Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling"

Transkript

1 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Aftalerne er indgået for perioden og skal bidrage til, at globaliseringsstrategien udfoldes i hele landet og styrke sammenhængen mellem den nationale vækstpolitik og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. De regionale partnerskabsaftaler fokuserer på områder, som er vigtige for den fremtidige vækst, og som regeringen og de regionale vækstfora i fællesskab har mulighed for at påvirke: Uddannelse og arbejdskraftudbud, bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder, innovation, videnspredning, markedsføring af Danmark, energi, landdistrikter og yderområder samt det grænseoverskridende samarbejde. 1 Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer. Regeringen og vækstfora vil løbende følge implementeringen af aftalerne og årligt drøfte, om der er behov for justeringer. Implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler skal drøftes mellem regeringen og vækstfora i maj/juni i år, og Danmarks Vækstråd skal, som led i sin opgave med at styrke sammenhængen mellem den regionale og nationale vækstpolitiske indsats, levere indspil til disse møder. Nærværende notat gør overordnet status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalerne, herunder regionernes udgangspunkt i forhold til de mål, som er opstillet i aftalerne, og implementeringen af de konkrete initiativer. Status for fremdriften er udarbejdet på baggrund af bidrag fra ministerier og vækstfora. Det er vigtigt at være opmærksom på, at partnerskabsaftalerne er indgået for en treårig periode. Mange af de initiativer, der gøres status på, vil således have et længere sigte og være i de indledende faser af implementeringsprocessen. 1 I s aftale indgår endvidere temaet Trafikken til og fra.

2 2/ Målene i partnerskabsaftalerne Partnerskabsaftalerne indeholder en række mål for den fremtidige udvikling inden for indsatsområderne. Bilag 4c indeholder en oversigt over målene, målemetoderne og en konkret måling af hver enkelt regions udgangspunkt for at nå det enkelte mål (nulpunktsmåling). En række af målene i partnerskabsaftalerne bygger på de nationale mål i regeringens globaliseringsstrategi. Partnerskabsaftalerne indeholder også en række mål, som er fastsat af den enkelte region, og som kun findes i den enkelte regions aftale, jf. bilag 4c. I partnerskabsaftalerne er de nationale mål typisk formuleret på den måde, at den enkelte region skal bidrage til at indfri den nationale målsætning. Det indebærer, at ikke alle regioner nødvendigvis skal indfri den nationale målsætning, men at de alle gerne skal bidrage hertil ved at styrke udviklingen de kommende år. Da det er første år, der måles, vil det alene være muligt at se udgangspunktet for indsatsen (nulpunktsmåling), hvorimod målingen ikke giver mulighed for at vise fremdriften i at nå målene. Det er endvidere forbundet med visse vanskeligheder at sammenholde initiativerne med de mål, der er opstillet i aftalerne på nuværende tidspunkt. For det første er de data, der udgør grundlaget for nulpunktsmålingerne, i flere tilfælde op til 2-3 år gamle. Samtidig er mange af initiativerne endnu i en indledende fase. For det andet er initiativerne i aftalerne ikke de eneste, der har betydning for, om de opstillede mål nås. Her spiller andre nationale, regionale og lokale initiativer også en rolle. 1.2 Status på fremdriften i partnerskabsaftalerne De seks partnerskabsaftaler indeholder i alt 184 initiativer, som skal bidrage til at indfri målene i aftalerne. Initiativerne varierer i omfang og går fra analyseaktiviteter og samarbejds- og koordinationsaktiviteter til konkrete mindre projekter og større regionale satsninger, fx inden for energi- og fødevareområdet. Generelt er der inden for alle indsatsområder og på tværs af alle regioner fremdrift i implementeringen af initiativerne i de treårige aftaler. Hovedparten af de initiativer, der indgår i partnerskabsaftalerne, arbejdes der med i en eller anden form, men der er stor forskel på, hvor langt man reelt er kommet. For nogle projekter har man alene indledt drøftelser med de relevante parter, igangsat forundersøgelser m.v. om, hvordan initiativet nærmere kan udmøntes. For andre er finansieringen allerede tilvejebragt, og projekterne er i gang med at blive realiseret, jf. figur 1.

3 3/21 Figur 1. Samlet oversigt over status på implementeringen af initiativer i partnerskabsaftalerne Antal initiativer Løbende proces initiativet i ændret form initiativet Der arbejdes ikke videre med initiativet Initiativet er gennemført 0 1: Uddannelse og arbejdskraftudbud 2: Vækstvilkår for nye og mindre virksomheder 3: Innovation 4: Videnspredning 5: Markedsføring af Danmark 6: Energi 7: Landdistrikter og yderområder 8: Grænseoverskridende samarbejde 9: Trafikken til og fra Tema En række af initiativerne kræver ikke finansiering det gælder fx samordnings- og koordineringsprojekter. Af de initiativer, der forudsætter finansiering, har ca. 1/3 af projekterne tilvejebragt regional finansiering. I en mindre del af projekterne er finansieringen tilvejebragt helt eller delvist fra statslige kilder. I ca. 1/3 af projekterne søges midlerne tilvejebragt både fra statslige og regionale kilder inden for eksisterende rammer. Forankring af partnerskabsaftalerne Alle vækstfora har igangsat et arbejde med at koordinere og monitorere implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler 3. Arbejdet er imidlertid grebet forskelligt an fra vækstforum til vækstforum. 2 Signaturen angiver status på projektet. Løbende proces dækker over initiativer, hvor vækstforum løbende vil blive inddraget. Det kan fx være som høringspart i forbindelse med ny lovgivning. 3 Generelt gælder, at vækstfora ikke selv er udførende aktører i implementeringen af aftalerne, da vækstforas igangsatte initiativer skal organiseres i selvstændige juridiske enheder, jf. lov om erhvervsfremme.

4 4/21 I er der for hvert initiativ udpeget en tovholder, som skal medvirke til at sikre klart ejerskab til initiativet. Tovholderne er regionale aktører, såsom Aalborg Universitet, Væksthus og Beskæftigelsesregionen, der har en særlig interesse og ansvar for et konkret indsatsområde. Fx er et netværk af nordjyske erhvervsskoler ansvarlig for indsatsområdet vedrørende styrkelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, og Væksthus er tovholder for flere initiativer på iværksætterområdet. Vækstforum er blevet inspireret af den nordjyske model og har efterfølgende valgt samme tilgang i form af et bredt regionalt ejerskab til initiativerne. I er der for hvert indsatsområde nedsat en såkaldt køreplansgruppe, der består af repræsentanter fra vækstforums bagland samt fx Erhvervs- og Byggestyrelsen. Erhvervsrepræsentanter deltager dog ikke. Tovholderne for køreplansgrupperne kommer fra regionen. Køreplansgrupperne har også ansvaret for opfølgningen på den del af partnerskabsaftalen, som vedrører indsatsområdet. Status forelægges løbende vækstforum. Koordination og samarbejde Partnerskabsaftalerne danner rammen om vidt forskellige former for samarbejdsrelationer. Hvem der arbejder sammen afhænger i høj grad af, hvilket indsatsområde og aktivitet der er tale om. Hovedparten af initiativerne i partnerskabsaftalerne udarbejdes og gennemføres regionalt. I mange tilfælde er der nedsat styregrupper med deltagelse af relevante parter. På uddannelsesområdet er det typisk regionale uddannelsesinstitutioner i nogle regioner i samarbejde med erhvervsorganisationer og arbejdsmarkedets parter. På iværksætterområdet er væksthusene vigtige aktører i samarbejdet og er generelt involveret. Forskningsinstitutioner og private virksomheder tager aktivt del på innovationsområdet. Offentlige aktører, herunder såvel kommuner som staten, deltager på tværs af temaerne. Private virksomheder indgår i flere projekter, særligt under indsatsområdet markedsføring af Danmark og på iværksætter- og innovationsområdet. Partnerskabsaftalerne danner også rammen om en række konkrete samarbejder mellem staten og vækstfora. Det gør sig gældende for ca. 75 af initiativerne. Samarbejdet spænder fra samfinansiering af konkrete initiativer, fx under den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler, til høringspart og strategisk samarbejdspartner, fx mellem Rådet for Teknologi og Innovation og vækstforas formandskaber. Endvidere har vækstfora en koordinerende rolle i forhold til visse statslige initiativer, herunder fx ved indstilling af regionale projekter under programmet for brugerdreven innovation.

5 5/21 Omfanget af tværregionalt samarbejde er derimod mere begrænset. I alt er der godt 20 initiativer, hvor der er samarbejde mellem flere vækstfora eller deltager aktører fra flere regioner. En stor del af det tværregionale samarbejde kan endvidere primært tilskrives initiativer, hvor statslige aktører har været en væsentlig drivkraft. Det gælder fx udviklingen af en fælles model til overvågning af det regionale arbejdsmarked og beskæftigelsen og samarbejde om udviklingen af arbejdsmarkedet i henholdsvis Øresundsregionen og over den dansk-tyske grænse. Der kan derfor være et uudnyttet potentiale i at samarbejde mere på tværs af regionerne på områder, hvor udfordringerne har nogenlunde samme karakter. Fx kunne mulighederne for koordinering og sammentænkning undersøges inden for klynger (herunder særligt fødevarer, byggeri og energi), som typisk går på tværs af regionerne. Både, og har fx fokus på udviklingen af fødevarer, ligesom både, og dog med forskellig tilgang arbejder med udviklingen af biobrændstoffer. Andre indsatsområder med potentiale for tværregionalt samarbejde findes på uddannelsesområdet, herunder særligt vedrørende praktikpladser og indsatsen for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse samt uddannelse i iværksætteri. Samarbejdet vil kunne etableres på forskellig måde, herunder identifikation af fælles udfordringer, samarbejde om konkrete projekter, udveksling af best practice m.v. 1.3 Sammenfatning Implementeringen af partnerskabsaftalerne er i god fremdrift. Som det fremgår nedenfor, er fremdriften størst inden for temaerne uddannelse, iværksætteri, innovation og energi, mens der har været mindre fremdrift på temaer som landdistrikter og yderområder samt det grænseoverskridende samarbejde. Nulpunktsmålingen viser, at det i alle regioner er en stor udfordring at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse, at der skabes mere vækst i iværksættervirksomhederne, og at virksomhedernes forskning, udvikling og innovation styrkes. Det er dog væsentligt at konstatere, at partnerskabsaftalerne i alle regioner har bidraget til at sætte en bredere vækstdagsorden med betydeligt fokus på fælles mål og på effekten af de igangsatte indsatser. Dette understøttes bl.a. af den indsats, som vækstforaene har igangsat for at skabe et bredt regionalt ejerskab til partnerskabsaftalernes mål og indsatser. Partnerskabsaftalerne har generelt fungeret som en god ramme til at bringe lokale, regionale og nationale aktører sammen om fælles mål og indsatser. Staten og de enkelte vækstfora er fx gået sammen om en række konkrete initiativer. Derimod ser det ud til, at graden af koordination og samarbejde mellem regionerne indbyrdes er noget mere begrænset.

6 6/21 Selv om aftalerne er indgået inden for de samme overordnede temaer, viser status også, at de udmøntes forskelligt. Vækstfora adresserer typisk de særlige regionale udfordringer. Som udgangspunkt er overlappet mellem aftalerne således ikke stort. Selv om en række initiativer er tilpasset de særlige udfordringer, som den enkelte region står overfor, er der set på tværs udfordringer og konkrete projekter, der kunne styrkes ved øget regionalt samarbejde, fx inden for klyngeudvikling (byggeri og fødevarer), energi (fx aktiviteter i forbindelse med FN s klimatopmøde i 2009) samt styrkelse af indsatsen over for vækstiværksættere, hvor udfordringerne er af tværregional karakter. Langt hovedparten af aktiviteterne i partnerskabsaftalerne gennemføres inden for de enkelte regioner med deltagelse af parter fra den pågældende region. Der kan således også være en merværdi i at inddrage relevante aktører fra andre regioner, herunder også eventuelt udenlandske videninstitutioner og eksperter, i implementeringen af de initiativer, som indgår i partnerskabsaftalerne. 2. Implementeringen af initiativerne I det følgende gøres der status på implementeringen af initiativerne i partnerskabsaftalerne. De temaer, som indgår i partnerskabsaftalerne, gennemgås et for et. Først gives en status på de fælles nationale mål, som indgår i partnerskabsaftalerne. Dernæst gives et indtryk af gennemførelsen af de konkrete regionale initiativer. 2.1 Uddannelse og arbejdskraftudbud Der er i alle partnerskabsaftalerne opstillet mål om, at flere unge skal gennemføre henholdsvis en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse, jf. tabel 1. Tabellen viser, at det i alle regioner er en stor udfordring at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Region er den region, hvor den største andel ventes at gennemføre en ungdomsuddannelse (83,3 pct.), mens andelen er lavest i Region. For videregående uddannelser gælder det, at Hovedstaden (48,0 pct.) er tættere på målet om 50 pct. end de øvrige regioner. Herefter kommer med 46,5 pct. I de øvrige regioner varierer tallet fra 40,6 pct. på til 45,3 i. Dette er meget naturligt i og med, at København og Århus er større uddannelsesbyer med et rigt udbud uddannelser på videregående niveau.

7 7/21 Tabel 1. Oversigt over mål for uddannelse og arbejdskraftudbud.¹ Mål Ungdomsuddannelse Flere unge fra regionen skal have en ungdomsuddannelse og således bidrage til at nå den nationale målsætning om, at mindst 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015.² Videregående uddannelse Flere unge fra regionen skal tage en videregående uddannelse og således bidrage til at nå den nationale målsætning om, at mindst 50 pct. af en ungdomsårgang i 2015 tager en videregående uddannelse. Målemetode¹ Andel af en ungdomsårgang, der ventes at fuldføre en ungdomsuddannelse (pct., ) Andel af en ungdomsårgang, der ventes at fuldføre en videregående uddannelse (pct., 2005) Hovedstaden Hele landet 78,9 78,9 81,4 83,3 81,5 79,9 81,2 48,0 41,7 45,3 46,5 43,7 40,6 43,5 Note: ¹ For en uddybning af indikatorer og målemetoder se Bilag 4c Nulpunktsmåling af partnerskabsmål. Tal for hele landet kan ikke direkte sammenlignes med de regionale tal, da modelforudsætningerne er forskellige. ² Målformuleringen er ikke identisk for alle regioner. Ovenstående formulering anvendes i partnerskabsaftalerne med, og. For, Hovedstaden og er målet formuleret på følgende vis: Mindst 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Kilde: Uni-C Statistik og Analyse. Partnerskabsaftalerne indeholder ikke eksplicitte mål for udbuddet af arbejdskraft, men den positive udvikling i beskæftigelsen, den lave ledighed og den demografiske udvikling med stadig flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder betyder, at mangel på arbejdskraft er en af de vigtigste udfordringer for at sikre den økonomiske vækst fremover. Ledigheden er lav i næsten hele landet. Den landsgennemsnitlige ledighed var ca. 2,1 pct. i februar 2008, lavest i Region (1,7 pct.) og størst i Region (2,9 pct.). Tabel 2. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken, februar 2008 Hovedstaden Hele landet 2,4 2,1 1,9 1,7 2,9 5,8 2,1 Kilde: Danmarks Statistik. Under temaet uddannelse og arbejdskraftudbud indgår der i alt 56 konkrete initiativer, hvoraf der arbejdes videre med alle i en eller anden form, jf. figur 2. Hovedparten af initiativerne er i en opstartsfase. Deltagerne er blevet enige om opgaver og proces, og ca. 3/5 af initiativerne har fået bevilget midler regionalt. To projekter, der involverer alle vækstfora, finansieres af staten og vækstfora i fællesskab.

8 8/21 Figur 2. Status på implementering af initiativer Uddannelse og arbejdskraftudbud Løbende proces Antal initiativer initiativet i ændret form initiativet Der arbejdes ikke videre med initiativet Initiativet er gennemført 0 Hovedstaden Region Hovedparten af de igangsatte initiativer falder inden for uddannelsesområdet, hvor fokus bl.a. er på ungdomsuddannelse, flere praktikpladser og voksen- og efteruddannelsesindsatsen, mens der i mindre grad er fokus på initiativer, der understøtter, at flere tager en videregående uddannelse og på arbejdskraftudfordringen. For mange af de 56 initiativer er der skabt lokal dialog blandt uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsesregionerne, arbejdsmarkedets parter, private aktører m.fl. Det er dog generelt kendetegnende, at aktørkredsen i al væsentlighed er regionalt baseret. Der er også etableret enkelte konkrete samarbejdsprojekter mellem en region og staten. Det gælder fx projektet 'Det lokale partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle', der skal medvirke til at reducere frafaldet på erhvervsuddannelserne og er igangsat af Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening. I en række initiativer drøfter regionale og statslige aktører samarbejdsmuligheder, fx om tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. En del initiativer har til formål at skabe et nyt vidensgrundlag, fx gennem analyser af kompetencebehovet i regionens klynger, uddannelsesforhold i yderområderne mv. eller gennem udvikling af en fælles model til overvågning af det regionale arbejdsmarked og erhvervsliv. Enkelte initiativer er ved at blive implementeret, fx kompetenceudviklingsforløb i mindre virksomheder i yderområderne. Vækstforum, Vækstforum, Vækstforum og Hovedstadens Vækstforum er ved at forberede større projekter om henholdsvis kompetenceudvikling, strategisk rådgivning af vækstvirksomheder, et kompetencecenter og tiltrækning af arbejdskraft. Selv om indsatsområderne i partnerskabsaftalerne i høj grad er fælles for alle vækstfora, er den konkrete indsats inden for partnerskabsaftalens

9 9/21 rammer forskellig fra vækstforum til vækstforum og afspejler generelt de særlige udfordringer, som regionerne hver især står overfor. Samarbejde på tværs af regionerne angår udvikling af arbejdsmarkedet i hhv. Øresundsregionen og over den dansk/tyske grænse samt initiativer, hvor de statslige aktører har været væsentlige drivkræfter i indsatsen med henblik på at sikre udvikling i hele landet. Sammenfatning Parterne har sat sig ambitiøse mål på uddannelsesområdet, men generelt er det vurderingen, at der på indsatsområdet uddannelse og arbejdskraft er god fremdrift. Indsatsen afspejler generelt de regionale forskelle, men der kan være grundlag for øget samarbejde, fx om bedre regional data for optag, frafaldsårsager m.v., for så vidt angår uddannelsesområdet og tiltrækning og fastholdelse af udenlandske videnarbejdere. 2.2 Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder De centrale fælles mål i partnerskabsaftalerne på iværksætterområdet er, at Danmark fortsat skal være blandt de europæiske lande, hvor der startes flest nye virksomheder, og at Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere, jf. tabel 3. Nyetableringer Der skal etableres flere nye virksomheder i regionen, således at regionen bidrager til at nå den nationale målsætning om, at Danmark fortsat er blandt de europæiske lande, hvor der hvert år startes flest nye virksomheder.² Etableringsraten (antal nye virksomheder i pct. af samtlige virksomheder, 2004). Tabel 3. Oversigt over mål for bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder¹ Mål Målemetode Hovedstaden 10,1 8,9 8,3 8,6 8,5 6,2 (2003- tal) Hele landet 9,1 Vækstiværksættere Andelen af vækstiværksættere skal mindst fordobles inden Andel vækstiværksættere målt på vækst i ansatte (pct., ) 9,2 5,7 6,6 6,9 6,6 6,5 7,4 Andel vækstiværksættere målt på vækst i omsætning (pct., ) Note: ¹ For en uddybning af indikatorer og målemetoder se Bilag 4c Nulpunktsmåling af partnerskabsmål. ² Målformuleringen er ikke identisk for alle regioner. Ovenstående formulering anvendes i partnerskabsaftalerne med,, og. For Hovedstaden lyder målet: Regionen skal fastholde det høje niveau for antallet af nystartede virksomheder og således bidrage til at nå den nationale målsætning, jf. ovenfor. For suppleres målet med, at Det er Vækstforum s ambition, at etableringsraten øges til 10 pct. i Kilde: Danmarks Statistik. 13,5 8,3 10,7 11,4 10,3 8,7 11,4

10 10/21 Med hensyn til vækstiværksættere er nulpunktsmålingen baseret på OECD s nye definition af vækstiværksættere. 4 Regeringen og vækstfora har peget på 28 initiativer rettet mod at skabe bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder. Der arbejdes videre med alle disse initiativer i en eller anden form, jf. figur 3. Et enkelt initiativ er allerede gennemført. Hovedparten af initiativerne er i en opstartsfase. Projektdeltagerne er blevet enige om indhold og proces, og en række af initiativerne har fået bevilget midler regionalt. Figur 3. Status på implementering af initiativer 8 7 Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder Antal initiativer Løbende proces initiativet i ændret form initiativet Der arbejdes ikke videre med initiativet Initiativet er gennemført 0 Hovedstaden Region De igangsatte initiativer har i høj grad til formål at styrke indsatsen over for vækstiværksættere i form af styrket kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen og forbedret specialiseret rådgivning. Der er for mange af initiativerne skabt dialog mellem uddannelsesinstitutioner, regionale væksthuse, vækstfora, Vækstfonden, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, private aktører, organisationer m.fl. Generelt er indsatsen i vid udstrækning sket inden for rammerne af væksthusene. De regionale væksthuse har skabt en samlet indgang til alle former for relevant rådgivning for nye og mindre virksomheder med vækstambitioner og deltager i eller har igangsat en række konkrete aktiviteter med henblik på at øge antallet af vækstiværksættere. Som led heri har Erhvervsog Byggestyrelsen tilbudt generelt kompetenceudviklingsforløb til væksthusenes medarbejdere og ledere, ligesom Vækstfonden, Patent- og Varemærkestyrelsen og Dansk Design Center har udbudt forløb med henblik 4 Læs mere om den nye definition i bilag 4c Nulpunktsmåling af partnerskabsmål.

11 11/21 på, at medarbejdere har kunnet rådgive om disse institutioners produkter og ydelser. Hertil kommer, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen i 2007 har gennemført et uddannelsesseminar for væksthusmedarbejdere om nationale forsknings- og innovationsprogrammer, og der gennemføres senere et videndelingsseminar. Herudover afholdes der bl.a. dialogmøder og informationsmøder, ligesom enkelte initiativer vedrører analyser (fx en undersøgelse af den bedste metode til at integrere iværksætteri og idéudvikling i de regionale uddannelser). Fra statslig side er iværksætterindsatsen i regi af væksthusene i udgangspunktet forholdsvis ens på tværs af regionerne. Men de initiativer, som er igangsat regionalt, understreger, at indsatsen på området gennemføres forskelligt på tværs af vækstfora. Omfanget af aktiviteter varierer fra region til region. I er der igangsat en lang række projekter på iværksætterområdet, hvilket i mindre omfang gør sig gældende på. Sammenfatning En fælles udfordring for alle regioner er at få flere iværksættere til at udvikle sig til vækstiværksættere. De igangsatte initiativer er i høj grad rettet mod at imødegå denne udfordring, og det er vurderingen, at der er god fremdrift på området. Det er særlig positivt, at vækstfora, staten og kommunerne i regi af væksthusene har etableret en enstrenget erhvervsservice, hvor tilbudene til iværksættere og mindre virksomheder løbende udbygges og udvikles i forhold til særlige regionale udfordringer og behov. 2.3 Innovation Der er på innovationsområdet opstillet mål for erhvervslivets innovation og anvendelsen af midler til innovation. Danmark ligger i midterfeltet i europæisk sammenhæng, når det gælder erhvervslivets innovation. Ca. 45 pct. af de danske virksomheder udvikler nye produkter og/eller processer. I de mest innovative lande, Tyskland, Irland og Østrig, er ca. 50 pct. af virksomhederne innovative. Nulpunktsmålingen af partnerskabsaftalerne viser, at i Region er ca. halvdelen af virksomhederne innovative, mens det i de øvrige regioner er ca. 40 pct. En vigtig kilde til innovation er erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling. I Danmark udgør de private investeringer i forskning og udvikling ca. 1,7 pct. af BNP (2005), hvilket er noget lavere end i de lande, hvor investeringsniveauet er størst (i Sverige er niveauet knap 3 pct. og i Finland og Japan knap 2,5 pct.).

12 12/21 Tabel 4. Oversigt over mål for innovation Mål Målemetode Hovedsta den Andelen af regionens virksomheder, der er innovative, skal øges. Andel produkt- og/eller procesinnovative virksomheder (pct.., ) Andel virksomheder, der har gennemført marketinginnovation og/eller organisatorisk innovation (pct., ) Hele landet 42,4 37,0 39,3 50,1 43,0 43,2 81,2 68,0 60,4 64,7 61,3 60,1 64,3 43,5 Regionens virksomheders anvendelse af midler til innovation skal udgøre en stigende andel af regionens BNP. Private investeringer i forskning og udvikling i pct. af BNP ( ). Note: For en uddybning af indikatorer og målemetoder se Bilag 4c Nulpunktsmåling af partnerskabsmål. Kilde: Specialkørsel på undersøgelsen Innovation i dansk erhvervsliv innovationsstatistik (CIS), Center for Forskningsanalyse. Under innovation har parterne peget på ca. 35 initiativer, der kan arbejdes med, som led i at nå de mål der er fastlagt i partnerskabsaftalerne. Der arbejdes videre med alle projekter i en eller anden form, jf. figur 4. Der er tilvejebragt midler regionalt for ca. 1/3 af initiativerne. Figur 4. Status på implementering af initiativer Innovation 3,2 0,5 0,7 1,2 0, ,7 Antal initiativer Løbende proces initiativet i ændret form initiativet Der arbejdes ikke videre med initiativet Initiativet er gennemført 0 Hovedstaden Region Indsatsen inden for temaet innovation vedrører i høj grad vækstforaene, som er strategiske samarbejdsparter på innovationsområdet, brugerdreven innovation, offentlig-privat samarbejde og klyngeudvikling. Initiativerne har skabt dialog om indsatser og konkretisering af projekterne mellem en række aktører, fx kommuner, viden- og forskningsinstitutioner, væksthuse, investeringsfremmeorganisationer samt private aktører typisk inden for den enkelte region.

13 13/21 Generelt har der været en god dialog mellem de regionale vækstfora og Forsknings- og Innovationsstyrelsen, herunder fx i forbindelse med udarbejdelsen af Rådet for Innovation og Teknologis nye handlingsplan. Under programmet for brugerdreven innovation, der administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, har hvert vækstforum haft mulighed for at indstille ét regionalt projekt til godkendelse. Alle vækstfora arbejder med udvikling af klynger. Indsatsen er i nogen grad centreret om den enkelte regions egne udfordringer. På visse områder, herunder fødevarer og byggeri, kan der være potentiale i øget tværregionalt samarbejde. Selv om indsatsområderne til en vis grad er fælles på tværs af vækstfora, er de igangsatte initiativer inden for innovation væsentlig forskellig på tværs af regionerne. Fx er de regionale projekter under programmet for brugerdreven innovation forskellige og spænder fra Sunde måltider til sygehuspatienter i til s havne de skjulte skatte (nye muligheder for anvendelse af havnene på ). Der er imidlertid også initiativer på tværs af regionerne. Bl.a. vil Vækstforum tage initiativ til, at der etableres et tværregionalt samarbejde, som indsamler og formidler viden om internationale forskningsprogrammer og finansieringsmuligheder af relevans for virksomheder og videninstitutioner. Sammenfatning På innovationsområdet er der generelt god fremdrift i implementeringen af aftalerne. Særligt i forbindelse med klyngeudvikling kan der være grundlag for øget samarbejde på tværs af regionerne og med statslige og eventuelt internationale aktører med henblik på udnyttelse af vækstpotentialet. Initiativer vedrørende offentlig-privat samarbejde har ikke haft stor bevågenhed inden for rammerne af partnerskabsaftalerne i det første år Videnspredning Danmark skal være blandt de bedste til at omsætte nye forskningsresultater og viden fra forskningsinstitutionerne til nye teknologier, processer, varer og tjenester. Det betyder bl.a., at erhvervslivets samarbejde med universiteter skal styrkes, og at der skal flere højtuddannede ud i erhvervslivet. Partnerskabsaftalerne indeholder derfor bl.a. mål om, at andelen af privat beskæftigede med en videregående uddannelse skal styrkes, jf. tabel 5.

14 14/21 Tabel 5. Oversigt over mål for videnspredning Andelen af de ansatte i den private sektor, der har en lang videregående uddannelse, øges yderligere. Andel beskæftigede i den private sektor med en lang videregående uddannelse (pct., 2006) Syd- dan- mark Mål Målemetode Hovedstaden Born- holm Hele landet 11,6 (3,4) 2,5 4,3 3,2 1,5 5,8 Note: For en uddybning af indikatorer og målemetoder se Bilag 4c Nulpunktsmåling af partnerskabsmål. Kilde: Danmarks Statistik. Indenfor videnspredning har parterne peget på ca. 20 initiativer, der kan arbejdes med, som led i at nå de mål, der er fastlagt i partnerskabsaftalerne. alle projekter i en eller anden form, jf. figur 5. Der er tilvejebragt midler regionalt for ca. ¼ af initiativerne. For ca. 1/6 af initiativerne er der tilvejebragt midler nationalt. Figur 5. Status på implementering af initiativer 6 Videnspredning 5 Antal initiativer Løbende proces initiativet i ændret form initiativet Der arbejdes ikke videre med initiativet Initiativet er gennemført 0 Hovedstaden Region Indsatsen indenfor videnspredning vedrører i høj grad samarbejdet mellem viden- og uddannelsesinstitutioner, universiteter og virksomhederne med henblik på at øge virksomhedernes kapacitet til at bruge den viden, der i realiteten er til rådighed med henblik på øget innovation. For en række af initiativerne er der dialog mellem virksomheder, viden- og forskningsinstitutioner, forskerparker og andre private aktører. Aktørkredsen er også her i høj grad regionalt baseret. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i samarbejde med NETVIRK gennemført en indsats, hvor 43 erhvervsråd i de fem regioner har fået uddy-

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Regionale partnerskabsaftaler. om vækst og erhvervsudvikling

Regionale partnerskabsaftaler. om vækst og erhvervsudvikling Regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling juni 2007 NORDISK MILJØMÆRKNING Regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Partnerskabsaftalerne af juni 2007 Publikationen

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Erhvervsudvalget (2. samling) R 6 - Offentligt SKRIFTLIG REDEGØRELSE (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). alpolitisk vækstredegørelse 2008 af 2/4 08. (Redegørelse nr. R 6). Økonomi-

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND 17. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland indgik i juni

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling.

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Juni 2008 1 Indholdsfortegnelse. Vækstforum for Bornholm 3 Vækstforum for

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj 2009 - bilag til pkt. 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Vækstforums møde den 27. maj 2009 - bilag til pkt. 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 2 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Indsatsområde Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006. maj 2006. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006. maj 2006. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006 maj 2006 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006 Maj 2006 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse af 24. maj 2006 Regeringens

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag Bilag2. InnovationMonitor2008 metodeogdatagrundlag November2008 INDHOLD 1.KortomMetodeniInnovationMonitor,2008... 3 2.Benchmarkingmedudgangspunktidenregionalevækstmodel... 3 2.1.Datagrundlagfordenregionalevækstmodel...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. erhvervsområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. erhvervsområdet Økonomi- og Erhvervsministeriet Dato: 2. maj 2004 Strukturreform, spørgsmål vedr. erhvervsområdet Spr 1_ØEM_S Hvordan sikres den tilstrækkelige faglighed i hver enkelt kommune til at yde en kompetent og

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere