SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr Boligområde ved Knudsvej. Lokalplan for boligområde, ved Knudsvej/Randersvej i Ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1075 - Boligområde ved Knudsvej. Lokalplan for boligområde, ved Knudsvej/Randersvej i Ry"

Transkript

1 SKANDERBORG KOMMUNE - Boligområde ved Knudsvej Lokalplan for boligområde, ved Knudsvej/Randersvej i Ry februar 2014

2 INDLEDNING LOKALPLAN NR OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjert den 14.marts 2014 Skanderborg Kommune Staben for Kultur, Borgere og Planlgni Rådhuset Adelgade Skanderborg 2 Skanderborg Kommune

3 INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING Hvad er en lokalplan... 4 Hvornår laves der lokalplan... 4 Lokalplanforslaget... 5 Den endelige lokalplan... 5 Retsvirknier... 5 Oversigtskort... 6 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykni Bebyggelsens placeri og omfa Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkeri Tekniske anlæg Miljø Grundejerforeni Betielser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplan vedtægt Servitutter Retsvirknier Vedtagelsespåtegnelse BILAG Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Arealanvendelse Bilag 3: Illustrationsskitse Bilag 4: Topografi REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanens indhold Lokalplanens sammenhæ med anden planlægni Teknisk forsyni Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Servitutter februar

4 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikli i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæ med planlægnien som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygnier, beplantni, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: REDEGØRELSEN PLANBESTEMMELSERNE Redegørelsen, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens bestemmelser på en let tilgæelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybni eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolknien. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag Matrikelkort, der viser afgrænsnien af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hæer nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vejledni og inspiration og er derfor ikke bindende. Topografi kort, der viser terrænforholdene i området. Screeni for miljøvurderi af planen, der synliggør planens eventuelle væsentlige indvirknier på miljøet. HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstyknier eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivni af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4 Skanderborg Kommune

5 VEJLEDNING LOKALPLANFORSLAGET Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærknier, indsigelser eller forslag til ændrier. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækni man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændrisforslag. Herefter vedtages planen endeligt. OFFENTLIGHEDSPERIODE Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændrier, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. DEN ENDELIGE LOKALPLAN Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den på kommunens hjemmeside samt indberettet planen til det landsdækkende digitale register er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirknier er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirknier i lokalplanen. februar

6 VEJLEDNING OVERSIGTSKORT GALTEN RY HØRNING SKANDERBORG Lokalplanområdets placeri i Skanderborg Kommune. 6 Skanderborg Kommune

7 BESTEMMELSER - Boligområde ved Knudsvej i Ry I henhold til Lov om Planlægni - lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændrier - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder: Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller forklaret ved kursivskrift i denne spalte. Dette er ikke bindende lokalplanbestemmelser, men skal opfattes som tolknisbidrag og vejledni til bestemmelserne. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at området kan anvendes til boliger, samt tilhørende parkeri og mindre tekniske anlæg, 1.2 at der inden for området opføres tæt-lav boligbebyggelse, 1.3 at ny bebyggelse gives et ensartet udseende med hensyn til farvevalg, materialer, bygnishøjder, tagform og bygnisdetaljer og 1.4 at vejadga sker fra Knudsvej. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: 6be, 6eh og 6ei alle Siim By, Dover, samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Zoneforhold Lokalplanområdet fastholdes i byzone. 3 AREALANVENDELSE 3.1 Området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, tilhørende fællesarealer og fællesfaciliteter samt stier, adgasveje og parkeri. februar

