Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog"

Transkript

1 Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: CVR nr.: Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog 11. august 2016 Sags nr.:16/05955 Ved brev af 9. maj 2016 anmodede Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om en redegørelse fra Hørsholm Kommune for, hvordan kommunen organiserer og tilrettelægger undervisningen i dansk som andetsprog for at kunne imødekomme tosprogede elevers behov for sprogstøtte, herunder for så vidt angår nyankomne flygtningebørn. Kommunen blev herunder bl.a. bedt om at oplyse, hvordan kommunen organiserer basisundervisningen i dansk som andetsprog, og hvordan kommunens nye praksis på området lever op til reglerne i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Baggrunden for styrelsens henvendelse var, at byrådet i Hørsholm Kommune med afsæt i en prøveordning på Usserød Skole og kommunens vision Fælles børn fælles ansvar på et møde den 23. februar 2016 besluttede at gøre prøveordningen permanent efter sommerferien og derved indsluse tosprogede elever direkte i almindelige klasser fra skoleåret 2016/17, så modtagelsesklasserne i kommunen nedlægges. Det stod ikke umiddelbart klart, hvordan Hørsholm Kommunes nye praksis, som den var beskrevet i visionen Fælles børn fælles ansvar og i en artikel den 25. februar 2016 på Sjællandske Mediers hjemmeside, forholdt sig til reglerne i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Hørsholm Kommune har ved brev af 25. maj 2016 afgivet en redegørelse. Som bilag til redegørelsen har kommunen medsendt et notat Fælles børn fælles ansvar: Sammenhængende og uddybende beskrivelse af kommunens praksis, samt en afskrift af ministeren for børn, undervisning og ligestillings mundtlige besvarelse den 3. februar 2016 af spørgsmål nr. S 576 stillet af Pernille Schnoor (A). Sagen har endvidere været drøftet telefonisk.

2 Kommunens redegørelse Hørsholm Kommune oplyser i sin redegørelse, at kommunens praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog følger reglerne i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog i forhold til skolelederens vurdering efter bekendtgørelsens 2, undervisning i dansk som andetsprog efter bekendtgørelsens 3, stk. 1, og basisundervisning i dansk som andetsprog efter bekendtgørelsens 4, stk. 2. pkt. 2. Det fremgår af redegørelsen, at Hørsholm Kommune organiserer og tilrettelægger den supplerende undervisning i dansk som andetsprog som en dimension i den almindelige undervisning og på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning efter bekendtgørelsens 3, stk. 1. Det fremgår endvidere af redegørelsen, at der i Hørsholm Kommune gives basisundervisning i dansk som andetsprog på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2, nr. 2, og at skolelederen afhængig af elevens individuelle sproglige behov vurderer, om eleven skal indgå i særlige tilrettelagte forløb/hold eller skal modtage enkeltmandsundervisning. Om den nye praksis skriver kommunen i notatet Fælles børn fælles ansvar: Sammenhængende og uddybende beskrivelse af praksis : Som udgangspunkt er tilgangen, at den almene undervisning skal indeholde og have fokus på sprogforståelse og begreber og dermed have elementer fra basisundervisning i dansk som andetsprog til gavn for alle elevers forståelse og sproglige udvikling. Flersprogede børn og unge modtager dansk som andetsprog og basisundervisning i dansk som andetsprog på flere måder i den nye praksis; integreret i den almene undervisning med støtte, på særlige hold ved fx sproglige fordybende tematiske studier og ved enkeltmandsundervisning i situationer fx som optakt til faglige emner eller prøver.. Det anføres i kommunens redegørelse, at skolens leder i henhold til bekendtgørelsens 2 i samråd med forældrene og eleven samt relevante fagpersoner beslutter, hvordan eleven støttes bedst muligt, herunder om eleven skal have undervisning i dansk som andetsprog, jf. 3 i bekendtgørelsen, eller basisundervisning i dansk som andetsprog jf. 4 i bekendtgørelsen. Kommunen oplyser herudover, at skolens leder ud fra de nævnte kriterier ligeledes vurderer, hvorvidt elever med begrænset eller ingen forudgående dansksproglige forudsætninger kan deltage i hele eller dele af den almene undervisning. Kommunen anfører, at det er en konkret vurdering 2

3 af den enkelte elev og det undervisningsforløb, der er tilrettelagt i almenundervisningen, som afgør omfanget af elevens deltagelse i almenundervisningen, og at det vil sige, at en elev kan deltage i dele af almenundervisningen og modtage dansk som andetsprog i andre dele af undervisningen. Det fremgår også af notatet, at der i skoleåret 2015/16 udover de eksisterende medarbejdere, der har kompetencer inden for dansk som andetsprog, har været ansat pædagogmedhjælpere, der har arabisk som modersmål. Efter det oplyste fungerer pædagogmedhjælperne som støtte i elevernes undervisning, mens lærere med dansk som andetsprog varetager selve undervisningen. Kommunen oplyser generelt, at der på skolerne arbejdes kontinuerligt på at udvikle de flersprogede elevers sprog og fx sker en løbende evaluering af elevernes sproglige forståelse og progression ved eksisterende test og målinger. Ifølge kommunen vil den målstyrede undervisning og individuelle læringsmål herudover bidrage til den løbende dokumentation og evaluering for den enkelte elev, og der vil være et løbende grundlag for vurdering af elevens sproglige udbytte og ståsted, så der kan sættes målrettet ind ved behov. Hørsholm Kommune oplyser endeligt i notatet, at kommunen har opmærksomhed på, at der er tale om en opgave for den samlede skole, og at alle medarbejdere derfor skal støttes og klædes på til at løfte opgaven. Kommunen anfører, at der derfor er planlagt et større kompetenceløft af alle pædagogiske medarbejdere i Hørsholm Kommune, der har fokus på modtagelse/samt undervisning af flersprogede børn og unge, og som finder sted fra juni 2016 til februar Regelgrundlaget Regelgrundlaget er beskrevet i vedlagte bilag, hvortil der henvises. Vurdering af sagen De foreliggende oplysninger om organiseringen og tilrettelæggelsen af undervisningen af tosprogede elever i dansk som andetsprog i Hørsholm Kommune giver ikke styrelsen anledning til bemærkninger. På baggrund af det anførte i kommunens redegørelse finder styrelsen, at Hørsholm Kommune lever op til folkeskolelovens 5, stk. 6, og reglerne i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Kommuner og skoler kan organisere undervisningen i dansk som andetsprog på forskellig vis forudsat, at det sker inden for rammerne af folkeskoleloven og bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. 3

4 Styrelsen har lagt vægt på, at det fremgår af kommunens redegørelse, at skolens leder altid foretager en konkret individuel vurdering af, om den enkelte tosprogede elev ved optagelse i folkeskolen har behov for sprogstøtte og i så fald, hvordan eleven støttes bedst muligt ud fra sit behov for sprogstøtte, herunder hvordan eleven skal gives undervisning i dansk som andetsprog. Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af redegørelsen, at skolelederen træffer beslutning herom efter samråd med forældrene og eleven og i samråd med relevante fagpersoner. Styrelsen har forstået kommunens redegørelse således, at skolelederen foretager en konkret individuel vurdering af, om den tosprogede elev med behov for sprogstøtte kan deltage i den almindelige undervisning i klassen med et tilstrækkeligt udbytte eller ej. Hvis eleven ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen med et tilstrækkeligt udbytte, gives eleven efter det oplyste basisundervisning i dansk som andet sprog på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning i henhold til 4, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Styrelsen finder i den forbindelse ikke, at der er noget til hinder for, at tosprogede elever, der modtager basisundervisning på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning, straks deltager i undervisningen i den almindelige klasse i nogle ugentlige timer med den fornødne støtte i de fag eller dele af fag fx inden for den praktiske/musiske fagblok, hvor eleverne har mulighed for at få et meningsfyldt udbytte af undervisningen. Det vil afhænge af en konkret vurdering, i hvilket omfang eleven kan deltage i den almindelige undervisning i klassen. Antallet af timer på de særlige hold eller til enkeltmandsundervisning fastsættes efter en vurdering af elevens behov for basisundervisning i dansk som andetsprog for at kunne deltage og få udbytte af undervisningen i den almindelige klasse. Basisundervisningen skal desuden leve op til reglerne om Fælles Mål for faget dansk som andetsprog basisundervisning. Hertil kommer, at skolens leder altid er forpligtet til at give eleverne undervisning i dansk som andetsprog i det omfang, som elevernes sprogstøttebehov tilsiger. Det vil derfor ikke være lovligt at give eleverne færre timer til basisundervisning på særlige hold eller i enkeltmandsundervisning, end de har behov for. Styrelsen har desuden forstået kommunens redegørelse sådan, at hvis en tosproget elev, der har behov for sprogstøtte, ved optagelsen er i stand 4

5 til at deltage i den almindelige undervisning i klassen med et tilstrækkeligt udbytte, gives eleven efter det oplyste i kommunens redegørelse supplerende undervisning i dansk som andetsprog som en integreret del af den almindelige undervisning i klassen som en dimension i den almindelige undervisning eller på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 1. Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at der efter det oplyste sker en løbende evaluering af den tosprogedes elevs sproglige forståelse og progression med henblik på, at der kan sættes målrettet ind ved behov, og at den enkelte elev, der modtager basisundervisning, løbende vurderes i forhold til, om eleven har brug for undervisning i dansk som andetsprog efter bekendtgørelsens 3. Styrelsen har ved sin vurdering forudsat, at elevtallet på de særlige hold, hvor der gives basisundervisning i dansk som andetsprog, højest er på syv elever, jf. 4, stk. 4, i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Styrelsen forudsætter herudover, at tosprogede elever, der modtager basisundervisning i dansk som andetsprog på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning, bliver undervist efter kompetencemålene for faget dansk som andetsprog basisundervisning og de tilhørende færdigheds- og vidensmål for de enkelte kompetenceområder. Endvidere forudsættes det, at elever, der modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog, undervises efter kompetencemålene for faget dansk som andetsprog supplerende undervisning og de tilhørende færdigheds- og vidensmål for de enkelte kompetenceområder, jf. 18 og bilag 18 i bekendtgørelse nr. 663 af 18. maj 2015 om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål). Styrelsen skal i forlængelse heraf gøre opmærksom på, at det fremgår af folkeskolelovens 10, stk. 2, 3. pkt., at skolens læseplaner skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Det fremgår af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings vejledende læseplan for basisundervisningen i dansk som andetsprog, at basisundervisningen gives i to former; enten i modtagelsesklasser eller på hold. Den vejledende læseplan ses således ikke at kunne finde anvendelse for den model for undervisningen, som Hørsholm Kommune har valgt. Kommunen skal derfor hvis den ikke allerede har gjort det udarbejde selvstændige læseplaner, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 5

6 Styrelsen har endeligt noteret sig, at kommunen har planlagt et større kompetenceudviklingsforløb i perioden juni 2016-februar 2017 for alle pædagogiske medarbejdere i Hørsholm Kommune med fokus på modtagelse og undervisning af flersprogede (tosprogede) børn og unge. Med venlig hilsen Liz Nymann Lausten Kontorchef Kontor for Grundskolen 6

7 Bilag: Regelgrundlag De gældende regler om undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn findes i folkeskolelovens 5, stk. 6, og i bekendtgørelse nr af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. august 2016 og har erstattet bekendtgørelse nr. 690 af 20. juni 2014, som var gældende på det tidspunkt, hvor Hørsholm Kommune afgav sin redegørelse. Ifølge folkeskolelovens 5, stk. 6, gives der i fornødent omfang undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn i grundskolen. Ved tosprogede elever forstås der ifølge bekendtgørelsens 1 børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. Det fremgår af bekendtgørelsens 2, stk. 1, at ved en tosproget elevs optagelse i folkeskolen beslutter skolens leder med fornøden inddragelse af sagkyndig bistand og efter samråd med forældrene og eleven om den enkelte elev har behov for sprogstøtte, og i givet fald hvordan eleven skal gives undervisning i dansk som andetsprog. I henhold til bekendtgørelsens 4, stk. 1 og 2, skal tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog i en modtagelsesklasse, på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning, eller i udvidede modtagelsesklasser på klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år. Efter bekendtgørelsens 4, stk. 6, må elevtallet på særlige hold i henhold til stk. 2, nr. 2, ikke overstige syv. Ifølge bekendtgørelsens 4, stk. 7, ophører basisundervisningen, når eleverne vurderes at kunne deltage i den almindelige undervisning med yderligere undervisning i dansk som andetsprog efter bestemmelsen i 3, og senest efter to års forløb, inklusiv den tid, der er givet undervisning til eleverne efter lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge og efter 36 g, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Begrænsningen på to år gælder ikke for elever, der optages i en udvidet modtagelsesklasse, jf. stk. 2, nr. 3, eller i øvrigt optages i folkeskolen i tilfælde, hvor eleven ikke tidligere har modtaget undervisning i at læse og skrive. 7

8 Af 4, stk. 8, fremgår, at elevernes samlede undervisningstid skal svare til undervisningstiden for det klassetrin, som eleverne befinder sig på, jf. folkeskolelovens 14 b, stk. 1, jf. dog 5, stk. 2. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens 3, stk. 1, at for tosprogede elever, som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives undervisningen i dansk som andetsprog som en integreret del af den almindelige undervisning i klassen, enten som en dimension i den almindelige undervisning, eller på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning. Det er skolelederen, som foretager den vurdering. Undervisning i dansk som andetsprog, der ikke kan foregå som en integreret del af den almindelige undervisning i klassen efter bestemmelsens stk. 1, skal foregå i tiden til understøttende undervisning eller uden for den almindelige undervisningstid, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 2, 1. pkt. Det følger af ovenstående, at skolens leder skal sørge for, at elever, der har behov for sprogstøtte, får den undervisning i dansk som andetsprog, som deres sprogstøttebehov tilsiger. Hvis skolelederen fx vurderer, at eleven har et sprogstøttebehov, der gør det nødvendigt, at eleven gives basisundervisning, skal skolens leder sørge for, at der organiseres et tilbud efter reglerne i bekendtgørelsens 4, hvor elevens sprogstøttebehov kan imødekommes. Elever, der modtager basisundervisning i dansk som andetsprog efter 4 i bekendtgørelsen i dansk som andetsprog, skal undervises efter fagformålet for faget dansk som andet sprog og efter kompetencemålene for faget dansk som andetsprog basisundervisning og de tilhørende færdigheds- og vidensmål for de enkelte kompetenceområder, jf. 18 og bilag 18 i bekendtgørelse nr. 663 af 18. maj 2015 om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål). Elever, der modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog efter 3 i bekendtgørelsen i dansk som andetsprog, skal undervises efter fagformålet for faget dansk som andetsprog og efter kompetencemålene for faget dansk som andetsprog supplerende undervisning og de tilhørende færdigheds- og vidensmål for de enkelte kompetenceområder, jf. 18 og bilag 18 i bekendtgørelse nr. 663 af 18. maj 2015 om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål). 8

9 Efter folkeskolelovens 10, stk. 2, skal skolernes læseplaner for folkeskolens fag og obligatoriske emner beskrive den udvikling i indholdet i undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå kompetencemålet. Læseplanerne skal herunder beskrive trinforløb, der understøtter arbejdet med færdigheds- og vidensmål. Læseplanerne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. folkeskolelovens 40, stk. 3. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling udsender vejledende læseplaner. 9

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.:

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning

Til samtlige kommunalbestyrelser. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning Til samtlige kommunalbestyrelser Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning En række kommuner har kontaktet

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Til Holstebro Kommune. Att. Thomas Born Schmidt. Skolebestyrelsen i Holstebro Kommune

Til Holstebro Kommune. Att. Thomas Born Schmidt. Skolebestyrelsen i Holstebro Kommune Til Holstebro Kommune Att. Thomas Born Schmidt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1 Marie Hertz Jensen Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Grundskolecenteret Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Direkte tlf.: 3392 5283 E-mail:

Læs mere

Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag

Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Til skoleledere 5/12/2015 April 2016 Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Til skoleledere Redaktion: Design: Fotografi:

Læs mere

Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588

Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588 Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588 04-10-2018 1. Indledning

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside

Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside Klejtrup Musikefterskole Musikbakken 2-4, Klejtrup 9500 Hobro Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside Kære bestyrelsesformand Poul Anker Møller og

Læs mere

Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag

Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag 5/12/2015 Til kommunal forvaltning April 2016 Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Til kommunal forvaltning Redaktion:

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Svar fra Undervisningsministeriet den 3. april 2019

Svar fra Undervisningsministeriet den 3. april 2019 Notat 15. april 2019 Sagsbeh.:GBA J.nr.: 17.02.04-G01-2-18 Skoleafdelingen Spørgsmål og svar fra Undervisningsministeriet Svar fra Undervisningsministeriet den 3. april 2019 Kære Gorm Bagger Andersen Frederiksberg

Læs mere

Præcisering vedrørende etablering af enkeltmandsundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

Præcisering vedrørende etablering af enkeltmandsundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Præcisering vedrørende etablering af enkeltmandsundervisning 1. Baggrund På baggrund af udmeldinger fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige- stilling vedrørende rammerne for enkeltmandsundervisning

Læs mere

Aktuel viden om integration, der lykkes

Aktuel viden om integration, der lykkes Aktuel viden om integration, der lykkes BKF Region Midtjylland og Foreningen af socialchefer Midtjylland Fredag 10. juni kl. 9.00 10.00 Mette Steen og Birgitte Bækgaard Side 1 Disposition 1. Den aktuelle

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Elevplaner i Meebook

Elevplaner i Meebook Elevplaner i Meebook en vejledning til ledere, lærere og pædagoger september 2017 Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook foregår.

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af basisordforråd Statisk/dynamisk årsplan

Læs mere

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Skoler og Uddannelse Albertslund Kommune. Afslutning af tilsynssag på Herstedlund Skole

Skoler og Uddannelse Albertslund Kommune. Afslutning af tilsynssag på Herstedlund Skole 1 - Afslutning af tilsynssag på Herstedlund Skole.pdf Skoler og Uddannelse Albertslund Kommune Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Afslutning af tilsynssag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever. en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever. en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning 1 Kolofon Organisering af folkeskolens undervisning

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag

Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag 5/12/2015 Til det undervisende personale April 2016 Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Til det undervisende personale

Læs mere

Undervisningsudvalget Christiansborg

Undervisningsudvalget Christiansborg Undervisningsudvalget 2018-19 UNU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 224 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Forvaltningen sender ministeriets brev til kommunens skoler sammen med vedlagte følgebrev.

Forvaltningen sender ministeriets brev til kommunens skoler sammen med vedlagte følgebrev. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til aflæggerbordet ved BUU-møde den 23. september 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har den 26. august 2015 fremsendt brev

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Lov om kommunale internationale grundskoler

Lov om kommunale internationale grundskoler LOV nr 609 af 06/05/2015 Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 025.88S.541 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1534 af 11/12/2015

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedrørende unge uden tilstrækkeligt folkeskoletilbud Peder Udengaard, Camilla Fabricius

Læs mere

Temadag om undervisning af tosprogede, 31. august velkomst og kort om dagens program

Temadag om undervisning af tosprogede, 31. august velkomst og kort om dagens program Temadag om undervisning af tosprogede, 31. august 2016 - velkomst og kort om dagens program Undervisning af tosprogede børn i Randers Kommune - rammer og praksis samt præsentation af Sprogbroen Den lovgivningsmæssige

Læs mere

Bilag 3: Skolestruktur

Bilag 3: Skolestruktur Bilag 3: Skolestruktur Bilag 3: Skolestruktur Rebild kommunes skolevæsen består pr. 1. august 2017 af 8 folkeskoler og en specialskole. Skolens navn Klassetrin SFO, Samdrift ml. skole og børnehave Specialklasser

Læs mere

Vejledning om reglerne for sygeundervisning

Vejledning om reglerne for sygeundervisning Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750 Vejledning om reglerne for sygeundervisning 17.

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Løbende opfølgning på nyankomne og øvrige tosprogede elevers fagsproglige udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier

Løbende opfølgning på nyankomne og øvrige tosprogede elevers fagsproglige udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN Løbende opfølgning på nyankomne og øvrige

Læs mere

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat om oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever NOTAT Dato: 13. oktober 2011 Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017

Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 2016-026939 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender at forslag til ny model på tosprogsområdet 2017 godkendes

Læs mere

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge 1. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen opretter og driver et særligt tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU 20.03.2018 Forslag fra Per Clausen at Aalborg Kommune følger eksemplet fra Aarhus Kommune og gør anvendelsen af læringsplatformene

Læs mere

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Til PPR Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge LBK nr 144 af 03/02/2017 Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften LOV nr 745 af 08/06/2018 LBK

Læs mere

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail:

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail: Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf. 6190 3500. Mail: holmegaardsskolen@hvidovre.dk Februar 2018 Princip: Undervisningens organisering Formål: Undervisningens organisering skal skabe rammer,

Læs mere

SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB - JURA

SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB - JURA MÅL- Sygeundervisning Barnet kan ikke deltage i undervisningen på skolen pga. fysisk eller psykisk sygdom. Undervisningen gives som udgangspunkt i hjemmet. Opholder barnet sig på sygehuset kan der gives

Læs mere

Foreløbig vejledning til. ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020

Foreløbig vejledning til. ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020 Foreløbig vejledning til ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020 Ansøgningsfrist Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen

Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen I medfør af 5, stk. 6, 3. pkt., 11 a, stk. 6, og 56, stk. 2, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017,

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Attachments: Fælles brev fra Undervisningsministeriet og KL til skolechefer - juni 2017.pdf

Attachments: Fælles brev fra Undervisningsministeriet og KL til skolechefer - juni 2017.pdf From: Per Viggo Larsen Sent: 26 Jun 2017 09:43:03 +0200 To: Anja Block Olsen Subject: VS: Brev fra Undervisningsministeriet og KL om data for klassestørrelser Attachments: Fælles brev fra Undervisningsministeriet

Læs mere

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Oktober 2017 Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af Bindinger i regelsættet om Fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer.

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer. Notat Vedrørende: Afkortning af skoledagenes længde Sagsnavn: Skoledagens længde. Mulighed for kortere skoledage Sagsnummer: 17.00.00-G01-20-16 Skrevet af: Erik Kragelund Larsen/Jørn Sørensen/Torben Bugge

Læs mere

Notat om tidligere ansøgning vedrørende spansk og arabisk som tilbudsfag

Notat om tidligere ansøgning vedrørende spansk og arabisk som tilbudsfag KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om tidligere ansøgning vedrørende spansk og arabisk som tilbudsfag 27-08-2013 Sagsnr. 2013-0186367

Læs mere

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012 Inklusion og specialundervisning 12. juni 2012 1 Lov nr. L 103 Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole. Loven

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Jeg

Læs mere

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Nærværende notat har til hensigt at skabe overblik over ministeriets vejledning om anvendelsen af folkeskolelovens 16 b om konvertering af undervisning

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen

Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen Valgfaget Hvilke fag skal skolerne udbyde? Alle elever skal vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der afsluttes med en prøve. De praktisk/musiske

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 16/17-11-2015 Modtagelse i praksis i Hillerød 1 Ny kommune samme overskrifter Hillerød

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm år 2

Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Hørsholm kommune: Vi skal skabe fantastiske skoler - som uddanner til fremtiden De nationale mål er: 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de

Læs mere

Sprogprøven i klasse

Sprogprøven i klasse Sprogprøven i 1. 9. klasse Informationsmateriale om sprogprøven i 1.-9. klasse Sprogprøven i 1. 9. klasse 1 Sprogprøven i 1. 9. klasse Informationsmateriale om sprogprøven i 1. 9. klasse August 2019 2

Læs mere

Orientering om regler for afholdelse af pædagogiske dage/weekends, omlægning af undervisningstiden samt regler for skoleovertagelser.

Orientering om regler for afholdelse af pædagogiske dage/weekends, omlægning af undervisningstiden samt regler for skoleovertagelser. Orientering om regler for afholdelse af pædagogiske dage/weekends, omlægning af undervisningstiden samt regler for skoleovertagelser. Lovgrundlag Folkeskoleloven 15 : Skoleåret begynder den 1. august og

Læs mere

Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet. Skoleudvalget 4. oktober 2016

Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet. Skoleudvalget 4. oktober 2016 Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet Skoleudvalget 4. oktober 2016 Overordnede politiske målsætninger Integrationspolitikken og Strategi for modtagelse af flygtninge Familier boligplaceres

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 22-02-2017 Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet Kompetenceudviklingsplanen er formuleret på baggrund af en behovsafdækning

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Ansøgning om deltagelse i frihedsforsøg til folkeskoler

Ansøgning om deltagelse i frihedsforsøg til folkeskoler Ansøgning om deltagelse i frihedsforsøg til folkeskoler mere frihed til folkeskoler til professionel dømmekraft og praksisudvikling 1. Formål: Her beskrives skoleledelsens og skolebestyrelsens overordnede

Læs mere

Opdateret Maj Læseplan for valgfaget arbejdskendskab

Opdateret Maj Læseplan for valgfaget arbejdskendskab Opdateret Maj 2018 Læseplan for valgfaget arbejdskendskab Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Virksomhed og arbejdsmarked 5 Job og karriere 5 Indledning Faget arbejdskendskab som

Læs mere

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme Notatark Emne: Bilag 1- Skolernes ramme 25. september 2018 - Sagsnr. 18/13609 - Løbenr. 238334/18 1.1 Retningslinjer for frit skolevalg 1 I henhold til folkeskolelovens 36 er der frit skolevalg således,

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg

Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg Information om den supplerende undervisning. Den supplerende undervisning i dansk som andet-sprog fra sprogstøttecenteret tilbyder følgende: Læseprojekt.

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Johanne Rikhof Sagsnr. 17.15.00-P20-12-15 Dato:18.10.2015 Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune 1. Baggrund Horsens Kommune modtager i disse

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v.

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v. Til skolens forstander Orientering om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand mm. på almene efterskoler og frie fagskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for

Læs mere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Danmark.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Danmark fm@stukuvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice Besvarelse af 10-dagesforespørgsel om sanktioner ved skolefravær Lone Norlander fra Enhedslisten i Aarhus Byråd har stillet en række spørgsmål

Læs mere

Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på efterskoler og frie fagskoler.

Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på efterskoler og frie fagskoler. Til skolens leder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

Spørgsmål og svar om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen Indhold

Spørgsmål og svar om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen Indhold Spørgsmål og svar om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen Indhold 1. Spørgsmål om rammerne for deltagelse... 2 1.1 Kan man søge om deltagelse i forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere