REFERAT. for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Spørgsmål fra borgere og oplæg ( ) 1 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 2 3. Meddelelser ( ) 3 4. Afrapportering fra Miljøpunkt Nørrebro ( ) 4 5. Samarbejdsaftale med Røgfrit København ( ) 5 6. Medlemmer til Nørrebropuljen behandlingsudvalg ( ) 6 7. Mødehjul 2014 ( ) 7 8. Valggrupper ( ) 8 9. Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner ( ) Høring: Folkeskolereform - faglig udmøntning ( ) Høring: Guldbergs Plads ( ) Høring: Skybrudsplan ( ) Lynhøring: Bedre fremkommelighed i København ( ) Byens Puls ( ) Evt. ( ) 20

2 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg ( ) 1. at Lokaludvalget tager eventuelle henvendelser fra borgere samt oplæg til efterretning. Der er de første 30 minutter åbent for henvendelser fra borgere, der har spørgsmål, ideer, projekter eller lignende, som de ønsker at forelægge Nørrebro Lokaludvalg. Lokaludvalget tager eventuelle henvendelser fra borgere samt oplæg til efterretning. Der var ingen henvendelser fra borgere. Side 1

3 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 1. at Lokaludvalget godkender dagsorden. Lokaludvalget godkendte dagsorden, men skød punkt 10 til udvalgsmødet i januar. Afbud Kim Christensen Fraværende uden afbud: Youssef Senonou Vagn Bent Lauridsen Heidi Winther Benny Hygum Anne Boukris Side 2

4 3. Meddelelser ( ) Fra Sekretariatet Julehygge i Folkets Park, tirsdag d. 10. december. Sekretariatet holder lukket mandag d. 23. december samt mellem jul og nytår - og er tilbage torsdag d. 2. januar. Infomøde om valg til Lokaludvalget d. 8. januar i Korsgadehallen - hvem fra udvalg vil deltage? Fra Formandskabet Fra Tovholderne BILAG BILAG Høringsvar Skolekapcitet og Borgmestersvar Guldbergsgade Side 3

5 4. Afrapportering fra Miljøpunkt Nørrebro ( ) 1. at Lokaludvalget tager præsentation af Miljøpunkt Nørrebros årsrapport til efterretning. Nørrebro Lokaludvalg besluttede i starten af året, at Miljøpunkt Nørrebro løbende mundtligt skulle aflægge en statusrapport vedrørende de projekter, som der er givet puljestøtte til. Derfor kommer Erik Jørgensen fra Miljøpunkt Nørrebro og fortæller om årets resultater. Lokaludvalget tager præsentation af Miljøpunkt Nørrebros årsrapport til efterretning. Lokaludvalget tog præsentation af Miljøpunkt Nørrebros årsrapport til efterretning. Side 4

6 5. Samarbejdsaftale med Røgfrit København ( ) 1. at Lokaludvalget godkender, at der indgåes en samarbejdsaftale mellem Nørrebro Lokaludvalg og Røgfrit København. Nørrebro Lokaludvalg er blevet kontaktet af Røgfrit København med henblik på, at opstarte et lokalt forankret samarbejdsprojekt på Nørrebro. Røgfrit København er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og er geografisk placeret i Sjællandsgade. Oplægget er, at vi indgår en samarbejdsaftale med Røgfrit København, hvor vi i fællesskab vil arbejde med røgfrihed på Nørrebro. De konkrete projekter er ikke definerede endnu, men de første tanker går på at opstarte et pilotprojekt lokalt på Nørrebro, der skal afprøve metodisk, hvordan man kan arbejde med borgerinddragelse i forbindelse med Røgfri Københavns kampagne og indsats. Se mere i bilaget. Projektet skal bl.a. baseres på inddragelse af unges egne idéer til, hvordan en røgfri bydel kan se ud. Det er at betragte som et første udkast, der kan blive ændret undervejs! Med indsatsen ønsker Nørrebro Lokaludvalg at re-brande Nørrebro som en nytænkende bydel, der sætter rygestop på dagsordenen i tæt samspil med bydelens borgere. Pilotprojektet har bydelens børn og unge som den primære målgruppe og er dermed en præventiv indsats. Samarbejdet vil betyde, at der ansættes en projektmedarbejder i sekretariatet, der sammen med de øvrige medarbejdere vil varetage denne nye funktion.. 1. Lokaludvalget godkender, at der indgåes en samarbejdsaftale mellem Nørrebro Lokaludvalg og Røgfrit København. Der var afstemning om indstillingen. For stemte: Christoffer Rubæk, Erik Brandt, Ibrahim Masri, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Jon Jackson, Mette Jokumsen, Tom Manczak og Troels Glismann. Imod stemte: Annette Bellaoui, Klaus Lorenzen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen og Sven Knudsen. Undlod at stemme: Gitte Jørgensen og Hans Mejlshede. Indstillingen blev vedtaget og Lokaludvalget godkendte, at der arbejdes videre med et samarbejde mellem Nørrebro Lokaludvalg og Røgfrit København. BILAG Bilag - Røgfrit Købehavn Side 5

7 6. Medlemmer til Nørrebropuljen behandlingsudvalg ( ) 1. at Lokaludvalget udpeger medlemmer til Nørrebropuljens behandlingsudvalg. Ansøgninger til Nørrebropuljen skal afleveres senest d. 9. januar. Ansøgningerne skal herefter behandles på Lokaludvalgsmødet den 13. februar. Indstillingerne til Lokaludvalget foretages af et puljebehandlingsudvalg, der som udgangspunkt skal bestå af 2 medlemmer fra hver arbejdsgruppe samt en fra formandsskabet. Behandlingsudvalget skal mindst bestå af 5 lokaludvalgsmedlemmer. Indstillingsmødet er planlagt til den onsdag den 29. januar Lokaludvalget udpeger medlemmer til Nørrebropuljens behandlingsudvalg. Lokaludvalget udpegede Christoffer Rubæk, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Jon Jackson, Jens Villadsen, Klaus Lorenzen, Mette Jokumsen og Ibrahim Masri som medlemmer af Nørrebropuljens behandlingsudvalg. Side 6

8 7. Mødehjul 2014 ( ) 1. at Lokaludvalg godkender udkast til Mødehjul Datoer for Lokaludvalgets månedlige møder, arbejdsgruppernes møder og deadlines for ansøgninger til Lokaludvalgets puljer for næste år skal fastsættes. Sekretariatet og formandskabet har derfor sammen lavet et udkast til et mødehjul for Mødehjul eftersendes på mail. 1. Lokaludvalg godkender udkast til Mødehjul Lokaludvalg godkendte udkast til Mødehjul 2014 med en enkelt ændring. Side 7

9 8. Valggrupper ( ) 1. at Lokaludvalget diskuterer og godkender indstilling vedrørende valggruper til Opstillingsmødet d. 19. februar. Til opstillingsmødet den 19. februar i Multisalen skal folk inddeles i en række valggrupper, der så skal vælge Lokaludvalgmedlemmer og suppleanter. Formandskabet foreslår, at man bruger samme fordeling som ved sidste valg i 2009, dog med en enkelt ændring - grundet at Liberal Alliance opnåede valg til Borgerrepræsentationen. Ændringen består i, at de 2 repræsentanter for brugerbestyrelser for Skoleområdet og 1 repræsentant for Institutioner for børn under 18 lægges sammen og bliver til 2 repræsentanter. Formandskabets forslag til valggrupper ser herefter således ud: 1 repræsentant fra Sociale organisationer. 1 repræsentant fra Frivillige organisationer. 2 repræsentanter fra Brugerbestyrelser på skoleområdet + Brug Folkeskolen + Institutioner for børn under 18 år. 1 repræsentant fra Ældre- og handicapområdet. 2 repræsentanter fra De almene boligforeninger 1 og 2. 2 repræsentanter fra Øvrige boliger 1 og 2 - privatlejer-, andels- og ejerforeninger + områdebaseret indsatsområder + gårdanlæg. 1 repræsentant fra Den lokale handelsstandsforening. 1 repræsentant fra Etniske minoriteters foreninger. 1 repræsentant fra Miljøorganisationer og natur. 2 repræsentanter fra Idræt og kultur, brugerbestyrelser på idrætsområdet + Idrætsklubber, samt brugebestyrelser i kulturhus. 1 repræsentant fra Det frivilligt organiserede kulturliv. 1. Lokaludvalget diskuterer og godkender indstilling vedrørende valggruper til Opstillingsmødet d. 19. februar Side 8

10 Lokaludvalget diskuterede og besluttede at holde et separat møde om valggrupper d. 7. januar kl Side 9

11 9. Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner ( ) 1. at Lokaludvalget diskuterer "Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner". På baggrund af diskussionen bemyndiges Kibui-arbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar. Københavns Kommune planlægger at revidere kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen for de såkaldte kreative zoner. Formålet er at sikre, at områderne fortsat tilbyder gode rammebetingelser for både nuværende og fremtidige virksomheder i områderne. Københavns Kommune ser umiddelbart følgende væsentlige spørgsmål, som der ønskes ideer og kommentarer til: Hvordan kan planlægningen være med til at skabe gode rammer for eksisterende og nye virksomheder i områderne? Er de eksisterende rammebetingelser for de kreative zoner tidssvarende? Er der områder eller ejendomme i de kreative zoner, som med fordel kan overgå til anden anvendelse? Er der områder i byen, som kan udpeges som nye kreative zoner? Høringsfrist er 5. januar Lokaludvalget diskuterer "Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner". På baggrund af diskussionen bemyndiges Kibui-arbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar. Lokaludvalget diskuterede "Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner" og bemyndigede bæredygtigt byliv og Kibui arbejdsgrupperne til at udarbejde et høringssvar. Side 10

12 10. Høring: Folkeskolereform - faglig udmøntning ( ) 1. at Lokaludvalget godkender Høringssvar til Folkeskolereform - faglig udmøntningudarbejdet af Kibui-arbejdsgruppen. Der blev i juni 2013 indgået en national aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Størstedelen af aftalen udmøntes nu i ny lovgivning, som undervisningsministeren har fremsat forslag til i folketinget d. 31. oktober På en række punkter kræver den forventede nye lovgivning, at der kommunalt tages stilling til, hvordan lovgivningen skal udmøntes. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til udmøntning af den kommende nationale lovgivning vedr. folkeskolereformen - rammer for åben skole, skolebestyrelser, nye valgfag, lektiehjælp og faglig fordybelse, Pædagogisk Råd og Fælles Pædagogisk Råd, skoleårets start, konsekvensrettelser i styrelsesvedtægten samt ungdoms-skolen. Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på udvalgsmødet den 27. november 2013 indstillingen Folkeskolereform faglig udmøntning og vedtog at sende indstillingen i høring. Høringsfrist er Lokaludvalget godkender Høringssvar til Folkeskolereform - faglig udmøntning udarbejdet af Kibui-arbejdsgruppen. Punktet udskydes til Lokaludvalgsmødet d. 21. januar. Side 11

13 11. Høring: Guldbergs Plads ( ) 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedrørende Guldbergs Plads udarbejdet af Mette Jokumsen fra følgegruppen. Der er lavet et dispositionsforslag for projektet Aktivitetsplads for voksne på Guldbergs Plads. Lokaludvalget er blevet bedt om at komme med en generel tilbagemelding på forslaget som helhed i forhold til ønsket om en helhedsorienteret plan og løsning for Guldbergs Plads. I tillæg til ovenstående er Lokaludvalget også blevet bedt om en tilbagemelding på etape 1 i forslaget, herunder hvordan dispositionsforslagets løsninger tilgodeser pladsens brugergrupper generelt. Udkast til høringssvar bliver omdelt på mødet. 1. Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedrørende Guldbergs Plads udarbejdet af Mette Jokumsen fra følgegruppen. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedrørende Guldbergs Plads udarbejdet af Mette Jokumsen fra følgegruppen. Side 12

14 12. Høring: Skybrudsplan ( ) 1. at Lokaludvalget godkender de to udkast til høringssvar vedrørende Miljøvurdering - konkretisering af skybrudsplan og Skybrudsplan for 1) Nørrebro og 2) Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård, som er udarbejdet af Bæredygtig Byrumsarbejdsgruppen. Københavns og Frederiksberg Kommune har sammen lavet en skybrudsplan, som netop nu er ved at blive konkretiseret. Konkretiseringen består i at planlægge en ny skybruds-infrastruktur, som samlet set skal gøre byen mere robust over for skybrud. Planerne for konkretisering af skybrudsplanen skal miljøvurderes, da de fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og de er derfor omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. I forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes Skybrudsplan og Miljøvurderingen af denne, er byen blevet opdelt i otte såkaldte vandoplande. Nørrebro Lokaludvalg er blevet bedt om at afgive høringssvar til vandoplandet 1) Nørrebro og 2) Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård. Bæredygtig Byrums Arbejdsgruppen har lavet et høringssvar til henholdsvis Skybrudsplanen og til Miljøvurderingen: Høringsfrist for Nørrebro er og mens Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård har frist til d Høringssvarene bliver eftersent. 1. Lokaludvalget godkender de to udkast til høringssvar vedrørende Miljøvurdering - konkretisering af skybrudsplan og Skybrudsplan for 1) Nørrebro og 2) Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård, som er udarbejdet af Bæredygtig Byrumsarbejdsgruppen. Lokaludvalget godkendte de fire udkast til høringssvar vedrørende konkretisering af skybrudsplan og Skybrudsplan for 1) Nørrebro og 2) Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård og miljøvurderingen af disse, som er udarbejdet af Bæredygtig Byrumsarbejdsgruppen. Side 13

15 13. Lynhøring: Bedre fremkommelighed i København ( ) 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen. Center for Trafik er af Borgerrepræsentationen blevet bedt om at kortlægge de steder på det kommunale vejnet med høj trafikintensitet, hvor der ofte opstår myldretidsproblemer. Centret tager udgangspunkt i kryds, da de har størst indvirkning på trafikafviklingen. Dog vil der også blive inddrage andre forhold f.eks.venstre- og højresvingsmuligheder på centrale strækninger. Centret efterlyser derfor lokale kryds, hvor der efter Lokaludvalget mening er problemer. Målet er at udarbejde en prioriteret liste med kendte problemstrækninger, hvor de 10 vigtigste bliver bearbejdet og prioriteret som baggrundsmateriale for en politisk prioritering. Frist: fredag d. 29. november Arbejdsgruppens udkast til høringssvar: Lynhøring Fremkommelighed på Nørrebro Vi har i Nørrebro Lokaludvalg disse bud på steder med fremkommelighedsproblemer. Listen er ikke prioriteret. Jagtvej fra Tagensvej til Falkoner Alle; her har både busser, biler og cykler trængselsproblemer. Hillerødgade mod Nørrebrogade, for biler, busser og cykler. Afhjælpes forhåbentlig ifm. Nørrebrogade etape 2. Tagensvej. Rovsingsgade mod Tagensvej; højresving og venstresving, biler og cykler, busser se også billederne nederst. Lygten mod Tagensvej; manglende busbane giver problemer for busfremkommeligheden. Nørrebros Runddel herunder de blokeringerne som Busplan 2018 medfører, manglende koordinering med adgangsforhold til Metrostation, cykelrute osv.; problemer med cykelfremkommelighed for det planlagte busstop v Assistens kirkegård (indad). Der er efter Lokaludvalget mening ikke plads til busstoppestedet. Nørre Alle, Frederik Bajers Plads; biler, busser og cykler. Ganske uoverskuelig trafikafvikling med skiftende grønt for de forskellige trafikformer. Lokaludvalget har tidligere foreslået at grave krydset ned under Frederik Bayers plads (se vedlagte). Side 14

16 A-bus stoppesteder UDEN perron; sænker fremkommeligheden for busser og cyklister. Der skal selvfølgelig være perron ved alle A-bus stoppestederne. De steder hvor der ikke er plads til at bibeholde det nuværende antal vejbaner, bør man se på, hvad der fremmer fremkommeligheden for flest, ift. det nuværende transportmix, bilister kontra cyklister og buspassagerer. Første prioritet må være de 3 stoppesteder på første del af Nørrebrogade, som ikke har perron. Den grønne cykelrute; vigepligten bør vendes de tre steder på den Grønne rute, hvor den krydser Stefansgade, Hillerødgade, Mimersgade, i dag er det flertallet af trafikanter der skal vige for mindretallet. I Mimersgade bør et sløjfet fodgængerfelt også reetableres (fodgængere). Den grønne cykelrute; Krydsningen af Rantzausgade/Busslusen er ganske uoverskuelig med cyklister i to retninger, svingende cyklister og busser. Der mangler højre- og venstresvingsbaner og tydelig markering af hvem, der har vigepligt. Der er så meget gang- & cykel-trafik på den Grønne cykelrute og i Assistens kirkegården, at man bør forbyde knallerter på disse ruter. Man kunne også fokusere på selve årsagerne til fremkommelighedsproblemerne; I lokaludvalgets trafikplan peger vi på at der er behov for en trængselsring. Nørrebro Lokaludvalg ser frem til en konstruktiv dialog om fremkommelighedsproblemerne på Nørrebro. Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen med den tilføjelse, at der skal laves skænkede kantsten i forbindelse med kryds, samt at der laves en bedre løsning på den grønne cykelrute for svingende cyklister, der skal fra cykelruten og ned Hans Tavsens gade. Side 15

17 14. Byens Puls ( ) 1. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræstænding på Balders Plads 2. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Tagtomater til HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver. 3. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Pandekagefest i Heimdalsgade. 4. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræsfest. 5. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julestue at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julepyntning af Heimdalsgade. 7. at Lokaludvalget bevilger op til af 2014-midlerne til projekt: Kvindernes Internationale Festdag. 8. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Gammelt Russisk Nytår på Den Røde Plads. 9. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt:varmtvandsbassin for indvandrer som bor i Indre Nørrebro. 10. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Persisk-dansk litteratur- og musikaften - som led i iransk-dansk kulturuge. 11. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Nytårsaften på Dronning Louises Bro. 12. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: "Drenge - læsning - lego". Formandskabet har siden sidste møde godkendt 6 ansøgninger til Byens Puls Derudover er der kommet 6 ansøgninger til 2014-puljen: 1. Juletræstænding på Balders Plads: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Balders PladsLaug på kr. Projektet foregik fredag d. 29. november på Balders Palds. Ansøger søger om støtte til underholdning i forbindelse med Juletræstændingen på Balders Palds. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 2. Tagtomater til HF Lersøgrøftens Integrationdaghaver samt Nørrebros og Bispebjergs beboere: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra HF Lersøgrøften og Tagtomater.dk på kr. Projektet afvikles i foråret 2014, men materialer indkøbes i Ansøger søger om støtte til materialer til at afholde en workshop, hvor menensker skal lære at dyrke grønt og blomster. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. Side 16

18 3. Pandekagefest i Heimdalsgade: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Vi mødtes gennem ruden (kaffebar) på kr. Projektet afvikles i 8. december i Heimdalsgade. Ansøger søger om støtte til at arrangere gøre gaden juleklar. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 4. Juletræfest: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Dansk Mødrehjælps Lokalforening Nørrebro/Nordvest på kr. Projektet afvikles i mandag den 2. december i Haraldsgade 69. Ansøger søger om støtte til at arrangere en Juletræsfest med julemand, godter og mad for ca. 150 mennesker. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 5. Julestue 2013: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Dansk Folkehjælp på kr. Projektet afvikles i 22. december i Helligkorsgade Kirkes meninghedshus. Ansøger søger om støtte til at arrangere en hyggelig eftermiddag mens der uddeles Julekurve. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 6. Julepyntning af Heimdalsgade: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Vi mødtes gennem ruden på kr. Projektet afvikles i 22. december i Helligkorsgade Kirkes meninghedshus. Ansøger søger om støtte til at pynte Heimdalsgade op til jul. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 7. Kvindernes Internationale Festdag: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Aktivitetscenter Sct. Joseph i samarbejde med De Etniske Rødstrømper, Kirkens Korshær Genbrugsbutik, OI (Omvendt Integration), Follow the Women og danske Seniorer på kr. Projektet afvikles lørdag d. 1. marts i Klærkesalen. Ansøger søger om støtte til et arrangement med musikalsk underholdning og stort kagebord. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 8. Gammelt Russisk Nytår på Den Røde Plads: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Verdens Kvinder på kr. Projektet afvikles 13. janaur på Den Røde Plads. Ansøger søger om støtte til et fejre det tradiotionelle russiske nytår med sange og danse på Den Røde Plads. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 9. Varmtvandsbassin for indvandrer som bor i Indre Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra De Etniske Rødstrømper på kr. Projektet afvikles 1 time hver onsdag i Lions Kollegiets varmtvandsbassin. Ansøger søger om støtte til at leje et varmtvandsbassin til 10 ældre etniske kvinder i en time (a 450 kr.) om ugen. Side 17

19 Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 10. Persisk-dansk litteratur- og musikaften - som led i iransk-dansk kulturuge: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra VerdenskKulturCentret i samarbejde med et par lokale borgere på kr. Projektet afvikles 19. marts i VKC. Ansøger søger om støtte til at arrangere en litteratur- og musikaften. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 11. Nytårsaften på Dronning Louises Bro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Støberiet i samarbejde med Kultur Nørrebro og Socialforvaltningen på kr. Projektet afvikles 1. januar på Dr. Louises Bro. Ansøger søger om støtte til at arrangere en tryghedsindsats i samarbejde med KKF, SUF, TMF, BUF, Det Gode Naboskab Politi og Brandvæsen på Dr. Louises Bro. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 12. "Drenge - læsning - lego": Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro Bibliotek på kr. Projektet afvikles januar-marts måned på Nørrebro Bibliotek og Rådmandsgade Skolebibliotek. Ansøger søger om støtte til - i samarbejde med Rådmandsgade Skoles 3. klasser (kun drengene) - at arrangere en række workshops (hvor klasserne læser en række værker og derefter fortolker dem kunstnerisk i legoklodser). Til sidst arrangeres en kunstudstilling med værkerne i 14 dage på biblioteket. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 1. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræstænding på Balders Plads 2. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Tagtomater til HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver. 3. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Pandekagefest i Heimdalsgade. 4. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræsfest. 5. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julestue Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julepyntning af Heimdalsgade. 7. Lokaludvalget bevilger op til af 2014-midlerne til projekt: Kvindernes Internationale Festdag. 8. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Gammelt Russisk Nytår på Den Røde Plads. 9. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt:varmtvandsbassin for indvandrer som bor i Indre Nørrebro. 10. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Persisk-dansk litteraturog musikaften - som led i iransk-dansk kulturuge. 11. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Nytårsaften på Dronning Louises Bro. 12. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: "Drenge - læsning - lego". Side 18

20 1. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræstænding på Balders Plads. 2. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Tagtomater til HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver. 3. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Pandekagefest i Heimdalsgade. 4. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræsfest. 5. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julestue Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julepyntning af Heimdalsgade. 7. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til af 2014-midlerne til projekt: Kvindernes Internationale Festdag. 8. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Gammelt Russisk Nytår på Den Røde Plads. 9. Der var afstemning om indstillingen. Indstillingen blev nedstemt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at der allerede eksisterer nok tilbud af denne slags. 10. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Persisk-dansk litteratur- og musikaften - som led i iransk-dansk kulturuge. 11. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Nytårsaften på Dronning Louises Bro. 12. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til kr. af 2014-midlerne til projekt: "Drenge - læsning - lego". Troels Deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Side 19

21 15. Evt. ( ) Formanden erindrer Nørrebro Lokaludvalg om 1. at næste Lokaudvalgsmøde afholdes tirsdag d. 21. januar kl Side 20

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975)

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) 2. Orientering om Distortion på Nørrebro (2012-54975) 3. Oplæg: Boligsocial samarbejde (2012-54975) 4. Meddelelser (2012-54975)

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. , kl. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. i Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. 1. Godkendelse af dagsorden (2012-132304) 2. Orientering: Tryghedsindeks (2012-132304) 3. Orientering:

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

for mødet den 28.06.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870)

for mødet den 28.06.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870) 4. Bydelsplan: Festival på Nørrebrogade (2011-77870) 5. Internationale dage

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958)

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) 3. Orientering om IT-cafe for hjemløse (2010-150958) 4. Elmegade (2010-150958) 5. Bydelsplan (2010-150958)

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker.

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling SKEMA Hvilke typer af borgerinddragelsesaktiviteter har Lokaludvalget gennemført i forbindelse med udpegning af utrygge steder i bydelen?

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage.

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 28. Januar 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Fraværende Vagn Dinesen, Anne Knudsen, Erik Frimann, Henrik Bregnhøj Johnny

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313)

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-177313) 2. Meddelelser (2010-177313) 3. Bydelsplan (2010-177313) 4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

18. Deltagelse i styregruppen for Haraldsgadekvarterets Områdeløft (2011-130387)

18. Deltagelse i styregruppen for Haraldsgadekvarterets Områdeløft (2011-130387) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-130387) 2. Meddelelser (2011-130387) 3. Bydelsplan (2011-130387) 4. Høring: Bydelsplan (2011-130387) 5. Konvertering af puljemidler til

Læs mere

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur.

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur. Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. KLIMA team har bedt Nørrebro Lokaludvalg udpege 1-2 SIGNATUR projekter for hver af de 3 vandoplande Baggrund og status: Henover sommeren 2013 udarbejdede

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N DAGSORDEN, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 17.06.2010 (2010-84839) 2. Meddelelser 17.06.2010 (2010-84839) 3. Bydelsplan 17.06.2010 (2010-84839) 4. Nørrebrogade

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen Mødetidspunkt 16-03-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.50 Tilstede: Lisbeth

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Tid Punkt Behandling Referat. [Skriv tekst] Møde: Skolebestyrelsesmøde. Dato: torsdag den 22. marts Kl.: 18.30 21.00

Tid Punkt Behandling Referat. [Skriv tekst] Møde: Skolebestyrelsesmøde. Dato: torsdag den 22. marts Kl.: 18.30 21.00 Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: torsdag den 22. marts Kl.: 18.30 21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen, Kirsten Lundager, Anne-Mette Lindgaard Afbud: Charlotte Dysted Frandsen, Anne-Mette Lindegaard Dagsorden:

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

For møde nr. 2 SKOLEBESTYRELSEN. Torsdag den 28. august 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 2 SKOLEBESTYRELSEN. Torsdag den 28. august 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 2 SKOLEBESTYRELSEN Torsdag den 28. august 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 5 SAGER TIL EFTERRETNING:... 5 4. Orientering.... 5

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71743) 2. Borgernes 20 min. (2010-71782) 3. Formandens meddelelser (2010-71756) 4. Puljeansøgninger -

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 10.12.2013, kl. 17:00 i Krudttønden, Serridslevvej 2, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 10.12.2013, kl. 17:00 i Krudttønden, Serridslevvej 2, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN for mødet den 10.12.2013, kl. 17:00 i Krudttønden, Serridslevvej 2, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2013-0262340) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0262342) 2 3. Meddelelser (2013-0261065)

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

DAGSORDEN. for mødet den 28.10.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

DAGSORDEN. for mødet den 28.10.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 DAGSORDEN for mødet den 28.10.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0234710) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0234684) 2 3. Markedsplads ved Nørrebro Station (2013-0234770)

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl Østskolen Gl. Strandvej 12 4640 Faxe Rolloskolen Telefon 5620 2750 Dato 15. november 2012 j.nr. 00-00-00-0000 Direkte telefon 00 00 00 00 Mail: rolloskolen@faxekommune.dk

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning.

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. oktober 2011 Cathrine Krogh Keinicke 15 Movias arbejde med højklassede busløsninger Indstilling: Det indstilles, At orienteringen om status for

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30 Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Medlemmer

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen Mødetidspunkt 07-10-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 20.00 Tilstede: Lisbeth

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 26. marts 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668)

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 25.1.10 (2010-8106) 2. Socialfond på Nørrebro 25.1.09 (2010-8600) 3. Høring om døgnpladser 25.1.10 (2010-8630) 4. Forslag til

Læs mere

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958)

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) 3. Orientering om IT-cafe for hjemløse (2010-150958) 4. Bydelsplan (2010-150958) 5. Elmegade (2010-150958)

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

- Teamleder Charlotte Skov, Hørsholm Kommune. - Ingeniør Peter Beck, Hørsholm Kommune - Konsulent Martin Kristian Kallesen, VIA Trafik

- Teamleder Charlotte Skov, Hørsholm Kommune. - Ingeniør Peter Beck, Hørsholm Kommune - Konsulent Martin Kristian Kallesen, VIA Trafik Mødereferat Sted: Hørsholm Rådhus Dato: 21.06 2012 Deltagere: Mødeholdere: - Udvalgsformand Peter Antonsen, Hørsholm Kommune - Centerchef Katrine Langer, Hørsholm Kommune - Teamleder Charlotte Skov, Hørsholm

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. juni 2016 Journal nr. 15/22296 Login cow Sagsbehandler Connie Weiss Fallesen Telefon direkte 76 16 13 30 E-mail cow@esbjergkommune.dk Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975)

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) 2. Orientering om Distortion på Nørrebro (2012-54975) 3. Oplæg: Boligsocial samarbejde (2012-54975) 4. Meddelelser (2012-54975)

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Referat Lokalt Beskæftigelses Råd

Referat Lokalt Beskæftigelses Råd Referat Mødedato: 16. maj 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Jobcenter Faaborg-Midtfyn kommune, Gæstekantinen, Bystævnet 21, 5792 Årslev Indkaldelse Torsten Dilling Steen Bak Henriksen Søren

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Ole Holm Pedersen, Anders Krantz, Lars-Peter Brogaard Nielsen,

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere