BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen."

Transkript

1 BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser Nyværdiforsikring Sikrede. 2. Bygningsbrandforsikring Hvilke genstande er dækket af forsikringen Hvilke skader erstattes Skader, der ikke erstattes. 3. Forsikring mod anden bygningsbeskadigelse Hvilke genstande er dækket af forsikringen Hvilke skader erstattes. 4. Svampe- og insektforsikring Hvilke genstande er dækket af forsikringen Hvilke skader erstattes. 5. Fællesbestemmelser for afsnit 3 og Skader, der ikke erstattes. 6. Fællesbestemmelser for afsnit 2, 3 og Følgeudgifter Oprydning m.v Lovliggørelse Restværdiforsikring Skadeopgørelse Forladte bygninger Bygninger bestemt til nedrivning Erstatningens udbetaling. 7. Bygning under opførelse Hvilke genstande er dækket af forsikringen Hvilke skader erstattes Hvilke skader erstattes ikke Anmeldelsespligt. 8. Huslejetabsforsikring Hvilke tab dækkes Skadeopgørelse.

2 f AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 9. Husejeransvarsforsikring Hvilket ansvar er dækket af forsikringen Hvilket ansvar dækkes ikke Skadeopgørelse. 10. Glas- og sanitetsforsikring Hvilke genstande er dækket af forsikringen. 1f0.2 - Hvilke skader erstattes Hvilke skader erstattes ikke Skadeopgørelse. 11. Fællesbetingelser Særlige undtagelser Forhold under forsikringens løbetid Præmiens betaling Indeksregulering Risikoforandringer og ejerskifte Eftersyn af bygningerne Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Forsikringens varighed og opsigelse Opsigelse efter skade Forsikring i andet selskab Forhold i skadetilfælde Afværgelse og udbedring af skade Skadeanmeldelse Voldgift Betingelsernes ufravigelighed.

3 Almindelige forsikringsbetingelseri tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FÆLLESBETINGELSER NYVÆRDIFORSIKRING De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye. 1.2 SIKREDE Sikret er forsikringstageren i sin egenskab af ejer af det forsikrede. 2. BYGNINGSBRANDFORSIKRING. 2.1 FORSIKRINGEN OMFATTER Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv Uden særskilt tilkendegivelse i policen er følgende omfattet af forsikringen, for så vidt det tilhører forsikringstageren: a. Faste installationer, herunder - stikledninger og hovedtavler, - kraftinstallationer, frem til styretavler respektive motorværn, - lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte. b. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, og faste installationer (incl. stikledninger) af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: - gas- og vandinstallationer, - rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, - elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, - vaskeanlæg og hårde hvidevarer. c. Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. d. Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel. e. Flagstænger, antenner til ikke erhvervsmæssig brug, nedstøbte svømmebassiner, gårdbelægninger, grundvandspumper, hegn (dog ikke levende hegn eller markhegn) samt tårn- og facadeure. f. Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen. Erstatning ydes med den håndværksmæssige værdi, dog maximalt med indtil kr, indeksreguleret - basis g. Andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift, dog maximalt med indtil kr. indeksreguleret - basis h. Haveanlæg, såfremt forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne til retablering dækket af det offentlige.

4 For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Udgifter til sådan retablering erstattes med indtil kr, indeksreguleret-basis Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted. 2.2 FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved: Brand, lynnedslag eller eksplosion. Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener foreligger, når lynet er slået direkte ned i de forsikrede bygninger. Ved eksplosion forstås en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede kedler, som overvejende (min. 95%) anvendes til rumopvarmning, er omfattet af forsikringen for så vidt indfyringseffekten ikke overstiger kcal/h Sprængning af dampkedler og autoklaver. Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for beholderen. Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirkning af centrifugalkraft. Væske- eller istryk anses ikke som sprængning Nedstyrtning af luftfartøj eller ved at det forsikrede rammes af sådant eller af nedfaldende genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer Pludselig opstået tilsodning fra anlæg indrettet og anvendt til rumopvarmning Kortslutning i medforsikrede maskiner/apparater og hertil nødvendige installationer, samt faste elinstallationer. Ved kortslutning forstås en utilsigtet forbindelse mellem el-førende dele eller mellem el-førende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. Skade som følge af, at installationerne eller deres anvendelse er i strid med stærkstrømsreglementet, fejlkonstruktion, fejlmontering, mekanisk ødelæggelse, oversvømmelse eller grundvandsopstigning, manglende vedligeholdelse, slid, tæring eller skader omfattet af garanti, dækkes ikke. Skade på varmelegemer og programværker er ikke omfattet af forsikringen.

5 Skade på hårde hvidevarer, samt motorer og pumper til opvarmning og røranlæg erstattes efter følgende regler: - Erstatningsbeløbet nedsættes med 10% af genanskaffelsesprisen pr. år efter den pågældende genstands anskaffelse. - Udgifter til reparationer erstattes efter tilsvarende regler. - Skader, der omfattes af en leverandør- eller forhandlergaranti, dækkes ikke Forsikringen dækker endvidere: Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder Forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed ANVENDELIGE RESTER Såfremt offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadestidspunktet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnåes, erstattes tillige anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er mindst 50%. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen. 2.3 SKADER, DER IKKE ERSTATTES Skade, der ikke kan anses som brand, f. eks. svidning, forkulning, overophedning og smeltning Driftstab og andet indirekte tab. 3. FORSIKRING MOD ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE. 3.1 HVILKE GENSTANDE ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet beliggende bygninger (herunder carporte), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, incl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller kældergulv Forsikringen omfatter ikke træpæle eller anden fundering af træ, drivhuse, skure, lysthuse, halvtage, baldakiner, overdækninger og vindmøller Uden særskilt tilkendegivelse i policen er følgende omfattet af forsikringen, for så vidt det tilhører forsikringstageren: a. Faste installationer, herunder - stikledninger og hovedtavler,

6 - kraftinstallationer, frem til styretavler respektive motorværn, - lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte. b. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, og faste installationer (incl. stikledninger) af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: - gas- og vandinstallationer, - rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, - elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, - vaskeanlæg og hårde hvidevarer, - tagplader af erstatningsmateriale for glas, herunder uoplukkelige ovenlys, men ikke glas eller ruder af andet materiale, sanitet, spejle, markiser, solafskærmning, skilte eller anlæg og installationer til udnyttelse af vedvarende energikilder. c. Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. d. Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel. e. Flagstænger, antenner til ikke erhvervsmæssig brug, nedstøbte svømmebassiner excl. tildækning, have- og læmure, murede hegn, gårdbelægninger, grundvandspumper samt tårn- og facadeure. f. Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen. Erstatning ydes med den håndværksmæssige værdi, dog maximalt med indtil kr, indeksreguleret - basis g. Haveanlæg, haveskulpturer o. lign. mod skade, der er en følge af en af forsikringen omfattet bygningsbeskadigelse. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Udgifter til sådan retablering erstattes med indtil kr, indeksreguleret - basis Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted. 3.2 HVILKE SKADER ERSTATTES Forsikringen dækker skader, der påføres de forsikrede genstande ved: UDSTRØMNING AF VAND OG ANDRE VÆSKER Tilfældig udstrømning af vand, olie og kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg, akvarier, vandsenge samt beholdere med et rumindhold på 20 liter eller mere.

7 Forsikringen dækker ikke: - Skade forårsaget ved langsom udsivning af vand, olie og kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede installationer. - Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, svømmebassiner og akvarier. - Skade forårsaget ved opstigning af grundvand, kloakvand eller vand fra tagrender og disses nedløbsrør. - Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. - Skade forvoldt af håndværkere i forbindelse med reparation af rør- og varmeanlæg Udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer Forsikringen dækker ikke: - Udgifter til reparation af røranlæg, herunder tærede rør, hermed forbundne udgifter til konstatering af skaden, reparation og retablering af ubeskadigede bygningsdele. - Skade forårsaget ved opstigning af grundvand, kloakvand eller vand fra tagrender og disses nedløbsrør. - Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning OVERSVØMMELSE Vand, der som følge af voldsomt skybrud eller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem normalt dimensionerede og intakte afløbsledninger Forsikringen dækker ikke: - Skade forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb FROSTSPRÆNGNING AF RØRANLÆG Frostsprængning af røranlæg, der tilfører bygningen vand eller indgår i bygningens indvendige vand- og sanitetsinstallationer, centralvarme- og varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer samt wc- kummer og -cisterner Selskabets erstatningspligt er betinget af, at forsikringstageren i det omfang, det er ham muligt, drager omsorg for, - at der i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør- og varmeanlæg, herunder varmtvandsbeholdere, wc-kummer og wccisterner, når disse ikke benyttes, - at de under pkt nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte,

8 - at radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de kan fryse, - at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk, - at røranlæg med dertil hørende installationer holdes forsvarligt vedlige Forsikringen dækker ikke: - Frostsprængning i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. - Udgifter til optøning SNETRYK Snetryk, hvorved forstås skade forårsaget af sneens tyngde på tagflader og andre bygningsdele, når der er foretaget alle rimelige forholdsregler for at bortrydde sneen STORM Storm (herunder skypumpe) og eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade på bygningen. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til en vindhastighed på mindst 17,2 meter pr sekund Forsikringen dækker ikke: - Skade forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - Skade som følge af nedbør, der trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygningen INDBRUDSTYVERI Indbrudstyveri eller forsøg herpå samt hærværk i forbindelse hermed PÅKØRSEL M.V Påkørsel og væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningerne. 4. SVAMPE- OG INSEKTFORSIKRING. 4.1 Er svampe- og insektforsikring tegnet gælder, for denne dækning nedenstående særlige betingelser: 4.2 HVILKE GENSTANDE ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Forsikringen dækker de under forsikringens pkt nævnte genstande.

9 4.2.2 Forsikringen dækker dog ikke: - skade på verandaer, terasser, pergolaer, altaner, svalegange og lignende af træ samt træværk i kælder. 4.3 HVILKE SKADER ERSTATTES Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved angreb af træ- og murødelæggende insekter og svamp, når angrebet er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør, medmindre forsikring er tegnet i andet selskab. Det samlede erstatningsbeløb kan i hele forsikringstiden ikke overstige kr for hver af skadearterne svampe- og insektskade, medmindre andet fremgår af policen Forsikringen dækker dog ikke: - Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse. - Skade, der alene har indvirkning på det angrebnes udseende, f.eks. borehuller og misfarvning. - Skade som følge af råd og rådborebiller. - Skade som følge af tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. - Foranstaltninger til forebyggelse af angreb af insekter og svamp. 4.4 SKADEUDBEDRING Ved angreb af træ- og murødelæggende svampe eller insekter foretages den fornødne udskiftning eller afstivning, som er påkrævet af hensyn til det angrebnes bæreevne Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse. 5. FÆLLESBESTEMMELSER FOR 3. FORSIKRING MOD ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE. 4. SVAMPE- OG INSEKTFORSIKRING. 5.1 SKADER, DER IKKE ERSTATTES Forsikringen dækker ikke: - Skade, der omfattes af garanti. - Skade på genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl eller er opført forkert, når årsagen til skaden kan henføres hertil. - Skade på genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. - Skade som følge af alder, brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse. - Indirekte skade eller tab.

10 6. FÆLLESBESTEMMELSER FOR 2. BYGNINGSBRANDFORSIKRING. 3. FORSIKRING MOD ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE. 4. SVAMPE- OG INSEKTFORSIKRING. 6.1 Forsikringen dækker endvidere: 6.2 FØLGEUDGIFTER Nødvendige omkostninger i forbindelse med det beskadigedes retablering til teknisk bistand, tegninger og tilsyn under byggeriet Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. 6.3 OPRYDNING M.V Nødvendige udgifter til: - Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse. - Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande Dækningen ydes på 1. risikobasis og er begrænset til 20% af de forsikrede bygningers nyværdi, minimum kr og maximalt kr. pr. skadebegivenhed, indexreguleret - basis Forsikringen dækker ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. 6.4 LOVLIGGØRELSE Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse), som efter en forsikringsbegivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivningen Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted Det er en forudsætning, - at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, - at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, - at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, og - at istandsættelse eller genopførelse finder sted.

11 6.4.4 Dækningen omfatter ikke: - Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, - Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden Erstatning efter dette punkt er for hver bygning begrænset til 10% af dens nyværdi, dog maximalt kr, indexreguleret - basis RESTVÆRDIFORSIKRING Er restværdiforsikring ifølge policen indtegnet kan forsikringstageren i forbindelse med en af forsikringen dækket bygningsbrandskade (Afsnit 2) eller anden bygningsbeskadigelse (Afsnit 3), såfremt bygningen beskadiges mindst 50% af nyværdien, vælge i stedet for reparation at få nedrevet anvendelige rester og opført en tilsvarende bygning som ny Evt. fradrag for værdiforringelse sker i henhold til pkt Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen. 6.6 SKADEOPGØRELSE Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde, på samme sted og til samme anvendelse Ved prisansættelse kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring i byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet med mere end 30% i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse. Erstatningen kan ikke overstige det beskadigedes dagsværdi umiddelbart før skaden Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og resterende genstande er ikke omfattet af forsikringen Selskabet har ret til at lade opgørelse foretage ved afholdelse af offentlig licitation i overensstemmelse med gældende bestemmelser herom.

12 6.7 FORLADTE BYGNINGER For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde, nedsat anvendelighed eller manglende vedligeholdelse. 6.8 BYGNINGER BESTEMT TIL NEDRIVNING For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatning ville andrage for en tilsvarende bygning bestemt til varig forbliven. 6.9 ERSTATNINGENS UDBETALING ERSTATNING TIL GENOPRETTELSE Erstatning udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted. Hvis der i forbindelse med retableringen er udarbejdet en af selskabet godkendt rateplan, udbetales erstatningen i overenstemmelse hermed, når det over for selskabet dokumenteres, at betingelserne for udbetaling er opfyldt Såfremt retablering finder sted uden for den beskadigede ejendoms matrikelnummer, foretages samme fradrag som ved erstatning udbetalt til fri rådighed ERSTATNING TIL FRI RÅDIGHED Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid, ælde og manglende vedligeholdelse tillige fradrag for nedsat anvendelighed Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi umiddelbart før skaden Udbetaling af brandskadeerstatning forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 7. BYGNINGER UNDER OPFØRELSE. 7.1 HVILKE GENSTANDE ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Forsikringen omfatter de under pkt. 2.1 og 3.1 nævnte genstande Forsikringen omfatter endvidere materialer beroende på byggepladsen og bestemt til indføjelse i bygningerne. 7.2 HVILKE SKADER ERSTATTES Brand m.v., jfr. pkt

13 7.2.2 Storm m.v., jfr. pkt Oversvømmelse, jfr. pkt Husejeransvar, jfr. pkt HVILKE SKADER ERSTATTES IKKE Indirekte skade og tab (f. eks. huslejetab eller driftstab) Skade på glas og eller erstatningsmateriale herfor. 7.4 ANMELDELSESPLIGT Forsikringstageren har pligt til at underrette selskabet, når bygningerne er færdige til at tages i brug. 8. HUSLEJETABSFORSIKRING. 8.1 HVILKE TAB DÆKKES I det omfang forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en efter denne police erstatningsberettiget skade, eller som følge af en skade, der kan dækkes ved sædvanlig bygningsbrandforsikring dækkes: - Dokumenteret tab af lejeindtægt. - Dokumenterede udgifter til leje af lokaler svarende til de lokaler, som forsikringstageren selv benytter til beboelse og kontor. 8.2 SKADEOPGØRELSE Erstatning ydes pr. forsikringsbegivenhed med indtil kr - indexreguleret basis for tiden indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder efter skadens indtræden Forsikringsstedet anses som taget i brug senest 1 måned efter skadens udbedring. Sikrede har pligt til at sørge for, at skaden udbedres hurtigst muligt Genopføres en beskadiget bygning ikke eller genopføres den i en anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det (kortere) tidsrum, der normalt vil medgå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden Forsinkes udbedringen af forhold, som forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler Erstatning ydes alene i det omfang tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af anden forsikring.

14 9. HUSEJERANSVARSFORSIKRING. 9.1 HVILKET ANSVAR ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges sikrede som ejer eller bruger af ejendommen Sikret er tillige medhjælp under udøvelse af arbejde med ejendommens pasning Forsikringen omfatter skade konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået Forsikringen dækker ikke skade, som anmeldes mere end 2 år efter, at forsikringen er ophørt. 9.2 HVILKET ANSVAR DÆKKES IKKE Forsikringen dækker ikke ansvar for: a. Skade, der pådrages ved udøvelse af en i eller på ejendommen drevet virksomhed. b. Skade, der udelukkende støttes på aftaler. c. Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler uden for kontraktforhold. d. Formuetab, der ikke er en følge af en dækningsberettiget skade på person eller ting. e. Skade på ting, som sikrede eller dennes husstand - ejer, - har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, - har sat sig i besiddelse af, eller - har i varetægt af anden grund. f. Skade forvoldt af sikrede med forsæt, under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika. g. Skade på ting ved brug af sprængstoffer. h. Skade på ting forårsaget af sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer. i. Skade på ting forårsaget ved arbejder på den forsikrede ejendom, i form af - byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning m.v.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre,

15 - jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som nævnt under pkt. h og sådanne arbejder er udført af andre end sikrede. j. Forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Forsikringen dækker dog sådant ansvar, hvis sikrede ikke er omfattet af miljølovens kapitel 5 (særligt forurenende virksomhed), såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. k. Skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj. Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber under 10 HK i forbindelse med ejendommens pasning, og denne dækning ydes efter færdselslovens regler og med færdselslovens summer. l. Skade forvoldt af hunde. 9.3 SKADEOPGØRELSE Forsikringen dækker med indtil kr ved personskade og kr ved tingskade For motordrevne redskaber se dog pkt k Policens dækningssum er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for skader konstateret inden for det enkelte forsikringsår, jfr. dog pkt k Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med selskabets billigelse, dækkes selv om dækningssummen derved overskrides Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 10. GLAS- OG SANITETFORSIKRING HVILKE GENSTANDE ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Forsikringen omfatter det til de forsikrede bygninger hørende glas og sanitet Forsikringen omfatter tillige alarmstrimler og alarmtråde m.v., der er monteret på eller i ruderne og har forbindelse med tyverisikringsanlæg, samt solfilm/-filtre, der er limet på de forsikrede ruder Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er anbragt på deres blivende plads som bygningsbestanddele HVILKE SKADER ERSTATTES Brud på det forsikrede glas eller det forsikrede sanitet.

16 10.3 HVILKE SKADER ERSTATTES IKKE Skader på glas, der kan henføres til - Ridser i glasset, afspringning af splinter, punktering af eller utætheder i sammensætningen af thermoruder. - Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende. - Skade, som er dækket under bygningsbrandforsikring eller anden forsikring. - Merværdi hidrørende fra dekoration, bogstaver m.v. eller fra bearbejdning, sandblæsning, ætsning, sammenlimning, polering, facettering, kantpolering, boring af huller og andet samt indfattede ruder med kunstnerisk udførte motiver. - Manglende vedligeholdelse Skade på sanitet, der kan henføres til - Ridser/revner i de forsikrede genstande, herunder afspringning af splinter og fliser samt enhver form for beskadigelse af emalje. - Øvrige beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende. - Skade, som følge af frostsprængning. - Skade, som er dækket under bygningsbrandforsikring eller anden forsikring. - Manglende vedligeholdelse SKADEOPGØRELSE Glas- og sanitetsskader erstattes med genstande af samme værdi Kan genstande svarende til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til den udgift, selskabet ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen. 11. FÆLLESBETINGELSER SÆRLIGE UNDTAGELSER Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af skade, - der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller ved borgerlige uroligheder, - ved udløsning af atomenergi

17 Dog dækkes skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, såfremt anvendelsen har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktoreller acceleratordrift FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID PRÆMIENS BETALING Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier på de i policen anførte forfaldsdage Påkrav om betaling finder sted på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Tilsendelse af giroindbetalingskort eller anden meddelelse om forfalden præmie anses for påkrav Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen ved undladelse af at betale præmien inden den i påmindelsen anførte tidsfrist En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav Selskabet kan ikke ophæve bygningsbrandforsikringen på grund af manglende præmiebetaling, men har panteret og kan foretage udlæg for præmien med påløbne renter og andre omkostninger INDEKSREGULERING Forsikringen indeksreguleres RISIKOFORANDRINGER OG EJERSKIFTE Ny- og tilbygninger er kun dækket, såfremt dette er skriftligt bekræftet af selskabet Ombygninger samt forandring af bygningernes anvendelse, skal forinden arbejdet igang-sættes, anmeldes til selskabet, således at dette kan tage stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Det samme gælder ved ændring af benyttede energikilder, herunder til opvarmning Der skal straks gives meddelelse til selskabet, såfremt retten til fradrag for indgående merværdiafgift for de forsikrede bygninger ændres eller bortfalder Undladelse af at give de i pkt nævnte meddelelser kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis, ligesom de nævnte forhold kan få betydning for ændring af præmien i op- eller nedadgående retning.

18 EJERSKIFTE. Forsikringen ophører ved ejerskifte. Skader konstateret indenfor 14 dage efter ejerskiftet er dog omfattet af forsikringen, medmindre en anden forsikring er tegnet. Bygningsbrandforsikringen fortsætter efter ejerskifte, medmindre ejendommen forsikres i et andet selskab, der har koncession til at drive bygningsbrandforsikring EFTERSYN AF BYGNINGERNE Selskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage eftersyn med henblik på en vurdering af såvel bygningerne som risikoforholdene Et sådant eftersyn betyder ikke, at selskabet dermed har anerkendt, at bygningerne er opført i overenstemmelse med gældende byggelovgivning eller at selskabet har accepteret bygningernes tilstand i øvrigt Konstateres ved et sådant eftersyn eller ved myndighedernes eftersyn ulovlige eller risikoforøgende forhold, kan selskabet fastsætte en frist til forholdets afhjælpning, forhøje præmien eller ophæve forsikringen med 14 dages varsel. Hvis Bygningsbrandforsikring (Afsnit 2) er indtegnet gælder dog særlige bestemmelser, jfr. pkt ÆNDRING AF FORSIKRINGSBETINGELSER OG PRÆMIETARIF Selskabet kan ændre forsikringsbetingelser og eller præmie for nærværende forsikring med 3 måneders varsel til et forsikringsårs udløb Såfremt forsikringstageren ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan forsikringen under iagttagelse af bestemmelsen i pkt opsiges skriftligt pr. samme dato med 1 måneds varsel FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE Forsikringen er fortløbende og kan af en af parterne opsiges skriftligt med mindst 3 måneders varsel til en forsikringsperiodes udløb Accept af opsigelse af bygningsbrandforsikring forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, med mindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har koncession til at tegne bygningsbrandforsikring For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt for forladte bygninger kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de under pkt nævnte rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog med 14 dages varsel.

19 OPSIGELSE EFTER SKADE Efter enhver anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som selskabet i indtil 14 dage efter skaderegulering eller afvisning af skade opsige forsikringen med 14 dages varsel Denne bestemmelse gælder dog ikke for bygningsbrandforsikring FORSIKRING I ANDET SELSKAB Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne FORHOLD I SKADETILFÆLDE AFVÆRGELSE OG UDBEDRING AF SKADE I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger SKADEANMELDELSE I skadetilfælde skal forsikringstageren snarest tilstille selskabet anmeldelse indeholdende så fyldige oplysninger som muligt. Indbrudstyveri- og hærværksskader i forbindelse hermed skal endvidere anmeldes til politiet senest 24 timer efter, at man har fået kendskab til skader Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande må ikke finde sted, før selskabet har givet sin skriftlige tilladelse dertil Ved ansvarsskade skal der straks tilstilles selskabet meddelelse, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. Erstatningspligt samt erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden selskabets samtykke Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling VOLDGIFT Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene og selskabet den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en sagkyndig opmand, som i tilfælde af uoverenstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverenstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed.

20 Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af bygningskyndig opmand, udpeges denne af Landsretten for den retskreds, hvor bygningen ligger Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overenstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne Vurderingsmændenes afgørelse er endelig og bindende for parterne BETINGELSERNES UFRAVIGELIGHED Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige de af Finanstilsynet godkendte bygningsbrandforsikringsbetingelser til ugunst for forsikringstageren og/eller for de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen.

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING DK-CAMP ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Basis Bygningsvandskadeforsikring

Basis Bygningsvandskadeforsikring Betingelser nr. 304801 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsvandskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300802 Forsikringsbetingelser for Stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for stormskadeforsikring

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300204 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for husejerforsikring

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Vilkår 2 Bygning 5469-7 Januar 1992 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er tegnet Brandforsikring 1 Hvad omfatter forsikringen 3 2 Hvilke skader er dækket

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-2 Juni 1985 Indhold Et par ord om De- res fritidshusforsikring/bygning og om Topdanmarks privatpolice 5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret 6 2. Hvor dækkes 6 3. Præmiens

Læs mere

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS Police Dette certifikat udstedes som bekræftelse på, at der er tegnet kombineret bygninsforsikring i Chartis Europe SA Der henvises til de i certifikatet nævnte forsikringsvilkår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2011-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere