Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse"

Transkript

1 real world SCENARios Nr. 3 Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET GENNEM effektivisering AF din forsyningskæde Effektiviseringer Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Styrkelse af medarbejdernes kompetencer Optimeret teknologiudnyttelse

2

3 Større merværdi Mange virksomheder styrer stadig lager og distribution som rene omkostningscentre. Målsætningen er at holde de faste omkostninger så lave som muligt i de helt centrale funktioner. Uden midlerne til at optimere produktivitet og effektivitet og nedbringe omkostningerne er det svært for lager- og distributionsafdelingerne at skabe merværdi for virksomheden og løfte opgaverne i forsyningskæden optimalt. Samtidig mangler medarbejderne i logistikafdelingen ofte redskaberne til at præstere optimalt, og det kan medføre større driftsudgifter. De mest fremsynede virksomhedsledere og supply chain chefer søger efter løsninger, der kan optimere driften og måden hvorpå medarbejdere arbejder med maksimal forretningsmæssig effekt uden at dræne budgettet. De ved, at effektiv supply chain styring kan være en vigtig differentieringsparameter for virksomheden. Det kan gøre virksomheden mere agil, øge konkurrenceevnen og sikre, at Lean-principper og andre initiativer implementeres effektivt. Og sidst men ikke mindst kan det få supply chain aktiviteter til at bidrage til indtjeningen frem for at være en omkostning.

4 CASE 7: Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Udfordring Løsning Virksomheden styrede lager og distribution som omkostningscentre, der pådrog sig stigende faste omkostninger, i takt med forretningen udviklede dig. Disse afdelinger var således ikke med til at bidrage til selskabets værdi for de øvrige partnere i forsyningskæden. Ledere og medarbejdere i lager, logistik og distribution var pålagt at arbejde så effektivt som muligt, men virksomhedens ledelse var ikke i stand til at sikre dem de rette værktøjer til at løfte opgaven optimalt. Problem Set fra direktionens synspunkt var virksomhedens forsyningskæde blevet en forsinkende faktor for innovation og en hindring for at udvikle produktive partner- og kunderelationer. Virksomhedens økonomifunktion havde påpeget de høje omkostninger til at styre og vedligeholde lager, logistik og distribution på grund af den ressource- og systemtunge drift. Supply chain direktøren og hendes lederteam fandt det umuligt at styre distribution, lager og logistik med optimalt resultat og holde omkostningerne på et sundt og stabilt niveau. Virksomheden besluttede at indføre innovativ teknologi, der skulle sikre bedre effektivitet, ressourceudnyttelse og omkostningsstyring i forsyningskæden. Udrulning og integration af Microsoft Dynamics AX 2012 og ColumbusSCS (Supply Chain Solutions) blev gennemført inden for virksomhedens budget og hurtigere end forventet. Med ColumbusSCS fik virksomheden et omfattende og avanceret sæt af redskaber til effektivisering af lager- og distributionsprocesser og til styring af omkostninger og ressourceforbrug. Løsningen gjorde det muligt at indføre håndholdte terminaler og enheder på gaffeltrucks samt at integrere funktioner som stemmestyret pluknig, så plukning og andre opgaver kan udføres med færre fejl og lavere tidsforbrug. Virksomheden har også i stort omfang kunnet automatisere rutineprocesser, blandt andet avanceret pakning og håndtering af varer, kasser og paller. Standardiseret integration med materialehåndteringsudstyr og stemmestyret plukning bidrager til at reducere omkostningerne til varehåndtering, nedbringer arbejdstiden til løsning af den enkelte opgave og optimerer lagerudnyttelsen. 4

5 Fordele Ledelsens måde at anskue logistik, distribution og lager på er forandret. De vænner sig gradvist til at betragte forsyningskædeprocesserne som kritiske forretningsaktiviteter, der bidrager til virksomhedens konkurrenceevne og til virksomhedens vækst på en ekstremt omkostningseffektiv måde. Den merværdi, som aktiviteterne i lager, logistik og distribution kan bidrage med i virksomheden, opvejer de udgifter og ressourcer, der forbruges. Den administrerende direktør kan nu fokusere på effektiv innovation og skabe større merværdi for forretningspartnerne og sikre større kundetilfredshed og -fastholdelse. Økonomiafdelingen er særdeles tilfredse med de stabile forsyningskædeomkostninger, der reelt er aftagende, når man korrigerer for inflation og stigende ressourcepriser. Supply chain-, logistik- og lagerchefer og deres supervisore har fået bedre muligheder for at styre medarbejdere og processer og sikre højere kvalitet og ressourceeffektivitet end tidligere. 5

6 CASE 8: Styrkelse af medarbejdernes kompetencer Udfordring Løsning På grund af øget pres på forsyningskæden havde en stor gruppe medarbejdere i virksomheden vanskeligt ved at løfte opgaverne med modtagelse af varer og indskrivning på lager, korrekt og hurtig plukning, pakning af ordrer til tiden, samling af forsendelser, og med at holde styr på købsordrer og forsendelser. Virksomhedens forsyningskædeprocesser var designet efter de tidligere vilkår i virksomheden. Det var tydeligt, at man på et tidspunkt ikke ville kunne følge med længere med fare for at miste kunder. Problem De ansvarlige for logistik, distribution og lager havde ikke mulighed for at arbejde på at optimere produktivitet og effektivitet, fordi deres tid var optaget af at sikre, at alle rutineopgaver ifm. overholdelse af forpligtelser over for kunderne blev afviklet som planlagt. Problemer blev løst isoleret uden overblik og helhedsbetragtninger. Uden redskaberne til at udføre opgaverne korrekt og ensartet var medarbejderne altid et skridt bagud og havde vanskeligt ved at løfte den stigende arbejdsmængde. Efter at have indført ColumbusSCS (Supply Chain Solutions) har virksomheden nu mulighed for at benytte en bred vifte af funktioner, der forenkler og effektiviserer aktiviteterne inden for lager, logistik og distribution. Som eksempler kan nævnes værktøjerne Delivery Rules, Wave Planning og Task Management, som ledelsen kan anvende til pålidelig planlægning af udgående varestrømme og til tildeling af opgaver til medarbejderne ud fra parametre, de har mulighed for at fastlægge. Med Advanced Packing og Handling Management undgås misforståelser, og fejlraterne ved varehåndtering og ved konfiguration af enheder med flere dimensioner i kasser, paller eller andre pakkeenheder nedbringes. Lagermedarbejderne har udskiftet den gammeldags, papirbaserede plukning med plukning baseret på RF-tags (Radio Frequency). Ud over plukning anvendes nu bærbare RF-enheder og RF-enheder på gaffeltrucks til modtagelse, indlægning på lager, intern transport, optælling, pakning og forsendelse. Inbound Cargo gør det let at oprette en enkelt pakkeenhed med forskellige købsordrer. 6

7 Fordele Lager- og distributionschefer har nu tiltro til, at virksomheden kan levere varerne til kunderne rettidigt og på en pålidelig måde. I stedet for i det daglige at sikre, at lager, logistik og distribution fungerer på et acceptabelt niveau, kan de nu tage sig af særlige tilfælde og koncentrere sig om at udnytte mulighederne for at gennemføre yderligere produktivitetsforbedringer. Med Task Management udfører afdelingerne opgaverne rettidigt med de højst prioriterede opgaver først. Medarbejderne er stolte over deres nye arbejdsmetoder og den større effektivitet. Alene brugen af RF-teknologi har bevirket en produktivitetsstigning på lageret på næsten 15% sammenlignet med de papirbaserede rutiner. Der er ligeledes opnået en markant reduktion i tid forbrugt på pakning, ompakning og fremfinding af varer. 7

8 CASE 9: Optimeret teknologiudnyttelse Udfordring Løsning En virksomhed ejede, efter flere år med kraftig vækst, adskillige softwaresystemer for at kunne styre forretningen og dens forsyningskæde. Kommunikation og informationsudveksling med partnerne i forsyningskæden bidrog ikke til at skabe effektivitet og soliditet i de vigtige relationer. IT-organisationen løste tekniske problemer, når de opstod, men var ikke i stand til proaktivt at sikre, at medarbejdere og processer i forsyningskæden fungerede med optimal effektivitet. Problem IT-cheferne var nødt til at presse ressourcerne til det yderste for at understøtte flere, isolerede systemer og via lappeløsninger sikre dataudveksling mellem systemerne. Medarbejderne oplevede en høj indlæringskurve, før de var i stand til at navigere i systemerne. For IT-afdelingen var det tidskrævende at håndtere flere leverandører, når eventuelle problemer skulle løses, og det var ofte svært at få en leverandør til at tage ejerskab for virksomhedens IT-problemer. Virksomhedens IT-direktør og økonomidirektør kunne konstatere, at omkostningerne til IT var steget uden tilsvarende gevinst i form af produktive resultater. Efter at have implementeret og integreret Microsoft Dynamics AX 2012 og ColumbusSCS (Supply Chain Solutions) blev de ansvarlige for de respektive IT-systemer i stand til effektivt og konsistent at integrere forretningssoftware på tværs af netværk ved hjælp af Supply Chain Integration. Med en standardiseret og afprøvet integrationsmodel kan de inkludere virksomhedens udvidede værdikæde og den komplekse forretningsenhedsstruktur i én samlet løsning til styring af både de forretningsmæssige aktiviteter og forsyningskæden. Electronic Document Interchange (EDI) Studio gør det enkelt for IT-afdelingen at understøtte kommunikationen mellem interessenterne i værdikæden. Connectivity Studio understøtter robust og sikker dataudveksling mellem ERP-systemet og materialehåndterings- og ruteplanlægningssystemer. Medarbejderne i ledelsen, administrationen og forsyningskædefunktionerne blev både fortrolige med og effektive i brugen af de nye, intuitive teknologiværktøjer efter en kort indlæring. 8

9 Fordele Med en mere effektiv kommunikation og informationsudveksling med forsyningskædepartnerne er det lettere for virksomheden at løse problemer i relation til forsyningskæden og planlægge fremadrettet på en agil og konkurrencedygtig måde. IT-afdelingen er nu i stand til at foretage systemintegration med minimalt ressourceforbrug, idet man i stort omfang udnytter de kompetencer og teknologier, man allerede har investeret i. Og efter en softwareimplementering uden forstyrrelser er medarbejdernes produktivitet steget. Alle disse faktorer bidrager til, at virksomhedens IT- og økonomifunktioner nu kan nedbringe IT-omkostningerne. Samtidig er administrationen af IT-infrastrukturen forenklet, da man nu kun samarbejder med én leverandør om software, support, systemopgraderinger og information om innovative funktioner og den teknologiske udvikling. 9

10 Optimering af værdikæden og øget kundetilfredshed ColumbusSCS (Supply Chain Solutions) giver virksomhederne mulighed for at forandre lager- og logistikafdelingerne og dermed opnå højere kvalitet og effektivitet. Forsyningskædeaktiviteterne kan anskues fra en ny vinkel. De betragtes ikke længere som omkostningscentre, der trækker på værdifulde ressourcer. I stedet bidrager de til virksomhedens succes og lønsomhed. Applikationerne i ColumbusSCS er hurtige at lære og intuitive at bruge, og funktionerne understøtter medarbejderne inden for lager, logistik og distribution med en bred vifte af værktøjer, der sikrer større produktivitet i samtlige processer. Med omfattende automatisering og mulighed for at integrere til andre logistiksystemer gør ColumbusSCS det muligt at nedbringe omkostningerne, afkorte tidsforbruget og øge ressourceeffektiviteten i de operationelle processer. Det indebærer store fordele for virksomhederne, og samtidig sikrer det kunderne en række fordele i form af hurtig og pålidelig service og bedre økonomi. ColumbusSCS integreres med Microsoft Dynamics AX 2012, der er det førende ERP-system, der er kendt for at sikre bedre udnyttelse af eksisterende systemer, fleksibilitet og produktivitetsforbedringer. De virksomheder, der er beskrevet i vores eksempler, benytter forskellige ColumbusSCS-løsninger: > > Warehouse Management, herunder Delivery Rules, Wave Planning, Task Management, Advanced Packaging og Handling Management > > Supply Chain Integration, herunder Connectivity Studio og EDI Studio Yderligere information om ColumbusSCS findes på 10

11 Columbus RapidValue ERP med indbyggede BEST-praCtise processer RapidValue er en Business Process Modeling-løsning, der er fuldt integreret med Microsoft Dynamics AX, og som sikrer et større udbytte af ERP-implementeringen. Columbus anvender best-practice processer fra branchen baseret på erfaringerne fra over implementeringer, som er direkte indbygget i løsningen. I kombination med SureStep+ implementeringsmetoden sikres det, at I får en komplet end-to-end-løsning med en hurtigere og lettere implementering, større investeringsafkast, lavere ejeromkostninger og dokumenterede processer. Omkring 80 % af forretningsprocesserne i en given branche er standardiserede på tværs af virksomheder. Vi har beskrevet og visualiseret de processer, der er standard, og kan dermed fokusere på de områder, der differentierer jer konkurrencemæssigt. Det er væsentligt for at kunne strømline jeres forretningsprocesser på tværs af organisationen, øge effektivitet og hastighed, og for at indføre best-practice processer. 11

12 Columbus SCS Real World Scenario-serien Nr. 1 Case 1-3 Nr. 2 Case 4-6 Nr. 3 Casel 7-9 Læs mere om Columbus, vores referencer og løsninger på Om Columbus: Columbus er den foretrukne forretningspartner i mange førende virksomheder på verdensplan inden for fødevareproduktion, detailhandel og produktion. Vi bygger på mere end 20 års erfaring og velgennemførte implementeringer, og vi er stolte over at kunne tilbyde vores kunder en dybdegående brancheviden, resultatskabende løsninger og global rækkevidde. Columbus er en del af det registrerede varemærke Columbus IT

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer

De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer FranklinCovey - White Paper De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer Tidsløse principper er et konsekvent kendetegn for enestående virksomheder. Jim Collins & Jerry Porras, -Built to

Læs mere

It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer. EG www.eg.dk

It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer. EG www.eg.dk It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer EG www.eg.dk Hvor trykker skoen egentlig? Kravene til fødevaresikkerheden og dokumentation af varens sammensætning er stigende fra

Læs mere

BLIV BESLUTNINGS TAGERNES MESTER

BLIV BESLUTNINGS TAGERNES MESTER 2012 NUMMER 16 LØSNINGER TIL FRONTLØBERNE INDHOLD I ONE TRÆF DIN HIDTIL BEDSTE BESLUTNING Tag kontrol over dine data ET FRISK SYN PÅ ANALYSE Omvælt din forretningsforståelse BLIV SMARTERE MENS DU ER MOBIL

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg Den blå landevej Havneudvikling - strategiske valg Den Blå Landevej INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...Side 2 1. Sammenfatning og initiativer...side 3 1.1 Udfordringer for dansk transport...side 3 1.2 Vision

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum

Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum Det føles trygt, at jeg kender dem, der kommer og hjælper mig, og at de ved, hvordan jeg vil have det RAPPORT 5 2013 Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum En arbejdsmetode

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere