Hindsgavl Slot. Ombygning af laden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hindsgavl Slot. Ombygning af laden"

Transkript

1 05 Murerarbejdet Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 48 Indholdsfortegnelse Dato : Side Version 2. Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Prøver Generelle specifikationer Referencer Materialer og produkter Udførelse Kontrol Relationer til andre arbejder Arbejdsmiljø Arbejdsbeskrivelse Demontage af bygningsdele Nyt tegltag Tilpasning af eksisterende sokkel Afrensning af eksisterende facade Omfugning af udv. murværk Tilpasning og opmuring af murværk udv Tilpasning af murværk indvendig Indvendig filtsning Naturstensgulv Vådrumsmembran Mørtelfuge ved indvendige døre og udvendige vinduer/døre...48

2 05 Murerarbejdet Kapitel : 2. Arbejdsbeskrivelse Side : 2 af 48 Omfang Dato : I tilfælde af modstrid mellem teksten i denne kolonne og bips Basisbeskrivelse murværk, publikation B211 er det sidstnævnte, der er gældende. Specifikationerne i kapitel 3 gælder, medmindre andet er angivet i bygningsdelsbeskrivelserne (kapitel 4) og/eller på tegningerne. bips Basisbeskrivelse murværk, publikation B211 og de dér angivne basisbeskrivelser er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: Udover denne basisbeskrivelse er følgende basisbeskrivelser gældende for arbejdet: bips Basisbeskrivelse beton, publikation B203 bips Basisbeskrivelse fuger, publikation B217 Gældende udgaver af basisbeskrivelser er angivet i byggesagsbeskrivelsen. 2. Omfang 2. Omfang 2.1. Generelt 2.1. Generelt Arbejdet omfatter de i punkt 2.2. nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegningerne. Arbejdet omfatter herudover bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten angivne ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til arbejdet Bygningsdele 2.2. Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af Jf. indholdsfortegnelse bygningsdelene Projektering 2.3. Projektering Ved projekteringen skal Arbejdsministeriets Ved projekteringen skal Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder overholdes. lov om arbejdsmiljø overholdes. Der skal leveres et fuldt dækkende projektmateriale til byggeledelsen. Materialet skal have en sådan form, at det kan indgå direkte eller kun med uvæsentlige redaktionelle ændringer i det materiale, der tilgår myndighederne. Endvidere skal materialet som tillæg til arbejdsbeskrivelsen indeholde de Arbejdet omfatter projektering af bygningsdele jf. de respektive bygningsdelsafsnit Projektmaterialet skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet skal indføres i entreprenørens KS dokumentation.

3 05 Murerarbejdet Kapitel : 2. Arbejdsbeskrivelse Side : 3 af 48 Omfang Dato : fornødne supplerende specifikationer for fremstilling og udførelse. Projektmaterialet skal forelægges for byggeledelsen så tidligt, at gennemsyn og eventuelle revisioner kan udføres, inden fremstilling påbegyndes. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Hvis kommentarer m.m. medfører ændringer i ovennævnte projektmateriale, skal en revideret udgave fremsendes Byggeplads 2.4. Byggeplads Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent- og/eller leverandøran- leverancer til byggepladsen. Generelt henvises til BSB vedr. indretning og visninger og foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og såle- BSB og få det fulde overblik over byggeplad- Nærværende entreprenør må derfor nærlæse des at projektmaterialets krav til det færdige sens leverancer. bygværk opfyldes. Herunder hører, at mursten ikke udsættes for den kondens, der kan opstå i murstenspakker ved temperaturer under 0 C. Det daglige opmuringsarbejde skal sikres mod fugt og frost, og det udførte murværk skal sikres således, at det afbinder og hærder bedst muligt. Der skal tildækkes mod vand og slam fra in situstøbte konstruktioner. Vandrette murflader skal tildækkes ved arbejdets ophør og i tilfælde af nedbør, indtil endelige afdækninger er udført Sikkerhed og sundhed 2.5. Sikkerhed og sundhed Generelt henvises til BSB vedr. byggepladsens sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Nærværende entreprenør må derfor nærlæse BSB og få det fulde overblik over byggepladsens sikkerhed og sundhed. Sikkerheds- og sundhedsplan udarbejdes efter udbud af byggepladsens sikkerhedskoordinator Omgivende miljø 2.6. Omgivende miljø Hindsgavl Slot vil i byggeperioden fortsat drive sin hotel- og konferencefaciliteter. Entreprenøren skal derfor overholde nedenstående krav: Bygningen der restaureres er fredet hvorfor beskadigelser på denne, ud over det i udbudsmaterialet angivne, ikke må finde sted uden forud indhentet tilladelse ved byggeledelsen.

4 05 Murerarbejdet Kapitel : 2. Arbejdsbeskrivelse Side : 4 af 48 Omfang Dato : Kvalitetsstyring 2.7. Kvalitetsstyring Der er total rygeforbud inde i bygningen samt langs bygningens facader. Overholdes dette ikke vil byggeledelsen forlange den pågældende fjernet fra pladsen. Arbejdstid er fra kl. 07:00 17:00 i hverdage. Arbejde ud over dette tidsrum kræver forud indhentet tilladelse ved byggeledelsen. Arbejder i weekenden må ikke finde sted uden forud indhentet tilladelse ved byggeledelsen. Der skal til en hver tid anvendes værktøj og maskiner der støjer mindst muligt. Entreprenøren skal ved kontrahering oplyse bygherren om evt. brugen af støjende maskiner eller værktøj Generelt Generelt Generelt henvises til BSB vedr. kvalitetssikring af byggearbejdet Kvalitetsdokumentation Kvalitetsdokumentation Som dokumentation for kvalitetsovervågning og Kontrolplaner skal 20 arbejdsdage efter aflevering af arbejdet afleveres i 3 eksemplarer til kontrol af arbejdets kvalitet skal der føres et arkiv, som skal indeholde dokumentation for byggeledelsen. materialekontrol, modtagekontrol, udførelseskontrol, slutkontrol samt andre i arbejdsbeskrivelsens udbudskontrolplan angivne kontroller D&V-dokumentation D&V-dokumentation Der skal føres et arkiv, hvor dokumentation for Følgende dokumentation skal leveres: materialer, CE-mærkning, prøver og andre i arbejdsbeskrivelsen og på tegningerne krævede dokumentationer samles. Arkivet skal indeholde en fortegnelse over dokumentationen. sen i 3 Dokumentationen skal afleveres til byggeledel- eksemplarer Garantierklæringer Garantierklæringer Garantierklæringer for materialer og produkter skal forelægges for byggeledelsen til gennemsyn inden levering Dokumentation af projektering Dokumentation af projektering De statiske beregninger skal som minimum indeholde: Specifikation af sikkerhed Specifikation af anvendte materialer Specifikation af laster samt de lastkombinationer og lasttilfælde, der betragtes

5 05 Murerarbejdet Kapitel : 2. Arbejdsbeskrivelse Side : 5 af 48 Omfang Dato : Relevante størrelser af reaktioner og snitkræfter Dokumentation af styrken iht. DS 412, DS 414 m.fl. Dokumentation af at foreskrevne funktionskrav, udtrykt ved spændinger og deformationer, overholdes, jf. bygningsdelsbeskrivelserne Hvis styrken dokumenteres ved beregning, skal alle krav i DS 412, DS 414 m.fl. være overholdt. Dokumenteres styrken eller udvalgte styrkemæssige forhold ved prøvning, skal dokumentation herfor, jf. DS 414, afsnit , indgå i det materiale, der fremsendes til byggeledelsen. Afviges der fra de i normer, standarder mv. angivne vejledninger, noter mv., skal dette være angivet i materialet, og afvigelserne skal være dokumenteret Arbejdets planlægning 2.8. Arbejdets planlægning Generelt Generelt Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder for hver bygningsdel jf. nærværende beskrivelsesafsnit afsnit Arbejdsdokumenter Arbejdsdokumenter Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der Arbejdsdokumenter, som skal fremsendes til udarbejdes fornødne arbejdsdokumenter i form byggeledelsens gennemsyn, vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, beregninger mv. der sikrer, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive overholdt under udførelsen. På anmodning skal arbejdsdokumenter afleveres til gennemsyn hos byggeledelsen Midlertidige påvirkninger Midlertidige påvirkninger Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt,

6 05 Murerarbejdet Kapitel : 2. Arbejdsbeskrivelse Side : 6 af 48 Omfang Dato : skal nøje gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret og uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt Prøver 2.9. Prøver Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Omfang af prøver fremgår af de enkelte bygningsdelsbeskrivelser jf. nærværende beskrivelse afsnit 4. Prøver vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra udførelsen.

7 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 7 af 48 Generelle specifikationer Dato : Generelle specifikationer 3. Generelle specifikationer 3.1. Referencer 3.1. Referencer Normer og standarder Normer og standarder Nedennævnte normer og standarder i gældende udgave og med eventuelle tillæg er gælden- DS 409:1998, DS 410:1998, DS 411:1999 osv. Normsystemet dateret 1998 og derefter, dvs. de for arbejdet med de tilføjelser og fravigelser, er gældende. som fremgår af arbejdsbeskrivelsen og/eller tegninger. De i referencerne angivne vejledninger, noter mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen og/eller på tegninger eller aftalt med byggeledelsen. Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner Dansk Standard, DS 409 Norm for last på konstruktioner Dansk Standard, DS 410 Norm for betonkonstruktioner Dansk Standard, DS 411 Norm for stålkonstruktioner Dansk Standard, DS 412 Norm for murværkskonstruktioner Dansk Standard, DS 414 Beton, materialer Dansk Standard, DS 481 Udførelse af betonkonstruktioner Dansk Standard, DS 482 Udførelse af stålkonstruktioner Dansk Standard, DS/ENV Målsætning på byggepladsen Almene regler Dansk Standard, DS 1012 Tolerancer i byggeriet Anvendelse af måltolerancer Dansk Standard, DS 1050 Tolerancer i byggeriet Præferencetal

8 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 8 af 48 Generelle specifikationer Dato : for tolerancer Dansk standard, DS 1100 Tolerancer i byggeriet Terminologi Dansk Standard, DS 1124 Cement Dansk Standard, DS/EN Bygningskalk del 1 Dansk Standard, DS/EN Forskrifter for byggesten til murværk Del 1: Teglbyggesten Dansk Standard, DS/EN Forskrifter for byggesten til murværk Del 2: Byggesten af kalksandsten Dansk Standard, DS/EN Forskrifter for byggesten til murværk Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslagsmaterialer) Dansk Standard, DS/EN Forskrifter for byggesten til murværk Del 4: Porebetonbyggesten Dansk Standard, DS/EN Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk Del 1: Bindere, murankre, bjælkesko og fastgørelsesbeslag Dansk Standard, DS/EN Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk Del 2: Overliggere Dansk Standard, DS/EN Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk Del 3: Liggefugearmering af stålnet Dansk Standard, DS/EN Beskrivelse af mørtel til murværk Del 1: Pudsmørtel med uorganiske bindemidler Dansk Standard, DS/EN Beskrivelse af mørtel til murværk Del 2: Muremørtel Dansk Standard, DS/EN 998-2

9 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 9 af 48 Generelle specifikationer Dato : Lette tilslag Del 1: Lette tilslag til beton, mørtel og injektionsmørtel Dansk Standard, DS/EN Tilslag til mørtel Dansk Standard, DS/EN Termisk isolering i byggeriet Produkter Fabriksfremstillede produkter af mineraluld (MW) Specifikation Dansk Standard, DS/EN Termisk isolering i byggeriet Produkter Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyrenskum (EPS) Specifikationer Dansk Standard, DS/EN Murcement Bearbejdelighed (kohæsion) Dansk Standard, DS/CEN/CR Anvisninger Anvisninger Hvor specifikke afsnit i nedennævnte anvisninger, rapporter m.m. i gældende udgave og med eventuelle tillæg sammen med projektmaterialets specifikationer er gjort gældende for arbejdet, skal de angivne anbefalinger, anvisninger, procedurer, råd mv. betragtes som krav. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø Murerhåndbogen MURO, Forlaget Tegl Vejledning, Fugtspærre i murværk MURO, Forlaget Tegl Vejledning, Isolering i hulmure MURO, Forlaget Tegl Vejledning, Håndtering og montage af teglelementer MURO, Forlaget Tegl Overfladebehandling af murværk MURO, Forlaget Tegl, Tegl 18 Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder Tegl 3, Murmål, Murerfagets Oplysningsråd Murerfagets byggeblade nr. 20, Afsyring af murværk, maj 1979 Murerfagets byggeblade nr. 29, Fugning af murværk, maj 1986 Murerfagets byggeblade nr. 35, Kontrol af mursten og mørtel, februar 1989 SBI-anvisning nr. 156, Skalmure ved udvendig efterisolering, 1988 SBI-anvisning nr. 157, Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure, 1989 SBI-anvisning nr. 172, Bygningers lydisolering, Nyere bygninger, 1992 SBI-anvisning nr. 178, Bygningers fugtisolering, 1993 SBI-rapport nr. 291, Dilatationsfuger i ydervægge af tegl, 1998 SBI-rapport nr. 223, Murværk, materialer og egenskaber, 1992 Byg og Bo anvisning nr. 200, Vådrum, 2001.

10 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 10 af 48 Generelle specifikationer Dato : Vejledning i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO, Forlaget Tegl Vejledning om radon og nybyggeri Bygge- og Boligstyrelsen Vejledning i vintermuring MURO, Forlaget Tegl Vejledning om vinterbyggeri Bygge- og Boligstyrelsen GSO Gulvfakta, udgivet af Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, september Maxit håndbog Øvrige normer, standardblade, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave Materialer og produkter 3.2. Materialer og produkter Generelt Generelt Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen for gennemsyn. I projektmaterialet kan materialer og produkter være foreskrevet ved bestemte fabrikater. Der kan anvendes andre fabrikater, hvis disse er ligestillet med de foreskrevne. Dokumentation for, at fabrikater er ligestillet, skal forelægges byggeledelsen. Alle materialer og produkter skal være fejlfri og ikke tidligere anvendt. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Mursten Mørtel Dokumentation for, at fabrikater er ligestillet, skal forelægges byggeledelsen så betids at materialet kan leveres som udbudt Fugtspærre Fugtspærre Som fugtspærre i konstruktioner uden vandtryk Type: Fugtspærre skal være asfaltimprægneret anvendes asfaltpap med en minimumsvægt på pap som Icopal PF Murpap. 2,0 kg/m² med tilhørende bitumenklæber Mursten Mursten Mursten skal være CE-mærkede. Stentype: Stenformat: 55 x 108 x 228 mm Mursten skal leveres tørre. Anvendelsesområde: Alt indvendigt murværk Overflade: Pudset og filtset jf. bygningsdelsbeskrivelsen. Mursten skal ikke være CE-mærkede Blokke Blokke Blokke skal være CE-mærkede. Blokke skal ikke være CE-mærkede. Blokke skal leveres tørre.

11 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 11 af 48 Generelle specifikationer Dato : Mørtel Mørtel Generelt Generelt Fabriksfremstillet mørtel til opmuring og overfladebehandling skal være CE-mærket. Mørtel skal blandes effektivt, så ensartet fordeling af delmaterialerne sikres. Hvis blandespecifikationer ikke forefindes, må blandetiden for alt andet end kalkmørtel maksimalt være 15 minutter. Mørtel skal være færdig, når den tømmes ud af blandemaskinen, og mørtelblandingen skal anvendes inden for den foreskrevne åbningstid. Mørtel, der ikke anvendes inden for den foreskrevne åbningstid, skal kasseres Receptmørtel Receptmørtel Bindemidler og tilslagsmaterialer Hydratkalk: Type: Der anvendes overalt mørteltype kalkmørtel som Struer mørtel. Vådmørtel. Hydratkalk skal være CE-mærket. Kornstørrelse 0-4 mm. Der skal anvendes hydratkalk, der er egnet til mørtel, og den må ikke indeholde læskningsdygtige partikler. Cement: Cement skal være CE-mærket. Cement skal være egnet til mørtel. Grus og sand: Grus og sand skal være rent, frit for muld, organiske bestanddele, salte og ler i mængder, der er skadelige for kalken, eller som kan nedsætte mørtlens styrke og bestandighed. Tilsætningsstoffer Tilsætningsstoffer skal være egnet til mørtel, og må kun anvendes i receptmørtel, hvis de er en del af den angivne recept og med fornøden dokumentation i henhold til DS 414. Vand Der skal anvendes vandværksvand uden skadelige urenheder. Til fremstilling af varm mørtel til opmuring i vinterperioden, anvendes varmt vand. Vandvarmer opstilles i forbindelse med vintermuring samt skal være til eltilslutning. Opstilling, leje og vedligeholdelse samt fjernelse skal være indeholdt i tilbudet.

12 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 12 af 48 Generelle specifikationer Dato : Funktionsmørtel Funktionsmørtel Funktionsmørtel skal være CE-mærket. Tilsætningsstoffer i funktionsmørtel må ikke tilsættes på byggepladsen Isoleringsmaterialer Isoleringsmaterialer Isoleringsmaterialer skal være CE-mærkede. Se bygningsdelsbeskrivelsen I muråbninger skal kuldebroisoleringens tykkelse være minimum 30 mm Bindere Bindere Trådbindere skal være CE-mærkede Bjælker Bjælker Tegloverliggere/-bjælker Tegloverliggere/-bjælker Tegloverliggere skal være CE-mærkede. For tegloverliggere, hvor stenene skal være synlige, skal der anvendes samme type sten som i det øvrige murværk Betonbjælker Betonbjælker Seriefremstillede betonbjælker skal være CEmærkede Letbetonbjælker Letbetonbjælker Letbetonbjælker skal være CE-mærkede Stålprofiler og vederlagsplader Stålprofiler og vederlagsplader Seriefremstillede stålprofiler skal være CEmærkede. Stål skal være materialegruppe I iht. DS 412, Norm for stålkonstruktioner. Type: IPE Dimension: 120 Korrosionsklasse: 3 Anvendelsesområde: Inde Seriefremstillede stålprofiler skal ikke være CEmærkede Bolte og beslag Bolte og beslag Stål skal være minimum materialegruppe I iht. Bolte og seriefremstillede beslag skal ikke være DS 412, Norm for stålkonstruktioner. CE-mærkede. Bolte og seriefremstillede beslag skal være CEmærkede Murankre Murankre Seriefremstillede murankre skal være CEmærkede.

13 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 13 af 48 Generelle specifikationer Dato : Hjørnebeskyttere Hjørnebeskyttere Hjørnebeskyttere fastgøres bindig de respektive overflader, og skjules under pudslaget på nær selve hjørnekanterne Sålbænke Sålbænke Præfabrikerede sålbænke skal være CEmærkede. Præfabrikerede sålbænke skal være produceret med et fremspring på minimum 30 mm. Præfabrikerede sålbænke skal ikke være CEmærkede Løskanter Løskanter Præfabrikerede løskanter skal være CEmærkede. Præfabrikerede løskanter skal ikke være CEmærkede Indmuringskomponenter Indmuringskomponenter Dilatationsfuger Dilatationsfuger Afsyring Afsyring Syre skal leveres til byggepladsen i den rigtige Alt murværk må ikke afsyres men opmures med fortynding. Der må ikke blandes syre på byggepladsen, og der må ikke forefindes anden syre med rent vand. en sådan kvalitet at overflader kan rengøres på byggepladsen end den foreskrevne. Såvel producent af syre som murstens- og mørtelleverandørens anvisninger skal følges Rensevæsker Rensevæsker Rensevæske skal være uden indhold af klorider. Der må ikke anvendes rensevæsker Overfladebehandling Overfladebehandling Vandskuring Vandskuring Kornstørrelse: Maksimalt 1 mm Der udføres ikke vandskuring Filtsning Filtsning Kornstørrelse: Maksimalt 1 mm Jf. bygningsdelsbeskrivelsen Sækkeskuring Sækkeskuring Kornstørrelse: Maksimalt 1 mm Der udføres ikke sækkeskuring Berapning Berapning Der udføres ikke berapning

14 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 14 af 48 Generelle specifikationer Dato : Tyndpuds Tyndpuds Se pos Puds Puds Udkast Udkast Kornstørrelse: 0-4 mm Mørteltype: Som NHL 3,5 fra St.Astier/NHL kalk Danmark ApS. Kornstørrelse 0-4 mm Grovpuds Slutpuds Finpuds Grovpuds Mørteltype som: NHL 3,5 fra St.Astier/NHL kalk Danmark ApS. Kornstørrelse 0-4 mm. Slutpuds Mørteltype som: NHL 3,5 fra St.Astier/NHL kalk Danmark ApS. Kornstørrelse 0-1 mm. Finpuds Udføres ikke Kalkning Kalkning Der udføres ikke kalkning 3.3. Udførelse 3.3. Udførelse Generelt Generelt Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges Mål og tolerancer Mål og tolerancer Målmarkeringer skal udføres således, at disse, Hovedmodul +/-5 mm når de fjernes, ikke giver anledning til nogen Øvrige planmål +/-5 mm form for beskadigelse af bygningsdele eller Højdemål +5/-0mm pr. 2,5 m forringelse af synlige overflader. Målmarkeringerne skal være fjernet ved arbejdets afslutning. Tolerancer for pladsstøbt beton og betonelementmontage er beskrevet under betonarbejdet og betonelementarbejdet. Ovenstående krav supplerer kravene i DS 414. Der må ikke forekomme fejlophobninger Gennemføringer og påmonteringer Gennemføringer og påmonteringer Fugtspærre, generelt Fugtspærre, generelt Fugtspærre af banevarer må ikke indmures i de skifter, der indgår i teglbjælker.

15 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 15 af 48 Generelle specifikationer Dato : Mørtelspild på fugtspærre må ikke forekomme Hulmur Hulmur Skalmur Skalmur Opmuring med mursten Opmuring med mursten Generelt Generelt Der skal opmures med fyldte fuger. Kontrolklassen: Murerarbejdet udføres under normal kontrol. I blankt murværk må der ikke forekomme sten med afslåede kanter/skår, ligesom mursten Miljøklasse: Murede konstruktioner med gennemgående revner ikke må indmures. udføres som moderat Eventuelle krumme sten skal vendes konveks, miljøklasse. dvs. med den hule side nedad. Blankt murværk skal holdes rent under opmuring. Skiftegangen skal være 15 skifter pr. m. Vinterforanstaltninger: Generelt: I perioden fra 1. oktober til 30. april skal der træffes de fornødne forholdsregler jf. nedenstående. Vedrørende almindelige og særlige foranstaltninger henvises til Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 728 af 5. september 1995 Bekendtgørelse om byggeri i vinterperiode. Desforuden henvises til Byggestyrelsens vejledning om vinterbyggeri, oktober Udgifter til vejrlighedsforanstaltninger skal være indeholdt i tilbudet i henhold til tilbudslisterne med fastlagte mængder. Entreprenøren prissætter mængden og totalsummen indgår i konkurrencegrundlaget. Afregning af udvidede vinterforanstaltninger finder sted efter faktisk forbrug og efter de af entreprenøren tilbudte enhedspriser. For mængder, som overstiger tilbudslisten, forbeholder bygherren sig at anvende anden afregningsform end enhedspriserne. For ydelser, som ikke er fastlagt i tilbudslisten træffes aftale om afregningsform forinden arbejdet iværksættes. Entreprenøren er pligtig til at udføre dagrapportseddel for vinterforanstaltninger der udføres. Hver uge opgøres udgifterne til vinterforanstaltninger. Udvidede vinterforanstaltninger skal aftales med byggeledelsen inden foranstaltningen igangsættes.

16 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 16 af 48 Generelle specifikationer Dato : Mursten skal være tørre ved anvendelsen og opbevares i perioden fra 1. oktober til 30. april i opvarmet materialeskur. Når lufttemperaturen er mellem 5 C og -5 C skal der anvendes varm mørtel. I tilbudet skal der være indregnet, at der anvendes varm mørtel (temperatur i baljen skal være mellem C. blandevand må max være 60 C) Der skal regnes med, at der kun må blandes mørtel i sådanne kvanta, at det kan forbruges inden for en time eller Bygherren betaler evt. strømforbrug til opvarmning af blandevand samt opvarmning af skur. Såfremt opmuring skal udføres under -5 C, aftales det med byggeledelsen, hvilke særlige foranstaltninger der skal træffes ud over ovenstående Hulmur Hulmur Hvor der foretages indmuring af elrør, skal dette Se bygningsdelsbeskrivelsen ske på den varme side af hulmursisoleringen Skalmur Skalmur Ved let bagvæg af organiske materialer skal Se bygningsdelsbeskrivelsen hulrummet til udluftning mellem skalmur og vindtæt afdækning i den lette bagvæg være minimum 60 mm Indervægge Indervægge Se bygningsdelsbeskrivelsen Blokke Blokke Generelt Generelt I blankt murværk må der ikke forekomme blokke med afslåede kanter/skår, ligesom blokke Se bygningsdelsbeskrivelsen med gennemgående revner ikke må indmures. Blankt murværk skal holdes rent under opmuring Hulmur Hulmur Hvor der foretages indmuring af elrør, skal dette Se bygningsdelsbeskrivelsen ske på den varme side af hulmursisoleringen Skalmur Skalmur Ved let bagvæg af organiske materialer skal Se bygningsdelsbeskrivelsen hulrummet til udluftning mellem skalmur og vindtæt afdækning i den lette bagvæg være minimum 60 mm.

17 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 17 af 48 Generelle specifikationer Dato : Indervægge Indervægge Se bygningsdelsbeskrivelsen Fuge Fuge For opmuring og fugning i én arbejdsgang gælder, at under fugningen bearbejdes og kompri- udkradsning for efterfølgende fugening. Alt udvendigt murværk udføres ved meres mørtlen, mens denne endnu er plastisk. For udkradsning og efterfugning gælder, at udkradsninger skal være fuldkantet. Før fugning skal murfladen være fri for støv og mørtelrester, og murstenenes flader renses grundigt for tilbagesiddende mørtelrester. Løst støv mv. fejes ud eller fjernes med trykluft. Eventuelle huller i fugen skal fyldes. Murværket forvandes om nødvendigt, så det ikke er stærkt sugende, således at bedst mulig vedhæftning sikres. Fugning foretages med samme type mørtel som ved opmuringen. Ved udvendigt rulskifte skal topfuger udføres med fald Isolering Isolering Generelt Generelt Der må ikke findes spildmørtel i isoleringslaget, og mørtelpølser på bagmuren skal fjernes inden isoleringen monteres. Samlingerne skal være tætte Hulmur Hulmur Varmeisoleringen i hulmuren og ved kuldebroer i muråbninger skal lægges i, mens der mures op. Isoleringen skal placeres op mod bagvæg inden opmuringen. Isoleringsformatet skal følge skiftegangen. Alt indvendigt murværk udføres som trykket og skrabet murværk Skalmur mod tung bagvæg Skalmur mod tung bagvæg Varmeisoleringen skal opsættes på bagvæggen og fastholdes til trådbinderne. Isoleringen skal opsættes inden opmuring Skalmur mod let bagvæg Skalmur mod let bagvæg Varmeisoleringen ved kuldebroer i muråbninger skal lægges i, mens der mures op.

18 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 18 af 48 Generelle specifikationer Dato : Bindere Bindere Generelt Generelt Hulmur Hulmur Der skal være minimum 4 bindere pr. m². Se bygningsdelsbeskrivelsen Binderne skal monteres, så de ikke leder vand fra formur til bagmur Skalmur Skalmur Trådbindere skal fastgøres i bagvæg i antal og Se bygningsdelsbeskrivelsen udførelse som angivet i bygningsdelsbeskrivelser/på tegningerne. Der skal altid være mindst 2 bindere pr. m² væg, og der må ikke være større afstand mellem binderrækkerne end 3 m. Trådbindere skal monteres, så de ikke leder vand fra formur til bagvæg Tegloverliggere/-bjælker Tegloverliggere/-bjælker Tegloverliggere med ét skifte skal under opmuringen understøttes mindst pr. 600 mm. Se bygningsdelsbeskrivelsen Tegloverliggere med to eller flere skifter skal under opmuringen understøttes minimum pr mm. Understøtninger må først fjernes, når mørtlen i teglbjælken har opnået tilstrækkelig styrke til at modstå de belastninger, bjælken udsættes for. I de skifter, der indgår i teglbjælken, skal alle fuger være 100 % fyldte. Håndtering af tegloverliggere skal ske i overensstemmelse med retningslinierne i: Vejledning, Håndtering og montage af teglelementer MURO, Forlaget Tegl Betonbjælker Betonbjælker Der skal anvendes glidelag mod murværk. Udføres ikke Stålprofiler og vederlagsplader Stålprofiler og vederlagsplader Stålprofiler Vederlagsplader

19 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 19 af 48 Generelle specifikationer Dato : Bolte og beslag Bolte og beslag Ved indmuring og efterfølgende afsyring skal de indmurede dele afdækkes effektivt Murankre Murankre Ved indmuring og efterfølgende afsyring skal de indmurede dele afdækkes effektivt Fastgørelse og pudsning af hjørnebeskyttere Hjørnebeskyttere fastgøres til mur og udsættes med mørtel Fastgørelse og pudsning af hjørnebeskyttere Sålbænke Sålbænke Generelt Generelt Sålbænke skal udføres med fald, 30 mm fremspring og med vandnæse samt føres ind i murværket ved falsene Sålbænke, rulskifte Sålbænke, rulskifte Fuger skal være 100 % fyldte Sålbænke af beton, skifer mv Sålbænke af beton, skifer mv. Præfabrikerede sålbænke af beton indmures i forbindelse med opmuringen på et glidelag. Der skal etableres dilatationsfuger ved sålbænkes ender Løskanter Løskanter Løskanter skal udføres med 30 mm fremspring Indmuringskomponenter Indmuringskomponenter Dilatationsfuger Dilatationsfuger Afsyring Afsyring Hvis der afsyres, skal Vejledning om afsyring, Intet murværk må afsyres. Opmuringen skal MURO følges. være af en sådan kvalitet at rengøring kan foretages med vand og kost Rensevæske Rensevæske

20 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 20 af 48 Generelle specifikationer Dato : Overfladebehandling Overfladebehandling Generelt Generelt Overfladebehandling af murværk udføres som beskrevet i Tegl 18, MURO Murerfagets Oplysningsråd Vandskuring Vandskuring Udføres ikke Filtsning Filtsning Se bygningsdelsbeskrivelsen Sækkeskuring Sækkeskuring Udføres ikke Berapning Berapning Udføres ikke Tyndpudsning Tyndpudsning Se bygningsdelsbeskrivelsen Pudsning Pudsning Udkast Udkast Grovpudsning Slutpudsning Finpudsning Grovpudsning Se bygningsdelsbeskrivelsen Slutpudsning Se bygningsdelsbeskrivelsen Finpudsning Se bygningsdelsbeskrivelsen Kalkning Kalkning Udføres ikke 3.4. Kontrol 3.4. Kontrol Generelt Generelt Der skal udarbejdes kontrolplaner, som beskriver arten og omfanget af den kontrol, som ag- herfra dog undtaget projekteringskontrol. Krav til kontrol fremgår af udbudskontrolplanen, tes udført og dokumenteret. Kontrolplanerne skal som minimum omfatte punkterne i udbudskontrolplanen. Justeringer i art og omfang af kontrollen foranlediget af projektgennemgangen skal indarbejdes i kontrolplanerne.

21 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 21 af 48 Generelle specifikationer Dato : Projekteringskontrol Projekteringskontrol Projektdokumenter skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen Materialekontrol Materialekontrol Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er fyldestgørende Modtagekontrol Modtagekontrol Hvis der ikke har været udført materialekontrol, kontrolleres materialer og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i Materialekontrol. Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til Materialekontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den foreliggende dokumentation Udførelseskontrol Udførelseskontrol Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene kontrolleres ved måling. Viser målingen at udfaldskravene ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen Slutkontrol Slutkontrol Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført Udbudskontrolplan Udbudskontrolplan

22 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 22 af 48 Generelle specifikationer Dato : Udbudskontrolplan Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation 1. Materialekontrol 1.1 Alle materialer Visuelt 100 % inden indbygning Bygningsdelsbeskrivelse samt tilsynets godkendelse Følgesedler samt entreprenørens KS materiale. 2. Modtagekontrol 2.1 Alle materialer Visuelt / måle 100 % Ved modtagelse Nærværende beskrivelse. Normer og standarder Følgesedler samt entreprenørens KS materiale. 3. Udførelseskontrol 3.1 Tilpasning af eksist. granitsokkel Prøve på tilpasning Visuelt / måle 1 stk. Ved opstart Bygningsdelsbeskrivelse KS rapport og foto Tilpasningens fald udefter Måle / visuelt pr. 20 lbm Løbende Bygningsdelsbeskrivelse KS rapport 3.2 Afrensning af eksisterende facade Generel afrensning Visuelt 100 % Ved opstart / løbende Bygningsdelsbeskrivelse. Tilsynets godkendelse KS rapport 3.3 Omfugning af udv. murværk.

23 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 23 af 48 Generelle specifikationer Dato : Udbudskontrolplan Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation Prøve Visuelt / måle 1 stk. Ved opstart Bygningsdelsbeskrivelse. KS rapport og foto. Tilsynets godkendelse Udkradsning af eksisterende Måle 20 % Løbende Bygningsdelsbeskrivel- KS rapport og foto. fuger se Afrensning af udkradset Visuelt 20 % Løbende Bygningsdelsbeskrivel- KS rapport og foto. fuger se Omfugning Visuelt 20 % Løbende Bygningsdelsbeskrivelse. KS rapport 3.4 Tilpasning af murværk udv Prøve Visuelt / måle 1 stk. Ved opstart Bygningsdelsbeskrivelse. KS rapport og foto. Tilsynets godkendelse 3.5. Mønstermurværk Prøve Visuelt / måle 1 stk. Ved opstart Bygningsdelsbeskrivelse. KS rapport og foto. Tilsynets godkendelse Forankring af nederste Visuelt / udtrækning 100 % Ved opstart / Bygningsdelsbeskrivel- KS rapport og foto. stander med dorn løbende se Opmuring Visuelt 50 % Ved opstart / Bygningsdelsbeskrivelse. KS rapport løbende 3.6 Tilpasning af murværk indvendig Prøveudskæring Visuelt / måle 2 stk. Inden opstart Bygningsdelsbeskrivelse. KS rapport og foto. Tilsynets godkendelse

24 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 24 af 48 Generelle specifikationer Dato : Udbudskontrolplan Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation Geometri af udskårne måle 100 % Løbende Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport huller / tegningsmateria- let Færdig pudset flader visuelt 100 % Løbende Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport og foto / tegningsmateria- let. 3.7 Indvendigt murværk Prøveopmuring Visuelt / måle 1 stk. Inden opstart Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport og foto / tegningsmateria- let Radonsikring Visuelt 100 % Løbende Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport og foto / tegningsmateria- let Fugtspærre Visuelt 100 % Løbende Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport og foto / tegningsmateria- let Opmuring Visuelt / måle 25 % Løbende Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport og foto / tegningsmateria- let Isolering Visuelt 25 % Løbende Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport og foto / tegningsmateria- let Murbindere Visuelt 25 % Løbende Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport og foto / tegningsmateria- let. 3.8 Badekabine, elementer

25 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 25 af 48 Generelle specifikationer Dato : Udbudskontrolplan Udskæring for dør Måle 100 % Ved opstart / løbende Udskæring for ventilationsrør Måle 100 % Ved opstart / løbende Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation Afsætning i rummet Måle 100 % Ved opstart / løbende Bygningsdelsbeskrivelsen / tegningsmateria- KS rapport let / tilsynets godkendelse. Bygningsdelsbeskrivelsen / tegningsmaterialet / tilsynets godkendelse. Bygningsdelsbeskrivelsen / tegningsmaterialet / tilsynets godkendelse. KS rapport KS rapport 3.9 Indvendig filtsning Prøve visuelt 1 stk. Inden opstart Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport / foto / tegningsmateria- let / tilsynets godkendelse Afsætning Måle 100 % Inden opstart Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport / tegningsmateria- let / tilsynets godkendelse Underlagets beskaffenhesen Visuelt 100 % Løbende Bygningsdelsbeskrivel- KS rapport Filtsning Visuelt 100 % Løbende Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport / tegningsmateria- let 3.10 Indvendig puds

26 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 26 af 48 Generelle specifikationer Dato : Udbudskontrolplan Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation Prøve visuelt 1 stk. Inden opstart Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport / foto / tegningsmateria- let / tilsynets godkendelse Afsætning Måle 100 % Inden opstart Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport / tegningsmateria- let / tilsynets godkendelse Underlagets beskaffenhesen Visuelt 100 % Løbende Bygningsdelsbeskrivel- KS rapport Puds Visuelt 100 % Løbende Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport 3.12 Slidlag Afsætning Måle 100 % Ved opstart / løbende Bygningsdelsbeskrivelsen / tegningsmateria- KS rapport / foto let Svumning visuelt 25 % Ved opstart / løbende Slidlag, færdig overflade Måle 100 % i badekabiner Ved opstart / 25 % i øvrige rum løbende 3.13 Naturstensgulve Afsætning Måle 100 % Ved opstart / løbende Bygningsdelsbeskrivelsen / tegningsmaterialet Bygningsdelsbeskrivelsen / tegningsmaterialet Bygningsdelsbeskrivelsen / tegningsmaterialet / tilsynets godkendelse KS rapport / foto KS rapport / foto KS rapport

27 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 27 af 48 Generelle specifikationer Dato : Udbudskontrolplan Fugning visuelt 25 % Ved opstart / løbende Elastiske fuger visuelt 25 % Ved opstart / løbende Udlægning Måle / visuelt 100 % Ved opstart / løbende Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation Prøve Visuelt 1 stk. Inden opstart Bygningsdelsbeskrivelsen KS rapport / foto / tegningsmateria- let / tilsynets godkendelse Udlægning af natursten Måle 25 % Ved opstart / løbende Bygningsdelsbeskrivelsen / tegningsmateria- KS rapport let Bygningsdelsbeskrivelsen / tegningsmaterialet Bygningsdelsbeskrivelsen / tegningsmaterialet KS rapport KS rapport 3.14 Vådrumsmembran Afsætning Måle 100 % Inden udlægning Bygningsdelsbeskrivelsen / tegningsmateria- KS rapport let / tilsynets godkendelse Leverandørens anvisninger / Bygningsdels- KS rapport / foto. beskrivelsen

28 05 Murerarbejdet Kapitel : 3. Arbejdsbeskrivelse Side : 28 af 48 Generelle specifikationer Dato : Rev. : 3.5. Relationer til andre arbejder 3.5. Relationer til andre arbejder Generelt Generelt Inden arbejdet påbegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede Koordinering Koordinering Andre entreprenører skal, hvor det er foreskrevet, kunne udføre deres arbejder som angivet. El-entreprisen Der skal koordineres med følgende arbejder: Det påhviler nærværende entreprenør, at holde VVS-entreprisen byggeledelsen løbende underrettet om de aktuelle forhold, således at andre entreprenører i Tømrerentreprisen herunder elevatoren- Ventilationsentreprisen god tid kan adviseres. treprisen Trappeentreprisen 3.6. Arbejdsmiljø 3.6. Arbejdsmiljø Hovedentreprenør har koordineringspligten.

29 05 Murerarbejdet Kapitel : 4. Arbejdsbeskrivelse Side : 29 af 48 Bygningsdelsbeskrivelse Dato : Arbejdsbeskrivelse 4.1 Demontage af bygningsdele Omfang og lokalisering Følgende bygningsdele demonteres af nærværende entreprenør: - Samtlige ruder i facader. - samtlige porte og dørpartier - Alle nedløb. - Eksisterende tagsten inkl. rygning lagt i mørtel. - Skilte/el.lign. på facaden, der medregnes 5 stk. - Demontering af eksisterende tagsten. Tegningshenvisning Arkitekt tegning: Eksisterende stueplan Eksisterende 1. sals plan Eksisterende snit Eksisterende facade Projektering Der skal ikke udføres projektering under nærværende bygningsdel. Tilstødende bygningsdele - tag - terræn - døråbninger - murværk Udførelse Nedenstående elementer må ved selvsyn registreres på stedet hvis der er tvivl om omfanget og montagemetoder m.v. Udgifter der kan henledes på manglende registrering på stedet vil ikke blive honoreret og er bygherren uvedkommende. Vinduer: Samtlige ruder demonteres nænsomt og bortskaffes Sålbænke: Eksisterende sålbænke skal genbruges. Porte og dørpartier: Alle porte og dørpartier registreres inden de derefter demonteres nænsomt og sættes i depot for senere genmontage af anden entreprise. Placering af elementerne aftales med byggeledelsen. Nedløb: Nedløb demonteres og bortskaffes fra byggepladsen. Nedløbene må ikke smides i affaldscontainer men straks bortskaffes efter demontagen. Nærværende entreprenør sørger for, at der straks efter etableres nedløbssok fra tagrenden til ek-

30 05 Murerarbejdet Kapitel : 4. Arbejdsbeskrivelse Side : 30 af 48 Bygningsdelsbeskrivelse Dato : sisterende afløb. Skilte: Skilte demonteres og sættes i depot for senere genmontage af nærværende entreprenør. Mekanisk ventilation: Mekaniske ventilations gennemføringer i ydervægge demonteres og bortskaffes fra byggepladsen. Må ikke smides i affaldscontainer. Eksisterende tagbeklædning: Nærværende entreprenør nedtager eksisterende tagbeklædning af vingetegl. Det anbefales at entreprenøren besigtiger bygningen for at få den fulde forståelse for nedbrydningens omfang. Udgifter der kan henledes til manglende besigtigelse er bygherren uvedkommende. Nærværende entreprenør skal i sit tilbud have bortskaffelse af samtlige teglsten, tagbindere og skum. Det nedbrudte materialer skal fjernes fra byggepladsen løbende i takt med nedtagningen. Spær, lægter skal afrenses for understrygningsmaterialet, skum. Således dette ikke er til gene for tømrerentreprisen. Ovenstående nedbrydning skal udføres i 20 etaper og koordineres med tømrerentreprisen således der ikke er mere tag åben end en presenning kan dække. Nærværende entreprise koordinerer dette med tømrerentreprisen.

31 05 Murerarbejdet Kapitel : 4. Arbejdsbeskrivelse Side : 31 af 48 Bygningsdelsbeskrivelse Dato : Nyt tegltag Omfang og lokalisering Der leveres og monteres: - Nyt tegltag til hele ladens længde. - Nye tagsten (reparationer) ved demonteret overlys og taghætte fra kostalden. Se Ny rygning inkl. lægning i mørtel mellem eksisterende taghætte og lade. Se Alle tilskæringer skal være indeholdt i tilbudet. Tegningshenvisning Arkitekt tegning: Plantegning Snittegning 1-301, 1-302, 1,303, og Facade 1-401, Detailmappe Projektering Der skal ikke udføres projektering under nærværende bygningsdel. Tilstødende bygningsdele - Tagkonstruktion. - Eksisterende murværk. Materialer og produkter Belægning. Som tagsten anvendes: Leverandør: Monier (Dantegl) Type: Håndstrøgen, Natur rød til JP binder Udluftningssten (specialsten): Som tagsten anvendes: Leverandør: Dantegl Type: Håndstrøgen, Natur rød til JP binder med vandret tudsten med løftet vandgang. Placering og omfang iht. facadetegning Rygning Håndstrøgen Natur til imuring / lægning i mørtel. Fuglegitter. Ventileret fuglegitter Mørtel. Rygninger og grater lægges i mørtel. NHL 3,5 fra St.Astier/NHL kalk Danmark ApS. Kornstørrelse 0-4 mm Binder JP Binder.

32 05 Murerarbejdet Kapitel : 4. Arbejdsbeskrivelse Side : 32 af 48 Bygningsdelsbeskrivelse Dato : Udførelse Tegltaget oplægges iht. Tegl 36:2005 udgivet af forlaget Tegl samt leverandørens anvisninger. Tudsten type BT skal placeres på tagfladen jf. tilsynets anvisninger. Vedr. tilslutning til eksisterende murværk skal der påregnes koordinering mellem blikkenslager, tømrer og nærværende entreprenør. Undertag skal være ført op bag diverse inddækninger langs murværk og være fastklemt hertil. Nærværende entreprenør kontrollerer at forudgående arbejdet er udført og er tæt inden tagbelægningen påbegyndes. Registreres fejl eller tvivl om konstruktionens tæthed kontaktes bygherrens byggeledelse. Rygninger lægges i mørtel jf. Tegl 36. Overflader Overfladen skal fremstå ensartet lagt efter snor. Prøver Der fremsendes materialeprøve på tagsten til godkendelse inden materialet bestilles. Bygherrens tilsyn skal have min. 5 arb. dg. til godkendelse. Der skal udføres prøvelægning af 30m2 inden opstart. Kontrol Der udføres kontrol og kvalitetssikring som følgende. Prøvelægning 30 m2. Ved opstart Godkendes af tilsynet. Lægning 20 % Ved opstart / løbende Tilsynsrapport. Bindere 50 % Ved opstart / løbendetilsynsrapport/foto Tilskæringer Rygning prøve Ved opstart Godkendes af tilsynet Arbejdsmiljø Der skal anvendes de fornødne arbejdsredskaber til sikring af godt arbejdsmiljø.

33 05 Murerarbejdet Kapitel : 4. Arbejdsbeskrivelse Side : 33 af 48 Bygningsdelsbeskrivelse Dato : Tilpasning af eksisterende sokkel Omfang og lokalisering Udv. granitsokkel tilpasses med fald udefter langs modullinie T, S, 10 og 25. Der medregnes i alt 140 lbm granitsokkel for tilpasning. Der vil på stedet blive opmålt det nødvendige antal lbm for tilpasning og entreprenøren vil blive honoreret for det faktiske antal lbm. Minimums tilpasning er 20 lbm og maks. er 140 lbm. Tegningshenvisning Arkitekt tegning: Plantegning Snittegning 1-301, 1-302, 1,303, og Facade 1-401, Detailmappe Projektering Der skal ikke udføres projektering under nærværende bygningsdel. Tilstødende bygningsdele - Overliggende murværk - terræn - døråbninger Materialer og produkter Eksisterende sokkel er udført i granit og har bagfald mod murværket hvilket medfører frostsprængninger af ovenliggende murværk. Udførelse Arbejdet skal udføres af et anerkendt granitfirma der har erfaring i bearbejdning af granit. Eksisterende granitsokkel er ca mm udragende fra eksisterende murværk og er opsat som blokke i en længde af ca. 80 cm. Overflader Overfladen skal fremstå ensartet hugget og med fald udefter, min. 5 mm fald. Prøver Der skal udføres prøve til godkendelse af tilsynet inden arbejdet påbegyndes. Prøven vil fremstå som reference for det resterende arbejde.

34 05 Murerarbejdet Kapitel : 4. Arbejdsbeskrivelse Side : 34 af 48 Bygningsdelsbeskrivelse Dato : Afrensning af eksisterende facade Omfang og lokalisering Der skal være i tilbuddet indeholdt facade langs modul S skal afrenses. Ligeledes medregnes afrensning af ca. 12 m² facade ved modul 10 og 25. Ovenstående elementer må ved selvsyn registreres på stedet hvis der er tvivl om omfanget. Tegningshenvisning Arkitekttegninger: Eksisterende stueplan Eksisterende facader Projektering Der skal ikke udføres projektering under nærværende bygningsdel. Tilstødende bygningsdele Tagkonstruktion Dobbeltfløjet port Granitsokkel/Terræn Udførelse Afrensningen foretages ved vandsivning. Ved vandsivning lader man vand løbe ned ad facaden i et længere stykke tid. Med jævne mellemrum afbørster man stenene med en hård børste. Der skal påregnes mange gange afbørstninger. Nærværende entreprenør sørger for, at vandet bliver ledt ned i kloaksystemet ved hjælp af pumpe eller lignende.: Eksisterende port skal dækkes af eller helt demonteres når arbejdet udføres for, at denne ikke beskadiges. Overflader Efter endt vandsivning skal eksisterende murværk fremstå afrenset uden synlige tegn fra sod og alger. Facaden skal efter udtørring være ensartet med den øvrige nordfacade. Prøver Ved opstart skal tilsynet være til stede for at afdække evt. problemer med afrensningen. Nærværende entreprenør tilkalder tilsynet med senest 5 dages varsel. Kontrol Der skal løbende udføres kontrol og tilsyn fra entreprenørens side således vandet ikke trænger ind i bygningen eller beskadiger andre bygningsdele.

Hindsgavl Slot. Ombygning af svinestald

Hindsgavl Slot. Ombygning af svinestald 05 Murerarbejdet Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 75 Indholdsfortegnelse Dato : 14.11.2008 Side Version 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 2 2.4. Byggeplads...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

QUALITAS ARCHITECT. Work specification. Mason Brickwork

QUALITAS ARCHITECT. Work specification. Mason Brickwork QUALITAS ARCHITECT Work specification Mason Brickwork Steven Søgaard Jensen 1/8/2014 Arbejdsbeskrivelse Murer Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 08-01-2014 1 Udarb.: Kontrol: Godk.: Kap.-side

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.3 Projektering... 5 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

BYGGEPLADS Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Fællesbetingelser.

BYGGEPLADS Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Fællesbetingelser. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 1.2 1.2.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.2.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec. 1986. 1.2.1.2

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER PUDSEDE FACADER 1 Puds Generelt har et pudslag en række forskellige funktioner, herunder at frembringe en plan overflade, der er velegnet som underlag for keramiske fliser, maling eller tapet. Puds opdeles

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.:70 27 11 31 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Spørgsmål Grundforløb 1

Spørgsmål Grundforløb 1 Spørgsmål Grundforløb 1 1. Hvad forstås ved en teglbjælke, og hvad er et vederlag? 2. Beskriv den korrekte arbejdsgang for afsyring af udvendig facade mur? 3. Hvad regnes for frostfri dybde for en bygning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur:

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur: EKSISTERENDE FACADER - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse murer

Bygningsdelsbeskrivelse murer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler murerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til murerarbejdet hører følgende ydelser (23)01 Skalmur af rådhusblanding fra

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2015 Baggrund for istandsættelsen Kirkens kalkede facader har i en del været plaget af afskallende kalklag, og i de seneste år er der

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURO VEJLEDNING i vedligeholdelse af murværk og tegltage God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD LILLE STRANDSTRÆDE 20 C 1254

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK ABF Ankermedet, Skagen Besigtigelses notat Vedr. murværk/sokkel/fugt. DATO: 30.10.2012 Udført af Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S for ABF Ankermedet, Skagen Init: TA 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere