Telefon Fax E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk"

Transkript

1 Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej ~ Ballerup. C Telefon Fax E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden Hedehusene Forsikringstager, Forsikringssted E/F Marstalsgade Marstalsgade København ø Policen gælder fra november 2001 Policen gælder til Præmie Præmien forfalder Forsikringen dækker. december kr. om året Indekstal 183,0 I december Se den næste side. Tallet i parentes fx Brand (1000), henviser til det relevante afsnit i forsikringsbetingelserne Policen er udstedt 7. november 2001 Foruden policen gælder Tryg-Baltica's forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Forsikringstekniske ord er forklaret bagest i betingelserne, under afsnittet ordforklaringer Der gælder nogle særlige betingelser for Deres forsikring. De er beskrevet under afsnit 0050 i forsikringsbetingelserne Stempelafgiften berlgtiges efter stempellovens 70 Tryg-Baltica skadesforsikringsselskab A/S - Tryg-Baltlca For_ring, skadesforsikring""lkab A/S CYR-nr. 242Ø86 Tryg-Baltlca ForsMcrlng, ~vesi8rlngsllvsf0r8lcrlng8"'lkab A/S CVR-nr Tryg-Ballica FOI8lkrlng, penalonaforslkringasellkab A/S CVR-nr Tryg-Be/tlca Forllkrlng. penslonlforsikrlnga..lakab II A/S CVR-nr ' Tryg-Baltlea I~slcrlng. IlvsforllcrNlgelel8kab A/S CVR~42Ø)577 Tryg-~orelcrklg, Iivsforl1kri~-.b II A/S CVR-nr. 1~ Tr~t! Ballerup

2 Tryg-Baltica Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, uanmark Telefon Fax tryg-balticaotryg.dk Police Bygningsforsikring Policenr: ; Forsikringssum i 2001 Særlige betingelser Forsikringssted 1 : Marstalsgade 28-32, 2100 København ø Matrikel nr Udenbys Klædebo Kvarter Bygning 1: Opført i 190Zog er med hårdt tag. Bruttoetageareal1.924kvm. Anvendelse: Beboelse, etagebyggeri m/max 200 m2 butik/værksted Forsikringen dækker: Brand: (1000) Brand, lynnedslag, eksplosionm.v, 50% restværdidækning. Selvrisiko: O kr. Nyværdi Kortslutning (1100) Kortslutning m.v. Udvider Brand (1000); Selvrisiko: O kr. Nyværdi Grunddækning: (2000) Storm- og vandledningsskade, indbrudstyveri, påkørsel, anden pludselig skade m.v. Nyværdi Selvrisiko Se i de almindelige forsikringsbetingelser Svamp special: (6100) Angreb af svampe, der ødelægger mureller træværk. Garantiperioden udløber den {) Selvrisiko: O kr. Se bet. rryg-baltica Forsikring, skadesforsikringsselskab NS CVR-:~,_ T~~~ca Forsikrin~. ~~ngslivsforsikringssels~~cvr~~ Tryg-Baltica Forsikring_,_li~~!-,~8seISkab V A/S CVR-nr Ballerup

3 Tryg-Baltica Klausdalsbrovej Ballerup. Danmart< Telefon Fax E-mali tryg-baltlcaotryg.dk Police gnings ring Insekt: (6300) Angreb af insekter, der ødelægger træværk. Selvrisiko: O kr. Nyværdi Husejeransvar: (8000) Erstatningsansvar, der pål~ges forsikringstager eller medhjælp, der er ansat til at passe ejendommen. Dækningssum: Personltingskade Forurening Ansvar for uindreg. arbejdsmaskiner Selvrisiko: O kr kr kr. færdselslovens summer For policen gælder tillige Se nr Tryg-Baltica Forsikring, skadesforsikringsselskab A/S CYR-nr Tryg-Baltlca Forsikring, Investeringslivsforsikringsselskab A/S CVR-nr Tryg-Ba~~a rryg-baltlca Forsikring, liysforsikring8~lskab A/S C~R-nr Tryg-Baltica Fors~~ng, IivsforsikrlnE~skab II A/S CYR-nr. 1645~742 - Tryg-Baltica Forsikring, livsforsikrlngsselskab Y A/S CYR-nr. 2~ Ballerup

