Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010"

Transkript

1 Nordjysk Praksisplan for Fysioterapi

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning...3 Baggrund for praksisplanen...4 Fysioterapi i Nordjylland...8 Fysioterapi i Praksissektoren... Fysioterapi i kommunerne... Kommunegennemgang...5 Frederikshavn Kommune...6 Hjørring Kommune...8 Brønderslev Kommune...3 Jammerbugt Kommune...3 Thisted Kommune...34 Morsø Kommune...36 Læsø Kommune...38 Vesthimmerland Kommune...4 Rebild Kommune...4 Mariagerfjord Kommune...44 Aalborg Kommune...46 Rammer for fysioterapien...49 Udfordringer og anbefalinger...5 Bilag. A. Kommissorium for praksisplanen...54 B. Diagnoseliste for den vederlagsfrie fysioterapi pr C. Klinikfaciliteter i praksis...57 D. Andre fysioterapeutiske aktiviteter...58 E. Spørgeskema til Praksissektoren...6 Praksisplan for fysioterapiområdet...6 F. Spørgeskema til kommunerne...64 G. Supplerende spørgeskema til kommunerne...67 Jammerbugt Kommune

3 Indledning Denne praksisplan for fysioterapi er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner samt repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter i regionen. Praksisplanlægningen foretages med henblik på i fornødent omfang at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen og udarbejdes i fornødent omfang under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, samt den regionale og kommunale økonomi. Praksisplanlægningen har endvidere som intention at bidrage til kontinuitet på området og være et redskab for smidig tilrettelæggelse, udvikling og samarbejde mellem praksissektoren og den kommunale sektor, sammenhæng i de forskellige patientforløb, kvalitet i den fysioterapeutiske behandling mv. Indledning 3

4 Baggrund for praksisplanen I det følgende gives en beskrivelse af lovgrundlaget for praksisplanen, overenskomsternes dækningsområde samt en beskrivelse af fysioterapi, samt hvad de enkelte fysioterapispecialer dækker over mv. Lovgrundlaget Myndighedsansvaret for den almene fysioterapi med tilskud (speciale 5) herefter betegnet som almen fysioterapi er placeret hos Regionerne. Kommunerne overtog, som følge af en lovændring af Sundhedslovens 4a, myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi (speciale 6) herefter betegnet som vederlagsfri fysioterapi, samt ridefysioterapi pr.. august 8. Formålet med flytningen af myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi til kommunerne er at skabe en sammenhængende og effektiv opgaveløsning i forhold til personer med varigt nedsat fysisk funktionsevne, som er klar og gennemskuelig for borgeren. Samtidig er formålet også at styrke kvaliteten og opnå en bedre anvendelse af ressourcerne. Baggrunden for denne lovændring var et forlig mellem Regeringen og Dansk Folkeparti pr.. april 7. Forliget betød, ) At der blev indført en ny patientgruppe på det vederlagsfrie område kaldet patientgruppen med progredierende lidelser. ) Et ønske om at samle ansvaret for trænings- og behandlingstilbud til mennesker med handicap i kommunalt regi. 3) Patienterne i den vederlagsfrie gruppe fik frit valg mellem de til overenskomsten tilmeldte fysioterapeuter og et eventuelt kommunal tilbud. Efter Sundhedsloven er det således regioner og kommuners ansvar at yde helt eller delvis betalt fysioterapi i praksissektoren. Den nærmere regulering sker via overenskomst indgået mellem RLTN og Danske Fysioterapeuter. Landsoverenskomsterne Der er indgået overenskomster for almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Danske Fysioterapeuter. Overenskomsterne er landsdækkende. I overenskomstens, stk. (overenskomst for almen fysioterapi) vedrørende praksisplanlægning fremgår det, at: Regionen og kommunerne i regionen udarbejder en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet. Det fremgår endvidere i, stk., at: Praksisplanlægningen foretages med henblik på i fornødent omfang at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen og udarbejdes i fornødent omfang under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, samt den regionale og kommunale økonomi. Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau. I overenskomsterne for almen- og vederlagsfri fysioterapi er betingelserne for at modtage/yde fysioterapi i fysioterapipraksis fastlagt. Dette er gennemgået i de følgende afsnit. Ridefysioterapi er et separat overenskomstområde, og der er senest udarbejdet en praksisplan for ridefysioterapi i 6. Ridefysioterapi indgår derfor ikke i denne praksisplan. Praksisplan for Ridefysioterapi vil blive revideret i forbindelse med en revision af Praksisplan for Fysioterapi. Fysioterapeutisk behandling Indenfor almen og vederlagsfri fysioterapi kan der ydes følgende behandlinger: - fysioterapeutisk undersøgelse. - biomekanisk bevægelsesterapi. - neurofysioterapi. - psykomotorisk bevægelsesterapi. - ADL-funktionstræning. - kompenserende behandling. - lungefysioterapi. - ødembehandling. - manuel behandling. - apparaturbehandling. - information og vejledning. Almen fysioterapi Borgere i sikringsgruppe og (i det omfang det er fastsat i de enkelte bestemmelser) er berettigede til fysioterapeutisk behandling i henhold til landsoverenskomsten om almen fysioterapi fra august 8. Patienter der modtager almen fysioterapi har en egenbetaling på 6,7%. Forudsætningen for at få sygesikringstilskud er at patienten skal have en lægehenvisning fra en almen praktiserende læge eller speciallæge. Henvisningen til den fysioterapeutiske behandling skal ske på en dertil indrettet henvisningsblanket. Henvisningsblanketten skal indeholde oplysninger om diagnose. Desuden kan der anføres den ønskede behandlingsart og omfang. Der kan foretages ændringer i den ordinerede behandling efter aftale mellem den henvisende læge og den udførende fysioterapeut. Fysioterapeuten skal anføre de aftalte ændringer i patientens journal. Vederlagsfri fysioterapi Den vederlagsfrie fysioterapi omfatter pr.. august 8 to specifikke grupper patienter, som kan benytte sig af vederlagsfri fysioterapi. Den første gruppe omfatter personer med varigt fysisk handicap, mens den anden gruppe omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. For patienter tilknyttet vederlagsfri fysioterapi gælder det, at kommunen dækker % af honoraret. Ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi omfatter en afgrænset gruppe af personer med sygdomme og tilstande inden for følgende fire hoveddiagnosegrupper (Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi, 8):. Medfødte eller arvelige lidelser.. Erhvervede neurologiske sygdomme. 3. Fysiske handikap som følge af ulykke. 4. Nedsættelse af led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme. Målsætningerne for den vederlagsfrie fysioterapi er at: give adgang til fysioterapi for at forbedre, vedligeholde og forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/ bassiner/-institutioner efter nærmere bestemmelser. give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet. Det er en betingelse, at der foreligger en lægehenvisning til vederlagsfri fysioterapi. 4

5 Henvisningsblanketten, der skal anvendes i denne sammenhæng, skal indeholde oplysninger om patientens diagnose(r), som er omfattet af diagnoselisten (se vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi 8 Sundhedsstyrelsen). Desuden kan der anføres den ønskede behandlingsart og omfang. Henvisningen gælder måneder og kan ved et dokumenteret behov fornys for yderligere måneder. Ved udløbet af henvisningen skal fysioterapeuten udarbejde en statusredegørelse i samarbejde med patienten. Denne statusredegørelse videregives til patientens læge, som herefter i samarbejde med fysioterapeuten og patienten vurderer om, der er behov for yderligere fysioterapeutisk behandling eller anden relevant behandling. For begge patientgrupper gælder det, at træning i forhold til patientens sygdom og tilstand i videst muligt omfang skal foregå på hold. Nærmere om den første patientgruppe med varigt fysisk handicap gælder det, at de kan få henvisning til holdtræning eller højst individuelle behandlinger, som kan supplere eller helt erstatte holdtræning. Hvis der er behov for mere end individuelle behandlinger, kan dette gives ved at behandlingsbehovet dokumenteres i en undtagelsesredegørelse, som udarbejdes af fysioterapeuten, patienten og lægen. Patienter, som hører under den anden gruppe de progressive patientgrupper skal som udgangspunkt modtage holdtræning. Hvis patientens læge og fysioterapeut vurderer dette, kan der som supplement eller erstatning for holdtræning gives individuel behandling. Dette behandlingsbehov dokumenteres i en undtagelsesredegørelse. Der kan foretages ændringer i den ordinerede behandling efter aftale mellem den henvisende læge og den udførende fysioterapeut. Fysioterapeuten skal anføre de aftalte ændringer i patientens journal. Baggrund for praksisplanen Valg af fysioterapeut Ved henvisning til såvel almen fysioterapi som vederlagsfri fysioterapi kan den sikrede frit vælge mellem de fysioterapeuter, der er tilmeldt overenskomsterne. I forbindelse med at myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi den. august 8 er overdraget til kommunerne, har patienterne som modtager vederlagsfri fysioterapi frit valg til ligeledes at vælge et kommunalt tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner eller eventuelle private institutioner som har indgået aftale med bopælskommunen om vederlagsfri fysioterapi. I tilfælde hvor patientens helbredsmæssige tilstand udelukker transport til klinik, kan patienten modtage hjemmebehandling. Praksisformer Fysioterapeutpraksis kan tilrettelægges, som enkeltmandspraksis, kompagniskabspraksis eller anpartsselskab. Disse tre praksisformer kan fungere i samarbejdspraksis. Ved enkeltmandspraksis forstås, fysioterapeutvirksomhed udøvet af en enkeltperson uden fællesskab med andre fysioterapeuter om økonomi, med eller uden ansatte fysioterapeuter. Ved et kompagniskabspraksis forstås, praksis der drives af to eller flere fysioterapeuter med fællesskab om økonomi, lokaler og personale. Ved et anpartsselskab forstås, at en eller flere fysioterapeuter ansættes i et anpartsselskab, der har til formål at udøve fysioterapeutvirksomhed, og hvis vedtægter er godkendt af Danske Fysioterapeuter. Ved samarbejdspraksis forstås, praksis, der drives i samarbejde mellem flere enkeltmands- og/eller kompagniskabspraksis og/eller anpartsfællesskaber med et vist fællesskab om lokaler og personale. I alle former for praksis kan der medvirke hjælpepersonale i overensstemmelse med autorisationsloven og Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 5

6 Fysioterapi i Nordjylland Nedenfor gives en beskrivelse af den fysioterapeutiske produktion i praksissektoren i Region Nordjylland. Der redegøres for udgifts- og ydelsesudviklingen for den almene og vederlagsfrie fysioterapi, herunder på kommunal og regionalt plan, hvor der også sammenlignes med de øvrige regioner. Der redegøres endvidere for patientsammensætningen fordelt på aldersgrupper, samt for hvorledes der søges fysioterapeutisk behandling på tværs af kommune- og regionsgrænserne via pendlerstatistik. Redegørelserne nedenfor er primært opgjorte i faste priser med 7 som udgangspunkt, med undtagelse af afsnit vedr. udgifter til primærsektoren i Region Nordjylland i 9, som er opgjort i løbende priser. Beskrivelserne nedenfor er baseret på datamateriale fra CSC Scandihealth og omfatter data vedr. almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi udført af praktiserende fysioterapeuter i praksissektoren. Det skal bemærkes at data vedr. vederlagsfri fysioterapi i kommunernes egne tilbud ikke er omfattet af dette datamateriale, da afregningen hertil sker internt i kommunerne og derfor ikke registreres i CSC Scandi-healths databaser.. Udgifter til primærsektoren i Region Nordjylland i 9 De samlede udgifter til i primærsektoren i Region Nordjylland var i 9. mia. kr. i løbende priser. Nedenstående figur giver et overblik over, hvordan udgifterne til primærsektoren fordeler sig. Udgifterne til hele fysioterapiområdet; almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi, ridefysioterapi, vederlagsfri ridefysioterapi, genoptræning mv. udgjorde i 9 9. mio. kr. i løbende priser. I 7 var de samlede udgifter til fysioterapiområdet knap 9. mio. kr. i Region Nordjylland. Figur. Udgifter til primærsektoren i Region Nordjylland 9 Fodterapi Fysioterapi Speciallægehjælp Andet Tandlægehjælp Kiropraktisk behandling Almen lægegerning Laboratorier Psykologhjælp Kilde: Targit - CSC Scandihealth Medicin

7 . Udviklingen i udgifter på fysioterapiområdet i Region Nordjylland I 9 udgjorde udgifterne til almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Nordjylland 8. mio. kr. i løbende priser. I faste priser udgjorde udgifterne mio. kr. I 8 var udgifterne mio. kr. i løbende priser, mens de i faste priser var 8 mio. kr. Udgifterne i 7 udgjorde 99 mio. kr. Mio. kr. Figur. Udviklingen i udgifter til fysioterapi i Region Nordjylland 7-9 i faste priser Vederlagsfri fysioterapi Almen fysioterapi Fysioterapi i Nordjylland Kilde: Targit - CSC Scandihealth Udgifter til fysioterapi pr. sikrede Nedenstående figur viser Region Nordjyllands, samt regionskommunernes udgifter pr. sikrede til almen fysioterapi samt vederlagsfri fysioterapi i 9. Region Nordjylland havde i 9 en gennemsnitlig udgift på 59 kr. pr. sikrede til almen fysioterapi. For de nordjyske kommuner var den gennemsnitlige udgift pr. sikrede til vederlagsfri fysioterapi 6 kr. Som figur 3 viser, varierer den gennemsnitlige udgift pr. sikrede til vederlagsfri fysioterapi fra 64 kr. i Morsø Kommune til 68 kr. i Mariagerfjord Kommune. Man kan ligeledes se, at Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune samlet set har de største udgifter pr. sikrede. Modsat har kommuner som Hjørring, Læsø og Morsø de færreste udgifter pr. sikrede. Figur 4. Det samlede forbrug (speciale 53 og 64) i Region Nordjylland fordelt på aldersgrupper Vederlagsfri fysioterapi Kr. pr. sikrede 5 Almen fysioterapi Kilde: Targit - CSC Scandihealth Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg 7

8 Fysioterapi i Nordjylland Udgifter til fysioterapi i de øvrige regioner Nedenstående figur viser regionernes samlede gennemsnitlige udgifter pr. sikrede for almen fysioterapi samt vederlagsfri fysioterapi i perioden 7-9. Den gennemsnitlige udgift pr. sikrede i 7 var i Region Nordjylland 7 kr. hvor det nationale gennemsnit var 49 kr. I 8 var den gennemsnitlige udgift pr. sikrede i Region Nordjylland 85 kr., hvor det nationale gennemsnit var 6 kr. Og i 9 var den gennemsnitlige udgift pr. sikrede i Region Nordjylland steget til 93 kr., hvor det nationale gennemsnit var 68 kr. Kr. pr. sikrede Figur 4. Udgifter til fysioterapi (speciale 5 og 6) pr. sikrede for alle regioner - 9 Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Nationalt gennemsnit Kilde: Targit - CSC Scandihealth Udviklingen i producerede ydelser samt udgifter i Region Nordjylland Figur 5-9 viser antallet af fysioterapeutiske ydelser for almen og vederlagsfri fysioterapi i perioden 7 9 i Region Nordjylland samt i de øvrige regioner. I opgørelsen af ydelserne er medregnet både de honorarbærende samt ikke honorarbærende ydelser, og der er således tale om en samlet opgørelse over, hvor mange ydelser der er produceret i perioden 7-9 og indbefatter således både ydelser, hvor fysioterapeuten modtager et honorar for den pågældende ydelse, samt ydelser hvor der ikke modtages et honorar. Derudover illustreres den gennemsnitlige behandlingspris pr. person, som har modtaget fysioterapeutiske ydelser. Almen fysioterapi For den almene fysioterapi var det samlede antal producerede ydelser i 7 i Region Nordjylland... I 8 var antallet steget til.7. ydelser, mens antallet af ydelser i 9 faldt til.44.. Den gennemsnitlige udgift pr. borger, som modtog fysioterapeutisk behandling steg fra 839 kr. i 7 til 853 kr. i 8. I 9 var udgiften pr. person faldet til 834 kr. Et eksempel på en honorarbærende ydelser er ydelseskode Første Konsultation. Et eksempel på en ikke-honorarbærende ydelse er ydelseskode Information og vejledning. 8

9 Antal ydelser (tusinde) Figur 5. Antal ydelser og udgifter pr. behandlet person for almen fysioterapi i Region Nordjylland Kilde: Targit - CSC Scandihealth Sammenlignet med de øvrige regioner ligger Region Nordjylland nogenlunde gennemsnitligt, hvad angår det gennemsnitlige antal ydelser pr. behandlet person samt udgifter hertil. I Region Nordjylland var det gennemsnitlige antal ydelser pr. behandlet person i 9 6 ydelser, hvilket også var det nationale gennemsnit. Den gennemsnitlige udgift var i Region Nordjylland, som nævnt i ovenstående, 834 kr. pr. behandlet person, hvor det nationale gennemsnit var 848 kr. Nedenstående figur viser en sammenligning af regionerne Antal ydelser Udgift pr. behandlet person (kr.) Udgift pr. behandlet patient Fysioterapi i Nordjylland Figur 6. Antal ydelser og udgifter pr. behandlet person for almen fysioterapi for alle regioner i 9 Antal ydelser pr. person Udgift pr. behandlet person (kr.) Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Nationalt gennemsnit Kilde: Targit - CSC Scandihealth Antal ydelser Udgift pr. behandlet patient 9

10 Fysioterapi i Nordjylland Antal ydelser (tusinde) Figur 7. Antal ydelser og udgifter pr. behandlet person for vederlagsfri fysioterapi i Region Nordjylland Kilde: Targit - CSC Scandihealth Udgift pr. behandlet person (kr.) Antal ydelser Udgift pr. behandlet patient Sammenlignet med de øvrige regioner ligger Region Nordjylland i 9 højt i forhold til det gennemsnitlige antal ydelser pr. behandlet person samt udgifterne hertil. I Region Nordjylland var gennemsnittet 4 ydelser pr. behandlet person mod et nationalt gennemsnit på 3 ydelser. Den gennemsnitlige udgift var i Region Nordjylland.3 kr., hvor det nationale gennemsnit var.388 kr. Figur 8 viser en sammenligning af regionerne. Figur 8. Antal ydelser og udgifter pr. behandlet person for vederlagsfri fysioterapi for alle regioner i Antal ydelser pr. person Udgift pr. behandlet person (kr.) Region Nordjylland Kilde: Targit - CSC Scandihealth Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Nationalt gennemsnit Antal ydelser Udgift pr. behandlet patient

11 Udviklingen i fysioterapeutiske ydelser De nedenstående oversigter viser udviklingen i antallet af fysioterapeutiske ydelser i kommunerne i Region Nordjylland i perioden 7-9. Udviklingen er opgjort for almen fysioterapi samt vederlagsfri fysioterapi. I Region Nordjylland blev der i 9 produceret.95. fysioterapeutiske ydelser, som fordelte sig på.44. almen fysioterapeutiske ydelser og 97. vederlagsfri fysioterapeutiske ydelser, som også nævnt i ovenstående. Der er sket en samlet stigning i produktionen af fysioterapeutiske ydelser på 7 % i perioden 7 til 9. Tabel viser antallet af personer, som modtog fysioterapeutisk behandling i 7-9. For både almen og vederlagsfri fysioterapi gælder det, at der er sket en stigning på 8 % i antallet af personer, som modtog fysioterapeutisk behandling. Tabel. Antal personer som har modtaget fysioterapeutisk behandling 7-9 Almen fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Total Kilde: Targit - CSC Scandihealth Tabel og 3 viser antallet af personer, som har modtaget henholdsvis almen- og vederlagsfri fysioterapeutisk behandling i 7-9 i de andre regioner. Som tabellerne viser, har samtlige øvrige regioner har oplevet en stigning i antallet af personer, som modtager fysioterapeutisk behandling i perioden Forandring i % kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Fysioterapi i Nordjylland Tabel. Antal personer som har modtaget almen fysioterapeutisk behandling i de øvrige regioner 7-9 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Forandring i % Kilde: Targit - CSC Scandihealth Tabel 3. Antal personer som har modtaget vederlagsfri fysioterapeutisk behandling i de øvrige regioner 7-9 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Forandring i % Kilde: Targit - CSC Scandihealth

12 Fysioterapi i Nordjylland Almen fysioterapi I perioden 7-9 steg antallet af almen fysioterapeutiske ydelser i Region Nordjylland i gennemsnit med 3 %. På kommunalt niveau oplevede Frederikshavn, Jammerbugt samt Vesthimmerland Kommuner de største procentvise stigninger i antallet af fysioterapeutiske ydelser. Antallet af ydelser steg i disse kommuner med henholdsvis %, 6 % og 7 %. Modsat oplevede Morsø og Læsø Kommuner de største fald i antallet af ydelser med fald på henholdsvis 4 % for Morsø Kommune og 3 % for Læsø Kommune. Tabel 4. Antal ydelser fordelt pr. kommune 7-9 Almen fysioterapi Yder kommune Morsø Kommune Thisted Kommune Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Vesthimmerland Kommune Læsø Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Jammerbugt Kommune Aalborg Kommune Hjørring Kommune Total Antal ydelser % -9% -4% % % -4% % 5% 3% % -4% % % 5% 7% % % -3% % -7% 9% % -3% 4% % -% 6% % -3% % % -8% % Forandring i % Kilde: Targit - CSC Scandihealth

13 I tabel 5 fremgår det, hvorledes antallet af ydelser fordeler sig i forhold til individuelle behandlinger og holdtræning i de enkelte kommuner. Tabel 5. Antal individuelle ydelser og holdtræningsydelser fordelt på kommuner Yder kommune Morsø Kommune Individuel behandling Thisted Kommune Individuel behandling Brønderslev Kommune Individuel behandling Frederikshavn Kommune Individuel behandling Vesthimmerland Kommune Individuel behandling Læsø Kommune Individuel behandling Rebild Kommune Individuel behandling Mariagerfjord Kommune Individuel behandling Jammerbugt Kommune Individuel behandling Aalborg Kommune Individuel behandling Hjørring Kommune Individuel behandling Total Antal ydelser Fysioterapi i Nordjylland Kilde: Targit - CSC Scandihealth Individuelle ydelseskoder -4 og s ydelseskoder ,46-46 og 85 3

14 Fysioterapi i Nordjylland Vederlagsfri fysioterapi Antallet af vederlagsfrie fysioterapeutiske ydelser steg generelt også i perioden 7-9. Gennemsnitligt steg antallet af ydelser i Region Nordjylland med %. På kommunalt niveau oplevede Frederikshavn, Hjørring samt Aalborg Kommuner de største procentvise stigninger, idet antallet af ydelser i Frederikshavn Kommune steg med %, i Aalborg Kommune 5 % og i Hjørring Kommune steg antallet med %. I samme periode oplevede Brønderslev og Læsø Kommuner et fald i antallet af fysioterapeutiske ydelser med henholdsvis % i Brønderslev Kommune og 55 % i Læsø Kommune. Tabel 6. Antal ydelser fordelt pr. kommune 7-9 Vederlagsfri fysioterapi Yder kommune Morsø Kommune Thisted Kommune Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Vesthimmerland Kommune Læsø Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Jammerbugt Kommune Aalborg Kommune Hjørring Kommune Total Antal ydelser % 9% 4% % 6% 6% % -3% -% % 4% % % 5% 6% % 4% -6% % -% % % -4% 3% % % 3% % 6% 5% % 8% % Forandring i % Kilde: Targit - CSC Scandihealth 4

15 I tabel 7 fremgår det, hvorledes antallet af ydelser fordeler sig i forhold til individuelle behandlinger og hold-træning i de enkelte kommuner. Tabel 7. Antal individuelle ydelser og holdtræningsydelser fordelt på kommuner 3 Yder kommune Morsø Kommune Individuel behandling Thisted Kommune Individuel behandling Brønderslev Kommune Individuel behandling Frederikshavn Kommune Individuel behandling Vesthimmerland Kommune Individuel behandling Læsø Kommune Individuel behandling Rebild Kommune Individuel behandling Mariagerfjord Kommune Individuel behandling Jammerbugt Kommune Individuel behandling Aalborg Kommune Individuel behandling Hjørring Kommune Individuel behandling Total Antal ydelser Fysioterapi i Nordjylland Kilde: Targit - CSC Scandihealth 3 Individuelle ydelseskoder -4 og s ydelseskoder ,46-46 og 85 5

16 Fysioterapi i Nordjylland Ydelser fordelt på aldersgrupper Figur 9 viser antallet af almen samt vederlagsfri fysioterapeutiske ydelser i Region Nordjylland fordelt på aldersgrupper. Gruppen af 4-49årige samt gruppen af 5-59årige tegner sig for det største antal fysioterapeutiske ydelser - i alt 37 % af det samlede antal ydelser. Figur 9. Det samlede forbrug (speciale 5 og 6) i Region Nordjylland fordelt på aldersgrupper - 9 % 8% 6% 4% % % 8% 6% 4% % -5 år 6-9 år -9 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år 8- år Kilde: Targit - CSC Scandihealth Figur viser antallet af almen samt vederlagsfrie fysioterapeutiske ydelser for alle fem regioner fordelt på aldersgrupper. Der er således tale om gennemsnittet for alle regioner, og som det ses, adskiller Region Nordjylland sig ikke væsentligt fra det nationale gennemsnit, når figur 9 og sammenholdes. Figur. Det samlede nationale forbrug (speciale 5 og 6) fordelt på aldersgrupper - 9 % 8% 6% 4% % % 8% 6% 4% % -5 år 6-9 år -9 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år 8- år Kilde: Targit - CSC Scandihealth 6

17 En mere detaljeret gennemgang af forbruget for de enkelte specialer viser, at for almen fysioterapi tegner gruppen af 4-49årige samt gruppen af 5-59årige sig for det største antal ydelser hver med en andel på %. Figur. Almen fysioterapi - Forbrug fordelt på aldersgrupper - 9 5% % 5% % 5% -5 år 6-9 år -9 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år 8- år Fysioterapi i Nordjylland Kilde: Targit - CSC Scandihealth For vederlagsfri fysioterapi er det gruppen af 6-69årige, der står for det største antal fysioterapeutiske ydelser med en andel på %. Figur. Vederlagsfri fysioterapi - Forbrug fordelt på aldersgrupper - 9 5% % 5% % 5% -5 år 6-9 år -9 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år 8- år Kilde: Targit - CSC Scandihealth 7

18 Fysioterapi i Nordjylland Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af ydelser pr. person samt bruttohonorar pr. person fordelt på aldersgrupper. Tabel 7. Antal individuelle ydelser og holdtræningsydelser fordelt på kommuner 3 Aldersgruppe - år 3-5 år 6-9 år -9 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år 8+ år Antal ydelser Bruttohonorar Speciale pr. person pr. person Almen 8 Kr. 64 Vederlagsfri 5 Kr Almen 6 Kr. 536 Vederlagsfri 7 Kr. 3.9 Almen 8 Kr. 59 Vederlagsfri 36 Kr..49 Almen Kr. 696 Vederlagsfri 9 Kr..594 Almen 4 Kr. 787 Vederlagsfri 4 Kr..34 Almen 6 Kr. 883 Vederlagsfri 34 Kr..49 Almen 9 Kr. 97 Vederlagsfri 37 Kr Almen 9 Kr. 966 Vederlagsfri 37 Kr Almen 3 Kr. 967 Vederlagsfri 4 Kr Almen 3 Kr..46 Vederlagsfri 65 Kr Kilde: Targit - CSC Scandihealth Pendlerstatistik Nedenstående oversigt viser netto til- og afgang af personer til fysioterapipraksis i Region Nordjylland i 9. Oversigten viser borgerens hjemkommune, samt i hvilken kommune borgeren har søgt behandling. Derudover viser oversigten også antallet af behandlinger, som borgere bosiddende i andre regioner har modtaget hos ydere i Region Nordjylland. Borgerne har for både den almene og den vederlagsfrie fysioterapi mulighed for frit at vælge behandler, hvilket kan have betydning for, hvor borgeren geografisk søger behandling. Jf. oversigten nedenfor fremgår det, at de nordjyske patienter primært modtager deres fysioterapeutiske behandling og træning i deres hjemkommune. Den ind- og udpendling som forekommer mellem de nordjyske kommuner foregår primært til de umiddelbare nabokommuner. De største modtagere af pendlere fra andre kommuner er Aalborg Kommune, der modtager en del personer fra Brønderslev, Jammerbugt og Rebild Kommuner til fysioterapeutisk behandling for både speciale 5 og speciale 6. Brønderslev Kommune modtager ligeledes mange pendlere fra andre kommuner, herunder Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune. Indpendling fra andre regioner forekommer i begrænset omfang og primært fra Region Midtjylland til de kommuner i Region Nordjylland, som umiddelbart grænser op til regionsgrænsen dvs. Vesthimmerland Kommune, Mariagerfjord Kommune, Thisted Kommune og Morsø Kommune. 8

19 Tabel 9. Pendlerstatistik Yder kommune Speciale 5 Speciale 6 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Brønderslev Borgernes hjemkommune Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted 4 38 Vesthimmerland 4 7 Aalborg Total Region Sjælland 3 Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Syddanmark Fysioterapi i Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kilde: Targit - CSC Scandihealth Udpendling fra Region Nordjylland til andre regioner er ligeledes begrænset og forekommer primært til Region Midtjylland fra de kommuner, som umiddelbart grænser op til Region Midtjylland dvs. Vesthimmerland Kommune, Thisted Kommune, Morsø Kommune, Mariagerfjord Kommune. Tabel. Oversigt over udpendling til andre regioner Speciale 5 Speciale 6 Borgernes hjemkommune Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Region Sjælland Yder kommune Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Syddanmark Kilde: Targit - CSC Scandihealth 9

20 Fysioterapi i Praksissektoren Fysioterapi i praksissektoren I dette afsnit opgøres den fysioterapeutiske kapacitet i praksissektoren samt for de nordjyske kommuner. Derudover er der en opgørelse over antallet af praktiserende fysioterapeuter, de forskellige praksisformer samt klinikkernes geografiske placering. Endelig er der en oversigt over tilgang og afgang af praktiserende fysioterapeuter samt en kort redegørelse for i hvor stort omfang klinikkerne anvender hjælpepersonale. Status for den fysioterapeutiske kapacitet i praksissektoren Den nedenstående tabel viser en oversigt over den fysioterapeutiske kapacitet fordelt på kommunerne i Region Nordjylland samt en total for hele regionen. Efter overenskomsterne på området defineres ydernumre som værende over eller under 3 timer. Kapaciteten er udarbejdet således, at over 3 timer tilskrives værdien, mens under 3 timer tilskrives vær-dien,5. I Region Nordjylland er den samlede fysioterapeutiske kapacitet i praksissektoren 3 kapaciteter. Fordelingen er henholdsvis 6 kapaciteter over 3 timer og 4 kapaciteter under 3 timer. Heraf udgør de 4 praktiserende fysioterapeuter uden fast klinikadresse en samlet kapacitet på 3, med kapaciteter over 3 timer og kapaciteter under 3 timer. Tabel. Kapacitet i praksissektoren Folketal pr.. januar 9 fordelt på kommune og antal fysioterapeuter Kommune Brønderslev kommune Frederikshavn kommune Hjørring kommune Jammerbugt kommune Læsø kommune Mariagerfjord kommune Morsø kommune Rebild kommune Thisted kommune Vesthimmerlands kommune Aalborg kommune Region Nordjylland Over Under Fysioterapeutisk Indbyggere pr. 3 timer 3 timer kapacitet i alt Indbyggere fysioterapeut 3 3 9, , , , , , Kilde: Sygesikringen Som det fremgår af tabellen, er det gennemsnitlige antal indbyggere pr. kapacitet over 3 timer i Region Nordjylland 4.43 indbyggere. Fysioterapeutiske klinikker og praksisformer i Region Nordjylland Pr.. januar er der i praksissektoren i Region Nordjylland praktiserende fysioterapeuter. 67 af disse er klinikejere, heraf er 4 fysioterapeuter uden fast klinikadresse, 7 praktiserende fysioterapeuter, som lejer klinikfaciliteter samt 3 praktiserende fysioterapeuter, som er ansat i klinikker. En opgørelse viser, at der pr.. januar er 55 klinikadresser i praksissektoren. Det nedenstående kort viser den geografiske placering og fordeling af klinikadresserne Region Nordjylland. 4 Oversigten er udarbejdet pr.. januar på baggrund af data fra CSC Sygesikringen samt Danmarks Statistik.

21 Geografisk placering af fysioterapeutiske klinikker Kilde: Sygesikringen Den mest udbredte praksisform er enkeltmandspraksis, idet der i Region Nordjylland er 56 enkeltmandspraksis, hvoraf 5 praksis også er anpartsselskaber, samt 4 praktiserende fysioterapeuter uden fast klinikadresse. Fælles for de praktiserende fysioterapeuter uden fast klinikadresse er, at de alle har privatadresse i Aalborg Kommune. Derudover er der 5 kompagniskabspraksis, hvoraf 3 praksis også er anpartsselskaber. Fysioterapi i Praksissektoren Tilgang og afgang af praktiserende fysioterapeuter i perioden 7- I perioden. januar 7 til. januar har der været en tilgang på 56 praktiserende fysioterapeuter, hvoraf 8 er klinikejere, 36 er lejere samt ansatte. I samme periode har der været en afgang på 46 praktiserende fysioterapeuter, heraf 9 klinikejere, 35 lejere samt ansatte. Der har således været en tilgang af ansatte, og derudover er der i perioden blevet delt ydernumre. Brug af hjælpepersonale Brugen af hjælpepersonale i de fysioterapeutiske klinikker i praksissektoren er forholdsvis begrænset. Af de 53 klinikejere som har besvaret spørgeskemaet, har svaret, at de benytter sig af hjælpepersonale, og heraf er den største brug af hjælpepersonale i Aalborg Kommune, hvor 4 klinikker bruger hjælpepersonale. Derudover har 8 klinikker svaret, at de fremtidigt godt kunne ønske at bruge hjælpepersonale. Flertallet har i denne sammenhæng svaret, at der især er ønske om at inddrage studerende samt ufaglærte som hjælpepersonale. 5 Fraregnet mobilfysioterapeuter. 6 Da der kan være flere klinikker/klinikejere på samme klinikadresse, kan antallet af klinikker og antallet af klinikadresser ikke gøres direkte op, hvilket bevirker, at antallet af klinikadresser er lavere end antallet af klinikejere. 7 Der er i regionen enkelte enkeltmandspraksis, der deler klinikadresse med andre enkeltmandspraksis.

22 Fysioterapi i kommunerne Fysioterapi i kommunerne En del af det fysioterapeutiske arbejde forgår i kommunalt regi. Kommunerne tager sig af genoptræning efter sundhedsloven og genoptræning efter serviceloven mv. Siden den forrige praksisplan for fysioterapiområdet blev udarbejdet er der sket meget på det fysioterapeutiske område, som har haft betydning for fysioterapien i kommunalt regi. Kommunalreformen i 7 har betydet, at de fleste kommuner er blevet større og har overtaget opgaver i forhold til Sundhedslovens 4 samt flere opgaver fra de gamle amter i form af institutioner, botilbud og beskæftigelsestilbud hvor der har været tilknyttet fysioterapeuter. Kommunerne har pr. august 8 desuden overtaget myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi og har i denne sammenhæng haft mulighed for at blive leverandør af- og etablere tilbud til vederlagsfri fysioterapi. Der har endvidere været fokus på det fysioterapeutiske område fra nationalt hold samt større opmærksomhed blandt borgerne. Den ovennævnte udvikling har medført et løft i den kommunale kapacitet på det fysioterapeutiske område. Med udgangspunkt i det ovenstående og på baggrund af oplysninger fra de nordjyske kommuner fremgår det, at der i 9 var 93 heltids fysioterapeutstillinger og 9,5 deltids fysioterapeutstillinger i trænende funktioner i kommunalt regi. Herudover er der 93,5 heltids ergoterapeutstillinger og 6 deltids ergoterapeutstillinger i trænende funktioner. Ansatte fysio- og ergoterapeuter i kommunerne, som har deres primære opgaver i forhold til eksempelvis visitation, administration og lign. er ikke medtaget i opgørelsen. Fokus er lagt på ansatte, hvor de primære opgaver har med træning af borgerne at gøre og, som dermed er relevant for opgørelsen af den kommunale kapacitet på det fysioterapeutiske område. Ergoterapeuter er medtaget i opgørelsen, da overlap mellem fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser er hyppigt forekommende i kommunerne og dermed svære at adskille rent. Det skal bemærkes, at opgørelsen af kommunernes ansatte terapeuter på det fysioterapeutiske område er under indflydelse af forskelligartede lokale strukturer og organiseringer i de enkelte kommuner. Fysioterapeuter og ergoterapeuter kan have mange forskelligartede opgaver i kommunalt regi bl.a. visitation, administration, ledelse, sundhedsfremme, træning mv.. Dette kan have betydning for, hvorledes antallet af fysioterapeuter og ergoterapeuter er gjort op og dermed også i forhold til en sammenligning af de enkelte kommuner på området. Antallet af ansatte fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner varierer meget imellem de enkelte nordjyske kommuner, som det fremgår af tabellen nedenfor. Tabellen angiver det samlede antal for både hel- og deltidsansatte. 8 Der er tale om et øjebliksbillede, af den fysioterapeutiske situation i de nordjyske kommuner, som det så ud i september og oktober 9.

23 Tabel. Kommune Rebild Jammerbugt Aalborg Morsø Thisted Hjørring Vesthimmerland Læsø Mariagerfjord Frederikshavn Brønderslev Gennemsnit Kilde: Sygesikringen Antal Antal Antal ansatte Antal borgere pr. fysioterapeuter ergoterapeuter i 9 fysio- og ergoterapeut 9 På baggrund af oplysninger fra kommunerne gives der nedenfor en kort præsentation af området vedr. fysioterapi herunder, om kommunerne er leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Der angives endvidere, om kommunerne har etableret samarbejdsaftaler med praktiserende fysioterapeuter og/eller andre private udbydere af fysioterapi med henblik på at servicere borgerne i kommunerne. Endeligt oplyses der, om kommunerne har etableret dialog og/eller dialogfora med de praktiserende fysioterapeuter i kommunerne, idet kommunen har til opgave at fremme dialogen mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter, jævnfør overenskomstens protokollat vedrørende samarbejde, koordination og kvalitetssikring mellem praktiserende fysioterapeuter og andre områder i sundhedsvæsenet. Leverandør af vederlagsfri fysioterapi Kommunerne har med ændringen af sundhedsloven samt myndighedsovertagelsen af den vederlagsfrie fysioterapi mulighed for at etablere sig, som leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Ud af de elleve nordjyske kommuner er der tale om tre, som er leverandører af vederlagsfri fysioterapi. De tre kommuner er henholdsvis Hjørring Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. Seks kommuner angiver, at de på sigt har planer om at etablere tilbud i relation til det vederlagsfrie område, og/eller de på sigt har planer om at blive leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Frederikshavn og Læsø Kommuner har ingen umiddelbare planer om hverken at blive leverandør af vederlagsfri fysioterapi eller at etablere tilbud i relation hertil. De nærmere detaljer for kommunerne, der er leverandører og/eller har planer om at blive leverandør af vederlagsfri fysioterapi fremgår i kommunegennemgangen senere i praksisplanen. Leverandør af bassintræning Træning i varmtvandsbassin har en række fordele bl.a. virker det smertedæmpende på led og muskler, opdriften i vandet aflaster patienten, kompressionen i vandet er beskyttende og stimulerende, der er større mulighed for funktionel træning osv. Patienter udvælges til bassintræning, når ingen anden træning er ,5 7, mulig at gennemføre, når patienten ikke har kunnet profitere af træningen i træningssal, når patienten vil have særlig gavn af træningen i varmt vand osv. Bassintræning kan også fungere som et supplement til den træning og/eller behandling den enkelte patient modtager. Ud af de elleve nordjyske kommuner er der otte kommuner, der er leverandør af bassintræning. Det drejer sig om Aalborg Kommune, Thisted Kommune, Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune, Læsø Kommune, Frederikshavn Kommune, Mariagerfjord Kommune, Vesthimmerland Kommune. I Thisted Kommune, Brønderslev Kommune, Læsø Kommune, Frederikshavn Kommune, Aalborg Kommune, Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune har praktiserende fysioterapeuter mulighed for at leje sig ind og anvende de kommunale bassinfaciliteter til brug for træning i privat regi. Otte kommuner har selvejende institutioner, som stiller deres faciliteter til rådighed for praktiserende fysioterapeuter med henblik på holdog/eller bassintræning. Faciliteterne her er tilgængelige i Morsø Kommune, Aalborg Kommune, Thisted Kommune, Rebild Kommune, Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Vesthimmerland Kommune og Mariagerfjord Kommune. De nærmere detaljer for kommunerne der er leverandører og/eller har planer om at blive leverandør af basintræning i eget regi fremgår i kommunegennemgangen senere i praksisplanen. Det samme gør sig gældende for kommunerne, der giver mulighed for leje af bassinfaciliteter til praktiserende fysioterapeuter. Samarbejde med praktiserende fysioterapeuter Kommunerne har mulighed for at etablere samarbejdsaftaler med de praktiserende fysioterapeuter i forhold til forskellige opgaver på det fysioterapeutiske område. Der er spurgt til, om kommunen køber træning hos praktiserende fysioterapeuter til at løse kommunale opgaver. Fire kommuner angiver, at de har en samarbejdsaftale om køb af træningsydelser hos praktiserende fysioterapeuter. Det drejer sig om Aalborg Kommune, Thisted Kommune, Brønderslev Kommune og Mariagerfjord Kommune. Fysioterapi i kommunerne 9 Udregnet i forhold til befolkningstal fra 4. kvartal 9. Thisted Kommune og Morsø Kommune har delt 3 ansatte fysioterapeuter mellem sig. I opgørelsen indgår de 3 fysioterapeuter hos Morsø Kommune. 3

24 Fysioterapi i kommunerne Otte kommuner angiver, at de har andre samarbejdsrelationer med praktiserende fysioterapeuter vedr. opgaver i forhold til bl.a. 86 og 4. Dette drejer sig om Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerland Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune. De nærmere detaljer for kommunerne med aftaler fremgår i kommunegennemgangen senere i praksisplanen. Samarbejde med øvrige private udbydere Kommunerne har mulighed for at etablere samarbejdsaftaler med andre udbydere end de praktiserende fysioterapeuter i forhold til det fysioterapeutiske område. Der er spurgt til, om kommunen køber træning hos øvrige private udbydere af fysioterapeutisk træning til at løse kommunale opgaver. Brønderslev Kommune angiver som den eneste kommune, at de har en samarbejdsaftale om køb af træningsydelser hos øvrige udbydere af fysioterapi. Frederikshavn Kommune, Morsø Kommune og Rebild Kommune angiver, at de har andre samarbejdsrelationer med øvrige udbydere af fysioterapi. De nærmere detaljer for kommunerne med aftaler fremgår i kommunegennemgangen senere i praksisplanen. Dialog mellem kommune og praktiserende fysioterapeuter Der er gode grunde til at etablere dialog på kommuneniveau med de praktiserende fysioterapeuter i forhold til det fysioterapeutiske område. Dialogen skal sikre gensidig viden om indholdet og omfanget af de fysioterapeutiske tilbud i kommunen samt, at fremme dialogen og samarbejdet på området. Der stilles ikke formkrav til karakteren af dialogen mellem de to parter. Syv af de nordjyske kommuner har etableret dialog med de praktiserende fysioterapeuter. Dette drejer sig om; Hjørring, Læsø, Frederikshavn, Mariagerfjord, Thisted, Rebild og Vesthimmerland Kommuner. Fem af de nordjyske kommuner har etableret et fast dialogforum, hvor kommunen og de praktiserende fysioterapeuter mødes. Det drejer sig om; Frederikshavn, Vesthimmerland, Brønderslev, Morsø og Rebild Kommuner. 4

25 Dette kapitel indeholder en præsentation af de enkelte kommuner i Region Nordjylland. De enkelte kommunegrænser i nærværende praksisplan anses for at udgøre inddelingen af planområder i regionen. Præsentationerne giver et indblik i den fysioterapeutiske kapacitet i henholdsvis den kommunale sektor og i praksissektoren samt træningssteder og faciliteter i kommunalt regi. Præsentationerne indeholder desuden oplysninger om fysioterapeuternes spidskompetencer for henholdsvis de praktiserende fysioterapeuter, samt de trænende terapeuter i kommunalt regi. Spidskompetencerne skal forstås som generalisternes fagspecifikke kompetencer eller interessefelter og ikke som egentlige specialister. De enkelte afsnit er sat op således, at oplysninger vedr. praksissektoren i den enkelte kommune præsenteres indledningsvis, hvorefter oplysninger vedr. den kommunale fysioterapi følger. Materialet i præsentationen baseres på oplysningerne indhentet via spørgeskemaer til henholdsvis de praktiserende fysioterapeuter samt til de enkelte kommuner. Spørgeskemaerne blev sendt ud i efteråret 9. Spørgeskemaet til de praktiserende fysioterapeuter blev sendt ud til klinikejere, samt fysioterapeuter uden fast klinikadresse. Undersøgelsen gav en svarprocent på 78. I gennemgangen af de enkelte kommuner er der opgjort hvor mange trænende terapeuter kommunale institutioner råder over til fysioterapeutisk træning. Der er ligeledes redegjort for, hvorledes timer til fysioterapeutisk arbejde er fordelt på arbejdsområder og lovgivningsområder i kommunalt regi. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at kommunerne er underlagt nogle meget forskellige organisatoriske strukturer, som gør at de enkelte kommuners fysioterapeutisk tilbud, personaleforhold mv. kan være vanskelige at sammenligne direkte. Kommunegennemgang I den nedenstående gennemgang af det fysioterapeutiske område på kommuneniveau bliver de enkelte kommuner præsenteret i følgende rækkefølge: Frederikshavn Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Thisted Kommune. Morsø Kommune. Læsø Kommune. Vesthimmerland Kommune. Rebild Kommune. Mariagerfjord Kommune. Aalborg Kommune. De oplyste indbyggertal i den nedenstående kommunegennemgang er gældende for 4. kvartal 9. 5

26 Kommunegennemgang Frederikshavn Kommune Fysioterapi i praksissektoren 6 ud af 7 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er 6.8. Fysioterapeutisk kapacitet I Frederikshavn Kommune er der 7 klinikadresser. Der er i alt praktiserende fysioterapeuter svarende til 6,5 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Tonni Carlsen,Klinik for Fysioterapi Kenneth Madsen, Sæby Fys.,Aps Jette Carlsen Nielsen, Klinik F.Fys Henriette Friis, Klinik for Fys. ApS Lise Simonsen,Klinik for Fysioterapi Anders Nielsen, BeneFiT Fysioterapi Østervraa Fys. v/ Louise G. Olesen Total Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt 5 3 3, ,5 Kilde: Sygesikringen Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer fra - dage, ifølge de adspurgte klinikker. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Frederikshavn Kommune er der på 7 klinikadresser tilgængelighed for bevægelseshæmmede, mens 4 klinikker derudover også har handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 7 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 4 3 Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling Af de adspurgte klinikker har 6 ud af 7 svaret, at de yder hjemmebehandling, og heraf yder 4 klinikker be-handling på plejecentre samt andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner Af de adspurgte klinikker har én klinik svaret, at de i snit bruger timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. 3 klinikker har svaret, at de bruger mellem 6 og 3 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner. Bassintræning 3 klinikker i Frederikshavn Kommune yder bassintræning. Klinikkerne bruger i snit mellem og 3 timer ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Frederikshavn Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 6

27 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Frederikshavn Kommune har ansat 8 fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter* 9 Ergoterapeuter# 5 * Omfatter ansatte i Træningsenheden. # Ergoterapeuter på børneområdet udfører kun rådgivning. Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi 43% af ydelserne 57% af ydelserne Ikke angivet Ikke angivet * * Samarbejdsaftaler med andre udbyder af fysioterapeutisk behandling på selvejende institution Caspershus Frederikshavn Kommune er ikke leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Frederikshavn Kommune er leverandør af fysioterapeutisk bassintræning i eget regi. Dette forgår tre steder i kommunen og er normeret til 34 timer ugentligt. Frederikshavn Kommune råder over 4 varmtvandsbassiner og stiller sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter til leje. Placering af de kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Frederikshavn Kommune: Træningscenter Skage, Hans Baghsvej 7, 999 Skagen Træningscenter Sæby, Rådhuspladsen 9, 93 Sæby Træningscenter Phønix, Nytorv 3, 99 Frederikshavn Kastaniegården, Arentfeldtsgade, 99 Frederikshavn Træningscenter Caspershus, Caspersvej 7, 99 Frederikshavn Frederikshavn Kommune har etableret dialog mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. Der er etableret et fast dialogforum mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter. Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Antal personer Pædiatri 5 Neurologi 8 Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal 8 Psykiatrisk Rehabilitering 8 Idrætsfysioterapi Geriatri 8 Sundhedsfremme/Forebyggelse 8 8 Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger 7

28 Kommunegennemgang Hjørring Kommune Fysioterapi i praksissektoren 7 ud af 8 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Hjørring Kommune er der 8 klinikadresser. Der er i alt 8 praktiserende fysioterapeuter svarende til 4,5 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik B.Bach,I.Emmennegger, V.Trinskjær Peter Allan Bærndt, Klinik for Fys Carl-Jørgen Harlund, Klinik for Fys Anne Marie Pedersen Kjær Claus Østedgaard, Højvangen Fys Kim Bjarne Harlund, Klinik for Fysio Carl F.Vangsgaard,Fys.Løkkenshus Morten Mellerkær, Klinik for Fys. Total Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt 4 3 3, ,5 Kilde: Sygesikringen Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer fra - 4 dage, ifølge de adspurgte klinikker. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Hjørring Kommune er der på 6 klinikadresser tilgængelighed for bevægelseshæmmede, mens 5 klinikker derudover også har handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 6 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 5 3 Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling Af de adspurgte klinikker har 6 ud af 7 svaret, at de yder hjemmebehandling. Heraf yder 3 klinikker også behandling på plejecentre samt andre institutioner, mens 3 klinikker yder behandling på andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner 3 klinikker har svaret, at de i snit bruger mellem 3 minutter og 8 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. 5 klinikker har svaret, at de bruger mellem og timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner. Bassintræning klinik i Hjørring Kommune yder bassintræning, og bruger i gennemsnit time ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Hjørring Kommune. Oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 8

29 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Hjørring Kommune har ansat fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter* 5 Ergoterapeuter# 3 * Omfatter ansatte i Træningsenheden. # Ergoterapeuter på børneområdet udfører kun rådgivning. Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Ikke angivet Hjørring Kommune er leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Placering af de(t) kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Hjørring Kommune: Sundhedscentret, Banegårdspladsen 5, 98 Hjørring Træningscentret, Markedsvej, 987 Sindal Lynggården Ældrecenter, Østergade 3, 985 Hirtshals Havgården, Brændingen, 948 Løkken Vrå Idrætscenter, 976 Vrå NBV Børnehaven Naturli viis Behandling i borgerens egne hjem I Hjørring Kommune er der ikke etableret dialog eller et fast dialogforum mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. Antal personer Pædiatri 6 Neurologi 6 Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal 6 Psykiatrisk Rehabilitering 6 Idrætsfysioterapi Geriatri 6 Sundhedsfremme/Forebyggelse 6 6 Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger 9

30 Kommunegennemgang Brønderslev Kommune Fysioterapi i praksissektoren 4 ud af 4 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Brønderslev Kommune er der 4 klinikadresser. Der er i alt 6 praktiserende fysioterapeuter svarende til 9,5 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Marianne Kongsgaard Jensen Lene R. Nielsen, Brønderslev Fys Sonja K. Pedersen, Midtbyens Fys Lars Dahl, Klinik for Fysioterapi Total Kilde: Sygesikringen Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt ,5 5 5,5 4 4, ,5 Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer fra - 4 dage, ifølge de adspurgte klinikker. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Brønderslev Kommune er der på 3 klinikadresser tilgængelighed for bevægelseshæmmede, mens 3 klinikker derudover også har handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 3 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 3 Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling Alle de adspurgte klinikker yder hjemmebehandling. Heraf har klinikadresse svaret, at der ydes behandling på plejecentre og 3 klinikadresser har svaret, at de også yder behandling på andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner Af de adspurgte klinikker har én klinik svaret, at de i snit bruger 4 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. 4 klinikker har svaret, at de bruger mellem 3 og 33 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner. Bassintræning 4 klinikker i Brønderslev Kommune yder bassintræning, og bruger mellem og 5 timer ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Brønderslev Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 3

31 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Brønderslev Kommune har ansat 7,5 fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter 7 6 Ikke angivet Ergoterapeuter,5 Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Ikke angivet * Ikke angivet Ikke angivet # * Overvejende dele af tiden går til 4. Ikke nærmere angivet. # Genoptræningsydelser. Ikke noget fast antal. Brønderslev Kommune er leverandør af fysioterapeutisk bassintræning i eget regi. Dette forgår ét sted i kommunen og er normeret til x 3 timer ugentligt. Brønderslev Kommune stiller sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter til leje. I Brønderslev Kommune er der selvejende institutioner med varmtvandsbassin. Det drejer sig om ét i et idrætscenter og ét i en svømmehal. Faciliteterne er til rådighed for praktiserende fysioterapeuter at leje. Brønderslev Kommune har samarbejdsaftaler med praktiserende fysioterapeuter om behandling/træning. Dette dækker over genoptræningsydelser til borger med diagnoser ryg og skuldre. De praktiserende tager desuden fra ad hoc, ved behov Placering af de(t) kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Brønderslev Kommune: Sund By Brønderslev, Parkvej 6, Brønderslev (Forebyggelse, holdaktiviteter og rådgivning) Sund By Dronninglund, Slotsgade 4, 933 Dronninglund (Forebyggelse, holdaktiviteter og rådgivning) Brønderslev Sygehus, Træningsafdelingen (Rehabilitering) Sofielund, Træningsafdelingen (Rehabilitering) Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Antal personer Pædiatri Neurologi 3 Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal 5 Psykiatrisk Rehabilitering 3 Idrætsfysioterapi Geriatri Sundhedsfremme/Forebyggelse 3 8 Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger I Brønderslev Kommune er der etableret et fast dialogforum, hvor kommunen og de praktiserende fysioterapeuter mødes to gange årligt. 3

32 Kommunegennemgang Jammerbugt Kommune Fysioterapi i praksissektoren ud af 3 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Jammerbugt Kommune er der 4 klinikadresser, idet én klinikejer har klinikfaciliteter på to adresser. Der er i alt 4 praktiserende fysioterapeuter svarende til 8 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Niels Christoffersen, Jammerbugt Fys. B.Esbensen og Claus R. Jensen, Klinik for Fys Britta Walker, Klinik for Fys Total Kilde: Sygesikringen Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt 6 5 3,5 4 3, Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer fra - dage, ifølge de adspurgte klinikker. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Jammerbugt Kommune er der i klinik tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 3 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 3 Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling Af de adspurgte klinikker har 6 ud af 7 svaret, at de yder hjemmebehandling. Heraf yder 3 klinikker også behandling på plejecentre samt andre institutioner, mens 3 klinikker yder behandling på andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner 3 klinikker har svaret, at de i snit bruger mellem 3 minutter og 8 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. 5 klinikker har svaret, at de bruger mellem og timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner. Bassintræning klinik i Hjørring Kommune yder bassintræning, og bruger i gennemsnit time ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Hjørring Kommune. Oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 3

33 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Jammerbugt Kommune har ansat 5 fysio- og ergoterapeuter trænende terapeuter. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter* 5 3 Ergoterapeuter# 3 4 Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Jammerbugt Kommune er ikke leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Kommunen har dog planer om dette, men er ikke nærmere gennemgået. Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Antal personer Jammerbugt Kommune er leverandør af fysioterapeutisk bassintræning i eget regi. Dette forgår to steder i kommunen og er normeret til 3 timer ugentligt. Jammerbugt Kommune stiller sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter til leje. Jammerbugt Kommune har samarbejdsaftaler med praktiserende fysioterapeuter om behandling/træning. Dette dækker over genoptræningsydelser til borger med diagnoser ryg og skuldre. De praktiserende tager desuden fra ad hoc ved behov. Jammerbugt Kommune har etableret dialog med de praktiserende fysioterapeuter i kommunen. Pædiatri Neurologi Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal Psykiatrisk Rehabilitering Idrætsfysioterapi Geriatri Sundhedsfremme/Forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet 33

34 Kommunegennemgang Thisted Kommune Fysioterapi i praksissektoren 3 ud af 4 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Thisted Kommune er der 4 klinikadresser. Der er i alt praktiserende fysioterapeuter svarende til kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Karen Thorsager, Aps Hanne B. Sørensen & Nina K. Bertelsen Lene Larsen Sydthy Klinik Total Kilde: Sygesikringen Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt ,5, Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer mellem hverdage. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Thisted Kommune er der på 4 klinikadresser tilgængelighed for bevægelseshæmmede. Derudover er der på klinikadresser også handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 4 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling 3 klinikker har svaret, at de yder hjemmebehandling samt behandling på plejecentre. Derudover yder klinikker også behandling på andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner Af de adspurgte klinikker har klinik svaret, at der i snit bruges 7 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. klinikker har svaret, at de bruger mellem og 3 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner. Bassintræning I Thisted Kommune yder klinikker bassintræning. klinik har svaret, at der i snit bruges 3 timer ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Thisted Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 34

35 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Thisted Kommune har ansat fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter* 8* 7 Ergoterapeuter 4 * Tre fysioterapeuter er ansat i samarbejde med Morsø Kommune. Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Thisted Kommune er ikke leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Kommunen har dog planer om dette, men er ikke nærmere gennemgået. Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Thisted Kommune er leverandør af fysioterapeutisk bassintræning. Dette forgår to steder i kommunen og er normeret til 9 timer ugentligt. Thisted Kommune stiller sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter. Pædiatri Neurologi Gynækologi/obstetrik Antal personer 3 Thisted kommune har aftaler med andre udbydere af fysioterapeutisk behandling. Dette dækker over aftale med Nordthy klinik for fysioterapi, hvor aftalen omhandler behandling af patienter med ret til behandling efter 4 i sundhedsloven og der fokuseres på patienter med skulderrelaterede diagnoser. Det samlede træningsforløb for den enkelte patient jf. denne aftale må være på maks. uger. Muskuloskeletal Psykiatrisk Rehabilitering Idrætsfysioterapi Geriatri 6 Placering af de kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Thisted Kommune: Sundhedsfremme/Forebyggelse Områdecenter Fyrglimt, Hanstholm (individuel og holdtræning) Palliativ behandling Områdecenter Sct. Thøgersgaard, Vestervig (individuel og holdtræning) Lymfeødembehandlinger Specialistinstitutioner (individuel genoptræning) Thyhallens Svømmecenter (træning i bassin) Sydthy Svømmecenter (træning i bassin) Borgerens eget hjem (individuel genoptræning) Thisted Kommune har etableret dialog mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. Thisted Kommune angiver ikke, om der er dog etableret et fast dialogforum mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter. 35

36 Kommunegennemgang Morsø Kommune Fysioterapi i praksissektoren ud af klinik har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er.876. Fysioterapeutisk kapacitet I Morsø Kommune er der klinikadresse. Der er i alt 7 praktiserende fysioterapeuter svarende til 5 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Tonny Nedergaard Total Kilde: Sygesikringen Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning er 5 hverdage. Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Morsø Kommune er der på klinikadressen både tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling Klinikken har svaret, at den yder hjemmebehandling, samt behandling på plejecentre samt andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner Klinikken har svaret, at der i snit bruges time ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner samt i snit 7 timer ugentlig på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner. Bassintræning Klinikken yder ikke bassintræning. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Morsø Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 36

37 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Morsø Kommune har ansat 5 fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter* 3* Ergoterapeuter * Tre er ansat i samarbejde med Thisted Kommune. Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Morsø Kommune er ikke leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Kommunen har dog planer om dette, men er ikke nærmere gennemgået. Morsø Kommune er ikke leverandør af fysioterapeutisk bassintræning. Kommunen stiller sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter til leje. Morsø Kommune har samarbejdsaftaler med andre udbydere af behandling/træning. Dette omfatter kontrakt med anden privat leverandør vedr. hele genoptræningen på 4-området. Leverandøren har ansat to fysioterapeuter til denne opgave. Morsø overtager denne opgave pr.. februar. Placering af de(t) kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Morsø Kommune: Genoptræningsafdelingen, Sundhedscenter Limfjorden, Strandparken 48, 79 Nykøbing Mors Morsø Kommune har etableret et fast dialog forum for dialog mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. Der har dog ikke været dialog mellem parterne frem til udarbejdelsen af nærværende praksisplan. Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Antal personer Pædiatri 3 Neurologi 3 Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal 4 Psykiatrisk Rehabilitering 5 Idrætsfysioterapi 3 Geriatri Sundhedsfremme/Forebyggelse 4 3 Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger 37

38 Kommunegennemgang Læsø Kommune Fysioterapi i praksissektoren klinik har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er.985. Fysioterapeutisk kapacitet I Læsø Kommune er der fysioterapeutisk klinik. Der er i alt praktiserende fysioterapeuter med en samlet kapacitet på,5. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Ralf Seip Svend Malchau Total Kilde: Sygesikringen Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning er hverdage. Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt,5,5 Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Læsø Kommune er der i klinikken tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling Klinikken yder ikke hjemmebehandling. Behandling på regionale og kommunale institutioner Klinikken har ingen behandling på regionale og kommunale institutioner. Bassintræning Klinikken yder bassintræning. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Læsø Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 38

39 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Læsø Kommune har ansat fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter Ergoterapeuter Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde* Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Kommunale fysioterapeuter Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) * Læsø Kommune angiver, at det ikke er muligt at opdele fordelingen af arbejdstimer efter lovgivning. Læsø Kommune er ikke leverandør af vederlagsfri fysioterapi og har ikke planer om dette. Læsø Kommune tilbyder fysioterapeutisk bassintræning. Kommunen stiller ligeledes sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter. I Læsø Kommune er der en selvejende institution med varmtvandsbassin. Praktiserende fysioterapeuter har mulighed for at leje sig ind her. Placering af de kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Læsø Kommune: Læsø Døgnpleje, Doktorvejen A, 994 Læsø. Læsø Kommune har etableret dialog mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. Der er ikke etableret et fast dialogforum mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter i kommunen. Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer* Antal personer Pædiatri Neurologi Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal Psykiatrisk Rehabilitering Idrætsfysioterapi Geriatri Sundhedsfremme/Forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger * Der er tale om den samme person. 39

40 Kommunegennemgang Vesthimmerlands Kommune Fysioterapi i praksissektoren 4 ud af 4 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Vesthimmerland Kommune er der 4 klinikadresser. Der er i alt 8 praktiserende fysioterapeuter svarende til,5 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik R.A. Jørgensen & L. Kildevæld Farsø Fys. Aps Dan Christiansen, Aalestrup Fys. Lars Kristensen, Aars fysioterapi Steven F. Hald, Løgstør Fysioterapi Total Kilde: Sygesikringen Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt , ,5 Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer mellem 4 hverdage. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Vesthimmerland Kommune er der på 3 klinikadresser tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 3 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 3 Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling De 4 klinikker har svaret, at de yder hjemmebehandling samt behandling på plejecentre og andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner Af de adspurgte klinikker har klinik svaret, at der i snit bruges 8 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. 4 klinikker har svaret, at de bruger mellem 3 og 3 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner Bassintræning I Vesthimmerland Kommune yder af de adspurgte klinikker bassintræning. Klinikkerne bruger i snit mellem 4 og 5 timer ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Vesthimmerland Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 4

41 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Vesthimmerland Kommune har ansat 7 fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter* 4 Ergoterapeuter# * Børneområdet er organiseret i selvstændig enhed, hvor der er fuldtidsansatte og 3 deltidsansatte (medregnet i det ovenstående). Herudover er der ansat 3 træningsassistenter (ikke inkluderet i det ovenstående). # Børneområdet har fuldtidsansat og deltidsansat ergoterapeut (inkluderet i det ovenstående) Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Ikke angivet 6 Vesthimmerland Kommune er ikke leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Kommunen har dog planer om dette, men er ikke nærmere gennemgået. Vesthimmerland Kommune er leverandør af fysioterapeutisk bassintræning i eget regi. Dette forgår ét sted i kommunen og er normeret til 4 timer ugentligt. Vesthimmerland Kommune stiller sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter med henblik på leje. Vesthimmerland Kommune har samarbejdsaftaler med praktiserende fysioterapeuter på fysioterapiområdet. Placering af de kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Vesthimmerland Kommune: Sundhedscenter Vesthimmerland, Farsø Plejecenter Højgården, Farsø Dronning Ingrid Hallerne (Bassin), Farsø Plejecenter Aaglimt, Aalestrup Plejecenter Bøgely, Løgstør Plejecenter Solvang, Aars Børn i bevægelse, Aars Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Antal personer Pædiatri 6 Neurologi Gynækologi/obstetrik 3 Muskuloskeletal Psykiatrisk Rehabilitering Idrætsfysioterapi Geriatri Sundhedsfremme/Forebyggelse Egen afdeling 6 Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger Vesthimmerland Kommune har etableret dialog mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. Vesthimmerland Kommune angiver at der er etableret et fast dialogforum mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter. 4

42 Kommunegennemgang Rebild Kommune Fysioterapi i praksissektoren 3 ud af 3 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Rebild Kommune er der 3 klinikadresser. Der er i alt 9 praktiserende fysioterapeuter svarende til 5 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Stig Jensen, Klinik for Fysioterapi Marit Larsen, Nørager Fysioterapi Denis Nyboe, Klinik for Fysioterapi Total Kilde: Sygesikringen Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt,5 5 5, Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer mellem 5 6 hverdage. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Rebild Kommune er der på alle 3 klinikadresser både tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 3 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 3 Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling De 3 adspurgte klinikker har alle svaret, at de yder hjemmebehandling samt behandling på plejecentre. Derudover yder klinikker også behandling på andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner Af de adspurgte klinikker har klinik svaret, at der i snit bruges 8 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. 4 klinikker har svaret, at de bruger mellem 3 og 3 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner Bassintræning I Vesthimmerland Kommune yder af de adspurgte klinikker bassintræning. Klinikkerne bruger i snit mellem 4 og 5 timer ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Rebild Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 4

43 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Rebild Kommune har ansat 3 fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter* 3 6 Ergoterapeuter# 3 Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi 3 5 Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Rebild Kommune er leverandør af vederlagsfri fysioterapi. I Rebild Kommune forefindes selvejende institutioner med mulighed for leje af faciliteter til bassintræning. Rebild Kommune har frit valg med leverandørkontrakt på lige fod med private leverandører, herunder privatpraktiserende fysioterapeuter. Der er BUM-model på visiteringer. Praktiserende fysioterapeuter køber ydelser ved Rebild kommune; der er samarbejdsaftale omkring ergoterapiydelser. Rebild Kommune har medarbejdere ansat i projektansættelse til træning til medarbejde og sygedagpenge/kontanthjælpsmodtagere. Placering af de(t) kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Rebild Kommune: Sundhedsklinikken, Grangårdscentret 5, 953 Støvring Dagcenter Teglgårdsminde, Buderupholmvej 57, 95 Skørping Dagcenter Mastruplund, Mastruplundvej L, 953 Støvring Dagcenter Himmerlandshave, Himmerlandshave, 954 Suldrup Dagcenter Engparken, Engparken, Rørbæk Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Antal personer Pædiatri 5 Neurologi Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal 9 Psykiatrisk Rehabilitering 3 Idrætsfysioterapi 3 Geriatri Sundhedsfremme/Forebyggelse 3 9 Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger I Rebild Kommune er der etableret både dialog og et dialogforum mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. 43

44 Kommunegennemgang Mariagerfjord Kommune Fysioterapi i praksissektoren 6 ud af 6 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Mariagerfjord Kommune er der 6 klinikadresser. Der er i alt 7 praktiserende fysioterapeuter svarende til kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Morten Thastum, Mariager Fys. ApS Kim Bo Larsen, Hadsund Fysioterapi Preben Weller, Biesgade Fys. ApS Birgitte Steffensen, Midtpunkt Fys. Nytorv`s Fysioterapi Aps v/h. Ørnsh. Birthe Bach Nielsen, Klinik for Fys Total Kilde: Sygesikringen Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer fra 7 hverdage. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Mariagerfjord Kommune er der på 6 klinikadresser både tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt handicapvenlige toiletfaciliteter. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 6 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 6 Kilde: Sygesikringen Hjemmebehandling Alle klinikker har svaret, at de yder hjemmebehandling, samt behandling på plejecentre samt andre institutioner. Behandling på regionale og kommunale institutioner Af de adspurgte klinikker har 3 klinikker svaret, at de i snit bruger mellem,5 og timer ugentligt på veder-lagsfri behandling af patienter på regionale institutioner. 6 klinikker har svaret, at de bruger mellem 3 og 5 timer ugentligt på vederlagsfri behandling af patienter på kommunale institutioner. Bassintræning 3 klinikker i Mariagerfjord Kommune yder bassintræning, og anvender i gennemsnit mellem 3 og 5 timer ugentligt på denne træningsform. Praktiserende fysioterapeuters spidskompetencer Oversigten viser spidskompetencerne for fysioterapeuterne i Mariagerfjord Kommune oversigten er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 44

45 Kompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/ obstetrik Kommunal Fysioterapi Mariagerfjord Kommune har ansat fysio- og ergoterapeuter i trænende funktioner. De to professionsgrupper fordelt i forhold til fuldtidsansættelse, deltidsansættelse samt projektansættelse fremgår af tabellen nedenfor. Muskuloskeletal Psykiatri Rehabilitering/ Genoptræning I tabellen nedenfor kan det ses hvorledes de fysioterapeutiske arbejdstimer fordeler sig i forhold til lovgivningsområde. Idræts-fysioterapi Antal personer Tabel: Ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen Geriatri Sundhedsfremme/ forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødem behandlinger Klinik Fuldtid Deltid Projektansættelse Fysioterapeuter 6 Ergoterapeuter 3 Ultralyds scanning Akupunktur Indlægssåler Schokwave Kommunegennemgang Tabel: Fordeling af arbejdstimer opdelt efter lovgivningsområde Serviceloven Sundhedsloven Børneområdet Vederlagsfri fysioterapi Kommunale fysioterapeuter Privat-praktiserende Øvrige (anden privat leverandør, kommune mv.) /6 af samlede trænings- 3/6 dvs 45 timer /6 dvs 3 timer forløb, dvs 5 timer ugentligt X*? * 4 genoptræningsforløb er gennemført i 9 hos privatpraktiserende fysioterapeut. Mariagerfjord Kommune er ikke leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Kommunen vil dog på sigt blive leverandør men har ingen konkrete planer herom. Mariagerfjord Kommune er leverandør af fysioterapeutisk bassintræning og råder over et varmtvandsbassin. Dette forgår ét sted i kommunen og er normeret til,5 timer ugentligt. Mariagerfjord Kommune stiller sine bassiner til rådighed for praktiserende fysioterapeuter. Der er en selvejende institution med varmtvandsbassin i kommunen. Praktiserende fysioterapeuter har mulighed for at leje sig ind her til bassintræning. Mariagerfjord Kommune har samarbejdsaftaler med praktiserende fysioterapeuter på fysioterapi området. Her er 4 genoptræningsforløb er gennemført i 9. Mariagerfjord Kommune har planer, om på sigt at etablere samarbejde med andre udbydere af fysioterapeutisk behandling på behandlings og/eller træningsområdet via en sundhedsordning. Placering af de kommunale tilbud af fysioterapeutisk behandling/ træning i Mariagerfjord Kommune: Træning og genoptræning, Brogade 3A, Hobro Træning og genoptræning, Mariager- og Hadsundhallen Arden Svømmehal Ældrecentre i kommunen I borgerens eget hjem Tabel: Kommunale fysioterapeuters spidskompetencer Pædiatri Neurologi Gynækologi/obstetrik Muskuloskeletal Psykiatrisk Rehabilitering Idrætsfysioterapi Geriatri Sundhedsfremme/Forebyggelse Palliativ behandling Lymfeødembehandlinger Antal personer Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet I Mariagerfjord Kommune er der etableret dialog mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter i kommunen. Der er ikke oprettet et fast dialogforum mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. 45

46 Kommunegennemgang Aalborg Kommune Fysioterapi i praksissektoren 6 ud af 8 klinikker har besvaret spørgeskemaet. Indbyggertallet er Fysioterapeutisk kapacitet I Aalborg Kommune er der 4 klinikadresser samt 4 fysioterapeuter uden fast klinikadresse. Der er i alt 6 praktiserende fysioterapeuter svarende til 38,5 kapaciteter. Den nedenstående tabel viser kapacitetsfordelingen. Klinik Bente Elise Løvgaard Kjær (Mobil) Gorm Hansen, Klinik for Fysio. Aps Sanni Fisker, Sundhedens Hus Hans Van Hout, Grønlands Torv Fysioterapi Ulrik Thrane, Klinik for Fysioterapi Jess Skriver,Vejgård Fysioterapi Aps Jonni Andersen (Mobil) Birgitte Næsby (Mobil) A.Bylund & J.Harring,Nibe Fysioterapi Aps. Aase Winther,Hobrovejens Fysioterapi Jan H. Andersen, Klinik for Fys. IS Hanne Faulkner, Klinik for Fys Helle Harbeck, Skalborg Fysioterapi M.Skjoldager & M. Harbo, Arkadens Fys. ApS Ole Andersen, Nørresundby Fys. IS Lene Christoffersen, Storvorde Fys Lene Christensen, Christian Hansen og Lars-Henrik Dahlberg Hasseris Fys Else Keldsen (Mobil) Total Fysioterapeutisk kapacitet i praksissektoren Antal fysioterapeuter Over 3 timer Under 3 timer Kapacitet i alt, ,5 3,5 5 5,5, , , ,5 Kilde: Sygesikringen Gennemsnitlig ventetid Den gennemsnitlige ventetid for behandling for patienter med henvisning varierer mellem 4 hverdage. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede I Aalborg Kommune er der på klinikadresser tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt handicapvenlige toiletfaciliteter. Klinikker uden fast klinikadresse er ikke medregnet. Ja Nej Tilgængelighed for bevægelseshæmmede 3 Handicapvenlige toiletfaciliteter i klinikken 3 Kilde: Sygesikringen 46

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 Indledning... 3 Resumé... 5 Anbefalinger... 8 Begreber... 10 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 12 Fysioterapeutisk

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019 KKR HOVEDSTADEN Indholdsfortegnelse RESUMÉ 4 BEGREBER 6 1. INDLEDNING 8 1.1 Afgrænsning 9 1.2 Hvad er fysioterapi?

Læs mere

Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning HOLSTEBRO KOMMUNE.

Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning HOLSTEBRO KOMMUNE. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning Kommune HOLSTEBRO KOMMUNE Rapporten er udarbejdet af: Jesper Graakjær Christensen, AC-fuldmægtig,

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi

OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland 2009 Forord Formålet med Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland er at skabe en ramme og et grundlag for tilrettelæggelse

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Analyse af vederlagsfri fysioterapi ved konsulentfirmaet Incitare 2012 Lemvig kommune købte i 2012 en analyse af kommunens udgifter

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi

De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi Arbejdsgruppe vedr. De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi Gruppens sekretærer: Hanne Jeppesen, Region Syddanmark (Hanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk) Gitte Duelund Jensen,

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi

Praksisplan for Fysioterapi KKR MIDTJYLLAND Praksisplan for Fysioterapi Region Midtjylland og de midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse 1 Resume af anbefalinger... 3 2 Indledning... 5 3 Visioner for fysioterapien i det nære sundhedsvæsen...

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. LANDSOVERENSKOMST om fysioterapi

SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. LANDSOVERENSKOMST om fysioterapi SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER LANDSOVERENSKOMST om fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1906419 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 15. maj 2014 Som en del af budgetforliget

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2008 Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Fysioterapi;

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Konkurrenceudsættelse af Vederlagsfri fysioterapi Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Maj 2012

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012

HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012 Koncern Plan og Udvikling HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012 April 2009 Koncern Plan og Udvikling INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 6 DEL 1: KAPACITETSPLAN... 11 1. DÆKNING

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

55.70.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi

55.70.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG OG 55.70.1 Side 1 LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER OVERENSKOMST om fodterapi 2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.70.1 Side 3 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter. Appendiks 1: Produktivitets- og potentialeberegninger

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter. Appendiks 1: Produktivitets- og potentialeberegninger Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 1: Produktivitets- og potentialeberegninger 2013 SIDE 2 KAPITEL 1 BEREGNINGER AF PRODUKTIVITET 2003-2012 OG POTENTIALE Markederne for private

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

I en lille båd der gynger

I en lille båd der gynger Praksisudvikling I en lille båd der gynger Et regionalt perspektiv på udfordringer i samarbejdet med almen praksis Af Jakob Hansen og Pia Kürstein Kjellberg Biografi Jakob Hansen er cand. scient.pol.,

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne med enten

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne med enten Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.3 VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi kan efter

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2006 Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Fokus. Aktivitet. Anbefaling. Rapport fra Udvalg om Fremtidens Speciallægepraksis 2. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger 4

Fokus. Aktivitet. Anbefaling. Rapport fra Udvalg om Fremtidens Speciallægepraksis 2. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger 4 Dialog Dialog Fok ialog Opgave Anbefa Opgave Dialog Dialog Anbefalinger ciallægepraksis allægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis speciallægepraksis

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere