SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr Boligområde ved Knudsvej. Lokalplan for boligområde, ved Knudsvej/Randersvej i Ry

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1075 - Boligområde ved Knudsvej. Lokalplan for boligområde, ved Knudsvej/Randersvej i Ry"

Transkript

1 SKANDERBORG KOMMUNE - Boligområde ved Knudsvej Lokalplan for boligområde, ved Knudsvej/Randersvej i Ry februar 2014

2 INDLEDNING LOKALPLAN NR OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjert den 14.marts 2014 Skanderborg Kommune Staben for Kultur, Borgere og Planlgni Rådhuset Adelgade Skanderborg 2 Skanderborg Kommune

3 INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING Hvad er en lokalplan... 4 Hvornår laves der lokalplan... 4 Lokalplanforslaget... 5 Den endelige lokalplan... 5 Retsvirknier... 5 Oversigtskort... 6 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykni Bebyggelsens placeri og omfa Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkeri Tekniske anlæg Miljø Grundejerforeni Betielser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplan vedtægt Servitutter Retsvirknier Vedtagelsespåtegnelse BILAG Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Arealanvendelse Bilag 3: Illustrationsskitse Bilag 4: Topografi REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanens indhold Lokalplanens sammenhæ med anden planlægni Teknisk forsyni Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Servitutter februar

4 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikli i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæ med planlægnien som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygnier, beplantni, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: REDEGØRELSEN PLANBESTEMMELSERNE Redegørelsen, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens bestemmelser på en let tilgæelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybni eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolknien. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag Matrikelkort, der viser afgrænsnien af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hæer nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vejledni og inspiration og er derfor ikke bindende. Topografi kort, der viser terrænforholdene i området. Screeni for miljøvurderi af planen, der synliggør planens eventuelle væsentlige indvirknier på miljøet. HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstyknier eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivni af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4 Skanderborg Kommune

5 VEJLEDNING LOKALPLANFORSLAGET Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærknier, indsigelser eller forslag til ændrier. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækni man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændrisforslag. Herefter vedtages planen endeligt. OFFENTLIGHEDSPERIODE Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændrier, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. DEN ENDELIGE LOKALPLAN Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den på kommunens hjemmeside samt indberettet planen til det landsdækkende digitale register er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirknier er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirknier i lokalplanen. februar

6 VEJLEDNING OVERSIGTSKORT GALTEN RY HØRNING SKANDERBORG Lokalplanområdets placeri i Skanderborg Kommune. 6 Skanderborg Kommune

7 BESTEMMELSER - Boligområde ved Knudsvej i Ry I henhold til Lov om Planlægni - lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændrier - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder: Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller forklaret ved kursivskrift i denne spalte. Dette er ikke bindende lokalplanbestemmelser, men skal opfattes som tolknisbidrag og vejledni til bestemmelserne. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at området kan anvendes til boliger, samt tilhørende parkeri og mindre tekniske anlæg, 1.2 at der inden for området opføres tæt-lav boligbebyggelse, 1.3 at ny bebyggelse gives et ensartet udseende med hensyn til farvevalg, materialer, bygnishøjder, tagform og bygnisdetaljer og 1.4 at vejadga sker fra Knudsvej. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: 6be, 6eh og 6ei alle Siim By, Dover, samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Zoneforhold Lokalplanområdet fastholdes i byzone. 3 AREALANVENDELSE 3.1 Området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, tilhørende fællesarealer og fællesfaciliteter samt stier, adgasveje og parkeri. februar

8 BESTEMMELSER 4 UDSTYKNING 4.1 Lokalplanområdet eller del heraf kan udstykkes som storparcel svarende til områdets afgrænsni eller der kan udstykkes grunde til de enkelte boliger således, at den enkelte grund udgør mindst 225 m². 4.2 Alternativt kan udstykni af de fastlagte byggefelter ske som sokkelgrunde til tæt-lav boliger, hvis der udlægges fælles opholdsareal så sokkelgrunden og ideel part af det fælles opholdsareal tilsammen udgør mindst 225 m². Dette er ikke til hinder for, at ejendom matr. nr. 6eh kan bibeholdes som eksisterende lovlig forhold. 5 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG 5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45 procent for den enkelte ejendom. 5.2 Ny bebyggelse må kun opføres inden for de fastlagte byggefelter, som er vist på Bilag 2. Mindre bygnier som affaldsskure, postkasseoverdæknier o.l. må dog opføres uden for byggefelterne. 5.3 Ny bebyggelse, samt om- og tilbygnier skal respektere den på Bilag 2 viste byggelinje 152meter fra vejmidte mod Randersvej. 5.4 Oversigtsareal i områdets nordlige del, mod Randersvej som vist på Bilag 2, skal respekteres. 5.5 Tæt-lav boligbebyggelse må sammenbygges i naboskel. 5.6 Ny bebyggelse må maksimalt opføres i 1 etage med en maksimal højde på 7,5 meter. 5.7 Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældni på op til 35 grader. På sekundære bygnier som affaldsskure og lignende kan tage gives en anden udformni. 8 Skanderborg Kommune

9 BESTEMMELSER 6 BEBYGGELSENS UDSEENDE 6.1 Ny bebyggelsen skal fremtræde med ensartethed mht. den arkitektoniske helhed, hvad aår formsprog, facadeudtryk og farver. 6.2 Bygnisfacader skal fremstå i materialer som tegl, beton og facadetegl eller som vandskurede eller pudsede overflader. Mindre bygnisdele kan udføres i træ, glas og forpatineret metal. Ved mindre bygnisdele forstås et areal, der er mindre end 1/4 af det samlede facadeareal. 6.3 Mindre bygnier, f.eks. skure, carporte eller overdækkede arealer kan ligeledes udføres i træ, glas og forpatineret metal, eller som pladebeklædni, samt i tegl. 6.4 Farvemæssigt skal udvendige bygnissider, herunder vinduer, døre og lignende mindre bygnisdele, fremtræde i farverne sort, hvid, rød/brune jordfarver, materialernes naturlige farve eller en blandi af disse farver. 6.5 Til tagbeklædni skal anvendes tegl, betontagsten, patineret zink, fibercement eller listetækket tagpap. Der må ikke anvendes reflekterende materiale til tagdækni. 6.6 Anlæg til udnyttelse af solenergi skal opsættes parallelt og tæt på taget, eller som en integrere del af tagkonstruktionen. Solfaere og solceller må ikke medføre blændisgener for naboer, genboer eller forbipasserende. 7 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Områdets ubebyggede arealer kan anvendes til adgas- og færdselsareal med fast belægni. 7.2 Ubebyggede arealer skal med befæstelse eller beplantni gives et ordentligt og indbydende udseende. februar

10 BESTEMMELSER 7.3 Af hensyn til nedsivni af regnvand skal befæstede arealer så vidt muligt udføres med gennemtræelige belægnistyper som f.eks. græsarmeri, teglklinker, grus eller stenmel. Hvor det er nødvendigt af hensyn til tilgæelighed kan der anvendes asfalt o.l. 7.4 Hegn i naboskel, stiskel og vejskel må kun etableres som levende hegn. Eksisterende hegn (klassisk træhegn, hvorpå der vokser vin/ efeu) i naboskel kan vedligeholdes og fornys. Hegn las vejskel skal holdes minimum 30 cm fra skel på egen grund.. Internt i området kan hegn i naboskel dog etableres som faste hegn i materialer, der er i overensstemmelse med bygniernes facader mht. materiale og farve. 7.5 Der kan terrænreguleres svarende til +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn. Mod skel skal der ske tilpasni til eksisterende omgivende terræn, dog ikke med støttemure. Der må ikke terrænreguleres nærmere skel end 0,5 m. 8 VEJE, STIER OG PARKERING 8.1 Området skal vejbetjenes fra den offentlige vej Knudsvej, som vist i på Bilag 2. Den eksisterende overkørsel til Randersvej kan opretholdes til betjeni af eksisterende bebyggelse. 8.2 Inden for området kan parkeri etableres på egen grund eller som fællesparkeri for flere ejendomme. 8.3 Ved bebyggelse med 9 nye tæt-lave boliger skal der anlægges 13 parkerispladser inklusiv 1 handicapparkerisplads. Parkerispladserne skal have indkørsel fra Knudsvej. 8.4 Belysni af adgas- og færdselsareal skal ske med ensartede armaturer med lyspunktshøjde på maksimalt 3,5 meter. 10 Skanderborg Kommune

11 BESTEMMELSER 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1 Ny bebyggelse kan tilsluttes et kollektivt varmeforsynisanlæg efter Skanderborg Kommunes anvisni. 9.2 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse, jf. bygnisreglementets til enhver tid gældende klassifikationer. 9.3 Lednier til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.4 Spildevand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan for Skanderborg Kommune. 9.5 Ny bebyggelse skal tilsluttes vandforsyni efter gældende vandforsynisplan. 9.6 Der indrettes fælles affaldsløsni ved udkørslen til Knudsvej. 9.7 Der må inden for lokalplanområdet ikke opsættes synlige paraboler eller antenner. 10 MILJØ 10.1 Ved ny bebyggelse og ændri af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj. 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal oprettes en grundejerforeni med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet Grundejerforenien skal oprettes senest når Skanderborg Kommune kræver det Såfremt Skanderborg Kommune kræver det, har grundejerforenien pligt til at optage ejere af grunde uden for området eller at blive opdelt i flere grundejerforenier. februar

12 BESTEMMELSER 11.4 Grundejerforenien skal stå for drift og vedligeholdelse af private fællesveje og fællesanlæg, der måtte blive etableret i området Grundejerforeniens vedtægter og ændrier heri skal godkendes af Skanderborg Kommune. 12 BETINGELSER FOR, AT NY BEBYGGELSE MÅ TAGES I BRUG 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter Skanderborg Kommunes anvisnier, jf Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret parkerisarealer i overensstemmelse LOKALPLAN OG BYPLAN VEDTÆGT Ien eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 14 SERVITUTTER Der ophæves ien servitutter. 15 RETSVIRKNINGER Lokalplanen 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. 12 Skanderborg Kommune

13 BESTEMMELSER 15.5 Skønnes en ansøgni om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorienteri, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. 16 VEDTAGELSESPÅTEGNING 16.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den 18. december I henhold til 27 i Lov om Planlægni vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den 26. februar februar

14 BILAG 14 Skanderborg Kommune

15 BILAG 1 - MATRIKELKORT 6dx 6ez 4di 6u 6cn 6dz 4dk 6by 4dq 4dr 6bx Randersvej 7000u 6be 6b 6eh Knudsvej o 7000t 4ds 6ei 4dt 6ek 6cb 4du 6bd 6cc 4dv 6bc 6ba 4dx 6bb 6aø SIGNATURFORKLARING N Lokalplanområde Jordstykke Optaget vej Mål 1:1000 februar

16 BILAG 16 Skanderborg Kommune

17 BILAG 2 - AREALANVENDELSE Randersvej Randersvej Randersvej Knudsvej Knudsvej Arealanvendelse Bilag 2 Renovation Lokalplarænse SIGNATURFORKLARING Vejudlæg P-parkeri Sti Lokalplanområde Byggefelt Byggefelter Vejbyggelinje Friareal Oversigtsareal Eksisterende bygni der forventes bevaret Vejareal Vejadga Vejbyggelinje Mål: Mål 1:400 1: Meter N februar

18 BILAG 18 Skanderborg Kommune

19 BILAG 3 - ILLUSTRATIONSSKITSE Ra nd er sv ej Vejbyggelinie 12 m fra vejmidte p ev Sov m2 9 11, e v,6 m2 6 Bad V 2 m2 10, V m2 2 10, K! ev 9 m2 Sov 11, $* 1 1 $) ## 2 K! 4m 43, ev Bad m2 6,6 D2 /Bry G a m2 7,1 Byg $* 1 1 m2 $) 43, 4 ## gd nin s gger /Bry,1 m2 7 Ga D1 k nik Te! k Ind D1 s gger G k nik Te 850 G B2 500 G D2 12 D2 D1 k ud Kn Afs al d sve HCP ' ads spl B1 A1 C2 j 12A / 0 & Af f Eksisterende bygni bibeholdes A2 Sov A1 k nik Te rs gge A1 V k nik Te $) # # K! m2,7 33 /B G a m2 7,1 $* 1 1 ev Bad m2 6,6 ev,9 m2 11 Byg Sov k cm Afs 18 0 = -h ev,9 m2 11 ev Bad m2 6,6 /Bry G a m2 7,1 ev Sov m2 9 11, A $* 1 1 C1 %2 $ 2 7,0 m A2 $* $) 3, 4 m 4 V g nin A2 $) # # K! m2,7 33 ## ev Bad m2 6,6 K! nik Tek C2 Byg ev 9 m2 11, $* 1 1 $) ## K! m2 4 43, rs gge s gger /Bry,1 m2 7 Ga Sov gc nin /Bry G a m2 7,1 C1 nik Tek Sov k cm Afs 18 0 = -h V 2 m2 10, C2 %2 $ 2 7,0 m ers ry gg V m2 2 10, e v,6 m2 6 Bad ev,9 m2 11 /Bry G a m2 7,1 age gar l nde ere yt ske t s i Eks sses n a p til ev Bad m2 6,6 A3 C1 k nik Te rs gge A3 A3 V s gger $) # # K! m2,7 33 /Bry G a m2 7,1 %2 $ 2 7,0 m k nik Te $* 1 1 ev Bad m2 6,6 V m2 2 10, B1 V 2 m2 10, B2 k nik Te G ers ry gg 2 g/b 7,1 m an B2 e v,6 m2 6 Bad K Byg $* $) 3, 4 m 4!## gb nin $) ## K! m2 4 43, Sov ev 9 m2 11, $* 1 1 B1 Knudsvej 23 ev Sov m2 9 11, februar

20 BILAG 20 Skanderborg Kommune

21 BILAG 4 - TOPOGRAFI 35,0 m 35,0 m 35,0 m 34,0 m 33,0 m 36,0 m 35,0 m 36,0 m SIGNATURFORKLARING N Lokalplanområde Højdekurver (1 m) med kote Højdekurver (0,5 m) Mål 1:1000 Jordstykke februar

22 REDEGØRELSE 22 Skanderborg Kommune

23 REDEGØRELSE Randersvej Alleeen Silkeborgvej Knudsvej Bytorvet Struesvej Lokalplanområdets afgrænsni, mål 1: Luftfoto optaget LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at muliggøre etableri af boligbebyggelse og dermed realisere en omdannelse af et ældre erhvervsområde centralt i Ry. Formålet med denne lokalplan er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse og at fastlægge retnislinjer for bebyggelsens overordnede placeri, udformni, karakter og fremtræden, så området fremstår med et ensartet arkitektonisk udtryk. LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet er beliggende ved Knudsvej og Randersvej i den centrale del af Ry, og omfatter ca. 0,25 ha. Området er beliggende i byzone, og er privatejet. Eksisterende bebyggelse i området har været anvendt til autoværksted og bilforhandler. De ubebyggede arealer er primært indrettet til parkeri. På baggrund af den hidtidige anvendelse og de aktiviteter, der er foregået i området, er det vurderet, at matriklerne 6be og 6ei Siim By, Dover kan være forurenede. Denne del af området er kortlagt på vidensniveau 1 (V1). Der er ikke registreret bevaris- eller naturværdier i området, og terrænet er tilnærmelsesvist fladt. februar

24 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER Lokalplanområdet ligger centralt i Ry tæt på indkøbsmuligheder, servicefunktioner og rekreative muligheder ved søerne, samt mindre end 500 meter fra stationen. Randersvej er en af hovedindfaldsvejene til Ry, og giver adga til det overordnede vejnet. Området er omgivet af eksisterende bebyggelse, som primært udgøres af parcelhuse. Mod nord afgrænses området af Randersvej og mod øst af Knudsvej, hvorfra lokalplanområdet vejbetjenes. Øst for Knudsvej findes det tidligere rådhus, som i dag bl.a. anvendes af politiet og Skanderborg Kommune. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for at eksisterende bebyggelse kan nedrives og at der kan opføres ny bebyggelse med dobbelt- og rækkehuse. Inden for området kan der opføres og indrettes i alt 11 boliger. Området er disponeret med bebyggelse las områdets afgrænsni og friholdelse af den centrale del til færdselsarealer, parkeri og opholdsarealer. Bebyggelse skal placeres inden for de fastlagte byggefelter og kan opføres i en etage med en maksimal bygnishøjde på 7,5 meter. Parkeri skal etableres på terræn i tilknytni til bebyggelsen. Området vejbetjenes fra Knudsvej, som vist på Bilag 2. Dog kan eksisterende overkørsel til Randersvej opretholdes til betjeni af eksisterende bebyggelse. Lokalplanen fastlægger endvidere en række bestemmelser for bebyggelsens udseende, så der sikres et ensartet udseende med hensyn til farver, materialer og udformni. Foto af området set fra Knudsvej mod nord. 24 Skanderborg Kommune

25 REDEGØRELSE Ved etableri af ny bebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj fra især Randersvej (med ÅDT på ca ved lokalplanens udarbejdelse), påfører bebyggelsen og opholdsarealer, ikke overstiger Miljøministeriets til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj. LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanområdet er omfattet af Vandplan 1.5 Randers Fjord og ligger inden for et område med drikkevandsinteresser (OD). Det vurderes at områdets anvendelse til boligformål ikke vil være til hinder for sikri af grundvandsinteresserne i området. LANDSPLANLÆGNING Lokalplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Lokalplanområdet ligger ca. 2 km fra nærmeste Natura 2000-område Salten Å, Salten Lasø, Mossø og søer syd for Salten Lasø og dele af Gudenåen (H48), og vil ikke påvirke naturværdier i dette område. Lokalplanen er i overensstemmelse med statens naturplaner. Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 50.B.36. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er ikke registreret naturinteresser inden for lokalplanområdet. Skanderborg Museum anbefaler, at der foretages arkæologisk forundersøgelse af lokalplanområdet forud for bygge- og anlægsarbejder. KOMMUNEPLANEN NATURBESKYTTELSE MUSEUMSLOVENS KAP. 8 Skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme fortidsminder, oldsager eller lignende skal arbejdet standses i det omfa, det berører fortidsminder, og Skanderborg Museum tilkaldes for besigtigelse, jf. museumslovens 27. Foto af området set fra Randersvej mod syd. februar

26 REDEGØRELSE Bygherre eller den, for hvis regni et jordarbejde skal udføres, kan forud for igasætni af arbejdet anmode Skanderborg Museum om en udtalelse. Inden for området er der ikke på forhånd registreret fund og fortidsminder. BOLIG- OG BEFOLKNINGS- PROGNOSE SKOLE OG INSTITUTIONER Inden for lokalplanområdet kan der opføres ny tæt-lav bebyggelse, hvor der indrettes ca. 11 boliger. Det forventes ikke, at boliger, der kan opføres i lokalplanområdet, får afgørende betydni for befolknisprognosen. Lokalplanområdet ligger i Mølleskolens skoledistrikt. Skolen har overbygni og der findes SFO og klubfaciliteter i tilknytni til skolen. Der er ca. 300 meter fra lokalplanområdet til skolen. Der findes fem daginstitutioner i Ry s forskellige bydele og heraf fire integreret med vuggestue. KOLLEKTIV TRAFIK VEJLOVGIVNING Knudsvej ligger i en afstand af ca. 500 meter fra Ry Station, hvorfra der er gode kollektive trafikforbindelser. Banegården servicerer således både regionale tog, samt lokal- og regionalbusser. Vejbyggelinjer Der er tilyst vejbyggelinje på 15 meter fra vejmidte på Randersvej, som skal friholdes for ny bebyggelse. Oversigtsarealerigt Et mindre areal mod Randersvej har påbud som oversigtsareal, hvor der hverken midlertidigt eller varigt må etableres anlæg eller beplantni med en højde større end 0,80 meter. MILJØFORHOLD Lavenergibebyggelse Kommuneplan 2013 for Skanderborg Kommune foreskriver, at nye boligområder skal opfylde kravene til lavenergi i det til enhver tid gældende bygnisreglement, dvs. altid mindst én standard bedre end minimumskravene. Jordforureni Hele lokalplanområdet er områdeklassificeret iht. Jordforurenisloven og en del (matrikel nr. 6be og 6ei) er, pga. af den tidligere anvendelse med bilværksted, registeret med jordforureni på vidensniveau 1 (V1). Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforureni på arealet. Bygge- og anlægsaktiviteter må derfor ikke påbegyndes uden kommunalbestyrelsens tilladelse i henhold til Jordforurenislovens 8. Trafikstøj 26 Skanderborg Kommune

27 REDEGØRELSE Ra nd er sv ej Vejbyggelinie 12 m fra vejmidte på R andersvej rel se evæ Sov m2 9 11, e rels væ m2 Bade 6,6 relse Væ 2 m2 10, se rel Væ 2 m2 10, Kø /S tue rum /Al 43, 4 m2 kk en se rel v evæ 9 m2 So 11, g nin Byg /S tue /Al rum kk en Kø 4 m2 43, væ Badem2 6,6 rels e D2 /Br Ga m2 7,1 D ers ygg m2 /Br 7,1 Ga D1 Tek nik s el kø r D1 Ind ers ygg Tek Gæ st nik 850 Gæ st B2 500 Gæ st D2 12 D2 D1 Aff -h j sv e 80 cm ds spla HCP =1 ald ni rm B1 12A ud Kn æ Afsk Eksisterende bygni bibeholdes A1 C2 A2 rels e /Br Ga m2 7,1 Væ e æ rels vev,9 m2 So 11 Byg e nik A2 t epo s e/d m2 7,0 /S tue lrum A n/a kke Kø,7 m2 33 e æ relsm2 vev So 11,9 væ de Ba m2 6,6 ni æ rm cm Afsk 80 =1 -h rels e /Br Ga m2 7,1 rel se evæ Sov m2 9 11, rel A2 C1 /S tue rum /Al 43, 4 m2 kk en Væ g nin /S tue /Al rum kk en Kø m2 4 43, Tek C ers ygg ni Byg /Br Ga m2 7,1 Kø rels C2 e rels de væ6,6 m2 Ba se rel v evæ m2 So 11, 9 væ de Ba m2 6,6 ers ygg m2 /Br 7,1 Ga t epo s e/d m2 7,0 /S tue lrum rels e ni æ rm cm Afsk 80 =1 -h de væ Ba m2 6,6 C1 rel n/a kke Kø,7 m2 33 ers ygg se rel Væ m2 2 10, se rel Væ 2 m2 10, nik A1 nik /Br Ga m2 7,1 Tek A1 nik ers ygg Tek C2 Tek e æ rels vev,9 m2 So 11 væ de Ba m2 6,6 A3 C1 ge gara de ren skel yt iste Eks sses n tilpa Tek ers ygg nik A3 A3 Væ nik ers ygg rels /S tue lrum væ Badem2 6,6 t epo s e/d m2 7,0 n/a kke Kø m2,7 33 /Br Ga m2 7,1 rel Tek e relse Væ m2 2 10, B1 relse Væ 2 m2 10, B2 Tek nik B2 e de Ba gb nin Byg rel se evæ m2 Sov 11, 9 /S tue /Al rum kk en Kø m2 4 43, ers ygg m2 /Br 7,1 Ga rels væ m2 6,6 Kø /S tue rum /Al 43, 4 m2 kk en B1 Knudsvej 23 rel se v evæ So m2 9 11, Illustration af ny bebyggelse og disponeri af området. Det skal sikres at de til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj, jf. Miljøstyrelsens vejledni kan overholdes. Skanderborg Kommune har foretaget en screeni i henhold til "Lov om miljøvurderi af planer og programmer" (LBK936 af ) og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurderi. Dette begrundes med: - At planen omfatter et mindre område på lokalt plan. - At planen ikke antages at få væsentlig indvirkni på miljøet. - At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4. LOV OM MILJØVURDERING TEKNISK FORSYNING Området forsynes med elektricitet af Østjysk Energi. ELFORSYNING Området forsynes efter Vandforsynisplan med drikkevand fra Ry Vandværk. VANDFORSYNING februar

28 REDEGØRELSE VARMEFORSYNING Bebyggelsen kan tilsluttes et kollektivt varmeforsynisanlæg efter Skanderborg Kommunes anvisni. For bebyggelse, der opfylder klassifikationskravene for lavenergibebyggelse, dispenseres fra bestemmelsen om tilslutnispligt til kollektiv varmeforsyni, jf. planlovens 19, stk. 4. Der kan opsættes solfaere og -celler på tage til produktion af vedvarende energi, sådan at der ikke kan opstå refleksionsgener for naboerne. KLOAKFORSYNING Området skal separatkloakeres og spildevandet skal ledes til Ry Renseanlæg i overensstemmelse med spildevandsplanen. Det anbefales tidligt i byggemodnis- og projekterisfasen at tage kontakt til Skanderborg Forsyni og de relevante myndigheder i Skanderborg Kommune. RENOVATION Af hensyn til fremkommeligheden i området, og af hensyn til arbejdsmiljøet, skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser samt transportvejene mellem afhentnissted og renovationsbilerne leve op til kravene i Skanderborg Kommunes regulativ for husholdnisaffald. Yderligere oplysnier findes på: ANTENNEFORHOLD Der må ikke opsættes paraboler eller antenner inden for området, som er synlige fra offentlig vej. TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER POLITIET Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydni for færdslens sikkerhed og afvikli (se Færdselslovens 100). SERVITUTTER Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tilyste servitutter, der har betydni for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller lednier er tilyst. Derfor bør relevante forsynisselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandled nier, fjernvarmelednier, gaslednier og spildevandslednier. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy nis selskaber, der dækker det pågældende område. 28 Skanderborg Kommune

29 REDEGØRELSE Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tilyste servitutter, som kan have betydni for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Skanderborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og maler i oversigten. Matr.nr. 6be, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok om oversigt mv. Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune Matr.nr. 6be, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok om fjernvarme mv. Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune Matr.nr. 6be, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok om færdselsret mv. Påtaleberettiget: Ejere af ejendommene 6be og 6 ei Matr.nr. 6be, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok. om byggelinier mv. Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune Matr.nr. 6eh, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok om fjernvarme mv. Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune Matr.nr. 6eh, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok. om oversigt mv. Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune Matr.nr. 6eh, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok. om byggelinier mv. Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune Matr.nr. 6ei, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok om fjernvarme mv Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune Matr.nr. 6ei, Siim By, Dover februar

30 REDEGØRELSE Tilyst: Titel: Dok om færdselsret mv. Påtaleberettiget: Ejere af ejendommene 6be og 6 ei 30 Skanderborg Kommune

31 REDEGØRELSE februar

32

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET

LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN JUNI 2009 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup

Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104 Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan 15-002 Centerområde, Jernbanegade/Toftevej

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan 15-002 Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Bygningsniveau Bygningsvolumen Fra en miljømæssig vinkel er det afgørende, hvad omfanget af overfl ade mod det fri er pr.

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere