Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende."

Transkript

1 Styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi 1. Baggrund Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland er således i perioden steget med 20 % i faste priser. Det svarer til 35 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt, at der er henvist flere borgere til den vederlagsfrie ordning, men udgiften pr. behandlet borger har også været stigende. Det skal nævnes, at udgiftsudviklingen på landsplan også er stigende, men Region Midtjylland ligger højest i forhold til de øvrige regioner. Kommunerne overtog i august 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. På landsplan fik kommunerne i den forbindelse 828 mio. kr. (2014-niveau) i DUT-midler til opgaven. Til sammenligning var kommunerens udgifter til vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren i mio. kr (2014-niveau) på landsplan. Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) i den midtjyske region har på møde 30. januar 2015 drøftet de stigende udgifter og behovet for styring på området. På mødet blev det besluttet, at KOSU afsøger handlemuligheder på området. Endvidere var der enighed om, at problemstillingen bør løftes op på nationalt niveau. KOSU har derfor taget initiativ til at etablere en analysegruppe, der har udarbejdet dette notat. Region Midtjylland har deltaget i analysen i forhold til nuværende muligheder i overenskomsten for fysioterapi og aktuel praksis på fysioterapiområdet i regionen. Det primære formål er at afdække og synliggøre handlemuligheder på området. Notatet giver således et overblik over de forskellige typer af styrings- og handlemuligheder, der er på området, og kan danne grundlag for en drøftelse kommunerne imellem af hvilke indsatsområder, der eventuelt er behov for at sætte i værk. Deltagere i analysegruppen er: Søren Kristensen, specialkonsulent, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Åse Skytte, sundhedskonsulent, Sundhed og Ældre, Struer Kommune Astrid Kriegbaum Westphael, AC-fuldmægtig, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Sine Møller Sørensen, KOSU-sekretariatet 1

2 2. Indgange til styring i forhold til vederlagsfri fysioterapi Fysioterapiområdet i praksissektoren består af vederlagsfri fysioterapi og almen fysioterapi. Kommunerne har myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi, mens regionerne har myndighedsansvaret for den almene fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi reguleres på forskellig vis på henholdsvis det nationale, regionale og lokale niveau. Nationalt niveau Ifølge sundhedsloven skal kommunen tilbyde vederlagsfri fysioterapi ved fysioterapeut i praksissektoren. Vederlagsfri fysioterapi gives til borgere med et varigt, svært fysisk handicap som følge af bestemte diagnoser som fx lammelser efter hjerneblødning og spasticitet (cerebral parese) borgere med funktionsnedsættelse pga. bestemte progressive sygdomme som fx parkinsons sygdom og multipel sklerose Adgangen til den vederlagsfrie ordning kræver henvisning fra en læge. Vederlagsfri fysioterapi varetages af en fysioterapeut, der fastlægger og udfører behandlingen inden for rammerne af overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi. Overenskomsten er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RTLN) og Danske Fysioterapeuter. Kommunerne har desuden mulighed for at oprette egne tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Borgere, som er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge mellem praktiserende fysioterapeuter og kommunale tilbud. Størstedelen af de borgere, der får vederlagsfri fysioterapi, får behandlingen hos en praktiserende fysioterapeut. Kommunerne har kun i mindre omfang oprettet egne tilbud. Overenskomsten fastlægger de overordnede rammer for styring af økonomi og kapacitet på området. Som en del af overenskomsten er der aftalt et økonomiprotokollat, der fastlægger, at den gennemsnitlige udgift pr. patient (i faste priser) ikke må stige på landsplan. Det betyder, at de samlede udgifter til ordningen ifølge overenskomsten gerne må stige, hvis der sker en tilsvarende tilgang af patienter i ordningen. Udgiftsudviklingen inden for overenskomstens område følges af overenskomstens parter på baggrund af månedlige opgørelser. Hvis opgørelserne viser tegn på, at udgifterne ikke kan holdes inden for den aftalte ramme, skal parterne drøfte mulighederne for udgiftsdæmpende tiltag. Hvis udgifterne alligevel overstiger den aftalte ramme (udtrykt i gennemsnitlige udgifter pr. patient), sker der en nedsættelse af fysioterapeuternes honorar. I 2009 skete der en overskridelse af rammen på landsplan, og dette blev modregnet i honorarerne i Regionalt niveau I hver region er der nedsat et samarbejdsudvalg for fysioterapi. Udvalget består af 2 politikere fra regionsrådet, 2 kommunale politikere udpeget af KKR samt 4 repræsentanter udpeget af Danske Fysioterapeuter. Samarbejdsudvalget behandler sager vedrørende overenskomsternes gennemførelse i regionen og kommunerne. Endvidere udarbejdes der i regi af Samarbejdsudvalget en praksisplan for fysioterapiområdet. Sager 2

3 af principiel karakter, eller hvor der er uenighed i Samarbejdsudvalget, skal videregives til Landsamarbejdsudvalget, der består af repræsentanter fra RLTN og Danske Fysioterapeuter. Kommunerne har indgået aftale med regionerne om varetagelse af afregningsopgaven, så disse opgaver varetages i regionerne på linje med administrationen af de øvrige praksisområder. Aftalen indebærer, at regionerne varetager afregning, yderadministration og stiller statistisk materiale til rådighed for kommunerne. Kommunalt niveau De fleste kommuner indgår i direkte dialog med praktiserende fysioterapeuter i kommunen via lokale samarbejdsfora. Desuden kan kommunerne via de kommunalt-lægelige udvalg gå i dialog med praktiserende læger om fx henvisninger til den vederlagsfri ordning. Den samlede styringsmodel er illustreret nedenfor: Lovgivning Borgerens ret og frit valg til gratis fysioterapi. Adgang via lægehenvisning. Fysioterapeuten fastlægger og udfører behandlingen. Overenskomst Angiver rammer og vilkår for fysioterapeutens virke. Økonomiprotokollat (udgifter pr. patient) Samarbejdsudvalg Behandler sager vedr. overenskomsternes gennemførelse i regionen og kommunerne. Udarbejder en praksisplan. Kontrolstatistik (udgifter pr. patient på yderniveau). Region Afregning og controlling Kommune Dialog og lokal opfølgning (samarbejdsfora, Kommunalt-lægelige udvalg m.v.). Mulighed for at etablere egne tilbud. 3

4 Styringsmodellen i forhold til vederlagsfri fysioterapi er forbundet med en række styringsmæssige udfordringer: Manglende budgetsikkerhed Kommunen er myndighed, men kan ikke fastlægge indhold og omfang af den fysioterapeutiske behandling ved praktiserende fysioterapeut. Der er begrænsede handlemuligheder, hvis intentioner i lovgivning og overenskomst på området ikke følges. Kommunen kan informere og gå i dialog med fysioterapeuter lokalt, men har ikke direkte sanktionsmuligheder. 3. Handlemuligheder i den enkelte kommune Den enkelte kommune kan på forskellig vis påvirke udviklingen af den vederlagsfrie ordning. Det er dog karakteristisk, at der er tale om dialogbaserede og indirekte styringsmuligheder. Handlemulighederne anvendes i forskellig grad i de enkelte kommuner. Dialog med praktiserende læger Dialog og tilbud om undervisning af praktiserende læger i den vederlagsfrie ordning, herunder kriterier for henvisning og brug af undtagelsesredegørelser 1 kan bidrage til en mere ensartet og korrekt anvendelse af ordningen. Erfaringer fra Lemvig Kommune viser fx at henvisningsmønstret til vederlagsfri fysioterapi kan ændres på baggrund af information og undervisning målrettet praktiserende læger og fysioterapeuter. Forløbet er gennemført i et samarbejde med kommunens praksiskonsulent på lægeområdet samt regionens praksiskonsulenter på fysioterapeutområdet. Der er taget initiativ til tilsvarende forløb i Ringkøbing-Skjern og Syddjurs Kommuner. Et andet eksempel er Struer Kommune, der har foretaget en gennemgang af henvisninger til vederlagsfri fysioterapi. I de tilfælde, hvor der var tvivl om henvisningsgrundlaget blev der indledt en dialog med den henvisende læge. I en gennemgang af 307 borgere blev der i 18 tilfælde vurderet, at borgeren ikke var berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Det skal bemærkes, at det er en omstændig og ressourcekrævende indsats at gennemgå alle henvisninger i en kommune. Samarbejde med praktiserende fysioterapeuter i tilrettelæggelsen af træningstilbud Kommunen kan i et samarbejde med praktiserende fysioterapeuter arbejde for et tæt samspil mellem tilbuddene om vederlagsfri fysioterapi og øvrige trænings- og rehabiliteringstilbud i kommunen, således at ressourcerne anvendes bedst muligt i det enkelte borgerforløb. Der kan fx være behov for et samarbejde omkring borgere på plejecentrene eller bosteder for borgere 1 Borgere med svært fysisk handicap, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning og overenskomsten for fysioterapi som udgangspunkt få op til 20 individuelle behandlinger. Hvis fysioterapeuten vurderer, at der er brug for flere behandlinger, søges der via borgerens læge om dette på baggrund af en undtagelsesredegørelse. På samme måde skal borgere med en progressiv sygdom, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, som udgangspunkt have behandling på hold. Fysioterapeuten kan dog på baggrund af en undtagelsesredegørelse via egen læge søge om, at der gives individuel behandling. 4

5 med handicap. Eksempelvis deltager fysioterapeuter med patienter i plejebolig i Aarhus Kommune i et tværfagligt møde med de kommunale medarbejdere om borgerens samlede træning og rehabilitering. Etablering af kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi Kommunerne kan vælge at etablere egne tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge om fysioterapien skal foregå hos en praktiserende fysioterapeut eller ved et eventuelt kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. I 2014 havde 8 midtjyske kommuner etableret egne tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Etablering af egne tilbud kan have en række fordele i form af: Øget sammenhæng og koordination mellem vederlagsfri fysioterapi og andre kommunale ydelser. Styrkede muligheder for at give en tværfaglig og helhedsorienteret indsats samt mulighed for at arbejde med rehabilitering og forebyggelse. Bedre overblik over patientens samlede ydelser og dermed mulighed for mere effektiv ressourceudnyttelse. Fx undgå dublering af tilbud. Bedre styringsmuligheder. Samtidig peger kommuner med egne tilbud dog på, at det er en ulempe, at patientgrundlaget for de kommunale tilbud er usikkert grundet borgerens frie valg i forhold til vederlagsfri fysioterapi, og at ordningen kan være administrativ tung. Endelig skal det bemærkes, at etableringen af kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi også betyder en udvidelse af den samlede fysioterapeutiske kapacitet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere om kommuner, der etablerer egne tilbud, samlet set har færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Der er behov for at tilvejebringe sammenlignelige data vedrørende aktivitet og økonomi i de kommunale tilbud for at kunne analysere dette nærmere. Lokal opfølgning Kommunerne har mulighed for og pligt til at følge udviklingen i ordningen i den enkelte kommune. Det kan fx ske med afsæt i de data vedrørende aktivitet og økonomi på området, som alle kommuner modtager fra Region Midtjylland halvårligt. Størstedelen af kommunerne har etableret faste samarbejdsfora med praktiserende fysioterapeuter, hvor blandt andet udviklingen i forhold til økonomi og aktivitet kan drøftes på et overordnet niveau. Rejse sager i samarbejdsudvalg Kommunerne kan få vejledning via Praksisadministrationen i Region Midtjylland i forhold til overenskomstmæssige forhold. Det kan fx være sager, hvor der er behov for en afklaring af om den udvikling og adfærd, som observeres lokalt, er i overensstemmelse med overenskomsten på området. 5

6 Kommunen kan ligeledes rejse sager i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi. Det kan fx være sager af mere principiel karakter omkring anvendelsen af ydelser eller øvrige bestemmelser i overenskomsten 4. Handlemuligheder på regionalt niveau Handlemulighederne på regionalt niveau knytter sig dels til den administration og afregning, som regionen varetager i forhold til praktiserende fysioterapeuter, og dels til Samarbejdsudvalget for Fysioterapi: Kontrolstatistik I regi af Samarbejdsudvalget for fysioterapi gennemføres årligt kontrolstatistik på alle praktiserende fysioterapeuter (ydere). Kontrolstatistikken omfatter en vurdering af den enkelte fysioterapeuts gennemsnitlige udgifter pr. patient. Hvis de gennemsnitlige udgifter til vederlagsfri fysioterapi overskrider regionsgennemsnittet med 10 % eller mere, undersøges årsagen til det høje behandlingsniveau. De fysioterapeuter, hvis udgifter pr. patient ligger over gennemsnittet i regionen, skal høres af regionen/kommunerne i regionen. Hvis Samarbejdsudvalget herefter finder grundlag for det, kan den enkelte fysioterapeut få en henstilling eller pålægges en højestegrænse på regionsgennemsnittet + 10 %. Dvs. en grænse for regionens udbetaling til fysioterapeuten. Den enkelte kommune orienteres, hvis en praktiserende fysioterapeut i kommunen har fået en henstilling eller blevet pålagt en højestegrænse i forbindelse med den årlige kontrolstatistik. I forbindelse med kontrolstatistikken på vederlagsfri fysioterapi i 2014 fik 11 fysioterapeuter en henstilling. Praksisplanlægning Regionen og kommunerne i regionen skal udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen af den fysioterapeutiske betjening i regionen. Praksisplanen udarbejdes inden for rammerne af den gældende overenskomst og skal tilgodese en række hensyn: o o o o Adgang til fysioterapi (forsyningsforpligtelse) Grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedr. den fysioterapeutiske kapacitet Kvalitet i den fysioterapeutiske indsats Samarbejde og koordination i forhold det samlede sundhedsvæsen Et centralt formål med praksisplanen er, at den skal danne grundlag for beslutninger vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet, og den er således også et redskab i forhold til styring af den økonomiske udvikling på området. I praksisplanen fastlægges blandt andet kriterier for tildeling af ydernumre, flytning af ydernumre og etablering af fysioterapipraksis på flere adresser (satellitpraksis). I Region Midtjylland har antallet af ydernumre været konstant siden Indskrænkning af antallet af praktiserende fysioterapeuter kan finde sted i henhold til praksisplanen ved naturlig afgang. Ved eventuel indskrænkning i antallet af fysioterapeuter skal region og kommuner yde fysioterapeuten erstatning for det tab, der påføres ved, at praksis ikke kan videreføres eller overdrages efter overenskomstens regler. Af overenskomsten fremgår det endvidere, at bestemmel- 6

7 sen om justering af antallet af fysioterapeuter er en mulighed i de yderst begrænsede antal tilfælde, hvor kapacitetsmæssige eller strukturelle forhold tilsiger det. Med et ydernummer har fysioterapeuten ret og pligt til at tilbyde både almen vederlagsfri fysioterapi (regionalt myndighedsansvar) og vederlagsfri fysioterapi (kommunalt myndighedsansvar). Antallet af ydernumre danner således grundlag for den samlede kapacitet på fysioterapiområdet, og eventuelle ændringer i den fysioterapeutiske kapacitet fordrer således en fælles beslutning i region og kommuner. Praksisplanen skal behandles i Samarbejdsudvalget. Hvis der ikke kan opnås enighed om planen, forelægges planen for Landssamarbejdsudvalget, der træffer afgørelse i sagen. I tilfælde af manglende enighed i landssamarbejdsudvalget, har planen virkning efter sit indhold. Der er ved at blive udarbejdet en ny praksisplan for fysioterapi i Region Midtjylland. Planen har været i høring, og kommentarerne fra høringen er ved at blive indarbejdet i planen. Brug af omsætningslofter ved ansættelser En fysioterapeut med et ydernummer kan ifølge overenskomsten ansætte ekstra fysioterapeuter inden for den kapacitet, der knytter sig til ydernummeret. Fysioterapeuten kan pålægges et omsætningsloft ved ansættelse af ekstra fysioterapeuter. Praksis i Region Midtjylland er, at alle ydere, der gør brug af ekstra fysioterapeuter, pålægges et omsætningsloft. Overskrides omsætningsloftet skal yderen tilbagebetale den del af omsætningen, der overstiger loftet. Aktuelt er 51 ydernumre pålagt et omsætningsloft som følge af ansættelser. Det skal ses i forhold til, at der er 435 ydernumre i Region Midtjylland. Afregning, validering af regninger og vejledning af fysioterapeuter I forbindelse med regionens afregning af ydelser på praksisområdet gennemgår alle afregninger en automatisk valideringsproces før udbetaling af honorarer til praksissektorens ydere. For-valideringen påser blandt andet, at der er tale om et validt cpr.nr, at patienten har den nødvendige lægehenvisning samt at afregningen er i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. Eksempelvis kontrol af om antal behandlinger pr. patient overskrider fastsatte limiteringer, om der foreligger eventuel undtagelsesredegørelse, om der er påført ydelser på regningen, som ikke kan gives sammen, eller om der er henvist til hjemmebehandling, når der er påført afstandstakstydelser. Regninger, som indeholder fejl i henhold til forvalideringskontrollen, honoreres ikke, men returneres til fysioterapeuten som en fejlregning. Systemreglerne udbygges løbende ved overenskomstændringer. Valideringen har et forebyggende sigte, hvor formålet er at undgå en uretmæssig udbetaling af honorarer til ydere. Praksisadministrationen vejleder desuden de enkelte fysioterapeuter i korrekt brug af bestemmelserne i overenskomsten. Controlling Som led i en opfølgende kontrol af udbetalte honorarer foretager den regionale administration analyser af anvendelsen af overenskomstens ydelser. De opfølgende analyser kan eksempelvis belyse 7

8 forbrugsmønstre i bestemte aldersgrupper, geografiske områder eller se på variation i fysioterapeuternes anvendelse overenskomstens ydelser. På baggrund af analyser kan der igangsættes initiativer omkring vejledning i korrekt anvendelse af ydelser samt dialog med ydere med særligt afvigende behandlingsmønstre. Ligeledes kan den opfølgende kontrol anvendes som grundlag for at udbygge kontrolstatistikken med særlige fokusområder. I enkelte tilfælde kan opfølgende kontrol føre til tilbagebetalingssager eller til en sag i samarbejdsudvalget eksempelvis, hvis fysioterapeut med et tildelt ydernummer under 30 timer, overskrider deres timenorm. Region Midtjylland har i 2015 særligt fokus på controlling i forhold til praksissektoren, hvor fysioterapiområdet er udpeget som et indsatsområde. Eksempelvis gennemføres en opfølgende analyse af omsætnings- og ydelsesmønstre blandt fysioterapeuter, der har et ydernummer, hvor der kun må behandles op til 30 timer pr. uge i gennemsnit. Det kan overvejes om også kommunale nøglepersoner i højere grad skal involveres i udarbejdelsen af disse analyser. 5. Handlemuligheder på nationalt niveau Overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi forhandles centralt mellem RLTN og Danske Fysioterapeuter og er landsdækkende. Den gældende overenskomst blev indgået i juni 2014 og næste forhandling om ændringer af overenskomsten bør være gennemført til ikrafttræden 1. januar Overenskomsten kan opsiges af parterne med 1 års varsel. Ændringer i de udfordringer, som knytter sig til styringsmodellen for vederlagsfri fysioterapi, vil kræve ændringer i overenskomsten. Set i et kommunalt perspektiv kunne det således være relevant at få sat styrkede styringsmuligheder på dagsordenen frem mod den næste overenskomstforhandling. Fx i form af temaer som Øget budgetsikkerhed fx indførelse af en fast ramme på området (som det er tilfældet i forhold til almen fysioterapi), eller at ydernumre knyttes til et omsætningsloft på alle eller udvalgte ydelser (som det kendes fra psykologområdet). Flere bindende mål - også på kommunalt og regionalt niveau - og muligheder for opfølgende handlinger, hvis målene ikke indfries Bedre muligheder for kapacitetsstyring fx et mere entydigt kapacitetsbegreb og flere muligheder for at tilpasse kapaciteten i forhold til udviklingen i de kommunale træningstilbud og indsatser. Større indflydelse på tilrettelæggelsen af de enkelte behandlingsforløb fx med afsæt i erfaringer fra det igangværende frikommuneforsøg på området. Overenskomsten indeholder også bestemmelser i forhold til kvalitetsudvikling og i den forbindelse kan det overvejes også at dagsordenssætte temaer som fx udvikling af flere faglige standarder på fysioterapiområdet, mere forskning i effekterne af fysioterapi samt øget fokus på rehabilitering i indsatsen. 8

9 Endelig kan ændringer i lovgivningen på området overvejes med henblik på, at få en større ensartethed i de styringsmodeller, der gælder for fysioterapeutiske indsatser inden for det kommunale myndighedsområde. Eksempelvis foreslog KL i forbindelse med, at den vederlagsfrie fysioterapi blev et kommunalt myndighedsområde, at den vederlagsfrie fysioterapi skulle tilrettelægges på samme vis som genoptræning efter indlæggelse. Dvs. være en lægehenvist behandling, hvor kommunen fastlægger rammerne for behandlingen. Forslaget blev ikke imødekommet og regelgrundlaget for fx henvisning og visitation er således forskelligt alt efter om en borger skal have genoptræning efter en indlæggelse på hospital, vederlagsfri fysioterapi eller vedligeholdende træning efter serviceloven. 9

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Herning. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger

Herning. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger Herning Kommune HOLSTEBRO KOMMUNE Rapporten er udarbejdet af: Jesper Graakjær

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data 2014-2016 Vederlagsfri fysioterapi er fastsat i Sundhedsloven 140a og omfatter to specialer: speciale 62 er almindelig vederlagsfri fysioterapi, og speciale 65 er

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3)

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3) Notat Danske Fysioterapeuter Gennemgang af forhandlingsresultat OK 2014 Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik den 19. juni 2014 en aftale om fornyelse af overenskomsterne

Læs mere

Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017

Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017 Forhandlingsoplæg Danske Fysioterapeuter Til: RLTN Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017 Kvalitet, sammenhæng og nye opgaver Vi skal kunne tilbyde den enkelte

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Analyse af vederlagsfri fysioterapi ved konsulentfirmaet Incitare 2012 Lemvig kommune købte i 2012 en analyse af kommunens udgifter

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Information om vederlagsfri fysioterapi

Information om vederlagsfri fysioterapi NOTAT Information om vederlagsfri fysioterapi Folketinget vedtog torsdag den 12. juni en ændring af sundhedsloven, som betyder, at myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi overgår

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse.

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse. Notat. Vederlagsfri Fysioterapi Rebild Kommune. 2012. Indledning. Det Kommunale Sekretariat for Vederlagsfri Fysioterapi har modtaget en henvendelse fra Sundhedsudvalget i Rebild Kommune med en forespørgsel

Læs mere

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015 Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 214 og 1. halvår 215 Fælles økonomigruppe under SOF i Syd ved: Peter Michael Jørgensen, Kommune Claus Bossen, Kommune Morten Jessen-Hansen, Kommune

Læs mere

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Baggrund Vi har overtaget et stort, dyrt og svært styrbart område Vi

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 Fortolkning vedrørende 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi og relaterede

Læs mere

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 Lone Vinhard, konsulent KL Sophie Leth-Møller, student KL Sofie Mondrup Nielsen, student KL Formål med spørgeskemaet? Belyse

Læs mere

Økonomi og styring i praksissektoren

Økonomi og styring i praksissektoren Kapitel 10 102 Økonomi og styring i praksissektoren Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger (blandt andet øjenlæger og ørelæger), tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer

Læs mere

Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning HOLSTEBRO KOMMUNE.

Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning HOLSTEBRO KOMMUNE. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning Kommune HOLSTEBRO KOMMUNE Rapporten er udarbejdet af: Jesper Graakjær Christensen, AC-fuldmægtig,

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Redegørelse for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2007

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Redegørelse for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2007 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 021-08 Redegørelse for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi

Praksisplan for Fysioterapi KKR MIDTJYLLAND Praksisplan for Fysioterapi Region Midtjylland og de midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse 1 Resume af anbefalinger... 4 2 Indledning... 9 3 Visioner for fysioterapien i det nære sundhedsvæsen...

Læs mere

De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi

De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi Arbejdsgruppe vedr. De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi Gruppens sekretærer: Hanne Jeppesen, Region Syddanmark (Hanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk) Gitte Duelund Jensen,

Læs mere

Opfølgnings-analyse af vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune

Opfølgnings-analyse af vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune 2015 Opfølgnings-analyse af vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Billede: Colorbox.com Vivi Altenburg Lemvig Kommune, Sundhedsafdelingen 01-09-2015 Indledning / baggrund Lemvig Kommune har gennem

Læs mere

1. Indledning...2. 2. Hvem kan få fysioterapi?...4. 3. Afregning af ydelser med de praktiserende fysioterapeuter...4. 4. Samarbejdsudvalg...

1. Indledning...2. 2. Hvem kan få fysioterapi?...4. 3. Afregning af ydelser med de praktiserende fysioterapeuter...4. 4. Samarbejdsudvalg... Vejledning til regioner og kommuner om ny ansvars- og arbejdsdeling vedrørende almindelig og vederlagsfri fysioterapi m.v. efter 1. august 2008 22. september 2008 1. Indledning...2 2. Hvem kan få fysioterapi?...4

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden for praksisplanen...6

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Dokumentnr. 5432/06 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG DANSKE FYSIOTERAPEUTER AFTALE MELLEM SYGESIKRINGENS

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 December 2011 KKR S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udarbejdet af Primær Sundhed i samarbejde med kommunerne i Region Sjælland Emneord: Praksisplan,

Læs mere

Praksisplan Fysioterapi

Praksisplan Fysioterapi (Høringsversion) Praksisplan Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 1 Indledning... 4 Resumé... 6 Anbefalinger... 9 Begreber... 11 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 13 Fysioterapeutisk behandling

Læs mere

Praksisplan Fysioterapi

Praksisplan Fysioterapi (Høringsversion) Praksisplan Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 1 Indledning... 4 Resumé... 6 Anbefalinger... 9 Begreber... 11 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 13 Fysioterapeutisk behandling

Læs mere

UDKAST Praksisplan for fysioterapi

UDKAST Praksisplan for fysioterapi UDKAST Praksisplan for fysioterapi 2016 Indhold 1. Indledning og rammer for praksisplan, resumé og anbefalinger... 2 Resumé... 3 Anbefalinger... 4 2. Beskrivelse af fysioterapiområdet... 5 Grundlaget for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen.

Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen. Notat Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen. Praksisplan for Fysioterapi blev efter behandling

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget Til lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer.

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K København, den 24. maj 2013 Om baggrunden for lovforslaget er det oplyst, at regeringen ønsker en fornyelse af det samlede sundhedsvæsen,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praksisplan. for fysioterapi, Kommunikation

Praksisplan. for fysioterapi, Kommunikation Praksisplan for fysioterapi, 2016 Kommunikation - 01448-10.16 PRAKSISPLAN Praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland Udarbejdet af Primær Sundhed og Det fælleskommunale Sundhedssekretariat i samarbejde

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri Fysioterapi og Ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi

Praksisplan for fysioterapi Praksisplan for fysioterapi Region Midtjylland Primær Sundhed Praksisplan for fysioterapi Udgivet af Region Midtjylland, Marts 200 Udarbejdet af Samarbejdsudvalget på fysioterapiområdet, Region Midtjylland

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-08 Fornyelse af Overenskomst om psykologhjælp pr. 1.

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 Indledning... 3 Resumé... 5 Anbefalinger... 8 Begreber... 10 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 12 Fysioterapeutisk

Læs mere

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010 Nordjysk Praksisplan for Fysioterapi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning...3 Baggrund for praksisplanen...4 Fysioterapi i Nordjylland...8 Fysioterapi i Praksissektoren... Fysioterapi

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen..

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen.. Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010..Velkommen.. Alle power-points kan efter i dag hentes på: www.praktiserendefysioterapeuter.dk Sundhedssektorens strukturering.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008,07-06-2011 og den

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Åben referat Lægekommunekontaktudvalget

Åben referat Lægekommunekontaktudvalget Åben referat Lægekommunekontaktudvalget Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. 18:30 Mødested: Rådhuset, lokale 329 Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø 30-04-2013 Sag.nr. RLTN5510-12/40 Dokumentnr. 19996/13 UDKAST Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale

Læs mere

Analyse af vederlagsfri ridefysioterapi

Analyse af vederlagsfri ridefysioterapi 2015 Analyse af vederlagsfri ridefysioterapi i Lemvig Kommune Billede med tilladelse fra Lovelane.org Vivi Altenburg Lemvig Kommune ISBN 978-87-998590-0-9 01-09-2015 0 Indledning / baggrund Lemvig Kommune

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 019-10 OK-nyt om overenskomstresultat for forhandlingerne

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

Kirsten Nielsen Susanne Hygum Sørensen projektfysioterapeut projektergoterapeut kirsten@cpop.dk susanne@cpop.dk

Kirsten Nielsen Susanne Hygum Sørensen projektfysioterapeut projektergoterapeut kirsten@cpop.dk susanne@cpop.dk Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese -organiseret i et samarbejde mellem Kolding Kommune, Vejle Kommune og Fredericia Kommune og børneafdelingen

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 1 Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019. Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019. Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019 Center for Sundhed December 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ.........................................................................................

Læs mere

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Konkrete ændringsforslag til høringsudkast Praksisplan 2015-2018 Høringspart: Indkommet ændringsforslag: Administrationens indstilling: Danske fysioterapeuter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere