Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon Telefax CVR-nr

2 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 11 Bygningsbrand 12 Elskade 14 Anden bygningsbeskadigelse 15 Retshjælp 19 Løsøre i beboer- og fælleslokale 22 Låseomstilling 23 Pludselig skade 24 Svamp- og insektskade 25 Stikledning- og rørskade 26 Glas 28 Kumme 29 Bestyrelsesansvar 30 Besvigelse 32 Kommunikationsanlæg 33 Lysstander 35 Udvidet dækningsomfang 36 Ordforklaring 37 side 2/40

3 Fællesbetingelser Betingelsesnr Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget? Først indeholder forsikringsbetingelserne fælles regler, som er gældende for hele forsikringen uanset det valgte dækningsomfang, herefter benævnt Fællesbetingelser. Dernæst følger Risikobetingelserne. Disse beskriver bl.a. forsikringstagers forpligtelser ved ændring af det forsikrede, samt s (herefter kaldet selskabet) rettigheder i forbindelse med besigtigelse af samme. Herefter følger Dækningsbetingelserne, som redegør for det konkrete indhold af de valgte forsikringsdækninger. Slutteligt indeholder forsikringsbetingelserne en Ordforklaring, hvori særlige begreber (markeret med *) er defineret. 1 Hvem er dækket af forsikringen Sikret er forsikringstager* i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 2 Præmiens betaling 2.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via betalingsservice (BS) eller indbetalingskort. Sammen med præmien opkræves stempelafgift til staten og evt. andre offentligt fastsatte afgifter. Forsikringstageren* betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv. 2.2 Betales pr. indbetalingskort, sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice, hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes. 2.3 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmie på de anførte forfaldsdage. 2.4 Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice. 2.5 Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen. 2.6 Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet tidligst 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt 2.4 opsige forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre præmien er betalt inden denne dato. 2.7 Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter, at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 2.6. Ved manglende betaling af første præmie skal betaling dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i punkt 2.4. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode. 2.8 Bygningsbrandforsikringen kan ikke bringes til ophør på grund af manglende præmiebetaling. Selskabet har derfor adgang til at gøre udlæg for præmien for bygningsbrandforsikringen med påløbne renter og omkostninger. 3 Gebyrer 3.1 Gebyrer Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel. 3.2 Ændring og indførelse af gebyrer I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager* med tre måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 4 Forsikringens varighed og opsigelse 4.1 Forsikringen er fortløbende og kan af forsikringstager* og selskabet opsiges med mindst 1 måneds varsel til den aftalte forsikringsperiodes* udløb. 4.2 Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, og forsikringen ophører på et tidligere tidspunkt end forudsat, og der har været ydet reduktion i præmien på grund af en flerårig aftale, kan selskabet opkræve 20 % af den årspræmie, som var gældende umiddelbart før ophørsdagen. En forsikringsaftale, der er indgået for en flerårig periode, kan tidligst opsiges til udløb efter det andet forsikringsår* se dog side 3/40

4 afsnit 4.4 om opsigelse i forbindelse med skader. 4.3 For bygningsbranddækningen gælder endvidere: 1 For bygninger*, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt for forladte bygninger* kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de i afsnit 4.3 nr. 2 omhandlede rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog først med 14 dages varsel. 2 Accept af opsigelse forudsætter samtykke af de berettigede* ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har koncession til at drive bygningsbrandforsikring. 4.4 Efter enhver anmeldt skade kan selskabet i indtil 14 dage efter, at sidste udbetaling eller afvisning af skaden har fundet sted, opsige forsikringen med 14 dages varsel. 5 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif 5.1 Selskabet kan ændre forsikringsbetingelser, ændre præmietarif samt ændre præmie/vilkår for forsikringen i forsikringstiden*. Dette forudsætter, at ændringerne gennemføres med mindst 1 måneds skriftlig varsel forud for policens hovedforfald Ønsker forsikringstager* ikke at acceptere ændringerne, skal det meddeles selskabet skriftligt inden forsikringsårets* udløb, at forsikringen ikke ønskes fortsat i selskabet. 5.2 Efter enhver anmeldt skade kan selskabet i indtil 14 dage efter, at sidste udbetaling eller afvisning af skaden har fundet sted, ændre præmien og/eller vilkårene for forsikringen med 14 dages varsel Ønsker forsikringstager* ikke at acceptere ændringerne, skal det meddeles selskabet skriftligt inden varslets udløb, at forsikringen ikke ønskes fortsat i selskabet. 5.3 Betales opkrævningen ikke, er der ingen forsikringsdækning. Denne bestemmelse gælder ikke bygningsbranddækningen. 6 Moms Forsikringstagers* oplysninger om momsregistrering er anført i policen. 6.1 Moms i henhold til lov om merværdiafgift skal betales af forsikringstager* i det omfang, denne kan trække det fra i sit momsregnskab med SKAT. 6.2 I tilfælde, hvor forsikringstager* ikke er momsregistreret eller ikke kan trække momsen fra i sit regnskab med SKAT, erstattes momsen kun, hvis det fremgår af policen, at ejendommen ikke er momsregistreret. 7 Ejerskifte 7.1 Afhændes de forsikrede bygninger*, ophører forsikringen, og det påhviler forsikringstager* uden ophold at underrette selskabet om afhændelsen. 7.2 Forsikringen kan ikke overføres til den nye ejer uden selskabets samtykke. Dog dækker forsikringen indtil 4 uger efter ejerskiftet den nye ejer, medmindre denne selv har tegnet forsikring for risikoen. For branddækningen gælder dog de under afsnit 4.3 nr. 1 og 2 nævnte særlige betingelser for opsigelse. 8 Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring således, at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 9 Byggeprojekter 9.1 Hvad omfatter forsikringen På betingelse af selskabets skriftlige accept omfatter forsikringen ombygnings-, tilbygningsog reparationsarbejde med en sum på maks. kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. afsnit 12. Forsikringen omfatter skade på arbejdet, herunder skade på materialer som er bestemt til indføjelse i bygningen*, samt skade på den bygning* eller det anlæg, som er genstand for arbejdet. 9.2 Hvem omfatter forsikringen Sikret er bygherren med samtlige entreprenører og underentreprenører, iht. AB Hvilke skader er dækket Under byggeperioden dækker den eksisterende bygningsforsikring iht. AB92: 1 Brandskade, jf. dækningsbetingelserne for Bygningsbrand afsnit 2, under forudsætning af, at forsikringen indeholder dækning for Bygningsbrand. 2 Stormskade*, jf. dækningsbetingelserne for Anden bygningsbeskadigelse afsnit 2.6, under forudsætning af, at forsikringen indeholder dækning for Anden bygningsbeskadigelse. 9.4 Hvilke skader er ikke dækket Forsikringen omfatter ikke skade, som ville være dækket eller undtaget af en tegnet, eller en sædvanlig tegnet, entrepriseforsikring i selskabet, samt skade som er undtaget i dækningsbetingelserne for Bygningsbrand afsnit 3, hhv. Anden bygningsbeskadigelse afsnit 3. side 4/40

5 Endvidere dækkes ikke skade på eller ved byggeprojekter, hvorved foretages: 1 Indgreb i bærende konstruktioner 2 Fundering 3 Nedgravning 4 Nedramning 5 Pilotering 6 Grundvandssænkning 7 Undermuring/understøbning 8 Sprængning 9.5 Selvrisiko 9 Mangelfuld afstivning. Ved enhver skade gælder en selvrisiko på 10 % af skaden, dog min. kr (2006). Denne selvrisiko opkræves ud over en eventuel generel selvrisiko gældende for forsikringen. Ved brandskader, der skyldes varmt arbejde*, er afsnit 25.5 gældende. Beløbene indeksreguleres, jf. afsnit Brand-/beredskabslovgivningen Det er en betingelse for dækningen, at gældende brand- og beredskabslovgivning er overholdt. 11 Hvis du er utilfreds med selskabet Der er mulighed for at rette henvendelse til selskabet, eller indsende en klage til vores klageansvarlige enhed. Herefter kan sagen evt. indbringes for Ankenævnet for forsikring eller for en voldgift Klageansvarlig enhed Vil du klage over vores afgørelse, den måde vi har behandlet din sag på eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte den person eller center, der har behandlet din sag Kan vi løse sagen på den måde, vil det være nemmest og hurtigst for både dig og os Finder du det nødvendigt at gå videre, er du velkommen til at tage kontakt til vores klageansvarlige enhed Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel Ankenævn Hvis du ikke er tilfreds med selskabets behandling og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan der indgives en skriftlig klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon Du skal indsende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema. Samtidig betaler du et gebyr til Ankenævnet. Efter anmodning kan du få tilsendt klageskemaet og et girokort til brug for indbetalingen af gebyret. Henvendelse om klageskema mv. kan ske til: 1 selskabet, 11.3 Voldgift 2 Ankenævnet for Forsikring eller 3 Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Tlf Klager, der vedrører sager af erhvervsmæssig karakter, behandles kun, hvis Ankenævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold Såfremt der ikke opnås enighed om erstatningens størrelse, er såvel forsikringstager* som selskabet berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstager* vælger den ene, mens selskabet vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Søog Handelsretten Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 12 Indeksregulering 12.1 Forsikringen indeksreguleres på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte byggeomkostningsindeks for boliger. Præmieindeks pr. 1. januar 2006 = 104,9 (indeks for byggeomkostninger for boliger 15. maj 2005) Præmie, forsikringssummer, erstatnings- og selvrisikobeløb bliver reguleret hvert år den 1. januar Reguleringen sker i takt med ændringen i reguleringsindekset for byggeomkostningerne side 5/40

6 for boliger pr. 15. maj, som er blevet offentliggjort det foregående år af Danmarks Statistik Visse summer og beløb bliver ikke indeksreguleret. Dette fremgår i hvert enkelt tilfælde af dækningsbetingelserne Ændringen af præmien får virkning fra den første forfaldsdag i kalenderåret eller ved første ændring forinden 12.6 Erstatningen bliver fastsat på grundlag af de regulerede forsikringssummers størrelse på skadetidspunktet Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke dertil. 17 Afværgelse af skade I skadetilfælde er sikrede forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtede foranstaltninger Ophører udgivelsen af reguleringsindekset, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen efter et tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik. 13 Bygningsbrandbetingelsernes ufravigelighed Selskabet kan ikke til ugunst for forsikringstager* eller de berettigede* med retsvirkning fravige de minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring, der er fastsat af Finanstilsynet. 14 Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte er en følge af: 14.1 Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Jordskælv eller andre naturkatastrofer Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 15 Lovregler Foruden policen og forsikringsbetingelser gælder også lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. 16 Skadeanmeldelse Hvis du ønsker at anmelde en forsikringsskade, kan du nemt gøre det ved at ringe til os på telefon Du kan hele døgnet anmelde en forsikringsskade på selskabets hjemmeside. Ved akut hjælp henvises til vores døgnservice på telefon Sker der en skade, skal selskabet snarest muligt have en anmeldelse med så fyldestgørende oplysninger som muligt. Indbrudstyveri* og hærværksskade* i forbindelse hermed skal endvidere anmeldes til politiet straks efter, at skaden er konstateret. side 6/40

7 Forsikringsformer og erstatningsregler I policen er den enkelte bygnings* forsikringsform beskrevet. 18 Nyværdiforsikring De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye Skadeopgørelse for nyværdiforsikring Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode, regnet fra skadetidspunktet Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet mere end 30 % i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke Restværdiforsikring I forbindelse med en af forsikringen dækket skade kan forsikringstager*, når bygningen er beskadiget med mindst 50 % af nyværdien, vælge i stedet at få nedrevet anvendelige rester og opført tilsvarende bygning som ny. Beskadigelsen udtrykkes i en skadeprocent udregnet som forholdet mellem det beskadigedes nyværdi og bygningens nyværdi. Skadeprocenten beregnes ved kalkulation For restværdierstatningen er samme regler gældende som for den egentlige skadeserstatning. Anvendelige resters værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at de anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse på forsikringsstedet Ved skade på afsnits- og/eller sektionsopdelte bygninger* beregnes skadeprocenten i forhold til bygningens* værdi som helhed og ikke i forhold til det enkelte bygningsafsnit eller den enkelte bygningssektion. En rumadskillelse i form af skillevægge brandsikre eller ej med samme tagkonstruktion medfører således ikke, at de enkelte bygningsafsnit i relation til skadeopgørelsen betragtes som selvstændige bygninger. 19 Dagsværdiforsikring De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde Skadeopgørelse for dagsværdiforsikring Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted, men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde Ved prissættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger* og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode, regnet fra skadetidspunktet Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke. 20 Sumforsikring De forsikrede bygninger* er dækket med den forsikringssum, der er anført i policen. Forsikringssummen er fastsat af forsikringstager*. Anvendelsen af denne forsikringsform forudsætter samtykke fra de berettigede* ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, såfremt der herved sker en nedsættelse af forsikringssummen til et beløb, der er mindre end de forsikrede bygningers fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde Skadeopgørelse for sumforsikring Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted, men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde Indeholder policen flere positioner (respektive underpositioner eller afsnit), behandles hver af disse som en selvstændig forsikring Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger* og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode, regnet fra skadetidspunktet. side 7/40

8 Erstatningen nedsættes forholdsmæssigt, såfremt genopførelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden med fradrag for slid og ælde overstiger forsikringssummen, indeksreguleret efter reglerne i afsnit Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke. 21 Førsterisikoforsikring De forsikrede bygninger* er dækket med den forsikringssum, der er anført i policen. Forsikringssummen er fastsat af forsikringstager*. Underforsikring kan ikke gøres gældende. Anvendelse af denne forsikringsform forudsætter samtykke fra de berettigede* ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, såfremt der herved sker en nedsættelse af forsikringssummen til et beløb, der er mindre end de forsikrede bygningers* fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde Skadeopgørelse for førsterisiko Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige den beskadigede bygnings* forsikringssum på skadetidspunktet Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger* og højst priser for byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode, regnet fra skadetidspunktet Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet mere end 30 % i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke. 22 Skadeopgørelse for løsøre 22.1 Skaden opgøres til genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden, dog med rimelige fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi) Selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden. Evt. værdiforringelse erstattes ikke Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstageren* levere behørig dokumentation for det skaderamte løsøre Selskabet er berettiget til at overtage erstattede genstande. 23 Forladte bygninger* For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for nedsat anvendelighed. 24 Bygninger* bestemt til nedrivning 24.1 For bygninger*, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter reglerne om skadeopgørelse, der gælder for den konkrete bygnings* forsikringsform. 25 Selvrisiko 25.1 Fremgår det af policen, at forsikringen er tegnet med en selvrisiko, skal forsikringstager* selv afholde dette beløb i skadetilfælde. Beløbet indeksreguleres, jf. afsnit En eventuel selvrisiko beregnes ved alle skader, medmindre højere selvrisiko fremgår af dækningsbetingelserne. I sidstnævnte tilfælde er det den højeste selvrisiko, der gælder Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed Hvis en og samme forsikringstager* har virksomhedsforsikring(er), erhvervsforsikring(er), glasforsikring(er), bygningsforsikring(er) eller andre forsikringer i selskabet, og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed på samme forsikringssted, kan den samlede selvrisiko ikke overstige den højeste enkelte selvrisiko blandt de skaderamte forsikringer Særlig selvrisiko for brandskader, der skyldes varmt arbejde* I det omfang, der foreligger oplysninger om udførelse af varmt arbejde* på skadetidspunktet, skal sikrede* bevise, at en brandskade ikke er sket som følge af dette arbejde Ved brandskader som følge heraf gælder en særlig selvrisiko på kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. afsnit 12. Denne selvrisiko opkræves ud over en eventuel generel selvrisiko gældende for policen, samt den i afsnit 9.5 nævnte selvrisiko ved skade på byggeprojekter. side 8/40