4 Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr oktober 1998 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? Hvor dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Generelle undtagelser Præmiens betaling Fornyelse og opsigelse Indeksregulering Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Risikoforandring Ejerskifte Anden forsikring Forhold i skadetilfælde Skadeopgø relse Bygninger bestemt til nedrivning Erstatningens udbetaling Erstatning til anden genopførelse Opsigelse efter skade Voldgift Huslejetab og meromkostninger Brand Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader dækkes? Brand, lynnedslag eller eksplosion Sprængning Nedstyrtning Pludselig opstået tilsodning Tørkogning Følgeudgifter Forøgede byggeudgifter til lovliggørelse Restværdiforsikring Erstatningens fastsættelse Opsigelse I ændring af betingelser

5 Forsikringsbetingelser Punkt 1100 Kortslutning Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader dækkes? Erstatningens fastsættelse Grunddækning 6100 Svamp specialdækning 6300 Insekt 8000 Husejeransvar Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader dækkes? Storm Snetryk V andledn ing sskade Udsivning fra skjulte installationer Skybrud eller tøbrud Frostsprængning Indbrudstyveri Påkørsel, væltende eller nedstyrtende genstande Anden pludselig skade Villadækning Hærværk på og simpelt tyveri fra villa Opstigning af grundvand eller kloakvand Retshjælp for villa Generelle undtagelser til Følgeudgifter Forøgede byggeudgifter til lovliggørelse Restværdiforsikring Erstatningens fastsættelse Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader dækkes? Følgeudgifter Erstatningens fastsættelse Garanti Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader dækkes? Følgeudgifter Erstatningens fastsættelse Hvem er sikret? Hvilket ansvar er dækket? Dækningssum

6 Forsikringsbetingelser Punkt Forhold i skadetilfælde Ansvar for uindregistrerede arbejdsmaskiner Ordforklaringer Ordforklaringer af særlige ord og udtryk, som er mærket med * i forsikringsbetingelserne. Ordforklaringerne er en integreret del af forsikringsbetingelserne.

7 Særlige forsikringsbetingelser 0050 Særlige betingelser Moms 833 Forsikringen er udvidet til, at der også for erhvervsmæssige bygninger medregnes meromsætningsafgift (moms) i erstatning, når sikrede ikke er momsregistreret.

8 Almindelige torsikringsbetingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 0110 Hvem er sikret? Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. Omfatter policen Husejeransvar (8000), er den medhjælp, der passer ejendommen også sikret, men kun under Husejeransvarsforsikringen I forbindelse med nybyggeri, ved om- og tilbygning, eller ved reparationsarbejder, hvor AB92* anvendes, kan byggeriets entreprenører i henhold til AB92* kræve at blive medsikret på policen. Entreprenørerne er kun medsikret, hvis det af policen fremgår, at forsikringen er udvidet med særlig dækning herfor, se Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker på det eller de forsikringssteder, der er angivet i policen Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker, medmindre andet er anført, skader sket i forsikringstiden på de bygninger eller de genstande, der jf. policens forside er omfattet af en valgt dækning Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med:. Jordskælv eller andre naturforstyrrelser.. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.. Atomkernereaktioner f.eks. kemespaltning (fission), kemesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid.

9 PoJicenr: Forsikringen dækker dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Forsikringen dækker ikke driftstab eller andet indirekte tab Forsikringen dækker ikke skade, der er omfattet af en garanti fra f.eks. leverandør, reparatør eller installatør Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de i policen anførte forfaldsdatoer. Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter, herunder stempel- og stormflodsafgift, samt gebyrer, morarenter og andre omkostninger Præmien opkræves, med angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato over giro, es eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning/indbetaling af præmien Påkrav om betaling af præmien sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Tryg-Baltica straks underrettes herom Betales præmien ikke senest sidste rettidige indbetalingsdato, sendes en påmindelse indeholdende oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis betaling ikke finder sted senest 14 dage efter afsendelsen af påmindelsen. Betales præmien stadig ikke, sendes en ny påmindelse. Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser, jf Ved udsendelse af sådanne påmindelser eller andre erindringsmeddelelser, herunder om eventuel udpantning, er Tryg-Baltica berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og andre omkostninger Tryg-Baltica er herudover berettiget til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser Fornyelse og opsigelse Forsikringen er fortløbende og kan opsiges skriftligt af såvel forsikringstageren som Tryg-Baltica med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser, jf

10 Almindelige torsikringsbetingelser Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen i det år perioden udløber. Forsikringer, der er tegnet for en flerårig periode, og som ikke skriftligt opsige s senest 1 måned før periodens udløb, fornyes uforandret for et tilsvarende tidsrum, forudsat at Tryg-Baltica har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 og senest 1 måned før opsigelsesfristen s udløb I modsat fald fornyes sådanne forsikringer for 1 år ad gangen og rabatten for flerårig tegning bortfalder Indeksregulering Indeksregulering foretages hvert år for: - De forsikringssummer og selvrisikobeløb, der er anført på policens forside, med mindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne for de enkelte dækninger. - De beløbsangivelser, der i henhold til forsikringsbetingelserne indeksreguleres. - Præmien Reguleringen sker på grundlag af det af Danmarks Statistik beregnede løntal. Det viser den gennemsnitlige faktiske timefortjeneste for alle arbejdere i industri og håndværk Ved indeksreguleringen forhøjes eller nedsættes de beløb, der er nævnt under med den procent løntallet afviger fra det på policens forside angivne løntal. Løntallet, som anvendes ved indeksreguleringen for det pågældende kalenderår, er løntallet for februar måned i det foregående kalenderår Regulering af forsikringssummer, selvrisikobeløb og af de beløbsangivelser, der er anført i forsikringsbetingelserne, foretages hvert år pr. 1. januar. Regulering af præmien foretages den første forfaldsdato i det pågældende kalenderår Medmindre andet er anført, er beløbsangivelser der indeksreguleres, baseret på løntal189,6 (februar 2000) Ophører udgivelsen af det i nævnte løntal, er Tryg-Baltica berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks.

11 0180 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Hvis Tryg-Baltica's præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som denne ændres, kan Tryg-Baltica med 1 måneds varsel ændre forsikringsbetingelserne og/eller præmien for denne forsikring på tilsvarende måde fra førstkommende eller en senere forfaldsdato Hvis forsikringstageren ikke godkender en skærpelse af forsikringsbetingelserne eller en præmieforhøjelse, kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel til ændringsdatoen Indeksregulering efter O 170 er ikke en ændring af Tryg-Baltica's præmietarif Risikoforandring Der skal foretages skriftlig anmeldelse til Tryg-Baltica i tilfælde af: Nybygning* Tilbygning Ombygning*, herunder udskiftning af tag, efterisolering og brandsikring Reparationsarbejder, hvor AB92* anvendes Forandring af bygningernes anvendelse Ændring af benyttede energikilder, herunder til opvarmning At bygningens tagbeklædning ændres til strå-/spåntag fra anden tagbeklædning eller omvendt At bygningen henstår ubenyttet At bygningen helt eller delvis rømmes Den under nævnte anmeldelse til Tryg-Baltica skal foretages inden arbejdet eller fraflytningen igangsættes, så Tryg-Baltica kan tage stilling til, om og i bekræftende fald på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Skade som følge af ny-, til- og ombygninger er kun dækket, såfremt dette er bekræftet af Tryg-Baltica.

12 Anmoder en entreprenør om at blive medsikret på evt. tegnet Brand- og/eller Stormskadeforsikring i henhold til AB92* ved nybygninger, til- og ombygninger, eller ved reparationsarbejder, hvor AB92* anvendes, er entreprenører kun meddækket, hvis policen er udvidet med særlig dækning herfor. Omfatter policen bygningsbrandforsikring vil der på den særlige dækning for nybygninger eller for om- og tilbygninger være en selvrisiko ved skader forvoldt som følge af varmt arbejde.. Undladelse af at foretage anmeldelse som nævnt under kan medføre, at Tryg-Baltica's erstatningspligt nedsættes, eventuelt helt bortfalder. Ville forandring af bygningerne eller deres anvendelse have medført, at Tryg- Baltica ikke ville have overtaget risikoen, ophører selskabets ansvar med øjemed øjeblikkelig virkning fra risikoforandringens indtræden Ejerskifte Forsikringen ophører ved ejerskifte. Derfor skal ejerskifte straks anmeldes til Tryg-Baltica. Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser, jf Den nye ejer er dækket, indtil anden bygningsforsikring er tegnet, dog højst i 14 dage fra overtagelsesdatoen Besigtigelse af ejendommen For at kunne vurdere risikoforholdene har Tryg-Baltica til enhver tid ret til at besigtige den forsikrede ejendom. En sådan besigtigelse kan ikke betragtes som Tryg-Baltica's garanti for, at bygningerne er opført i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, eller at Tryg-Baltica har accepteret bygningernes tilstand i øvrigt Hvis risikoforholdene er ændrede efter tegningstidspunktet, kan Tryg-Baltica revurdere og ændre forsikringsvilkårene, eller ophæve forsikringen med 14 dages varsel. Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser, jf Anden forsikring O Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme risiko, at erstatningspligten bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet i andet forsikringsselskab, gælder de samme forbehold for nærværende forsikring, så erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne.

13 Policenr: Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole Forhold i skadetilfælde I skadetilfælde, herunder hvor der er umiddelbar fare for, at skade vil indtræffe, skal sikrede efter bedste evne straks søge at begrænse skadens omfang. Tryg-Baltica betaler rimelige omkostninger til redning/bevaring, hvis der er tale om en dækningsberettiget skade Skaden skal hurtigst muligt anmeldes til Tryg-Baltica. Dette kan ske til ethvert Tryg-Baltica Service Center Hvis der sker en skade, der kræver øjeblikkelig hjælp uden for normal kontor. tid, kan henvendelse ske til: Tryg-Baltica's Døgnskadeservice på telefon Udbedring af skader eller fjernelse af beskadigede genstande må ikke ske før Tryg-Baltica har godkendt dette Ved ansvarsskader henvises til afsnit om Husejeransvar (8000), hvis denne dækning er tegnet Skadeopgørelse Erstatningen opgøres på grundlag af det beløb, som det efter priserne på skadetidspunktet vil koste at reparere eller genoprette det beskadigede med samme bygge måde og på samme sted Erstatningen kan ikke baseres på dyrere byggematerialer og tilbehør end det beskadigede eller på byggematerialer, tilbehør og byggemetoder, der ikke er almindelig anvendt på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted indenfor normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Skaderamte genstande, som på grund af slid og ælde er værdiforringet med mere end 30 % i forhold til nyværdien*, erstattes efter dagsværdi*.

14 Manglende vedligeholdelse. kan tillige medføre nedsættelse af erstatningen, eller den kan helt bortfalde. Der ydes ikke erstatning for skade af kosmetisk art, samt for et eventuelt formuetab som følge af farveforskelle mellem erstattede genstande/bygningsdele og det ubeskadigede Bygninger bestemt til nedrivning For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af sparede nedrivningsomkostninger. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige de beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter Erstatningens udbetaling Erstatning opgjort efter 0250 udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages altid fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde, samt fradrag for manglende vedligeholdelse. og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Udbetaling af erstatning, som ikke anvendes til retablering af det beskadigede, forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen Erstatning til anden genopførelse Uanset det i anførte kan en erstatning opgjort efter 0250 anvendes til nybygning på andet sted i Danmark, eller til opførelse af bygninger væsentligt forskellige fra de ødelagte. Forøgede omkostninger som følge heraf erstattes ikke Det er en forudsætning, at panthavere og andre i ejendommen berettigede samtykker heri.

15 0290 Opsigelse efter skade Efter at en skade er konstateret, og i tiden herfra og indtil 1 måned efter endelig skaderegulering eller afvisning af skaden, kan såvel forsikringstageren som Tryg-Baltica opsige forsikringen med 14 dages varsel. Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser for denne dækning, jf Voldgift Sikrede og Tryg-Baltica kan hver for sig forlange en skade opgjort ved voldgift. Parterne vælger hver en voldgiftsmand Voldgiftsmændene foretager en opgørelse i nøje overensstemmelse med bestemmelserne i police og forsikringsbetingelser og afgiver en skriftlig redegørelse over omfanget af skaden og beregner erstatningen Inden voldgiften begynder vælger de to voldgiftsmænd en opmand. Kan voldgiftsmændene ikke blive enige om valg af opmand. udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten Opmanden træder kun ind i sagen, hvis de to voldgiftsmænd ikke kan blive enige, og træffer da den endelige afgørelse Voldgiftsretten afgør desuden, hvorledes udgifterne til afholdelse af voldsgiftsretten skal fordeles mellem sikrede og Tryg-Baltica Voldgiftsrettens afgørelse er bindende for begge parter og kan ikke indbringes for anden instans Der henvises i øvrigt til Lov om Voldgift Huslejetab og meromkostninger 0510 Hvilke skader dækkes? I det omfang den forsikrede ejendom ikke kan benyttes som følge af en skade, der er dækket af forsikringen, eller som følge af en skade, der er dækket ved sædvanlig bygningsbrandforsikring dækkes med indtil kr , indeksreguleret (2001) Huslejetab Dokumenteret tab af huslejeindtægt.

16 Leje af andre lokaler Forsikringen dækker Ikke: - Indtægtstab i øvrigt i forbindelse med et erhverv udøvet på forsikringsstedet. - Tab og udgifter, der er dækket af anden forsikring Dokumenterede udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som forsikringstageren selv benytter til beboelse og kontor Forsikringen dækker Ikke: Tab og udgifter, der er dækket af anden forsikring Meromkostninger I forbindelse med en skade, der er omfattet under 0520 eller 0530 dækkes forsikringstagerens nødvendige og dokumenterede meromkostninger til ud- og indflytning, samt udgifter til opmagasinering af løsøre Sådanne meromkostningers størrelse og art aftales i hvert enkelt tilfælde med T ryg- Baltica Skadeopgørelse O Erstatningen ydes højst for den periode der fremgår af policens forside, og højst i indtil 1 måned efter at skaden er udbedret Udbedres skaden ikke eller genopføres bygningen i en anden skikkelse, ydes der kun erstatning for det tidsrum, det ville have taget at sætte bygningen i samme stand, som før skaden Er sikrede skyld i, at udbedring forsinkes, dækker forsikringen ikke de udgifter, der måtte være forbundet med forsinkelsen Forsikringen dækker efter førsterisikoprincippet*.

17 1000 Brand 1010 Hvilke genstande er omfattet? De på forsikringsstedet(erne) beliggende bygninger inkl. fundamenter indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv. Følgende er tillige omfattet af forsikringen, for så vidt det tilhører sikrede: Faste el-installationer, herunder: - stikledninger og hovedtavler, kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn lysinstallationer, herunder faste armaturer og udvendig belysning til belysning af bygning, parkering og adgangsveje Forsikringen omfatter ikke pærer, lysstofrør, lysreklamer og lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste bygningsinstallationer af sædvanlig, men ikke-erhvervsmæssig karakter, herunder: gas- og vandinstallationer, rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, vaskeri anlæg og hårde hvidevarer Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Anlæg til brand- og tyverisikring af bygningen eller dele deraf, samt civilforsvarsmateriel Antenner og anlæg til hybridnet til ikke-erhvervsmæssig brug, flagstænger, belægning til vej-, gårds- og parkeringsareal, grundvandspumper, hegn (ikke levende), nedgravede eller nedstøbte svømmebassiner inkl. eventuel fast overdækning, tårn- og facadeure Vægmalerier og -relieffer samt udvendig udsmykning på bygningen for deres håndværksmæssige værdi (altså ikke den kunstneriske værdi) dog højst kr , indeksreguleret (2001).

18 Almindelige forsikringsbetingeiser Andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift med indtil kr , indeksreguleret (2001). Haveanlæg, i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige Retablering af haveanlægodtgøres med indtil kr , indeksreguleret (2001), af udgiften. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted Hvis policen omfatter flere forsikringssteder gælder de anførte beløbsangivelser for hvert forsikringssted Hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker med de anførte undtagelser direkte skade, som påføres de forsikrede genstande forvoldt ved de i 1021 til 1025 beskrevne begivenheder Brand, lynnedslag eller eksplosion Ved brand forstås en løssluppen, ukontrolleret flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener dækkes kun, når lynet påviseligt er slået ned direkte i de forsikrede bygninger eller medforsikrede genstande. Eksplosion er en meget hurtigt forløbende forbrænding eller kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Forsikringen dækker ikke: Svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at det er sket ved brand, lynnedslag eller eksplosion.. Skade ved overspænding/induktion eller elektriske fænomener i øvrigt ud over de i nævnte.

19 Kortslutningsskade eller skade ved andre rent elektriske fænomener, medmindre det er sket som følge af en dækningsberettiget brand- eller Iynnedslagsskade Sprængning Sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver), hvorved der sker en pludselig utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og udenfor beholderen Forsikringen dækker ikke: Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk Nedstyrtning Nedstyrtning af lutttartøjer eller af nedfaldende genstande derfra Pludselig opstået tilsodning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning Tørkogning Tørkogning af kedler, der udelukkende anvendes til rumopvarmning af beboelses- og kontorbygninger, samt andre kedler med en varme ydelse på indtil 120 kw (100 McaV10 m2 hedeflade), når sådanne kedler helt eller delvis anvendes til rumopvarmning Endvidere dækkes: 1031 Følgeudgifter Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres det forsikrede ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de skader, som er dækket af forsikringen Tab af forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed.

20 Rimelige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen Nødvendige udgifter til oprydning* efter en skade, herunder: fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande, der er beskadiget fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse Dækningen efter ydes på førsterisikoprincippet* og er begrænset til 20% af ny-/dagsværdien af samtlige forsikrede bygninger, dog minimum kr indeksreguleret (2001) og maksimalt kr indeksreguleret (2001), pr. forsikringsbegivenhed Under og dækkes ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. Oprydning efter tidligere forurening, herunder fra affaldsdepoter (kendte eller ukendte), dækkes heller ikke, uanset arten Forøgede byggeudglfter* til lovliggørelse Efter en dækningsberettiget skade erstattes de forøgede byggeudgifter*, som påføres forsikringstageren ved istandsættelse eller genopførelse af det beskadigede for at opfylde de krav, der stilles af bygningsmyndighederne i medfør af byggelovgivningen Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til at istandsætte eller genopføre det beskadigede i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted Det er en forudsætning: at udgifterne alene vedrører de dele af bygningen, som er beskadiget, og for hvilke der ydes erstatning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås hos myndighederne,

21 .. Almindelige forsikringsbetingelser at bygningens værdiforringelse som følge af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi*, og - at istandsættelse eller genopførelse finder sted. Erstatningen er for hver bygning begrænset til 10% af dens nyværdi., højst kr , indeksreguleret (2001) Forsikringen dækker Ikke: Udgifter til opfyldelse af krav, som var stillet af myndighederne eller kunne være stillet af disse inden skadens indtræden Restværdiforsikring Det fremgår af policen s forside, om restværdiforsikring på Brand (1000) er valgt, og med hvilken restværdiprocent forsikringen dækker. Hvis Brand (1000) jf. ovenstående indeholder restværdiforsikring, vil der i forbindelse med en dækket skade under Brand (1000) gælde følgende: Udgør skadeprocenten. mindst den procent, der fremgår af policens forside for restværdidækning, beregnet ud fra den skaderamte bygnings nyværdi., kan forsikringstageren i stedet for reparation vælge at få hele den beskadigede bygning nedrevet og få opført en tilsvarende bygning som ny Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til , Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen Ubeskadigede bygningsdele Hvis offentlige myndigheder før skadetidspunktet har stillet krav, der er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, erstattes tillige ubeskadigede bygningsdele.

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

Fritidshusforsikring. Version 2134005

Fritidshusforsikring. Version 2134005 Fritidshusforsikring Version 2134005 Forsikringsbetingelser af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Bygning - Hvor og hvad dækkes Afsnit 17-20 Side 7 Brand Afsnit 21-23

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Landbrug BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

FRITIDSHUSFORSIKRING

FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere