Ådalens Privatskole S/I CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ådalens Privatskole S/I CVR-nr. 69 08 97 12"

Transkript

1 Ådalens Privatskole S/I CVR-nr Årsrapport 1. januar december 2014 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning og tro og love erklæring 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Generalle oplysninger om skolen Generalle oplysninger om skolen 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. januar december 2014 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Pengestrømsopgørelse 14 Noter 15 Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for 2014

3 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring Bestyrelse og skoleleder har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Ådalens Privatskole S/I. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser som fremgår af regnskabsbekendtgørelse nr af 16. december Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ishøj, den Skoleleder Steen Jacobsen Habilitetserklæring: Undertegnede bestyrelse erklærer samtidigt på tro og love, at hvert medlem opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrtelsen, jfr. 5 i lov om friskoler og private grundskoler mv. Bestyrelse Jesper Byrgiel Lange Susanne Djernis Olsen Keyvan Rasmussen Formand Næstformand Hanne Mains Stine Nelke Yvonne Dommer Thomas Ankler Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

4 Den uafhængige revisors erklæring Til bestyrelsen i Ådalens Privatskole S/I Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Ådalens Privatskole S/I for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler med videre. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om frie grundskoler med videre og regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvandlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler med videre. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overenstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

5 Den uafhængige revisors erklæring Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om frie grundskoler med videre og regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler med videre gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Leif G. Rasmussen statsautoriseret revisor Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

6 Generalle oplysninger om skolen Skolen Ådalens Privatskole S/I Skovvej Ishøj Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Jesper Byrgiel Lange, Formand Pilevangen 30, 2635 Ishøj Susanne Djernis Olsen, Næstformand Lille Strandvej 19, 2635 Ishøj Keyvan Rasmussen Tranegilde Strandvej 49 A, 2635 Ishøj Hanne Mains Bredekærs Vænge 147, 2635 Ishøj Stine Nelke Brøndby Allé 14 A, 2660 Brøndby Strand Yvonne Dommer Egevang 14, 2660 Brøndby Strand Thomas Ankler Skibsbryggervej 6, 2635 Ishøj Skoleleder Steen Jacobsen, Baeshøjgårdsvej 19, 4560 Vig Revision Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

7 Ledelsesberetning Resultatopgørelse: t. t. t. t. t. Indtægter i alt Statstilskud Omkostninger vedrørende drift Driftresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster, netto Ekstraordinære poster Årets resultat Balance: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrømme: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrømme, netto Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

8 Ledelsesberetning Nøgletal i %: t. t. t. t. t. Overskudsgrad -1,7 0,6 3,9 1,5 0,8 Likviditetsgrad 36,5 59,4 52,8 151,9 133,0 Soliditetsgrad 28,8 30,6 26,9 29,4 24,9 Finansieringsgrad 37,4 44,8 47,7 73,6 75,1 Øvrige nøgletal i %: Antal årselever i regnskabsåret Antal årselever i grundskolen pr. 5. september Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september Antal lærerårsværk 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 Antal årsværk øvrigt personale 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 Antal årsværk i alt 36,0 36,0 36,0 36,0 35,0 Heraf % andel på særlige vilkår (sociale klausuler) Årselever pr. lærerårsværk 15,5 15,4 15,1 14,9 14,9 Lærerlønomkostninger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årselev D. 1. januar tiltrådte skolens nye viceskoleleder Jarl Sabroe, der har vist sig som et værdifuldt tillæg til en ledelsesgruppen der efterfølgende er blevet godt samarbejdet. Fra årets begyndelse fyldte ombygningen af lokaler til fysik kun lidt, men som datoen for aflevering i uge 17 nærmede sig, stod det stadigt klarere, at det ikke kunne lade sig gøre at blive færdig til tiden. Det var levering og opsætning af inventar, der var store problemer med og på trods af forsikringer om det modsatte, så skete der ikke rigtigt noget, så vi kunne først tage lokalet i brug efter efterårsferien. Noget af en streg i regningen, men med et godt resultat; det er blevet et flot og velfungerende fysiklokale med moderne sikkerhed og god plads. Økonomien i byggeriet gav et mindre forbrug end ventet, så det var tilfredsstillende. Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

9 Ledelsesberetning Skolen økonomi har været genstand for opmærksomhed, da der i en overgangsperiode er mange usikkerhedsfaktorer med både plusser og minusser. Centralt i disse overvejelser har bla. være elevtal og udgifter til bygninger. Der er et fortsat fald i det statslige tilskud til frie skoler, og for at der fortsat kunne være råd til at fastholde Ådalens kvaliteter, blev det besluttet at sætte elevtallet op til 21 i hver klasse. Det foregik løbende i første halvår og bortset fra, at der altid er lidt udskiftning og vi lukkede tilgangen til 9.årgang kort efter sommerferien, blev der næsten fyldt op. Den seneste beslutning på området betyder, at der p. t. er ved at blive indskrevet endnu en elev, så elevtallet er på 22 i hver klasse. Det er grænsen for hvad vores lokaler skønnes at kunne bære. Vores bygninger trænger fortsat til opmærksomhed, da der hist og her er noget nedslidning. Et godt eksempel er vores gasfyr, der er af ældre dato. Vi har været nødt til at skifte et par af dem akut, så der med sikkerhed er varme i lokalerne. Hele vores it infrastruktur er blevet gået efter og nu er der skifte kabler m. v., så det skulle kunne køre sikkert, hvilket er en forudsætning for, at vi kan få glæde af de seneste beslutninger om at udskifte de interaktive tavler med interaktive projektorer. Et arbejde der blev påbegyndt i slutningen af 2014 og som i skrivende stund er næsten til ende. Der er etableret flere printermuligheder og for 2015 skal der udbygges med ipads til de yngste elever og computere til de ældste. Overordnet økonomi regnskabsanalyse 2013 opgjort pr. elev. Sammenligning Ådalens Privatskole Indtægter Undervisnings omkostninger Ejendom Administration Driftsresultat Årets resultat Ovenstående afspejler, at der er foretaget en del investeringer i ejendom og at der er et relativt stort forbrug til undervisning i sammenligning med tilsvarende skoler. Generelt om økonomien i 2014 skal det specielt bemærkes, at der er sket et betydeligt skred i den udbetalte løn i forhold til den budgetterede, hvilket naturligvis ikke er acceptabelt, hvorfor det dels skal afklares hvordan der kan være et sådant skred, dels sikres rutiner så det ikke forekommer igen. Sfo -Klub 2014 blev på mange måder et anderledes år for SFO en. Et år med nye udfordringer og forandringer for såvel børn som medarbejdere. SFO ens åbningstider blev ændret ift. året før, da alle eleverne i indskolingen skulle have flere Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

10 Ledelsesberetning skoletimer. SFO en åbnede derfor først kl , hvilket betød at der var kortere tid til at være sammen med børnene om eftermiddagen. Til gengæld blev pædagogerne præsenteret for faglig fordybelse som en del af deres nye arbejdsopgaver i skolen. Derudover har der været et øget fokus på samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Et samarbejde som vi efterhånden har øvet os så meget i, at vi er blevet ret gode og ikke mindst ret glade for det. Der er dog stadig plads til udvikling og det vil der også komme i næste skoleår. På medarbejdersiden har vi skruet op for det faglige niveau ved at opgradere 2 medhjælperstillinger til uddannede pædagoger. Det skulle meget gerne betyde, at vi bliver endnu bedre til at tilbyde børnene sjove, spændende og lærerige aktiviteter om eftermiddagen. Sfoens store ønske om en klub, blev i foråret præsenteret for bestyrelsen. Et værested hvor venskaber på tværs af klassetrin og spor kunne dyrkes et sted hvor man igennem sociale sammenhænge og aktiviteter, kunne lære noget om demokratisk medindflydelse og medansvar, samtidig med at have det sjovt - var noget vi rigtig gerne ville kunne tilbyde sfoens ældste børn. Så glæden var stor, da bestyrelsen efterfølgende nikkede ja, og vi ved årets skolestart med stolthed kunne byde velkommen til 4 og 5 klasse i Ådalens allerførste klub. Med 63 tilmeldte børn tog vi hul på vores allerførste sæson, som man nok må sige har været en stor succes. Klubben første år har budt på en bred vifte af forskellige eftermiddagsaktiviteter, udflugter, aften arrangementer og koloni ture til hhv. Lalandia og Vilde vulkaner der for de store børn er blevet udvidet med en ekstra dag. Adfærd Kontakt & Trivsel Formålet med AKT arbejdet er at opkvalificere indsatsen omkring problemstillinger inden for adfærd, kontakt og trivsel. Vores fokus er på interaktionen mellem elev og omgivelser. Vi arbejder omkring barnet og ikke på barnet med afsæt i en konsultativ metode ved en ligeværdig og udviklingsstøttende dialog. Vi begyndte med en gruppe bestående af 2 ledelsesrepræsentanter og 4 medarbejdere, 2 lærere og 2 pædagoger. I løbet af året er vi dog blevet opmærksomme på, at gruppen er for stor ift. opgaven og derfor er der nu valgt 1 lærer og 1 pædagog, som begge kommer på et længerevarende grundkursus henover efteråret De 2 medarbejdere får herved viden og færdigheder i at varetage forebyggende og indgribende AKT-vejledning, og de får kompetencer til at vejlede elever, klasser og kolleger i forhold til læring, kontakt og trivsel. I indeværende skoleår er der brugt ressourcer i både 0-1.kl.huset og i 2-3.kl-huset på at observere og intervenere ift. problematikker omkring børn med særlige udfordringer. Skolereform Skolereformen har vi på Ådalens Privatskole valgt at lægge os op ad i forhold til tidlig sprogstart i tysk, engelsk havde vi i forvejen fra børnehaveklassen, så vi begynder med tysk allerede i fjerde klasse. Undervisernes teamsamarbejde er blevet lagt i lidt fastere rammer og med et tydeligere indhold, hvilket Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

11 Ledelsesberetning der er gode tilbagemeldinger på. Fra august 2014 har vi arbejdet med faglig fordybelse og i løbet af året er der blevet afholdt et par møder hvor form og indhold er blevet evalueret. Vi ser faglig fordybelse som et pædagogisk frirum, hvor den enkelte lærer eller et team dels kan eksperimentere lidt med indhold og form, dels som en mulighed for at lade eleverne bruge ekstra tid til at komme dybere ind i et emne eller tema. For det kommende skoleår skal der yderligere tilføres mere struktur, så faglig fordybelse bliver forankret i de enkelte huse. Fra vores evaluering er det klart, at der er meget store forskelle mellem hvad der foregår på de forskellige årgange. Til dels er det begrundet i, at det for de yngste er mere nødvendigt at arbejdet med at indlære er noget, der i høj grad foregår med hænderne, og for de ældste ofte er mere indadrettede processer. Arbejdstiden er blevet reguleret på vores område med lov 409, men da vi selv kan forholde os til i hvilket omfang vi vil følge dele af loven, har vi på Ådalens Privatskole besluttet at indgå en lokalaftale uden fuldt tilstedevær, så lærerne fortsat kan forberede sig hjemme. Skolens faglige niveau er fortsat vigtigt, hvorfor vi er i færd med at uddanne to matematikvejledere, der skal være med til at fastlægge skolens arbejde med test for matematik og i øvrigt løfte den pædagogiske tænkning på området. Skolen har i regnskabsåret 2014 på særlige vilkår som nævnt i "Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner" haft: 1 ansat fleksjobber som kontorassistent 1 ansat fleksjobber som pædagog i SFO en 1 ansat fleksjobber som teknisk servicemedarbejder Derudover har skolen haft personer i virksomhedspraktik m. v. Skolen har ingen økonomisk forbindelse med andre institutioner, der modtager offentligt tilskud. Der er ikke indtruffet forhold af betydning for skolen efter regnskabs afslutning Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

12 Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Ådalens Privatskole er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder med de fragivelser som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen for frie skoler Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til forrige år, er i hovedtræk følgende: Periodisering Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår de vedrører uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Balancen Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er værdiansat til anskaffelsessum ned fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Nedskrivninger foretages i de tilfælde, hvor forventningerne har ændret sig negativt, og ændringerne er mere end uvæsentlige, og ikke kan antages at være forbigående. Opskrivninger foretages, når værdien har ændret sig positivt i forhold til bogført værdi, og ændringen ikke er uvæsentlig, og ikke kan antages at være forbigående. Eventuelle opskrivninger opføres under egenkapitalen. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Driftsmateriel og inventar 20 år 3-5 år Aktiver med en kostpris på under pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Afledte finansielle instrumenter Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i tilgodehavender eller gæld og egenkapital. Priotetsgæld Priotetsgæld er målt til armortiseret kostpris, der svarer til lånets restgæld. Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

13 Resultatopgørelse 1. januar december Note 1 Statstilskud Skolepenge Andre indtægter INDTÆGTER Lønomkostninger, undervisning Andre omkostninger, undervisning Andre omkostninger, SFO UNDERVISNING Lønomkostninger, ejendomsdrift Andre omkostninger, ejendomsdrift EJENDOMSDRIFT Lønomkostninger, administration Andre omkostninger, administration mv ADMINISTRATION OMKOSTNINGER VEDRØRENDE DRIFT I ALT DRIFTSRESULTAT Renetindtægter m.v Renetudgifter m.v Årets resultat Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

14 Balance 31. december Aktiver Note Anlægsaktiver 13 Grunde og bygninger Legeplads Undervisning Administration Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

15 Balance 31. december Passiver Note Egenkapital Saldo pr. 1. januar Andre henlæggelser Urealiseret tab vedr. sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser 18 Kreditforeningslån Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristet gæld Markedsværdi renteswap Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Andre forpligtelser Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

16 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Årets resultat Afskrivninger Ændring i tilgodehavender Ændring af leverandørgæld og anden gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Afdrag på langfristet gæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider Likvide beholdninger Likvider 31. december Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

17 Noter Statstilskud Generalt driftstilskud 0 0 Grundtilskud Fælles udgiftstilskud Undervisningstilskud Bygningstilskud Tilskud til skolefritidsordning Tilskud til alvorligt syge børn tilskud til inklusion Dispositionsbegrænsning Tilskud støtteundervisning Skolepenge Skolepenge Fripladstilskud Ydede moderationer Indtægtsførte deposita 0 0 Kommunalt tilskud, skolefritidsforening 0 0 Forældrebetaling, skolefritidsordning Fripladstilskud Klub Kommunalt tilskud, skolefritidsforening 0 0 Rest vedrørende tidligere år Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

18 Noter Andre indtægter Erstatning 0 0 Lejeindtægter Ventelistegebyr Kassedifference 0 0 Bonus Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

19 Noter Lønomkostninger, undervisning Løn til leder, lærere og børnehaveklasseleder Lønrefusion Pensionsindbetaling, Lærernes Pension ATP AER-bidrag Vikarløn Flekslønspulje Hensat til erstatningsundervisning Regulering af feriepengeforpligtelse Tilskud til vikarpulje Løn skolefritidsordning Løn Lønrefusion Pension ATP Vikarløn Flekslønspulje ATP Regulering af feriepengeforpligtelse Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

20 Noter Andre omkostninger, undervisning Undervisningsmaterialer Fotokopiering m.v Bøger til elever og bibliotek 0 0 Anskaffelse og vedl. af inventar og udstyr Møder og arrangementer Lejrskoler og ekskursioner Prøveudgifter Personaleuddannelse Tjenesterejser Tilsynsførende Afskrivninger Andre omkostninger, SFO Materialer Mad og drikkevarer Anskaffelse og vedl. af inventar og udstyr Ekskurtioner og transportudgifter Personale SFO Personaleuddannelse Småankaffelser Klub, etablering Afsrivninger Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

21 Noter Lønomkostninger, ejendomsdrift Pedel inkl. ATP Pedel inkl. ATP, SFO Refusion flexjob Rengøring inkl. ATP Rengøring inkl. ATP, SFO Regulering af feriepengeforpligtelse Regulering af feriepengeforpligtelse, SFO Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

22 Noter Andre omkostninger, ejendomsdrift Ejendomsforsikringer Vedligeholdelse Afskrivninger vedrørende ejendomsdrift Lejeomkostninger Gas, el og vand Rengøringsartikler og renovation Lønomkostninger, administration Løn inkl. ATP m.v Lønrefusion Barselsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

23 Noter Andre omkostninger, administration mv. Kontorartikler, porto og telefon m.v Tab på debitorer Befordring mellem skole og hjem Markedsførring Kontorinventar, vedligeholdelse 0 0 Kontorinventar, anskaffelse Revision Vikarkassebidrag Regnskabsmæssig assistance Edb-service (multidata) Kursus bestyrelsen Personaleudgifter Tyveriforsikring Forsikringer Konsulenthonorar Foreningen for privatskoler Advokat Afskrivninger Kontigenter og abonnementer Vikarkassebidrag Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

24 Noter Renetindtægter m.v. Likvide midler Obligationer Renetudgifter m.v. Prioritetsrenter Kurstab obligationer 0 0 Feriekonto m.v Anlægsoversigt, skole Grunde og bygninger Legeplads Undervisning Administration Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Ejendomsvurdering 1. oktober Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

25 Noter 31/ / Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Vikartilskud Lønrefusion Skolepenge Hensat til tab Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Omkostninger Renter værdipapirer m.v Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

26 Noter 31/ / Likvide beholdninger Kasse Erhvervsgiro 0 0 Erhvervskonto Aftalekonto Andre henlæggelser Saldo den 1. januar Kreditforeningslån Lån med sikkerhed i skolens ejendomme Heraf forfalder inden for 1 år Andel af gæld, der forfalder efter 5 år Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

27 Noter 31/ / Markedsværdi renteswap Saldo den 1. januar Årets regulering Anden kortfristet gæld Kassekredit (max ) 0 0 Forudbetalinger Feriekonto Social bidrag Pension Hensat til erstatningsundervisning (lockout) Ferieforpligtelse Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Statstilskud Skolepenge, inkl. depositum Fripladstilskud og befordringstilskud Søskenderabat 0 0 Kompetencefonden Andre forpligtelser Som sikkerhed for alt mellemværende med Sydbank er tinglyst et ejerpantebrev i ejendommen på Skolen har indgået leasingaftaler om leasing af kontorudstyr. Forpligtelsen løber i 60 måneder og udgår pr. 31. december Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

28 Noter Beregning af egendækning, jf. 6 stk. 1 i tilskudsbekendtgørelse for friskoler og private grundskoler m.v. og 7 i tilskudsbekendtgørelsen for private gymnasieskoler m.v Skolepenge, netto (note 2) Tilskud til nedbringelse af skolepenge (note 2) (37.900) Andre indtæger (note 3) Renteindtægter m.v. i alt (10.117) Årselever i alt 403 Egendækning pr. årselev Ådalens Privatskole S/I Intern årsrapport for

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår) Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode 183.008 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.017

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2012 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT 2009 SKOLEKODE 265.017

Læs mere

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE 235.006 1

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011 Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg Skolekode 397.010 Årsrapport 2011 (38. regnskabsår) Fremlagt på generalforsamling den / 2012 Dirigent R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45)

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2014 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

VINDERUP REALSKOLE ÅRSREGNSKAB

VINDERUP REALSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 VINDERUP REALSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 683.007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 1. REGNSKABSÅR SKOLEKODE

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Den selvejende institution N. Zahles Skole

Den selvejende institution N. Zahles Skole Den selvejende institution N. Zahles Skole Skolekoder: 101088 N. Zahles Seminarieskole 101155 N. Zahles Gymnasieskole 101126 N. Zahles Gymnasieskole CVR-nr. 62 51 32 17 Årsrapport for 2011 160. regnskabsår

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere