Struer Kommunes høringssvar til Forslag til Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald, med tilhørende scoping.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Kommunes høringssvar til Forslag til Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald, med tilhørende scoping."

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Tove Kjeldsen Kopi til: Struer Kommunes høringssvar til Forslag til Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald, med tilhørende scoping. Struer Kommune har den 3. juni 2014 modtaget Ministeriet for Sundhed og forebyggelses Forslag til Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald, med tilhørende scoping. Forslaget er fremsendt til Struer Kommune som led i en høring jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013). Struer Kommune har på Økonomiudvalgsmødet tirsdag den 17. juni 2014 behandlet det fremsendte Forslag til Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald, med tilhørende scoping, og dette har givet anledning til en række kommentarer. Indledningsvist skal det slås fast, at Struer Kommune ikke ønsker at der etableres et egentligt slutdepot til deponering af lav- og mellemradioaktivt affald, hverken i Struer Kommune eller andre steder i landet. Det er Struer Kommunes opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig viden om de langsigtede konsekvenser ved en slutdeponering, og at etableringen af et sådant derfor risikerer, at få uoprettelige konsekvenser. Erfaringer fra slutdeponier etableret i udlandet viser, at konsekvenserne kan være svære at gennemskue og en mellemlagerløsning derfor må anses for at være en bedre og mere sikker løsning, indtil der er tilstrækkelig viden og evt. ny og bedre teknologi til rådighed - til at behandle affaldet på sikker og forsvarlig vis. DATO JOURNALNUMMER P RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER E: F: T: SAGSBEHANDLER: ANNI LASSEN T: Skabelonnavn: Miljø standardbrev, version 1 Når det alligevel er besluttet at undersøge en slutdepotløsning, finder Struer Kommune det vigtigt, at der på nuværende stade af undersøgelserne inddrages mest mulig viden i afklaringen af konsekvenserne og dermed påvirkningerne af de lokalsamfund som et evt. slutdepot overvejes placeret i. Derfor har Struer Kommune udarbejdet en række kommentarer til den foreløbige scoping som er gennemført og sendt i Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 17

2 høring som Forslag til Plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald, med tilhørende scoping Kommentarerne fremgår af de efterfølgende sider i denne skrivelse og er opbygget med reference til de enkelte afsnit i det Forslag til Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald, med tilhørende scoping, som er modtaget i høring den 3. juni Giver kommentarerne anledning til spørgsmål eller behov for uddybelse, i forbindelse med der skal tages stilling til dem, vil vi opfordre til at der tages kontakt til Plan og Miljøchef Torben Mølgaard. Med venlig hilsen Mads Jakobsen / Claus Damgaard Borgmester Kommunaldirektør TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 17

3 Herunder følger bemærkninger til de enkelte afsnit i udkastet. Bemærkningerne følger den afsnitsinddeling som høringsmaterialet er opbygget efter: Afsnit Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune Struer Kommune finder det problematisk, at der i gennemgangen af områderne kun er nævnt, at Området er karakteriseret ved store samlede tykkelser af finkornede leraflejringer i området (op til 100 m), og lerlag udbredt i hele området. Omegnsstudierne og specielt undersøgelsesboringen med DGU nr viste, at geologien på Thyholm er mere kompliceret opbygget end først antaget. Sedimentationsmønsteret på Thyholm er i høj grad præget af tilstedeværelsen af Uglev Saltstruktur. Området på Thyholm hvor anlægget evt. tænkes placeret, ligger endvidere på kanten af et område, som har været påvirket af de tre seneste istider, hvorfor geologien i området har været påvirket af massive kræfter under is-fremstød, is-tilbagetrækninger og is-genfremstød, og oven i købet gentagne gange. Det usikre billede af den geologiske opbygning i området, som omegnsstudierne også underbygger, betyder efter Struer Kommunes vurdering, at der skal foretages ekstra geofysiske undersøgelser og etableres flere boringer før der overhovedet er et tilstrækkeligt sikkert grundlag til, at geologien på Thyholm kan siges at være afdækket tilstrækkeligt. Før geologien er afdækket med tilstrækkelig sikkerhed ift. om det opfylder kravene for et slutdepot, giver det ikke mening at gennemføre miljøvurderingen af alle de øvrige mulige påvirkninger. Yderligere anses afsnittet også for at være mangelfuldt, idet problematikken omkring jordskælv slet ikke nævnt i denne beskrivelse. Omegnsstudierne konkluderede at Det nordvestlige Jylland har lav til moderat seismisk aktivitet, men dog på et lidt højere niveau end resten af landet. At Thyholm anses for at være det område i landet som har den største risiko for et jordskælv, er efter Struer Kommunes opfattelse så væsentlig et element i risikovurderingen, at det ikke kan udelades i beskrivelsen af området. Afsnit 2.2 Typer af anlæg (depotkoncepter) i Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald, samt afsnit alternativ i bilaget omhandlende scopingen: Den fremlagte plan er afgrænset til at omhandle etableringen af et slutdepot og der er derfor alene lagt op til at vurdere denne anlægstype i det fremsendte høringsmateriale. Struer Kommune ønsker i denne forbindelse at gøre opmærksom på 7 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004 jf. lovbek. nr. 939 af 3. juli 2013): 7. Den myndighed, der tilvejebringer planen eller programmet, skal udarbejde en miljørapport, der fastlægger, beskriver og evaluerer den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennem- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 17