8 BESTEMMELSER 4 UDSTYKNING 4.1 Lokalplanområdet eller del heraf kan udstykkes som storparcel svarende til områdets afgrænsni eller der kan udstykkes grunde til de enkelte boliger således, at den enkelte grund udgør mindst 225 m². 4.2 Alternativt kan udstykni af de fastlagte byggefelter ske som sokkelgrunde til tæt-lav boliger, hvis der udlægges fælles opholdsareal så sokkelgrunden og ideel part af det fælles opholdsareal tilsammen udgør mindst 225 m². Dette er ikke til hinder for, at ejendom matr. nr. 6eh kan bibeholdes som eksisterende lovlig forhold. 5 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG 5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45 procent for den enkelte ejendom. 5.2 Ny bebyggelse må kun opføres inden for de fastlagte byggefelter, som er vist på Bilag 2. Mindre bygnier som affaldsskure, postkasseoverdæknier o.l. må dog opføres uden for byggefelterne. 5.3 Ny bebyggelse, samt om- og tilbygnier skal respektere den på Bilag 2 viste byggelinje 152meter fra vejmidte mod Randersvej. 5.4 Oversigtsareal i områdets nordlige del, mod Randersvej som vist på Bilag 2, skal respekteres. 5.5 Tæt-lav boligbebyggelse må sammenbygges i naboskel. 5.6 Ny bebyggelse må maksimalt opføres i 1 etage med en maksimal højde på 7,5 meter. 5.7 Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældni på op til 35 grader. På sekundære bygnier som affaldsskure og lignende kan tage gives en anden udformni. 8 Skanderborg Kommune

9 BESTEMMELSER 6 BEBYGGELSENS UDSEENDE 6.1 Ny bebyggelsen skal fremtræde med ensartethed mht. den arkitektoniske helhed, hvad aår formsprog, facadeudtryk og farver. 6.2 Bygnisfacader skal fremstå i materialer som tegl, beton og facadetegl eller som vandskurede eller pudsede overflader. Mindre bygnisdele kan udføres i træ, glas og forpatineret metal. Ved mindre bygnisdele forstås et areal, der er mindre end 1/4 af det samlede facadeareal. 6.3 Mindre bygnier, f.eks. skure, carporte eller overdækkede arealer kan ligeledes udføres i træ, glas og forpatineret metal, eller som pladebeklædni, samt i tegl. 6.4 Farvemæssigt skal udvendige bygnissider, herunder vinduer, døre og lignende mindre bygnisdele, fremtræde i farverne sort, hvid, rød/brune jordfarver, materialernes naturlige farve eller en blandi af disse farver. 6.5 Til tagbeklædni skal anvendes tegl, betontagsten, patineret zink, fibercement eller listetækket tagpap. Der må ikke anvendes reflekterende materiale til tagdækni. 6.6 Anlæg til udnyttelse af solenergi skal opsættes parallelt og tæt på taget, eller som en integrere del af tagkonstruktionen. Solfaere og solceller må ikke medføre blændisgener for naboer, genboer eller forbipasserende. 7 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Områdets ubebyggede arealer kan anvendes til adgas- og færdselsareal med fast belægni. 7.2 Ubebyggede arealer skal med befæstelse eller beplantni gives et ordentligt og indbydende udseende. februar

10 BESTEMMELSER 7.3 Af hensyn til nedsivni af regnvand skal befæstede arealer så vidt muligt udføres med gennemtræelige belægnistyper som f.eks. græsarmeri, teglklinker, grus eller stenmel. Hvor det er nødvendigt af hensyn til tilgæelighed kan der anvendes asfalt o.l. 7.4 Hegn i naboskel, stiskel og vejskel må kun etableres som levende hegn. Eksisterende hegn (klassisk træhegn, hvorpå der vokser vin/ efeu) i naboskel kan vedligeholdes og fornys. Hegn las vejskel skal holdes minimum 30 cm fra skel på egen grund.. Internt i området kan hegn i naboskel dog etableres som faste hegn i materialer, der er i overensstemmelse med bygniernes facader mht. materiale og farve. 7.5 Der kan terrænreguleres svarende til +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn. Mod skel skal der ske tilpasni til eksisterende omgivende terræn, dog ikke med støttemure. Der må ikke terrænreguleres nærmere skel end 0,5 m. 8 VEJE, STIER OG PARKERING 8.1 Området skal vejbetjenes fra den offentlige vej Knudsvej, som vist i på Bilag 2. Den eksisterende overkørsel til Randersvej kan opretholdes til betjeni af eksisterende bebyggelse. 8.2 Inden for området kan parkeri etableres på egen grund eller som fællesparkeri for flere ejendomme. 8.3 Ved bebyggelse med 9 nye tæt-lave boliger skal der anlægges 13 parkerispladser inklusiv 1 handicapparkerisplads. Parkerispladserne skal have indkørsel fra Knudsvej. 8.4 Belysni af adgas- og færdselsareal skal ske med ensartede armaturer med lyspunktshøjde på maksimalt 3,5 meter. 10 Skanderborg Kommune

11 BESTEMMELSER 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1 Ny bebyggelse kan tilsluttes et kollektivt varmeforsynisanlæg efter Skanderborg Kommunes anvisni. 9.2 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse, jf. bygnisreglementets til enhver tid gældende klassifikationer. 9.3 Lednier til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.4 Spildevand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan for Skanderborg Kommune. 9.5 Ny bebyggelse skal tilsluttes vandforsyni efter gældende vandforsynisplan. 9.6 Der indrettes fælles affaldsløsni ved udkørslen til Knudsvej. 9.7 Der må inden for lokalplanområdet ikke opsættes synlige paraboler eller antenner. 10 MILJØ 10.1 Ved ny bebyggelse og ændri af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj. 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal oprettes en grundejerforeni med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet Grundejerforenien skal oprettes senest når Skanderborg Kommune kræver det Såfremt Skanderborg Kommune kræver det, har grundejerforenien pligt til at optage ejere af grunde uden for området eller at blive opdelt i flere grundejerforenier. februar

12 BESTEMMELSER 11.4 Grundejerforenien skal stå for drift og vedligeholdelse af private fællesveje og fællesanlæg, der måtte blive etableret i området Grundejerforeniens vedtægter og ændrier heri skal godkendes af Skanderborg Kommune. 12 BETINGELSER FOR, AT NY BEBYGGELSE MÅ TAGES I BRUG 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter Skanderborg Kommunes anvisnier, jf Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret parkerisarealer i overensstemmelse LOKALPLAN OG BYPLAN VEDTÆGT Ien eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 14 SERVITUTTER Der ophæves ien servitutter. 15 RETSVIRKNINGER Lokalplanen 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. 12 Skanderborg Kommune

13 BESTEMMELSER 15.5 Skønnes en ansøgni om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorienteri, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. 16 VEDTAGELSESPÅTEGNING 16.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den 18. december I henhold til 27 i Lov om Planlægni vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den 26. februar februar

14 BILAG 14 Skanderborg Kommune

15 BILAG 1 - MATRIKELKORT 6dx 6ez 4di 6u 6cn 6dz 4dk 6by 4dq 4dr 6bx Randersvej 7000u 6be 6b 6eh Knudsvej o 7000t 4ds 6ei 4dt 6ek 6cb 4du 6bd 6cc 4dv 6bc 6ba 4dx 6bb 6aø SIGNATURFORKLARING N Lokalplanområde Jordstykke Optaget vej Mål 1:1000 februar

16 BILAG 16 Skanderborg Kommune

17 BILAG 2 - AREALANVENDELSE Randersvej Randersvej Randersvej Knudsvej Knudsvej Arealanvendelse Bilag 2 Renovation Lokalplarænse SIGNATURFORKLARING Vejudlæg P-parkeri Sti Lokalplanområde Byggefelt Byggefelter Vejbyggelinje Friareal Oversigtsareal Eksisterende bygni der forventes bevaret Vejareal Vejadga Vejbyggelinje Mål: Mål 1:400 1: Meter N februar

18 BILAG 18 Skanderborg Kommune

19 BILAG 3 - ILLUSTRATIONSSKITSE Ra nd er sv ej Vejbyggelinie 12 m fra vejmidte p ev Sov m2 9 11, e v,6 m2 6 Bad V 2 m2 10, V m2 2 10, K! ev 9 m2 Sov 11, $* 1 1 $) ## 2 K! 4m 43, ev Bad m2 6,6 D2 /Bry G a m2 7,1 Byg $* 1 1 m2 $) 43, 4 ## gd nin s gger /Bry,1 m2 7 Ga D1 k nik Te! k Ind D1 s gger G k nik Te 850 G B2 500 G D2 12 D2 D1 k ud Kn Afs al d sve HCP ' ads spl B1 A1 C2 j 12A / 0 & Af f Eksisterende bygni bibeholdes A2 Sov A1 k nik Te rs gge A1 V k nik Te $) # # K! m2,7 33 /B G a m2 7,1 $* 1 1 ev Bad m2 6,6 ev,9 m2 11 Byg Sov k cm Afs 18 0 = -h ev,9 m2 11 ev Bad m2 6,6 /Bry G a m2 7,1 ev Sov m2 9 11, A $* 1 1 C1 %2 $ 2 7,0 m A2 $* $) 3, 4 m 4 V g nin A2 $) # # K! m2,7 33 ## ev Bad m2 6,6 K! nik Tek C2 Byg ev 9 m2 11, $* 1 1 $) ## K! m2 4 43, rs gge s gger /Bry,1 m2 7 Ga Sov gc nin /Bry G a m2 7,1 C1 nik Tek Sov k cm Afs 18 0 = -h V 2 m2 10, C2 %2 $ 2 7,0 m ers ry gg V m2 2 10, e v,6 m2 6 Bad ev,9 m2 11 /Bry G a m2 7,1 age gar l nde ere yt ske t s i Eks sses n a p til ev Bad m2 6,6 A3 C1 k nik Te rs gge A3 A3 V s gger $) # # K! m2,7 33 /Bry G a m2 7,1 %2 $ 2 7,0 m k nik Te $* 1 1 ev Bad m2 6,6 V m2 2 10, B1 V 2 m2 10, B2 k nik Te G ers ry gg 2 g/b 7,1 m an B2 e v,6 m2 6 Bad K Byg $* $) 3, 4 m 4!## gb nin $) ## K! m2 4 43, Sov ev 9 m2 11, $* 1 1 B1 Knudsvej 23 ev Sov m2 9 11, februar

20 BILAG 20 Skanderborg Kommune

21 BILAG 4 - TOPOGRAFI 35,0 m 35,0 m 35,0 m 34,0 m 33,0 m 36,0 m 35,0 m 36,0 m SIGNATURFORKLARING N Lokalplanområde Højdekurver (1 m) med kote Højdekurver (0,5 m) Mål 1:1000 Jordstykke februar

22 REDEGØRELSE 22 Skanderborg Kommune

23 REDEGØRELSE Randersvej Alleeen Silkeborgvej Knudsvej Bytorvet Struesvej Lokalplanområdets afgrænsni, mål 1: Luftfoto optaget LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at muliggøre etableri af boligbebyggelse og dermed realisere en omdannelse af et ældre erhvervsområde centralt i Ry. Formålet med denne lokalplan er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse og at fastlægge retnislinjer for bebyggelsens overordnede placeri, udformni, karakter og fremtræden, så området fremstår med et ensartet arkitektonisk udtryk. LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet er beliggende ved Knudsvej og Randersvej i den centrale del af Ry, og omfatter ca. 0,25 ha. Området er beliggende i byzone, og er privatejet. Eksisterende bebyggelse i området har været anvendt til autoværksted og bilforhandler. De ubebyggede arealer er primært indrettet til parkeri. På baggrund af den hidtidige anvendelse og de aktiviteter, der er foregået i området, er det vurderet, at matriklerne 6be og 6ei Siim By, Dover kan være forurenede. Denne del af området er kortlagt på vidensniveau 1 (V1). Der er ikke registreret bevaris- eller naturværdier i området, og terrænet er tilnærmelsesvist fladt. februar

24 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER Lokalplanområdet ligger centralt i Ry tæt på indkøbsmuligheder, servicefunktioner og rekreative muligheder ved søerne, samt mindre end 500 meter fra stationen. Randersvej er en af hovedindfaldsvejene til Ry, og giver adga til det overordnede vejnet. Området er omgivet af eksisterende bebyggelse, som primært udgøres af parcelhuse. Mod nord afgrænses området af Randersvej og mod øst af Knudsvej, hvorfra lokalplanområdet vejbetjenes. Øst for Knudsvej findes det tidligere rådhus, som i dag bl.a. anvendes af politiet og Skanderborg Kommune. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for at eksisterende bebyggelse kan nedrives og at der kan opføres ny bebyggelse med dobbelt- og rækkehuse. Inden for området kan der opføres og indrettes i alt 11 boliger. Området er disponeret med bebyggelse las områdets afgrænsni og friholdelse af den centrale del til færdselsarealer, parkeri og opholdsarealer. Bebyggelse skal placeres inden for de fastlagte byggefelter og kan opføres i en etage med en maksimal bygnishøjde på 7,5 meter. Parkeri skal etableres på terræn i tilknytni til bebyggelsen. Området vejbetjenes fra Knudsvej, som vist på Bilag 2. Dog kan eksisterende overkørsel til Randersvej opretholdes til betjeni af eksisterende bebyggelse. Lokalplanen fastlægger endvidere en række bestemmelser for bebyggelsens udseende, så der sikres et ensartet udseende med hensyn til farver, materialer og udformni. Foto af området set fra Knudsvej mod nord. 24 Skanderborg Kommune

25 REDEGØRELSE Ved etableri af ny bebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj fra især Randersvej (med ÅDT på ca ved lokalplanens udarbejdelse), påfører bebyggelsen og opholdsarealer, ikke overstiger Miljøministeriets til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj. LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanområdet er omfattet af Vandplan 1.5 Randers Fjord og ligger inden for et område med drikkevandsinteresser (OD). Det vurderes at områdets anvendelse til boligformål ikke vil være til hinder for sikri af grundvandsinteresserne i området. LANDSPLANLÆGNING Lokalplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Lokalplanområdet ligger ca. 2 km fra nærmeste Natura 2000-område Salten Å, Salten Lasø, Mossø og søer syd for Salten Lasø og dele af Gudenåen (H48), og vil ikke påvirke naturværdier i dette område. Lokalplanen er i overensstemmelse med statens naturplaner. Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 50.B.36. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er ikke registreret naturinteresser inden for lokalplanområdet. Skanderborg Museum anbefaler, at der foretages arkæologisk forundersøgelse af lokalplanområdet forud for bygge- og anlægsarbejder. KOMMUNEPLANEN NATURBESKYTTELSE MUSEUMSLOVENS KAP. 8 Skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme fortidsminder, oldsager eller lignende skal arbejdet standses i det omfa, det berører fortidsminder, og Skanderborg Museum tilkaldes for besigtigelse, jf. museumslovens 27. Foto af området set fra Randersvej mod syd. februar

26 REDEGØRELSE Bygherre eller den, for hvis regni et jordarbejde skal udføres, kan forud for igasætni af arbejdet anmode Skanderborg Museum om en udtalelse. Inden for området er der ikke på forhånd registreret fund og fortidsminder. BOLIG- OG BEFOLKNINGS- PROGNOSE SKOLE OG INSTITUTIONER Inden for lokalplanområdet kan der opføres ny tæt-lav bebyggelse, hvor der indrettes ca. 11 boliger. Det forventes ikke, at boliger, der kan opføres i lokalplanområdet, får afgørende betydni for befolknisprognosen. Lokalplanområdet ligger i Mølleskolens skoledistrikt. Skolen har overbygni og der findes SFO og klubfaciliteter i tilknytni til skolen. Der er ca. 300 meter fra lokalplanområdet til skolen. Der findes fem daginstitutioner i Ry s forskellige bydele og heraf fire integreret med vuggestue. KOLLEKTIV TRAFIK VEJLOVGIVNING Knudsvej ligger i en afstand af ca. 500 meter fra Ry Station, hvorfra der er gode kollektive trafikforbindelser. Banegården servicerer således både regionale tog, samt lokal- og regionalbusser. Vejbyggelinjer Der er tilyst vejbyggelinje på 15 meter fra vejmidte på Randersvej, som skal friholdes for ny bebyggelse. Oversigtsarealerigt Et mindre areal mod Randersvej har påbud som oversigtsareal, hvor der hverken midlertidigt eller varigt må etableres anlæg eller beplantni med en højde større end 0,80 meter. MILJØFORHOLD Lavenergibebyggelse Kommuneplan 2013 for Skanderborg Kommune foreskriver, at nye boligområder skal opfylde kravene til lavenergi i det til enhver tid gældende bygnisreglement, dvs. altid mindst én standard bedre end minimumskravene. Jordforureni Hele lokalplanområdet er områdeklassificeret iht. Jordforurenisloven og en del (matrikel nr. 6be og 6ei) er, pga. af den tidligere anvendelse med bilværksted, registeret med jordforureni på vidensniveau 1 (V1). Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforureni på arealet. Bygge- og anlægsaktiviteter må derfor ikke påbegyndes uden kommunalbestyrelsens tilladelse i henhold til Jordforurenislovens 8. Trafikstøj 26 Skanderborg Kommune

27 REDEGØRELSE Ra nd er sv ej Vejbyggelinie 12 m fra vejmidte på R andersvej rel se evæ Sov m2 9 11, e rels væ m2 Bade 6,6 relse Væ 2 m2 10, se rel Væ 2 m2 10, Kø /S tue rum /Al 43, 4 m2 kk en se rel v evæ 9 m2 So 11, g nin Byg /S tue /Al rum kk en Kø 4 m2 43, væ Badem2 6,6 rels e D2 /Br Ga m2 7,1 D ers ygg m2 /Br 7,1 Ga D1 Tek nik s el kø r D1 Ind ers ygg Tek Gæ st nik 850 Gæ st B2 500 Gæ st D2 12 D2 D1 Aff -h j sv e 80 cm ds spla HCP =1 ald ni rm B1 12A ud Kn æ Afsk Eksisterende bygni bibeholdes A1 C2 A2 rels e /Br Ga m2 7,1 Væ e æ rels vev,9 m2 So 11 Byg e nik A2 t epo s e/d m2 7,0 /S tue lrum A n/a kke Kø,7 m2 33 e æ relsm2 vev So 11,9 væ de Ba m2 6,6 ni æ rm cm Afsk 80 =1 -h rels e /Br Ga m2 7,1 rel se evæ Sov m2 9 11, rel A2 C1 /S tue rum /Al 43, 4 m2 kk en Væ g nin /S tue /Al rum kk en Kø m2 4 43, Tek C ers ygg ni Byg /Br Ga m2 7,1 Kø rels C2 e rels de væ6,6 m2 Ba se rel v evæ m2 So 11, 9 væ de Ba m2 6,6 ers ygg m2 /Br 7,1 Ga t epo s e/d m2 7,0 /S tue lrum rels e ni æ rm cm Afsk 80 =1 -h de væ Ba m2 6,6 C1 rel n/a kke Kø,7 m2 33 ers ygg se rel Væ m2 2 10, se rel Væ 2 m2 10, nik A1 nik /Br Ga m2 7,1 Tek A1 nik ers ygg Tek C2 Tek e æ rels vev,9 m2 So 11 væ de Ba m2 6,6 A3 C1 ge gara de ren skel yt iste Eks sses n tilpa Tek ers ygg nik A3 A3 Væ nik ers ygg rels /S tue lrum væ Badem2 6,6 t epo s e/d m2 7,0 n/a kke Kø m2,7 33 /Br Ga m2 7,1 rel Tek e relse Væ m2 2 10, B1 relse Væ 2 m2 10, B2 Tek nik B2 e de Ba gb nin Byg rel se evæ m2 Sov 11, 9 /S tue /Al rum kk en Kø m2 4 43, ers ygg m2 /Br 7,1 Ga rels væ m2 6,6 Kø /S tue rum /Al 43, 4 m2 kk en B1 Knudsvej 23 rel se v evæ So m2 9 11, Illustration af ny bebyggelse og disponeri af området. Det skal sikres at de til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj, jf. Miljøstyrelsens vejledni kan overholdes. Skanderborg Kommune har foretaget en screeni i henhold til "Lov om miljøvurderi af planer og programmer" (LBK936 af ) og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurderi. Dette begrundes med: - At planen omfatter et mindre område på lokalt plan. - At planen ikke antages at få væsentlig indvirkni på miljøet. - At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4. LOV OM MILJØVURDERING TEKNISK FORSYNING Området forsynes med elektricitet af Østjysk Energi. ELFORSYNING Området forsynes efter Vandforsynisplan med drikkevand fra Ry Vandværk. VANDFORSYNING februar

28 REDEGØRELSE VARMEFORSYNING Bebyggelsen kan tilsluttes et kollektivt varmeforsynisanlæg efter Skanderborg Kommunes anvisni. For bebyggelse, der opfylder klassifikationskravene for lavenergibebyggelse, dispenseres fra bestemmelsen om tilslutnispligt til kollektiv varmeforsyni, jf. planlovens 19, stk. 4. Der kan opsættes solfaere og -celler på tage til produktion af vedvarende energi, sådan at der ikke kan opstå refleksionsgener for naboerne. KLOAKFORSYNING Området skal separatkloakeres og spildevandet skal ledes til Ry Renseanlæg i overensstemmelse med spildevandsplanen. Det anbefales tidligt i byggemodnis- og projekterisfasen at tage kontakt til Skanderborg Forsyni og de relevante myndigheder i Skanderborg Kommune. RENOVATION Af hensyn til fremkommeligheden i området, og af hensyn til arbejdsmiljøet, skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser samt transportvejene mellem afhentnissted og renovationsbilerne leve op til kravene i Skanderborg Kommunes regulativ for husholdnisaffald. Yderligere oplysnier findes på: ANTENNEFORHOLD Der må ikke opsættes paraboler eller antenner inden for området, som er synlige fra offentlig vej. TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER POLITIET Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydni for færdslens sikkerhed og afvikli (se Færdselslovens 100). SERVITUTTER Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tilyste servitutter, der har betydni for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller lednier er tilyst. Derfor bør relevante forsynisselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandled nier, fjernvarmelednier, gaslednier og spildevandslednier. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy nis selskaber, der dækker det pågældende område. 28 Skanderborg Kommune

29 REDEGØRELSE Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tilyste servitutter, som kan have betydni for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Skanderborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og maler i oversigten. Matr.nr. 6be, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok om oversigt mv. Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune Matr.nr. 6be, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok om fjernvarme mv. Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune Matr.nr. 6be, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok om færdselsret mv. Påtaleberettiget: Ejere af ejendommene 6be og 6 ei Matr.nr. 6be, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok. om byggelinier mv. Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune Matr.nr. 6eh, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok om fjernvarme mv. Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune Matr.nr. 6eh, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok. om oversigt mv. Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune Matr.nr. 6eh, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok. om byggelinier mv. Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune Matr.nr. 6ei, Siim By, Dover Tilyst: Titel: Dok om fjernvarme mv Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune Matr.nr. 6ei, Siim By, Dover februar

30 REDEGØRELSE Tilyst: Titel: Dok om færdselsret mv. Påtaleberettiget: Ejere af ejendommene 6be og 6 ei 30 Skanderborg Kommune

31 REDEGØRELSE februar

32

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1075 - Boligområde ved Knudsvej. Lokalplan for boligområde, ved Knudsvej/Randersvej i Ry

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1075 - Boligområde ved Knudsvej. Lokalplan for boligområde, ved Knudsvej/Randersvej i Ry SKANDERBORG KOMMUNE - Boligområde ved Knudsvej Lokalplan for boligområde, ved Knudsvej/Randersvej i Ry februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1075 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjert

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til. Lokalplan nr. 1075 - Boligområde ved Knudsvej. Lokalplan for boligområde, ved Knudsvej/Randersvej i Ry

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til. Lokalplan nr. 1075 - Boligområde ved Knudsvej. Lokalplan for boligområde, ved Knudsvej/Randersvej i Ry SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Boligområde ved Knudsvej Lokalplan for boligområde, ved Knudsvej/Randersvej i Ry december 2013 INDLEDNING OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1075 ER FREMLAGT til

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Lokalplan 3.15. Et boligområde ved Havnsøgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501

Lokalplan 3.15. Et boligområde ved Havnsøgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501 Lokalplan 3.15 Et boligområde ved Havnsøgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501 LOKALPLAN 3.15 - ET BOLIGOMRÅDE VED HAVNSØGÅRD BJERGSTED KOMMUNE FEBRUAR 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

ANMELDER: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde. Lokalplan 50.27.01. Tæt-lav boligområde ved Sendergård

ANMELDER: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde. Lokalplan 50.27.01. Tæt-lav boligområde ved Sendergård ANMELDER: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Lokalplan 50.27.01 Tæt-lav boligområde ved Sendergård VEJLEDNING OG REDEG0RELSE Side i Opfsrelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Sendergård i Storvorde

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg Lokalplan nr. 181A Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i

Læs mere