9 Bortfald af selvrisiko Der skal ikke betales selvrisiko, hvis: 1 Sikrede* kan fremlægge godkendt aftaleblanket underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker. Blanketten skal være underskrevet, inden varmt* arbejde påbegyndes, og 2 sikrede* kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme arbejde*, havde certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde*. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelsen i Varmt Arbejde*, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. 26 Erstatning til genoprettelse Erstatningen udbetales, når reetablering af det beskadigede har fundet sted. 27 Erstatning til fri rådighed 27.1 Såfremt erstatningen ikke anvendes til reetablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens* handelsværdi Udbetaling af skadeerstatningen forudsætter samtykke af de berettigede* ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 28 Huslejetabsdækning 28.1 Forsikringen dækker I det omfang, forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en efter denne forsikring erstatningsberettiget skade, dækkes: 1 Dokumenterede tab af lejeindtægt, men ikke boligafgift* 2 Udgift til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som forsikringstager* selv benytter til beboelse og kontor Skadeopgørelse for huslejetabsdækning Erstatning ydes pr. forsikringsbegivenhed med indtil kr (2006), indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder efter skadens indtræden. Beløbet indeksreguleres, jf. afsnit Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest 1 måned efter skadens udbedring Genopføres en beskadiget bygning* ikke, eller genopføres den i en anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det (kortere) tidsrum, der normalt vil medgå til at sætte bygningen* i samme stand som før skaden Forsinkes udbedringen af forhold, som sikrede* har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler Eventuel erstatning fra anden side er at betragte som selvrisiko til denne forsikring. 29 Følgeudgifter Forsikringen dækker inden for en i policen eventuelt fastsat forsikringssum endvidere følgende udgifter i forbindelse med en dækningsberettiget skade: 29.1 Begrænsning af skade Forsikringen dækker Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder Bortkomne genstande Forsikringen dækker Forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Udgifter til redning og bevaring Forsikringen dækker Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed, der er omfattet af forsikringen Oprydning* Forsikringen dækker Nødvendige udgifter til: 1 Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse 2 Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande Erstatningsopgørelse 29.5 Jord Dækningen ydes på førsterisikobasis* og er begrænset til 10 % af de forsikrede bygningers* nyværdi, dog min. kr og maksimalt kr (2006) af enhver skade, og dækker ud over en i policen eventuelt fastsat forsikringssum. Beløbene indeksreguleres, jf. afsnit Forsikringen dækker Nødvendige udgifter til: side 9/40

10 1 Oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende, ejet af forsikringstager* og beroende på forsikringsstedet, der er nævnt i policen 2 Reetablering af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende 3 Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang Det er en forudsætning for dækning, at: 1 offentlige myndigheder* i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringen, 2 skaden har ramt forsikringstagers* bygninger*, løsøre beroende i forsikringstagers* bygninger* eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord, og 3 forskrifter for olietanke og røranlæg er overholdt Forsikringen dækker ikke Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder* var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden Erstatningsopgørelse Forsikringssummen udgør i alt kr (2006), som indeksreguleres, jf. afsnit 12. Dækningen ydes på førsterisikobasis* Forældelse Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for selskabet mere end 6 måneder efter indtrædelse af den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere Forøgede byggeudgifter* (lovliggørelse) Forsikringen dækker Efter en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed dækkes forøgede byggeudgifter*, som efter en forsikringsbegivenhed ved istandsættelse eller genopførelse påføres forsikringstageren* til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndighederne* i kraft af byggelovgivningen Opgørelse af forøgede byggeudgifter* Erstatning, der ydes efter reglerne i afsnit for forøgede byggeudgifter*, er for hver bygning* begrænset til 15 % af deres nyværdi/forsikringssum. Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at opnå dækning for forøgede byggeudgifter*: 1 udgifterne skal vedrøre de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, 2 dispensation fra bestemmelserne har ikke kunnet opnås, 3 det skaderamtes værdiforringelse på grund af slid og ælde overstiger ikke 30 % i forhold til nyværdi og 4 istandsættelse eller genopførelse skal finde sted Forsikringen dækker ikke 1 Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse 2 Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne* var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden Anvendelige rester af bygning, hvis genopførelse ikke er mulig Forsikringen dækker Såfremt offentlige myndigheders* krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning*, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er mindst 50 %. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen Styring af byggeprojekt Hvis bygningen* beskadiges mindst 50 %, dækkes også nødvendige og rimelige udgifter til styring af byggeprojekt under selve byggeperioden. Erstatningen udbetales kun på grundlag af faktura og kan af den opgjorte erstatning for bygningerne* højst udgøre 5 %. Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art regnet efter priserne på skadetidspunktet der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted. side 10/40

11 Risikobetingelser Betingelsesnr. R Præmieberegning, risikovurdering og risikoændring 1.1 Præmien er beregnet på grundlag af oplysningerne om ejendommen ved forsikringens tegning. risikoforandringernes indtræden eller besigtigelsestidspunktet eller opsige forsikringen med 14 dages varsel. Bygningsbrandforsikringen kan dog kun opsiges i overensstemmelse med fællesbetingelserne afsnit 4.3 nr Selskabet skal straks have meddelelse: 1 Ved nybygning og tilbygning 2 Ved udførelse af nedgravede, støbte og murede svømmebassiner 3 Ved ændring af bygningernes* tagbeklædning til strå-/spåntag 4 Ved indretning af opholdsrum i loft- og kælderetage 5 Ved ændring af benyttede energikilder, herunder til opvarmning 6 Ved ændringer i bygningernes* anvendelse 7 Ved ændringer i det anmeldte erhverv, der drives fra bygningerne* eller forsikringsstedet dog skal ændringer inden for og imellem kontorvirksomhed, liberalt erhverv og butiksdrift uden fremstilling eller reparation ikke anmeldes 8 Såfremt bygninger* helt eller delvist rømmes eller ligger ubenyttet hen. 1.3 De under afsnit 1.2 nævnte forhold skal anmeldes til selskabet inden arbejdet, rømningen eller ændringen iværksættes således, at selskabet kan tage stilling til, om eller på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. 1.4 Undladelse af at give meddelelse om de under afsnit 1.2 nævnte forhold kan medføre, at selskabets erstatningspligt nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. 1.5 Forsikringstagers* tilmelding til eller afmelding fra momsregistrering skal straks meddeles til selskabet, da dette har betydning for præmieberegningen og evt. skadeerstatningen. 2 Eftersyn af bygninger* 2.1 Selskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage eftersyn på ejendommen med henblik på en vurdering af såvel bygningerne* som risikoforholdene. 2.2 Et sådant eftersyn kan ikke betragtes som selskabets garanti for, at bygningerne* er opført i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, at selskabet har accepteret bygningernes tilstand, eller at selskabet i skadetilfælde vil afstå fra afskrivning pga. slid og ælde. 2.3 Hvis risikoforholdene er ændrede efter tegningstidspunktet, kan selskabet revurdere og ændre forsikringsvilkårene fra side 11/40

12 Bygningsbrand Betingelsesnr. R Hvilke genstande er omfattet 1.1 Forsikringen omfatter de bygninger*, der er valgt dækket og nævnt i policen. Bygningerne* skal være beliggende på forsikringsstedet, og forsikringen dækker disse bygninger* inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv. 1.2 Uden særskilt tilkendegivelse i policen er følgende omfattet, for så vidt det tilhører forsikringstager*: Faste elinstallationer, herunder: 1 Stikledninger og hovedtavler 2 Kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn 3 Lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, når de er installeret på deres blivende plads, herunder: 1 Gas- og vandinstallationer 2 Rumtemperatur- og rumventilationsanlæg 3 Elevatorer, sanitets- og kloakanlæg 4 Vaskeanlæg og hårde hvidevarer 5 Tagplader af erstatningsmateriale for glas, herunder uoplukkelige ovenlys Forsikringen omfatter ikke Anlæg og installationer til vedvarende og/eller alternativ energi Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen* eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel Flagstænger, antenner til ikke-erhvervsmæssig brug, herunder tv-kabler* og installationer hertil, samt faste kabler i de forsikrede bygninger* til opkobling til internettet, gårdbelægninger, grundvandspumper, hegn (ikke levende), tårn- og facadeure samt nedgravede svømmebassiner Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen* er alene dækket for deres håndværksmæssige værdi dog maksimalt med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Andet sædvanligt tilbehør* og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift*, med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Haveanlæg i det omfang, forsikringstageren* ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. Udgifter til reetablering af haveanlæg godtgøres med højst kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit 12. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Erstatningen bortfalder, hvis reetablering ikke finder sted Legepladsredskaber på legepladsareal med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Vasketøj tilhørende ejendommens beboere er dækket som anført i afsnit Lejede affaldscontainere, for hvilke forsikringstageren* ifølge kontrakt har forsikringspligt, med en sum på indtil kr (2006). Dækningen er på førsterisikobasis*, og eventuel erstatning fra anden side er at betragte som selvrisiko til denne forsikring. Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit De på forsikringsstedet monterede baldakiner*. 2 Hvilke skader dækker forsikringen 2.1 Brand* Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved: 2.2 Lynnedslag* 2.3 Eksplosion* 2.4 Sprængning af dampkedler og autoklaver 2.5 Nedstyrtning af luftfartøj Nedstyrtning af luftfartøj eller ved, at det forsikrede rammes af sådant eller af nedfaldende genstande derfra. Forsikringen dækker dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. 2.6 Pludselig opstået tilsodning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt rumopvarmningsanlæg eller elektriske apparater. 2.7 Tørkogning Tørkogning af kedler, der udelukkende anvendes til rumopvarmning af beboelses- og kontorbygninger*, samt andre kedler med varmeydelse på indtil 240 kw (200 Mcal/20 m² side 12/40

13 2.8 Vasketøj hedeflade), når sådanne kedler helt eller delvist anvendes til rumopvarmning. Vasketøj tilhørende ejendommens beboere der beskadiges som følge af teknisk svigt i maskiner og tilhørende installation beroende i ejendommens fælles vaskeri. Selskabets erstatningspligt er begrænset til kr (2006) pr. skade og dækker dagsværdi af de beskadigede genstande med fradrag af slid, alder, mode eller andre omstændigheder. Der beregnes en selvrisiko på kr. 600 (2006) af enhver skade. Beløbene indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit 12. Dækningen er på førsterisikobasis*, og eventuel erstatning fra anden side er at betragte som selvrisiko til denne forsikring. 3 Hvilke skader er ikke dækket 3.1 Forsikringen dækker ikke 1 Skade, der ikke kan anses som brand, f.eks. svidning, forkulning, overophedning og smeltning 2 Skade ved tørkogning ud over dækningen i afsnit Driftstab eller andet indirekte tab. side 13/40

14 Elskade Betingelsesnr. R Hvilke skader er dækket 1.1 Som elskade* dækkes enhver skade på genstande, jf. bygningsbranddækning afsnit 1 dog ikke de i afsnit 1.2.1, nr. 3 nævnte installationer og genstande der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. 1.2 Ved eldrevne genstande dækkes ud over skade på elektriske dele også anden skade på genstanden, der er sket i forbindelse med elskaden*. 2 Hvilke skader er ikke dækket 2.1 Forsikringen dækker ikke 1 Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, fejltilslutning, mekanisk ødelæggelse, forkert udført reparation eller skade, der sker under reparation Genstandens alder Fradrag Fra 0 indtil 2 år kr Over 2 indtil 3 år 20 % - min. kr Over 3 indtil 4 år 30 % - min. kr Over 4 indtil 5 år 40 % - min. kr Over 5 indtil 6 år 60 % - min. kr Over 6 indtil 10 år 80 % min. kr Over 10 år Ingen erstatning Beløbet er fastsat i 2006 og indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Øvrige genstande erstattes i henhold til de i fællesbetingelsernes beskrevne erstatningsregler, jf. fællesbetingelserne afsnit Eventuel erstatning fra anden side, herunder erstatning fra tegnet special-forsikring, eller fyldestgørelse af krav i henhold til garanti eller reklamationsret er at betragte som en yderligere selvrisiko til denne forsikring 2 Skade, som dækkes af garanti eller serviceordninger 3 Skade, der skyldes, at et apparat er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion 4 Skade som følge af forsømmelse af ejendommens drift* eller manglende vedligeholdelse 5 Skade som følge af slid eller tæring 6 Skade på transformere, ensrettere, omformere og generatorer med effekter større end 15 kw pr. enhed 7 Driftstab eller andet indirekte tab. 3 Skadeopgørelse 3.1 For elskader* på eldrevne genstande inkl. kabler, gælder følgende regler: Erstatningen for skaden tager udgangspunkt i, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Dette beløb kan dog ikke overstige det beløb, som genstanden kan genanskaffes til. Kan den skaderamte genstand ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for en ny identisk genstand, eller i mangel heraf en ny tilsvarende genstand. 3.2 Erstatningen reguleres under alle omstændigheder under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadestidspunktet, med følgende fradrag i erstatningen: side 14/40

15 Anden bygningsbeskadigelse Betingelsesnr. R Hvilke genstande er omfattet 1.1 Forsikringen omfatter de bygninger*, der er valgt dækket og nævnt i policen, såfremt de er opført på muret eller støbt fundament. Bygningerne* skal være beliggende på forsikringsstedet, og forsikringen omfatter disse inkl. fundament og betonblokke indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv Forsikringen omfatter ikke Bygninger* opført på træpæle eller anden fundering af træ, drivhuse, skure, lysthuse, halvtage, overdækninger, vindmøller, boblehaller samt teltagtige konstruktioner. 1.2 Uden særskilt tilkendegivelse i policen er følgende omfattet, for så vidt det tilhører forsikringstager*: Faste elinstallationer, herunder: 1 Stikledninger og hovedtavler 2 Kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn 3 Lysinstallationer, herunder armaturer, men ikke rør, pærer, lysskilte og projektøranlæg Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikkeerhvervsmæssig karakter, når de er installeret på deres blivende plads, herunder: 1 Gas- og vandinstallationer 2 Rumtemperatur- og rumventilationsanlæg 3 Elevatorer, sanitets- og kloakanlæg 4 Vaskeanlæg og hårde hvidevarer 5 Tagplader af erstatningsmateriale for glas, herunder uoplukkelige ovenlys Forsikringen omfatter ikke 1 Anlæg og installationer til vedvarende og/eller alternativ energi 2 Glas eller ruder af andet material 3 Gitre og sikkerhedsglas i øvrigt Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. hegn, andre hegn på muret eller støbt sokkel, samt nedgravede svømmebassiner, der er støbte eller murede Forsikringen omfatter ikke Bassiner af plastic, glasfiber eller andre kunststoffer selv om de er nedgravede, samt aftagelig overdækning som plader, presenninger, plastdækning og lignende Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen* er alene dækket for deres håndværksmæssige værdi dog maksimalt med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Andet sædvanligt tilbehør* og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift* og beror i bygning, med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Haveanlæg, såfremt skaden sker herpå som følge af en anden dækningsberettiget bygningsskade. Udgifter til reetablering godtgøres med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit 12. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Erstatningen bortfalder, hvis reetablering ikke finder sted Legepladsredskaber på legepladsareal med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit De på forsikringsstedet monterede baldakiner* Forsikringen omfatter ikke Markiser, solafskærmninger og lignende. 2 Hvilke skader er dækket Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved: 2.1 Tilfældig udstrømning Forsikringen dækker Skade som følge af tilfældig udstrømning af vand, olie- og kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede installationer i bygningen*, herunder køle- og fryseanlæg, akvarier og vandsenge Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen* eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel Flagstænger, antenner til ikke-erhvervsmæssig brug, herunder tv-kabler* og installationer hertil, samt faste kabler i de forsikrede bygninger* til opkobling til internettet, murede Forsikringen dækker ikke side 15/40

16 1 Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, akvarier og vandsenge 2 Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør, samt ved afvanding fra tagflader 3 Skade på og som følge af frostsprængte rør, medmindre frostsprængning skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning eller utilstrækkelig opvarmning i udlejede lokaler 4 Vandskade som følge af udsivning og dryp fra synlige installationer. 2.2 Udsivning fra skjulte* installationer Forsikringen dækker Skade som følge af udsivning af vand og olie fra skjulte* vand-, varme- og sanitetsinstallationer i bygningen* Forsikringen dækker ikke 1 Enhver udgift, der vedrører lokalisering og reparation af fejl og skader på installationer og røranlæg, samt reparation og reetablering af ubeskadigede bygningsdele 2 Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør, samt ved afvanding fra tagflader 3 Skade på og som følge af frostsprængte rør, medmindre frostsprængning skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning eller utilstrækkelig opvarmning i udlejede lokaler. 2.3 Skybrud* eller voldsomt tøbrud* Forsikringen dækker Skade forårsaget af vand, der som følge af skybrud* eller voldsomt tøbrud* ikke kan få normalt afløb*, og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne Forsikringen dækker ikke 1 Skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb 2 Skade som følge af nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade* på bygningen* 3 Skade som følge af, at vandmængden ikke har kunnet bortledes eller at vandet er steget op gennem afløbsledningerne, på grund af forkert konstruerede eller ikke vedligeholdte offentlige eller private afløbssystemer Forsikringen dækker Skade som følge af tilfældigt svigt i varmeforsyningen i opvarmede lokaler, der ikke er udlejede, hvorved følgende bygningsdele frostsprænges: 1 Røranlæg, der tilfører bygningen* vand 2 Røranlæg, der indgår i bygningens* indvendige vand- og sanitetsinstallationer 3 Centralvarme- og varmtvandsanlæg og dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer 4 Wc-kummer og -cisterner I udlejede lokaler dækkes frostsprængning i de i afsnit nr. 1 4 nævnte bygningsdele, uanset at årsagen hertil ikke skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen Forsikringen dækker ikke 2.5 Snetryk 1 Udgifter til optøning 2 Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, tagsten, murværk og beton 3 Frostskade på udendørs vandhaner, springvand, svømmebassiner, jacuzzi/spabade og dertil hørende installationer Forsikringen dækker 2.6 Storm* Skade forårsaget af snetryk Forsikringen dækker Skade som følge af storm* (herunder skypumpe) og eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade* på bygningen* Forsikringen dækker ikke Skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, sø eller vandløb. 2.7 Indbrudstyveri* Forsikringen dækker Indbrudstyveri* eller forsøg herpå samt hærværk* i forbindelse hermed Forsikringen dækker ikke Indbrudstyveri* eller forsøg herpå samt hærværk* i forbindelse hermed fra forladte eller ubeboede bygninger*/lejemål. 2.4 Frostsprængning side 16/40

17 2.8 Påkørsel Forsikringen dækker Skade forårsaget af påkørsel Ved enhver påkørselsskade gælder en selvrisiko på kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Væltende og nedstyrtende genstande Forsikringen dækker Skade som følge af væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningerne* Oprydning* efter dødsfald Forsikringen dækker Nødvendig særlig rengøring eller udskiftning af bygningsdele i en lejlighed, såfremt et dødsfald (menneske) heri nødvendiggør dette. Udgifterne hertil dækkes med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Sprængning og opbrydning af lukkere Forsikringen dækker Reparation eller udskiftning af døre, porte eller andre lukkere, der beskadiges som følge af sprængning, opbrydning eller lignende, i forbindelse med at politimyndighed*, brand - eller andet redningsvæsen trænger ind i bygning* eller lejlighed, for at redde menneskeliv eller minimere risiko for skade ved f.eks. fare for gaseksplosion eller lignende. 3 Generelle undtagelser 3.1 Forsikringen dækker ikke 1 Skade som følge af fejlkonstruktion, byggefejl, materialefejl eller fejlmontering 2 Skade, der skyldes, at sikrede* ikke har overholdt byggelovgivningens regler 3 Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse 4 Driftstab og andet indirekte tab 5 Kosmetiske skader. 4 Husejeransvar Sikret er forsikringstager* samt medhjælp, der er ansat til pasning af den forsikrede ejendom. 4.1 Hvilket ansvar dækkes Forsikringen dækker med indtil kr for personskade og med indtil kr for tingsskade pr. forsikringsår* sikredes* erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges sikrede* som ejer eller bruger af ejendommen. Endvidere dækker forsikringen sikredes* erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges sikrede* som arbejdsgiver for ansat medhjælp, der udelukkende anvendes til ejendommens drift* og vedligeholdelse. Tillige dækkes sikredes* erstatningsansvar for særlig indretning af eventuelle fællesarealer herunder legepladser Forsikringen omfatter skade konstateret i forsikringstiden*, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået. 4.2 Hvilket ansvar dækkes ikke Erstatningsansvar, der pådrages ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed Ansvar for skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede* om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler uden for kontraktforhold Ansvar for formuetab, der ikke er en følge af en dækningsberettiget skade på person eller ting Ansvar for skade på ting, som sikrede* eller dennes husstand*: 1 Ejer 2 Har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling 3 Har sat sig i besiddelse af 4 Har i varetægt af anden grund Ansvar for skade forvoldt af sikrede* med forsæt, under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika Ansvar for skade på ting forårsaget ved udgravnings- eller opgravningsarbejder, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder, samt jord- eller grundvandssænkning i forbindelse hermed, eller ved den sikredes* brug af sprængstoffer Ansvar for skade på ting forårsaget ved nybygning, ombygning eller tilbygning til den forsikrede ejendom Ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand, samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede* har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj. Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber under 25 hk, dog kun når anvendelsen finder sted som led i ejendommens pasning. Denne dækning ydes efter Færdselslovens regler og med Færdselslovens summer. side 17/40

18 Ansvar for skade forvoldt af hunde. 4.3 Skadeopgørelse for husejeransvarsforsikring Forsikringens dækningssum er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for skader konstateret inden for det enkelte forsikringsår*. Summen indeksreguleres ikke. Dog gælder særskilte summer for motordrevne redskaber. Se afsnit Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med selskabets godkendelse, dækkes, selv om dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 4.4 Skadeanmeldelse i forbindelse med husejeransvarsforsikring Ved ansvarsskade skal der straks indsendes meddelelse til selskabet, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. Erstatningspligt og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden selskabets samtykke. Selskabet træffer bestemmelse om sagens behandling. side 18/40

19 Retshjælp Betingelsesnr. R Indeholder bygningsforsikringen dækning for anden bygningsbeskadigelse omfatter forsikringen tillige retshjælpsdækning. Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen, jf. dog afsnit 10. Advokaten skal indgive anmeldelse til selskabet, så snart han har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt foretages. Advokaten kan dog straks foretage sådanne skridt, som ikke tåler opsættelse. 1 Hvem er dækket (sikret) af forsikringen Sikret under retshjælpsforsikringen er forsikringstageren*. 2 Hvilke sager dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker tvister*, som er opstået mellem sikrede og andre (tredjemand) Det er en forudsætning for dækningen, at sagen/tvisten* behandles i Danmark. 3 Hvilke sager er ikke dækket 3.1 Tvister* om erstatningskrav mod sikrede, når omkostningerne er dækket af hovedpolicen. 3.2 Tvister* med myndigheder* i skatte- og afgiftsspørgsmål, samt andre tvister med offentlige myndigheder*, såfremt den øverste administrative myndigheds* realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole. Hvis tvisten* med myndigheden* kan indbringes for en højere administrativ myndighed*, er sikrede forpligtet til at benytte denne mulighed, jf. afsnit Sager mellem: 1 Lejere, andelshavere og ejerlejlighedsforenings medlemmer indbyrdes 2 Sager mellem ovennævnte og bestyrelsen for foreningen. 3.4 Udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol. 3.5 Straffesager bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen. 3.6 Tvister* i forbindelse med sikredes betalingsstandsning, gældssanering, akkord, likvidation eller konkurs. 3.7 Sager anlagt af eller mod lejerne grundet lejeforhøjelse. 3.8 Sager, hvor sikrede har været bygherre med videresalg for øje. 3.9 Omkostninger ved skelsætningsforretninger Tvister* mellem sikrede og ansatte eller administrator Inkassosager mod sikrede, hvis fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom Injuriesager anlagt af eller mod sikrede, med mindre sikrede i det væsentlige får medhold i samtlige påstande. 4 Hvilke omkostninger er dækket af forsikringen 4.1 Egne sagsomkostninger. 4.2 Omkostninger til modpart, såfremt disse er pålagt sikrede under rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af selskabet. 4.3 Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten. 4.4 Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af selskabet, eller når resultatet af syns- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen. 4.5 Udgifter til indhentede specialisterklæringer, såfremt indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af selskabet. 4.6 Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt af selskabet. 5 Hvilke omkostninger er ikke dækket 5.1 Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi omkostningerne ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand. Såfremt sikrede alligevel gennemfører sagen og i det væsentlige får medhold i samtlige påstande ved dom eller indenretsligt forlig, dækker forsikringen de i afsnit 4 afholdte omkostninger. 5.2 Sikredes egne rejseomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste. 5.3 Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, medmindre omkostningerne er afholdt efter aftale med selskabet. side 19/40

20 5.4 Skifteomkostninger. 5.5 Omkostninger i forbindelse med tvistens behandling inden for det administrative system. 6 Erstatningen 6.1 Selskabets ydelse, indbefattet udlæg, kan for én forsikringsbegivenhed ikke overstige kr (inkl. moms) ud over sikredes selvrisiko, der andrager kr af enhver skade. Ved behandling i 2. instans erstattes omkostninger ved 1. instanssagen særskilt med fradrag af selvrisiko. Ved ankesager beregnes ny selvrisiko på kr , uden at maksimum på kr for hele tvisten forhøjes. Erstatningen kan maksimalt andrage kr pr. forsikringsår. Beløbene for selvrisiko og selskabets erstatningspligt bliver ikke indeksreguleret. 6.2 I det omfang moms kan modregnes i forsikringstagerens* afgiftsregnskab, erstattes det ikke af selskabet. 6.3 Flere tvister* mellem parter hidrørende fra samme kontraktforhold betragtes som én forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande i det væsentlige støttes på de samme faktiske kendsgerninger. 6.4 Acontoerstatning udlægges for positive udgifter, når disse er afholdt. Advokatsalærer inkl. salær til advokatforbindelse betales, når dom er afsagt, selvom dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Se afsnit Omkostninger hos modparten 7.1 Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til omkostningsspørgsmålet. 7.2 Ved forlig uanset om disse indgås inden- eller udenretligt skal omkostningsspørgsmålet begæres påkendt af retten eller forelægges selskabet, inden bindende aftale indgås. 7.3 Ved voldgift forudsætter selskabet, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kapitel Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme selskabet til gode. Sikrede eller dennes advokat skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker selskabet disse omkostninger med fradrag af selvrisiko, og indtræder i sikredes ret. 7.5 Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger. 8 Forsikringsperioden* Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister*, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter retshjælpsforsikringens ikrafttræden. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør. 9 Valg af advokat 9.1 Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen, jf. dog afsnit 10. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Det Danske Advokatsamfund. 9.2 Når selskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav m.v. gældende mod sikrede Dette gælder dog ikke 1 Selvrisiko og eventuelle beløb udover forsikringens dækning 2 Udgifter aftalt med sikrede inden eller senest samtidig med beslutningen om udgiftens afholdelse, når udgiften falder uden for forsikringsdækningen. 9.3 Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning. 9.4 Advokaten har direkte krav mod selskabet på forsikringsydelsen og kan ikke med bindende virkning for selskabet indgå aftale om salær med sikrede. 9.5 Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinier for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene. 10 Særlige regler for småsager 10.1 For sager med en sagsgenstand under kr samt ved anerkendelsessøgsmål, jf. retsplejeloven kapitel 39 (småsagsproces), er det ikke en betingelse for dækning, at sikrede har søgt bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen, jf. afsnit En eventuel aftale mellem parterne om, hvorvidt en sag skal behandles efter reglerne om småsagsproces eller ej, skal på forhånd godkendes af selskabet Selskabet kan betinge dækningen af, at sikrede søger bistand hos advokat Selskabet kan til enhver tid betinge dækningen af, at der indgives anmodning til retten om, at sagens behandling sker efter de almindelige procesregler Bortset fra retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring, der pålægges af retten, er eventuelle udgifter forud for hovedforhandlingen ikke omfattet af retshjælpsdækningen. side 20/40

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Telte/boblehaller. Forsikringsbetingelser R

Telte/boblehaller. Forsikringsbetingelser R Telte/boblehaller Forsikringsbetingelser R317 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Stormskade og hærværk afsnit 16-18 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300802 Forsikringsbetingelser for Stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for stormskadeforsikring

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Basis Bygningsvandskadeforsikring

Basis Bygningsvandskadeforsikring Betingelser nr. 304801 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsvandskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser Lejlighedsforsikring Forsikringsbetingelser 2540003 Gælder fra januar 2018 Indholdsfortegnelse Generelle betingelser 3 1. Hvem er sikret 3 2. Ikrafttrædelse og udløb 3 3. Anmeldelse af skade 3 4. Betaling

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300204 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for husejerforsikring

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere