Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser"

Transkript

1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser I medfør af 15, stk. 4 og 26q i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 2 af 29. november 2013, og efter forhandling med biskoppen, fastsættes: Kapitel 1 Kirkebogens anvendelsesområde 1. Folkekirkens kirkebog anvendes til registrering af civile grundregistreringer og folkekirkelige handlinger, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2. Til den civile grundregistrering henregnes fødsler, navngivelser, navneændringer og dødsfald. Stk. 3. Til folkekirkelige handlinger henregnes blandt andet dåb, konfirmationer, vielser og begravelser. 2. Civile grundregistreringer og folkekirkelige handlinger tilføres kirkebogen i det præstegæld, hvor registreringen eller handlingen er sket, jf. dog stk. 2 og 3, 3 og 10, stk. 1. Stk. 2. Civile grundregistreringer og folkekirkelige handlinger sket uden for den kommunale inddeling kirkebogsføres i Palaseqarfik Nuuk. Stk. 3. Civile grundregistreringer og folkekirkelige handlinger sket i Pituffik kirkebogsføres i Palaseqarfik Qaanaaq. 3. Navngivelser, herunder ved dåb, og navneændringer, herunder i forbindelse med ægteskabsindgåelse, tilføres kirkebogen i henhold til domicilkriteriet, hvilket vil sige, at der alene kan ske tilførsel til kirkebogen for personer med domicil i Grønland på ansøgningstidspunktet, jf. dog 10, stk. 1. Kapitel 2 Kirkebogens inddeling 4. Kirkebogen føres i form af en hovedbog og en kontrabog og indeholder: a) Fødsels- og dåbsbog. b) Konfirmandbog. c) Vielsesbog. d) Dødebog. Stk. 2. Dokumenter, der ligger til grund for tilførsler i kirkebogen, benævnes kirkebogsbilag. Kapitel 3 Fødsels- og dåbsbogen

2 5. I Fødsels- og dåbsbogen registreres: 1) Fødsler, forældreforhold, navngivninger, dåb og navneændringer bortset fra de som følger af ægteskab. 2) Oplysninger om ind- og udmeldelse af Kalaallit Nunaanni Ilagiit. 3) Bevillinger fra Rigsombudsmanden om adoption og navneændringer bortset fra de som følger af ægteskab. 4) Juridisk gyldige navneændringer som er opnået udenfor ægteskab, og dokumenteret ved navneændringsbevis, uden for Grønland. 6. Registrering af fødsler sker i numerisk rækkefølge (folio) efter anmeldelse i overensstemmelse med angivne oplysninger fra kompetente myndigheder. Stk. 2. Registrering af barnets far, når barnet ikke er født af ægtefæller, forudsætter enten anerkendelse af faderskab for Politimesteren eller en afgørelse af faderskabet ved dom. I begge tilfælde tilføjes kirkebogens anmærkningsrubrik en meddelelse om journalnummer og dato for myndighedens sagsbehandling henholdsvis dom. Stk. 3. Efter registrering afgiver den kirkebogsførende præst meddelelse herom til det kommunale folkeregister på fødselsstedet. Har moderen fast bopæl i anden kommune, gives meddelelse til det kommunale folkeregister i denne kommune. Stk. 4. Fra det kommunale folkeregister modtages og tilføjes oplysning om barnets nummer fra Det Centrale Personregister. 7. Registrering af navngivelse og dåb tilføres barnets side i fødsels- og dåbsbogen. Stk. 2. Dåb foretaget i bygder uden kirkebog meddeles straks efter til den kirkebogsførende præst i præstegældet. Stk. 3. Barn af ugifte forældre, som nøddøbes med faderens efternavn, kan efter anerkendelse for Politimesteren straks efter indføres i kirkebogen med dette navn. Stk. 4. Ingen kan tilføres kirkebogen med et navn, som ikke er godkendt. Forud for dåb i bygder fremsendes skriftligt til den kirkebogsførende præst anmodning om oplysning omkring faderskab og navnegodkendelse. Stk. 5. Hvis navngivelse eller dåb finder sted i et andet præstegæld end fødselsregistreringsstedet, registreres navngivelsen eller dåben med angivelse af nr. 0 ved folio på vedkommendes plads i fødsels- og dåbsbogen hos det navngivende eller døbende præstegæld. Der gives efterfølgende tillige meddelelse til fødselsregistreringsstedet om navngivelsen eller dåben. Stk. 6. Efter registrering giver den kirkebogsførende præst meddelelse herom til det kommunale folkeregister på det sted, hvor navngivelsen eller dåben er sket. Har moderen fast bopæl i anden kommune, gives meddelelse til det kommunale folkeregister i denne kommune. 8. Registrering af navneændringer, bortset fra ændringer i vielsesnavne, sker efter skriftlig ansøgning til det præstegæld, hvor ansøgeren er enten fødsels-, dåbs- eller navneregistreret. Navneændringer registreres tillige efter fremsendelse af navnebevis fra Rigsombudsmanden. Stk. 2. Registrering af navneændring af børn sker tillige med dokumentation for det fuldstændige forældremyndighedsforhold, og altid under direkte inddragelse af barnet selv,

