REFERAT. for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Spørgsmål fra borgere og oplæg ( ) 1 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 2 3. Meddelelser ( ) 3 4. Afrapportering fra Miljøpunkt Nørrebro ( ) 4 5. Samarbejdsaftale med Røgfrit København ( ) 5 6. Medlemmer til Nørrebropuljen behandlingsudvalg ( ) 6 7. Mødehjul 2014 ( ) 7 8. Valggrupper ( ) 8 9. Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner ( ) Høring: Folkeskolereform - faglig udmøntning ( ) Høring: Guldbergs Plads ( ) Høring: Skybrudsplan ( ) Lynhøring: Bedre fremkommelighed i København ( ) Byens Puls ( ) Evt. ( ) 20

2 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg ( ) 1. at Lokaludvalget tager eventuelle henvendelser fra borgere samt oplæg til efterretning. Der er de første 30 minutter åbent for henvendelser fra borgere, der har spørgsmål, ideer, projekter eller lignende, som de ønsker at forelægge Nørrebro Lokaludvalg. Lokaludvalget tager eventuelle henvendelser fra borgere samt oplæg til efterretning. Der var ingen henvendelser fra borgere. Side 1

3 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 1. at Lokaludvalget godkender dagsorden. Lokaludvalget godkendte dagsorden, men skød punkt 10 til udvalgsmødet i januar. Afbud Kim Christensen Fraværende uden afbud: Youssef Senonou Vagn Bent Lauridsen Heidi Winther Benny Hygum Anne Boukris Side 2

4 3. Meddelelser ( ) Fra Sekretariatet Julehygge i Folkets Park, tirsdag d. 10. december. Sekretariatet holder lukket mandag d. 23. december samt mellem jul og nytår - og er tilbage torsdag d. 2. januar. Infomøde om valg til Lokaludvalget d. 8. januar i Korsgadehallen - hvem fra udvalg vil deltage? Fra Formandskabet Fra Tovholderne BILAG BILAG Høringsvar Skolekapcitet og Borgmestersvar Guldbergsgade Side 3

5 4. Afrapportering fra Miljøpunkt Nørrebro ( ) 1. at Lokaludvalget tager præsentation af Miljøpunkt Nørrebros årsrapport til efterretning. Nørrebro Lokaludvalg besluttede i starten af året, at Miljøpunkt Nørrebro løbende mundtligt skulle aflægge en statusrapport vedrørende de projekter, som der er givet puljestøtte til. Derfor kommer Erik Jørgensen fra Miljøpunkt Nørrebro og fortæller om årets resultater. Lokaludvalget tager præsentation af Miljøpunkt Nørrebros årsrapport til efterretning. Lokaludvalget tog præsentation af Miljøpunkt Nørrebros årsrapport til efterretning. Side 4

6 5. Samarbejdsaftale med Røgfrit København ( ) 1. at Lokaludvalget godkender, at der indgåes en samarbejdsaftale mellem Nørrebro Lokaludvalg og Røgfrit København. Nørrebro Lokaludvalg er blevet kontaktet af Røgfrit København med henblik på, at opstarte et lokalt forankret samarbejdsprojekt på Nørrebro. Røgfrit København er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og er geografisk placeret i Sjællandsgade. Oplægget er, at vi indgår en samarbejdsaftale med Røgfrit København, hvor vi i fællesskab vil arbejde med røgfrihed på Nørrebro. De konkrete projekter er ikke definerede endnu, men de første tanker går på at opstarte et pilotprojekt lokalt på Nørrebro, der skal afprøve metodisk, hvordan man kan arbejde med borgerinddragelse i forbindelse med Røgfri Københavns kampagne og indsats. Se mere i bilaget. Projektet skal bl.a. baseres på inddragelse af unges egne idéer til, hvordan en røgfri bydel kan se ud. Det er at betragte som et første udkast, der kan blive ændret undervejs! Med indsatsen ønsker Nørrebro Lokaludvalg at re-brande Nørrebro som en nytænkende bydel, der sætter rygestop på dagsordenen i tæt samspil med bydelens borgere. Pilotprojektet har bydelens børn og unge som den primære målgruppe og er dermed en præventiv indsats. Samarbejdet vil betyde, at der ansættes en projektmedarbejder i sekretariatet, der sammen med de øvrige medarbejdere vil varetage denne nye funktion.. 1. Lokaludvalget godkender, at der indgåes en samarbejdsaftale mellem Nørrebro Lokaludvalg og Røgfrit København. Der var afstemning om indstillingen. For stemte: Christoffer Rubæk, Erik Brandt, Ibrahim Masri, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Jon Jackson, Mette Jokumsen, Tom Manczak og Troels Glismann. Imod stemte: Annette Bellaoui, Klaus Lorenzen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen og Sven Knudsen. Undlod at stemme: Gitte Jørgensen og Hans Mejlshede. Indstillingen blev vedtaget og Lokaludvalget godkendte, at der arbejdes videre med et samarbejde mellem Nørrebro Lokaludvalg og Røgfrit København. BILAG Bilag - Røgfrit Købehavn Side 5

7 6. Medlemmer til Nørrebropuljen behandlingsudvalg ( ) 1. at Lokaludvalget udpeger medlemmer til Nørrebropuljens behandlingsudvalg. Ansøgninger til Nørrebropuljen skal afleveres senest d. 9. januar. Ansøgningerne skal herefter behandles på Lokaludvalgsmødet den 13. februar. Indstillingerne til Lokaludvalget foretages af et puljebehandlingsudvalg, der som udgangspunkt skal bestå af 2 medlemmer fra hver arbejdsgruppe samt en fra formandsskabet. Behandlingsudvalget skal mindst bestå af 5 lokaludvalgsmedlemmer. Indstillingsmødet er planlagt til den onsdag den 29. januar Lokaludvalget udpeger medlemmer til Nørrebropuljens behandlingsudvalg. Lokaludvalget udpegede Christoffer Rubæk, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Jon Jackson, Jens Villadsen, Klaus Lorenzen, Mette Jokumsen og Ibrahim Masri som medlemmer af Nørrebropuljens behandlingsudvalg. Side 6

8 7. Mødehjul 2014 ( ) 1. at Lokaludvalg godkender udkast til Mødehjul Datoer for Lokaludvalgets månedlige møder, arbejdsgruppernes møder og deadlines for ansøgninger til Lokaludvalgets puljer for næste år skal fastsættes. Sekretariatet og formandskabet har derfor sammen lavet et udkast til et mødehjul for Mødehjul eftersendes på mail. 1. Lokaludvalg godkender udkast til Mødehjul Lokaludvalg godkendte udkast til Mødehjul 2014 med en enkelt ændring. Side 7

9 8. Valggrupper ( ) 1. at Lokaludvalget diskuterer og godkender indstilling vedrørende valggruper til Opstillingsmødet d. 19. februar. Til opstillingsmødet den 19. februar i Multisalen skal folk inddeles i en række valggrupper, der så skal vælge Lokaludvalgmedlemmer og suppleanter. Formandskabet foreslår, at man bruger samme fordeling som ved sidste valg i 2009, dog med en enkelt ændring - grundet at Liberal Alliance opnåede valg til Borgerrepræsentationen. Ændringen består i, at de 2 repræsentanter for brugerbestyrelser for Skoleområdet og 1 repræsentant for Institutioner for børn under 18 lægges sammen og bliver til 2 repræsentanter. Formandskabets forslag til valggrupper ser herefter således ud: 1 repræsentant fra Sociale organisationer. 1 repræsentant fra Frivillige organisationer. 2 repræsentanter fra Brugerbestyrelser på skoleområdet + Brug Folkeskolen + Institutioner for børn under 18 år. 1 repræsentant fra Ældre- og handicapområdet. 2 repræsentanter fra De almene boligforeninger 1 og 2. 2 repræsentanter fra Øvrige boliger 1 og 2 - privatlejer-, andels- og ejerforeninger + områdebaseret indsatsområder + gårdanlæg. 1 repræsentant fra Den lokale handelsstandsforening. 1 repræsentant fra Etniske minoriteters foreninger. 1 repræsentant fra Miljøorganisationer og natur. 2 repræsentanter fra Idræt og kultur, brugerbestyrelser på idrætsområdet + Idrætsklubber, samt brugebestyrelser i kulturhus. 1 repræsentant fra Det frivilligt organiserede kulturliv. 1. Lokaludvalget diskuterer og godkender indstilling vedrørende valggruper til Opstillingsmødet d. 19. februar Side 8

10 Lokaludvalget diskuterede og besluttede at holde et separat møde om valggrupper d. 7. januar kl Side 9

11 9. Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner ( ) 1. at Lokaludvalget diskuterer "Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner". På baggrund af diskussionen bemyndiges Kibui-arbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar. Københavns Kommune planlægger at revidere kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen for de såkaldte kreative zoner. Formålet er at sikre, at områderne fortsat tilbyder gode rammebetingelser for både nuværende og fremtidige virksomheder i områderne. Københavns Kommune ser umiddelbart følgende væsentlige spørgsmål, som der ønskes ideer og kommentarer til: Hvordan kan planlægningen være med til at skabe gode rammer for eksisterende og nye virksomheder i områderne? Er de eksisterende rammebetingelser for de kreative zoner tidssvarende? Er der områder eller ejendomme i de kreative zoner, som med fordel kan overgå til anden anvendelse? Er der områder i byen, som kan udpeges som nye kreative zoner? Høringsfrist er 5. januar Lokaludvalget diskuterer "Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner". På baggrund af diskussionen bemyndiges Kibui-arbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar. Lokaludvalget diskuterede "Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner" og bemyndigede bæredygtigt byliv og Kibui arbejdsgrupperne til at udarbejde et høringssvar. Side 10

12 10. Høring: Folkeskolereform - faglig udmøntning ( ) 1. at Lokaludvalget godkender Høringssvar til Folkeskolereform - faglig udmøntningudarbejdet af Kibui-arbejdsgruppen. Der blev i juni 2013 indgået en national aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Størstedelen af aftalen udmøntes nu i ny lovgivning, som undervisningsministeren har fremsat forslag til i folketinget d. 31. oktober På en række punkter kræver den forventede nye lovgivning, at der kommunalt tages stilling til, hvordan lovgivningen skal udmøntes. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til udmøntning af den kommende nationale lovgivning vedr. folkeskolereformen - rammer for åben skole, skolebestyrelser, nye valgfag, lektiehjælp og faglig fordybelse, Pædagogisk Råd og Fælles Pædagogisk Råd, skoleårets start, konsekvensrettelser i styrelsesvedtægten samt ungdoms-skolen. Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på udvalgsmødet den 27. november 2013 indstillingen Folkeskolereform faglig udmøntning og vedtog at sende indstillingen i høring. Høringsfrist er Lokaludvalget godkender Høringssvar til Folkeskolereform - faglig udmøntning udarbejdet af Kibui-arbejdsgruppen. Punktet udskydes til Lokaludvalgsmødet d. 21. januar. Side 11

13 11. Høring: Guldbergs Plads ( ) 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedrørende Guldbergs Plads udarbejdet af Mette Jokumsen fra følgegruppen. Der er lavet et dispositionsforslag for projektet Aktivitetsplads for voksne på Guldbergs Plads. Lokaludvalget er blevet bedt om at komme med en generel tilbagemelding på forslaget som helhed i forhold til ønsket om en helhedsorienteret plan og løsning for Guldbergs Plads. I tillæg til ovenstående er Lokaludvalget også blevet bedt om en tilbagemelding på etape 1 i forslaget, herunder hvordan dispositionsforslagets løsninger tilgodeser pladsens brugergrupper generelt. Udkast til høringssvar bliver omdelt på mødet. 1. Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedrørende Guldbergs Plads udarbejdet af Mette Jokumsen fra følgegruppen. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedrørende Guldbergs Plads udarbejdet af Mette Jokumsen fra følgegruppen. Side 12

14 12. Høring: Skybrudsplan ( ) 1. at Lokaludvalget godkender de to udkast til høringssvar vedrørende Miljøvurdering - konkretisering af skybrudsplan og Skybrudsplan for 1) Nørrebro og 2) Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård, som er udarbejdet af Bæredygtig Byrumsarbejdsgruppen. Københavns og Frederiksberg Kommune har sammen lavet en skybrudsplan, som netop nu er ved at blive konkretiseret. Konkretiseringen består i at planlægge en ny skybruds-infrastruktur, som samlet set skal gøre byen mere robust over for skybrud. Planerne for konkretisering af skybrudsplanen skal miljøvurderes, da de fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og de er derfor omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. I forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes Skybrudsplan og Miljøvurderingen af denne, er byen blevet opdelt i otte såkaldte vandoplande. Nørrebro Lokaludvalg er blevet bedt om at afgive høringssvar til vandoplandet 1) Nørrebro og 2) Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård. Bæredygtig Byrums Arbejdsgruppen har lavet et høringssvar til henholdsvis Skybrudsplanen og til Miljøvurderingen: Høringsfrist for Nørrebro er og mens Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård har frist til d Høringssvarene bliver eftersent. 1. Lokaludvalget godkender de to udkast til høringssvar vedrørende Miljøvurdering - konkretisering af skybrudsplan og Skybrudsplan for 1) Nørrebro og 2) Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård, som er udarbejdet af Bæredygtig Byrumsarbejdsgruppen. Lokaludvalget godkendte de fire udkast til høringssvar vedrørende konkretisering af skybrudsplan og Skybrudsplan for 1) Nørrebro og 2) Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård og miljøvurderingen af disse, som er udarbejdet af Bæredygtig Byrumsarbejdsgruppen. Side 13

15 13. Lynhøring: Bedre fremkommelighed i København ( ) 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen. Center for Trafik er af Borgerrepræsentationen blevet bedt om at kortlægge de steder på det kommunale vejnet med høj trafikintensitet, hvor der ofte opstår myldretidsproblemer. Centret tager udgangspunkt i kryds, da de har størst indvirkning på trafikafviklingen. Dog vil der også blive inddrage andre forhold f.eks.venstre- og højresvingsmuligheder på centrale strækninger. Centret efterlyser derfor lokale kryds, hvor der efter Lokaludvalget mening er problemer. Målet er at udarbejde en prioriteret liste med kendte problemstrækninger, hvor de 10 vigtigste bliver bearbejdet og prioriteret som baggrundsmateriale for en politisk prioritering. Frist: fredag d. 29. november Arbejdsgruppens udkast til høringssvar: Lynhøring Fremkommelighed på Nørrebro Vi har i Nørrebro Lokaludvalg disse bud på steder med fremkommelighedsproblemer. Listen er ikke prioriteret. Jagtvej fra Tagensvej til Falkoner Alle; her har både busser, biler og cykler trængselsproblemer. Hillerødgade mod Nørrebrogade, for biler, busser og cykler. Afhjælpes forhåbentlig ifm. Nørrebrogade etape 2. Tagensvej. Rovsingsgade mod Tagensvej; højresving og venstresving, biler og cykler, busser se også billederne nederst. Lygten mod Tagensvej; manglende busbane giver problemer for busfremkommeligheden. Nørrebros Runddel herunder de blokeringerne som Busplan 2018 medfører, manglende koordinering med adgangsforhold til Metrostation, cykelrute osv.; problemer med cykelfremkommelighed for det planlagte busstop v Assistens kirkegård (indad). Der er efter Lokaludvalget mening ikke plads til busstoppestedet. Nørre Alle, Frederik Bajers Plads; biler, busser og cykler. Ganske uoverskuelig trafikafvikling med skiftende grønt for de forskellige trafikformer. Lokaludvalget har tidligere foreslået at grave krydset ned under Frederik Bayers plads (se vedlagte). Side 14

16 A-bus stoppesteder UDEN perron; sænker fremkommeligheden for busser og cyklister. Der skal selvfølgelig være perron ved alle A-bus stoppestederne. De steder hvor der ikke er plads til at bibeholde det nuværende antal vejbaner, bør man se på, hvad der fremmer fremkommeligheden for flest, ift. det nuværende transportmix, bilister kontra cyklister og buspassagerer. Første prioritet må være de 3 stoppesteder på første del af Nørrebrogade, som ikke har perron. Den grønne cykelrute; vigepligten bør vendes de tre steder på den Grønne rute, hvor den krydser Stefansgade, Hillerødgade, Mimersgade, i dag er det flertallet af trafikanter der skal vige for mindretallet. I Mimersgade bør et sløjfet fodgængerfelt også reetableres (fodgængere). Den grønne cykelrute; Krydsningen af Rantzausgade/Busslusen er ganske uoverskuelig med cyklister i to retninger, svingende cyklister og busser. Der mangler højre- og venstresvingsbaner og tydelig markering af hvem, der har vigepligt. Der er så meget gang- & cykel-trafik på den Grønne cykelrute og i Assistens kirkegården, at man bør forbyde knallerter på disse ruter. Man kunne også fokusere på selve årsagerne til fremkommelighedsproblemerne; I lokaludvalgets trafikplan peger vi på at der er behov for en trængselsring. Nørrebro Lokaludvalg ser frem til en konstruktiv dialog om fremkommelighedsproblemerne på Nørrebro. Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen med den tilføjelse, at der skal laves skænkede kantsten i forbindelse med kryds, samt at der laves en bedre løsning på den grønne cykelrute for svingende cyklister, der skal fra cykelruten og ned Hans Tavsens gade. Side 15

17 14. Byens Puls ( ) 1. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræstænding på Balders Plads 2. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Tagtomater til HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver. 3. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Pandekagefest i Heimdalsgade. 4. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræsfest. 5. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julestue at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julepyntning af Heimdalsgade. 7. at Lokaludvalget bevilger op til af 2014-midlerne til projekt: Kvindernes Internationale Festdag. 8. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Gammelt Russisk Nytår på Den Røde Plads. 9. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt:varmtvandsbassin for indvandrer som bor i Indre Nørrebro. 10. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Persisk-dansk litteratur- og musikaften - som led i iransk-dansk kulturuge. 11. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Nytårsaften på Dronning Louises Bro. 12. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: "Drenge - læsning - lego". Formandskabet har siden sidste møde godkendt 6 ansøgninger til Byens Puls Derudover er der kommet 6 ansøgninger til 2014-puljen: 1. Juletræstænding på Balders Plads: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Balders PladsLaug på kr. Projektet foregik fredag d. 29. november på Balders Palds. Ansøger søger om støtte til underholdning i forbindelse med Juletræstændingen på Balders Palds. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 2. Tagtomater til HF Lersøgrøftens Integrationdaghaver samt Nørrebros og Bispebjergs beboere: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra HF Lersøgrøften og Tagtomater.dk på kr. Projektet afvikles i foråret 2014, men materialer indkøbes i Ansøger søger om støtte til materialer til at afholde en workshop, hvor menensker skal lære at dyrke grønt og blomster. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. Side 16

18 3. Pandekagefest i Heimdalsgade: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Vi mødtes gennem ruden (kaffebar) på kr. Projektet afvikles i 8. december i Heimdalsgade. Ansøger søger om støtte til at arrangere gøre gaden juleklar. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 4. Juletræfest: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Dansk Mødrehjælps Lokalforening Nørrebro/Nordvest på kr. Projektet afvikles i mandag den 2. december i Haraldsgade 69. Ansøger søger om støtte til at arrangere en Juletræsfest med julemand, godter og mad for ca. 150 mennesker. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 5. Julestue 2013: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Dansk Folkehjælp på kr. Projektet afvikles i 22. december i Helligkorsgade Kirkes meninghedshus. Ansøger søger om støtte til at arrangere en hyggelig eftermiddag mens der uddeles Julekurve. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 6. Julepyntning af Heimdalsgade: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Vi mødtes gennem ruden på kr. Projektet afvikles i 22. december i Helligkorsgade Kirkes meninghedshus. Ansøger søger om støtte til at pynte Heimdalsgade op til jul. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 7. Kvindernes Internationale Festdag: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Aktivitetscenter Sct. Joseph i samarbejde med De Etniske Rødstrømper, Kirkens Korshær Genbrugsbutik, OI (Omvendt Integration), Follow the Women og danske Seniorer på kr. Projektet afvikles lørdag d. 1. marts i Klærkesalen. Ansøger søger om støtte til et arrangement med musikalsk underholdning og stort kagebord. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 8. Gammelt Russisk Nytår på Den Røde Plads: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Verdens Kvinder på kr. Projektet afvikles 13. janaur på Den Røde Plads. Ansøger søger om støtte til et fejre det tradiotionelle russiske nytår med sange og danse på Den Røde Plads. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 9. Varmtvandsbassin for indvandrer som bor i Indre Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra De Etniske Rødstrømper på kr. Projektet afvikles 1 time hver onsdag i Lions Kollegiets varmtvandsbassin. Ansøger søger om støtte til at leje et varmtvandsbassin til 10 ældre etniske kvinder i en time (a 450 kr.) om ugen. Side 17

19 Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 10. Persisk-dansk litteratur- og musikaften - som led i iransk-dansk kulturuge: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra VerdenskKulturCentret i samarbejde med et par lokale borgere på kr. Projektet afvikles 19. marts i VKC. Ansøger søger om støtte til at arrangere en litteratur- og musikaften. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 11. Nytårsaften på Dronning Louises Bro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Støberiet i samarbejde med Kultur Nørrebro og Socialforvaltningen på kr. Projektet afvikles 1. januar på Dr. Louises Bro. Ansøger søger om støtte til at arrangere en tryghedsindsats i samarbejde med KKF, SUF, TMF, BUF, Det Gode Naboskab Politi og Brandvæsen på Dr. Louises Bro. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 12. "Drenge - læsning - lego": Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro Bibliotek på kr. Projektet afvikles januar-marts måned på Nørrebro Bibliotek og Rådmandsgade Skolebibliotek. Ansøger søger om støtte til - i samarbejde med Rådmandsgade Skoles 3. klasser (kun drengene) - at arrangere en række workshops (hvor klasserne læser en række værker og derefter fortolker dem kunstnerisk i legoklodser). Til sidst arrangeres en kunstudstilling med værkerne i 14 dage på biblioteket. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 1. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræstænding på Balders Plads 2. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Tagtomater til HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver. 3. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Pandekagefest i Heimdalsgade. 4. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræsfest. 5. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julestue Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julepyntning af Heimdalsgade. 7. Lokaludvalget bevilger op til af 2014-midlerne til projekt: Kvindernes Internationale Festdag. 8. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Gammelt Russisk Nytår på Den Røde Plads. 9. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt:varmtvandsbassin for indvandrer som bor i Indre Nørrebro. 10. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Persisk-dansk litteraturog musikaften - som led i iransk-dansk kulturuge. 11. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Nytårsaften på Dronning Louises Bro. 12. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: "Drenge - læsning - lego". Side 18

20 1. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræstænding på Balders Plads. 2. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Tagtomater til HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver. 3. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Pandekagefest i Heimdalsgade. 4. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræsfest. 5. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julestue Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julepyntning af Heimdalsgade. 7. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til af 2014-midlerne til projekt: Kvindernes Internationale Festdag. 8. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Gammelt Russisk Nytår på Den Røde Plads. 9. Der var afstemning om indstillingen. Indstillingen blev nedstemt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at der allerede eksisterer nok tilbud af denne slags. 10. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Persisk-dansk litteratur- og musikaften - som led i iransk-dansk kulturuge. 11. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Nytårsaften på Dronning Louises Bro. 12. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til kr. af 2014-midlerne til projekt: "Drenge - læsning - lego". Troels Deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Side 19

21 15. Evt. ( ) Formanden erindrer Nørrebro Lokaludvalg om 1. at næste Lokaudvalgsmøde afholdes tirsdag d. 21. januar kl Side 20

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADSL til medlemmerne

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668)

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 25.1.10 (2010-8106) 2. Socialfond på Nørrebro 25.1.09 (2010-8600) 3. Høring om døgnpladser 25.1.10 (2010-8630) 4. Forslag til

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-144040) 2. Godkendelse af dagsorden (2012-144045) 3. Formandens meddelelser (2012-144048) 4. Godkendelse

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.03.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-46679) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere