KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR"

Transkript

1

2

3 KJØBENHAVNS OG PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR

4 1 ET MINDESKRIFT KJØBENHAVNS GLAS- OG P O RCELAINS HANDLER FORENING I ANLEDNING AF DENS 50 AARS JUBILÆUM VED C. V. KJÆR OG VILH. HOLM KØBENHAVN KØBENHAVNS KLICHÉFABRIK 1922

5 fn 11 aavomiih 'x:is~i:-i.liu.s

6 L. JOCHUMSEN Foreningens Stifter jpøbges der om den første Anledning til Kjøbenhavns Glas- og Porcelainshandler Forenings Eksistens, maa man gaa tilbage til Oldtiden, da Fønikerne opdagede Maaden at smelte Glas paa, thi hvis denne Opdagelse ikke var gjort, var der ikke blevet nogen Anledning for os til i Dag at fejre 50 Aars Dagen for vor Forenings Bestaaen. Hvorledes man den Gang har kunnet undvære vor Forening, synes os næsten ufatteligt, men Fønikerne drev jo deres Handel paa en anden Maade end vi. Man lastede sit Skib med saa mange Herligheder som muligt og sejlede bort til fjerne Lande, hvor man ventede at gøre de bedste Forretninger. Porcelainet gjordes her i Europa første Gang af Joh. Fred. Bottger, der af den Kursachsiske Begering blev holdt fangen paa Livstid paa det iøvrigt henrivende Albrechtsburg ved Meissen for at bevare Fremstillingshemmeligheden. Historien fortæller, at det under Bottger 9

7 spggép SLA ^'w** fremstillede røde og hvide Porcelain første Gang bragtes til Salg paa Leipziger Messen 1709, men i 1709 rejste de københavnske Porcelainshandlere næppe til Leipziger Messen. Porcelainshandelen var oprindelig et primitivt Fag, skønt man for at erhverve Borgerskab til dette Fag, der tillige omfattede The, Sukker, Sennep og Tobak, maatte aflægge en offentlig Prøve blandt andet paa, at man kunde skelne Porcelain fra Fajance. Porcelainshandlerne solgte mest Fajance, Lervarer, Syltekrukker, Ler til at kline Kakkelovne med og forøvrigt almindelige 01- og Snapseglas etc., altsammen noget man kunde gaa til Fabriken eller Grossereren og hente. Naar en sjælden Gang et Firma som f. Eks. P. C. Holm fik en Jagt, ladet med Stentøj og Fajance, hjem fra England, stillede de mere fremragende Porcelainshandlere ved Frederiksholms Kanal, hvor Skibet i Beglen lagde til, og udsøgte sig, efterhaanden som Varerne kom frem fra Lasten, hvad de maatte have Brug for. Meget Købmandsskab gjordes ikke nødig, og de fleste Forretninger dreves ogsaa af enlige Damer eller Folk fra forhenværende andre Livsstillinger. Imidlertid fandtes der allerede ved og før Foreningens Stiftelse saa fremragende Forretningsnavne som Bonge, Fritzsche, H. O. Grave, Engelsted etc., der stadig har været en Hæder for Standen. Der var den Gang noget mere originalt over Menneskene end nu til Dags, til Eks. Herr Engelsted, der altid saas i ulastelig sort Diplomatfrakke, ogsaa naar han gik omkring paa en gros Lagrene og personlig udsøgte sine Varer. Ligesaa traf man altid Herr H. O. Grave i sin kendte Forretning ved GI. Strand i soigneret Diplomatfrakke og Kalot. I Modsætning hertil lagde Herr Bonge saa lidt Vægt paa sit Udvortes, at ingen skulde se paa ham, at han var Millionær. Det var i denne Periode, at et Par fremsynede Mænd, hvis Navne her skal nævnes, Herrerne Jochumsen og Engelsted, fattede Tanken om kollegiale Sammenkomster, for at man, skønt Konkurrenter i det. 10

8 daglige, skulde kunne mødes venskabeligt, og ved at udveksle Erfaringer og Anskuelser dygtiggøre sig til sin Gerning. Som fælles Bindeled enedes man om paa et af Herr Jochumsen sammenkaldt Møde, hvor 14 Porcelainshandlere var til Stede, at danne en Forening med det Formaal, af Kontingentet at opspare et Fond til Understøttelse af trængende Kolleger og Enker. Dette Møde fandt Sted den 23. Januar Efterhaanden samlede dette gode Formaal saa godt som alle Udøvere af vort Fag, saavel Fabrikanter, Grossister som Detaillister, og medens Medlemstallet endnu var ringe, mødle man omtrent fuldtalligt til de halvaarlige Forsamlinger. Man blev hurtigt færdig med Begnskabsaflæggelsen og spillede saa Kegler eller splejsede til en Bolle Punsch og drøftede Dagens Begivenheder. Aarene har tyndet ud i Bækken af de gamle Medlemmer, og af 11

9 CARL F. HAMMER J. P. NIELSEN Stifterne er ingen i Live. Ved at gennemse Foreningsprotokollerne møder vi som Formænd følgende Navne: Lauritz Hansen, Pauli Lihme og Carl F. Hammer, der alle er døde; saa kommer Foreningens ældste nulevende Medlem, J. P. Nielsen, der var Formand fra 1892 til Han afløstes af vor nuværende Formand, Herr 5. G. Kjersgaard, der efter at have været Kasserer i 10 Aar, nu i en Række af 20 Aar som Formand har sat sit Præg paa Foreningen. Det er interessant af Protokollerne at se, hvor smaatskaaret man til Tider har kunnet se paa Forholdene, f. Eks. betragtede man det i 1887 som en stor Sejr for Foreningen, at den havde faaet frataget Konerne paa Loppetorvet deres Bevilling til deres lille Handel, og et Forslag i 1890 om at forsøge paa ogsaa at faa Potteskipperne fjernede, strandede kun efter en lang Diskussion. Siden da har Foreningen imidlertid haft alvorligere Dysterat bestaa med Brugsforeninger og Tilgiftsforretninger under forskellige Former, 12

10 ygephgspygapn Sk P Ml F Jk F J og under Herr Kjersgaards Formandskab er Foreningen gledet ind i det af Stifterne tilsigtede mere ideelle Leje. Foruden at Hjælpesagen er traadt stærkere i Forgrunden, har Stifternes Tanke om ved kollegielt Samvær at dygtiggøre sig til sit Arbejde, faaet rig Støtte gennem Fabrikernes Invitationer til ved Fællesbesøg at sætte sig ind i Varernes Tilvirkningsmaade. Publikum har jo som oftest ingen Anelse om, hvorledes vore Varer bliver til og vil gerne belæres, ligesom vi ogsaa selv ved de belærende Besøg paa Fabrikerne bedre forstaar at bedømme Genstandenes Værdi. Var der i gamle Dage faa Fornødenheder og intet Udvalg, gælder det nu til Dags om at være med i Udvalget og selv forstaa det Arbejde, en Genstand er undergaaet, og som har beslemt dens Pris. For enhver, som omfatter sin Gerning med Kærlighed, bliver denne interessant, men vort Fag byder yderligere den Fordel, at vore Artikler staar i saa inderlig Forbindelse med Festglæder. Hvad enten del drejer sig om en Fest- eller Fødselsdagsgave eller om et Brudeudstyr, forplanter lidt af Festglæden sig uvilkaarlig fra Køber til Sælger. Hvor er det f. Eks. ikke fornøjeligt at mærke de unge Bryllupsfolks Glæde ved at skulle stifte Bo. Det bliver som at faa Lov til at tage Del i deres Glæde, naar man som Sælger bliver spurgt med paa Baad. Man ved, at det Vinstel, de Unge køber, vil blive Vidne til de Smaafester, som de glæder sig til at kunne arrangere for nærmeste Slægt og Venner; ja ofte faar man Lejlighed til at følge med i det unge Brudepars Glæder frem i Tiden. Det hænder jo, at et Par Glas er gaaet itu, inden man naar til Barnedaaben, for ikke at tale om Konfirmationen eller Sølvbryllup. Det Vinstel, vi solgte det unge Brudepar, har medens dette og vi andre er blevet ældre med Aarene, maaske bevaret sin Skønhed, og vil hver Gang, det kommer frem, forjætte om ny Glæder. Men, som sagt, vi bliver ældre med Aarene og kan ikke som Vin- 13

11 UG d PH G é p y G é p g G & py G 6 P[ (Øa. P fe & PM GS PH G S P stellet, vi talte om, hverken bevare vor Skønhed eller komplettere de Mangler, der er opstaaet. Nogle iblandt os kommer maaske til al sakke agterud paa vore gamle Dage. Det er da en Glæde for os, at det Tankefrø, som Foreningens Stiftere nedlagde, i Tidens Løb har faaet en saadan Vækst, at Foreningen nu er i Stand til at yde uheldigt stillede Kolleger en virkelig Støtte, saa at vi kan sande Digterens Ord om, at alle smukke Tanker de kan slet ikke dø. For at forklare, hvorledes det er gaaet til, at Foreningen i de forløbne 50 Aar er naaet saa forholdsvis vidt, som den er, maa vi igen kigge lidt i Protokoller og Regnskaber. De fremragende Mænd, der skrev Foreningens første Love, bestemte, at kun en saa ringe Del af Indtægterne som 100 Kroner turde benyttes til aarlige Driftsudgifter og eventuelle Understøttelser. Resten skulde henlægges til en Understøttelsesfond. Det vilde imidlertid have haft lange Udsigter, hvis vor Stiftelsesbygning skulde have ventet paa den langsomme Vækst af Fondet alene fra Medlemskontingenterne, og det var da ogsaa først efter at Firmaet Rucka & Nissen, Fabriken Aluminia, Ring & Grøndahl og Holmegaards Glasværk i 1879 var traadt til med større aarlige Ridrag, at de dristigste blandt Foreningens Medlemmer turde udkaste Tanken om en Stiftelsesbygning som et fjernt Perspektiv. Efterhaanden er der traadt flere større Ridragydere til, og ved forskellige Jubilæer etc er Foreningen blevet betænkt med Gaver, saaledes at Bestyrelsen paa et stærkt besøgt Møde i Marts 1905 kunde fremsætte et Forslag om at købe en Grund i Ribegade og derpaa opføre en Stiftelsesbygning efter Rygningsinspektør, Arkitekt Nicolai Hansens Tegning. Forslaget mødte til en Regyndelse en Del Retænkeligheder og Hovedrysten. Vi mindes f. Eks. at afdøde Glashandler Ronge, hvem vi skylder saa megen Taknemlighed, paa Generalforsamlingen stemte imod Forslaget, og først efter at Formanden bagefter personlig paany 14

12 Foreningen i 80,000 Kroner. Den 16. November 1905 nedlagde Byggeudvalget, der foruden Bestyrelsen (Herrerne S. G. Kjersgaard, Vilh. Holm og Jacob Pauls) bestod af Herr Gross. C. V. Kjær og Herr J. P. Nielsen, Grundstenen. Denne bestaar af en smukt graveret Glascylinder, skænket af Holmegaards Glasværk, indeholdende et saalydende Dokument: Grundstensnedlæggelsen. havde forelagt ham Tegninger og Detailler, blev han saa interesseret i Foretagendet, at han ikke blot indsendte en Gave til Øjemedet, men ogsaa lovede det videre Støtte. Til Trods for, at Foreningen den Gang kun ejede Kroner, blev det paa Generalforsamlingen vedtaget at opføre Stiftelsesbygningen, der kom til at staa

13 / Aaret 1905, den 16. November nedlagdes denne Grundsien til Kjøbenhavns Glas- og Porcelainshandler Forenings Stiftelse ved dens Formand Herr S. G. Kjersgaard. Foreningen blev stiftet i Aaret 1872 den 23. Januar med /// Medlemmer. Dens første Ledere var: O. Engelsted, L. Jochumssen og Laurits Hansen. Dens Formaal er at varetage Porcelainshandlernes Tarv i Almindelighed og at understøtte dens trængende Medlemmer. Foreningen læller nu 58 Medlemmer og har en opsparet Kapital af 17,650 Kroner. Denne Bygning skal leveres os fuldt færdig for en Sum af 73,000 Kroner efter Planer og Tegninger af Herr Arkitekt Nicolai Hansen, og den financielle Ordning har Herr Bankdirektør H. P. Hansen uegennyttig paatagel sig. Idet vi rejser denne Bygning, ønsker vi de Mennesker, der heri efterhaanden skal finde Fribolig, Lykke og Tilfredshed, saa at Bygningen maa komme til at udfylde sit Formaal, og derlil beder vi om Guds Velsignelse. Paa Byggeudvalgets Vegne: S. G. KJERSGAARD, JACOB PAULS, VILH. HOLM, Formand. Kasserer. Sekretær. J. P. NIELSEN, C. V. KJÆR, Medlemmer af Byggeudvalget. Ved en efter Grundstensnedlæggelsen afholdt Festmiddag blev Formanden opfordret til at lade foretage en Indsamling blandt Medlemmerne til Fordel for Stiftelsen. Denne Indsamling af frivillige Gaver indbragte 1461 Kroner. Aaret efter, den 16. September 1906, fandt Indvielsen Sted ved at lo smukke, broderede Dannebrogsflag, skænket af Foreningens Damer, hejstes for første Gang. 16

14 H G 6 PH G é PR G P HG e PH G s p( Q % p p s P W G & PH G g PH G é ph Gfi PH % F A F JL P JL F I P I ^JS, / F M F J L F Å F JL F M Stiftelsen var herefter en Kendsgerning trods alle Betænkeligheder; men det var ogsaa kun lykkedes for Byggeudvalget at gennemføre Sagen ved den store Imødekommenhed og Hjælpsomhed, det overalt mødte. Det maa her nævnes, at Fru C. Jensen stiftede et Legat paa 5000 Kroner til Fordel for Stiftelsen, og stillede denne Kapital til Baadighed straks. Ligeledes ydede daværende Bankdirektør H. P. Hansen Foreningen gratis sin Hjælp, dels ved Udstedelsen af Papirer og dels ved Ordningen af Prioriteterne. Besultatet af alt dette samt af Arkitektens og Byggeudvalgets omhyggelige Kontrol med Opførelsen af Stiftelsesbygningen er, at vi nu har en Stiftelse, der baade er en Pryd for Foreningen og et godt Aktiv for denne. Regnskabet for 1920 viser saaledes, at Stiftelsesbygningen, der staar opfort til 80,000 Kroner siden 1906 af sit Overskud har kunnet afbetale Kr. 17,618,20 dels som Kapitalsafdrag paa 1ste Prioritet til Københavns Kreditforening dels som Tilbagebetaling paa Laanet fra Foreningen. Det er jo nemlig Meningen, om alt gaar vel, at Stiftelsesbygningen af sit Overskud skal afbetale al sin Gæld til Foreningen saavel som Prioritetsgælden, saa at den bliver en gældfri, selvejende Institution. Naar vi tilføjer, at Foreningen den 1. Januar 1921 foruden Stiftelsens egne ovennævnte Kr. 17,618,20 endvidere i Legater, Reservefond etc. ejede Kr. 44,402,01, har vi nævnt, hvad i Korthed kan berettes om Foreningens Formueopsparelser, men vi skylder endnu Oplysning om, hvad Foreningen da har udrettet med Hensyn til sin Hovedopgave: Understøttelser og Friboliger. Herom viser det sidste Regnskab (for 1920) at der i Kontanter og Friboliger er ydet 3306, Kroner hvoraf dog de 1310 Kroner kun indirekte skyldes Foreningens Virksomhed, idet de hidrører fra Glashandler Ronges Legat, hvorfra vi siden Juli 1913 aarlig har faaet tildelt dette Beløb. 17

15 Foreningens nuværende Bestyrelse: S. G. KJERSGAARD Formand fra

16 FRITZ MORTON Kasserer fra 1912 VILH. HOLM Sekretær fra 1905 EMIL SCHIOTT Næstformand og Regnskabsfører for. Stiftelsen fra 1906 ALFRED NIELSEN Inspektør for Stiftelsen fra 1906

17 I de sidste forløbne 10 Aar har vor lille Forening udbetalt ca. 27,000 Kr. i Hjælp til sine trængende Medlemmer og deres Efterladte. Foreningen har modtaget følgende Legater: Fru C. Jensens Legat Kr Herr W. J. Schmidts Legat Bucka & Nissens Legat F. Johansens Legal Vilh. Holms (G. M. Blochs Eftf.) Legal Kr Mich. Holms (P. C. Holm)

18 Hermed kunde dette lille Festskrift maaske passende være sluttet, men selv om Rammen for detle maa sprænges ved at omtale Personer, der endnu ikke er gaaet over i Historien, vil vi finde det unaturligt ikke som Efterskrift at omtale de Mænd, som Foreningen skylder vor nuværende velfunderede Stilling. Herr J. P. Nielsen staar som Nummer Et paa vor Medlemsliste, idet lian allerede i 1877 staar nævnt i Protokollerne og har saaledes været Medlem af vor Forening i mindst 45 Aar. Han har været og er stadig et meget virksomt og i Foreningens Sager stærkt interesseret Medlem. I Aaret 1890 blev han valgt til Kasserer og i 1892 blev han Formand, hvilken Stilling han beklædte i 10 Aar. Siden da har han, foruden at have haft Sæde i Byggeudvalget, været Bevisor. Til Tak for detle hans store Arbejde i Foreningens Interesse har Medlemmerne paa Generalforsamlingen den 25. August 1921 besluttet ved Foreningens 50 Aars Jubilæumsfest at udnævne ham til Foreningens første Æresmedlem. Herr S. G Kjersgaard, vor nuværende Formand, har nedlag! et saa stort uegennyttigt og dertil ikke altid lige behageligt Arbejde i Foreningen, at hans Mage som Foreningsformand næppe tindes. Han har altid været paa Tæerne, hvor der var Udsigt til at gavne Foreningen; saaledes skyldes det hans Initiativ, at Foreningen aarlig har faaet tildelt den smukke Andel i Glashandler Bonges Legat. Har der været en trængende Kollega, har han ikke sparet sig selv for at skaffe Hjælp, og har der været Vanskeligheder mellem Fabrikanter eller Grossister og Detaillister, har han været del forsonende Element, der ikke gav op, før han fik Sagen ordnet, og vi kan roligt sige, at han med Stolthed og Glæde kan se tilbage paa sin 30 Aars Virksomhed som Bestyrelsesmedlem af Kjøbenhavns Glas- og Porcelainshandlerforening. 21

19 Herr Emil Schiott, vor Næstformand, har som Regnskabsfører for Stiftelsesbygningen sammen med Stiftelsens Inspektør Herr Alfred Nielsen i de Aar, Stiftelsen har bestaaet, udført et stort uegennyttigt Arbejde, der er gaaet saa stille af, at Medlemmerne næppe har haft Forstaaelsen af dettes Omfang, og vi kan derfor ikke nægte os ved denne Lejlighed at rette Opmærksomheden derpaa. Foreningens Hovedkasserer, Herr Fritz Morton er et væsentlig Led i Reslyrelsen. Den store Glæde, han føler ved at uddele Understøttelserne til vore Gamle, vejer for ham godt op mod Resværet med Inkassationerne. Vor Sekretær, Herr Vi Ih. Holm, har interesseret sig for at samle paa gamle Rreve, Fotografier, Regnskaber, etc., der har Retydning for Foreningens Historie, og har deraf dannet et Arkiv, der nu er installeret i Stiftelsesbygningen. 22

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

LOVE DANSK SOLIST-FORBUN D. for DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION. Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999

LOVE DANSK SOLIST-FORBUN D. for DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION. Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999 LOVE for DANSK SOLIST-FORBUN D DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999 I. Forbundets formål. l. Forenings navn er "Dansk Solist-Forbund, Danske Solisters Landsorganisation';

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

En Statsministers Endeligt

En Statsministers Endeligt Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE 1717 Forord TORDENSKIOLDSDAGE har eksisteret siden 1998, og den udvikling som dagene har gennemgået har vist, at der er behov for en gruppe, som kan støtte op

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX-

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX- O L 'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910 'JlCrøX- l l i l i "Ksi-nx GRAFISK KUNSTNERSAMFUNDS UDSTILLING .. S.Clod Svensson: Frisk Kuling. Radering LIDT OM GRAFISK KUNST Det Kunstværk,

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere