DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning"

Transkript

1 DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk

2 Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for alle personer, der anvender produktet. Kameraindstillinger Forklaringerne i denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at kameraets standardindstillinger benyttes. Symboler og konventioner For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der følgende symboler og konventioner: D A 0 Dette ikon markerer forholdsregler; information, der bør læses, inden kameraet tages i brug for at undgå at beskadige det. Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses, inden kameraet tages i brug. Dette ikon angiver henvisninger til andre sider i denne brugervejledning. A For din sikkerheds skyld Før du bruger kameraet for første gang, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i afsnittet "For din sikkerheds skyld" (0 x xii).

3 Få mest muligt ud af dit kamera 0 ii Indholdsfortegnelse 0 iv s Indledning 0 1 z Indstilling for stillbillede Indstillingen Smart-billedvælger 0 31 y Videoindstilling Indstilling for snapshot med video Tilgængelige indstillinger 0 49 t Mere om fotografering 0 53 I Mere om billedvisning 0 63 Q Tilslutninger 0 75 o Billedvisningsmenuen 0 93 i Optagemenuen g Opsætningsmenuen n Tekniske bemærkninger i

4 Få mest muligt ud af dit kamera Tag billeder eller videoer i en af de fire indstillinger. Vælg indstilling q Snapshot med video (0 45) for at optage både billeder og korte videovignetter, w Smart-billedvælger indstilling (0 31) for at opfange flygtige ændringer i udtryk og andre billeder med vanskelig timing, e stillbillede-indstilling (0 21) til de fleste billeder eller r videoindstilling (0 37) for at optage videoer i høj definition eller slowmotion. Kombinér billeder, videoer og musik. q Installér den medfølgende software (0 75), w kopiér billeder og videoer over på din computer (0 79), og e anvend Short Movie Creator for at oprette kortfilm (0 82). ii

5 Få vist kortfilm i høj definition. q Overfør kortfilm til kameraet, (0 83), og anvend et HDMI-kabel til at w tilslutte kameraet til et HD-TV (0 84). Tilbehør Udvid din fotografiske horisont med en bred vifte af udskiftelige objektiver og andet tilbehør (0 157). Objektiver Fjernbetjeninger Software til Nikon digitalkameraer (tilgængelig på CD) iii

6 Indholdsfortegnelse Få mest muligt ud af dit kamera... ii Tilbehør...iii Indholdsfortegnelse... iv For din sikkerheds skyld... x Bemærkninger... xiii Indledning... 1 Pakkens indhold... 1 Kameraets dele... 2 Kamerahuset... 2 Skærmen... 4 Knappen $ (skærm)... 5 Programhjulet... 6 Multivælgeren... 7 Knappen & (Feature)... 8 Knappen G... 9 De første trin...11 Indstilling for stillbillede Fotografering i indstilling for stillbillede...21 Gennemsyn af billeder...28 Sletning af billeder...29 Indstillingen Smart-billedvælger Tag billeder i indstillingen Smart-billedvælger...31 Gennemsyn af billeder...34 Valg af bedste billede...34 Sletning af billeder...35 iv

7 Videoindstilling HD-video Slowmotion Visning af video Sletning af videoer...43 Indstilling for snapshot med video Optagelse i indstillingen Snapshot med video Visning af snapshots med video Sletning af snapshots med video...48 Tilgængelige indstillinger Mere om fotografering Selvudløser og fjernbetjeningsindstillinger Eksponeringskompensation Den indbyggede flash Valg af flashindstilling...59 Mere om billedvisning Billedinformation Miniaturevisning Kalendervisning Zoom under billedvisning Sletning af billeder Sletning af det aktuelle billede...69 Billedvisningsmenuen...69 Klassificering af billeder Slideshows v

8 Tilslutninger Installation af den medfølgende software...75 Systemkrav...77 Visning og redigering af billeder på computer...79 Overførsel af billeder...79 Visning af billeder...80 Fremstilling af kortfilm...82 Visning af billeder på et fjernsyn...84 Enheder med høj definition...84 Udskrivning af billeder...86 Tilslutning af printer...86 Udskriv billeder ét ad gangen...87 Udskrivning af flere billeder...88 Oprettelse af DPOF-udskriftsbestilling: Udskriv sæt...92 Billedvisningsmenuen Valg af flere billeder...95 Roter lodret...96 Beskyt...96 Klassificering...96 D-Lighting...97 Skift størrelse...98 Beskær...99 Rediger video Optagemenuen Nulstil optageindst Eksponeringsindstilling P Programautomatik S Lukkertidspriorit. auto A Blændeprioriteret auto M Manuel vi

9 Billedkvalitet Billedstørrelse Billedhastighed Videoindstillinger Lysmåling Autoeksponeringslås Hvidbalance Finindstilling af hvidbalance Forudindstillet manuelt ISO-følsomhed Picture Control Redigering af Picture Controls Brugerd. Picture Control Rediger/gem Indlæs fra/gem på kort Farverum Aktiv D-Lighting Støjreduk. v. lang eksp Støjreduktion ved høj ISO Fade ind/fade ud Lydindstillinger for video Intervaloptagelse Vibrationsreduktion (VR) Fokusindstilling Manuelt fokus Indstilling af AF-metode Fokuslås Ansigtsprioriteret AF Indbygget AF-hjælpelys Flashkompensation vii

10 Opsætningsmenuen Nulstil opsætningsindst Formater hukom.kort Udløser v. tom kortplads Opstartsbillede Skærmens lysstyrke Visning af gitterlinjer Lydindstillinger Automatisk slukning Ventetid for fjernbetj Tilknyt knappen AE-/AF-L AE-lås med udløserknap Reduktion af støjstriber Nulstil filnummerering Tidszone og dato Sprog (Language) Automatisk billedrotation Pixelmapping Firmwareversion viii

11 Tekniske bemærkninger Ekstraudstyr Godkendte hukommelseskort Tilslutning af netstik samt lysnetadapter Opbevaring og rengøring Opbevaring Rengøring Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Advarsler Standardindstillinger Hukommelseskortets kapacitet Fejlfinding Visning Optagelse (alle eksponeringsindstillinger) Optagelse (P-, S-, A- og M-indstillinger) Videoer Billedvisning Diverse Fejlmeddelelser Specifikationer Nikon 1 J1 digitalkamera Batteriets levetid Indeks ix

12 For din sikkerheds skyld Læs de medfølgende sikkerhedsanvisninger, før du tager udstyret i brug for at undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Opbevar disse sikkerhedsinstrukser et sted, hvor alle der benytter produktet, har adgang til dem. Konsekvensen af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne (angivet i dette afsnit) beskrives med følgende symbol: A Dette ikon indikerer advarsler. For at forhindre eventuelle skader skal du læse alle advarsler, inden du anvender dette Nikon-produkt. ADVARSLER AHold sollyset væk fra billedet. Sørg for, at solen ikke kommer i nærheden af billedet, når du tager billeder af motiver i modlys. Hvis sollyset fokuseres i kameraet, når solen er i eller tæt på billedet, kan det medføre brand. ASluk omgående for kameraet, hvis det ikke fungerer korrekt. Hvis der kommer røg eller usædvanlig lugt fra udstyret eller lysnetadapteren (ekstraudstyr), skal du straks afbryde lysnetadapteren og tage batteriet ud. Pas på, at du ikke får forbrændinger. Fortsat betjening af kameraet kan resultere i skader. Når du har fjernet batteriet, skal du aflevere udstyret til et Nikon-autoriseret servicecenter til nærmere eftersyn. AUndgå brug i nærheden af brændbar gas. Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden af brændbar gas, da dette kan medføre eksplosion eller brand. A Skil ikke kameraet ad. Berøring af kameraets interne dele kan medføre skader. I tilfælde af funktionsfejl, må produktet kun repareres af en kvalificeret tekniker. Hvis produktet går i stykker, hvis det bliver tabt, eller der sker et andet uheld, skal du tage stikket ud af stikkontakten og/eller fjerne batteriet. Indlevér derefter produktet til eftersyn hos et Nikon-autoriseret servicecenter. A Opbevar kameraet utilgængeligt for børn. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det medføre personskade. Vær desuden opmærksom på, at små dele er forbundet med kvælningsfare. Hvis et barn kommer til at sluge små dele, skal du omgående søge lægehjælp. A Undgå at anbringe remmen rundt om halsen på et barn. Overholdes dette ikke, kan der ske kvælning. x

13 ARør ikke ved kameraet eller opladeren i længere tid, når enhederne er tændt eller i brug. Enhedens dele bliver varme. Vedvarende kontakt med huden kan medføre småforbrændinger. ARet ikke flashen mod føreren af et motorkøretøj. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det medføre trafikuheld. AVær forsigtig ved brug af flashen. Hvis flashen kommer meget tæt på huden eller andre genstande, kan der opstå forbrænding. Brug af flashen tæt på motivets øjne kan forårsage midlertidig synsskade. Vær særlig opmærksom på, når du fotograferer spædbørn, at flashen ikke bør være nærmere end en meter på motivet. AUndgå kontakt med flydende krystaller. Hvis skærmene går i stykker, skal du passe på ikke at skære dig på glasset og undgå at få væsken med flydende krystaller fra skærmene på huden, i øjnene eller i munden. AOverhold sikkerhedsanvisningerne i forbindelse med håndtering af batterier. Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de håndteres ukorrekt. Overhold nedenstående anvisninger, når du håndterer batterier til dette produkt: Brug kun batterier, der er godkendt til brug i dette udstyr. Batteriet må ikke kortsluttes eller skilles ad. Sørg for, at kameraet er slukket, inden batteriet udskiftes. Hvis du anvender en lysnetadapter, må den ikke være tilkoblet. Sørg altid for, at batteriet vender rigtigt, når det isættes. Batteriet må ikke udsættes for åben ild eller høj varme. Batteriet må ikke nedsænkes i vand. Udskift poldækslet, når batteriet transporteres. Batteriet må ikke opbevares eller transporteres sammen med metalgenstande som f. eks. halskæder eller hårnåle. Batterier er tilbøjelige til at lække, når de er helt afladede. Batteriet skal fjernes, når det er afladet, for at undgå beskadigelse af produktet. Når batteriet ikke anvendes, skal poldækslet være monteret. Opbevar batteriet på et tørt og køligt sted. Batteriet kan være meget varmt umiddelbart efter brug, eller når produktet bruges med batteri i længere tid. Sluk for kameraet og lad batteriet køle af, inden du fjerner det. Hvis du opdager, at et batteri er blevet misfarvet eller deformeret, skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge kameraet. A Rør ikke ved batteriet i længere tid ad gangen under opladning. Enhedens dele bliver varme. Vedvarende direkte kontakt med huden kan medføre småforbrændinger. xi

14 AOverhold sikkerhedsanvisningerne i forbindelse med håndtering af opladeren: Hold den tør. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Kortslut ikke opladerterminalerne. Manglende overholdelse af denne sikkerhedsanvisning kan medføre overophedning og beskadigelse af opladeren. Støv på eller i nærheden af stikkets metaldele skal fjernes med en tør klud. Fortsat anvendelse kan resultere i brand. Undgå at opholde dig i nærheden af opladeren i tordenvejr. Manglende overholdelse af denne sikkerhedsanvisning kan medføre elektrisk stød. Betjen ikke stikket eller batteriladeren med våde hænder. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre elektrisk stød. Brug ikke med rejseomformere eller adapterer der er fremstillet til at konvertere fra en spænding til en anden eller med DC-til-AC-omformere. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af produktet og/eller forårsage overophedning eller brand. A Brug de passende kabler. Når der sluttes kabler til ind- og udgangsstikkene, må der kun anvendes de kabler, der medfølger eller kan købes hos Nikon til dette formål. Dermed sikres det, at den gældende lovgivning overholdes. A Cd-rom er: Cd-rom er, der indeholder software eller brugsanvisninger, må ikke afspilles på anlæg beregnet til musik-cd er. Afspilning af cd-rom er på en cd-afspiller kan medføre tab af hørelsen eller beskadige udstyret. xii

15 Bemærkninger Ingen dele af de medfølgende brugsanvisninger til dette produkt må gengives, overføres, omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via noget medie, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon. Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den hardware og software, der beskrives i disse brugsanvisninger. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt. Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugsanvisninger er så nøjagtige som muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte den lokale Nikon-repræsentant (adressen medfølger separat). xiii

16 Bemærkning til kunder i Europa ADVARSEL: DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE. AFSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE. Dette symbol angiver, at dette produkt skal indleveres separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande: Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for denne slags affald. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering. Dette symbol på batteriet indikerer, at batteriet skal bortskaffes separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande: Alle batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol eller ej, er beregnet til separat indsamling ved et passende indsamlingspunkt. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering. xiv

17 Bemærkning om forbud mod kopiering eller gengivelse Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er digitalt kopieret eller gengivet med en scanner, digitalkamera eller andet, er strafbart. Enheder, der ved lov er forbudt at kopiere eller gengive Man må ikke kopiere eller reproducere pengesedler, mønter, værdipapirer, statsobligationer eller lokale statsobligationer, selvom sådanne kopier eller gengivelser er stemplet "Sample". Kopiering eller gengivelse af pengesedler, mønter eller værdipapirer, der er udstedt i et andet land, er forbudt. Medmindre man har fået tilladelse af myndighederne, er kopiering eller gengivelse af ubrugte frimærker eller postkort, der er udstedt af myndighederne, forbudt. Kopiering eller gengivelse af frimærker, der er udstedt af myndighederne, og certificerede dokumenter, der er betinget af loven, er forbudt. Advarsel vedrørende visse kopier og gengivelser De offentlige myndigheder har advaret om fremstilling af kopier eller gengivelser af værdipapirer udstedt af private virksomheder (aktier, regninger, checks, gavebeviser osv.), pendlerkort eller kuponer, undtagen hvis en virksomhed skal bruge et minimum af nødvendige kopier til forretningsbrug. Kopiér eller gengiv heller ikke pas udstedt af myndighederne, licenser udstedt af offentlige institutioner og private grupper, ID-kort og billetter, såsom adgangsbilletter og måltidskuponer. Overholdelse af loven om ophavsret Kopiering eller gengivelse af ophavsretligt beskyttede kreative værker som f. eks. bøger, musik, malerier, træaftryk, kort, tegninger, video og billeder reguleres af den nationale og internationale lovgivning vedrørende ophavsret. Anvend ikke dette produkt med det formål at producere ulovlige kopier eller at overtræde love om ophavsret. Bortskaffelse af datalagringsudstyr Vær opmærksom på, at sletning af billeder eller formatering af hukommelseskort eller andet datalagringsudstyr ikke fuldstændigt fjerner de originale billeddata. Det er sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af personlige billeddata. Det er slutbrugerens ansvar at sikre fortroligheden af sådanne data. Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du slette alle data ved hjælp af almindelig software til sletning af materiale, som kan købes i butikkerne, eller formatere udstyret og derefter fylde det helt igen med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (for eksempel billeder af en blå himmel). Pas på, at personer ikke pådrager sig skader, når datalagringsudstyr fysisk destrueres. xv

18 AVC Patent Portfolio License DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL EN FORBRUGERS PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODE AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER TILVEJEBRAGT FRA EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL TILVEJEBRINGELSE AF AVC VIDEO. INGEN LICENS ER TILDELT OG VIL IKKE VÆRE UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. SE Temperaturadvarsler Kameraet kan blive varmt at røre ved under brug; dette er normalt og indikerer ikke funktionsfejl. Ved høje omgivende temperaturer, efter lange perioder af kontinuerlig anvendelse, eller hvis der er taget flere billeder hurtigt efter hinanden, vises en temperaturadvarsel, hvorefter kameraet automatisk slukker for at minimere skaderne på det indre kredsløb. Vent med at anvende kameraet igen, til det er kølet af. Anvend kun elektronisk udstyr fra Nikon Nikon-kameraer er designet i henhold til de højeste standarder og indeholder komplekse elektroniske kredsløb. Kun elektronisk udstyr fra Nikon (deriblandt batteriopladere, batterier, lysnetadaptere og flashudstyr), som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb. Anvendelse af udstyr, der ikke er produceret af Nikon, kan beskadige kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Brug af genopladelige Li-ion-batterier fra andre producenter, som ikke er forsynet med Nikons holografiske godkendelsesmærke (vist til højre), kan give problemer i forbindelse med normal brug af kameraet eller medføre, at batterierne overophedes, antændes, eksploderer eller lækker. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon-ekstraudstyr, kan du kontakte en lokal autoriseret Nikon-forhandler. xvi

19 D Anvend kun originalt tilbehør fra Nikon Kun tilbehør fra Nikon, som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene. ANVENDELSE AF TILBEHØR, DER IKKE ER PRODUCERET AF NIKON, KAN BESKADIGE KAMERAET OG GØRE DIN NIKON-GARANTI UGYLDIG. A Serviceeftersyn af kameraet og dets tilbehør Kameraet er præcisionsudstyr, der kræver regelmæssige eftersyn. Nikon anbefaler, at kameraet bliver kontrolleret af den originale forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant hvert eller hvert andet år, og at det kommer til decideret serviceeftersyn hvert tredje til femte år (bemærk, at disse serviceeftersyn ikke er gratis). Regelmæssigt eftersyn og service anbefales især, hvis kameraet anvendes i professionelt øjemed. Alt tilbehør, der ofte benyttes sammen med kameraet, for eksempel objektiver, bør indleveres sammen med kameraet, når det gennemgår eftersyn. A Før du tager vigtige billeder Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f. eks. til bryllupper eller før du tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen af produktet. A Vær opdateret hele tiden I overensstemmelse med Nikons "Vær opdateret hele tiden"-målsætning om at tilbyde vores kunder vedvarende, relevant produktsupport og undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder: Brugere i USA: Brugere i Europa og Afrika: Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger hos den lokale Nikon-repræsentant. Kontaktoplysninger findes på følgende webside xvii

20 xviii

21 s Indledning Pakkens indhold Kontrollér, at pakken indeholder følgende: BF-N1000 kamerahusdæksel s Nikon 1 J1 digitalkamera AN-N1000 rem ViewNX 2/Short Movie Creator CD Genopladeligt EN-EL20 Li-ion batteri (med poldæksel) UC-E15 USB-kabel Garanti Quick Start Guide Brugervejledning Hukommelseskort forhandles separat. MH-27 batterioplader (stikadapter eller netledning medfølger i lande eller områder, hvor det er nødvendigt; udformningen afhænger af salgsland) Objektiv (medfølger kun, hvis der købes objektivsæt til kameraet; leveres med objektivdæksler til for og bag) Komplet kameravejledning CD (indeholder denne brugervejledning) 1

22 Kameraets dele s Brug lidt tid på at sætte dig ind i kameraets knapper og visninger. Det kan være nyttigt at sætte et bogmærke ved dette afsnit og bruge det som reference, når du læser resten af brugervejledningen. Kamerahuset Videooptageknap Udløserknap... 25, 32, 39 3 Afbryder Afbryderlampe Monteringsmærke Højttaler Indbygget flash Fokusplanets markering (E) AF-hjælpelys , 145 Selvudløserlampe...54 Rød-øje-reduktionslys Øsken til kamerarem Objektivudløserknap Infrarød modtager...54, Støvfang Objektivfatning...16, Mikrofon...38, Kamerahusdæksel

23 Kamerahuset (fortsat) s Pop op-flashknap Hukommelseskortlampe... 15, 24 3 Knappen & (feature) Knappen W (zoom under billedvisning/ miniaturevisning)...28, Programhjul Stikdæksel 7 Knappen K (billedvisning)... 28, 34, 48 8 Knappen O (slet)... 35, 69 9 Dæksel til ekstra netstik Lås til batterikammer-/ hukommelseskortdæksel... 13, Batterikammer-/ hukommelseskortdæksel... 13, Stativgevind 13 Knappen G (menu) Multivælger...7 Knappen J (OK)...7 A (AE-L/AF-L) , 143, 152 E (eksponeringskompensation)...56 M (flashindstilling)...59 E (selvudløser) Knappen $ (skærm) Skærm...4, 5 17 USB-stik HDMI-ministik Hukommelseskortplads Batterilås...13, 15, 161 3

24 Skærmen s Optageindstilling Eksponeringsindstilling Indikator for fleksibelt program Flashindstilling Flashindikator Selvudløser/ fjernbetjeningsindstilling...53 Kontinuerlig indstilling * Aktiv D-Lighting * Picture Control * Hvidbalance * Indstillinger for video (HD-videoer) * Billedhastighed (video i slowmotion) * Billedstørrelse * Billedkvalitet * Fokusindstilling Indstilling af AF-metode * Ansigtsprioriteret AF *...23, Flashkompensation Eksponeringskompensation "K" (vises, når der er ledig hukommelse til over 1000 eksponeringer) * Kun tilgængelig i detaljeret visning (0 5). 19 Antal resterende eksponeringer...20 Antal resterende billeder, før hukommelsesbufferen er fuld... 23, 27 Indikator for optagelse med hvidbalance Advarselsindikator for kort , Resterende tid... 38, ISO-følsomhed * Indikator for ISO-følsomhed * Indikator for automatisk ISO-følsomhed * Blænde , Lukkertid , Lysmåling Batteriindikator * Lydindstillinger * Indikator for autoeksponering (AE)-lås , Fokuspunkt...23, Mikrofonens følsomhed *...38, Forløbet tid...38, Optageindikator... 38, 41 4

25 Knappen $ (skærm) Tryk på $ for at bladre igennem indikatorerne for optagelse (0 4) og billedvisning (0 63) som vist nedenfor. Optagelse Billedvisning Knappen $ s Forenklet visning Enkel billedinformation Detaljeret visning Detaljeret billedinformation Kun billede A Gitterlinjerne Du kan få vist gitterlinjerne ved at vælge Til for Visning af gitterlinjer i opsætningsmenuen (0 150). 5

26 Programhjulet Kameraet giver mulighed for at vælge mellem følgende optageindstillinger: s Programhjul Indstilling for snapshot med video (0 45): Hver gang lukkeren udløses, optager kameraet et stillbillede og en videooptagelse af cirka et sekunds varighed. Når resultatet vises som "Snapshot med video" på kameraet, afspilles videoen i slowmotion gennem cirka 2,5 sek. efterfulgt af stillbilledet. Indstilling for smart-billedvælger (0 31): Hver gang lukkeren udløses, vælger kameraet automatisk det bedste billede og fire billeder, der kandiderer til bedste billede, baseret på komposition og bevægelse. Indstilling for stillbillede (0 21): Til billeder. Som standardindstilling justerer kameraet automatisk kameraindstillingerne, så de passer til motivet (automatisk valg af motiv). Videoindstilling (0 37): Optag videoer i HD eller slowmotion. 6

27 Multivælgeren Multivælgeren og knappen J anvendes til at justere indstillingerne og navigere rundt i kameramenuerne (0 9). Indstillinger: E Se selvudløser/ fjernbetjeningsmenuen (0 53). Menunavigering: 4 Vend tilbage til forrige menu. Indstillinger: A Lås eksponering (0 118) og/eller fokus (0 143). Menunavigering: 1 Flyt markøren op. Vælg det markerede punkt. Indstillinger: E Se menuen for eksponeringskompensation (0 56). Menunavigering: 2 Vælg det markerede punkt eller få vist en undermenu. s Indstillinger: M Se flashindstillingsmenuen (0 58). Menunavigering: 3 Flyt markøren ned. Bemærk: Du kan også markere punkter ved at dreje multivælgeren. A Multivælgeren I denne brugervejledning anvendes symbolerne 1, 2, 3 og 4 til at angive op, højre, ned og venstre på multivælgeren. Der kan markeres punkter ved at dreje multivælgeren som vist til højre. 7

28 s Knappen & (Feature) Knappen & giver adgang til følgende funktioner i indstillingerne stillbillede, video, snapshot med video og billedvisning. Tryk på &, og anvend multivælgeren (eller knappen W) og knappen J til at justere indstillingerne. Knappen & Kontinuerlig (indstilling for stillbillede; 0 26): Vælg mellem Enkeltbillede, Kontinuerlig eller Elektronisk (høj). Videoindstilling (optagelse af video; 0 39): Vælg mellem optagelse i højdefinition (HD-video) og slowmotion (Slowmotion). Tema (Indstillingen Snapshot med video; 0 47): Vælg mellem Skønhed, Bølger, Afslapning og Ømhed. Klassificering (billedvisningsindstilling; 0 70): Klassificér billeder. 8

29 Knappen G Du kan få adgang til de fleste optage-, billedvisnings- og opsætningsindstillinger via kameraets menuer. Tryk på knappen G for at få vist menuerne. Knappen G Faneblade Vælg mellem følgende menuer: K Billedvisningsmenu (0 93) B Opsætningsmenu (0 147) C y 1 z Optagemenu (0 103) s Menuindstillinger Indstillinger i den aktuelle menu. Skyderen viser positionen i den aktuelle menu. 9

30 Anvendelse af menuer Anvend multivælgeren til at navigere i menuerne (0 7). s Multivælger 1 Tryk på 1 eller 3 for at vælge fane, og tryk derefter på 2 for at få vist menupunkterne. 2 Markér menupunkt, og tryk på 2 for at få vist indstillingerne. 3 Markér den ønskede indstilling, og tryk på J for at vælge. Bemærk: De opstillede punkter kan variere med kameraindstillingerne. Menupunkter, der vises med gråt, er ikke tilgængelige i øjeblikket (0 49). Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte menuerne, og gå tilbage til optageindstillingen (0 25). 10

31 De første trin 1 Montér kameraremmen. Montér remmen sikkert i de to kameraøskener. s 2 Oplad batteriet. Sæt batteriet i q, og sæt opladeren til i w. Et afladet batteri lades helt op på cirka 2 timer. Tag opladeren ud af stikkontakten, og fjern batteriet, når opladningen er færdig. Batteriopladning Opladning fuldført A Stikadapteren Afhængigt af købsland eller -region for produktet leveres opladeren sammen med en stikadapter. Adapterens udformning varierer alt efter købsland eller -region. Hvis der medfølger en stikadapter, sættes den i stikkontakten som vist til højre. Kontrollér, at den er sat helt i. Forsøg på at fjerne stikadapteren med magt kan skade produktet. 11

32 s D Batteri og batterioplader Læs og overhold advarslerne og forholdsreglerne på side x xii og i denne brugervejledning. Brug ikke batteriet ved omgivende temperaturer på under 0 C eller på over 40 C; hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af batteriet eller forringelse af dets ydeevne. Kapaciteten reduceres muligvis, og opladningstiderne kan forlænges ved batteritemperaturer på mellem 0 C og 10 C og mellem 45 C og 60 C; batteriet lades ikke op, hvis dets temperatur er under 0 C eller over 60 C. Oplad batteriet ved omgivende temperaturer på mellem 5 C og 35 C. Hvis lampen CHARGE (OPLADNING) blinker hurtigt under opladning, skal du indstille brugen øjeblikkeligt og bringe batteri og oplader til din forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Flyt ikke batteriopladeren, og rør ikke ved batteriet, når det lades op. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan i meget sjældne tilfælde føre til, at opladeren viser, at opladningen er færdig, selv om batteriet kun er delvist opladet. Fjern og genindsæt batteriet for at oplade batteriet igen. Opladeren må kun anvendes med kompatible batterier. Tag stikket ud, når opladeren ikke anvendes. 12

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Betjeningsvejledning FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Publ. No. Revision Language Issue date 559577 a486 Danish (DA) November 7, 00 Betjeningsvejledning Publ. No. 559577 Rev. a486 DANISH (DA) November

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japan Europa, Afria og Mellemøsten CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holland CANON UK LTD For technical support, please contact

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere