borgerne. Alle borgere skal opleve, at kommunen er til for dem. Borgertilfredshedsmålinger og årlige rapporter fra Borgerrådgiveren.

5 10. Åben kommune Kommunen skal i videst muligt omfang være tilgængelig for borgerne, når de har behov for det. Koncepter skal udvikles. Eksempelvis åbent bibliotek som model. Umiddelbart tænkes på bibliotek, haller, genbrugsstation, borgerservice, fritidscenter, musikskole, skole, genoptræning, ældrecentre, aktivitetscenter, daginstitutioner og bunkeren ved kirken. En række løsninger kan også være digitale eller døgnåben helpdesk. Kommunen er til for borgerne. Drøftes ved budget 2015 og overslagsårene. 11. Ny materielgård Der skal arbejdes hen imod at etablere en ny materielgård inden for kommunens grænser. Der er ikke taget stilling til, om det skal være et lejemål eller egen etablering. Resultatet af igangsat analysearbejde afventes, inden beslutninger tages. Det vil ikke være relevant at investere massivt i en lejet materielgård med kort opsigelsesfrist. Ønske om ny lokal forankret materielgård med forbedrede arbejdsmiljøforhold for de ansatte. Drøftes i forbindelse med budgetlægning for 2015 og overslagsårene. BÆREDYGTIGT MILJØ Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Nye projekter omkring LAR for at klimasikre kommunen bedst muligt. Samarbejde med Glostrup Forsyning, boligforeninger og andre. Der skal tænkes utraditionelt, når større regnmængder skal forsinkes, f.eks. ved at benytte midterrabatter (Ringvejen), vejindsnævringer etc. Eller ved at samarbejde om boldbaner som i Ejby. Kommunale bygninger skal gå foran. Nødvendig imødegåelse af de klimamæssige forandringer samt rekreative vandhuller. Årlig drøftelse i forbindelse med budgetbehandling.

6 13. - Blandt de 10 kommuner med laveste kommunale CO2-udslip Fortsat fokus på CO2-udledning. Omlægning til fjernvarme, anskaffe el-biler etc. Teamet i Center for Miljø og Teknik skal udfordre politikerne, der skal lade sig udfordre. Glostrup Kommune skal gå foran, selv om kommunens andel ikke er særligt stor. Årligt via teamet i CMT. SOCIAL ORDENTLIGHED OG SUNDHEDSMÆSSIGE TILTAG Hjemmehjælpsområdet i top-10 med højeste kvalitet Glostrup Kommune skal af brugerne opleves som værende blandt de 10 kommuner i Danmark med den højeste kvalitet på hjemmehjælpsområdet. Bedre konkurrence omkring frit-valg, om muligt anvendelse af kommunale tilkøbsordninger, effektiv drift, løbende brugerundersøgelser, nedsættelse af sygefravær, efteruddannelse af personale, fleksibel og respektfuld tilgang til den enkelte ældre. Hjemmehjælp er en vigtig kommunal kerneopgave. Standardiserede brugerundersøgelser, der benyttes af mange kommuner Værdigt seniorliv med pleje og omsorg Glostrup Kommune skal have fokus på et værdigt seniorliv. Fokus på rettigheder og standarder har ført til, at der er blevet mindre plads til det enkelte menneskes egne behov. Vi vil fokusere på at ældre på ældrecentre skal opleve det som et hjem, ikke en institution. Eksempler på områder: Tøjvask, eget sengetøj og egne møbler. Der skal også fokus på demente, f.eks. i forbindelse med aflastning og hjælp til andre svage borgere, f.eks. i forbindelse med lægebesøg. En naturlig udvikling, hvis kommunen også af mange ældre og disses pårørende skal opleves som et godt sted at leve. Årlig politisk vurdering af fremskridt.

7 16. - Lige mulighed for bevægelse ved alle skoler Opførelse af ny multihal ved Glostrup Skole, afd. Nordvang. Lokalplan tilpasses i Byggeri af ny hal i Der skal være mulighed for god fysisk udfoldelse på alle skoler året rundt. Indvielse af hallen i Bedre ydelser og mindre bureaukrati på hjemmehjælpsområdet Bedre ydelser/lavere priser og mindre bureaukrati på hjemmehjælpsområdet. Fritvalgsordning ændres til udbud. Øget effektivitet Ingen. 18. Fortsat støtte til boligsociale aktiviteter Fortsat støtte til boligsociale projekter i Hvissinge og i Stadionkvarteret. Bevilling i forbindelse med budgetlægningen. Støtte op omkring at Glostrup er et godt sted at leve. Ved budgetbehandling hvert år. Evaluering af effekter. 19. Udbredelse af hjertestartere og førstehjælp Flere hjertestartere og uddannelse af såvel medarbejdere som frivillige. Kortlægning af udbredelse, indkøb og samarbejde med f.eks. Hjerte112 via Erhvervssammenslutningen. Forebygge dødsfald og komplikationer som følge af hjertestop. Årligt op til budgetbehandling.

8 20. Wellness-lokaler på ældrecentre Der skal løbende ses på mulighederne for at etablere wellness-lokaler på alle kommunens ældrecentre. Glostrup Ejendomme skal analysere brug af lokaler og anvise ledige rum. Fornuftige muligheder for beboere på ældrecentre til frisør, fodpleje m.v. Årligt hvert forår, så tiltag kan tages i forbindelse med budgetbehandling. BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION Ungdomsarbejdsløshed blandt de 10 laveste Glostrup skal være én af landets 10 bedste kommuner til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. Ny administrativ struktur. Ny politisk struktur. Nye aktive tiltag over for lokale arbejdsgivere, f.eks. omkring flere praktikpladser (også i kommunen). Strammere opfølgning over for den enkelte. Særlig indsats over for særligt udsatte unge. Vi skal sikre, at vi ikke taber en hel generation på gulvet. Månedlig statistik. Målet skal være nået i løbet af 2-3 år Top-10 med integration af borgere fra ikke-vestlige lande Glostrup skal være én af landets 10 bedste kommuner til at integrere borgere fra ikke-vestlige lande. Sikre at børnene kommer i daginstitution og børnene i skole. En aktiv indsats for at skaffe jobs til både kvindelige og mandlige familiemedlemmer. Sikre at tilgangen af nye borgere er moderat via boligpolitikken. Skoler med en god balance mellem etnisk danskere og børn med indvandrerbaggrund. Motivere til deltagelse i foreningslivet. Det bedste værn mod sociale problemer er integration, skabt via job, uddannelse og deltagelse i foreninger. Ghettoer og bander skal fortsat være lig nul i Glostrup. Årlig opfølgning via relevante statistikker, herunder jobfrekvenser for kvinder og mænd og om børnene går i daginstitution.

9 23. Tiltag mod social dumpning Sikre kommunen yderligere omkring social dumpning i forbindelse med kommunale udbud. Ved totalentrepriser skal det indføjes i alle kontrakter, at Glostrup Kommune altid har ret til at kontrollere arbejdsforholdene hos både hovedentreprenør og underleverandører. Brug af underleverandører skal godkendes af kommunen ved større projekter. Social dumpning er ikke acceptabel. Stikprøvevis kontrol fra Glostrup Ejendomme. TRAFIK OG INFRASTRUKTUR Trafikknudepunkt Glostrup Station Som supplement til den vedtagne letbane, arbejdes der for standsning af regionaltog og tog til Kastrup Lufthavn. Der arbejdes for nye perroner og et præsentabelt stationsområde med ny busterminal. Sikring af god infrastruktur til understøttelse af arbejdspladser og samtidig gøre det lettere for borgerne at pendle ind og ud af kommunen. Ved budgetbehandling 2018, idet Letbanen er et fremtidigt projekt. 25. Bedre tilgængelighed til kommunens læger Det skal sikres, at gangbesværede har mulighed for at komme til læge i Glostrup. I dag bor alle læger uden ordentlig tilgængelighed. Dialog med lægerne. Evt. pulje, som kan søges af praktiserende læger. Det er urimeligt at handicappede og svagt gående ikke nemt kan komme til lægen. Ved budgetbehandling 2015.

10 26. - Sikre veje især for børn At børn og andre svage trafikanter kan finde sikre ruter. Gennemkørende trafik begrænses i boligområder. Flere cykelstier til afd. af Glostrup Skole. Trafiksikkerhed især for de mindste. Årligt. 27. Gratis servicebus Forbedret offentlig service ved at gøre det gratis at køre med 847. Budgetbehandling for 2015 eller Alternativer kan undersøges, f.eks. gratis visiteret taxakørsel. Et ønske om forbedret mobilitet, specielt for ældre. Ingen Bedre internet/kommunikation for institutioner, ældrecentre, skoler mm Glostrup Kommune skal være et mønstereksempel på en kommune med god platform for digital kommunikation. Basale digitale motorveje og netværk er en forudsætning for, at ældrecentre, skoler m.fl. kan fungere optimalt. Det skal samtidig give de berørte brugere mulighed for at udvikle sig digitalt, f.eks. ved at der på plejecentre tilbydes gratis IT-netværk. Kommunen skal i dialog med udbydere af internet med henblik på bedre og mere stabile internetforbindelser for alle borgere og virksomheder i Glostrup. Udarbejde en samlet plan og gennemføre den så hurtigt som økonomien tillader. Hurtig og effektiv kommunikation er vigtig, både nu og i fremtiden. Politisk årlig opfølgning, startende ved budgetlægning for 2015.

11 29. Længerevarende lejemål for nyttehaver på Dommervangen Alle nuværende og fremtidige lejere får mulighed for lejemål foreløbig frem til 31. december KB træffer beslutning i forbindelse med budget Nyttehaverne tages ud af boligbyggeprogrammet. Tryghed for lejerne, uden at kommunen afskæres fra senere brug af arealet. Ingen. TRYGHED I DAGLIGDAGEN Blandt de 10 kommuner med laveste kriminalitet Glostrup Kommune skal på udvalgte områder være blandt de kommuner i Danmark med lavest kriminalitet. Der fokuseres og måles på indbrud i private boliger og bandekriminalitet. Tæt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og skole. Belysning på offentlige steder og overvågning, hvor det findes hensigtsmæssigt. Kommunal information og støtte til privat sikring, f.eks. i samarbejde med boligforeninger og grundejerforeninger. Lav kriminalitet er en forudsætning for tryghed. Officielle statistikker Tryg by forskønnelse af torve og pladser En tryg by. Bedre belysning. Fjernelse af graffiti. Øge tryghed ved færden i byen. Løbende.

12 SUND ØKONOMI Ejendomsskatter fastfryses At sikre, at stigende grundværdier ikke udløser stærkt stigende ejendomsskatter. Løbende at sænke grundskyldspromillen, så borgerne under et ikke belastes af stigning i grundværdierne ud over forbedringer og inflation. I Glostrup skal det ikke være dyrere at være borger. Årlig budgetlægning Service for skattekronerne i top-10 Glostrup skal være blandt de 10 kommuner i Danmark med bedst forhold mellem skat og service, det såkaldte skat/service-forhold. Fortsat fokus på lav personskat og god service. Sikre at borgerne får mest muligt for deres penge. Årlig statistik fra KL og Indenrigsministeriets nøgletal. 34. Blandt de 10 kommuner med laveste personskat Glostrup skal fortsat være blandt de 10 kommuner i Danmark med den laveste personskat. Følge udviklingen i de andre kommuner tæt i budgetfasen. Det er en forudsætning, at kommunens likviditet fortsat er i top i forhold til den vedtagne politik, og at servicerammen udnyttes fuldt ud. Glostrup skal fortsat være en attraktiv og effektivt drevet bosætningskommune. Den årlige budgetlægning samt Indenrigsministeriets nøgletal.

13 35. Arealoptimering af klubhuse mv. Sikre effektiv anvendelse af kommunale ejendomme. Årlig oversigt over ejendomme og anvendelse fra Glostrup Ejendomme. Overflødige m2 er overflødige omkostninger. Årligt hvert forår, så tiltag kan tages i forbindelse med budgetbehandling. På vegne af Flertalsgruppen John Engelhardt, borgmester

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Venstres politiske program

Venstres politiske program Side 1 af 21 Venstres politiske program Venstres politiske handlingsprogram for Skive Kommune - Kommunevalget 17. nov. 2009 INDLEDNING Den grundlæggende holdning i Venstres kommunalpolitik er den liberale,

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling Danmarks bedste Bo-kommune i 2018 Fra Vision til Handling Vi tager medansvar for forandringer og vi har modet til at gennemføre dem Visionsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen

Læs mere

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 5.0, af september 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Region Midtjylland. Kvalitetsreform for den offentlige sektor. til Regionsrådets møde den 10. januar 2007. Punkt nr. 10

Region Midtjylland. Kvalitetsreform for den offentlige sektor. til Regionsrådets møde den 10. januar 2007. Punkt nr. 10 Region Midtjylland Kvalitetsreform for den offentlige sektor Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 10 PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi.

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi. Budgetaftale 2014 (15-17) 17) Sorø, den 24. september 2013. Vækst gennem udvikling De økonomiske rammer for den kommunale økonomi vil også i de kommende år være snævre. Derfor er det afgørende at der i

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER 2006 Indhold Kvalitetsreform med mennesker i centrum s. 5 Udgangspunkt: Veludbygget offentlig service s. 13 Fremtidens udfordring:

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre De Konservative Enhedslisten Dansk Folkeparti 1 Overordnede visioner

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 INDLEDNING... 5 VISION OG TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 8 TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG

Læs mere

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument, hvor

Læs mere