3 hvis barnet er enten fyldt 12 år eller i øvrigt efter alder og egnethed skønnes at skulle inddrages i sagsbehandlingen. Stk. 3. Navneændringen kan kun indføres i kirkebogen, hvis navnet er godkendt af Oqaasiliortut eller den navnegodkendende myndighed. Stk. 4. Efter registrering afgiver den kirkebogsførende præst meddelelse herom til det kommunale folkeregister på det sted, hvor ansøgeren er fødsels-, dåbs- eller navneregistreret. Har ansøgeren fast bopæl i anden kommune, gives meddelelse til det kommunale folkeregister i denne kommune. 9. Registrering af bevillinger fra Rigsombudsmanden om adoption og navneændringer, bortset fra de som følger af ægteskab, sker til det sted, hvor ansøgeren er grundregistreret. Stk. 2. I kirkebogens anmærkningsrubrik angives Rigsombudsmandens journalnummer, hjemmel og dato for bevilling. 10. Registrering af juridisk gyldige navneændringer, som opnået udenfor ægteskab, og dokumenteret ved navneændringsbevis, uden for Grønland, sker til det sted, hvor ansøgeren er grundregistreret. Stk. 2. Forinden registrering kan finde sted, forelægges navneændringen Oqaasiliortut til godkendelse. Navne, der må antages at være stødende for den almindelige borger, kan ikke godkendes. Stk. 3. I kirkebogens anmærkningsrubrik angives navn og sagsnummer på den bevilgende myndig uden for Grønland, tillige med journalnummer og dato for godkendelse fra Oqaasiliortut. 11. Registrering af ind- eller udmeldelse af Kalaallit Nunaanni Ilagiit sker efter skriftlig ansøgning herom. Stk. 2. Efter registrering giver den kirkebogsførende præst meddelelse herom til det kommunale folkeregister på det sted, hvor ansøgningen er indgivet. Har ansøgeren fast bopæl i anden kommune, gives meddelelse til det kommunale folkeregister i denne kommune. Hvis ansøgeren tillige er registreret i anden fødsels- og dåbsbog, afgives tillige meddelelse til dette registreringssted. Kapitel 4 Konfirmandbogen 12. I konfirmandbogen registreres konfirmationer. 13. Konfirmationer foretaget i byer og bygder uden kirkebog meddeles straks efter til den kirkebogsførende præst i præstegældet. 14. I vielsesbogen registreres: Kapitel 5 Vielsesbogen

4 1) Kirkelige vielser. 2) Folkekirkens velsignelse af borgerligt indgåede ægteskaber. 3) Navneændringer som følge af ægteskab, herunder genantagelse af eget efternavn. 15. Registrering af velsignelse af borgerligt indgåede ægteskaber indføres på vedkommendes plads i kirkebogen med angivelse af nr. 0 ved folio. 16. Registrering af navneændringer som følge af ægteskabet, herunder genantagelse af eget efternavn, sker efter skriftlig ansøgning til det præstegæld, hvor ansøgeren er viet, og efter gældende regler herom. Stk. 2. Navneændringer af for- og mellemnavne tillige med ændringer af efternavn til andet end eget efternavn for gifte personer tilføres kirkebogen som en dobbelt navneændring, hvor ændringen registreres efter 8, og efterfølgende meddeles vielsesregistreringsstedet med henblik på registrering i vielsesbogen og genudstedelse af attest herfra. Kapitel 6 Dødebogen 17. I dødebogen registreres: 1) Dødsfald og begravelser. 2) De af biskoppen tilladte askespredninger. 3) Urnenedsættelser. Stk. 2. Ved begravelse forstås jordpåkastelse efter det autoriserede ritual herom. 18. Alle dødsfald og deres begravelser registreres i dødebogen i det præstegæld, hvor hændelsen er sket. Stk. 2. I dødebogen registreres tillige begravelse af personer, som er afgået ved døden udenfor præstegældet. Begravelser efter denne bestemmelse indføres på vedkommendes plads i kirkebogen med angivelse af nr. 0 ved folio. 19. Askespredninger indføres på vedkommendes plads i kirkebogen med angivelse af nr. 0 ved folio og med anmærkning om tid og sted for askespredningen tillige med brev- og journalnummer for biskoppens tilladelse. 20. Urnenedsættelser indføres på vedkommendes plads i kirkebogen med angivelse af nr. 0 ved folio. Kapitel 7 Kirkebogens førere 21. Hovedbogen føres egenhændigt af den kirkebogsførende præst., jf. dog stk. 5. Stk. 2. Kontrabogen føres af enten en anden tjenestegørende præst, en uddannet kateket, eller en person med en af biskoppen godkendt kursusuddannelse i kirkebogsføring, jf. dog stk. 3-5.

5 Stk. 3. Kontrabogen kan føres af en læserkateket uden kursusuddannelse efter en konkret bemyndigelse hertil af biskoppen. Stk. 4. Når kontrabogen er afleveret til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, jf. 26, stk. 1 sker tilførsler i kontrabogen af denne efter meddelelse om tilførsel til hovedbogen. Stk. 5. Biskoppen kan under helt særlige omstændigheder tillade andre, konkret eller generelt, at føre kirkebog. Stk. 6. Ingen person kan føre samme hændelse i både hoved- og kontrabog. Kapitel 8 Ansvar for og tilsyn med kirkebogen 22. Den kirkebogsførende præst er ansvarlig for kirkebogen i præstegældet, herunder for, at den føres omhyggeligt og grundigt i henhold til de for kirkebogsføringen fastsatte regler. Stk. 2. Hvert år i september måned konfererer den kirkebogsførende præst præstegældets kirkebogsføring i hoved- og kontrabogen for det forløbne år. Uoverensstemmelser rettes efter kontrol af tilførslens bilag. Stk. 3. Hvert år senest den 30. september meddeler den kirkebogsførende præst til provsten, at konfereringen har fundet sted, og i hvilket omfang det gav anledning til rettelser. 23. Kirkebogsføringen står under tilsyn af provsten og overtilsyn af biskoppen. Stk. 2. Mindst hvert andet år visiterer provsten præstegældene med henblik på tilsyn og gennemgang af kirkebogen. Resultatet af provstens kirkebogstilsyn sammenfattes i én årlig tilsynsrapport, som meddeles biskoppen senest den 31. december. Tilsynsrapporten opdeles på præstegæld og de enkelte bøger og med angivelse af visitatsdatoer. Tilsynsrapporten skal tillige indeholde provstens samlede indstilling omkring generelle kirkebogsforhold med angivelse af tiltag for eventuel opretning. Stk. 3. Giver provstens tilsyn anledning til særlige bemærkninger, meddeles disse straks til biskoppen. Stk. 4. Biskoppen giver meddelelse til Naalakkersuisut herom, hvis Kalaallit Nunaanni Ilagiit ikke stedligt eller sagligt i væsentligt omfang lever op til kravene til kirkebogsføring i henhold til denne bekendtgørelse. Stk. 5. Biskoppen påser kirkebogens overensstemmende med øvrig lovgivning, herunder lov om personregistrering. Kapitel 9 Kirkebogens ibrugtagning, opbevaring og aflevering 24. Provsten forsyner nye kirkebøger med sin godkendelsespåtegning forinden ibrugtagning. 25. Hovedbog og kontrabog skal opbevares hver for sig i aflåste og brandsikre skabe.

6 26. Hovedbogen skal efter aftale herom med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv afleveres til Landsarkivet 100 år efter sidste tilførsel. Kontrabogen afleveres efter aftale herom med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv til Landsarkivet 50 år efter sidste tilførsel. Stk. 2. Tilførsler til hovedbogen, hvis kontrabog er afleveret til Landsarkivet, meddeles Landsarkivet med henblik på kontrabogsføring. Kapitel 10 Kirkebogens tilførsler og rettelser i kirkebogen 27. Tilførsler til kirkebogen skal ske straks efter modtagelsen af offentlige myndigheders meddelelse om civile grundregistreringer henholdsvis foretagelsen af de folkekirkelige handlinger. Stk. 2. Tilførsler, som ikke er indført i kirkebogen senest 10 dage efter meddelelse, henholdsvis den kirkelige handling, meddeles uden ugrundet ophold provsten, som umiddelbart efter påser at tilførslen sker og særskilt indberetter forholdet til biskoppen. Stk. 3. Tilførsler til kirkebogen kan alene foretages med blå eller sort kuglepen. 28. Rettelser i kirkebogen kræver biskoppens konkrete og skriftlige samtykke. Ved rettelse forstås enhver ændring eller tilføjelse i hoved- eller kontrabogen, som ikke er forårsaget af ansøgning eller beslutninger i henhold til gældende regler. Kapitel 11 Journalisering og opbevaring af kirkebogsbilag 29. Kirkebogsbilag journaliseres og brevordnes på præstegældets kontor, emneinddelt efter kirkebogens 4 bøger, jf. 4, stk. 1, og opdelt efter årstal. Stk. 2. Bilag vedrørende navneændringer journaliseres og brevordnes adskilt fra øvrige fødsels- og dåbsbilag med tydelig angivelse af navneændringer. 30. Kirkebogsbilag opbevares i 5 år regnet fra udgangen af kalenderåret for bilagets modtagelse og kasseres derefter ved makulering, jf. dog stk Stk. 2. Kirkebogsbilag vedrørende navneændringer opbevares i 30 år regnet fra udgangen af kalenderåret for bilagets modtagelse og kasseres derefter ved makulering. Stk. 3. Paternitets- og fælleserklæringer vedrørende børn født uden for ægteskab i Vestgrønland før 1963 og vedrørende børn født uden for ægteskab i Nord- og Østgrønland før 1974 afleveres straks til biskoppen. Kapitel 12 Anmeldelse, attestudstedelse og udskrift fra kirkebogen 31. Ved anmeldelse, herunder tilbagemelding, mellem Kalaallit Nunaanni Ilagiit og andre offentlige myndigheder i anledning af denne bekendtgørelses hændelser, anvendes de af biskoppen anviste blanketter eller formularer.

7 32. Attestudstedelser fra kirkebogen sker på de af biskoppen til brug herfor autoriserede attester. Attester udfyldes på enten skrivemaskine eller gennem computerprogram. Stk. 2. Attester udstedes på baggrund af hovedbogens udvisende. Stk. 3. Attester underskrives af en præst, eller efter biskoppens skriftlige godkendelse en uddannet kateket på stedet eller andre efter biskoppen skriftlig godkendt. Attester påføres præstegældets officielle myndighedsstempel. 33. Enhver, som er fyldt 12 år, eller som har en konkret interesse i oplysningen, er efter skriftlig ansøgning herom og vedlagt behørig legitimation berettiget til en konkret eller generel udskrift af kirkebogen for eget vedkommende. Stk. 2. Efter skriftlig ansøgning herom og vedlagt behørig dokumentation for slægtskab er ansøger berettiget til en konkret eller generel udskrift af kirkebogen for afdøde forældre. Stk. 3. Udskrift af kirkebogen vedrørende andre end ansøgerens afdøde forældre kræver biskoppens skriftlige samtykke. Ansøgning herom indgives til biskoppen gennem den kirkebogsførende præst på ansøgningsstedet. 34. Udskrift af kirkebogen gives i autoriseret attestform og udleveres personligt af præsten. Kapitel 13 Gebyrer 35. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse ved opkrævning af gebyrer i forbindelse med ansøgt navneændring gennem Kalaallit Nunaanni Ilagiit, genudstedelse af attester samt udstedelse af visse af Kirkens attester. Stk. 2. Folkekirkens kirkelige handlinger attesteres vederlagsfrit i tilknytning til selve handlingerne. For senere eller yderligere attestation betales gebyr i henhold til Navneændring 36. Ved ansøgning om navneændring betales et gebyr på kr Der betales dog ikke gebyr for: 1) Navneændring i anledning af forældres antagelse af vielsesnavn eller genantagelse af eget efternavn. 2) Antagelse af plejeforældres efternavn eller genantagelse af seneste båret efternavn. Stk. 2. Gebyrbetalingen er uafhængig af, om ansøgningen imødekommes. Genudstedelse 37. Ved genudstedelse af følgende attester betales et gebyr på kr. 150: 1) Fødsels- og dåbsattest. 2) Fødsels- og navneattest. 3) Fødselsattest. 4) Vielsesattest.

8 5) Døds- og begravelsesattest. Udstedelse af dobbeltsprogede attester 38. Ved udstedelse af attester på både grønlandsk og engelsk (dobbeltsprogede attester) betales et gebyr på kr Ansøgning og opkrævning 39. Ansøgning om navneændring, genudstedelse og udstedelse af dobbeltsprogede attester fremsendes til det præstegæld, hvor ansøger har sin faste bopæl, eller det præstegæld, hvor man er fødsels- eller dåbsregistreret. 40. Gebyr indbetales på en af biskoppen anvist giro- eller bankkonto i forbindelse med indgivelse af ansøgning om navneændring og ved anmodning om genudstedelse af attest henholdsvis udstedelse af dobbeltsproget attest. 41. Gebyrer tilfalder landskassen. Kapitel 14 Ikrafttrædelse 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015 Grønlands Selvstyre, den xx. xx 2015 Nivi Olsen / Mikael Kristensen

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Vejledning om behandling af navnesager

Vejledning om behandling af navnesager Page 1 of 32 VEJ nr 9768 af 30/09/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-10-2009 Justitsministeriet Den fulde tekst Vejledning om behandling af navnesager Indhold 1. Indledning 1.1. Regelgrundlaget 1.2.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Personnavne. Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget. Betænkning nr. 1446

Personnavne. Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget. Betænkning nr. 1446 Personnavne Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget Betænkning nr. 1446 2004 Indholdsfortegnelse Kapitel l Indledning... 7 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium... 7 1.2. Udvalgets sammensætning...

Læs mere

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 426 af 31. maj 2000

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Cirkulære om kørekort

Cirkulære om kørekort CIR1H nr 9163 af 25/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0053 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kørekort

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-62, 63 a, 64, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 a-c, 124 q, 130, stk. 1 og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14. november 2005 med

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere