Albertslund Lille Skole, Projektforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Lille Skole, Projektforslag"

Transkript

1 Albertslund Lille Skole, Projektforslag Projektforslag vedrørende om- og tilbygningsarbejder på Albertslund Lille Skole

2 Albertslund Lille Skole Projektforslag udarbejdet i forbindelse med ønske om at om- og udbygge skolens bygninger samtidig med en renovering af den blå bygnings facader og tag. I projektforslag indgår tillige en etapedeling som beskriver i hvilken rækkefølge opgaverne tænkes udført Bygherre: Albertslund Lille Skole Herstedøster Skolevej Albertslund Projektstyring: ZETHNER BYGGERÅDGIVNING ApS Skovvænget Hørsholm Arkitekt: 2r arkitekter.dk 2r arkitekter ApS Trepkasgade København Ø Side 2

3 1.0 Generel beskrivelse Nærværende projektforslag er blevet til på baggrund af et skitseringsforløb i samarbejde mellem Zethner Byggerådgivning ApS, 2r arkitekter ApS samt skolens daglige ledelse. 1.1 Bygningen/Brugere Bygningerne som nærværende projektforslag omhandler skal fortsat anvendes til undervisningsbrug, lærerværelse samt SFO. Som det fremgår af etapedelingen lægges i første omgang op til en indvendig ombygning for at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af nuværende arealer. I etape 2 (som forudsætter myndighedsgodkendelse) tænkes den blå bygnings areal udvidet så bl.a lærerfaciliteter kan opgraderes. Det er hensigten at den blå bygning skal anvendes af det samme antal lærere og elever efter udvidelsen, som før. 1.2 Projektforslagets afgrænsning Projektforslaget omhandler et begrænset antal bygningsdele. Der er i projektforslaget således ikke arbejdet med bygningsdele, som ikke er nævnt i nærværende materiale. Dette betyder naturligvis ikke at disse bygningsdele ikke kommer i spil i det forestående om- og tilbygningsarbejde. De viste bygningsdele samt plantegninger er udført på projektforslagsniveau og kan således alene anvendes som beslutningsgrundlag samt bygningsdelsoverslag. Det forudsættes at der efterfølgende udføres hhv. Myndigheds- samt Hovedprojekt før byggeriet kan realiseres. 1.3 Forundersøgelser - I forbindelse med klarlægning af forhold omkring påtænkte bygningsdele (Som forventeligt skal ombygges i etape 1) er der foretaget destruktive undersøgelser af loftet i salen samt af tagpaptaget på den blå bygning. - Der er ikke foretaget rentabilitetsberegninger. - Der er ikke foretaget varmetabsberegninger. - Der er ikke foretaget statiske beregninger. - Der er ikke foretaget ventilationstekniske beregninger. - Der er ikke foretaget brandtekniske overvejelser. - Der ikke foretaget overvejelser vedrørende eksisterende tæthedsplan og fremtidig placering af eventuelt nyt tæthedsplan. 1.4 Organisation Opgaven udføres i totalrådgivning med Zethner Byggerådgivning, ved Jesper Zethner, som totalrådgiver. 2r arkitekter, ved arkitekt Rasmus Skaarup MAA og Rasmus Frimer Andersen MAA, er underrådgiver. Totalrådgiveren refererer til skolens daglige ledelse ved skoleleder Trine Nielsen. 1.5 Arbejdsgrupper Der er pt. ikke udpeget arbejdsgrupper ud over det skitseringsudvalg som ovennævnte forsamling ind til videre har udgjort. 1.6 Etapedeling Byggeopgaverne i projektforslaget er fordelt på hhv. etape 1 og etape 2 I en dialog som i skrivende stund føres med Plan- og Bygningsmyndigheder drøftes mulighed for en fremtidig etape 3. Denne eventuelle etape 3 er dog betinget af så mange plan- og finansieringsmæssige forhold, så det ikke giver mening at nævne etape 3 yderligere i nærværende projektforslag. 2.0 STAMOPLYSNINGER 2.1 Beliggenhed Institionen er beliggende på Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund. 2.2 Arealforhold Den blå bygning udgør xxxxxx m2 (etape 1) Udvidelsen af salen udgør xxxxx m2 (etape 2) Udvidelsen af den blå bygning udgør xxxxx m2 (etape2) 2.3 Byplan og lokalplanmæssige forhold Der er ikke nogen lokalplan for matriklen. I kommuneplan af er matriklen placeret i landzone samt i de grønne kiler jf. Regionsplanen, Fingerplanen. 2.4 Bygningsmyndighed I forbindelse med ønske om udvidelse (etape 2) er afholdt møde med Byplanlægger Anne Dan samt leder for Byggesagsafdelingen Dorthe Henriksen, begge fra Albertslund Kommune. 2.5 Andre myndigheder Der er afholdt indledende møde med med Tobias Grindsted, Naturstyrelsen. 3.0 FORSYNINGSMÆSSIGE FORHOLD 3.1 Varme - Er ikke blevet drøftet under udarbejdelsen af dispositionsforslaget. 3.2 Vand - Er ikke blevet drøftet under udarbejdelsen af dispositionsforslaget. 3.3 Elforsyning - Er ikke blevet drøftet under udarbejdelsen af dispositionsforslaget. 3.4 Kloak Placering af nuværende kloakinstallationer under den blå bygning har været drøftet under udarbejdelsen af etape Telefon - Er ikke blevet drøftet under udarbejdelsen af dispositionsforslaget. 3.6 Antenne - Er ikke blevet drøftet under udarbejdelsen af dispositionsforslaget. 4.0 GRUNDFORHOLD 4.1 Servitutoplysninger Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget undersøgelser vedrørende servitut- og skelforhold ud over studier af kommunens matrikelkort. 4.2 Funderingsforhold Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget geotekniske prøver. 4.3 Forurening Der er på nuværende tidspunkt ikke fortaget forureningsprøver. 4.4 Eventuelle oplysninger om eksisterende bygninger Der er i forbindelse med skitseringsprocessen foretaget en registrering af eksisterende forhold, med henblik på indretning. Registreringen er ikke fyldestgørende i relation til statiske beregninger samt tekniske installationer. 4.5 Byggepladsforhold Der er ikke endnu taget stilling til byggepladsforhold. 5.0 DISPONERING AF INDRETNING SAMT AF RENOVERINGSTILTAG 5.1 Indretning under etape 1 Under etape 1 flytte/samles garderoben hvor det oprindelige skolekøkken er lokaliseret. De små klasse orienteres på række for at give bedre plads til nye køkkener. Se i øvrigt plantegning på side xxxxx. 5.2 Indretning under etape 2 Her tilbygges mod øst på den blå bygning samt på nordsiden af salen. I tilbygningen på den blå bygning indretttes nye faciliteter for lærerne. På nordsiden af salen opføres en tilbygning, der giver mulighed for en permanent scene til salen. 5.3 Renoveringstiltag I nærværende projektforslag lægges op til følgende renoveringstiltag: - Der etableres fald på den blå bygning dels for at afvande tagfladen men også for at mindste uønsket trafik fra personer som er i færd med at hente dortkomne bolde på taget. - Der etableres efterisolering på tagfladen. - Der etableres ny facadebeklædning samt supplerende facadeisolering. - Der etableres nye ovenlys. - Der etableres nye overdækninger mod øst. - Der etableres nyt loft og akustisk regulering i salen. - Der etableres nye køkkener i den blå bygning. - Indvendige overflader udskiftes i den blå bygning. 5.4 Disponering af byggegrunden Der er i nærværende projektforslag ikke taget stilling til disponering af grunden ud over arealbehovet til de to nævnte udvidelser under etape Terræn- og haveanlæg Terrænarbejder har alene været drøftet som en del af drøftelse om eventuelle skelændringer mod nabogrunden, HIC. 5.6 Adgangsveje Der ændres ikke på adgangsveje. Side 3

4 5.7 Parkering Parkeringsforhold har ikke været drøftes under projektforslaget. Det må forventes at arealbehovet til enten etablerede eller udlagte parkeringspladser øges som en konskvens af udvidelsen under etape Affaldshåndtering Der har ikke indgået overvejelser om affaldshåndtering i skitseringsfasen. 5.9 Rumoversigt Rum nr: Betegnelse: Nettoareal: 01 xxx xxx 02 xxx xxx 03 xxx xxx (Har skolen en særlig rumnummerering som vil være nyttig i hovedprojektet?) 5.10 Tilgængelighed for handicappede Der etableres handicaptoilet i forbindelse med etape 2. Hvor der bygges nyt etableres niveaufri adgang til terræn jf. krav i Bygningsreglement Teknikrum Det er ikke fastlagt om eksisterende teknikrum samt tekniske installationer i teknikrum er tilstrækkelige til at kunne forsyne tilbygninger i etape Lydkrav I salen udføres akustisk regulerende loftplader på baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet. Ud over dette har der ikke været arbejdet med akustisk regulering af undervisningslokaler mv Brandkrav Der har ikke været gennemgået flugtveje og brandtekniske installationer med brandmyndigheder. Det må påregnes at indretningen af skolekøkkenet vil undergå ændringer på baggrund af bygningsmyndighedens mellemkomst Indeklima Der etableres mekanisk ventilation i den eksisterende del. Selve anlægget forventes placeret i den kommende tagkonstruktion. teknikrum over køkkenet. Ventilationsrør føres i ny tagkonstruktion. (De følgende punkter skal betragtes som en oversigt over hvilke punkter nærværende projektforslag berører og ikke berører:) 6 Miljørigtig projektering 6.1 Miljøprogram 6.2 Miljøplan 7 TEKNISKE OPLYSNINGER (1) Bygningsbasis 7.1 (10) Jordbundsforhold 7.2 (12) Fundamenter Det bør overvejes om efterisolering af sokler er rentabelt. 7.3 (13) Terrændæk (2) Primære bygningsdele 7.4 (21) Ydervægge Ydervægge efterisoleres i rentabelt omfang. 7.5 (22) Indervægge Der opsættes lette skillevægge i følge etape planer som opfylder lyd- og brandkrav. 7.6 (23) Dæk 7.7 (24) Trapper og ramper 7.8 (26) Altaner 7.9 (27) Tage Der opføres ny tagkonstruktion samt efterisolering i rentabelt omfang (28) Øvrige primære bygningsdele (3) Kompletterende bygningsdele 7.11 (31) Ydervægge, komplettering I ydervægge udskiftes nuværende vinduer og døre til energivinduer (32) Indervægge, komplettering 7.13 (33) Dæk, komplettering 7.14 (34) Trapper, komplettering 7.15 (35) Lofter komplettering 7.16 (36) Altankomplettering 7.17 (37) Tage komplettering På tage udskiftes og ombygges eksisterende og nye ovenlys. Tillige udføres solafskærmning af glasarealet. (4) Overflader 7.18 (40) Belægninger og beplantede arealer i terræn 7.19 (41) Udvendige vægoverflader Facaders overflader udføres i fibercementplader som på nuværende trappetårn. Dette kommer muligvis til indgå som en del af forhandlinger med Naturstyrelsen og Bygningsmyndigheden (42) Indvendige vægoverflader Eksisterende vægge i den blå bygning malerbehandles (43) Gulve, overflader Eksisterende linoleum i opholdsrum udskiftes (44) Trapper og ramper, overflader 7.23 (45) Lofter, overflader Der opsættes akustisk regulerende loftplader i nuværende opholdsrum (46) Altaner, overflader 7.25 (47) Tage, overflader (5) Ventilation og VVS 7.26 (5)1 Generelt Der udføres ventilations- og VVS installationer i nødvendigt omfang jf. plantegninger (50) VVS-anlæg, terræn 7.28 (52) Afløb og sanitet 7.29 (53) Vandinstallation i bygning 7.30 (55) Køling 7.31 (56) Varmeinstallation i bygning 7.32 (57) Ventilationsanlæg 7.33 (60) Elanlæg terræn 7.34 (63) Lavspænding 7.35 (64) Elektronik og svagstrøm 7.36 (66) Transportanlæg, leverance 7.37 (68) Øvrige anlæg (7) Inventar 7.38 (70) Inventar i terræn 7.39 (71) Teknisk inventar (bl.a. edb-udstyr) 7.40 (72) Tavler og skilte 7.41 (73) Opbevaringsmøbler 7.42 (74) Bordmøbler 7.43 (75) Siddemøbler 7.44 (76) Liggemøbler 7.45 (77) Boligtekstiler og afskærmninger 7.46 (78) Øvrigt inventar 7.47 (8) Øvrige bygningsdele 8.0 Administrative oplysninger 8.1 Overslag/økonomiskitse (Jesper overslag indsættes) 8.2 Udbudsform Byggeopgaverne forventes udbudt i hovedentreprise. 8.3 Tidsplan (Hovedtidsplan udføres af Jesper) Side 4

5 (Etape 0) Eksisterende forhold Eksisterende forhold på baggrund af registreringer foretaget ultimo Fyrrum El tavle 0. Klasse Sal 1. Klasse Køkken El tavle Slangevinde 5. Klasse Slangevinde Køkken Værksted 2. Klasse Gardarobe Bad Kontor 3. Klasse 4. Klasse Billedkunst Lærerværelse Side 5

6 Etape 1 I etape 1 sker følgende aktiviteter vedrørende indretning: Fyrrum - Garderoben flytter til mellemgangen som fører til lærerværelset - Klasseværelserne for de små bliver lagt på stribe. - Der bliver etableret skolekøkken i en del af fællesrummet/sfo en. Der bliver etableret et nyt separat køkken til SFO en. El tavle BEMÆRK: Ombygningen forudsætter godkendelse af bygningsmyndighed. 0. Klasse 1. Klasse 2. Klasse Sal Nyt ovenlys Vindfang Slangevinde Vindfang Skolekøkken El tavle Slangevinde 5. Klasse Grupperum SFO Nyt ovenlys Skolekøkken Garderobe Værksted SFO-Køkken Biblioteksvæg Bad Kontor 3. Klasse 4. Klasse Billedkunst Kopimaskine Lærerværelse Side 6

7 Depot Fyrrum Etape 2 I etape 2 sker følgende aktiviteter vedrørende indretning: - Lærerværelset flytter ud i en ny tilbygning. Der bliver nu god plads til både fællesbord og individuelle arbejdspladser i lærerværelset. - Billedkunstlokalet flytter til det oprindelige lærerværelse klasse flytter ind i det oprindelige Billedkunstlokale. El tavle - Der bliver nu plads til en SFO, adskilt fra fællesrum til de større børn Ved salen tilbygges en scenekarnap samt et depotrum. 0. Klasse 1. Klasse 2. Klasse Sal Scene Facade og tag efterisoleres. Der opføres nye overdækninger mod øst. Nyt ovenlys BEMÆRK: Udbygningen forudsætter ny Kommuneplan samt at Naturstyrelsen accepterer en udvidelse af grundens bebyggede areal. Vindfang Slangevinde Vindfang Selve tilbygningen forudsætter udarbejdelse af myndigheds- og hovedprojekt. Skolekøkken El tavle Slangevinde SFO Nyt ovenlys Skolekøkken Fællesområde Garderobe Værksted SFO-Køkken Bad Kontor Forrum Lærerværelse Forberedelse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse Billedkunst Kopimaskine Side 7

8 Oversigt over bygningsdele i den blå bygning På snittet nedenfor er vist de tiltag som tænkes udført i hhv. etape 1 og 2. På de følgende sider er hver enkelt bygningsdel gennemgået. Nye ovenlys, se side 9 Ny tagkonstruktion, se side 9 Ny overdækning, se side 10 Indvendige overflader og inventar, se side 12 Efterisolering af facader, se side 10 Side 8

9 og tagkonstruktion Der etableres nu opbygning for ovenlys. I samme omgang skiftes ovenlys til tidsvarende løsning. Der udføres solafskærmning i ovenlyset. Eksisterende tagflade fjernes og isolering øges i rentabelt omfang. Der opsættes ny spærkonstruktion for at opnå fald på bygningen. Under ovenlyset indbygges solafskærmning. Udvendig solafskærmning overvejes tillige da denne er den mest effektive. I tagrummet som dannes i kraft af den nye hældning på tagfladen gives plads til nyt ventilationsanlæg. Adgang til ventilationsanlæg gives nedefra klasselokaler. I tagrummet indbygges ventilationsanlæg. og taghældning tænkes udført som en del af teape 1 På taget udlægges tagpap. Ny isolering og tagkonstruktion. Eksisterende tagkonstruktion og isolering. Et ovenlys til at dele lysindfald mellem gang og klasselokaler tænkes indført. Side 9

10 Facadeisolering og overdækning Oven på glasset tænkes et espaliér til klatreplanter udlagt. Eksisterende facade efterisoleres i rentabelt omfang. Isoleringen monteres på ydersiden af bygningen. Selve facadebeklædningen udføres af fibercementplader. Døre og vinduer udføres i tidsvarende træ/alukonstruktioner. Siddemøbler monteres tillige med ny facadebeklædning Facadedøre bør udføres i stærkere gods end almindelige vinduesfabrikater normalt leverer. Eksisterende overdækning fjernes i forbindelse med efterisolering af facaden. Der udføres ny overdækningskonstruktion og tagplade tænkes erstattet med glas i stedet. Facadeisolering tænkes udført som en del af etape 1. Ny overdækning udføres som en del af etape 2. Facadeisolering monteres på ydersiden af eksisterende facade. Dog skal tæthedsplan og rentabilitet klarlægges forinden. Side 10

11 Nye facader I forbindelse med udskiftning af døre og vinduer samt overflade på facaden isættes større og enklere vinduespartier. Facaden tænkes i forbindelse med ombygningen inddraget som en del af den udendørs møblering; Uden på facaden tænkes store rammer monteret. Disse rammer danner siddemøbler på selve facaden. Her lægger man sig læser i en bog eller drøfter Facebook-opdateringer med veninderne. Side 11

12 Indvendige overflader og inventar Eksisterende vægge malerbehandles. (?) Der etableres nye køkkener og garderober (?) Køkkener, garderober og malerbehandlinger udføres som en del af etape 1. Side 12

13 Oversigt over bygningsdele i salen. På snittet nedenfor er vist de tiltag som tænkes udført i salen. Akustisk regulering og eftersolering af salens loft udføres som en del af etape 1. Akustisk regulerende lofter, se side 14 Side 13

14 Akustisk regulering af salen Eksisterende loftbeklædning fjernes og erstattes af akustik regulerende plader af træfiberbeton. Det skal forinden afklares om dette omfang er tilstrækkeligt set i forhold til rummets højde. Loftkonstruktion eftersoleres i rentabelt omfang. Der indbygges dampspærre. Der opsættes akustisk regulerende plader på loftkonstruktion. Side 14

VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001

VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001 VEJLEAMT BYGNINGSAFDELINGEN Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag 4. udgave November 2001 Revideret 06.07.2004 Indholdsfortegnelse Ejendommens eller projektets navn Side 1 0 Vejledning... 5

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: 08.12.2011 PROJEKTFORSLAG side 1 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Projektforslag december 2011

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Varde Kommune Åbent Referat til Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Max Kruse, Frants

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1. INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGESAGENS PARTER FORORD 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Forudsætninger 1.2 Pædagogisk v ision 1.3 Arkitektonisk hovedidé 1.3.1 Hoveddispositionen 1.3.2. Hjemområderne (niveaudelingen)

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram.

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram. 1 Fuglsang Sø Centret Byggeprogram Herning Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMINDELIG ORIENTERING 2. GENERELLE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRENØREN 3. BYGGEPROGRAM 4. TEKNISK BESKRIVELSE 5. GENERELLE KRAV

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG. Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling

FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG. Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling TEGLHUSET til- og ombygning til boliger for borgere med sindslidelse. FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG 7. februar 2014 Udarbejdet af: Helsingør kommune Side

Læs mere

Marts 2013. Paradigme for bygningsanalyse

Marts 2013. Paradigme for bygningsanalyse Marts 2013 Paradigme for bygningsanalyse Rekvirent Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Lotte Hviid Melsen EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014

DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014 1 DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014 2 INDHOLD REDEGØRELSE 1. Introduktion: 1.1. Historie og idégrundlag.....s. 3 1.2. Oversigtskort......s.

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drivsåtvej 18 Postnr./by: 4450 Jyderup BBR-nr.: 316-020254 Energikonsulent: Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG

Læs mere

Byggeprogram. Højmeskolen modernisering. Byggeprogram Højmeskolen modernisering. Dato 23.06.2010

Byggeprogram. Højmeskolen modernisering. Byggeprogram Højmeskolen modernisering. Dato 23.06.2010 Indhold Side Beskrivelse 03 Prioritering 04 Arealdisponering 05 Inspiration 06 Økonomi 07 Miljøtiltag 08 Tidsplan 09 Kontaktinformation 10 S i d e 0 2 Beskrivelse er en tre sporet skole med ca. 600 elever.

Læs mere

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning SKOLEN VED BÜLOWSVEJ - Nybygning og ombygning INDHOLD INDLEDNING TEAM En Grøn Skole... Vægtning... Færdiggørelse af karréen... 04 05 06 Lounge... Projektrum... BÆREDYGTIGHED 52 53 Entreprenør: Arkitekt.:

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Teatersalen i Odder Den gamle teatersal i Centalhotellet på torvet i Odder skal reddes og gøres til en levende kulturscene igen. Foreningen Teatersalens Venner har i den forbindelse udarbejdet dette projektoplæg

Læs mere