Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015."

Transkript

1 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: J. nr.: P Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj Afbud: Mads Gammelmark og Helle Bro. Anette Holm deltog i stedet for Helle Bro. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra møde den 20. oktober FMK-aftalen og dens udmøntning v. Anders Kjærulff 3. Kommunikationsproblemer med visse lægesystemer, afklaring af problemomfang v. Jakob Houe. 4. Opfølgning på akutindsatsen (akutteam og akutpladser på Birkehøj) v. Anders Kjærulff 5. Orientering om Projekt Akut Ambulant Team i psykiatrien v. Anette Holm. 6. Orientering om Holstebro Kommunes udredningsarbejde vedr. vederlagsfri fysioterapi v. Anders Kjærulff. 7. Orientering om status på Center for Sundhed v. Anders Kjærulff 8. Kommunalt debatoplæg om det nære sundhedsvæsen v. Anders Kjærulff. 9. Møder Eventuelt. 1. Godkendelse af referat fra møde den 20. oktober Bilag: fra den 20. oktober 2014 et blev godkendt. : 2. FMK-aftalen og dens udmøntning v. Anders Kjærulff Der er nu indgået en implementeringsaftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne. Afta- KULTUR OG SUNDHED Ledelsessekretariatet Kirkestræde Holstebro. Tlf Fax Hjemmeside: E-post: CVR:

2 2 len skal ses i sammenhæng med enighedspapiret og forståelsespapiret vedr. aftalen. Udmøntningen af aftalen drøftes på mødet. Bilag: - FMK-aftale - Centralt enighedspapir om FMK-oprydning - Underskrevet forståelsespapir i tillæg til det centrale enighedspapir om FMK-oprydning Udfordringerne i arbejdet med implementeringen af FMK blev drøftet. Lægerne gjorde opmærksom på, at aftalen er uklar i forhold til, hvor kommunerne skal rette henvendelse ved tvivlsspørgsmål om oplysninger i FMK ved udskrivelse. Lægerne pointerede, at såfremt personalet i kommunerne i forbindelse med en udskrivelse fra hospitalet er i tvivl om en borgers medicin og oplysningerne i FMK, er det altid vagthavende på hospitalet, som kontaktes. Både lægerne og kommunen er enige om, at der er behov for at få afstemt sagsgangene og kommunikationsformer. Holstebro Kommune rejser spørgsmålet på næste møde i Klyngestyregruppen. Lægerne tager spørgsmålet med på næste møde mellem praksiskonsulenterne og hospitalsledelsen. Begge parter er enige om, at vi står overfor en indkøringsperiode, der vil udfordre både lægerne og kommunerne. I indkøringen må der nødvendigvis udvises tålmodighed og en vis pragmatisme fra alle parter. 3. Kommunikationsproblemer med visse lægesystemer, afklaring af problemomfang, da visse praksis har problem med attester v. Jakob Houe. Kommunikationsproblemerne knytter sig til det elektroniske kommunikationssystem i jobcentret, som desværre ikke kan kommunikere med systemet Medvind, der anvendes i 4 lægepraksis i Holstebro. Kirstine Albrechtsen tager problemstillingen med til drøftelse i Jobcentret. 4. Opfølgning på akutindsatsen (akutteam og akutpladser på Birkehøj) v. Anders Kjærulff. Under punktet drøftes status på akutpladserne, herunder udfordringerne vedr. afstandsproblematikken. Anders Kjærulff orienterer også om PPU-arbejdet og drøftelse af evt. særlige Holstebro-dimensioner. Anders Kjærulff orienterede om status på arbejdet i Praksisplansudvalget. Aktuelt drøftes 3 modeller for lægedækning: en model hvor borgerne på midlertidige tilbud lægedækkes af egen læge, en model hvor stedlige læge varetager lægedækningen og en model, hvor der ansættes en læge til at varetage

3 3 lægedækningen. Det er opfattelsen, at parterne nærmer sig hinanden i drøftelserne. Desuden drøftes status på kommunens implementering af akutteams og akutpladser. Lægerne giver udtryk for, at man især er begejstrede for den indsats, som ydes af kommunens akutteam, og som i visse situationer kan være med til at understøtte almen praksis arbejde. I forhold til akutpladserne har det i indkøringen været lidt vanskeligt at skelne mellem målgruppen på akutpladserne og målgruppen på de midlertidige pladser. Der har måske været borgere på akutpladserne, hvor man kunne sige at tilbuddet med en akutplads var lidt luksuriøst. Det er dog opfattelsen, at der var tale om et indkøringsproblem. Lægerne gav også udtryk for, at det kunne være hensigtsmæssigt med midlertidige pladser i Holstebro by. 5. Orientering om Projekt Akut Ambulant Team i psykiatrien v. Anette Holm. Region Midt har fået en bevilling til et 3-årigt projekt med etablering af et akut ambulant team i psykiatrien. Projektet foregår som et samarbejde mellem 3 kommuner (Lemvig, Struer og Holstebro kommuner) og Regionen. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de tre kommuner og Regionen. Projektets målgruppe er borgere over 18 år, som har et akut behov for behandling, og som behandles i hjemmet som alternativ til indlæggelse. I følgende tilfælde er AAT ikke et forsvarligt behandlingstilbud: Patienter med alvorlig selvmordsrisiko Patienter med domfældelse Patienter, som har en adfærd, der udgør en alvorlig fare for patienten selv eller andre Situationer, hvor anvendelse af tvang er nødvendigt. I ovennævnte tilfælde skal patienten indlægges, eventuelt med henblik på tidligere udskrivelse med færdigbehandling i eget hjem. Patienter, som ikke er akutte, bør ikke inkluderes i AAT, da denne gruppe skal tilbydes andre typer af ambulante behandlingsforløb. Herudover skal patienter afsluttes, så snart den akutte fase er ovre. Disse kan videresendes til: Egen læge med råd og vejledning fra afdelingen, som kender patienten eller fra AAT Henvisning til andet ambulant ikke-akut tilbud i regionspsykiatrien. Det udgående team skal sikre forebyggelse af indlæggelser og evt. hurtigere udskrivning i kraft af stærkere støttetilbud lokalt. Det er vigtigt med en tidlig koordinering i forbindelse med behandlingsplaner, der oprettes for psykiatriske patienter. Under punktet ønskes en drøftelse af Projekt Akut Ambulant Team i psykiatrien Bilag:

4 4 Information til de praktiserende læger i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner om Akut Ambulant Team. Anette Holm udleverede et foreløbigt informationsmateriale, som også vil blive lagt på Praksis.dk, når materialet er færdigbearbejdet. Lægerne fortæller, at det forventes, at læge Tove Holm, som også deltager i styregruppen for projektet, inden for kort tid også vil orientere på et Bylægemøde. Formand for PLOH, Jakob Houe vil videreformilde informationsmaterialet til PLOM, således, som det er aftalt i PLOM. Lægerne giver udtryk for, at der kan være mange positive elementer i projektet, men understreger, at de ikke anser det for forsvarligt at ordinere medicin uden skriftlig henvendelse fra hospitalslægen. Dette er en forudsætning for tilstrækkelig faglighed og patientsikkerhed i ordinationerne. 6. Orientering om Holstebro Kommunes udredningsarbejde vedr. vederlagsfri fysioterapi v. Anders Kjærulff. Under punktet orienteres om status på Holstebro Kommunes udredningsarbejde vedr. vederlagsfri fysioterapi. Desuden ønskes en drøftelse af behovet for og mulighederne for yderligere dialog med de praktiserende læger i Holstebro vedr. resultaterne af udredningsarbejdet. Anders Kjærulff orienterede om den igangværende undersøgelse af vederlagsfri fysioterapi. Lægerne gav udtryk for, at kriterierne for henvisning til vederlagsfri fysioterapi er meget komplekse. Det er en omfattende og tidskrævende opgave at gennemgå og sikre et konkret henvisningsgrundlag. Mange patienter er desuden ikke bekendt med, at der ved genhenvisning til vederlagsfri fysioterapi er kriterier, som lægen skal vurdere. Lægerne oplever ofte at være under pres, og der har været situationer, hvor de har vurderet, at en patient ikke var berettiget til vederlagsfri fysioterapi, og derfor ikke henviser, hvorefter patienten så henvises af speciallægen på hospitalet. Det blev derfor aftalt, at Holstebro Kommune tager denne problemstilling op med regionen. Herudover foreslog lægerne, at kommunen overvejede en informationsindsats overfor de borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi. Endelig finder lægerne, at der hos fysioterapeuterne uden vederlagsfri fysioterapi er et højt fagligt niveau. 7. Orientering om status på Center for Sundhed v. Anders Kjærulff. Under punktet orienteres om status på Center for Sundhed. Desuden ønskes en drøftelse af det kommende arbejde vedr. udlejning af lægekliniklokaler på 4. sal i CFS. Anders Kjærulff orienterede om status på Center for Sundhed. Holstebro Kommune ønsker nu en tættere dialog med interesserede læger omkring udlejning af lokaler i Center for sundhed. Lægerne foreslår, at der udarbejdes et prospekt for de relevante lokaler, som udsendes til lægerne med bl.a. oplys-

5 5 ninger om lejevilkår mv. Der kan være interesserede læger i byen. Desuden vil der muligvis være uddannelseslæger i de forskellige praksisser som i forbindelse med erhvervelse af praksis vil være interesserede i at flytte i Center for sundhed. 8. Kommunalt debatoplæg om det nære sundhedsvæsen v. Anders Kjærulff. Kommunerne i den midtjyske region har udarbejdet et debatoplæg om fremtidens nære sundhedsvæsen. Formålet med debatoplægget er at styrke debatten internt mellem kommunerne og eksternt i forhold til blandt andre region og almen praksis om retningen for den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen. Omdrejningspunktet i debatoplægget er tre scenarier for udvikling af det nære sundhedsvæsen, der har fokus på henholdsvis population, integration og innovation: 1. Populationsscenariet beskriver det nære sundhedsvæsen, som det kan se ud, hvis der sættes fuldt fokus på forbedring af befolkningens generelle sundhedstilstand gennem sundhedsfremme, tidlig opsporing, forebyggelse og rehabilitering. 2. Integrationsscenariet beskriver et nært sundhedsvæsen, hvor der primært fokuseres på at integrere indsatserne i det samlede sundhedsvæsen med udgangspunkt i borgerens forløb. 3. Innovationsscenariet illustrerer det nære sundhedsvæsen, som det kan se ud, hvis vi tager det store spring frem og innoverer organisering og finansieringsstruktur i sundhedsvæsenet og derved muliggør helt nye typer af borgerforløb. På mødet ønskes en drøftelse af debatoplægget og herunder evt. input fra lægerne om det igangsatte arbejde med PLO s visionsproces Bilag: Kommunalt debatoplæg vedr. Det Nære Sundhedsvæsen. Punktet udsættes til næste møde.. 9. Møder 2015 Næste møde i KLU i 2015 er den kl Eventuelt. Kirsten Løgsted orienterede om, at den endelige evaluering af de seneste forløb for studerende endnu ikke er helt afsluttede. Men af det foreløbige materiale fremgår det, at de studerende roser forløbene i almen praksis. Der er stor ros til lægerne for tilrettelæggelsen af praktikopholdene. Tilbagemeldingen viser også, at disse forløb blev lagt lidt for sent på året i forhold til, at de studerende valgte KPU i Holstebro. Lægerne gav på mødet flere eksempler på kommunikation fra både fra sygeplejersker i Sundhed og Omsorg, fra medarbejdere i Børn og Unge og fra sagsbehandlere i Jobcentre, der ikke er hensigtsmæssig og fremmende for et ligeværdigt samarbejde. Der var enighed om, at det formentlig kan tilskrives

6 6 arbejdsvilkår med stramme tidsfrister og manglende gensidig forståelse af arbejdsforhold, men opfordrer til at der bliver taget hånd om dette. Anders Kjærulff tager problemstillingen med tilbage i organisationen. Med venlig hilsen Anders Kjærulff Direktør Kultur og Sundhed