Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010"

Transkript

1 Nordjysk Praksisplan for Fysioterapi

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning...3 Baggrund for praksisplanen...4 Fysioterapi i Nordjylland...8 Fysioterapi i Praksissektoren... Fysioterapi i kommunerne... Kommunegennemgang...5 Frederikshavn Kommune...6 Hjørring Kommune...8 Brønderslev Kommune...3 Jammerbugt Kommune...3 Thisted Kommune...34 Morsø Kommune...36 Læsø Kommune...38 Vesthimmerland Kommune...4 Rebild Kommune...4 Mariagerfjord Kommune...44 Aalborg Kommune...46 Rammer for fysioterapien...49 Udfordringer og anbefalinger...5 Bilag. A. Kommissorium for praksisplanen...54 B. Diagnoseliste for den vederlagsfrie fysioterapi pr C. Klinikfaciliteter i praksis...57 D. Andre fysioterapeutiske aktiviteter...58 E. Spørgeskema til Praksissektoren...6 Praksisplan for fysioterapiområdet...6 F. Spørgeskema til kommunerne...64 G. Supplerende spørgeskema til kommunerne...67 Jammerbugt Kommune

3 Indledning Denne praksisplan for fysioterapi er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner samt repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter i regionen. Praksisplanlægningen foretages med henblik på i fornødent omfang at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen og udarbejdes i fornødent omfang under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, samt den regionale og kommunale økonomi. Praksisplanlægningen har endvidere som intention at bidrage til kontinuitet på området og være et redskab for smidig tilrettelæggelse, udvikling og samarbejde mellem praksissektoren og den kommunale sektor, sammenhæng i de forskellige patientforløb, kvalitet i den fysioterapeutiske behandling mv. Indledning 3

4 Baggrund for praksisplanen I det følgende gives en beskrivelse af lovgrundlaget for praksisplanen, overenskomsternes dækningsområde samt en beskrivelse af fysioterapi, samt hvad de enkelte fysioterapispecialer dækker over mv. Lovgrundlaget Myndighedsansvaret for den almene fysioterapi med tilskud (speciale 5) herefter betegnet som almen fysioterapi er placeret hos Regionerne. Kommunerne overtog, som følge af en lovændring af Sundhedslovens 4a, myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi (speciale 6) herefter betegnet som vederlagsfri fysioterapi, samt ridefysioterapi pr.. august 8. Formålet med flytningen af myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi til kommunerne er at skabe en sammenhængende og effektiv opgaveløsning i forhold til personer med varigt nedsat fysisk funktionsevne, som er klar og gennemskuelig for borgeren. Samtidig er formålet også at styrke kvaliteten og opnå en bedre anvendelse af ressourcerne. Baggrunden for denne lovændring var et forlig mellem Regeringen og Dansk Folkeparti pr.. april 7. Forliget betød, ) At der blev indført en ny patientgruppe på det vederlagsfrie område kaldet patientgruppen med progredierende lidelser. ) Et ønske om at samle ansvaret for trænings- og behandlingstilbud til mennesker med handicap i kommunalt regi. 3) Patienterne i den vederlagsfrie gruppe fik frit valg mellem de til overenskomsten tilmeldte fysioterapeuter og et eventuelt kommunal tilbud. Efter Sundhedsloven er det således regioner og kommuners ansvar at yde helt eller delvis betalt fysioterapi i praksissektoren. Den nærmere regulering sker via overenskomst indgået mellem RLTN og Danske Fysioterapeuter. Landsoverenskomsterne Der er indgået overenskomster for almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Danske Fysioterapeuter. Overenskomsterne er landsdækkende. I overenskomstens, stk. (overenskomst for almen fysioterapi) vedrørende praksisplanlægning fremgår det, at: Regionen og kommunerne i regionen udarbejder en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet. Det fremgår endvidere i, stk., at: Praksisplanlægningen foretages med henblik på i fornødent omfang at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen og udarbejdes i fornødent omfang under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, samt den regionale og kommunale økonomi. Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau. I overenskomsterne for almen- og vederlagsfri fysioterapi er betingelserne for at modtage/yde fysioterapi i fysioterapipraksis fastlagt. Dette er gennemgået i de følgende afsnit. Ridefysioterapi er et separat overenskomstområde, og der er senest udarbejdet en praksisplan for ridefysioterapi i 6. Ridefysioterapi indgår derfor ikke i denne praksisplan. Praksisplan for Ridefysioterapi vil blive revideret i forbindelse med en revision af Praksisplan for Fysioterapi. Fysioterapeutisk behandling Indenfor almen og vederlagsfri fysioterapi kan der ydes følgende behandlinger: - fysioterapeutisk undersøgelse. - biomekanisk bevægelsesterapi. - neurofysioterapi. - psykomotorisk bevægelsesterapi. - ADL-funktionstræning. - kompenserende behandling. - lungefysioterapi. - ødembehandling. - manuel behandling. - apparaturbehandling. - information og vejledning. Almen fysioterapi Borgere i sikringsgruppe og (i det omfang det er fastsat i de enkelte bestemmelser) er berettigede til fysioterapeutisk behandling i henhold til landsoverenskomsten om almen fysioterapi fra august 8. Patienter der modtager almen fysioterapi har en egenbetaling på 6,7%. Forudsætningen for at få sygesikringstilskud er at patienten skal have en lægehenvisning fra en almen praktiserende læge eller speciallæge. Henvisningen til den fysioterapeutiske behandling skal ske på en dertil indrettet henvisningsblanket. Henvisningsblanketten skal indeholde oplysninger om diagnose. Desuden kan der anføres den ønskede behandlingsart og omfang. Der kan foretages ændringer i den ordinerede behandling efter aftale mellem den henvisende læge og den udførende fysioterapeut. Fysioterapeuten skal anføre de aftalte ændringer i patientens journal. Vederlagsfri fysioterapi Den vederlagsfrie fysioterapi omfatter pr.. august 8 to specifikke grupper patienter, som kan benytte sig af vederlagsfri fysioterapi. Den første gruppe omfatter personer med varigt fysisk handicap, mens den anden gruppe omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. For patienter tilknyttet vederlagsfri fysioterapi gælder det, at kommunen dækker % af honoraret. Ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi omfatter en afgrænset gruppe af personer med sygdomme og tilstande inden for følgende fire hoveddiagnosegrupper (Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi, 8):. Medfødte eller arvelige lidelser.. Erhvervede neurologiske sygdomme. 3. Fysiske handikap som følge af ulykke. 4. Nedsættelse af led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme. Målsætningerne for den vederlagsfrie fysioterapi er at: give adgang til fysioterapi for at forbedre, vedligeholde og forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/ bassiner/-institutioner efter nærmere bestemmelser. give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet. Det er en betingelse, at der foreligger en lægehenvisning til vederlagsfri fysioterapi. 4

5 Henvisningsblanketten, der skal anvendes i denne sammenhæng, skal indeholde oplysninger om patientens diagnose(r), som er omfattet af diagnoselisten (se vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi 8 Sundhedsstyrelsen). Desuden kan der anføres den ønskede behandlingsart og omfang. Henvisningen gælder måneder og kan ved et dokumenteret behov fornys for yderligere måneder. Ved udløbet af henvisningen skal fysioterapeuten udarbejde en statusredegørelse i samarbejde med patienten. Denne statusredegørelse videregives til patientens læge, som herefter i samarbejde med fysioterapeuten og patienten vurderer om, der er behov for yderligere fysioterapeutisk behandling eller anden relevant behandling. For begge patientgrupper gælder det, at træning i forhold til patientens sygdom og tilstand i videst muligt omfang skal foregå på hold. Nærmere om den første patientgruppe med varigt fysisk handicap gælder det, at de kan få henvisning til holdtræning eller højst individuelle behandlinger, som kan supplere eller helt erstatte holdtræning. Hvis der er behov for mere end individuelle behandlinger, kan dette gives ved at behandlingsbehovet dokumenteres i en undtagelsesredegørelse, som udarbejdes af fysioterapeuten, patienten og lægen. Patienter, som hører under den anden gruppe de progressive patientgrupper skal som udgangspunkt modtage holdtræning. Hvis patientens læge og fysioterapeut vurderer dette, kan der som supplement eller erstatning for holdtræning gives individuel behandling. Dette behandlingsbehov dokumenteres i en undtagelsesredegørelse. Der kan foretages ændringer i den ordinerede behandling efter aftale mellem den henvisende læge og den udførende fysioterapeut. Fysioterapeuten skal anføre de aftalte ændringer i patientens journal. Baggrund for praksisplanen Valg af fysioterapeut Ved henvisning til såvel almen fysioterapi som vederlagsfri fysioterapi kan den sikrede frit vælge mellem de fysioterapeuter, der er tilmeldt overenskomsterne. I forbindelse med at myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi den. august 8 er overdraget til kommunerne, har patienterne som modtager vederlagsfri fysioterapi frit valg til ligeledes at vælge et kommunalt tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner eller eventuelle private institutioner som har indgået aftale med bopælskommunen om vederlagsfri fysioterapi. I tilfælde hvor patientens helbredsmæssige tilstand udelukker transport til klinik, kan patienten modtage hjemmebehandling. Praksisformer Fysioterapeutpraksis kan tilrettelægges, som enkeltmandspraksis, kompagniskabspraksis eller anpartsselskab. Disse tre praksisformer kan fungere i samarbejdspraksis. Ved enkeltmandspraksis forstås, fysioterapeutvirksomhed udøvet af en enkeltperson uden fællesskab med andre fysioterapeuter om økonomi, med eller uden ansatte fysioterapeuter. Ved et kompagniskabspraksis forstås, praksis der drives af to eller flere fysioterapeuter med fællesskab om økonomi, lokaler og personale. Ved et anpartsselskab forstås, at en eller flere fysioterapeuter ansættes i et anpartsselskab, der har til formål at udøve fysioterapeutvirksomhed, og hvis vedtægter er godkendt af Danske Fysioterapeuter. Ved samarbejdspraksis forstås, praksis, der drives i samarbejde mellem flere enkeltmands- og/eller kompagniskabspraksis og/eller anpartsfællesskaber med et vist fællesskab om lokaler og personale. I alle former for praksis kan der medvirke hjælpepersonale i overensstemmelse med autorisationsloven og Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 5

6 Fysioterapi i Nordjylland Nedenfor gives en beskrivelse af den fysioterapeutiske produktion i praksissektoren i Region Nordjylland. Der redegøres for udgifts- og ydelsesudviklingen for den almene og vederlagsfrie fysioterapi, herunder på kommunal og regionalt plan, hvor der også sammenlignes med de øvrige regioner. Der redegøres endvidere for patientsammensætningen fordelt på aldersgrupper, samt for hvorledes der søges fysioterapeutisk behandling på tværs af kommune- og regionsgrænserne via pendlerstatistik. Redegørelserne nedenfor er primært opgjorte i faste priser med 7 som udgangspunkt, med undtagelse af afsnit vedr. udgifter til primærsektoren i Region Nordjylland i 9, som er opgjort i løbende priser. Beskrivelserne nedenfor er baseret på datamateriale fra CSC Scandihealth og omfatter data vedr. almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi udført af praktiserende fysioterapeuter i praksissektoren. Det skal bemærkes at data vedr. vederlagsfri fysioterapi i kommunernes egne tilbud ikke er omfattet af dette datamateriale, da afregningen hertil sker internt i kommunerne og derfor ikke registreres i CSC Scandi-healths databaser.. Udgifter til primærsektoren i Region Nordjylland i 9 De samlede udgifter til i primærsektoren i Region Nordjylland var i 9. mia. kr. i løbende priser. Nedenstående figur giver et overblik over, hvordan udgifterne til primærsektoren fordeler sig. Udgifterne til hele fysioterapiområdet; almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi, ridefysioterapi, vederlagsfri ridefysioterapi, genoptræning mv. udgjorde i 9 9. mio. kr. i løbende priser. I 7 var de samlede udgifter til fysioterapiområdet knap 9. mio. kr. i Region Nordjylland. Figur. Udgifter til primærsektoren i Region Nordjylland 9 Fodterapi Fysioterapi Speciallægehjælp Andet Tandlægehjælp Kiropraktisk behandling Almen lægegerning Laboratorier Psykologhjælp Kilde: Targit - CSC Scandihealth Medicin

7 . Udviklingen i udgifter på fysioterapiområdet i Region Nordjylland I 9 udgjorde udgifterne til almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Nordjylland 8. mio. kr. i løbende priser. I faste priser udgjorde udgifterne mio. kr. I 8 var udgifterne mio. kr. i løbende priser, mens de i faste priser var 8 mio. kr. Udgifterne i 7 udgjorde 99 mio. kr. Mio. kr. Figur. Udviklingen i udgifter til fysioterapi i Region Nordjylland 7-9 i faste priser Vederlagsfri fysioterapi Almen fysioterapi Fysioterapi i Nordjylland Kilde: Targit - CSC Scandihealth Udgifter til fysioterapi pr. sikrede Nedenstående figur viser Region Nordjyllands, samt regionskommunernes udgifter pr. sikrede til almen fysioterapi samt vederlagsfri fysioterapi i 9. Region Nordjylland havde i 9 en gennemsnitlig udgift på 59 kr. pr. sikrede til almen fysioterapi. For de nordjyske kommuner var den gennemsnitlige udgift pr. sikrede til vederlagsfri fysioterapi 6 kr. Som figur 3 viser, varierer den gennemsnitlige udgift pr. sikrede til vederlagsfri fysioterapi fra 64 kr. i Morsø Kommune til 68 kr. i Mariagerfjord Kommune. Man kan ligeledes se, at Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune samlet set har de største udgifter pr. sikrede. Modsat har kommuner som Hjørring, Læsø og Morsø de færreste udgifter pr. sikrede. Figur 4. Det samlede forbrug (speciale 53 og 64) i Region Nordjylland fordelt på aldersgrupper Vederlagsfri fysioterapi Kr. pr. sikrede 5 Almen fysioterapi Kilde: Targit - CSC Scandihealth Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg 7

8 Fysioterapi i Nordjylland Udgifter til fysioterapi i de øvrige regioner Nedenstående figur viser regionernes samlede gennemsnitlige udgifter pr. sikrede for almen fysioterapi samt vederlagsfri fysioterapi i perioden 7-9. Den gennemsnitlige udgift pr. sikrede i 7 var i Region Nordjylland 7 kr. hvor det nationale gennemsnit var 49 kr. I 8 var den gennemsnitlige udgift pr. sikrede i Region Nordjylland 85 kr., hvor det nationale gennemsnit var 6 kr. Og i 9 var den gennemsnitlige udgift pr. sikrede i Region Nordjylland steget til 93 kr., hvor det nationale gennemsnit var 68 kr. Kr. pr. sikrede Figur 4. Udgifter til fysioterapi (speciale 5 og 6) pr. sikrede for alle regioner - 9 Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Nationalt gennemsnit Kilde: Targit - CSC Scandihealth Udviklingen i producerede ydelser samt udgifter i Region Nordjylland Figur 5-9 viser antallet af fysioterapeutiske ydelser for almen og vederlagsfri fysioterapi i perioden 7 9 i Region Nordjylland samt i de øvrige regioner. I opgørelsen af ydelserne er medregnet både de honorarbærende samt ikke honorarbærende ydelser, og der er således tale om en samlet opgørelse over, hvor mange ydelser der er produceret i perioden 7-9 og indbefatter således både ydelser, hvor fysioterapeuten modtager et honorar for den pågældende ydelse, samt ydelser hvor der ikke modtages et honorar. Derudover illustreres den gennemsnitlige behandlingspris pr. person, som har modtaget fysioterapeutiske ydelser. Almen fysioterapi For den almene fysioterapi var det samlede antal producerede ydelser i 7 i Region Nordjylland... I 8 var antallet steget til.7. ydelser, mens antallet af ydelser i 9 faldt til.44.. Den gennemsnitlige udgift pr. borger, som modtog fysioterapeutisk behandling steg fra 839 kr. i 7 til 853 kr. i 8. I 9 var udgiften pr. person faldet til 834 kr. Et eksempel på en honorarbærende ydelser er ydelseskode Første Konsultation. Et eksempel på en ikke-honorarbærende ydelse er ydelseskode Information og vejledning. 8

9 Antal ydelser (tusinde) Figur 5. Antal ydelser og udgifter pr. behandlet person for almen fysioterapi i Region Nordjylland Kilde: Targit - CSC Scandihealth Sammenlignet med de øvrige regioner ligger Region Nordjylland nogenlunde gennemsnitligt, hvad angår det gennemsnitlige antal ydelser pr. behandlet person samt udgifter hertil. I Region Nordjylland var det gennemsnitlige antal ydelser pr. behandlet person i 9 6 ydelser, hvilket også var det nationale gennemsnit. Den gennemsnitlige udgift var i Region Nordjylland, som nævnt i ovenstående, 834 kr. pr. behandlet person, hvor det nationale gennemsnit var 848 kr. Nedenstående figur viser en sammenligning af regionerne Antal ydelser Udgift pr. behandlet person (kr.) Udgift pr. behandlet patient Fysioterapi i Nordjylland Figur 6. Antal ydelser og udgifter pr. behandlet person for almen fysioterapi for alle regioner i 9 Antal ydelser pr. person Udgift pr. behandlet person (kr.) Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Nationalt gennemsnit Kilde: Targit - CSC Scandihealth Antal ydelser Udgift pr. behandlet patient 9

10 Fysioterapi i Nordjylland Antal ydelser (tusinde) Figur 7. Antal ydelser og udgifter pr. behandlet person for vederlagsfri fysioterapi i Region Nordjylland Kilde: Targit - CSC Scandihealth Udgift pr. behandlet person (kr.) Antal ydelser Udgift pr. behandlet patient Sammenlignet med de øvrige regioner ligger Region Nordjylland i 9 højt i forhold til det gennemsnitlige antal ydelser pr. behandlet person samt udgifterne hertil. I Region Nordjylland var gennemsnittet 4 ydelser pr. behandlet person mod et nationalt gennemsnit på 3 ydelser. Den gennemsnitlige udgift var i Region Nordjylland.3 kr., hvor det nationale gennemsnit var.388 kr. Figur 8 viser en sammenligning af regionerne. Figur 8. Antal ydelser og udgifter pr. behandlet person for vederlagsfri fysioterapi for alle regioner i Antal ydelser pr. person Udgift pr. behandlet person (kr.) Region Nordjylland Kilde: Targit - CSC Scandihealth Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Nationalt gennemsnit Antal ydelser Udgift pr. behandlet patient

11 Udviklingen i fysioterapeutiske ydelser De nedenstående oversigter viser udviklingen i antallet af fysioterapeutiske ydelser i kommunerne i Region Nordjylland i perioden 7-9. Udviklingen er opgjort for almen fysioterapi samt vederlagsfri fysioterapi. I Region Nordjylland blev der i 9 produceret.95. fysioterapeutiske ydelser, som fordelte sig på.44. almen fysioterapeutiske ydelser og 97. vederlagsfri fysioterapeutiske ydelser, som også nævnt i ovenstående. Der er sket en samlet stigning i produktionen af fysioterapeutiske ydelser på 7 % i perioden 7 til 9. Tabel viser antallet af personer, som modtog fysioterapeutisk behandling i 7-9. For både almen og vederlagsfri fysioterapi gælder det, at der er sket en stigning på 8 % i antallet af personer, som modtog fysioterapeutisk behandling. Tabel. Antal personer som har modtaget fysioterapeutisk behandling 7-9 Almen fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Total Kilde: Targit - CSC Scandihealth Tabel og 3 viser antallet af personer, som har modtaget henholdsvis almen- og vederlagsfri fysioterapeutisk behandling i 7-9 i de andre regioner. Som tabellerne viser, har samtlige øvrige regioner har oplevet en stigning i antallet af personer, som modtager fysioterapeutisk behandling i perioden Forandring i % kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Fysioterapi i Nordjylland Tabel. Antal personer som har modtaget almen fysioterapeutisk behandling i de øvrige regioner 7-9 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Forandring i % Kilde: Targit - CSC Scandihealth Tabel 3. Antal personer som har modtaget vederlagsfri fysioterapeutisk behandling i de øvrige regioner 7-9 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Forandring i % Kilde: Targit - CSC Scandihealth

12 Fysioterapi i Nordjylland Almen fysioterapi I perioden 7-9 steg antallet af almen fysioterapeutiske ydelser i Region Nordjylland i gennemsnit med 3 %. På kommunalt niveau oplevede Frederikshavn, Jammerbugt samt Vesthimmerland Kommuner de største procentvise stigninger i antallet af fysioterapeutiske ydelser. Antallet af ydelser steg i disse kommuner med henholdsvis %, 6 % og 7 %. Modsat oplevede Morsø og Læsø Kommuner de største fald i antallet af ydelser med fald på henholdsvis 4 % for Morsø Kommune og 3 % for Læsø Kommune. Tabel 4. Antal ydelser fordelt pr. kommune 7-9 Almen fysioterapi Yder kommune Morsø Kommune Thisted Kommune Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Vesthimmerland Kommune Læsø Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Jammerbugt Kommune Aalborg Kommune Hjørring Kommune Total Antal ydelser % -9% -4% % % -4% % 5% 3% % -4% % % 5% 7% % % -3% % -7% 9% % -3% 4% % -% 6% % -3% % % -8% % Forandring i % Kilde: Targit - CSC Scandihealth

13 I tabel 5 fremgår det, hvorledes antallet af ydelser fordeler sig i forhold til individuelle behandlinger og holdtræning i de enkelte kommuner. Tabel 5. Antal individuelle ydelser og holdtræningsydelser fordelt på kommuner Yder kommune Morsø Kommune Individuel behandling Thisted Kommune Individuel behandling Brønderslev Kommune Individuel behandling Frederikshavn Kommune Individuel behandling Vesthimmerland Kommune Individuel behandling Læsø Kommune Individuel behandling Rebild Kommune Individuel behandling Mariagerfjord Kommune Individuel behandling Jammerbugt Kommune Individuel behandling Aalborg Kommune Individuel behandling Hjørring Kommune Individuel behandling Total Antal ydelser Fysioterapi i Nordjylland Kilde: Targit - CSC Scandihealth Individuelle ydelseskoder -4 og s ydelseskoder ,46-46 og 85 3

14 Fysioterapi i Nordjylland Vederlagsfri fysioterapi Antallet af vederlagsfrie fysioterapeutiske ydelser steg generelt også i perioden 7-9. Gennemsnitligt steg antallet af ydelser i Region Nordjylland med %. På kommunalt niveau oplevede Frederikshavn, Hjørring samt Aalborg Kommuner de største procentvise stigninger, idet antallet af ydelser i Frederikshavn Kommune steg med %, i Aalborg Kommune 5 % og i Hjørring Kommune steg antallet med %. I samme periode oplevede Brønderslev og Læsø Kommuner et fald i antallet af fysioterapeutiske ydelser med henholdsvis % i Brønderslev Kommune og 55 % i Læsø Kommune. Tabel 6. Antal ydelser fordelt pr. kommune 7-9 Vederlagsfri fysioterapi Yder kommune Morsø Kommune Thisted Kommune Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Vesthimmerland Kommune Læsø Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Jammerbugt Kommune Aalborg Kommune Hjørring Kommune Total Antal ydelser % 9% 4% % 6% 6% % -3% -% % 4% % % 5% 6% % 4% -6% % -% % % -4% 3% % % 3% % 6% 5% % 8% % Forandring i % Kilde: Targit - CSC Scandihealth 4

15 I tabel 7 fremgår det, hvorledes antallet af ydelser fordeler sig i forhold til individuelle behandlinger og hold-træning i de enkelte kommuner. Tabel 7. Antal individuelle ydelser og holdtræningsydelser fordelt på kommuner 3 Yder kommune Morsø Kommune Individuel behandling Thisted Kommune Individuel behandling Brønderslev Kommune Individuel behandling Frederikshavn Kommune Individuel behandling Vesthimmerland Kommune Individuel behandling Læsø Kommune Individuel behandling Rebild Kommune Individuel behandling Mariagerfjord Kommune Individuel behandling Jammerbugt Kommune Individuel behandling Aalborg Kommune Individuel behandling Hjørring Kommune Individuel behandling Total Antal ydelser Fysioterapi i Nordjylland Kilde: Targit - CSC Scandihealth 3 Individuelle ydelseskoder -4 og s ydelseskoder ,46-46 og 85 5

16 Fysioterapi i Nordjylland Ydelser fordelt på aldersgrupper Figur 9 viser antallet af almen samt vederlagsfri fysioterapeutiske ydelser i Region Nordjylland fordelt på aldersgrupper. Gruppen af 4-49årige samt gruppen af 5-59årige tegner sig for det største antal fysioterapeutiske ydelser - i alt 37 % af det samlede antal ydelser. Figur 9. Det samlede forbrug (speciale 5 og 6) i Region Nordjylland fordelt på aldersgrupper - 9 % 8% 6% 4% % % 8% 6% 4% % -5 år 6-9 år -9 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år 8- år Kilde: Targit - CSC Scandihealth Figur viser antallet af almen samt vederlagsfrie fysioterapeutiske ydelser for alle fem regioner fordelt på aldersgrupper. Der er således tale om gennemsnittet for alle regioner, og som det ses, adskiller Region Nordjylland sig ikke væsentligt fra det nationale gennemsnit, når figur 9 og sammenholdes. Figur. Det samlede nationale forbrug (speciale 5 og 6) fordelt på aldersgrupper - 9 % 8% 6% 4% % % 8% 6% 4% % -5 år 6-9 år -9 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år 8- år Kilde: Targit - CSC Scandihealth 6

17 En mere detaljeret gennemgang af forbruget for de enkelte specialer viser, at for almen fysioterapi tegner gruppen af 4-49årige samt gruppen af 5-59årige sig for det største antal ydelser hver med en andel på %. Figur. Almen fysioterapi - Forbrug fordelt på aldersgrupper - 9 5% % 5% % 5% -5 år 6-9 år -9 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år 8- år Fysioterapi i Nordjylland Kilde: Targit - CSC Scandihealth For vederlagsfri fysioterapi er det gruppen af 6-69årige, der står for det største antal fysioterapeutiske ydelser med en andel på %. Figur. Vederlagsfri fysioterapi - Forbrug fordelt på aldersgrupper - 9 5% % 5% % 5% -5 år 6-9 år -9 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år 8- år Kilde: Targit - CSC Scandihealth 7

18 Fysioterapi i Nordjylland Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af ydelser pr. person samt bruttohonorar pr. person fordelt på aldersgrupper. Tabel 7. Antal individuelle ydelser og holdtræningsydelser fordelt på kommuner 3 Aldersgruppe - år 3-5 år 6-9 år -9 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år 8+ år Antal ydelser Bruttohonorar Speciale pr. person pr. person Almen 8 Kr. 64 Vederlagsfri 5 Kr Almen 6 Kr. 536 Vederlagsfri 7 Kr. 3.9 Almen 8 Kr. 59 Vederlagsfri 36 Kr..49 Almen Kr. 696 Vederlagsfri 9 Kr..594 Almen 4 Kr. 787 Vederlagsfri 4 Kr..34 Almen 6 Kr. 883 Vederlagsfri 34 Kr..49 Almen 9 Kr. 97 Vederlagsfri 37 Kr Almen 9 Kr. 966 Vederlagsfri 37 Kr Almen 3 Kr. 967 Vederlagsfri 4 Kr Almen 3 Kr..46 Vederlagsfri 65 Kr Kilde: Targit - CSC Scandihealth Pendlerstatistik Nedenstående oversigt viser netto til- og afgang af personer til fysioterapipraksis i Region Nordjylland i 9. Oversigten viser borgerens hjemkommune, samt i hvilken kommune borgeren har søgt behandling. Derudover viser oversigten også antallet af behandlinger, som borgere bosiddende i andre regioner har modtaget hos ydere i Region Nordjylland. Borgerne har for både den almene og den vederlagsfrie fysioterapi mulighed for frit at vælge behandler, hvilket kan have betydning for, hvor borgeren geografisk søger behandling. Jf. oversigten nedenfor fremgår det, at de nordjyske patienter primært modtager deres fysioterapeutiske behandling og træning i deres hjemkommune. Den ind- og udpendling som forekommer mellem de nordjyske kommuner foregår primært til de umiddelbare nabokommuner. De største modtagere af pendlere fra andre kommuner er Aalborg Kommune, der modtager en del personer fra Brønderslev, Jammerbugt og Rebild Kommuner til fysioterapeutisk behandling for både speciale 5 og speciale 6. Brønderslev Kommune modtager ligeledes mange pendlere fra andre kommuner, herunder Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune. Indpendling fra andre regioner forekommer i begrænset omfang og primært fra Region Midtjylland til de kommuner i Region Nordjylland, som umiddelbart grænser op til regionsgrænsen dvs. Vesthimmerland Kommune, Mariagerfjord Kommune, Thisted Kommune og Morsø Kommune. 8

19 Tabel 9. Pendlerstatistik Yder kommune Speciale 5 Speciale 6 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Brønderslev Borgernes hjemkommune Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted 4 38 Vesthimmerland 4 7 Aalborg Total Region Sjælland 3 Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Syddanmark Fysioterapi i Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kilde: Targit - CSC Scandihealth Udpendling fra Region Nordjylland til andre regioner er ligeledes begrænset og forekommer primært til Region Midtjylland fra de kommuner, som umiddelbart grænser op til Region Midtjylland dvs. Vesthimmerland Kommune, Thisted Kommune, Morsø Kommune, Mariagerfjord Kommune. Tabel. Oversigt over udpendling til andre regioner Speciale 5 Speciale 6 Borgernes hjemkommune Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Region Sjælland Yder kommune Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Syddanmark Kilde: Targit - CSC Scandihealth 9

20 Fysioterapi i Praksissektoren Fysioterapi i praksissektoren I dette afsnit opgøres den fysioterapeutiske kapacitet i praksissektoren samt for de nordjyske kommuner. Derudover er der en opgørelse over antallet af praktiserende fysioterapeuter, de forskellige praksisformer samt klinikkernes geografiske placering. Endelig er der en oversigt over tilgang og afgang af praktiserende fysioterapeuter samt en kort redegørelse for i hvor stort omfang klinikkerne anvender hjælpepersonale. Status for den fysioterapeutiske kapacitet i praksissektoren Den nedenstående tabel viser en oversigt over den fysioterapeutiske kapacitet fordelt på kommunerne i Region Nordjylland samt en total for hele regionen. Efter overenskomsterne på området defineres ydernumre som værende over eller under 3 timer. Kapaciteten er udarbejdet således, at over 3 timer tilskrives værdien, mens under 3 timer tilskrives vær-dien,5. I Region Nordjylland er den samlede fysioterapeutiske kapacitet i praksissektoren 3 kapaciteter. Fordelingen er henholdsvis 6 kapaciteter over 3 timer og 4 kapaciteter under 3 timer. Heraf udgør de 4 praktiserende fysioterapeuter uden fast klinikadresse en samlet kapacitet på 3, med kapaciteter over 3 timer og kapaciteter under 3 timer. Tabel. Kapacitet i praksissektoren Folketal pr.. januar 9 fordelt på kommune og antal fysioterapeuter Kommune Brønderslev kommune Frederikshavn kommune Hjørring kommune Jammerbugt kommune Læsø kommune Mariagerfjord kommune Morsø kommune Rebild kommune Thisted kommune Vesthimmerlands kommune Aalborg kommune Region Nordjylland Over Under Fysioterapeutisk Indbyggere pr. 3 timer 3 timer kapacitet i alt Indbyggere fysioterapeut 3 3 9, , , , , , Kilde: Sygesikringen Som det fremgår af tabellen, er det gennemsnitlige antal indbyggere pr. kapacitet over 3 timer i Region Nordjylland 4.43 indbyggere. Fysioterapeutiske klinikker og praksisformer i Region Nordjylland Pr.. januar er der i praksissektoren i Region Nordjylland praktiserende fysioterapeuter. 67 af disse er klinikejere, heraf er 4 fysioterapeuter uden fast klinikadresse, 7 praktiserende fysioterapeuter, som lejer klinikfaciliteter samt 3 praktiserende fysioterapeuter, som er ansat i klinikker. En opgørelse viser, at der pr.. januar er 55 klinikadresser i praksissektoren. Det nedenstående kort viser den geografiske placering og fordeling af klinikadresserne Region Nordjylland. 4 Oversigten er udarbejdet pr.. januar på baggrund af data fra CSC Sygesikringen samt Danmarks Statistik.

21 Geografisk placering af fysioterapeutiske klinikker Kilde: Sygesikringen Den mest udbredte praksisform er enkeltmandspraksis, idet der i Region Nordjylland er 56 enkeltmandspraksis, hvoraf 5 praksis også er anpartsselskaber, samt 4 praktiserende fysioterapeuter uden fast klinikadresse. Fælles for de praktiserende fysioterapeuter uden fast klinikadresse er, at de alle har privatadresse i Aalborg Kommune. Derudover er der 5 kompagniskabspraksis, hvoraf 3 praksis også er anpartsselskaber. Fysioterapi i Praksissektoren Tilgang og afgang af praktiserende fysioterapeuter i perioden 7- I perioden. januar 7 til. januar har der været en tilgang på 56 praktiserende fysioterapeuter, hvoraf 8 er klinikejere, 36 er lejere samt ansatte. I samme periode har der været en afgang på 46 praktiserende fysioterapeuter, heraf 9 klinikejere, 35 lejere samt ansatte. Der har således været en tilgang af ansatte, og derudover er der i perioden blevet delt ydernumre. Brug af hjælpepersonale Brugen af hjælpepersonale i de fysioterapeutiske klinikker i praksissektoren er forholdsvis begrænset. Af de 53 klinikejere som har besvaret spørgeskemaet, har svaret, at de benytter sig af hjælpepersonale, og heraf er den største brug af hjælpepersonale i Aalborg Kommune, hvor 4 klinikker bruger hjælpepersonale. Derudover har 8 klinikker svaret, at de fremtidigt godt kunne ønske at bruge hjælpepersonale. Flertallet har i denne sammenhæng svaret, at der især er ønske om at inddrage studerende samt ufaglærte som hjælpepersonale. 5 Fraregnet mobilfysioterapeuter. 6 Da der kan være flere klinikker/klinikejere på samme klinikadresse, kan antallet af klinikker og antallet af klinikadresser ikke gøres direkte op, hvilket bevirker, at antallet af klinikadresser er lavere end antallet af klinikejere. 7 Der er i regionen enkelte enkeltmandspraksis, der deler klinikadresse med andre enkeltmandspraksis.

22 Fysioterapi i kommunerne Fysioterapi i kommunerne En del af det fysioterapeutiske arbejde forgår i kommunalt regi. Kommunerne tager sig af genoptræning efter sundhedsloven og genoptræning efter serviceloven mv. Siden den forrige praksisplan for fysioterapiområdet blev udarbejdet er der sket meget på det fysioterapeutiske område, som har haft betydning for fysioterapien i kommunalt regi. Kommunalreformen i 7 har betydet, at de fleste kommuner er blevet større og har overtaget opgaver i forhold til Sundhedslovens 4 samt flere opgaver fra de gamle amter i form af institutioner, botilbud og beskæftigelsestilbud hvor der har været tilknyttet fysioterapeuter. Kommunerne har pr. august 8 desuden overtaget myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi og har i denne sammenhæng haft mulighed for at blive leverandør af- og etablere tilbud til vederlagsfri fysioterapi. Der har endvidere været fokus på det fysioterapeutiske område fra nationalt hold samt større opmærksomhed blandt borgerne. Den ovennævnte udvikling har medført et løft i den kommunale kapacitet på det fysioterapeutiske område. Med udgangspunkt i det ovenstående og på baggrund af oplysninger fra de nordjyske kommuner fremgår det, at der i 9 var 93 heltids fysioterapeutstillinger og 9,5 deltids fysioterapeutstillinger i trænende funktioner i kommunalt regi. Herudover er der 93,5 heltids ergoterapeutstillinger og 6 deltids ergoterapeutstillinger i trænende funktioner. Ansatte fysio- og ergoterapeuter i kommunerne, som har deres primære opgaver i forhold til eksempelvis visitation, administration og lign. er ikke medtaget i opgørelsen. Fokus er lagt på ansatte, hvor de primære opgaver har med træning af borgerne at gøre og, som dermed er relevant for opgørelsen af den kommunale kapacitet på det fysioterapeutiske område. Ergoterapeuter er medtaget i opgørelsen, da overlap mellem fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser er hyppigt forekommende i kommunerne og dermed svære at adskille rent. Det skal bemærkes, at opgørelsen af kommunernes ansatte terapeuter på det fysioterapeutiske område er under indflydelse af forskelligartede lokale strukturer og organiseringer i de enkelte kommuner. Fysioterapeuter og ergoterapeuter kan have mange forskelligartede opgaver i kommunalt regi bl.a. visitation, administration, ledelse, sundhedsfremme, træning mv.. Dette kan have betydning for, hvorledes antallet af fysioterapeuter og ergoterapeuter er gjort op og dermed også i forhold til en sammenligning af de enkelte kommuner på området. Antallet af ansatte fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner varierer meget imellem de enkelte nordjyske kommuner, som det fremgår af tabellen nedenfor. Tabellen angiver det samlede antal for både hel- og deltidsansatte. 8 Der er tale om et øjebliksbillede, af den fysioterapeutiske situation i de nordjyske kommuner, som det så ud i september og oktober 9.

23 Tabel. Kommune Rebild Jammerbugt Aalborg Morsø Thisted Hjørring Vesthimmerland Læsø Mariagerfjord Frederikshavn Brønderslev Gennemsnit Kilde: Sygesikringen Antal Antal Antal ansatte Antal borgere pr. fysioterapeuter ergoterapeuter i 9 fysio- og ergoterapeut 9 På baggrund af oplysninger fra kommunerne gives der nedenfor en kort præsentation af området vedr. fysioterapi herunder, om kommunerne er leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Der angives endvidere, om kommunerne har etableret samarbejdsaftaler med praktiserende fysioterapeuter og/eller andre private udbydere af fysioterapi med henblik på at servicere borgerne i kommunerne. Endeligt oplyses der, om kommunerne har etableret dialog og/eller dialogfora med de praktiserende fysioterapeuter i kommunerne, idet kommunen har til opgave at fremme dialogen mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter, jævnfør overenskomstens protokollat vedrørende samarbejde, koordination og kvalitetssikring mellem praktiserende fysioterapeuter og andre områder i sundhedsvæsenet. Leverandør af vederlagsfri fysioterapi Kommunerne har med ændringen af sundhedsloven samt myndighedsovertagelsen af den vederlagsfrie fysioterapi mulighed for at etablere sig, som leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Ud af de elleve nordjyske kommuner er der tale om tre, som er leverandører af vederlagsfri fysioterapi. De tre kommuner er henholdsvis Hjørring Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. Seks kommuner angiver, at de på sigt har planer om at etablere tilbud i relation til det vederlagsfrie område, og/eller de på sigt har planer om at blive leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Frederikshavn og Læsø Kommuner har ingen umiddelbare planer om hverken at blive leverandør af vederlagsfri fysioterapi eller at etablere tilbud i relation hertil. De nærmere detaljer for kommunerne, der er leverandører og/eller har planer om at blive leverandør af vederlagsfri fysioterapi fremgår i kommunegennemgangen senere i praksisplanen. Leverandør af bassintræning Træning i varmtvandsbassin har en række fordele bl.a. virker det smertedæmpende på led og muskler, opdriften i vandet aflaster patienten, kompressionen i vandet er beskyttende og stimulerende, der er større mulighed for funktionel træning osv. Patienter udvælges til bassintræning, når ingen anden træning er ,5 7, mulig at gennemføre, når patienten ikke har kunnet profitere af træningen i træningssal, når patienten vil have særlig gavn af træningen i varmt vand osv. Bassintræning kan også fungere som et supplement til den træning og/eller behandling den enkelte patient modtager. Ud af de elleve nordjyske kommuner er der otte kommuner, der er leverandør af bassintræning. Det drejer sig om Aalborg Kommune, Thisted Kommune, Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune, Læsø Kommune, Frederikshavn Kommune, Mariagerfjord Kommune, Vesthimmerland Kommune. I Thisted Kommune, Brønderslev Kommune, Læsø Kommune, Frederikshavn Kommune, Aalborg Kommune, Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune har praktiserende fysioterapeuter mulighed for at leje sig ind og anvende de kommunale bassinfaciliteter til brug for træning i privat regi. Otte kommuner har selvejende institutioner, som stiller deres faciliteter til rådighed for praktiserende fysioterapeuter med henblik på holdog/eller bassintræning. Faciliteterne her er tilgængelige i Morsø Kommune, Aalborg Kommune, Thisted Kommune, Rebild Kommune, Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Vesthimmerland Kommune og Mariagerfjord Kommune. De nærmere detaljer for kommunerne der er leverandører og/eller har planer om at blive leverandør af basintræning i eget regi fremgår i kommunegennemgangen senere i praksisplanen. Det samme gør sig gældende for kommunerne, der giver mulighed for leje af bassinfaciliteter til praktiserende fysioterapeuter. Samarbejde med praktiserende fysioterapeuter Kommunerne har mulighed for at etablere samarbejdsaftaler med de praktiserende fysioterapeuter i forhold til forskellige opgaver på det fysioterapeutiske område. Der er spurgt til, om kommunen køber træning hos praktiserende fysioterapeuter til at løse kommunale opgaver. Fire kommuner angiver, at de har en samarbejdsaftale om køb af træningsydelser hos praktiserende fysioterapeuter. Det drejer sig om Aalborg Kommune, Thisted Kommune, Brønderslev Kommune og Mariagerfjord Kommune. Fysioterapi i kommunerne 9 Udregnet i forhold til befolkningstal fra 4. kvartal 9. Thisted Kommune og Morsø Kommune har delt 3 ansatte fysioterapeuter mellem sig. I opgørelsen indgår de 3 fysioterapeuter hos Morsø Kommune. 3

24 Fysioterapi i kommunerne Otte kommuner angiver, at de har andre samarbejdsrelationer med praktiserende fysioterapeuter vedr. opgaver i forhold til bl.a. 86 og 4. Dette drejer sig om Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerland Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune. De nærmere detaljer for kommunerne med aftaler fremgår i kommunegennemgangen senere i praksisplanen. Samarbejde med øvrige private udbydere Kommunerne har mulighed for at etablere samarbejdsaftaler med andre udbydere end de praktiserende fysioterapeuter i forhold til det fysioterapeutiske område. Der er spurgt til, om kommunen køber træning hos øvrige private udbydere af fysioterapeutisk træning til at løse kommunale opgaver. Brønderslev Kommune angiver som den eneste kommune, at de har en samarbejdsaftale om køb af træningsydelser hos øvrige udbydere af fysioterapi. Frederikshavn Kommune, Morsø Kommune og Rebild Kommune angiver, at de har andre samarbejdsrelationer med øvrige udbydere af fysioterapi. De nærmere detaljer for kommunerne med aftaler fremgår i kommunegennemgangen senere i praksisplanen. Dialog mellem kommune og praktiserende fysioterapeuter Der er gode grunde til at etablere dialog på kommuneniveau med de praktiserende fysioterapeuter i forhold til det fysioterapeutiske område. Dialogen skal sikre gensidig viden om indholdet og omfanget af de fysioterapeutiske tilbud i kommunen samt, at fremme dialogen og samarbejdet på området. Der stilles ikke formkrav til karakteren af dialogen mellem de to parter. Syv af de nordjyske kommuner har etableret dialog med de praktiserende fysioterapeuter. Dette drejer sig om; Hjørring, Læsø, Frederikshavn, Mariagerfjord, Thisted, Rebild og Vesthimmerland Kommuner. Fem af de nordjyske kommuner har etableret et fast dialogforum, hvor kommunen og de praktiserende fysioterapeuter mødes. Det drejer sig om; Frederikshavn, Vesthimmerland, Brønderslev, Morsø og Rebild Kommuner. 4

25 Dette kapitel indeholder en præsentation af de enkelte kommuner i Region Nordjylland. De enkelte kommunegrænser i nærværende praksisplan anses for at udgøre inddelingen af planområder i regionen. Præsentationerne giver et indblik i den fysioterapeutiske kapacitet i henholdsvis den kommunale sektor og i praksissektoren samt træningssteder og faciliteter i kommunalt regi. Præsentationerne indeholder desuden oplysninger om fysioterapeuternes spidskompetencer for henholdsvis de praktiserende fysioterapeuter, samt de trænende terapeuter i kommunalt regi. Spidskompetencerne skal forstås som generalisternes fagspecifikke kompetencer eller interessefelter og ikke som egentlige specialister. De enkelte afsnit er sat op således, at oplysninger vedr. praksissektoren i den enkelte kommune præsenteres indledningsvis, hvorefter oplysninger vedr. den kommunale fysioterapi følger. Materialet i præsentationen baseres på oplysningerne indhentet via spørgeskemaer til henholdsvis de praktiserende fysioterapeuter samt til de enkelte kommuner. Spørgeskemaerne blev sendt ud i efteråret 9. Spørgeskemaet til de praktiserende fysioterapeuter blev sendt ud til klinikejere, samt fysioterapeuter uden fast klinikadresse. Undersøgelsen gav en svarprocent på 78. I gennemgangen af de enkelte kommuner er der opgjort hvor mange trænende terapeuter kommunale institutioner råder over til fysioterapeutisk træning. Der er ligeledes redegjort for, hvorledes timer til fysioterapeutisk arbejde er fordelt på arbejdsområder og lovgivningsområder i kommunalt regi. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at kommunerne er underlagt nogle meget forskellige organisatoriske strukturer, som gør at de enkelte kommuners fysioterapeutisk tilbud, personaleforhold mv. kan være vanskelige at sammenligne direkte. Kommunegennemgang I den nedenstående gennemgang af det fysioterapeutiske område på kommuneniveau bliver de enkelte kommuner præsenteret i følgende rækkefølge: Frederikshavn Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Thisted Kommune. Morsø Kommune. Læsø Kommune. Vesthimmerland Kommune. Rebild Kommune. Mariagerfjord Kommune. Aalborg Kommune. De oplyste indbyggertal i den nedenstående kommunegennemgang er gældende for 4. kvartal 9. 5

26 Kommunegennemgang Frederikshavn Kommune Fysioterapi i praksissektoren 6 ud af 7 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er 6.8. Fysioterapeutisk kapacitet I Frederikshavn Kommune er der 7 klinikadresser. Der er i alt praktiserende fysioterapeuter svarende til 6,5 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Tonni Carlsen,Klinik for Fysioterapi Kenneth Madsen, Sæby Fys.,Aps Jette Carlsen Nielsen, Klinik F.Fys Henriette Friis, Klinik for Fys. ApS Lise Simonsen,Klinik for Fysioterapi Anders Nielsen, BeneFiT Fysioterapi Østervraa Fys. v/ Louise G. Olesen Total Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt 5 3 3, ,5 Kilde: Sygesikringen Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer fra - dage, ifølge de adspurgte klinikker. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Frederikshavn Kommune er der på 7 klinikadresser tilgængelighed for bevægelseshæmmede, mens 4 klinikker derudover også har handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 7 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 4 3 Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling Af de adspurgte klinikker har 6 ud af 7 svaret, at de yder hjemmebehandling, og heraf yder 4 klinikker be-handling på plejecentre samt andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner Af de adspurgte klinikker har én klinik svaret, at de i snit bruger timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. 3 klinikker har svaret, at de bruger mellem 6 og 3 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner. Bassintræning 3 klinikker i Frederikshavn Kommune yder bassintræning. Klinikkerne bruger i snit mellem og 3 timer ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Frederikshavn Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 6

27 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Frederikshavn Kommune har ansat 8 fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter* 9 Ergoterapeuter# 5 * Omfatter ansatte i Træningsenheden. # Ergoterapeuter på børneområdet udfører kun rådgivning. Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi 43% af ydelserne 57% af ydelserne Ikke angivet Ikke angivet * * Samarbejdsaftaler med andre udbyder af fysioterapeutisk behandling på selvejende institution Caspershus Frederikshavn Kommune er ikke leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Frederikshavn Kommune er leverandør af fysioterapeutisk bassintræning i eget regi. Dette forgår tre steder i kommunen og er normeret til 34 timer ugentligt. Frederikshavn Kommune råder over 4 varmtvandsbassiner og stiller sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter til leje. Placering af de kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Frederikshavn Kommune: Træningscenter Skage, Hans Baghsvej 7, 999 Skagen Træningscenter Sæby, Rådhuspladsen 9, 93 Sæby Træningscenter Phønix, Nytorv 3, 99 Frederikshavn Kastaniegården, Arentfeldtsgade, 99 Frederikshavn Træningscenter Caspershus, Caspersvej 7, 99 Frederikshavn Frederikshavn Kommune har etableret dialog mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. Der er etableret et fast dialogforum mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter. Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Antal personer Pædiatri 5 Neurologi 8 Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal 8 Psykiatrisk Rehabilitering 8 Idrætsfysioterapi Geriatri 8 Sundhedsfremme/Forebyggelse 8 8 Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger 7

28 Kommunegennemgang Hjørring Kommune Fysioterapi i praksissektoren 7 ud af 8 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Hjørring Kommune er der 8 klinikadresser. Der er i alt 8 praktiserende fysioterapeuter svarende til 4,5 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik B.Bach,I.Emmennegger, V.Trinskjær Peter Allan Bærndt, Klinik for Fys Carl-Jørgen Harlund, Klinik for Fys Anne Marie Pedersen Kjær Claus Østedgaard, Højvangen Fys Kim Bjarne Harlund, Klinik for Fysio Carl F.Vangsgaard,Fys.Løkkenshus Morten Mellerkær, Klinik for Fys. Total Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt 4 3 3, ,5 Kilde: Sygesikringen Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer fra - 4 dage, ifølge de adspurgte klinikker. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Hjørring Kommune er der på 6 klinikadresser tilgængelighed for bevægelseshæmmede, mens 5 klinikker derudover også har handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 6 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 5 3 Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling Af de adspurgte klinikker har 6 ud af 7 svaret, at de yder hjemmebehandling. Heraf yder 3 klinikker også behandling på plejecentre samt andre institutioner, mens 3 klinikker yder behandling på andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner 3 klinikker har svaret, at de i snit bruger mellem 3 minutter og 8 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. 5 klinikker har svaret, at de bruger mellem og timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner. Bassintræning klinik i Hjørring Kommune yder bassintræning, og bruger i gennemsnit time ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Hjørring Kommune. Oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 8

29 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Hjørring Kommune har ansat fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter* 5 Ergoterapeuter# 3 * Omfatter ansatte i Træningsenheden. # Ergoterapeuter på børneområdet udfører kun rådgivning. Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Ikke angivet Hjørring Kommune er leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Placering af de(t) kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Hjørring Kommune: Sundhedscentret, Banegårdspladsen 5, 98 Hjørring Træningscentret, Markedsvej, 987 Sindal Lynggården Ældrecenter, Østergade 3, 985 Hirtshals Havgården, Brændingen, 948 Løkken Vrå Idrætscenter, 976 Vrå NBV Børnehaven Naturli viis Behandling i borgerens egne hjem I Hjørring Kommune er der ikke etableret dialog eller et fast dialogforum mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. Antal personer Pædiatri 6 Neurologi 6 Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal 6 Psykiatrisk Rehabilitering 6 Idrætsfysioterapi Geriatri 6 Sundhedsfremme/Forebyggelse 6 6 Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger 9

30 Kommunegennemgang Brønderslev Kommune Fysioterapi i praksissektoren 4 ud af 4 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Brønderslev Kommune er der 4 klinikadresser. Der er i alt 6 praktiserende fysioterapeuter svarende til 9,5 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Marianne Kongsgaard Jensen Lene R. Nielsen, Brønderslev Fys Sonja K. Pedersen, Midtbyens Fys Lars Dahl, Klinik for Fysioterapi Total Kilde: Sygesikringen Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt ,5 5 5,5 4 4, ,5 Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer fra - 4 dage, ifølge de adspurgte klinikker. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Brønderslev Kommune er der på 3 klinikadresser tilgængelighed for bevægelseshæmmede, mens 3 klinikker derudover også har handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 3 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 3 Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling Alle de adspurgte klinikker yder hjemmebehandling. Heraf har klinikadresse svaret, at der ydes behandling på plejecentre og 3 klinikadresser har svaret, at de også yder behandling på andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner Af de adspurgte klinikker har én klinik svaret, at de i snit bruger 4 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. 4 klinikker har svaret, at de bruger mellem 3 og 33 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner. Bassintræning 4 klinikker i Brønderslev Kommune yder bassintræning, og bruger mellem og 5 timer ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Brønderslev Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 3

31 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Brønderslev Kommune har ansat 7,5 fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter 7 6 Ikke angivet Ergoterapeuter,5 Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Ikke angivet * Ikke angivet Ikke angivet # * Overvejende dele af tiden går til 4. Ikke nærmere angivet. # Genoptræningsydelser. Ikke noget fast antal. Brønderslev Kommune er leverandør af fysioterapeutisk bassintræning i eget regi. Dette forgår ét sted i kommunen og er normeret til x 3 timer ugentligt. Brønderslev Kommune stiller sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter til leje. I Brønderslev Kommune er der selvejende institutioner med varmtvandsbassin. Det drejer sig om ét i et idrætscenter og ét i en svømmehal. Faciliteterne er til rådighed for praktiserende fysioterapeuter at leje. Brønderslev Kommune har samarbejdsaftaler med praktiserende fysioterapeuter om behandling/træning. Dette dækker over genoptræningsydelser til borger med diagnoser ryg og skuldre. De praktiserende tager desuden fra ad hoc, ved behov Placering af de(t) kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Brønderslev Kommune: Sund By Brønderslev, Parkvej 6, Brønderslev (Forebyggelse, holdaktiviteter og rådgivning) Sund By Dronninglund, Slotsgade 4, 933 Dronninglund (Forebyggelse, holdaktiviteter og rådgivning) Brønderslev Sygehus, Træningsafdelingen (Rehabilitering) Sofielund, Træningsafdelingen (Rehabilitering) Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Antal personer Pædiatri Neurologi 3 Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal 5 Psykiatrisk Rehabilitering 3 Idrætsfysioterapi Geriatri Sundhedsfremme/Forebyggelse 3 8 Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger I Brønderslev Kommune er der etableret et fast dialogforum, hvor kommunen og de praktiserende fysioterapeuter mødes to gange årligt. 3

32 Kommunegennemgang Jammerbugt Kommune Fysioterapi i praksissektoren ud af 3 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Jammerbugt Kommune er der 4 klinikadresser, idet én klinikejer har klinikfaciliteter på to adresser. Der er i alt 4 praktiserende fysioterapeuter svarende til 8 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Niels Christoffersen, Jammerbugt Fys. B.Esbensen og Claus R. Jensen, Klinik for Fys Britta Walker, Klinik for Fys Total Kilde: Sygesikringen Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt 6 5 3,5 4 3, Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer fra - dage, ifølge de adspurgte klinikker. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Jammerbugt Kommune er der i klinik tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 3 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 3 Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling Af de adspurgte klinikker har 6 ud af 7 svaret, at de yder hjemmebehandling. Heraf yder 3 klinikker også behandling på plejecentre samt andre institutioner, mens 3 klinikker yder behandling på andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner 3 klinikker har svaret, at de i snit bruger mellem 3 minutter og 8 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. 5 klinikker har svaret, at de bruger mellem og timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner. Bassintræning klinik i Hjørring Kommune yder bassintræning, og bruger i gennemsnit time ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Hjørring Kommune. Oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 3

33 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Jammerbugt Kommune har ansat 5 fysio- og ergoterapeuter trænende terapeuter. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter* 5 3 Ergoterapeuter# 3 4 Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Jammerbugt Kommune er ikke leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Kommunen har dog planer om dette, men er ikke nærmere gennemgået. Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Antal personer Jammerbugt Kommune er leverandør af fysioterapeutisk bassintræning i eget regi. Dette forgår to steder i kommunen og er normeret til 3 timer ugentligt. Jammerbugt Kommune stiller sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter til leje. Jammerbugt Kommune har samarbejdsaftaler med praktiserende fysioterapeuter om behandling/træning. Dette dækker over genoptræningsydelser til borger med diagnoser ryg og skuldre. De praktiserende tager desuden fra ad hoc ved behov. Jammerbugt Kommune har etableret dialog med de praktiserende fysioterapeuter i kommunen. Pædiatri Neurologi Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal Psykiatrisk Rehabilitering Idrætsfysioterapi Geriatri Sundhedsfremme/Forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet 33

34 Kommunegennemgang Thisted Kommune Fysioterapi i praksissektoren 3 ud af 4 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Thisted Kommune er der 4 klinikadresser. Der er i alt praktiserende fysioterapeuter svarende til kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Karen Thorsager, Aps Hanne B. Sørensen & Nina K. Bertelsen Lene Larsen Sydthy Klinik Total Kilde: Sygesikringen Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt ,5, Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer mellem hverdage. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Thisted Kommune er der på 4 klinikadresser tilgængelighed for bevægelseshæmmede. Derudover er der på klinikadresser også handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 4 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling 3 klinikker har svaret, at de yder hjemmebehandling samt behandling på plejecentre. Derudover yder klinikker også behandling på andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner Af de adspurgte klinikker har klinik svaret, at der i snit bruges 7 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. klinikker har svaret, at de bruger mellem og 3 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner. Bassintræning I Thisted Kommune yder klinikker bassintræning. klinik har svaret, at der i snit bruges 3 timer ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Thisted Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 34

35 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Thisted Kommune har ansat fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter* 8* 7 Ergoterapeuter 4 * Tre fysioterapeuter er ansat i samarbejde med Morsø Kommune. Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Thisted Kommune er ikke leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Kommunen har dog planer om dette, men er ikke nærmere gennemgået. Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Thisted Kommune er leverandør af fysioterapeutisk bassintræning. Dette forgår to steder i kommunen og er normeret til 9 timer ugentligt. Thisted Kommune stiller sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter. Pædiatri Neurologi Gynækologi/obstetrik Antal personer 3 Thisted kommune har aftaler med andre udbydere af fysioterapeutisk behandling. Dette dækker over aftale med Nordthy klinik for fysioterapi, hvor aftalen omhandler behandling af patienter med ret til behandling efter 4 i sundhedsloven og der fokuseres på patienter med skulderrelaterede diagnoser. Det samlede træningsforløb for den enkelte patient jf. denne aftale må være på maks. uger. Muskuloskeletal Psykiatrisk Rehabilitering Idrætsfysioterapi Geriatri 6 Placering af de kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Thisted Kommune: Sundhedsfremme/Forebyggelse Områdecenter Fyrglimt, Hanstholm (individuel og holdtræning) Palliativ behandling Områdecenter Sct. Thøgersgaard, Vestervig (individuel og holdtræning) Lymfeødembehandlinger Specialistinstitutioner (individuel genoptræning) Thyhallens Svømmecenter (træning i bassin) Sydthy Svømmecenter (træning i bassin) Borgerens eget hjem (individuel genoptræning) Thisted Kommune har etableret dialog mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. Thisted Kommune angiver ikke, om der er dog etableret et fast dialogforum mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter. 35

36 Kommunegennemgang Morsø Kommune Fysioterapi i praksissektoren ud af klinik har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er.876. Fysioterapeutisk kapacitet I Morsø Kommune er der klinikadresse. Der er i alt 7 praktiserende fysioterapeuter svarende til 5 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Tonny Nedergaard Total Kilde: Sygesikringen Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning er 5 hverdage. Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Morsø Kommune er der på klinikadressen både tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling Klinikken har svaret, at den yder hjemmebehandling, samt behandling på plejecentre samt andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner Klinikken har svaret, at der i snit bruges time ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner samt i snit 7 timer ugentlig på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner. Bassintræning Klinikken yder ikke bassintræning. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Morsø Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 36

37 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Morsø Kommune har ansat 5 fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter* 3* Ergoterapeuter * Tre er ansat i samarbejde med Thisted Kommune. Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Morsø Kommune er ikke leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Kommunen har dog planer om dette, men er ikke nærmere gennemgået. Morsø Kommune er ikke leverandør af fysioterapeutisk bassintræning. Kommunen stiller sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter til leje. Morsø Kommune har samarbejdsaftaler med andre udbydere af behandling/træning. Dette omfatter kontrakt med anden privat leverandør vedr. hele genoptræningen på 4-området. Leverandøren har ansat to fysioterapeuter til denne opgave. Morsø overtager denne opgave pr.. februar. Placering af de(t) kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Morsø Kommune: Genoptræningsafdelingen, Sundhedscenter Limfjorden, Strandparken 48, 79 Nykøbing Mors Morsø Kommune har etableret et fast dialog forum for dialog mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. Der har dog ikke været dialog mellem parterne frem til udarbejdelsen af nærværende praksisplan. Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Antal personer Pædiatri 3 Neurologi 3 Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal 4 Psykiatrisk Rehabilitering 5 Idrætsfysioterapi 3 Geriatri Sundhedsfremme/Forebyggelse 4 3 Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger 37

38 Kommunegennemgang Læsø Kommune Fysioterapi i praksissektoren klinik har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er.985. Fysioterapeutisk kapacitet I Læsø Kommune er der fysioterapeutisk klinik. Der er i alt praktiserende fysioterapeuter med en samlet kapacitet på,5. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Ralf Seip Svend Malchau Total Kilde: Sygesikringen Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning er hverdage. Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt,5,5 Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Læsø Kommune er der i klinikken tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling Klinikken yder ikke hjemmebehandling. Behandling på regionale og kommunale institutioner Klinikken har ingen behandling på regionale og kommunale institutioner. Bassintræning Klinikken yder bassintræning. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Læsø Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 38

39 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Læsø Kommune har ansat fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter Ergoterapeuter Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde* Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Kommunale fysioterapeuter Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) * Læsø Kommune angiver, at det ikke er muligt at opdele fordelingen af arbejdstimer efter lovgivning. Læsø Kommune er ikke leverandør af vederlagsfri fysioterapi og har ikke planer om dette. Læsø Kommune tilbyder fysioterapeutisk bassintræning. Kommunen stiller ligeledes sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter. I Læsø Kommune er der en selvejende institution med varmtvandsbassin. Praktiserende fysioterapeuter har mulighed for at leje sig ind her. Placering af de kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Læsø Kommune: Læsø Døgnpleje, Doktorvejen A, 994 Læsø. Læsø Kommune har etableret dialog mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. Der er ikke etableret et fast dialogforum mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter i kommunen. Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer* Antal personer Pædiatri Neurologi Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal Psykiatrisk Rehabilitering Idrætsfysioterapi Geriatri Sundhedsfremme/Forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger * Der er tale om den samme person. 39

40 Kommunegennemgang Vesthimmerlands Kommune Fysioterapi i praksissektoren 4 ud af 4 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Vesthimmerland Kommune er der 4 klinikadresser. Der er i alt 8 praktiserende fysioterapeuter svarende til,5 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik R.A. Jørgensen & L. Kildevæld Farsø Fys. Aps Dan Christiansen, Aalestrup Fys. Lars Kristensen, Aars fysioterapi Steven F. Hald, Løgstør Fysioterapi Total Kilde: Sygesikringen Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt , ,5 Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer mellem 4 hverdage. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Vesthimmerland Kommune er der på 3 klinikadresser tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 3 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 3 Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling De 4 klinikker har svaret, at de yder hjemmebehandling samt behandling på plejecentre og andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner Af de adspurgte klinikker har klinik svaret, at der i snit bruges 8 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. 4 klinikker har svaret, at de bruger mellem 3 og 3 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner Bassintræning I Vesthimmerland Kommune yder af de adspurgte klinikker bassintræning. Klinikkerne bruger i snit mellem 4 og 5 timer ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Vesthimmerland Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 4

41 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Vesthimmerland Kommune har ansat 7 fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter* 4 Ergoterapeuter# * Børneområdet er organiseret i selvstændig enhed, hvor der er fuldtidsansatte og 3 deltidsansatte (medregnet i det ovenstående). Herudover er der ansat 3 træningsassistenter (ikke inkluderet i det ovenstående). # Børneområdet har fuldtidsansat og deltidsansat ergoterapeut (inkluderet i det ovenstående) Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Ikke angivet 6 Vesthimmerland Kommune er ikke leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Kommunen har dog planer om dette, men er ikke nærmere gennemgået. Vesthimmerland Kommune er leverandør af fysioterapeutisk bassintræning i eget regi. Dette forgår ét sted i kommunen og er normeret til 4 timer ugentligt. Vesthimmerland Kommune stiller sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter med henblik på leje. Vesthimmerland Kommune har samarbejdsaftaler med praktiserende fysioterapeuter på fysioterapiområdet. Placering af de kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Vesthimmerland Kommune: Sundhedscenter Vesthimmerland, Farsø Plejecenter Højgården, Farsø Dronning Ingrid Hallerne (Bassin), Farsø Plejecenter Aaglimt, Aalestrup Plejecenter Bøgely, Løgstør Plejecenter Solvang, Aars Børn i bevægelse, Aars Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Antal personer Pædiatri 6 Neurologi Gynækologi/obstetrik 3 Muskuloskeletal Psykiatrisk Rehabilitering Idrætsfysioterapi Geriatri Sundhedsfremme/Forebyggelse Egen afdeling 6 Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger Vesthimmerland Kommune har etableret dialog mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. Vesthimmerland Kommune angiver at der er etableret et fast dialogforum mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter. 4

42 Kommunegennemgang Rebild Kommune Fysioterapi i praksissektoren 3 ud af 3 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Rebild Kommune er der 3 klinikadresser. Der er i alt 9 praktiserende fysioterapeuter svarende til 5 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Stig Jensen, Klinik for Fysioterapi Marit Larsen, Nørager Fysioterapi Denis Nyboe, Klinik for Fysioterapi Total Kilde: Sygesikringen Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt,5 5 5, Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer mellem 5 6 hverdage. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Rebild Kommune er der på alle 3 klinikadresser både tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 3 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 3 Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling De 3 adspurgte klinikker har alle svaret, at de yder hjemmebehandling samt behandling på plejecentre. Derudover yder klinikker også behandling på andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner Af de adspurgte klinikker har klinik svaret, at der i snit bruges 8 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. 4 klinikker har svaret, at de bruger mellem 3 og 3 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner Bassintræning I Vesthimmerland Kommune yder af de adspurgte klinikker bassintræning. Klinikkerne bruger i snit mellem 4 og 5 timer ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Rebild Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 4

43 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Rebild Kommune har ansat 3 fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter* 3 6 Ergoterapeuter# 3 Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi 3 5 Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Rebild Kommune er leverandør af vederlagsfri fysioterapi. I Rebild Kommune forefindes selvejende institutioner med mulighed for leje af faciliteter til bassintræning. Rebild Kommune har frit valg med leverandørkontrakt på lige fod med private leverandører, herunder privatpraktiserende fysioterapeuter. Der er BUM-model på visiteringer. Praktiserende fysioterapeuter køber ydelser ved Rebild kommune; der er samarbejdsaftale omkring ergoterapiydelser. Rebild Kommune har medarbejdere ansat i projektansættelse til træning til medarbejde og sygedagpenge/kontanthjælpsmodtagere. Placering af de(t) kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Rebild Kommune: Sundhedsklinikken, Grangårdscentret 5, 953 Støvring Dagcenter Teglgårdsminde, Buderupholmvej 57, 95 Skørping Dagcenter Mastruplund, Mastruplundvej L, 953 Støvring Dagcenter Himmerlandshave, Himmerlandshave, 954 Suldrup Dagcenter Engparken, Engparken, Rørbæk Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Antal personer Pædiatri 5 Neurologi Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal 9 Psykiatrisk Rehabilitering 3 Idrætsfysioterapi 3 Geriatri Sundhedsfremme/Forebyggelse 3 9 Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger I Rebild Kommune er der etableret både dialog og et dialogforum mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. 43

44 Kommunegennemgang Mariagerfjord Kommune Fysioterapi i praksissektoren 6 ud af 6 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Mariagerfjord Kommune er der 6 klinikadresser. Der er i alt 7 praktiserende fysioterapeuter svarende til kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Morten Thastum, Mariager Fys. ApS Kim Bo Larsen, Hadsund Fysioterapi Preben Weller, Biesgade Fys. ApS Birgitte Steffensen, Midtpunkt Fys. Nytorv`s Fysioterapi Aps v/h. Ørnsh. Birthe Bach Nielsen, Klinik for Fys Total Kilde: Sygesikringen Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer fra 7 hverdage. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Mariagerfjord Kommune er der på 6 klinikadresser både tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 6 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 6 Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling Alle klinikker har svaret, at de yder hjemmebehandling, samt behandling på plejecentre samt andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner Af de adspurgte klinikker har 3 klinikker svaret, at de i snit bruger mellem,5 og timer ugentligt på veder-lagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. 6 klinikker har svaret, at de bruger mellem 3 og 5 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner. Bassintræning 3 klinikker i Mariagerfjord Kommune yder bassintræning, og anvender i gennemsnit mellem 3 og 5 timer ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Mariagerfjord Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 44

45 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Mariagerfjord Kommune har ansat fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter 6 Ergoterapeuter 3 Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) /6 af samlede trænings- 3/6 dvs 45 timer /6 dvs 3 timer forløb, dvs 5 timer ugentligt X*? * 4 genoptræningsforløb er gennemført i 9 hos privatpraktiserende fysioterapeut. Mariagerfjord Kommune er ikke leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Kommunen vil dog på sigt blive leverandør men har ingen konkrete planer herom. Mariagerfjord Kommune er leverandør af fysioterapeutisk bassintræning og råder over et varmtvandsbassin. Dette forgår ét sted i kommunen og er normeret til,5 timer ugentligt. Mariagerfjord Kommune stiller sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter. Der er en selvejende institution med varmtvandsbassin i kommunen. Praktiserende fysioterapeuter har mulighed for at leje sig ind her til bassintræning. Mariagerfjord Kommune har samarbejdsaftaler med praktiserende fysioterapeuter på fysioterapi området. Her er 4 genoptræningsforløb er gennemført i 9. Mariagerfjord Kommune har planer, om på sigt at etablere samarbejde med andre udbydere af fysioterapeutisk behandling på behandlings og/eller træningsområdet via en sundhedsordning. Placering af de kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Mariagerfjord Kommune: Træning og genoptræning, Brogade 3A, Hobro Træning og genoptræning, Mariager- og Hadsundhallen Arden Svømmehal Ældrecentre i kommunen I borgerens eget hjem Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal Psykiatrisk Rehabilitering Idrætsfysioterapi Geriatri Sundhedsfremme/Forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger Antal personer Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet I Mariagerfjord Kommune er der etableret dialog mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter i kommunen. Der er ikke oprettet et fast dialogforum mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. 45

46 Kommunegennemgang Aalborg Kommune Fysioterapi i praksissektoren 6 ud af 8 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Aalborg Kommune er der 4 klinikadresser samt 4 fysioterapeuter uden fast klinikadresse. Der er i alt 6 praktiserende fysioterapeuter svarende til 38,5 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Bente Elise Løvgaard Kjær (Mobil) Gorm Hansen, Klinik for Fysio. Aps Sanni Fisker, Sundhedens Hus Hans Van Hout, Grønlands Torv Fysioterapi Ulrik Thrane, Klinik for Fysioterapi Jess Skriver,Vejgård Fysioterapi Aps Jonni Andersen (Mobil) Birgitte Næsby (Mobil) A.Bylund & J.Harring,Nibe Fysioterapi Aps. Aase Winther,Hobrovejens Fysioterapi Jan H. Andersen, Klinik for Fys. IS Hanne Faulkner, Klinik for Fys Helle Harbeck, Skalborg Fysioterapi M.Skjoldager & M. Harbo, Arkadens Fys. ApS Ole Andersen, Nørresundby Fys. IS Lene Christoffersen, Storvorde Fys Lene Christensen, Christian Hansen og Lars-Henrik Dahlberg Hasseris Fys Else Keldsen (Mobil) Total Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt, ,5 3,5 5 5,5, , , ,5 Kilde: Sygesikringen Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer mellem 4 hverdage. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Aalborg Kommune er der på klinikadresser tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt handicapvenlige toiletfaciliteter. Klinikker uden fast klinikadresse er ikke medregnet. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 3 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 3 Kilde: Sygesikringen 46

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund for praksisplanen... 4 Fysioterapi i Nordjylland... 7 Fysioterapi i Nordjylland...

Læs mere

Praksisplan Fysioterapi

Praksisplan Fysioterapi (Høringsversion) Praksisplan Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 1 Indledning... 4 Resumé... 6 Anbefalinger... 9 Begreber... 11 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 13 Fysioterapeutisk behandling

Læs mere

Praksisplan Fysioterapi

Praksisplan Fysioterapi (Høringsversion) Praksisplan Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 1 Indledning... 4 Resumé... 6 Anbefalinger... 9 Begreber... 11 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 13 Fysioterapeutisk behandling

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 Indledning... 3 Resumé... 5 Anbefalinger... 8 Begreber... 10 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 12 Fysioterapeutisk

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data 2014-2016 Vederlagsfri fysioterapi er fastsat i Sundhedsloven 140a og omfatter to specialer: speciale 62 er almindelig vederlagsfri fysioterapi, og speciale 65 er

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 December 2011 KKR S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udarbejdet af Primær Sundhed i samarbejde med kommunerne i Region Sjælland Emneord: Praksisplan,

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden for praksisplanen...6

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi

Praksisplan for fysioterapi Praksisplan for fysioterapi Region Midtjylland Primær Sundhed Praksisplan for fysioterapi Udgivet af Region Midtjylland, Marts 200 Udarbejdet af Samarbejdsudvalget på fysioterapiområdet, Region Midtjylland

Læs mere

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse.

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse. Notat. Vederlagsfri Fysioterapi Rebild Kommune. 2012. Indledning. Det Kommunale Sekretariat for Vederlagsfri Fysioterapi har modtaget en henvendelse fra Sundhedsudvalget i Rebild Kommune med en forespørgsel

Læs mere

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Baggrund Vi har overtaget et stort, dyrt og svært styrbart område Vi

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri Fysioterapi og Ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Lovgrundlag. Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Herning. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger

Herning. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger Herning Kommune HOLSTEBRO KOMMUNE Rapporten er udarbejdet af: Jesper Graakjær

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen.

Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen. Notat Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen. Praksisplan for Fysioterapi blev efter behandling

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi

Praksisplan for fysioterapi Praksisplan for fysioterapi Regionshuset Viborg Primær Sundhed Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...2 1.1 Kommissorium for udarbejdelse af praksisplan på fysioterapiområdet...2 1.2 Praksisplanens struktur...3

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019. Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019. Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019 Center for Sundhed December 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ.........................................................................................

Læs mere

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 Lone Vinhard, konsulent KL Sophie Leth-Møller, student KL Sofie Mondrup Nielsen, student KL Formål med spørgeskemaet? Belyse

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019 KKR HOVEDSTADEN Indholdsfortegnelse RESUMÉ 4 BEGREBER 6 1. INDLEDNING 8 1.1 Afgrænsning 9 1.2 Hvad er fysioterapi?

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2015 for Vejen kommune 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 KKR HOVEDSTADEN Indholdsfortegnelse RESUMÉ 4 BEGREBER 6 1. INDLEDNING 8 1.1 Afgrænsning 9 1.2 Hvad er fysioterapi? 10 Rammer

Læs mere

Information om vederlagsfri fysioterapi

Information om vederlagsfri fysioterapi NOTAT Information om vederlagsfri fysioterapi Folketinget vedtog torsdag den 12. juni en ændring af sundhedsloven, som betyder, at myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi overgår

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND VELKOMST v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget PRAKSISPLANUDVALGET Borgmester Birgit Hansen Frederikshavn Kommune Rådmand Mads Duedahl Aalborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

UDKAST Praksisplan for fysioterapi

UDKAST Praksisplan for fysioterapi UDKAST Praksisplan for fysioterapi 2016 Indhold 1. Indledning og rammer for praksisplan, resumé og anbefalinger... 2 Resumé... 3 Anbefalinger... 4 2. Beskrivelse af fysioterapiområdet... 5 Grundlaget for

Læs mere

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015 Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 214 og 1. halvår 215 Fælles økonomigruppe under SOF i Syd ved: Peter Michael Jørgensen, Kommune Claus Bossen, Kommune Morten Jessen-Hansen, Kommune

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

1. Indledning...2. 2. Hvem kan få fysioterapi?...4. 3. Afregning af ydelser med de praktiserende fysioterapeuter...4. 4. Samarbejdsudvalg...

1. Indledning...2. 2. Hvem kan få fysioterapi?...4. 3. Afregning af ydelser med de praktiserende fysioterapeuter...4. 4. Samarbejdsudvalg... Vejledning til regioner og kommuner om ny ansvars- og arbejdsdeling vedrørende almindelig og vederlagsfri fysioterapi m.v. efter 1. august 2008 22. september 2008 1. Indledning...2 2. Hvem kan få fysioterapi?...4

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

Økonomi og styring i praksissektoren

Økonomi og styring i praksissektoren Kapitel 10 102 Økonomi og styring i praksissektoren Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger (blandt andet øjenlæger og ørelæger), tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer

Læs mere

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Konkrete ændringsforslag til høringsudkast Praksisplan 2015-2018 Høringspart: Indkommet ændringsforslag: Administrationens indstilling: Danske fysioterapeuter

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. november 2014. Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. november 2014. Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 11. november 2014 Tid 15:30 Sted Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Fraværende Flemming Rasmussen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V)

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 6. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 6 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Praksisplan. for fysioterapi, Kommunikation

Praksisplan. for fysioterapi, Kommunikation Praksisplan for fysioterapi, 2016 Kommunikation - 01448-10.16 PRAKSISPLAN Praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland Udarbejdet af Primær Sundhed og Det fælleskommunale Sundhedssekretariat i samarbejde

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning HOLSTEBRO KOMMUNE.

Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning HOLSTEBRO KOMMUNE. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning Kommune HOLSTEBRO KOMMUNE Rapporten er udarbejdet af: Jesper Graakjær Christensen, AC-fuldmægtig,

Læs mere

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende.

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende. Styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi 1. Baggrund Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været

Læs mere

Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017

Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017 Forhandlingsoplæg Danske Fysioterapeuter Til: RLTN Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017 Kvalitet, sammenhæng og nye opgaver Vi skal kunne tilbyde den enkelte

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008,07-06-2011 og den

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. juni 2011. Sag nr. 16. Emne: Praksisplan for fysioterapi 2011-2014. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. juni 2011. Sag nr. 16. Emne: Praksisplan for fysioterapi 2011-2014. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. juni 2011 Sag nr. 16 Emne: Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 4 bilag Praksisplan for fysioterapi, 30. maj 2011 Praksisplan for Slettet: P fysioterapi

Læs mere

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09.

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Stig Hansen Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Stig.Hansen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8541 Telefon: 76631407 Dato: 19. juni 2009 Redegørelse for udgifterne

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010. Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN

Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010. Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010 Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN UDKAST 1. februar 2011 RESUMÉ 4 Anbefalinger 6 INDLEDNING 8 KAPACITETSBESKRIVELSE 13 1. Almindelig og

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Dokumentnr. 5432/06 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG DANSKE FYSIOTERAPEUTER AFTALE MELLEM SYGESIKRINGENS

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 og den 31-07-2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland 2009 Forord Formålet med Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland er at skabe en ramme og et grundlag for tilrettelæggelse

Læs mere

OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi

OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående:

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående: Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2017-2020 Spørgsmål nr.: 013 Dato: 10. august Stillet af: Per Seerup Knudsen (A) Besvarelse udsendt

Læs mere

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Analyse af vederlagsfri fysioterapi ved konsulentfirmaet Incitare 2012 Lemvig kommune købte i 2012 en analyse af kommunens udgifter

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 216 Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Almen praksis er borgerens primære

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvad er fodterapi

1. Indledning. 2. Hvad er fodterapi Praksisplan for Fodterapi 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er fodterapi... 3 2.1 Tilskudsregler... 3 2.2 Udgifter til fodterapi fordelt på specialer... 4 2.3 Aktivitet udenfor overenskomsten...

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012 Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune til Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (VFF) stiger voldsomt og er fra til steget med, mio. kr. Udgiften forventes i at stige med yderligere,8 mio.

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011 Formateret: Skrifttype: Fed

Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011 Formateret: Skrifttype: Fed REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011

Læs mere

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 12/8259 Dato: 24. april 2012 Udarbejdet af: Helle Bruun E mail: Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631412 Notat Udvidelse af kapaciteten

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Opfølgnings-analyse af vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune

Opfølgnings-analyse af vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune 2015 Opfølgnings-analyse af vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Billede: Colorbox.com Vivi Altenburg Lemvig Kommune, Sundhedsafdelingen 01-09-2015 Indledning / baggrund Lemvig Kommune har gennem

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

igt$i Gigt fagforeningen

igt$i Gigt fagforeningen Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 465 Offentligt Sundhedsudvalget Folketinget Christiansborg 1 København K igt$i Gigt fagforeningen for alle med ondt i led, ryg og muskler 12. maj 29 Gigtforeningen

Læs mere

Speciale 65: Aktivitetsoversigt - Vederlagsfri ridefysioterapi

Speciale 65: Aktivitetsoversigt - Vederlagsfri ridefysioterapi Speciale 65: Aktivitetsoversigt - Vederlagsfri ridefysioterapi Tabel 1. Akkumuleret bruttohonorar for jan-jun 2015 og 2016 Region jan-jun 15 jan-jun 16 Region Hovedstaden kr 4.599.344 kr 4.952.006 Region

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen..

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen.. Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010..Velkommen.. Alle power-points kan efter i dag hentes på: www.praktiserendefysioterapeuter.dk Sundhedssektorens strukturering.

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere