Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr L12 Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr L12 Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx."

Transkript

1 Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Lokalplan nr L12 Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

2 Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt og bebygget. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, eller der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinjer for, hvordan: et areal bliver anvendt, bygninger, veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliver placeret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område bliver anvendt og udformet under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning. Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den bliver tinglyst og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens ideer. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod planens overordnede idé.

3 Indholdsfortegnelse Oversigtskort 4 Beskrivelse af lokalplanens indhold 5 1 Lokalplanens formål 6 2 Område og zonestatus 6 3 Områdets anvendelse 7 4 Udstykning 7 5 Bebyggelsens omfang og placering 7 6 Bebyggelsens udseende 8 7 Ubebyggede arealer 9 8 Vej, sti og parkering 9 9 Tekniske anlæg 9 10 Miljø 9 11 Grundejerforening 9 12 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 9 13 Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 10 Bilag 1 - Matrikelkort 1: Bilag 2 - Lokalplanens kort 1: Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Hjørring Kommuneplan Natur og landskab Kulturarv Miljø Forsyning og teknisk anlæg Øvrige forhold Servitutter 27 Byrådets behandling af lokalplanen 28 Offentliggørelse 29 Lokalplan nr L12

4 Tidselbakvej Oversigtskort Oversigtskort Nord Løkkensvej Sdr Rubjerg Næskærbrovej Gølstrup Hede Rubækvej Nielsmindevej Lokalplan nr L12 4

5 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens formål er at give mulighed for at 4 ældre vindmøller kan udskiftes med fire nye og større vindmøller. De fire nye vindmøller vil tilsammen have en effekt på minimum 13,2 MW. Lokalplanområdet ligger mellem Sønder Rubjerg og Vejby ca. 10,5 km sydvest for Hjørring, ca. 6,5 km nordøst for Løkken og ca. 2,0 km meter sydøst for Sønder Rubjerg. Lokalplanområdet ligger i landzone og anvendes i dag til landbrug. De umiddelbare omgivelser er et åbent marklandskab, som består af store markfelter og kun enkelte læhegn. I området og delvis indenfor denne lokalplans område er der i 1997 vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for opstilling af 4 vindmøller med en højde på max. 67 m og en effekt på 0,6 MW pr. mølle. De 4 møller er efterfølgende opstillet og ønskes nu udskiftet med 4 større møller. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for opstilling af de fire nye vindmøller, der skal sikre størst mulig hensyntagen til nabobeboelser, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser samt optimal udnyttelse af vindressourcerne. Lokalplanen fastlægger kun det planmæssige grundlag for opstilling af fire vindmøller med tilhørende anlæg. Området kan uanset denne lokalplan fortsat anvendes til landbrugsformål, og der kan etableres de for dette formål nødvendige veje, vendepladser, grøfter, dræning m.v. Lokalplan nr L12 5

6 Bestemmelser I henhold til Planloven, lovbek. nr. 587 af 27. maj 2013, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: - at give mulighed for at området kan anvendes til vindmølleområde, - at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet, - at sikre, at området udnyttes energimæssigt bedst muligt, - at sikre, at eksisterende vindmøller fjernes i forbindelse med opstilling af nye vindmøller, og - at sikre, at området reetableres, når vindmølledriften ophører. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter dele af følgende matr. nre.: 1-ad, 1-b, 1-c, Børglumkloster Hgd., Børglum samt alle ejendomme, som udstykkes efter den 20. april Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. 2.3 Bonusvirkning. Vedtagelsen af lokalplanen erstatter landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1 til: Opførelse af fire vindmøller med en højde på max. 149,9 m og nødvendig bebyggelse/tekniske anlæg, udstykning, samt vejanlæg og arbejdsarealer, der etableres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Jf er det en forudsætning for ibrugtagning af de 4 nye vindmøller, at 4 vindmøller, der er opført i 1997, og som ligger indenfor en afstand fra de nye møller på max. 300 m nedtages i overensstemmelse med lokalplan nr og deklaration om fjernelse og reetablering. Ved ophør af el-produktionen fra vindmøllerne skal de pågældende vindmøller med dertil hørende anlæg Lokalplan nr L12 6

7 Bestemmelser fjernes af vindmølleejerne inden ét år fra driftsophør. Forhold omkring fjernelse af vindmølleanlæg ved driftsophør tinglyses på de pågældende ejendomme. Fundamenter til disse vindmøller skal fjernes i en dybde på min. 1 meter. Arealet skal herefter reetableres til landbrugsmæssig drift. Fjernelse af vindmøllerne med tilhørende anlæg samt reetablering skal ske uden udgifter for det offentlige. Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket inden ét år, kan Byrådet lade dette ske på vindmølleejernes regning. 3 Områdets anvendelse 1 m 3.1 Områdets anvendelse fastlægges til vindmølleområde, hvor der kan opstilles fire møller med tilhørende vej- og arbejdsarealer. Der kan opføres teknikbygninger med tilknytning til vindmøllernes drift. 1 m Teknikbygning Grundflade 1 m 3.2 Arealer indenfor området, der ikke anvendes i forbindelse med vindmølleområdet, må kun anvendes til landbrugsdrift. 1 m Ad. 4.1 Udstykningmulighed for teknikbygning. 4 Udstykning 4.1 Der kan ske udstykning af den enkelte mølle incl. nødvendigt arbejdsareal og kranplads. Der kan ske udstykning af teknikbygninger m.v. med en størrelse svarende til bygningens grundflade + 1 m hele vejen rundt. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Der kan i området opstilles min. 3 og max. 4 vindmøller med en højde på min. 140,0 og max. 149,9 m (målt fra niveauplan til vingespids i topposition). Vindmøllerne skal have samme højde. Ad. 5.4 En vindmølles hoveddimensioner. 5.2 Vindmøller skal opstilles på en lige linje med lige stor afstand mellem møllerne og opstilles i princippet som vist på bilag 2. Den indbyrdes afstand mellem møllerne skal være mellem 305 m og 315 m. 5.3 Vindmøllerne skal opstilles i en sammenhængende Lokalplan nr L12 7

8 Bestemmelser række. Hvis byggeriet påbegyndes, skal der opstilles mindst tre møller, og de 3 vindmøller skal stå i en ubrudt række med samme indbyrdes afstand f.eks. de 3 sydligste eller de 3 nordligste vindmøller. 5.4 Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal ligge mellem 1:1,10 og 1:1,35. Forholdet skal være ens for alle møller. 5.5 Overkant af vindmøllernes fundamenter må højst være 1 meter over terræn. 5.6 Der kan opføres to teknikbygninger. med et samlet areal på max. 40 m 2 og en højde målt fra terræn til tagryg på max. 3,5 meter. Bygningerne skal placeres indenfor byggefelterne vist på bilag 2. 6 Bebyggelsens udseende 6.1 Vindmøllerne skal være ens med hensyn til tårn, kabine og vinger. 6.2 Tårn, kabine og vinger skal fremtræde i samme lysegrå farve. 6.3 Vindmøller skal have omdrejningsretning med uret, når vindmøllerne betragtes med vinden i ryggen. 6.4 Vindmøller må kun opføres med rørtårn og med en rotor med 3 vinger. 6.5 Vingerne skal være ensfarvede og med et glanstal på max. 30, målt efter ISO 2813 standard. 6.6 Der må ikke opsættes reklameskilte på eller i forbindelse med vindmølleparken. Dog må vindmølleproducentens logo være synligt på kabinens 2 sider. 6.7 Vindmøllerne må afmærkes af hensyn til luftfartstrafikken efter de til enhver tid gældende regler. Anden permanent belysning af møllerne med tilhørende anlæg er ikke tilladt. 6.8 Teknikbygninger skal udføres med grå eller sorte facader og sort tag. Lokalplan nr L12 8

9 Bestemmelser 7 Ubebyggede arealer 7.1 Ingen bestemmelser. 8 Vej, sti og parkering 8.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Nielsmindevej/ Christiansdalsvej. Der udlægges arealer til veje til den enkelte vindmølle som vist på bilag Nye veje skal anlægges i en bredde på mellem 5 og 6 meter, dog med mulighed for at sving udføres med en større bredde svarende til en svingradius på ca. 40 meter indvendigt i kurver. 8.3 Ved hver vindmølle må der anlægges en permanent arbejds- og kranplads med en størrelse på max m Veje og permanente arbejds- og kranpladser kan anlægges med kørefast vejbelægning. 8.5 Der må ikke etableres permanent belysning af veje, vendepladser eller arbejds- og kranpladser. 9 Tekniske anlæg 9.1 Nye ledningsanlæg, herunder kabler til højspændingsnettet, skal fremføres som jordkabler. 10 Miljø 10.1 Ingen bestemmelser. 11 Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de 4 vindmøller, der er opstillet i 1997, og som ligger indenfor en afstand på max. 300 m fra en eller flere af de nye møller, er nedtaget i overensstemmelse med lokalplan og Lokalplan nr L12 9

10 Bestemmelser deklaration tinglyst den 25. nov Lokalplan og byplanvedtægt Ingen bestemmelser. 14 Servitutter Ingen bestemmelser. 15 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. Lokalplanens blivende retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplan nr L12 10

11 Bestemmelser Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres. Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den. Lokalplan nr L12 11

12 Bilag og illustrationer 20 3-p 7-e 4-t 5-v 40-a Nord 5-q 1-t 2-c 1-b 1-c 1-ae 1-ad Nielsmindevej Nielsmindevej Signaturforklaring: Lokalplangrænse Bilag 1 Matrikelkort Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby Mål 1 : Lokalplan nr L12 12

13 Bilag og illustrationer Nord Signaturforklaring: Lokalplangrænse Vindmølle Adgangsveje, kranplads, arbejdsarealer Byggefelter, jvf 5.6 Bilag 2 Lokalplanens kort Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby Mål 1 : Lokalplan nr L12 13

14 Redegørelse 1. Lokalplanens formål Visualisering mod sydsydvest fra Abildgårdsvej lige syd for Vestergård. Afstanden til den nærmeste planlagte vindmølle er cirka 2,3 kilometer. Lokalplanens formål er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for opstilling af fire vindmøller med en totalhøjde på op til 149,9 m. Anledningen er en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller i et område mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Lokalplanen angiver placeringen af møllerne og indeholder bestemmelser for møllernes størrelse og udseende. Herved sikres, at de nye møller fremtræder ensartede og, at de opstilles under størst mulig hensyntagen til nabobeboelser, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser samt optimal udnyttelse af vindressourcerne. I Hjørring Kommuneplan 2013 er området mellem Sønder Rubjerg og Vejby udpeget som potentielt område til opstilling af minimum to vindmøller med en totalhøjde på minimum 125 meter. Ved at nedlægge beboelsen på Gølstrup Engvej 34 kan den indbyrdes afstand mellem de 4 vindmøller øges. Opstilling af flere end tre møller eller møller højere end 80 meter kræver altid en VVM-redegørelse, som skal undersøge miljøpåvirkningen af projektet. Det er derfor en forudsætning for en realisering af det ansøgte projekt, at der udarbejdes en Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering. Lokalplan nr L12 14

15 Redegørelse Visualisering mod vest fra kirkegården ved Rakkeby Kirke. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 4,8 kilometer. Miljørapporten lægges til grund for den endelige beslutning om områdets egnethed til vindmøllepark. Miljørapporten foreligger som et separat dokument og indeholder bl.a. et ikke-teknisk resumé, hvor rapportens indhold beskrives i almindeligt sprog. Samtidig udarbejdes et kommuneplantillæg, som fastlægger de fysike rammer for projektet og som udlægger en støjkonsekvenszone, en støjberegningszone og et område omkring møllerne, hvor skovrejsning er uønsket. Lokalplanen er udarbejdet sideløbende med miljørapporten og kommuneplantillægget og er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplantillægget. Lokalplanen fastlægger konkrete bestemmelser om bl.a. vindmølleparkens afgrænsning og udformning samt møllernes udseende. Hjørring Kommune har gennemført en forudgående debatfase for projektet fra den 29. oktober 2014 til den 26. november De indkomne bemærkninger er indgået i udarbejdelse af Miljørapporten. 2. Lokalplanområdet Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning er vist på oversigtkortet på side 4. Området ligger syd for Hjørring mellem Lokalplan nr L12 15

16 Redegørelse Visualisering mod syd fra toppen af oldtidshøjen vest for Vennebjerg Kirke. Midt i billedet ses de nye vindmøller, som i kraft af deres størrelse markerer sig klart i forhold til de eksisterende vindmøller. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er 6,7 kilometer. landsbyerne Sønder Rubjerg og Vejby. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 14,4 ha. Området ligger i landzone og anvendes i dag til landbrugsformål. Terrænkoterne inden for lokalplanområdet går fra meter hvilket tilsammen giver en højdeforskel på 1 meter over en strækning på cirka 1 km. Delvis indenfor denne lokalplans område er der i 1997 vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for opstilling af 4 vindmøller med en højde på max. 67 m og en effekt på 0,6 MW pr. mølle. De 4 møller er efterfølgende opstillet og ønskes nu udskiftet med 4 større møller. Det er en forudsætning for opstilling af de 4 nye møller, at de 4 ældre møller nedtages i overensstemmelse med lokalplan nr Inden for lokalområdet er der et vandløb samt et mindre vandhul, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Lokalplanområdet ligger ca. 10,5 km sydvest for Hjørring, ca. 6,5 km nordøst for Løkken og ca. 2,0 km meter sydøst for landsbyen Sønder Rubjerg. Området afgrænses på alle sider af landbrugsarealer. Omkring lokalplanområdet i en afstand på 1 km fra de planlagte vindmøller ligger 16 boliger, hvoraf en vil blive afregistreret i forbindelse med realisering af vindmølleprojektet. Lokalplan nr L12 16

17 Redegørelse Selve lokalplanområdet og de umiddelbare omgivelser er et åbent marklandskab, som består af store markfelter og kun relativt få læhegn, fortrinsvis enkeltrækkede granhegn, og enkelte mindre plantager i området. Det åbne marklandskab fortsætter mod nordøst til Hjørring. 3. Lokalplanens indhold Lokalplanen muliggør opstilling af fire vindmøller i området, opførelse af nødvendige teknikbygninger samt etablering af tilhørende anlæg som veje, vendepladser,arbejds- og kranpladser, der er nødvendige for driften. Herudover kan området anvendes til landbrugsformål, der i vid udstrækning kan fortsætte som hidtil. Zonestatus fastholdes som landzone. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets afgrænsning, antallet og størrelsen af vindmøllerne. Bestemmelserne for møllernes udseende omfatter farve, refleksion, omdrejningsretning, antal vinger, rotordiameter og forholdet mellem navhøjden og rotordiameter (det såkaldte harmoniforhold). Disse bestemmelser skal sikre, at møllerne fremtræder så harmonisk og afdæmpet i landskabet som muligt. Det nye anlæg mellem Sønder Rubjerg og Vejby omfatter fire vindmøller. Afhængig af valg af møllefabrikat vil rotordiameteren blive på 117 eller 120 meter og navhøjden på 91,5 eller 89,5 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter er dermed enten 1:1,28 eller 1:1,34, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanens og lokalplanens krav. Den samlede højde på møllerne med vinke i topposition kan ikke overstige 150 m. Det er en forudsætning at de 4 eksisterende møller i området er nedtaget, før de 4 nye møller kan tages i brug. Lokalplanen sikrer endvidere, at nødvendige teknikbygninger til teknisk styring af vindmølleparken kan opføres i tilknytning til vindmøllerne. Det drejer sig om et SCADA-anlæg på maksimalt 30 m² og en koblingsstation på maksimalt 10 m². De to anlæg kan alternativt rummes i én teknikbygning på 40 m². Teknikbygningernes størrelse og farve reguleres for at sikre bygningernes indpasning i landskabet. Til hver vindmølle vil der blive anlagt en arbejds-, vendeog kranplads på op til m². Veje til vindmøllerne vil blive anlagt med en bredde på maksimalt 6 meter på lige strækninger. Sving må udføres efter de specifikationer, som Lokalplan nr L12 17

18 Redegørelse udarbejdes for transport af mølledele - normalt en svingradius på ca. 40 meter indvendigt i kurver. Lokalplanen indeholder ikke miljøkrav til vindmøllerne. Vedr. støj er reglerne om grænseværdier for nabobeboelser fastsat i bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om støj fra vindmøller. Vedr. skyggekast er grænserne fastsat som retningslinje i kommuneplanen. Der er nærmere redegjort for støj og skyggekast fra vindmøllerne i Miljørapporten. Af de udarbejdede støj- og skyggekastberegninger fremgår det, at gældende love og vejledninger for påvirkning af de nærmeste nabobeboelser overholdes for alle de ansøgte mølletyper. Det er i forhold til skyggekast Hjørring Kommunes målsætning at ingen nabobolig må udsættes for mere end max. 10 timers årlig skyggekast. Lokalplanområdet forbliver i landzone. Lokalplanen indeholder bestemmelser, som erstatter de tilladelser efter planlovens 35, stk. 1 (landzonetilladelser), som er nødvendige for planens virkeliggørelse. Det drejer sig om tilladelse til udstykning, ændret anvendelse af arealer, ændret anvendelse af eksisterende bygninger samt opførelse af vindmøller ioverensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det er en forudsætning at de 4 eksisterende møller nedtages. Møllerne har en forventet levetid på 30 år. Når driften indstilles, skal møllerne og de tilhørende anlæg fjernes. Herefter skal de rømmede arealer tilbageføres til naturtilstand eller landbrugsmæssig drift. Eventuelt kan møllerne udskiftes med nye mølletyper efter en nærmere vurdering. 4. Hjørring Kommuneplan 2013 En kommuneplan består af: - overordnede mål og strategier for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen - retningslinjer for arealanvendelsen for en række emner - rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Vindmølleområdets placering i forhold til potentielt vindmølleområde. Retningslinjer Lokalplanområdet berører følgende af kommuneplanens retningslinjer: Lokalplan nr L12 18

19 Redegørelse Vindmøller Retningslinje 5.12 Planlægning af vindmølleparker Kommuneplan 2013 for Hjørring Kommune udlægger et potentielt vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Da der er tale om et potentielt vindmølleområde, er områdets afgrænsning ikke endeligt fastlagt i kommuneplanen, og der er heller ikke fastsat rammebestemmelser og retningslinjer for områdets konkrete udnyttelse. Retningslinje 5.14 Afstandskrav ved opstilling af vindmøller I henhold til retningslinjen bør den indbyrdes afstand mellem vindmøller i en vindmøllepark være 3-4 x rotordiameteren og den må ikke overstige 5 x rotordiameteren. Hensigten med retningslinjen, som er at opnår størst mulig effekt med mindst mulig landskabelig påvirkning stadig. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjen. Retningslinje 5.15 Udseende og opstillingsmønster i vindmølleparker I henhold til retningslinjen skal forholdet mellem navhøjde og rotordiameter ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35, og vingernes omdrejningsretning skal være med uret (betragtet med vinden i ryggen). Baggrunden for retningslinjen er, at det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens tårn og vinger har betydning for, hvor harmonisk vindmøllen opfattes. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjen. Særlige bevaringsværdigt landskab I henhold til kommuneplanens retningslinje 16.2 om beskyttelse af bevaringsværdige landskaber, skal disse områder så vidt muligt friholdes for byggeri og/eller anvendelse, der kan skæmme landskabet. Større og/eller dominerende byggeri og anlæg samt større veje og tekniske anlæg, som eksempelvis husstandsmøller og antenner, skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg, herunder erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for landbrug, skovbrug og fiskeri, skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabets skala og karaktertræk... Lokalplanområdet ligger i den nordligste del af det særligt bevaringsværdige landskab omkring Børglum Kloster. Området er en del af landbrugslandet og er præget af de eksisterende vindmøller. Landskabet i området må betegnes som overvejende åbent og enkelt, og skalaen i området er middel til stor. Vindmøllerne kan virke dominerende i den nordligste del af det særligt bevaringsværdige landskab omkring Børglum Kloster. Udpegningen knytter sig til klosteret og randmorænen, og det er vurderet, at vindmøllerne ikke vil forstyrre disse elementer. Lokalplan nr L12 19

20 Redegørelse På baggrund af påvirkningen fra eksisterende vindmøller og landskabets enkle karakter er det desuden vurderet, at denne del af udpegningen ikke er visuelt sårbar over for opstilling af vindmøller - for yderligere beskrivelse se i Miljørapporten kapitel 4. Rammer for lokalplanlægningen og ændrede og nye retningslinjer Kommuneplan Hjørring 2013 udlægger et potentielt Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby med mulighed for opstilling af vindmøller med en højde på max. 150 m. Da der er tale om et potentielt vindmølleområde, er områdets afgrænsning ikke endeligt fastlagt i kommuneplanen, og der er heller ikke fastsat rammebestemmelser vedr. områdets konkrete udformning. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 29, der supplerer kommuneplanen, så der er den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen, men har samtidig betydning for et større område. Der udlægges således en støjkonsekvenszone og en støjberegningszone. Støjkonsekvenszonen og støjberegningszonen fastlægges endeligt, når der meddeles byggetilladelse til vindmøllerne, da den endelige afgrænsning af de to zoner er afhængig af valget af vindmølletype og -fabrikat. Endvidere udlægges i en afstand på 500 m til den enkelte mølle et område, hvor skovrejsning er uønsket (retningslinje 12.2 Uønsket skovrejsningsområde ). Det betyder, at der indenfor dette område ikke kan plantes skov på landbrugsjord. Retningslinjen vedrører dog kun etablering af sammenhængende skov med et areal over 0,5 ha. Det vil sige at der ikke er forbud mod etablering af mindre beplantninger f.eks. vildtremiser. Udpegning af arealet til uønsket skovrejsning har til formål at sikre vindmøllernes effekt i hele levetiden, bl.a. så skov ikke medfører ændrede læ- og turbulensforhold for vindmøllerne. Fredskovspligtige arealer er ikke omfattet af udpegningen om uønsket skovrejsning. Kommuneplantillæg nr. 29 offentliggøres samtidig med lokalplanen. Lokalplan nr L12 20

21 Redegørelse 5. Natur og landskab Beskyttet natur Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv., som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Der er inden for lokalplanområdet kun relativt få naturområder, der er beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Vigtigst er en række enge og vandhuller, samt en central afvandingsgrøft, der løber nordpå og afvander til Uggerby å. Grøften er ikke omgivet af en åbeskyttelseslinje. Alle fire møller og servicevejen etableres på arealer, der anvendes til traditionel landbrugsproduktion, hvor arealerne er i omdrift, og hverken møller eller servicevej berører direkte beskyttede arealer. Flere møller vil dog få vingeoverslag over dels afvandingsgrøften og dels nogle centralt beliggende vandhuller. Der skal ikke dispenseres for dette. Servicevejen mellem vindmøllerne krydser et mindre vandløb. Der skal eventuelt etableres en rørbro, hvor vandløbet bliver ført igennem et rør med samme diameter og fald som vandløbets fulde bundbredde og retning. Krydsning af vandløbet kræver tilladelse efter Vandløbsloven LBK nr 1208 af 30/09/2013. Natura 2000-områder Afstanden fra lokalplanområdet til de nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er mere end 10 km. På grund af afstanden vurderes områderne og de arter, som indgår i udpegningsgrundlagene, ikke at blive påvirket. Bilag IV-arter Med baggrund i EF-habitatdirektivets artikel 12 er der i Miljørapporten foretaget en vurdering af påvirkningen af beskyttede dyre- og plantearter på direktivets bilag IV. I Miljørapporten er det vurderet, at møllerne ikke vil udgøre nogen trussel, idet der ikke er egnede biotoper på stedet og naturbiotoper i det hele taget ikke berøres. Af samme grund er det højst usandsynligt, at man vil kunne træffe andre beskyttede dyr fra habitatdirektivets liste, og møllerne vurderes derfor ikke at få nogen negativ effekt på nogen bilag IV-arter. Lokalplan nr L12 21

22 Redegørelse 6. Kulturarv Kirker Inden for 4,5 kilometer fra lokalplanområdet ligger seks folkekirker: Sejlstrup Kirke, Vejby Kirke, Børglum Kirke, Vittrup Kirke, Rubjerg Kirke og Jelstrup Kirke. Yderligere to kirker ligger lige udenfor denne afgrænsning: Rakkeby Kirke og Lyngby Kirke. Endvidere ligger Børglum Kloster med endnu et kirkerum cirka 3 km sydvest for lokalplanområdet. I Miljørapporten er der redegjort for den visuelle påvirkning af kirkerne og klosteret i det omkringliggende landskab. Orientering om museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelsen af jordarbejdet skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m. skal arbejdet standses i det omfang, det vedrører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring. Eventuelle spørgsmål herom kan ligeledes rettes til museet. 7. Miljø Vindmøllebekendtgørelsen LBK nr af 10. december 2014 om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller fastsætter, at der kun må lokalplanlægges for vindmøller indenfor områder, der er udpeget i kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen. Ved planlægning for en eller flere vindmøller mindre end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, skal redegørelsen for planforslaget særligt belyse den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét, herunder oplyse hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig. I Miljørapporten kapitel 4 er det samlet set vurderet, at vindmøllerne mellem Sønder Rubjerg og Vejby, på grund af deres størrelse, som overgår de eksisterende vindmøllers, Lokalplan nr L12 22

23 Redegørelse fremstår som et særskilt og veldefineret anlæg. På den baggrund er det vurderet, at samspillet er ubetænkeligt. Herudover fastsætter bekendtgørelsen bl.a., at vindmøller skal opstilles fortrinsvist i grupper, og i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster, og at de ikke må opstilles nærmere nabobeboelser end 4 gange møllens totalhøjde. Dette svarer til en afstand på 600 meter for de op til 150 meter høje vindmøller, som lokalplanen giver mulighed for at opstille. Den nærmeste bolig med beboelse ligger 603 meter fra nærmeste mølle, og afstandskravet er dermed overholdt ved alle nabobeboelser. I forbindelse med realisering af vindmølleprojektet vil en bolig blive nedlagt. Afstanden måles i henhold til Bygningsreglementet fra mølletårnets yderside til boligens yderside. Støj Støjbelastningen fra vindmøller reguleres af bekendtgørelse nr af 15/ om støj fra vindmøller. Ifølge bekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land. I områder, som er udlagt til eller anvendes til støjfølsom arealanvendelse, må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s og 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. Den samlede lavfrekvente støj må indendørs i beboelse i det åbne land og i områder udlagt til støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 20 db ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s. I Miljørapporten er der redegjort for de udarbejdede beregninger af støjpåvirkningen, hvoraf det fremgår, at de gældende støjgrænser kan overholdes. beregningerne viser, at alle støjkrav til nabobolig kan overholdes. Inden møllerne opstilles skal bygherren anmelde vindmøllerne til Hjørring Kommune. Ved anmeldelsen skal det påvises, at støjgrænserne kan overholdes. Hjørring Kommune vil i VVMtilladelsen forlange en efterfølgende støjmåling for at sikre, at grænseværdierne ikke bliver overskredet. I kommuneplantilægget for området udlægges et støjkonsekvensområde, der skal sikre, at der ikke etableres ny beboelse eller støjfølsom anvendelse, hvor støjgrænserne vil Lokalplan nr L12 23

24 Redegørelse blive overskredet. Skyggekast Miljøministeriet anbefaler i vejledningen til vindmøllecirkulæret, at ingen naboer udsættes for skyggekast i mere end 10 timer årligt beregnet som reel tid. Denne anbefaling indgår i kommuneplanens generelle retningslinjer for vindmøller. I Miljørapporten er der redegjort for de udarbejdede beregninger af skyggekastet ved nabobeboelser, som umiddelbart viser, at op til ni nabobeboelser bliver påført mere end 10 timers udendørs skyggekast pr. år. Hjørring Kommune vil i VVMtilladelsen stille krav om, at nabobolig max. må udsættes for 10 timers udendørs skyggekast pr. år. Det forudsættes derfor, at vindmøllerne forsynes med teknik og software til håndtering af skyggestop. Herved stoppes én eller flere af vindmøllerne, så det sikres, at ingen nabobeboelser udsættes for skyggekast i mere end 10 timer pr. år. Dermed overholdes kravet for skyggekast ved samtlige naboboliger. Reflekser For at begrænse gener med reflekser fra vindmøllerne, stilles der i lokalplanen krav om, at møllevingerne udføres med et glanstal på max. 30 målt efter ISO 2813 standard. Drikkevand Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Beskyttelsen af området opnås ved den til enhver tid gældende lovgivning om miljøbeskyttelse. Jordforurening Hjørring Kommune har ikke kendskab til, at der er jordforurening i lokalplanområdet. Hvis der under bygge-, anlægs- eller jordarbejde træffes forurening, skal arbejdet standses, og Hjørring Kommune - Teknik- & Miljøområdet skal underrettes. Der skal foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.m. Er en umiddelbar indsats overfor forureningen påkrævet, vurderer kommunen, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Region Nordjylland vurderer herefter, om den fundne forurening skal kortlægges efter reglerne i jordforureningsloven. VVM Opstilling af flere end tre vindmøller eller opstilling af vindmøller højere end 80 meter kræver altid en VVM-redegørelse jf. VVM-bekendtgørelsen. Endvidere er projektet omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er derfor Lokalplan nr L12 24

25 Redegørelse en forudsætning for en realisering af det ansøgte projekt, at der udover nærværende lokalplan udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og en miljørapport, der både indeholder VVM-redegørelse og miljøvurdering. Miljørapporten lægges til grund for den endelige beslutning om områdets egnethed til vindmøllepark. Miljørapporten foreligger som et separat dokument og indeholder bl.a. et ikke-teknisk resumé, hvor rapportens indhold beskrives i almindeligt sprog. Hjørring Kommune gennemførte en forudgående debatfase for projektet fra den 29. oktober til 26. november Der blev desuden afholdt en ide- og inspirationsworkshop, hvor naboer til planområdet var inviteret. De indkomne bemærkninger fra debatfasen og workshoppen har indgået i udarbejdelse af Miljørapporten. Lov om miljøvurdering Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og vurderer, at planforslagene (lokalplan og kommuneplantillæg) er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Kommunen har allerede orienteret Naturstyrelsen og Vendsyssel Museum. Samtidig er en række organisationer og foreninger orienteret om projektet bl.a. Vendsyssel Friluftsråd, Danmarks Naturfredningsforening Hjørring samt Foreningen for By og Land Hjørring (FBL). Der er truffet aftale om miljørapportens omfang og detaljeringsniveau med disse myndigheder. Endvidere har offentlighedens bemærkninger under foroffentlighedsfasen indvirket på disponeringen og indholdet af den samlede miljørapport. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse. 8. Forsyning og tekniske anlæg Ledninger i jorden Der findes nedgravede ledninger indenfor lokalplanområdet. Ledningerne er tinglyste, og der skal i forbindelse med udstykningen og opførelse af bebyggelse tages hensyn til de afstandskrav mv., der kan være pålagt ledningerne. Der gøres opmærksom på, at der også kan være ledninger, som ikke er tinglyste. Lokalplan nr L12 25

26 Redegørelse 9. Øvrige forhold Vejadgange Nye adgange for kørende, vejtilslutninger, ændret anvendelse af benyttelse af eksisterende overkørsler m.v. kræver tilladelse fra Hjørring Kommune som vejmyndighed i henhold til vejlovgivningen. Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) Ifølge Lov om fremme af vedvarende energi (Klima-, energi- og boligministeriet 2013), skal vindmølle ejer udbyde min. 20 % af vindmølleprojektet i lokalområdet. Beboerne inden for 4,5 km fra opstillingsstedet har førsteret til 50 andele pr. voksen i husstanden. Der vil blive givet nærmere information om ordningen på et borgermøde. Et andet punkt i loven er værditabsordningen. Værditabsordningen kan søges af de naboer, som ved projektets gennemførelse forventer at få en værdiforringelse af deres ejendom. Det er energinet.dk der administrerer ordningen. Der vil blive givet nærmere information om ordningen på et borgermøde. Et tredje punkt er den grønne ordning, der giver kommunen mulighed for at søge om tilskud hos Energinet.dk til at dække omkostninger til projekter, der styrker landskabelige eller rekreative værdier eller til kulturelle og informative aktiviteter. Beløbets størrelse fastsættes ud fra størrelsen på de opsatte vindmøller, og forventes i dette projekt at udgøre minimum kroner. Landbrugspligt Arealerne, hvor vindmøllerne opstilles, er omfattet af landbrugspligt. Opstillingen af vindmøller vil ikke være til hinder for fortsat landbrugsmæssig drift inden for lokalplanområdet. Jævnfør vejledningen om reglerne i Lov om landbrugsejendomme kræves Jordbrugskommissionens tilladelse til brugs- eller lejeaftaler om opstilling af vindmøller på en landbrugsejendom, hvis møllernes grundareal er på over 25 m 2, eller aftalen gælder for et længere tidsrum end 30 år. Ophævelse af landbrugspligten ved eventuel udstykning af arealer til fundamenter, arbejdsarealer og tilkørselsveje kræver også kommissionens tilladelse. Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før NaturErhvervsstyrelsen har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal. Lokalplan nr L12 26

27 Redegørelse Ophævelse af landbrugspligt sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af udstykningen. Jordbrugskommissionen kan i forbindelse med ophævelsen stille betingelser i medfør af Landbrugsloven om tilbageskødning af arealet til en landbrugsejendom, når anvendelsen til vindmøller ophører. Trafikstyrelsen I henhold til Luftfartsloven skal vindmøller med en totalhøjde på over 100 meter anmeldes til Trafikstyrelsen, og opførelsen af møllerne må ikke påbegyndes, før der er udstedt attest om, at hindringen skønnes, ikke at være til fare for lufttrafikkens sikkerhed. Luftfartshindringer med en højde på 100 meter og op til 150 meter skal afmærkes, hvis Trafikstyrelsen kræver det. Efter de almindeligt gældende regler skal vindmøller afmærkes med lavintensivt, fast, rødt lys på minimum 10 Candela, og lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet. Lysmarkeringen skal placeres på nacellen, og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et vandret plan, hvilket kræver to lamper på hver mølle. 10. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Lokalplan nr L12 27

28 Vedtagelse Byrådets behandling af lokalplanen Vedtaget som forslag af Hjørring byråd den xxx. p.b.v. Arne Boelt / Tommy Christiansen Borgmester Kommunaldirektør Endelig vedtaget af Hjørring byråd den xxx p.b.v. Arne Boelt / Tommy Christiansen Borgmester Kommunaldirektør Lokalplan nr L12 28

29 Offentliggørelse Offentliggjort høring eller afgørelser den xx. mdr. år (dato for hvornår det er på hjemmesiden) Lokalplan nr L12 29

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Papirformat: A4 Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted MOTORVEJ HØGSTED VREJLEV KLOSTERVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Nørlevvej Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning

Læs mere

Lokalplan. Lokalplan nr. 800.8111-L02. Vindmølleområde ved Høgsted. Politisk behandling. Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24

Lokalplan. Lokalplan nr. 800.8111-L02. Vindmølleområde ved Høgsted. Politisk behandling. Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24 Politisk behandling Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24 Lokalplan Lokalplan nr. 800.8111-L02 Papirformat: A4 MOTORVE J Vindmølleområde ved Høgsted HØGSTED RVEJ TE KLOS EJLEV VR Hjørring Kommune

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L01 Vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt. Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L01 Vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt. Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx. Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt Tangetvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Ugiltvej Målforhold: 1:10000 Vejledning HVAD ER

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV 1 : 25.000 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5019 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5019 Lokalplan for et område til en vindmølle beliggende på Gersdorffslund

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Lokalplan 1200-36 Vindmøller ved Turebylille Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Turebylille Turebyholmvej Sydmotorvejen Vordingborgvej Vindmøller ved Turebylille Offentlig

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Vindmølleområde ved Gilbjergvej

Vindmølleområde ved Gilbjergvej Vindmølleområde ved Gilbjergvej Kommuneplantillæg nr. 7 Forslag Maj 2011 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere