Folkemordsforskningen gennem 50 år - En definitorisk tilgang Anders Bjørn Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkemordsforskningen gennem 50 år - En definitorisk tilgang Anders Bjørn Hansen"

Transkript

1 Folkemordsforskningen gennem 50 år - En definitorisk tilgang Anders Bjørn Hansen I gennem det seneste årti er begrebet folkemord dukket op i medierne med stadig større hyppighed. Konflikterne i kølvandet på Jugoslaviens sammenbrud, især konflikten i Bosnien, og massakrerne på tutsier og moderate hutuer i Rwanda i 1994, er begge blevet klassificeret som folkemord. På trods af dette skudsmål formåede det såkaldte internationale samfund ikke at gribe resolut ind i de to konflikter. Tværtimod var de politiske beslutningstagere påpasselige med ikke at betegne konflikterne som folkemord. Som underskrivere af FN s folkemordskonvention fra 1948, ville de ellers have været moralsk forpligtede til at intervenere. Efter afslutningen på konflikterne (og i tilfældet Bosnien medens den endnu stod på) var man imidlertid parate til at oprette krigsforbrydertribunaler til retsforfølgelse af påståede krigsforbrydere. Af disse blev endog flere tiltalt for folkemord med henvisning til FNs folkemordskonvention. Det blev således folkeretseksperter som fik til opgave at påvise, hvorvidt folkemord havde fundet sted. Den generelle diskussion af hvad folkemord er, har imidlertid ikke været begrænset til en debat blandt jurister, men har i høj grad været ført af sociologer og historikere, psykologer og politologer igennem de seneste 50 år. I denne artikel vil der blive redegjort for udviklingen indenfor folkemordsforskningen gennem denne periode med hovedvægt på en definitorisk tilgang. Artiklen vil således søge at skildre den udvikling som definitionerne på folkemord har gennemgået og give en redegørelse for, hvilke kriterier der gennem perioden er blevet betragtet som afgørende for at kunne betegne en begivenhed som folkemord. Grunden til at jeg har valgt at redegøre for definitionsdebatten skyldes, at det har været den mest vedholdende og strukturerende diskussion indenfor folkemordsforskningen, idet det er blevet betragtet som væsentligt at finde frem til en så præcis definition som mulig. Baggrunden for den langvarige definitionsdebat må søges i spændingsfeltet mellem ønsket om at operationalisere folkemordskonventionen for derved at blive i stand til at retsforfølge udøvere, og behovet for at få en samfundsvidenskabelig forklaring på fænomenet. Folkemordsforskning indtil 1970 Folkemordsforskningens oprindelse er af nyere dato. Selve studiet af folkemord blev indledt af den polske jurist Raphael Lemkin under 2. Verdenskrig, medens nazisternes jødeudryddelser endnu fandt sted. Han var ikke alene pioner indenfor folkemordsforskningen, men endvidere ophavsmand til selve ordet Genocide, som han sammensatte af græsk og latin, hvor genos betyder folk/race/stamme og cide mord. Allerede i 1930 erne argumenterede han for, at det daværende Folkeforbund skulle lovgive mod at udrydde en race eller et folkeslag. Hans tilgang til folkemord var således formet af et ønske om, dels at kunne definere denne type forbrydelse, dels at skabe et juridisk grundlag for retsforfølgelse. Lemkins tilgang var således præget af ønsket om at styrke den internationale retsorden. I bogen Axis Rule in Occupied Europe definerede han folkemord som: "The coordinated and planned annihilation of a national, religious or racial group by a variety of actions aimed at undermining the foundations essential to the survival of the group as a group" (Lemkin 1944, 79). Lemkin betonede dermed, at folkemord var både systematisk og planlagt. Desuden begrænsede han folkemord til overgreb, som fandt sted på grund af folks nationale, religiøse eller racemæssige tilhørsforhold. Hvad angik måden et folkemord kunne udføres på, var hans definition imidlertid meget bred. Således var handlinger som havde til hensigt at underminere grundlaget

2 for en gruppes overlevelse som gruppe tilstrækkelig. Derudover inkluderede hans definition etnocide, hvilket vil sige ødelæggelsen af en kultur, men ikke af dens bærere. Den centrale betydning Lemkin tillagde etnocide i sin definition, blev også understreget af de tre forskellige typelogier for folkemord som han opererede med: 1) Folkemord tidsfæstet til antikken og middelalderen med den fuldstændige eller næsten fuldstændige ødelæggelse af grupper og nationer; 2) Etnocide i moderne tid; 3) En blandingsform hvor nogle grupper udvælges til fysisk udryddelse, mens andre udvælges til etnisk assimilation. I forbindelse med Nürnbergprocesserne umiddelbart efter 2. Verdenskrig fulgte et retsopgør med ledende nazister, hvoraf flere blev idømt dødsstraf eller lange fængselsstraffe for forbrydelser mod menneskeheden og forbrydelser mod freden. Desuden blev jødeudryddelserne behandlet under Nürnbergprocesserne, hvor også termen folkemord blev anvendt. Imidlertid var der ikke en klar definition af, hvad begrebet indebar. Således var det op til FN s Generalforsamling i 1946 at vedtage en egentlig folkemordsresolution: "Genocide is the denial of the rights of existence of entire human groups ( ) Many instances of such crimes have occurred, when racial, religious, political and other groups have been destroyed, entirely or in part". Til forskel fra Lemkins definition inkluderede folkemordsresolutionen både politiske og andre grupperinger. Endvidere var kravet om intention udeladt. Folkemordsresolutionen blev imidlertid erstattet af en egentlig folkemordskonvention i december 1948: In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, national, ethnical, racial or religious groups, as such: a) Killing members of the group; b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; d) Imposing measures intended to prevent births within the group; e) Forcibly transferring children of the group to another group. Det blev således i folkemordskonventionen fremhævet, at folkemord var en forbrydelse begået med intention. Konventionen var på dette punkt på linie med Raphael Lemkins definition. Reelt at slå folk ihjel var imidlertid ikke en nødvendig forudsætning for at udføre et folkemord, hvilket underpunkterne b-e i konventionen slår fast. Endvidere blev det understreget at kun nationale, etniske, racemæssige og religiøse grupper blev anset som berettigede til at være beskyttet mod denne type forbrydelse. Derved valgte man at udelukke politiske og andre grupperinger som potentielle ofre for folkemord. Grundet blandt andet sovjetisk modstand var politiske grupper ikke blevet inddraget i konventionen. Argumentet fra sovjetisk side havde været, at grupper kun kunne defineres objektivt enten ud fra race eller nationalitet. Det blev endvidere hævdet, at politiske tilhørsforhold var for omskiftelige til, at man kunne betragte dem som grupper på lige fod med religiøse, etniske, racemæssige og nationale. Fra vestmagternes side havde man været imødekommende overfor dette pres, fordi man gerne ville nå til enighed. Den mest voldsomme og vedholdende kritik af folkemordskonventionen kom imidlertid til at handle om, hvordan man definerer en gruppe. Ved udelukkende at fokusere på nationale, etniske, racemæssige og religiøse grupper, blev medlemskab af eksempelvis politiske, kulturelle, økonomiske og sociale fællesskaber udeladt. Gennem en systematisk analyse af konventionens tilblivelse argumenterede den hollandske jurist Pieter N. Drost i 1959 for, at gruppebegrebet skulle gøres bredere: "A convention on genocide cannot effectively contribute to the protection of certain,

3 described minorities when it is limited to particular defined groups. On the contrary, in order to achieve its purpose such convention must extend its protection to all groups of human beings". I følge Drost skulle folkemord i stedet defineres som "acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a human group as such" (Drost 1959, ). Derved fastholdt Drost konventionens krav om intention, men udvidede til gengæld gruppebegrebet til at omhandle samtlige menneskelige fællesskaber. Drosts kritik af folkemordskonvention førte dog ikke til at konvention blevet taget op til revision. I forbindelse med udformningen af folkemordskonventionen var der en heftig debat om, hvorvidt folkemord udelukkende var en forbrydelse udført af stater eller ej. Trods uenighed blev det vedtaget ikke at begrænse folkemord til handlinger foretaget af regeringsansvarlige alene. Ingen skulle kunne påstå, at de var uskyldige, fordi de blot udførte en ordre. Det blev endvidere understreget at der var situationer, hvor regeringsmagten var for svag til at hindre et folkemord, men hvor folkemord alligevel kunne finde sted. Det blev derfor i folkemordskonventionens artikel IV slået fast, at personer som deltager i folkemord skal straffes; "whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals". Op gennem 1960 erne lå folkemordsforskningen mere eller mindre stille. Om den tidlige folkemordsmordsforskning kan man imidlertid konkludere, at den klare juridiske dominans indenfor forskningsfeltet gjorde, at definitionerne var stærkt præget af ønsket om at drage udøverne til ansvar. Det mest dominerende træk ved definitionerne var, at intention blev fremhævet som et afgørende kriterium for et folkemord. Imidlertid var der en diskussion af, hvorvidt det kun var nationale, etniske, racemæssige eller religiøse grupper som kunne udsættes for folkemord. Forskningen i 1970 erne Det var først i midten af 1970 erne, at der for alvor kom gang i folkemordsforskningen igen. Hvor juristerne havde domineret forskningsfeltet i begyndelsen, var det nu sociologerne. Fokus blev således ændret fra det juridiske over til det samfundsvidenskabelige, hvilket blandet andet sociologen Vahakn Dadrians definition fra 1975 understreger: Genocide is the successful attempt by a dominant group, vested with the formal authority and/or with preponderant access to the overall resources of power, to reduce by coercion or lethal violence the number of a minority group whose ultimate extermination is held desirable and useful and whose respective vulnerability is a major factor contributing to the decision for genocide (Dadrian 1975, 123). Dadrian fokuserede således på magtforholdet mellem offer og udøver, og modsat juristerne tillagde han ikke udøverens intention nogen betydning, men anskuede folkemord ud fra, hvorvidt der var tale om en fuldbyrdet gerning. Derved var selve udførelsen og ikke intentionen bag folkemordet det afgørende. I sin typologi for folkemord opererede Dadrian hovedsagelig med magtforholdet mellem udøvergruppen og offergruppen, (majoriteten og minoriteten) som det afgørende. I lighed med både Lemkin og konventionen inkluderede han også kulturelt folkemord. Dadrian arbejdede med fem typer: 1) Kulturelt folkemord, hvor assimilation er målet; 2) Skjult folkemord, hvor udøverens adfærd har ikke-intenderede følger; f.eks. sygdomsspredning eller civile ofre ved bombning; 3) Gengældelsesfolkemord, hvor en minoritetsgruppe straffes for at udfordre en majoritet; 4) Nyttebetonet (utilitaristisk) folkemord, hvor målet er at opnå kontrol med ressourcer; 5) Optimal folkemord, hvor målet er den totale udryddelse af en bestemt gruppe. Det sociologiske gennembrud indenfor folkemordsforskning kom for alvor året efter. I 1976 betonede sociologen Irving L. Horowitz, at staten var den afgørende aktør i et

4 folkemord, og definerede folkemord som: "a structural and systematic destruction of innocent people by a state bureaucratic apparatus" (Horowitz 1976, 18). Hans definition var undfanget i et forsøg på at give en sociologisk dimension til den juridiske. Horowitz argumenterede for, at et folkemord grundet dets systematiske karakter blev udført med enten opbakning fra eller direkte deltagelse af statsapparatet. Horowitzs ærinde var at typologisere samfund i forhold til deres tolerance overfor afvigere og afvigergrupper og i forhold til statsmagtens mulighed for at slå egne borgere ihjel. I sin samfundstypologi opererede Horowitz således med otte samfundstyper spændende fra genocidale samfund over mindre undertrykkende samfund og endelig tolerante/eftergivende samfund (Horowitz, 42-43). Han karakteriserede et genocidalt samfund derved at statsmagten havde mulighed for arbitrært at dræbe sine borgere. Det var derimod ikke afgørende for Horowitz, hvorvidt der er tale om en autoritær styreform. Eksempelvis fremhæver han, at et samfund hvor staten anvender tortur eller deportationer ikke nødvendigvis er folkemorderisk, fordi den torterede sendes tilbage i samfundet når personen har underkastet sig. I den modsatte ende af skalaen findes det tolerante/eftergivende samfund som Horowitz karakteriserede ved at afvigelse fra normerne enten var acceptabelt og tilladt eller at samfundsnormerne var til debat. En meget væsentlig pointe ved Horowitzs model er, at den snarere fokuserer på, hvorledes et givent samfund fungerer, end på hvilken formel politisk styring det er underlagt. Horowitz betoner således, at en stat ikke alene kan defineres ud fra om styreformen er kommunistisk, liberalistisk eller konservativ, men ud fra "to what degree it permits the official and arbitrary termination of the lives of its citizens"(horowitz, 31). Et samfunds formelle organisering er muligvis en betingelse for at forklare, hvorledes et givent samfundssystem fungerer, men det er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt til at forstå samfundet som helhed. Som nævnt var det for Horowitz staten og statsbureaukratiet, der var afgørende for udførelsen af folkemord, og hans definition adskilte sig derved betydeligt fra de øvrige. Hans fokusering på bureaukratiets betydning var i vid udstrækning påvirket af samtidens opfattelse af jødeudryddelserne under 2. Verdenskrig. Det var derfor ikke overraskende, at han så en stor risiko for, at folkemord blev anvendt af en stat som instrument til at gennemføre en given national politik. "In short, genocide is a fundamental mechanism for the unification of the national state. This is why it is so widely practiced in avanced and civilized areas, and why it is so incredibly difficult to eradicate" (Horowitz, 73). Folkemordsforskningen i 1970 erne var således præget af den sociologiske tilgang. Modsat juristernes fokusering på intention satte sociologerne Dadrian og Horowitz fokus på magtforholdet mellem offer og udøver, på statens rolle og samfundets opbygning. Folkemordsforskningen i 1980 erne I 1980 erne begyndte folkemordsforskningen for alvor at konsolidere sig indenfor samfundsvidenskaberne. En række toneangivende forskere etablerede sig på feltet og det videnskabelige niveau blev højnet blandt andet gennem en komparativ tilgang. Det første forsøg på at anlægge en komparativ vinkel på folkemord var Leo Kuper med Genocide. Its Political Use in the Twentieth Century fra Værket var motiveret af ønsket om at beskæftige sig med folkemordets udbredelse. Kuper ønskede at belyse folkemord begået internt og ikke som følge af krigshandlinger mellem to stater. Ifølge Kuper var der to generelle problemstillinger indenfor folkemordsforskningen. For det første det vanskelige i at studere brutalitet og undgå at relativisere ofrenes

5 lidelser. For det andet det vanskelige i at afgøre, hvilke cases som skulle inddrages. "There is a preliminary problem in the choice of cases for inclusion. It involves a jugdment that the case is in fact one of genocide. Inevitably this is a somewhat personal, and sometimes controversial, judgment, since there is no international criminal court to investigate charges of genocide, and the United Nations evades the issue" (Kuper 1981, 9). Kuper betonede, at han primært havde udvalgt cases som faldt inden for FN-konventionen fra 1948 dog med to væsentlige undtagelser. Han valgte også at inddrage massakrer på politisk og økonomisk definerede grupper samt konflikter som var kendetegnet ved genocidale massakrer, hvilket han definerede som "the annihilation of a section of a group - men women and children, as for example in the wiping out of whole villages" (Kuper 1981, 10). Disse typer af folkemord valgte Kuper at behandle særskilt under benævnelsen "Related Atrocities" i håbet om at gøre inddragelsen mindre kontroversiel. Det var imidlertid hovedsageligt folkemordet på armenierne i 1915 og holocaust Kuper brugte som eksempler, selvom andre cases som det stalinistiske Sovjetunionen, Gulaglejrene, Indonesien og Cambodia under Pol Pot også blev berørt. Samtidig blev afkoloniseringsprocessen nævnt som eksempel på både folkemord og folkemordslignende massakrer. Kuper argumenterede i den forbindelse for, at det pluralistiske samfund, defineret ved tilstedeværelsen af forskellige etniske, nationale og religiøse grupper, besad de nødvendige forudsætninger for folkemord eller folkemordslignende massakrer. Til at underbygge sin påstand fremhævede han en række eksempler spændende fra delingen af Indien i 1947, Rwanda/Burundi i 1972 og Bangladeshs løsrivelse fra Pakistan i I modsætning til de øvrige folkemordsforskere bidrog Kuper ikke med en ny folkemordsdefinition. Hans fokus var i stedet rettet mod, hvorledes folkemord kunne forhindres. Trods en umiddelbar accept af folkemordskonventionen indeholder Kupers værk en meget grundig gennemgang og kritik af konventionen (Kuper, 19-39) som dog munder ud i, at han vælger at følge dens ordlyd uagtet at han langtfra er enig. Tværtimod finder han, at en væsentlig mangel ved definitionen er, at politiske grupper ikke optræder på listen over beskyttede grupper. Selvom Kupers værk fortsat har status som et pionerarbejde kan det diskuteres, hvorvidt det resulterede i en afklaring inden for forskningen. Problematikken omkring gruppebegrebet blev for så vidt ikke løst, og ved at skabe en ny kategori (related atrocities) for at undersøge folkemord som falder udenfor konventionen, placerer Kuper sig i en forklaringsmæssig vanskelig situation. Hvis hans pointe var, at et givent overgreb på en politisk eller socialt defineret gruppe var folkemord, så var dette vel tilfældet uanset om folkemordskonvention fra 1948 anerkendte dette forhold eller ej. Selv fremhæver Kuper, at konventionen udelukkende var et udtryk for det, man politisk kunne blive enige om i FN på daværende tidspunkt, og dermed ikke udtryk for en objektiv forståelse af, hvad folkemord er. Kuper havde en mindre generaliserende tilgang end Horowitz, og hans folkemordstypologi havde snarere sammenfald med Lemkins end med Dadrians: 1) Folkemord som udføres for at løse religiøse, racemæssige eller etniske konflikter; 2) Folkemord iværksat for at terrorisere et koloniseret folk; 3) Folkemord iværksat for at følge eller styrke en politisk ideologi. Senere fremførte Kuper en revideret typologi, hvor han grundlæggende skelnede mellem to hovedtyper. Den første hovedtype betegnede Kuper interne folkemord, der bestod af: 1) Folkemord mod oprindelige folk. 2) Folkemord mod fjendegrupper. 3) Folkemord i forbindelse med magtkampe efter afkoloniseringen. 4) Folkemord i forbindelse med konflikt mellem etniske, racemæssige og religiøse grupper om magt eller autonomi. Den anden hovedtype ifølge Kuper var folkemord i forbindelse med krigsførelse, og dækkede eksempelvis bombningen af Hiroshima og Kinas invasion i Tibet.

6 Kuper fandt, at der var en række lighedspunkter mellem massebombningerne af de tyske byer under 2. Verdenskrig og holocaust, en sammenligning som imidlertid kun var mulig såfremt man undlod at forholde sig til udøverens intention. Sammenligning mellem atombombningen af Hiroshima og holocaust samt nedtoningen af intentionen, var Kuper langtfra ene om. Psykologen Robert Jay Lifton og sociologen Eric Markusen argumenterede i deres bog The Genocidal Mentality - Nazi Holocaust and Nuclear Threat (1990) for, at atomvåben i sig selv er genocidale, fordi de har kapacitet til at slå millioner ihjel. Lifton og Markusen introducerede med deres kritik af afskrækkelsespolitikken et helt nyt begreb Omnicide, som de definerede som tilintetgørelsen af alt liv. Hence, deterrence policy gives rise not only to a genocidal system but to a genocidal mentality, which can be defined as a mind-set that includes individual and collective willingness to produce, deploy, and, according to certain standards of necessity, use weapons known to destroy entire human populations - millions, or tens or hundred of millions, of people. And the genocidal mentality can become bound up with the institutional arrangements necessary for the genocidal act (Lifton & Markusen 1990, 3). Det fundamentale ved deres kritik af afskrækkelseslogikken og af troen på dens evne til at forhindre krig var, at selve teknologiudviklingen og opstillingen af våbene viste at man var rede til at overskride den nukleare tærskel. Tilstedeværelsen af atomvåben var i sig selv bevis på den genocidale mentalitet (Lifton & Markusen, 190). Hvor både Kuper, Lifton og Markusen nedtonede betydningen af intentionen var det for sociologen Helen Fein tværtimod det afgørende. Hun definerede folkemord som "the calculated murder of a segment or all of a group defined outside of the universe of obligation of the perpetrator by a government, elite, staff or crowd representing the perpetrator in response to a crises or opportunity perceived to be caused by or impeded by the victim" (Fein 1984, 4-5). Med Feins definition kom der for alvor et brud mellem folkemordskonventionens juridiske sigte og behovet for en videnskabelig, sociologisk definition. Feins definition blev på mange måder banebrydende. På den ene side fastholdt hun betydningen af udøverens intention samtidig med at offergrupper ikke blev begrænset til religiøse, racemæssige, etniske og nationale grupperinger. Det var imidlertid termen "outside the universe of obligation" som bragte et nyt element ind i forskningen. Hermed fremhævede Fein, at det var forholdet mellem udøveren og offergruppen som var afgørende. Hvis en given gruppe blev placeret "outside the universe of obligation" blev udøveren fritaget for moralske skrupler i forbindelse med overgrebet. Et væsentligt element ved hendes definition var, at hun modsat eksempelvis Horowitz ikke betragtede staten som eneste aktør og fremhævede, at folkemord også kunne udføres af ikke-statslige aktører. Fein opererede desuden med fire folkemordstyper: 1) Udviklingsbetingede folkemord, hvor udøveren bevidst eller ubevidst ødelægger folk som står i vejen for økonomisk udnyttelse af ressourcer; 2) Despotisk folkemord, som iværksættes for at eliminere en reel eller potentiel opposition, f.eks. i nye polariserede, multi-etniske stater; 3) Gengældelsesfolkemord, hvor udøveren søger at tilintetgøre en reel trussel; og 4) Ideologisk folkemord, som omfatter folkemord, hvor offergruppen betragtes som fjender i forhold til statens hegemoniske myter eller hvor offergruppen marginaliseres og ødelægges, fordi den anses som legemliggørelsen af det absolut onde. Overfor Helen Feins fokusering på intention opstillede Henry R. Huttenbach i forskningsfeltets første specialtidsskrift Holocaust and Genocide Studies1, hvad han

7 selv betegnede som en så simpel definition som mulig: "Genocide is any act that puts the very existence of a group in jeopardy". (Huttenbach 1988, 296) I Huttenbachs definition var udøverens intention udeladt og selve handlingen afgørende. Det er dog ganske uklart, hvad han helt præcist mente med vendingen "any act", hvilket i praksis måtte anses for vanskeligt at afgrænse, for slet ikke at tale om, hvordan "jeopardy" skulle defineres. Huttenbach anvendte desuden et meget bredt gruppebegreb, eftersom han anså det for umuligt i en definition at nævne alle grupper som nu og i al fremtiden kunne tænkes at blive udsat for folkemord. Et synspunkt som til en vis grad gav mening, men som efterlod en række problemer. Hvordan afgør man, hvad der konstituerer en gruppe? Er det op til gruppens medlemmer eller udøveren? En problematik som Huttenbach undgik. Et andet og måske større problem var det hensigtsmæssige med en så omfattende folkemordsdefinition. Huttenbachs tilgang stod dog ikke alene. I 1985 havde psykologen Israel W. Charny gjort et tilsvarende forsøg på at udvide gruppebegrebet mest muligt. Charny argumenterede for følgende definition: "Genocide is the wanton murder of human beings on the basis of any identity whatsoever that they share - national, ethnic, racial, religious, political, geographical, ideological". Derved var ikke alene gruppebegrebet men tillige typen af overgreb udbredt til et maksimum. For Charny var det afgørende imidlertid ikke at nå frem til den mest præcise definition. Hans tilgang var hovedsagelig præget af ønsket om at være i stand til at måle udviklingen i samfundet. Charny betragtede alle samfund som styret af to diskurser, en som støtter liv og en som destruerer det. Det væsentlige var at være i stand til at identificere balancepunktet mellem disse to diskurser og derved forudse og forhindre folkemord. En af de første indenfor forskningen som beskæftigede sig med forebyggelse af folkemord var juristen Barbara Harff: "Udfordringen er at blive i stand til at indfange folkemordet i sit begyndende stade, så man ikke behøver at vente på tabstal før man kan konkluderer at et folkemord finder sted" (Harff 1984). Dette ganske originale synspunkt berørte den meget vanskelige forebyggelsesproblematik. Er det muligt at forhindre folkemord eller er folkemord betinget af antallet af ofre? Modsat de øvrige folkemordsforskere valgte Harff i sin komparative tilgang bevidst at udelade holocaust. Sigtet var at undgå at deltage i diskussionen af, hvorvidt holocaust var unikt eller ej. I stedet valgte Harff at tage udgangspunkt i folkemord, der havde fundet sted efter Gennem sin komparative tilgang nåede Harff frem til, at der var tre afgørende, men ikke nødvendigvis tilstrækkelige forudsætninger for et folkemord. Det gældende Ifølge Harff var 1) strukturel forandring, f.eks. som følge af afkolonisering og efterfølgende kamp om nationalt hegemoni, 2) markante uoverensstemmelser mellem et lands forskellige grupperinger, evt. kombineret med en historisk betinget konflikt, og 3) mangel på internationalt pres som medfører at der ikke er nogen frygt for eksempelvis sanktioner eller intervention (Harff, 1987). Historikeren Robert Melson arbejdede også med de processuelle aspekter af folkemord. På grundlag af et komparativt studie af holocaust og folkemordet på armenierne opstillede Melson i 1986 følgende karakteristika: 1) Offergruppen er en minoritet, ofte med forfølgelseserfaring; 2) Forud for folkemordet har denne minoritetsgruppe haft succes med at tilpasse sig forandringer, hvilket skaber nye spændinger og konflikter mellem minoriteten og majoriteten; 3) Minoriteten bliver opfattet som en trussel mod den herskende orden; 4) Majoriteten identificerer minoriteten (dvs. offergruppen) med en ekstern stat eller gruppe og derved skabes der en forbindelse mellem ekstern trussel og intern trussel; 5) Majoriteten udsættes for militært eller politisk pres, som underminerer denne gruppes sikkerhed og orden. For Melson var det forholdet mellem minoriteten og majoriteten som var afgørende. Et interessant aspekt ved hans typologi var imidlertid, at han betragtede folkemord

8 som reaktivt. Det, der førte til folkemord, var majoritetens frygt for at minoriteten blev for dominerende. For sociologerne Isodor Wallimann og Michael Dobkowski var folkemord udelukkende et moderne begreb. De afviste enhver fokusering på intention, og betragtede folkemord som resultat af "structural violence and the anonymous forces that dominate modern man" (Walliman & Dobkovski 1987, xvii-xviii). Sociologen Zygmunt Bauman gav i bogen Modernity and the Holocaust en overbevisende argumentation for, at holocaust (og folkemord) var iboende i det moderne samfund. Ifølge hans opfattelse var holocaust et forfærdende, men ikke desto mindre legitimt produkt af vores moderne civilisation, hvor udryddelsen blev gennemført af det rationelle statsapparat. For Bauman var der således ingen intention bag folkemordet, kun et bureaukratisk maskineri. Hvor Walliman og Dobkowski samt Bauman nedtonede intention, var det for Ward Churchill væsentligt at intentionsbegrebet blev udvidet. I artiklen "Genocide: Towards a Functional Definition" forsøgte Churchill at operationalisere folkemordskonventionen og foreslog en helt ny artikel, som skulle forholde sig til grader af folkemord, som han opdelte i fire kategorier: 1) Folkemord af første grad indeholder de tilfælde, hvor der er tale om en klar intention om at begå forbrydelsen og at intentionen kan dokumenteres. Som eksempler nævnes holocaust og Sovjetunionen under Stalin; 2) Folkemord af anden grad er tilfælde, hvor intentionen er uklar, og folkemordet foregår mens udøverne deltager i andre forbrydelser. Dette gælder eksempelvis tyrkernes overgreb mod armenierne og Frankrigs overgreb i Algeriet i 1950 erne; 3) Folkemord af tredje grad er tilfælde, hvor intentionen næppe er til stede, men hvor folkemordet finder sted som følge af hensynsløse politikker, gerne i udviklingens navn. Som eksempler nævnes Pol Pots regime i Cambodia og Canadas, Australiens og New Zealands behandling af deres oprindelige befolkningsgrupper; 4) Folkemord af fjerde grad er tilfælde, hvor uvidenhed eller arrogance er skyld i overgreb. Uagtet det innovative men problematiske ved Churchills forslag vidnede det på mange måder om forskningens desperation overfor folkemordskonvention. Konventionen havde været på banen i henved 40 år, men havde ikke vist sig anvendelig i et eneste tilfælde, trods adskillige eksempler på folkemord og/eller folkemordslignende massakrer i løbet af perioden. Churchills gradbøjning af folkemord kom ikke til at sætte nogen videre spor indenfor forskningen. Han var imidlertid langt fra den eneste som fremhævede, at der var forskellige typer af folkemord. I et forsøg på at skelne mellem folkemord og holocaust anførte historikeren Yehuda Bauer (1984) følgende definition på folkemord: Genocide is the planned destruction, since the mid-nineteenth century, of a racial, national, or ethnic group as such, by the following means: 1) selective mass murder of elites or parts of the population, 2) elimination of national (racial, ethnic) culture and religious life with the intent of denationalization, 3) enslavement with the same intent, 4) destruction of national (racial, ethnic) economic life, with the same intent, 5) biological decimation through the kidnapping of children, or the prevention of normal national life, with the same intent. Hvor folkemord var udtryk for selektiv tilintetgørelse var holocaust derimod resultatet af en planlagt tilintetgørelse af alle medlemmer af en national, etnisk eller racemæssig gruppe. For at illustrere dette opererede Bauer med følgende treledede model: Massemord Folkemord Holocaust. Holocaust var dermed udtryk for det mest udviklede massemord. Ervin Staub (1989) opererede også med en skelnen i sin definition:

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Fedtafgiften - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Albert Teilmann og Thomas Eriksen Vejleder: Kirsten Bregn Studiebeskrivelse

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice

We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice Skrevet af: Christina Steffensen & Rebekka Drud Henningsen Vejleder: Johnnie Pederen 1 Abstract Denne opgave er et casestudie

Læs mere

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat FN udfordres i disse år som fundamentet for en global retsorden. Rapporten ser på konsekvenserne af denne udfordring, og på farer og perspektiver for fremtidens

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik

IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik Mangfoldighed (Eva Mahony, 2008) IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? E n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik Forfatter: Rebecca Samina Preisler Ahmad Vejleder: Anette Hagel-Sørensen Speciale

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

INTEGRATION I DANMARK

INTEGRATION I DANMARK INTEGRATION I DANMARK Kan du sige: Rødgrød med fløde? Roskilde Universitet - 2. semesters projekt Gruppe 9: Caroline Mikkelsen, Kristine Falk Olsen, Millie Cammilla Weng & Stine Bjørnstrup Andersen Vejleder:

Læs mere

Ungdommen nu til dags

Ungdommen nu til dags - en diskursanalytisk tilgang til engelsk og bandeordsdebatten 1995-2005 Af: Andreas Stæhr & Stina Møldrup 2005 Summary In this paper we examine the discourse regarding young Danes use of English loanwords

Læs mere

Roskilde Universitet 2. semester, juni 2013 Hus 19.2, Gruppe 16a Anslag: 94.820, 39 normalsider Af: Katja Buch Madsen Vejleder: Tore Vincent Olsen

Roskilde Universitet  2. semester, juni 2013 Hus 19.2, Gruppe 16a Anslag: 94.820, 39 normalsider Af: Katja Buch Madsen Vejleder: Tore Vincent Olsen Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Eksternaliseringen af EU s asylpolitik The Extraterritorialization of the European Union s Asylum Policy En undersøgelse af eksternaliseringens

Læs mere

Danmarks behov for kampfly

Danmarks behov for kampfly Mikkel Vedby Rasmussen og Henrik Ø. Breitenbauch Danmarks behov for kampfly En strategisk analyse af det fremtidige behov for danske kampfly Danmarks behov for kampfly Dansk Institut for Militære Studier

Læs mere

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland BRIEF Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland Af Kenneth Øhlenschlæger Buhl, orlagskaptajn, ph.d. Institut for Strategi, Forsvarsakademiet. FORSVARSAKADEMIETS

Læs mere

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

Erhvervsøkonomiens rødder og logik Det funktionalistiske paradigme

Erhvervsøkonomiens rødder og logik Det funktionalistiske paradigme Working Paper Series Department of Business Studies No. 15, 2008 Erhvervsøkonomiens rødder og logik Det funktionalistiske paradigme By Michael Fast Aalborg University, Department of Business Studies, Fibigerstræde

Læs mere

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Bachelorprojekt Forår 2011 Institut for statskundskab Aarhus universitet Indholdsfortegnelse 0. Abstract... 2 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Er cannabisbrug et socialt problem?

Er cannabisbrug et socialt problem? Er cannabisbrug et socialt problem? - Et komparativt studie af problemdefinitioner og problemforståelser af cannabisbrug i amsterdam og københavn Cecilia Flomo & Kira Lisgart Handledare: Dolf Tops Examinator:

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

Karin Reinhold Laugesen

Karin Reinhold Laugesen Kandidatspeciale Kliniske sygeplejerskers oplevelse af hvad der motiverer dem til at udøve sygepleje - En kvalitativ interviewundersøgelse af Karin Reinhold Laugesen Sektion for Sygepleje, Institut for

Læs mere

DIIS WORKING PAPER DIIS WORKING PAPER 2009:05 WORKING PAPER. Europa som normativ magt: En selvmodsigelse? Ian Manners. DIIS Working Paper 2009:05

DIIS WORKING PAPER DIIS WORKING PAPER 2009:05 WORKING PAPER. Europa som normativ magt: En selvmodsigelse? Ian Manners. DIIS Working Paper 2009:05 DIIS WORKING PAPER DIIS WORKING PAPER 2009:05 WORKING PAPER Europa som normativ magt: En selvmodsigelse? Ian Manners DIIS Working Paper 2009:05 1 IAN MANNERS Ian Manners, Ph.D. Senior Researcher and Head

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør

F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør Friedrich August von Hayek (1899-1992) efterlod sig ved sin død et omfangsrigt samfundsfilosofisk

Læs mere

Karen Aunsø Nielsen, Louise Schack Hansen og Marie Skov Larsen. Mere end udsat

Karen Aunsø Nielsen, Louise Schack Hansen og Marie Skov Larsen. Mere end udsat Karen Aunsø Nielsen, Louise Schack Hansen og Marie Skov Larsen Mere end udsat En undersøgelse af hjemløse kvinders udsathed for seksuelle overgreb indenfor hjemløseinstitutioner Karen Aunsø Nielsen, Louise

Læs mere

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education PhD afhandling Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education Tine Lynfort Jensen Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark?

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Heidi Sørensen Juli 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag. Sociologisk Institut, Roskilde Universitet,

Læs mere

Det Sydkinesiske Hav

Det Sydkinesiske Hav Forsvarsakademiet København d. 1. maj 2014 Institut for strategi VUT-II/L / STK 2013-2014 Kaptajnløjtnant Brian Bøgedal Gadegaard Vejleder: Thomas Mandrup - Adjunkt, ph.d. Det Sydkinesiske Hav Samarbejde

Læs mere