4 førelse og rimelige alternativer under hensyn til planens eller programmets mål og geografiske anvendelsesområde. 7 fastlægger at en miljørapport skal behandle den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som en gennemførelse af planen kan medføre. I den forbindelse skal rimelige alternativer vurderes på lige fod med planens forslag. Planen omhandler en slutdeponering af lav- og mellemradioaktivt affald, med potentielt meget væsentlige og omfattende påvirkninger af både miljø, mennesker og socioøkonomiske forhold. Der er tale om en aktivitet som ikke tidligere er gennemført i Danmark og det er Struer Kommunes opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig viden om de langsigtede konsekvenser ved en slutdeponering, og at etableringen af et sådant derfor risikerer, at få uoprettelige konsekvenser. Erfaringer fra slutdeponier etableret i udlandet viser, at konsekvenserne kan være svære at gennemskue og en mellemlagerløsning derfor må anses for at være en bedre og mere sikker løsning, indtil der er tilstrækkelig viden og evt. ny og bedre teknologi til rådighed - til at behandle affaldet på sikker og forsvarlig vis. Med baggrund heri er det derfor Struer Kommunes opfattelse, at en mellemlagerløsning vil være et i lovens forstand rimeligt alternativ, at inddrage i den forestående miljøvurdering. Kun ved at inddrage mellemlagerløsningen som et alternativ, bliver det reelt muligt, at afdække forskellene i påvirkningen af mennesker, miljø, natur og socioøkonomiske påvirkninger, mellem en slutdepotløsning og mellemlagerløsning. En mellemlagerløsning vil kunne inddrages i vurderingen som et principielt alternativ, idet denne oplagsform ikke stiller samme krav til geologisk beskyttelse via særlige lerlagformationer, og dermed vil kunne bringe nye placeringer i spil i form af større og mere robuste lokalområder end dem som p.t. er udpegede. I afsnittet alternativ er det anført at 0-alternativet defineres som en situation hvor det eksisterende og kommende radioaktive affald opbevares på Risø i de bygninger og faciliteter, der findes i dag, og det forudsættes, at der ikke foretages ændringer i de fysiske opbevaringsforhold. Det er Struer Kommunes opfattelse, at der her ikke opereres med et reelt 0- alternativ. Der må naturligvis i vurderingen af et fortsat oplag på Risø, tages udgangspunkt i, at der her sker en opgradering af de opbevaringsforhold som affaldet skal opbevares under, så de lever op til nutidige og fremtidige standarder for sådanne typer oplag, og på en sådan måde, at det sker på fuldt ud betryggende vilkår for mennesker, natur og miljø i lokalområdet. Det er i denne sammenhæng vigtigt at huske på, at folketinget i 2003 har givet et enstemmigt samtykke til afvikling af de nukleare anlæg på Risø, og et fortsat oplag under uændrede forhold derfor under alle omstændigheder ikke kommer på tale og derfor heller ikke kan betragtes som et -0-alternativ. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 17

5 Ikke relevant Ingen eller mindre påvirkning Potentiel væsentlig påvirkning undersøges nærmere Bilag - Scoping 2.3 Scoping trin 2 Tabel 3 Scoping vurdering af grad af påvirkning Nedenstående skema indgår i scopingrapportens bilag. Struer Kommune har tilføjet sine bemærkninger til de enkelte afsnit af skemaet ved at tilføje en ekstra kolonne længst til højre i skemaet. På denne måde kan de enkelte bemærkninger henføres direkte til de enkelte punkter. Miljøforhold Bemærkninger Struer Kommunes bemærkninger 1. Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) 1.1 Dyre- og planteliv 1.2 Natura 2000-område Det undersøges, om der er risiko for væsentlig påvirkning af dyre- og planteliv ved realisering af planen. Der udføres ikke feltundersøgelser, men ses på eksisterende udpegninger af sammenhængende naturområder, herunder 3-områder og kommunale udpegninger af bl.a. spredningskorridorer. Alle planområder er afgrænsede, så de ikke inddrager Natura 2000-områder. Et enkelt af planområderne grænser imidlertid op til et Natura 2000-område, og det skal undersøges, om der er en risiko for påvirkning af Natura 2000 området (Hvidbjerg Thyholm/Natura 2000 området Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø ). Dette gøres i en foreløbig naturkonsekvensvurdering, som vedlægges miljørapporten. Grundlaget for undersøgelse af risikoen for væsentlig påvirkning af dyre- og planteliv synes tyndt ved valg af udelukkende eksisterende data. Det er kommunens erfaring, at der ved feltundersøgelser i mange tilfælde registreres nye naturarealer, som kræver beskyttelsesstatus. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 17

6 1.3 Nationalparker eller lokaleparker 1.4 Spredningskorridorer/biologisk interesseområde Desuden ligger Risø ud til Natura 2000 området Roskilde Fjord. Nærmeste nationalpark er Thy Nationalpark beliggende vest for planområderne Skive Vest og Thyholm. Nationalparken vil ikke blive påvirket af planen. Derudover findes der forslag om en ny nationalpark, der omfatter den sydlige del af Roskilde Fjord og et samlet landområde, der strækker sig mod syd og forbinder fjordlandskabet med de midtsjællandske skove omkring Hvalsø. Der arbejdes lokalt i kommunerne med udpegninger af mindre arealer i de såkaldte lokalparker eller naturparker. Der foreligger pt. et forslag om en lokalpark fremsat af Skive Kommune, Lokalpark Sønder Lem Vig - Flynder Sø. Planområdet Skive Vest ligger delvist inden for lokalparken. Planens potentielle konflikt hermed behandles i miljørapporten. Se pkt Naturbeskyttelse jf. 3 Se pkt Skovrejsning/skovnedlæggelse Planområderne indeholder udpegede områder, hvor skov er henholdsvis ønsket eller uønsket. Den potentielle konflikt med skovrejsningsområder undersøges i miljørapporten, idet ét af formålene med udpegning af skovrejsningsområder er beskyttelse af grundvandet. Der findes inden for nogle af områderne fredskovsarealer. Struer Kommune kan på det foreliggende grundlag ikke vurdere hvorvidt der vil være risko for at et slutdepot vil medføre en direkte påvirkning af den biologiske mangfoldighed i Thy Nationalpark. I rapportens vurdering må det være lagt til grund, at anlægget konstrueres på en måde så der ikke sker udslip på nogen måde. Det er imidlertid utilstrækkeligt at der ikke tages stilling til hvor stor en potentiel skadevirkning et evt. udslip vil kunne have, når det er beliggende så tæt på nationalparken. Lige så vigtigt som den direkte påvirkning kan være, er den mulige indirekte påvirkning af nationalparken. Denne bør derfor inddrages i vurderingen. Hvad det kan betyde for opfattelsen af en nationalpark, og dennes beskyttelsesbehov, at der lige uden for døren kan placeres et højrisiko depot til oplag af atomaffald, bør belyses i miljørapporten. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 17

7 Det forudsættes, at anlægget ikke placeres inden for fredskovs-arealer. 1.7 Fredning 2. Befolkning og sundhed 2.1 Begrænsninger og gener over for befolkningen Flere af planområderne rummer mindre arealer, der er fredede (Bornholm, Skive Vest, Hvidbjerg Thyholm). De fredede områder er relativt små og primært knyttet til arealer omkring kirker. Inden for planområderne er der gode muligheder for placering af et slutdepot i afstand fra disse arealer og planen kan således realiseres uden påvirkning af de fredede områder. Planen kan medføre påvirkninger på befolkningen i form af både direkte og afledte effekter. Ved borgermøderne har der været fokus på de direkte påvirkninger af befolkning, herunder drikkevand og sundhed, samt hvorledes påvirkningerne kan medføre afledte effekter på området med hensyn til turisme, erhverv, landbrug og fødevareproduktion, samt til/fraflytning mv. Disse afledte socioøkonomiske forhold behandles i miljørapporten. Det vil have en potentiel stor negativ betydning for lokalbefolkningen, hvis der på Thyholm placeres et slutdepot for atomaffald. Der er tale om et område hvor det i forvejen er svært at sælge huse og låne penge med sikkerhed i fast ejendom. Placeres et slutdepot for atomaffald på Thyholm vil det kunne indebære, at det bliver nærmest umuligt at sælge ejendomme. Det vurderes, at placeringen af et slutdepot for atomaffald kan betyde en hel del for landbrugserhvervets muligheder i fremtiden. Blot en risiko for at der kan ske en lækage af slutdepotet vil kunne få en negativ effekt i et større geografisk område. For- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 17

8 mentlig minimum et område svarende til hele Thyholm. Den potentielle påvirkning kan eksemplificeres ved en risiko for at vanding af afgrøder kan være sket med grundvand som er påvirket af depotet. I en verden hvor fødevaresikkerhed er et meget væsentligt salgsargument både i Danmark og i eksportsammenhæng, vil det både ved økologiske og konventionelle fødevarer, kunne være en risiko som kan påvirke afsætningsmulighederne. Placeringen af atomaffaldsdepot vil ødelægge den gode historie ved specielt økologiske produkter til direkte konsum, mælk, kød, æg, grøntsager m.v. er mest udsatte, men ofte er også foderproduktionen og foderets oprindelse en del af den gode historie. 2.2 Påvirkning af sociale forhold Påvirkninger på de sociale forhold i nærområdet af et potentielt slutdepot undersøges i miljørapporten, med fokus på bl.a. friluftsliv, landbrug, fødevareproduktion, erhverv og tryghed. Som eksempler på gode historier kan nævnes kød fra dyr på friland, kød fra dyr der har afgræsset Nature 2000 arealer, pluk selv bær, grøntsager, æg o.s.v.. Den gode historie, der skal give forbrugeren en oplevelse, dur ikke med et slutdepot midt i området. 2.3 Påvirkning af erhvervsliv Placering af et slutdepot inden for et af de mulige områder, kan medføre direkte eller Effekten kan blive, at afgrøder høstet i området kun kan afsættes til energiproduktion. Dermed vil de lokale landmænd risikere svære afsættelse af produkter og mindre fortjeneste på de produkter, der afsættes. Fødevareproduktionen vil påvirkes væsentligt: Hvis mælken skal sælges TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 17

9 indirekte påvirkninger på erhvervsliv, herunder landbrug, fiskeri, fødevareproduktion og -salg samt turisme. Værdier for erhvervsliv beskrives overordnet for lokalsamfundene, og påvirkningen heraf vurderes i miljørapporten. til 35 kr/l i Kina eller Japan, kan Thise Mejeri og Arla blive nødt til at takke nej til mælk fra køer, der fodres med afgrøder høstet nær et slutdepot, uanset "eksperternes" vurdering af at der ingen fare er. (prisen opnås for ekstra høj fødevaresikkerhed). "Arlagården" er et brand som satser på fødevaresikkerhed, og har derfor højest sandsynlig ikke plads til fødevarer fra arealer nær et slutdepot. Tilsvarende med korn til malt eller brød, for en sikkerhedsskyld vælges "slutdepotarealerne fra". Slutdepotets konstruktion og beliggenhed udvælges på baggrund af en række kriterier, som alle skal sikre en forsvarlig og langtidsholdbar deponeringsløsning for det radioaktive affald. I Limfjorden ud for kysten til det udpegede område foregår der muslingopdræt. Der er risiko for, at muslingeopdrætterne flytter, hvis det vurderes, at der er risiko for udslip af radioaktivt vand. 2.4 Sundhedstilstand (herunder strålingsbeskyttelse, sikkerhed og sikring) Hvis der træffes beslutning om at arbejde videre med to konkrete projekter, vil der blive udarbejdet en række undersøgelser, der har til formål at undersøge forhold vedr. både sikring og sikkerhed. Disse analyser og efterfølgende myndighedsgodkendelser er forudsætninger for at anlægget kan realiseres: Sikkerhed: Tiltag til at beskytte befolkning og miljø imod strålingsrisi- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 17

10 2.5 Svage grupper (f.eks. handicappede) ci fra et slutdepot under drift og efter lukning, dvs. kontrol over strålingskilder. Sikkerhedsanalyser: Kortlægning af potentielle farer dvs. faktuelle udredninger af specifikke problemstillinger. Sikkerhedsvurderinger: Evaluering af alle aspekter af anlægget der er relevante for beskyttelse (kontrol over stråleudsættelse) og sikkerhed (kontrol over strålingskilder). Dette inkluderer en sikkerhedsvurdering, bedømmelser af lokalitet, design og drift (dvs. også sikkerhedsanalyser fx hvor hurtigt spreder forskellige radioaktive stoffer sig i det omgivende miljø). Til forskel fra analysen inkluderer sikkerhedsvurderingen også en bedømmelse (vurdering) af om sikkerheden er acceptabel, både på specifikke områder og samlet set. Sikring: Tiltag til hindring af uautoriseret adgang til radioaktive materialer (herunder forvoldelse af skade, tab, tyveri eller overførsel af materiale). Der kan ikke identificeres påvirkninger af svage grupper som konsekvens af planen. Struer Kommune vurderer, at der kan være en risiko for at befolkningsgrupper som allerede i dag er udsatte pga. det er meget svært at afhænde boliger, kan blive yderligere væsentligt økonomisk påvirket og muligvis stavnsbundet som konsekvens af et atomaffaldsdepot. Et atomaffaldsdepot vil medføre tab af arbejdspladser i både landbruget TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 17

11 2.6 Friluftsliv/rekreative interesser 2.7 Støj og vibrationer 2.8 Transport (herunder stråling ved transport) Flere af planområderne rummer større rekreative anlæg, bl.a. Lalandia på Lolland og Joboland på Bornholm, som kan påvirkes i form af færre besøgende/faldende turisme. Denne afledte effekt vil indgå i miljørapporten som også er beskrevet i scopingen under punktet 2.3. Planen kan realiseres uden at give anledning til risiko for påvirkninger udover de mål, der er fastsat i danske vejledninger om støj og vibrationer. Transport af radioaktivt affald skal ske i overensstemmelse med danske bestemmelser, der er baseret på retningslinjer fra det Internationale Atomagentur (IAEA). I forstudiet (transportstudiet), fokuseres på vej- eller sø- og det lokale erhvervsliv. Et atomaffaldsdepot vil skabe usikkerhed og have en negativ effekt på mulighederne for at skabe vækst. Dette vil gøre det endnu svære for i forvejen svage grupper at låne penge. Struer Kommune mener derfor, at afkrydsningen er sat forkert og at emnet skal medtages i miljørapporten. I Struer Kommune er der de senere år konstaeret en stigning i turismen. Den stigende interesse, skyldes blandt andet, at der satses massivt på oplevelsesturisme, med fokus på oplevelser af lokalt producerede fødevarer og naturen i området. Der er overhængende risiko for at placeringen af et slutdepot for atomaffald i lokalområdet, kan påvirke eller helt ødelægge denne positive udvikling. Struer Kommune vurderer, at der skal kigges på atomaffaldsdepots påvirkning af viberationer/rystelser fra jordskælv. Den største risiko for jordskælv findes i Nordvestjylland og skal derfor inddrages i miljøvurderingen af de potentielle påvirkninger fra et slutdepot, således at det sikres at der er taget højde for de særlige udfordringer dette kan medføre. Struer Kommune mener derfor at afkrydsningen er sat forkert og at emnet skal medtages i miljørapporten. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 11 af 17

12 2.9 Trafikafvikling/belastning 3. Jord 3.1 Eksisterende jordforurening 3.2 Forurening af jord 4. Vand 4.1 Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og våd- transport. Forstudiet konkluderer, at risiciene forbundet med de modellerede ulykkesscenarier er små /7/. Strålings-risici behandles i miljørapporten. Etablering af anlæg Det anlæg, som planen fastsætter retningslinjer for, kan etableres uden væsentlige påvirkninger på den trafikale planlægning. Transport af affald fra Risø Transporten af det nuværende affald fra Risø forventes at fylde ca. 250 lastbiler med anhænger. Hvis fyldningen forløber over en periode på ét år, vil det resultere i godt og vel én transport pr. arbejdsdag. Løbende transport af affald Den årlige producerede mængde affald fra sygehuse, industri m.m. forventes at fylde ca. 8 m3. Planen vil ikke være i konflikt med eventuelle eksisterende jordforureninger, idet den ikke vil hindre en fremtidig offentlig indsats over for oprydning. Planen kan medføre placering af et slutdepot, der kan give anledning til forurening af jord og grundvand på lang sigt, som ikke er i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens 19. Denne risiko for en fremtidig forurening behandles i miljøvurderingen og retningslinjer kan indarbejdes i planen, så det sikres, at en påvirkning ligger inden for lovens beskyttelsesformål. Jf. miljøbeskyttelseslovens 27, må stoffer, der kan foru- Den forventede rute fra statsvejen til deponeringsområdet går via små kommuneveje. Nogle af vejene er meget smalle, og der vil i nødesituationer kunne opstå risiko for uheld, specielt hvis det bliver i en våd periode, der skal køres til depotet. Rabatterne er udsat for stor risiko for at bliver kørt op. Den forventede rute vil gå gennem Hvidbjerg. Det vil indebære væsentlig risiko for utryghed for borgerne i byen. I forhold til klimasikring skal Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 12 af 17

13 områder 4.2 Udledning af spildevand 4.3 Grundvand rene vandet, ikke tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes. Det vurderes i miljørapporten, om planen kan realiseres uden påvirkning på overfladevand. Planen skal sikre at anlægget er indrettet, så det er tilpasset pludselige oversvømmelser (klimasikring). Derved er omgivelserne sikret mod udledning af stoffer, selv ved klimaforandringer og ekstreme regn hændelser. Planen vil medføre spildevand i en mængde og kvalitet, der kan håndteres via eksisterende spildevandsplanlægning og lovgivning (MBL 32, spildevandsplanlægning). Der forventes på den baggrund ikke væsentlige påvirkninger. Planområderne er placeret, så de ikke er i konflikt med områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det undersøges i miljørapporten, om der er risiko for forurening af grundvandet, selvom planområderne ligger uden bemærke at det forventes, at der benyttes klimascenarier svarende til atomaffaldsdepotets levetid, det vil sige minimum klimascenarier på 300 år. Uanset hvordan depotet konstrueres kan der ved tekniske eller mekaniske svigt i sikkerhedsanlæg, afværgeforanstaltninger, eller konstruktioner, ske indtrængning af overfladevand eller grundvand. Det bør indgå i miljøvurderingen af en underjordisk slutdepotløsning, hvordan en sådan situation kan håndteres og hvordan vandet kan bortskaffes, renses og afledes forsvarligt fra lokaliteten. Hvis der skulle opstå brand i slutdepotet vil der skulle ske en afledning af slukningsvand. Struer Kommune mener at der bør være en plan for hvor evt. forureneret slukningsvand skal ledes hen. Struer Kommune mener derfor at afkrydsningen er sat forkert og at emnet skal medtages i miljørapporten. I forbindelse med vurdering af risikoen for grundvand skal det medtages, at Thyholm er en ø, med en sårbar drikkevandsforsyning. Thyholm Private Fælles Vandværk som indvinder TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 13 af 17

14 5. Luft 5.1 Luftforurening (støv og andre emissioner) for OSD. Risikoen for spredning af forurenende stoffer til grundvandet undersøges nærmere. Da planen opererer på et overordnet niveau, tages der udgangspunkt omegnsstudierne. Planen vil ikke i sig selv give anledning til at fastsatte miljømål overskrides (Miljøstyrelsens luftkvalitetskriterier). fra OSD et syd for det udpegede område er planlagt som det primære og fremtidssikre vandværk. Dette vandværk skal i værste tilfælde forsyne hele Thyholm og Jegindø. Ud fra den afsluttede grundvandskortlægning er der ikke umiddelbart andre muligheder for at finde rent grundvand, som kan benyttes som drikkevand. Sker der en forurening af grundvandet skal der findes en alternativ vandforsyning til hele Thyholm og Jegindø. På grund af strømninger i Limfjorden vil det være vanskeligt at etablere en fast vandledning fra Oddesund Syd til Oddesund Nord. Struer Kommune mener, at kortlægningen af geologien i forbindelse med omegnsstudierne viser, at geologien og dermed højest sandsynligt også grundvandstrømningerne er mere kompliceret end først antaget. Struer Kommune vurderer derfor, at risikoen for grundvandet på Thyholm ikke alene kan vurderes med udgangspunkt i omegnsstudierne. Der til har de foreløbige undersøgelser vist, at geologien er for kompliceret. Risikoen for opståen af brand i anlægget under deponeringsprocessen og konsekvenserne i form af luftemissioner bør belyses idet disse kan have en potentiel væsentlig påvirkning på det omgivende miljø. Struer Kommune mener derfor at afkrydsningen er sat forkert og at TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 14 af 17

15 5.2 Emissioner fra eventuel trafik til og fra området 6. Klimatiske faktorer 6.1 Eventuel påvirkning af klima 7. Materielle goder 7.1 Arealforbrug 7.2 Energiforbrug 7.3 Vandforbrug Trafikmængden vil være størst under anlæg og i forbindelse med transporten af eksisterende affald fra Risø, jf. pkt Trafikmængden er relativt begrænset og køretøjer skal overholde EU-normer for emission fra vejgående køretøjer. Samlet set vurderes planens påvirkning i relation til emission fra trafik at være af mindre betydning bl.a. fordi der er tale om åbent land, hvor spredning af emissioner er god. Planen medfører ikke væsentlige påvirkninger på klima (se også pkt. 5.1 og 5.2). Planen kan udformes således at anlægget skal tilpasses og sikres kommende klimaforandringer (se også pkt. 4.1). Planen omfatter en potentiel arealinddragelse inden for de udvalgte planområder på ca. 150m * 150 m. Den endelige placering af anlægget fastlægges ikke i planen. Dette vurderes ikke at være en væsentlig miljøpåvirkning. Overordnet set og i forhold til gældende miljømål vurderes planen ikke at medføre væsentlige påvirkninger i relation til energiforbrug. Vandforbruget til anlægget vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger på vandressourcerne. emnet skal medtages i miljørapporten. I forhold til klimasikring skal Struer Kommune bemærke at det forventes, at der benyttes klimascenarier svarende til atomaffaldsdepotets levetid, det vil sige minimum klimascenarier på 300 år. 7.4 Produkter, materialer, råstoffer Planen kan realiseres uden at give anledning til væsentlige påvirkninger på ressourcer, grundet de tre mulige depottypers dimensioner og mate- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 15 af 17

16 7.5 Kemikalier, miljøfremmede stoffer 7.6 Affald, genanvendelse 8. Landskab 8.1. Landskabelig værdi rialebehov. Dette behandles derfor ikke i miljørapporten. På overordnet planlægningsmæssigt niveau kan der være konflikter i forhold til udpegede råstofområder (Hvidbjerg Thyholm, Skive Vest og Lolland), hvilket vil indgå i miljørapporten. Realisering af planen vil betyde, at der placeres miljøfremmede stoffer i form af fx det radioaktive afffald og belastet bly og cadmium. Den generelle risiko for spredning af stoffer behandles i miljørapporten i henhold til pkt. 4.3 i scopingen. Overordnet set, er planen i overensstemmelse med folketingets beslutningsgrundlag B486, hvori Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen samtidig med afviklingen (dekommissioneringen) af Risø påbegynder udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald. Al radioaktivt affald skal som al anden brug af radioaktive stoffer håndteres i henhold til den til en hver tid gældende lovgivning på området. Håndtering, opbevaring, transport og slutdeponering af det danske radioaktive affald vil være omfattet af Statens Institut for Strålebeskyttelses myndighedskontrol. Planen vil ikke give mulighed for at generere affald, der ikke kan håndteres inden for lovgivningens rammer. Flere af planområderne er kystnære og helt eller delvis beliggende inden for kystnærhedszonen. Dette forhold Struer Kommune finder, at den skitserede løsning med deponering af radioaktivt affald i jorden er en dårlig løsning. Såfremt det ikke er muligt at finde en udenlandsk løsning, bør man stile mod en mellemlagerløsning på jordoverfladen. Mellemlagerløsningen vil muliggøre en mere miljøvenlig håndtering af det radioaktive affald i takt med erhvervelse af øget viden på området. Struer Kommune er af den opfattelse at deponering af radioaktivt affald i jorden skaber en potentiel væsentlig påvirkning af jorden og grundvandet. Struer Kommune mener derfor at afkrydsningen er sat forkert og at emnet skal medtages i miljørapporten. Hele det udpegede område på Thyholm ligger i Kystnærhedszonen TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 16 af 17

17 skal der tages særligt hensyn til ved valg af den endelige placering og udformning af anlægget, idet der skal redegøres for den landskabelige indpasning og for placeringen inden for kystnærhedszonen Geologi 9. Kulturarv 9.1. Kulturhistoriske værdier 9.2. Kirker 9.3. Fredede eller bevaringsværdige bygninger Desuden ligger nogle af planområderne inden for udpegede værdifulde landskaber. Enkelte af planområderne ligger inden for værdifulde geologiske områder (Struer, Kerteminde) og nationale interesseområder (Struer). Områderne indeholder i forskelligt omfang bygge- og beskyttelseslinjer, kulturmiljøer, kulturarvsarealer og fredede fortidsminder. Interesser der er knyttet til formidling af kulturhistoriske værdier, som eksempelvis Vikingemuseet Ladby ved Kerteminde, vurderes i forbindelse med påvirkning på de socioøkonomiske forhold. Her vil der være tale om en potentiel påvirkning på erhverv og turisme og ikke direkte på de kulturhistoriske værdier i området. Planen vurderes ikke at medføre påvirkninger af kirker, idet der er mulighed for at planlægge for et slutdepot uden for udpegede kirkeomgivelser. Planen vurderes ikke at medføre påvirkninger af fredede og bevaringsværdige bygninger, idet det forudsættes, at selve anlægget ikke placeres i konflikt med beskyttede bygninger. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 17 af 17

Under udarbejdelse endelig udkast til høringssvar fremsendes mandag eftermiddag. Generelt [Tekst indsættes]

Under udarbejdelse endelig udkast til høringssvar fremsendes mandag eftermiddag. Generelt [Tekst indsættes] Struer Kommunes høringssvar vedr. scoping af Forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald Generelt [Tekst indsættes] Bemærkninger til de enkelte afsnit i udkastet:

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Slutdeponering af lav- og mellemradioaktivt affald. Roskilde Kommune og Veddelev Grundejerforening okt. 2013 Heidi Sjølin Thomsen

Slutdeponering af lav- og mellemradioaktivt affald. Roskilde Kommune og Veddelev Grundejerforening okt. 2013 Heidi Sjølin Thomsen Slutdeponering af lav- og mellemradioaktivt affald Roskilde Kommune og Veddelev Grundejerforening okt. 2013 Heidi Sjølin Thomsen Baggrund Ved vedtagelse af B48 (2003) gav folketinget samtykke til at regeringen

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

BILAG 1 Oversigt over danske høringssvar. Side 1

BILAG 1 Oversigt over danske høringssvar. Side 1 BILAG 1 Oversigt over danske høringssvar. Side 1 BILAG 1 A - Ministerier 1 Kirkeministeriet 2 Økonomi- og Indenrigsministeriet B Styrelser 1 Beredskabsstyrelsen 2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Vejdirektoratet

Læs mere

Københavns Stift Diocese of Copenhagen

Københavns Stift Diocese of Copenhagen Københavns Stift Diocese of Copenhagen Nørregade 11 1165 København K kmkbh@km.dk 33 47 65 00 Den 3. juli 2014 Løbenr.:80402/14 Sagsb.:AMA Ministeriet for Sundhed og forebyggelse Att.: Tove Kjeldsen tk@sum.dk

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune v/lone Pedersen Teknik & Miljø Rådmand Mariann Nørgaard Ledelsessekretariat Udviklings- og adm. chef Frede Aagren Direktør Christian Bjerg

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7.

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommune-planlægningen,

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbek. nr. 936 af 24. september 2009 Screeningsskema, Planens navn og nr. Tårnby kommunes Spildevandsplan for 2015-2027

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Mindre betydende. Væsentlig. Sæt. Sæt + -

Mindre betydende. Væsentlig. Sæt. Sæt + - Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 ændret anvendelse og præcisering af

Læs mere

Sendt som digital post

Sendt som digital post POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Tage Andersen Fælledevej 3 7790 Thyholm Sendt som digital post Husstandsvindmølle - landzonetilladelse

Læs mere

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af Kommuneplantillæg 7 for Syddjurs Klimatilpasningsplan 2014. Afgørelse På baggrund af oplysninger i Bilag 1 afgør Natur

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9

Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9 Intern høring Plan & Byg Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9 Acadre 13-4271 Intern høring af screening for lov om miljøvurdering af planer og programmer ( 4, stk. 3) Ringsted Kommune, Plan

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Den 6. oktober Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Den 6. oktober Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Den 6. oktober 2016 Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 1 Indledning Odsherred Kommune har i samråd med Grundvandsrådet i Odsherred Kommune udarbejdet et forslag til indsatsplan

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Baggrund for minihøringen

Baggrund for minihøringen Baggrund for minihøringen Kaare Ulbak Statens Institut for Strålehygiejne Minihøring om etablering af et slutdepot for radioaktivt affald Axelborg, 14. juni 2005 Risø-halvøen med nukleare anlæg DR 2 DR

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 6 BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder Parker, græsarealer, støjvolde, stier, skov, hegn, mark, herunder adgang til

Læs mere

Sendt pr. mail til: crn@hededanmark.dk

Sendt pr. mail til: crn@hededanmark.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Hede Danmark v/ Christian Nørgaard Rettrup Kærvej 23 7800 Skive Sendt pr. mail til: crn@hededanmark.dk

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr.

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr. Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 SMV Screeningsnotat Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April

Læs mere

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune.

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Bilag 3 Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Det bliver Svendborg Kommunens opgave at udpege områder, hvor der kan etableres større

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 06.30 for en del af Kregme Lokalcenter Dato februar 2016 Deltagere ved screeningsmøde Pernille Meyling og Jørgen

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplantillæg nr. 20 for Kregme Lokalcenter Dato Februar 2016 Deltagere ved screeningsmøde Pernille Vitt Meyling

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1305421 Dok. Nr.: 1528936 Dato: 22. september 2014 Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog

Læs mere

Beskrivelse af planforslaget Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 77 gældende for campingplads på Sofiesminde allé 1.

Beskrivelse af planforslaget Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 77 gældende for campingplads på Sofiesminde allé 1. By og Landskab, Plan Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/82851 Dok.id.: Sagsbeh.: Chrkr Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan 3.45 for campingplads på Sofiesminde allé 1, Øst Ifølge lov om miljøvurdering

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Etablering af solenergianlæg Etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Maj 2015 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse fremgår af kort og bevoksningsliste Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Nordrup Menighedsråd Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere