Real Estate Guard. 1. november Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40."

Transkript

1 Real Estate Guard 1. november Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310. Forsikrede genstande 320. Forsikringsværdi/ Forsikringssum 330. Forsikringens omfang 340. Forsikringen dækker endvidere 350. Undtagelser 360. Selvrisiko 400. Forsikring mod Anden Bygningsbeskadigelse 410. Forsikrede genstande 420. Forsikringsværdi/ Forsikringssum 430. Genstande forsikringen ikke dækker 440. Forsikringens omfang 500. Restværdiforsikring 510. Dækningsområde 520. Forsikringens omfang 600. Jordskadeforsikring 610. Dækningsområde 620. Forsikringens omfang 630. Forsikringen dækker ikke 700. Kortslutningsforsikring 710. Forsikringens omfang 720. Forsikringen dækker ikke 730. Skadeopgørelse 740. Erstatningsbegrænsning 800. Huslejetabsforsikring 810. Hvilke tab dækkes 900. Svampeskadeforsikring 910. Forsikringens dækningsomfang 920. Forsikringen dækker ikke 930. Erstatningsbegrænsning Insektskadeforsikring Forsikringens dækningsomfang Forsikringen dækker ikke Erstatningsbegrænsning Udvidet rørskadeforsikring Forsikringen dækker Forsikringen omfatter følgende installationer Forsikringen dækker ikke Erstatningsbegrænsning Selvrisikobestemmelser Andre betingelser Glasforsikring Hvilke genstande dækkes Hvilke skader erstattes Forsikringen dækker ikke Skadeopgørelse Erstatningsbegrænsning Kummeforsikring Hvilke genstande dækkes Hvilke skader erstattes Forsikringen dækker ikke Skadeopgørelse Erstatningsbegrænsning

2 1400. Skadeopgørelse for nyværdiforsikring Erstatningens fastsættelse Forladte bygninger Bygninger bestemt for nedrivning Erstatningens udbetaling Følgeudgifter Selvrisiko Skadeopgørelse for dagsværdi-forsikring Erstatningens fastsættelse Forladte bygninger Bygninger bestemt for nedrivning Erstatningens udbetaling Følgeudgifter Selvrisiko Fælles betingelser Forsikringen dækker ikke Præmiens betaling Indeksregulering Risikoforandring Eftersyn af bygningerne Forsikringens varighed Opsigelse Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Forhold i skadetilfælde Skadeanmeldelse Dobbeltforsikring Voldgift Lovgivning Særlige Udvidede Betingelser, s Erhvervs- og Produktansvarsforsikring, s Arbejdsskadeforsikring, s Bestyrelsesansvars Forsikring, s Kollektiv Ulykkes- Forsikring, s Motorkøretøjsforsikring, s Definitioner Mangelfuld vedligeholdelse Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Murede hegn Indbrudstyveri Hærværk Kortslutning Voldsomt skybrud Voldsomt tøbrud 2

3 10. Real Estate Guard 20. Kombineret produkt: Der tilbydes forsikringsdækning for følgende risici: Bygningsforsikring inkl. særlige udvidede betingelser Erhvervs- og Produktansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Bestyrelsesansvarsforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Motorkøretøjsforsikring 30. Vilkår for kombineret produkt: De i pkt. 20 nævnte forsikringsprodukter tilbydes udelukkende som tilvalg til bygningsforsikring, og når bygningsforsikring træder ikraft på nærværende betingelsessæt, benævnt Real Estate Guard, og i øvrigt udelukkende hvor den forsikrede risiko er andel eller ejerboligforening. 40. Ikrafttrædelse: Hovedforfald for de i pkt. 20. nævnte forsikringer skal følge hovedforfald på bygningsforsikringen tegnet på betingelserne Real Estate Guard. 3

4 Almindelige betingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 100. Bygningsforsikring - Dækninger og udvidelser omfattet af forsikringen 110. Forsikringen omfatter alene de dækninger og udvidelser, der er anført i certifikatet Dækninger og udvidelser, der ikke fremgår af certifikatet, er ikke gældende for forsikringen Summer under bygningsforsikringen og Særlige Udvidede Betingelser under bygningsforsikringen dækker adskilte afdelinger/litra/bygninger som var forsikringen tegnet for den ene. Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder summerne for hver af disse, selvom beskadigelserne sker, opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed Sikrede 210. Forsikringen dækker forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede Bygningsbrandforsikring 310. Forsikrede genstande: 311. Forsikringen omfatter de bygninger, der tilhører forsikringstageren, og som på indtegningstidspunktet er beliggende på det/de forsikringssteder, der er nævnt i policen Nybygninger, tilbygninger, værdiforøgende ombygning og åbning af klimaskærm er hverken under opførelse eller i færdig stand dækket, medmindre dette er bekræftet af selskabet Ved værdiforøgende ombygning forstås, at ejendommens kvadratmeterpris forøges som følge af ombygning Ved klimaskærm forstås den ydre overflade af en bygning, dvs. tag, ydervægge, vinduer, døre, porte og terrændæk Medmindre andet er nævnt i policen, forudsættes de forsikrede bygninger at være opført helt eller i væsentlig grad af mur og forsynet med hårdt tag Uden særskilt tilkendegivelse er følgende dækket af forsikringen, hvis det enten tilhører forsikringstageren, eller forsikringstageren bærer risikoen for dets hændelige undergang, og de pågældende genstande ikke er dækket ved anden forsikring: 4

5 314.1 Bygningsfundamenter, dog ikke pilotering, indtil en dybde af 1 meter under jordlinje eller under kældergulv Fast el-installationer, herunder: Stikledninger og hovedtavler, kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, nedgravede, murede og støbte bassiner og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: Gas og vandinstallationer, rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, vaskeanlæg og hårde hvidevarer Gulvbelægning, herunder tæpper, der er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Anlæg og/eller materiel til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit deraf, samt beredskabsmateriel, der hører til bygningen Flagstænger, antenner til ikke erhvervsmæssigt brug, gårdbelægning, grundvandspumper, hegn (ikke levende), tårn- og facadeure Vægmalerier, relieffer og øvrig udvendig udsmykning på bygningen, dog kun med den håndværksmæssige værdi dog maksimalt med indtil kr Andet sædvanlig tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til pasning og vedligeholdelse af ejendommen, dog maksimalt med indtil kr Haveanlæg, i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgiften dækket af det offentlige Udgifter til retablering af haveanlæg godtgøres med indtil kr For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil, for buske og træer sige, ikke over 4 år gamle planter Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted Forsikringsværdi/forsikringssum: 321. De forsikrede bygninger er dækket for deres værdi som nye, med mindre andet er anført i policen, jf. dog reglerne anført i afsnittet om skadeopgørelse Forsikringens omfang: 5

6 331. Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande i forsikringsperioden, ved: Brand (ildsvåde) Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået ned direkte i de forsikrede eller i de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror Eksplosion, hvorved forstås en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved der sker en pludselig og utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og uden for genstanden Nedstyrtning af luftfartøj eller af nedfaldende genstande derfra Tørkogning af kedler der udelukkende anvendes til rumopvarmning af beboelses- og kontorbygninger, samt kedler, når sådanne kedler helt eller delvist anvendes til rumopvarmning Pludseligt opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Forsikringen dækker endvidere: 341. Skadebegrænsning: 342. Bortkomst: Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder Forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Anvendlige rester: 350. Undtagelser: Såfremt offentlig myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til hinder for genopførelse af den beskadigede bygning, og dispensation ikke har kunne opnås, erstattes tillige anvendelige rester Det er en betingelse for erstatningen, at skadeprocenten overstiger 50, forstået som forholdet mellem nyværdien af det beskadigede og nyværdien af den forsikrede bygning Ved beregning af skadeprocenten medtages ikke meromkostninger ved nedrivning og oprydning Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til reglerne anført i afsnittet om skadeopgørelse Forsikringen dækker ikke: Skade, der ikke kan anses som brand, f.eks. svidning, forkulning, overophedning og smeltning. 6

7 360. Selvrisiko: Sønderrivning af dampkedler og autoklaver af andre årsager end anført under pkt , såsom materialesvigt eller indvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk Nedstyrtning af luftfartøj eller genstande derfra, når skaden er forårsaget af medførte sprængstoffer Skade på andet sædvanligt tilbehør og materiel, der udelukkende anvendes til pasning og vedligeholdelse af ejendommen, der forsætligt udsættes for ild eller varme i forbindelse med opvarmning, kogning, strygning, tørring, røgning eller lignende og derved kommer i brand eller beskadiges Særlig selvrisiko for brandskader, der skyldes varmt arbejde Ved enhver brand- og eksplosionsskade gælder en selvrisiko på 10%, dog mindst kr og højst kr Den anførte selvrisiko vil dog ikke blive gjort gældende af selskabet, såfremt sikrede kan godtgøre: at skaden ikke er sket som følge af varmt arbejde (tagdækning, vinkelslibning, metalforarbejdning m.v.), jf. Dansk Brandteknisk Instituts Brandteknisk Vejledning nr. 10, del 1 til 3, på en af forsikringen omfattet genstande, eller at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt Brandteknisk Vejledning nr Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for den ovenfor nævnte selvrisiko Ved enhver forsikringsbegivenhed, bærer sikrede dog minimum den i policen nævnte selvrisiko Forsikring mod Anden Bygningsbeskadigelse 410. Forsikrede genstande: 411. Forsikringen omfatter de bygninger, der tilhører forsikringstageren, og som på indtegningstidspunktet er beliggende på det/de forsikringssteder, der er nævnt i policen Nybygninger, tilbygninger, værdiforøgende ombygning og åbning af klimaskærm er hverken under opførelse eller i færdig stand dækket, medmindre dette er bekræftet af selskabet Ved værdiforøgende ombygning forstås, at ejendommens kvadratmeterpris forøges som følge af ombygningen Ved klimaskærm forstås den ydre overflade af en bygning, dvs. tag, ydervægge, vinduer, døre, porte og terrændæk. For Pkt 412 henvises dog til Særlige Udvidede Betingelser samt Klausuler til Real estate Guard. 7

8 413. Uden særskilt tilkendegivelse er følgende dækket af forsikringen, hvis det enten tilhører forsikringstageren, eller forsikringstageren bærer risikoen for dets hændelige undergang, og de pågældende genstande ikke er dækket ved anden forsikring: Faste el-installationer, herunder: Stikledninger og hovedtavler, Kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, Lysinstallationer, herunder faste amaturer, Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, nedgravede, murede og støbte bassiner og faste installationer af sædvanlig, herunder: Gas- og vandinstallationer, rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, vaskeanlæg og hårde hvidevarer, tagplader af erstatningsmateriale for glas, herunder uoplukkelige ovenlys Gulvbelægning, herunder tæpper, der er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Anlæg og/eller materiel til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit deraf, samt beredskabsmateriel, der hører til bygningen Flagstænger og murede hegn Antenner til ikke erhvervsmæssigt brug, vægmalerier, relieffer og øvrig udvendig udsmykning på bygning, for deres håndværksmæssige værdi dog maksimalt med indtil kr Haveanlæg mod skade, der er en følge af en af forsikringen omfattet bygningsbeskadigelse, og alene i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgiften dækket af det offentlige Udgiften til retablering af haveanlæg godtgøres med indtil kr For beplantning erstattes alene udgiften til nyplantning. Det vil, for buske og træer sige, ikke over 4 år gamle planter Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted Forsikringsværdi/forsikringssum: 421. De forsikrede bygninger er dækket for deres værdi som nye, med mindre andet er anført i policen, jf. dog reglerne anført i afsnittet om skadeopgørelse Genstande forsikringen ikke dækker: 431. Bygningskonstruktioner, der ikke er opført på nedgravede betonblokke, muret eller støbt fundament. 8

9 431.1 I Grønland omfattes dog bygninger, der er opført på stolpefundament forankret i fjeld efter bygningsreglementets bestemmelser Drivhuse, skure, boblehaller, lysthuse, halvtage, baldakiner og overdækning. Dog ydes vand og branddækning for disse Tildækning/overdækning af nedgravede, murede og støbte bassiner Glas eller ruder af andet materiale Markiser, solafskærmning, skilte, anlæg og installationer til udnyttelse af vedvarende energikilder, herunder solfangeranlæg, jordvarmeanlæg og vindmøller. Dog ydes vand og branddækning for disse installationer. Der ydes ingen dækning for vindmøller Elpærer, elrør, lysreklamer, lysskilte og projektøranlæg Forsikringens omfang: 441. Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede genstande i forsikringsperioden, ved: Tilfældig udstrømning af vand, olie og kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg og arkvarier, men ikke skade opstået under påfyldning af eller aftapning af olietank, køleog fryseanlæg og akvarier, skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, ved vand fra tagrender og disses nedløsbsrør, med mindre der er tale om sky/ tøbrud Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejde, medmindre skaden tilfældigt svigtende varmeforsyning Udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme og sanitetsinstallationer, men ikke Udgifter til reparation af røranlæg, herunder tærede rør, hermed forbundne udgifter til konstatering af skaden, reparation og retablering af ubeskadigede bygningsdele, med mindre der er tale om sky/tøbrud Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør, med mindre der er tale om sky/tøbrud Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning Vand, der som følge af voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb gennem korrekt dimensionerede afløbsledninger og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne, 9

10 men ikke Skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, Skade som følge af nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygningen Frostsprængning af: Røranlæg, der tilfører bygningen vand, herunder vandstikledningen fra forsyningsledningen i vejen, hvis reparationer heraf påhviler ejendommens ejer, Røranlæg, der indgår i bygningens indvendige vand- og sanitetsinstallationer, Centralvarme- og varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer, og Wc-kummer og -cisterner men ikke frostsprængning i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, udgifter til optøning, med mindre det tjener til begrænsning af skadesomfanget, frostskade på maskin-, kraft-, sprinkleranlæg og hydraulisk anlæg, i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, Snetryk Storm (herunder skypumpe) og eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade på bygningen, Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m pr. sekund Forsikringen dækker ikke skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, jord, sø eller vandløb Indbrudstyveri eller forsøg herpå samt hærværk i forbindelse hermed Påkørsel og væltende eller nedstyrtende genstande der udefra beskadiger bygningerne. 500 Restværdiforsikring 510. Dækningsområde: 511. Restværdiforsikringen er kun gældende for bygninger i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) og som er forsikret på fuld- og nyværdibasis, medmindre andet er noteret 10

11 i policen Forsikringens omfang: 521. Som følge af en under denne police erstatningsberettiget skade på forsikrede bygninger, jf. afsnit 300 og afsnit 400 i disse betingelser, kan forsikringstageren vælge i stedet for reparation at få nedrevet anvendelige rester og opført en tilsvarende bygning som ny Det er en betingelse for erstatningen, at skadeprocenten overstiger 50%, forstået som forholdet mellem nyværdien af det beskadigede og nyværdien af den forsikrede bygning Ved beregning af skadeprocenten medtages ikke meromkostninger ved reparation, nedrivning og oprydning, forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) samt værdien af solceller- eller jordvarmeanlæg, vindmøller eller andre anlæg til udnyttelse af vedvarende/alternative energiformer/-kilder Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til afsnittet om skadeopgørelse Det er en betingelse for erstatningen, at anvendlige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivning, fradrages i restværdierstatningen Jordskadeforsikring 610. Dækningsområde: 611. Jordskadedækningen er kun gældende i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), medmindre andet er noteret i policen Forsikringens omfang: 621. Forsikringen dækker i forbindelse med en forsikringsbegivenhed omfattet af forsikringen, udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende ejet af forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet Forsikringen omfatte udgifter til retablering af det under pkt. 621 nævnte materialer samt nødvendige omkostninger til fastlæggelse af dækningsberettigede skades omfang Dækningen er betinget af, at offentlig myndighed i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af bygningsforsikringen og som har ramt forsikringstagerens bygninger, løsøre beroende i forsikringstagerens bygninger eller løsøre beroende på elle i den forsikrede jord Den maksimale erstatning udgør den i policen anførte forsikringssum, dog dækkes pkt. 621 og 622 højst med kr pr. m3 jord/vand Forsikringen dækker ikke: 11

12 631. Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt inden forsikringsbegivenheden Krav, der anmeldes over for selskabet mere end 12 måneder efter den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere Kortslutningsforsikring 710. Forsikringens omfang: 711. Forsikringen dækker direkte skade i forsikringsperioden på genstande omfattet af bygningsbrandforsikringen (afsnit 300), inkl. tilhørende isolationsmateriale, forårsaget ved elektrisk påvirkning (kortslutning), men ikke: sol- eller jordvarmeanlæg, vindmøller eller andre anlæg til udnyttelse af vedvarende/alternative energiformer/-kilder 720. Forsikringen dækker ikke: 721. Skade, som erstattes af garanti Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse Skade som følge af anvendelse i strid med det til enhver tid gældende svagstrømseller stærkstrømsreglement Skade som følge af slid, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse Skadeopgørelse: 731. Skade på eldrevne genstande, der er højst 2 år gamle erstattes med nyværdien på skadetidspunktet For gentande, der er ældre end 2 år gamle, nedsættes erstatningen med 10% pr. år genstanden er ældre end 2 år For genstande, der er mere end 12 år erstattes ikke Erstatningsbegrænsning: 741. Den maksimale erstatning udgør den i policen anførte forsikringssum Huslejetabsforsikring 810. Hvilke tab dækkes: 811. I det omfang forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en under forsikringen erstatningsberettiget skade dækkes: Forsikringstagerens dokumenterede tab af lejeindtægt, med fradrag for sparede omkostninger (f.eks. el, varme, rengøring m.v.), 12

13 811.2 Forsikringstagerens dokumenterede udgift til leje af lokaler, som svarer til de lokaler, som forsikringstageren selv benytter til beboelse og kontor Endvidere dækkes forsikringstagerens dokumenterede udgifter i forbindelse hermed til ud- og indflytning Erstatning ydes pr. forsikringsbegivenhed med indtil kr , med mindre der i begæring og certifikat er noteret en anden sum, 813. Erstatning ydes, indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder efter skadens indtræden, med mindre der er noteret en anden periode i begæring og certifikat, Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest 1 måned efter skadens udbedring Genopføres en beskadiget bygning ikke, eller genopføres den i en anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det (kortere) tidsrum, der normalt vil medgå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden Forsinkes udbedringen af forhold, forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler Erstatning ydes alene i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af anden forsikring Svampeskadeforsikring 910. Forsikringens dækningsomfang: 911. Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger m.v., jf. pkt. 411, ved angreb af træødelæggende svampe der konstateres og anmeldes i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter dækningens opfør (ved ejerskift i indtil 3 måneder efter overtagelsesdatoen) Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab bortfalder nævnte 3 måneders ekstra dækning dog Det er en forudsætning for dækningen, at det forsikrede er vedligeholdt hensigtsmæssigt og fortløbende, herunder: At tag og inddækninger holdes tætte At tagrender og nedløb holdes tætte og rensede At vinduespartier og udvendige døre forsegles ved glaslister og overfladebehandles med egnede produkter efter gældende anvisninger fra f.eks. producenter og leverandører At træfacader overfladebehandles med egnede produkter efter gældende anvisninger fra f.eks. producenter og leverandører Forsikringen dækker ikke: 921. Skade forårsaget af råd Skade forårsaget af svampeskader på: 13

14 922.1 Bygningskonstruktioner, der ikke er opført på nedgravede betonblokke, muret eller støbt fundament, pudsede eller skalmurede træhuse, bindingsværkhuse, driftsbygninger på landbrugsejendomme eller bjælkehuse med runde bjælker, verandaer, i terrasser, altaner, garager eller lignende af træ, samt kældergulve og paneler på kældervægge Skade på bygninger m.v., der ikke opfylder byggelovgivningens regler eller andre vejledninger, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade på bygninger m.v., som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil Erstatningsbegrænsning: 931. Den maksimale erstatning udgør den i certifikatet anførte forsikringssum Insektskadeforsikring Forsikringens dækningsomfang: Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger m.v., jf. pkt. 411, ved træ- og murødelæggende angreb af insekter, konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab bortfalder nævnte 3 måneders ekstra dækning dog Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes alene udgifterne til udskiftning eller afstivning af træværk, hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af beskadiget mørtel, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse Forsikringen dækker ikke: Skade forårsaget af rådborebiller Angreb, som kun har indvirkning på det angrebnes udseende. Borehuller og misfarvning betragtes i denne sammenhæng ikke som ødelæggende Øvrige foranstaltninger til forebyggelse af insektangreb Skade forårsaget af insektskade på: Bygningskonstruktioner, der ikke er opført på nedgravede betonblokke, muret eller støbt fundament, pudsede eller skalmurede træhuse, bindingsværkhuse, driftsbygninger på landbrugsejendomme eller bjælkehuse med runde bjælker, verandaer, i terrasser, altaner, garager eller lignende af træ, samt 14

15 kældergulve og paneler på kældervægge Skade på bygninger m.v., der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade på bygninger m.v., som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil Erstatningsbegrænsning: Den maksimale erstatning udgør den i certifikatet anførte forsikringssum Udvidet rørskadeforsikring Forsikringen dækker: Skade på den forsikrede ejendoms bygninger, jf. pkt. 411, gårdbelægning og haveanlæg som følge af udsivning eller andre årsager, der ikke er omfattet af ejendomsforsikringen i henhold til de gældende betingelser herfor, fra skjulte rør, når skaden er en følge af utætheden Nødvendige omkostninger til sporing af utætheder i de forsikrede skjulte rør, når selskabet har givet sit samtykke hertil Omkostninger til reparation af de skjulte rør og til retablering efter reparation Forsikringen omfatter følgende installationer: Skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør, som ikke er ældre end 30 år, og som findes i de af ejendommens bygninger, der er opført på støbt eller muret fundament og som er omfattet af nærværende polices bygningsforsikring Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende permanent lukkede rum, men ikke beholdere, kedler og tanke, herunder varmevekslere, varmtvandsbeholdere eller ekspantionsbeholdere, eller rør i disse Forsikringen omfatter endvidere inden for ejendommens skel: Stikledninger i jord til vand-, gas,- varme- og afløbsinstallationer, samt de i jorden liggende el- og antennekabler, såfremt vedligeholdelsespligten påhviler forsikringstageren Forsikringen dækker ikke: Installationer eller skade hidrørende fra installationer, der er ældre end 30 år. Se dog Særlige Udvidede Betingelser, hvis denne dækning er etableret for ejendommen Skade som forsikringstageren havde kendskab til før forsikringens ikrafttræden Skade som følge af frost i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning Skade som er omfattet af installatør-, forhandler- eller leverandørgaranti Andre rør end de nævnte, herunder drænrør samt installationer, til svømmebassin og springvand, rør til udnyttelse af vedvarende energikilder, herunder sol- og 15

16 jordvarme-anlæg samt andre varmepumpeanlæg Erstatningsbegrænsning: Den maksimale erstatning udgør den i certifikatet anførte forsikringssum Selvrisikobestemmelser Se pkt. 17 i Særlige udvidede betingelser samt dækningsdefinition side Andre betingelser Reparation af skade under rørskadeforsikringen må kun påbegyndes efter forudgående aftale med selskabet For forsikringen gælder iøvrigt de forsikringsbetingelser, som er gældende for ejendomsforsikringen Glasdækning Hvilke genstande dækkes: De til de forsikrede bygninger, jf. pkt. 411, hørende udvendige vinduesruder, herunder termoruder og forsatsruder, fællesruder, dørruder, ruder i faste skabe og skillerum - af glas eller erstatningsmaterialer herfor samt indmurede spejle Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endeligt anbragt på deres blivende plads som bygningsbestanddele Forsikringen omfatter kun ruder af klart, plant vinduesglas eller erstatningsmaterialer herfor i den på forsikringsstedet hidtil benyttede kvalitet Hvilke skader erstattes: Forsikringen dækker brud på de forsikrede ruder og glas eller erstatningsmaterialer herfor, efter at disse er indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele, og så længe de forbliver der Forsikringen dækker ikke: Skade på drivhuse, bygninger helt af glas samt skure, lysthuse, garager og lignende Merværdi hidrørende fra dekoration, bogstaver m.v. eller fra bearbejdning, sandblæsning, ætsning, sammenlimning, polering, facettering, kantpolering, boring af huller o.a., samt indfattede ruder med kunstnerisk udførte motiver Ridser i glasset, afspringning af splinter og fliser, punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder Beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende Skade som er dækket under bygningsbrandforsikringen Skade, som sker i forbindelse med reparation eller ombygning de forsikrede bygninger. 16

17 1237. Skade sket, mens der foretages arbejde ved glasset, dets ramme, indfatning eller murværk derom Skadeopgørelse: Alle skader erstattes in natura Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til den udgift, selskabet ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen Erstatningsbegrænsning: Den maksimale erstatning udgør den i policen anførte forsikringssum Kummedækning Hvilke genstande dækkes: De til de forsikrede bygninger, jf. pkt. 411, hørende wc-kummer, cisterner, bidéter, håndvaske og badekar, men ikke haner, blandingsbatterier, wc-sæder, wc-låg, rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endeligt anbragt på deres blivende plads som bygningsbestanddele Hvilke skader erstattes: Forsikringen dækker brud på de på forsikringsstedet installerede wc-kummer, cisterner, bidéter, håndvaske og badekar Forsikringen dækker ikke: Ridser og revner i de forsikrede genstande, herunder afspringning af splinter og fliser, samt enhver form for beskadigelse af emalje Øvrige beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende Skade som er dækket under bygningsbrandforsikringen Skade sket ved reparation eller ombygning af de forsikrede bygninger Skade sket, mens der foretages arbejde ved de forsikrede genstande eller murværket derom Skade som følge af frostsprængning i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning Udgifter til optøning Skadeopgørelse: Alle skader erstattes in natura. 17

18 1342. Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til den udgift, selskabet ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen Erstatningsbegrænsning: Den maksimale erstatning udgør den i policen anførte forsikringssum Skadeopgørelse for nyværdiforsikring Erstatningens fastsættelse: Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finder sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet med mere end 30% i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke Forladte bygninger: For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde samt nedsat anvendelighed Bygninger bestemt for nedrivning: For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedbrydning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedbrydningsomkostningerne. Var nedbrydningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter: "Skadeopgørelse for nyværdiforsikring" punkt 1411 til Erstatningens udbetaling: Erstatning til genoprettelse: Erstatning udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted Erstatning til fri rådighed: Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed. 18

19 Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen Følgeudgifter: Som følge af en under denne police erstatningsberettiget skade dækker forsikringen nødvendige udgifter til: Oprydningsudgifter: Nødvendige udgifter til: Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt til skadebekæmpelse, oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af de forsikrede genstande Dækningen er begrænset til 20% af de forsikrede bygningers ny-/dagsværdi, dog minimum kr og maksimalt kr pr. forsikringsbegivenhed (i 2003), indeksreguleret i medfør af afsnittet om indeksregulering (pkt. 1630) Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft på forsikringsstedet eller i det øvrige omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. Se dog Særlige Udvidede Betingelser pkt. 19, såfremt denne udvidelse er tegnet Redning og bevaring: Rimelige udgifter til regning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse): Forøgede byggeudgifter, som efter en forsikringsbegivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse, påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af byggemyndigheder i kraft af byggelovgivningen Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art regnet efter priserne på skadestidspunktet der vil medgå til instandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted, med mindre det af myndighederne er bestemt at dette ikke kan eller må lade sig gøre Det er en betingelse: at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunne opnås, at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, 19

20 1460. Selvrisiko at istandsættelse eller genopførelse finder sted Dækningen omfatter ikke: Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt inden forsikringsbegivenheden Erstatning efter dette punkt er for hver bygning begrænset til 10% af nyværdien, dog maksimalt kr (i 2003), indeksreguleret i medfør af afsnittet om indeksregulering (pkt. 1630) Af enhver skade bærer sikrede den i policen anførte selvrisiko, jf. dog pkt. 360 og Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed Skadeopgørelse for dagsværdiforsikring Erstatningens fastsættelse: Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted, men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematetrialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finder sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke Forladte bygninger: For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde samt nedsat anvendelighed Bygninger bestemt for nedrivning: For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedbrydning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedbrydningsomkostningerne Var nedbrydningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter: "Skadeopgørelse for dagsværdiforsikring" punkt 1511 til

21 1540. Erstatningens udbetaling: Erstatning til genoprettelse: Erstatning udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted Erstatning til fri rådighed: Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen Følgeudgifter: Som følge af en under denne police erstatningsberettiget skade dækker forsikringen nødvendige udgifter til: Oprydningsudgifter: Nødvendige udgifter til: Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt til skadebekæmpelse, oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af de forsikrede genstande Dækningen er begrænset til 20% af de forsikrede bygningers ny-/dagsværdi, dog minimum kr og maksimalt kr pr. forsikringsbegivenhed (i 2003), indeksreguleret i medfør af afsnittet om indeksregulering (pkt. 1630) Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft på forsikringsstedet eller i det øvrige omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed Redning og bevaring: Rimelige udgifter til regning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse): Forøgede byggeudgifter, som efter en forsikringsbegivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse, påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af byggemyndigheder i kraft af byggelovgivningen Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art regnet efter priserne på skadestidspunktet der vil medgå til instandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted. 21

22 1560. Selvrisiko: Det er en betingelse: at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunne opnås, at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, at istandsættelse eller genopførelse finder sted Dækningen omfatter ikke: Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden Erstatning efter dette punkt er for hver bygning begrænset til 10% af nyværdien, dog maksimalt kr (i 2003), indeksreguleret i medfør af afsnittet om indeksregulering (pkt. 1630) Af enhver skade bærer sikrede den i policen anførte selvrisiko, jf. dog pkt. 360 og Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed Fælles betingelser Forsikringen dækker ikke: Skade på genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med matrialefejl eller er opført forkert, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade på genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse Pådragelse af enhver form for erstatningsansvar, eller foranstaltninger til afværgelse heraf Driftstab eller andet indirekte tab Skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: Jordskælv, cykloner, tornadoer, vulkanudbrud eller andre naturforstyrrelser Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 22

23 Atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid Præmiens betaling: Uanset bestemmelsen i foregående afsnit dækkes skade som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereak-tioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabe-ligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller accelleratordrift Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage Præmien opkræves over giro, og forsikringstageren betaler udgifterne herved Opkræves præmien - efter aftale - på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 21 dage efter præmieforfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikrings dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr, der i så fald vil blive tillagt næste opkrævning Selskabet kan dog ikke bringe bygningsbrandforsikringen til ophør på grund af manglende præmiebetaling, men har udpantningsret for bygningsbrandforsikringspræmien med påløbne renter og omkostninger Selskabet har panteret for ydelserne i den forsikrede ejendom efter ejendomsskat til stat og kommune i 1 år fra forfaldstid Indeksregulering: Forsikringen indeksreguleres på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte byggeomkostningsindeks for boliger (15. februar 2003=100,0) Præmien og eventuel selvrisiko reguleres ved førstkommende forfaldsdag i året med den procent, som indekset pr. nærmeste forudgående 15. februar er steget respektive faldet i forhold til det på policens forside angivne basisindeks De i betingelserne anførte indeksregulerede højeste erstatningsbeløb og selvrisikobeløb reguleres tilsvarende hvert års 1 januar, dog med basisindeks Ophører udgivelsen af nævnte byggeomkostningsindeks for boliger er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks Risikoforandring: Ny- og tilbygninger er kun dækket, såfremt dette er bekræftet af selskabet. Dog er der 23

24 dækning for dette, hvis der er tegnet Særlige Udvidede Betingelser pkt. 1 og entreprisesummen ikke overstiger kr Ombygninger, herunder efterisolering og brandsikring, samt forandring af bygningernes anvendelse, skal forinden arbejdet igangsættes, anmeldes til selskabet, således at dette kan tage stilling til - om og på - hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Det samme gælder ved ændring af benyttede energikilder, herunder til opvarmning, samt såfremt ejendommen helt eller delvis rømmes eller ligger ubenyttet hen Ligeledes skal forsikringstageren meddele, såfremt den forsikrede ejendom - eller dele heraf - fredes Undladelse af anmeldelse kan medføre, at selskabets erstatningspligt nedsættes, eventuelt helt bortfalder Ville forandring af bygningerne eller deres anvendelse have medført, at selskabet ikke ville have overtaget risikoen, ophører dets ansvar med øjeblikkelig virkning fra risikoforandringens indtræden. For bygningsbrandforsikring dog kun i de tilfælde hvor selskabet ikke havde pligt til at overtage risikoen I forhold til de i henhold til bygningsbrandforsikring omhandlede rettighedshavere ophører ansvaret dog med 14 dages varsel Ejerskifte skal straks meddeles selskabet Eftersyn af bygningerne: Selskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage eftersyn med henblik på en vurdering af såvel bygningerne som risikoforholdene Forsikringens varighed Opsigelse: Forsikringen er fortløbende og kan af såvel forsikringstageren som af selskabet opsiges skriftligt med mindst 1 måneds skriftligt varsel til en forsikringsperiodes udløb For bygningsbrandforsikringe gælder det dog, at denne ikke kan opsiges uden samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har koncession til at tegne bygningsbrandforsikring Er der ydet præmienedsættelse ved flerårig tegning, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved periodens udløb Forsikringer, der er afsluttet for en flerårig periode, og som ikke skriftligt opsiges senest 1 måned før periodens udløb, fornys uforandret for en et-årig periode Efter enhver anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som selskabet, i indtil 14 dage efter skadens betaling eller afvisning, opsige forsikringen dog ikke bygningsbrandforsikringen, medmindre betingelserne i pkt opfyldes - med 14 dages skriftligt varsel. Se dog pkt (flerårig tegning) I forbindelse med opsigelse fra selskabets side, er selskabet ligeledes bettiget til, men ikke pligtig, at tilbyde fortsættelse af forsikringen på ændrede betingelser og/eller præmietarif. 24

25 1670. Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif: Hvis selskabets betingelser eller præmietarif for forsikringer af samme art som nærværende ændres, sker tilsvarende ændring af betingelser og præmietarif for nærværende forsikring fra førstkommende forfaldsdato med mindst 1 måneds varsel Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere disse ændringer, kan forsikringen med 14 dages varsel opsiges pr. ikrafttrædelsesdatoen, hvis bestemmelserne i punkt (opsigelse af bygningsbrandforsikring) overholdes. Dette gælder, selv om en eventuel flerårig tegningsperiode ikke er udløbet Forhold i skadetilfælde: I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før selskabet har givet samtykke dertil Skadeanmeldelse: I skadetilfælde skal forsikringstageren snarest tilstille selskabet anmeldelse indeholdende så fyldige oplysninger som muligt. Indbrudstyveri- og hærværksskader i forbindelse hermed skal endvidere anmeldes til politiet Dobbeltforsikring: Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne Voldgift: Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, medens selskabet vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af Præsidenten for Sø- og Handelsretten Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne Lovgivning: For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler og Lov om forsikringsvirksomhed Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige de af Finanstilsynet fastsatte 25

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS Police Dette certifikat udstedes som bekræftelse på, at der er tegnet kombineret bygninsforsikring i Chartis Europe SA Der henvises til de i certifikatet nævnte forsikringsvilkår

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300802 Forsikringsbetingelser for Stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for stormskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Basis Bygningsvandskadeforsikring

Basis Bygningsvandskadeforsikring Betingelser nr. 304801 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsvandskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300204 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for husejerforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring Betingelser nr. 300702 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Vilkår 2 Bygning 5469-7 Januar 1992 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er tegnet Brandforsikring 1 Hvad omfatter forsikringen 3 2 Hvilke skader er dækket

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 601001 Forsikringsbetingelser for Transportforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for transportforsikring

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Kaskoforsikring 1.1 Sikrede 1.2 Forsikrede genstande 1.3 Omfang 1.4 Udvidelser 1.5 Undtagelser 1.6 Erstatningsopgørelse

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring

Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-2 Juni 1985 Indhold Et par ord om De- res fritidshusforsikring/bygning og om Topdanmarks privatpolice 5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret 6 2. Hvor dækkes 6 3. Præmiens

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker:

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: Dansk Mobil Køkken marts 2017 Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: - Brandskade - Naturskade - Vandskade - Indbrudstyveri

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere