foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2010"

Transkript

1 foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr

2 Indholdsfortegnelse Sidste nyt - Fiskevand...side 2 Nyt fra formanden...side 3 Generalforsamling side 4 Vandremuslingen...side 6 Vandløbsrestaureringer side 8 Konkurrencer side 10 Pas på kniven...side 11 Vandløbsrestaureringer side 12 Konkurrence vindere side 14 Bestyrelsen...side 15 Fiskevand Sidste nyt Fra vor fiskevandsansvarlige er indkommet følgende: Efter at vort kort over fi skevand er blevet trykt, er der sket følgende nyt, som desværre ikke nåede at komme med på kortet: Der er indgået lejeaftale med FDF Sletten, således at vi de næste 5 år igen har lystfi skeretten på det af dem ejede fi skevand. Erhvervsfi skeretten / fritidsfi skeretten er dog stadig udlejet til anden side, hvilket vi beder vore medlemmer respektere, så vi undgår unødige konfrontationer. Som helt nyt har vi lejet lystfi skeretten på det af Tårnkomiteen ejede fi skevand. Vandet udgør ca. halvdelen af Stigballevig ind mod land samt vandet uden for Stigballevig hen mod stålbroen, kun afbrudt af ca, 20 mtr. lige før stålbroen, og ud til midtvands Julsø. Fritids-og erhvervsfi skeretten var ikke til leje, men den er heller ikke på nuværende tidspunkt lejet ud til anden side. Vi har også lejet lystfi skeretten, fritids- og erhvervsfi skeretten ud for Hotel Julsø. Her er der dog den betingelse, at hotellet har ret til selv at sætte garn for at fange de fi sk, man serverer i restauranten. Denne ret har man aftalt med Per Gylling om at udøve, så her beder vi igen vore medlemmer om at respektere dette. Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening Forside foto: Åge Ebbesen Ellerup bæk før projekt. En vejunderføring og 2 mindre rørlagte strækninger var ikke passabel for fi sk og vandløbsinsekter. Redaktion & layout: Ole Hanelius Trykning: Silkeborg Bogtryk Oplag: 3000 stk. 2

3 Nyt fra formanden Nyt år Nye tiltag - Nye muligheder Som det nok er de fl este bekendt har foreningen fra 2010 lejet Rye Nørskovs Fiskevand. Det er mit håb, at det vil give foreningens medlemmer mulighed for nye fi skeoplevelser. Vi har lejet vandet for en periode på 5 år, så der er mulighed for at lære det at kende. Bestyrelsen regner med, at lejeudgiften vil blive dækket ind ved øget salg af dag/ ugekort og den besparelse, der er opnået i forbindelse med omlægningen af administrationen og afskedigelsen af vores sekretariatsleder. Da omfanget af salg af dag/ ugekort ikke kendes, er der en hvis usikkerhed omkring forøgelsen og det kan derfor blive nødvendig at hæve kontingentet lidt i Grundlaget for bestyrelsens beslutning om omlægning af administrationen, skyldes ønsket om, at en større del af budgettet bliver brugt til leje af fi skevand og ikke som tidligere hvor over en tredjedel blev brugt til lønudgifter. Omlægningen har den betydning at kontoret er lukket og derfor skal man henvende sig til undertegnede, hvis man har generelle ting til foreningen og til kassereren hvis det handler om økonomi, adresseændring og ind/udmeldelser m.m. Når jeg har fat i adresseændring vil jeg gerne bede om, at du husker at, en eventuel adresseændring bliver meddelt til kassereren enten pr. mail, telefon eller til Grejbiksen. Det vil hjælpe ham meget. Man kan selvfølgelig også rette henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne, der så vil tage sig af det videre. Hvis man vil betale sit kontingent kontant, kan det ske hos Grejbiksen på Østergade, Røde Kors Søndergade 15, samt Ry Sport & Fiskeri Kyhnsvej 1 i Ry. I forbindelse med omlægningen er der rigtig mange ting der skal ændres i forhold til tidligere. Bestyrelsen har i den forbindelse udført et stort arbejde og vil også komme til det i Derfor bæ r over med os, hvis der skulle ske fejl, men fortæl os det, så vi kan få fejlen rettet. Og så til noget helt andet. Statens Fiskerikontrol i vores område er blevet omorganiseret. Det ser ud til at det er til fordel for foreningen. Kontrolbesøgene på vores fi - skevand er steget betragteligt i Det hilser jeg velkomment og også tiltaget med, at kommunale å-mænd skal være øjne og ører i et fremtidigt samarbejde med kontrollen, er et godt tiltag, som foreningen bakker op om. Jo fl ere der holder øje, jo bedre! Så er der gået endnu et år. Jeg håber du har haft mange gode oplevelser med fi skestangen i løbet af året og også fanget en enkelt fi sk eller to. Jeg håber 2010 vil give dig gode oplevelser og gode fi sk på dine fi sketure. Husk nu, at møde op til generalforsamlingen og det nye års konkurrencer. Tidspunkterne for afholdelsen kan ses andet steds i bladet. Jeg vil slutte af med at ønske dig og din familie et godt nytår. 3

4 Generalforsamling 2010 Bemærk: Foredrag med Åge Ebbesen fra kl til Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling Mandag den 8. marts kl i Lunden, Vestergade, Silkeborg Dagsorden i henhold til foreningens love og med følgende forslag til ændring af Silkeborg Fiskeriforenings vedtægter Som konsekvens af kommunesammenlægningen og Silkeborg Byråds beslutning, om ikke at udpege kommitterede til Silkeborg Fiskeriforeningens bestyrelse, foreslår / indstiller bestyrelsen for Silkeborg Fiskeriforening, at generalforsamlingen vedtager følgende vedtægtsændringer. 2. stk. 1. Nuværende tekst. Som medlemmer kan kun optages personer der har tast bopæl, og har haft det mindst et år, i Silkeborg, Them, Ry og Kjellerup Kommuner, samt postnumrene for Engesvang og Bording Ny tekst. Som medlemmer kan kun optages personer der har fast bopæl i Silkeborg eller Skanderborg kommuner, samt postnumrene for Engesvang og Bording. Bestyrelsen kan dispensere herfra. Motivering: Ændringen er nødvendig som konsekvens af kommunesammenlægningen. Mindst et år bør udgå da befolkningen i år 2010 er mere mobile. Teksten, - Bestyrelsen kan dispensere herfra. Flyttes fra stk.3. til stk. 1. da denne tekst har relation til forudsætninger for medlemskab og ikke for hvilke sanktioner bestyrelsen kan fortage over for et medlem. 2. stk. 2 Nuværende tekst. Bestyrelsen kan dispensere herfra, ligesom den kan udelukke fra optagelse eller fortage eksklusion af personer, som modarbejder foreningens interesser eller groft overtræder foreningens love eller den til enhver tid gældende ferskvandsfi skerilov. Ekskluderede medlemmer har ret til at møde op på den førstkommende generalforsamling og tale deres sag. 4

5 Ny tekst. Bestyrelsen kan udelukke fra optagelse eller fortage eksklusion af personer, som modarbejder foreningens interesser eller groft overtræder foreningens love eller den til enhver tid gældende ferskvands - fi skerilov.ekskluderede medlemmer har ret til at møde op på den førstkommende generalforsamling og tale deres sag. Motivering. Redaktionel tekst ændring som konsekvens af ændringen af 2. stk 1. 5 stk. 1: Nuværende tekst. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 7 vælges på generalforsamlingen og 2 af Silkeborg Byråd. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasser og sekretær. Kun medlemmer valgt på generalforsamlingen kan betræde disse poster. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der det ene år afgår 3 medlemmer og det andet år 4 medlemmer Ændres til: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand, kasser og sekretær på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder selv forretningsorden for afvikling af bestyrelsesmøder. Mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne skal have fast bopæl i Silkeborg Kommune. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at der det ene år afgår 3 medlemmer og det andet år 4 medlemmer. Generalforsamlingen vælger bestyrelsessuppleanter, for et år af gangen. Motivering: Teksten rettes som konsekvens af at Silkeborg Byråd har besluttet at der ikke skal udpeges medlemmer til Silkeborg Fiskeriforening. 6. Stk. 4: Nuværende tekst Generalforsamlingen vælger hvert år en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens regnskab Ny tekst. Generalforsamlingen vælger hvert år en reg. revisor til at revidere foreningens regnskab Motivering: Da der er en væsentlig prisforskel på en statsautoriseret revisor og en registreret revisor, og en registreret revisor udfører revision under samme ansvar som en statsautoriseret revisor, mener vi at en sådan besparelse, kun kan være til fordel for foreningen. 5

6 PAS PÅ VORES SØER STOP VANDREMUSLINGEN! Af Åge Ebbesen, Natur og Miljø, Silkeborg kommune Vandremusling. Muslingen er 1 4 cm lang og let at kende på den zebrastribede skal. Vandremuslingen er en ny art i Gudenåens hovedløb, som er fundet fra Skanderborgsøerne i syd til Randers i nord. I Silkeborg kommune er den konstateret i Juulsø, Borre Sø, Brassø, Remstrup å, Silkeborg Langsø østlige bassin, Gudenåen, Sminge Sø og Tange Sø. Vil du se den skal du kigge på sten, rørskov og andre faste objekter. F.eks. Ringvejsbroen eller ved broen over Gudenåen i Resenbro hvor den dækker hele bunden. Vandremuslingen er en såkaldt invasiv art, som kan optræde i voldsomt antal, når den først har indfundet sig. Vandremuslingen lever af små organismer, som den fanger ved at fi ltrere vandet. Den giver derfor bedre sigtedybde i søerne i sommerhalvåret når den fjerne alger fra vandet. Der er dog en del problermer med vandremuslingen. Invasive arter som dræbersnegle og bjørneklo skaber en række problemer for både natur og mennesker. Vandremuslingen er ingen undtagelse. Den kan danne kolonier på bådenes skrog, overbegro broer og tilstoppe motorer, kølevandspumper og rørudløb. Den kan kvæle det naturligt hjemmehørende plante-og dyreliv. 6

7 Selvom den kan være med til at give klart vand i søer med mange alger, kan den omvendt også være årsag til, at blågrønalger i stort tal ligger som et lag grøn maling på søen om sommeren. I Fårup sø ved Vejle blev vandremuslingen konstateret i 1990erne. I sommeren 2008 led muslingerne en massedød og efterlod en stinkende algefyldt sø, hele økosystemet er kollapset. Der er derfor god grund til at forhindre yderligere spredning af vandremuslingen til andre søer og vandløb. Den største risiko for spredning er med både og lignende, hvor de voksne muslinger sidder på båden, motoren eller i kølevandsanlægget. Larvestadierne af muslingen kan spredes med sø- og åvand ( bl.a. sø og -åvand når du fl ytter agnfi sk). For at undgå spredning til andre søer kan DU hjælpe: Anvend ikke både, bådmotorer, kanoer, kajakker og lignende uden en meget omhyggelig rengøring, før de flyttes til søer og vandløb hvor vandremuslingen ikke findes Anvend ikke levende agnfisk fra Gudenåens hovedløb i søer og vandløb hvor vandremuslingen ikke findes 7

8 Vandløbsrestaureringer i Silkeborg Kommune 2008 Af Åge Ebbesen, Natur og Miljø, Silkeborg kommune Natur og Miljø, Silkeborg kommune har i 2008 skabt fri passage ved 9 mindre spærringer, åbnet et mindre rørlagt vandløb og udlagt grus og sten fl ere steder. Genslyngning; øvre del af Engholm bæk Projekt Salten å I Salten å systemet er arbejdet med at forbedre forholdene for søørred forsat. Der er i Ildal bæk ( et større tilløb til Salten Langsø ) skabt fri passage ved en opstemning og en vejunderføring. Der er dermed fri passage til størstedelen af Ildal bæk, der er et særdeles godt opvækstområde for ørred. Et rørlagt tilløb til Krude Møllebæk er åbnet og genslynget på en ca. 350 m strækning, samt udlagt sten og grus. I den øvre del af Engholm bæk er der skabt fri passage ved 3 mindre spærringer og genslynget ca. 350 m vandløb samt udlagt sten og grus. Der er 2 større spærringer tilbage i den øvre del af Salten å systemet og 2 mindre i tilløb samt enkelte rørlagte strækninger. Arbejdet med at skabe fri passage i hele Salten å systemet forsættes. 8

9 Øvrige projekter I Sugebækken, Hulbækken, Dalby bæk, Levring Bæk er der skabt fri passage ved vejunderføringer og mindre opstemninger. Alle steder er der lavet små stenstryg. Der er dermed skabt fri passage til en række strækninger med gode opvækstområder for ørred. I Levring bæk er der udlagt grus og sten på en kort strækning. Udover de egentlige vandløbsrestaureringer er der som mange sikkert ved installeret en ny sluseport i kammerslusen ved Langebro. Den nye sluse giver mulighed for at styre vandstanden opstrøms bedre. Økonomi Fisketegnsmidlerne - der nu om dage hedder Tilskud til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og fl ora og administreres af Direktoratet for Fødevare- Erhverv har givet et tilsagn om et 50 % tilskud på kr til vandløbsrestaurering. Derudover har fl ere lodsejere bidraget på forskellig vis. Vi har desuden fået et par hundrede m 3 sten foræret fra et vejprojekt. Man sortere materialerne fra det udgravede vejprofi l på stedet og får derfor et affaldsproblem med sten fra 6-40 cm en meget fi n størrelse til vandløbsprojekter. Natur og Miljø, Silkeborg kommune har afholdt de resterende udgifter til projekterne. Ny sluseport ved stryget 9

10 Konkurrencer 2010 Forårs Geddekonkurrence - alt foreningens dagkortvand Søndag den 16 maj kl. 06:30-14:00 Indstempling: kl. 06:30-07:00 i klublokalet Søndergade 19B Indvejning: kl. 14:00-14:30 i klublokalet Søndergade 19B Præmier: 5 senior og 5 junior. Sandartkonkurrence / Premierer - alt foreningens dagkortvand Onsdag den 1. juni kl. 00:00 - Onsdag den 1. juni kl 10:00 Indstempling: kl. 19:00-19:30 (31. maj) på ladepladsen i Sejssnævringen og ved Ry Ål, v/gert Nielsen - det lille røde hus ved slusen i Ry. Indvejning: kl. 10:00-10:30 (1. juni) Ved Ry Ål, v/gert Nielsen Præmier: 10 senior og 5 junior Ørredkonkurrence Skygge Å - kun for medlemmer Lørdag den 5 juni kl. 06:30-12:00 Indstempling: kl. 06:30-07:00 ved Skygge Bro Indvejning: kl. 12:00-12:30 ved fi skehytten Præmier: 5 senior og 5 junior Aborrekonkurrence - alt foreningens dagkortvand Søndag den 5. september kl. 07:00-15:00 Indstempling: kl. 07:00-07:30 i klublokalet Søndergade 19B Indvejning: kl. 15:00-15:30 i klublokalet Søndergade 19B Præmier: 5 senior og 5 junior Efterårs Geddekonkurrence - alt foreningens dagkortvand Søndag den 17. oktober kl. 07:00-14:00 Indstempling: kl. 07:00-07:30 i klublokalet Søndergade 19B Indvejning: kl. 14:00-14:30 i klublokalet Søndergade 19B Præmier: 5 senior og 5 junior Til alle konkurrencer må der fi skes med 3 fi skestænger pr deltager. Ved trolling / dørge fi skeri skal de specielle regler for denne form for fi skeri dog overholdes ( 2 stænger pr. mand eller max 4 stænger pr. båd ) Husk at medbringe gyldigt medlemskort og statens fi sketegn og husk kun personlig indstempling!!! Startgebyr til de lukkede konkurrencer: Seniorer og pensionister = 30 kr. - Juniorer = 10 kr. Startgebyr til de åbne konkurrencer: Medlemmer samme pris som de lukkede konkurrencer, Ikke medlemmer 125 kr. inkluderer dagkort. 10

11 Pas på kniven! I den nye våbenlov der bl.a. omfatter knive er der adskillige faldgruber der kan bringe helt almindelige borgere i fængsel. Det er vigtigt at du sætter dig nøje ind i reglerne omkring brug af knive, hvis ikke fi sketuren skal ende bag tremmerne. I det følgende kan du læse et uddrag fra Politiets hjemmeside. Uddrag af våbenloven - knive Fakta om knive Knive på offentligt tilgængeligt sted. Det er som udgangspunkt ulovligt at medtage kniv på offentligt tilgængelige steder. Der er dog følgende undtagelser: 1. Hvis medtagelse af kniven har et anerkendelsesværdigt formål, såsom erhvervsudøvelse, jagt, lystfi skeri, sportsudøvelse eller andet lignende anerkendelsesværdigt formål Foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position Knive med klinge over 12 cm Knive med en klinge over 12 cm må kun erhverves, besiddes, bæres eller anvendes med tilladelse fra politiet. Dog undtages dolke og knive med en klinge på over 12 cm fra forbuddet, hvis de anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfi skeri eller sportsdykning, og hvis de er udformet hertil. Kniven må kun erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug. Øvrige knive Øvrige knive, som for eksempel enhåndsbetjente foldeknive, pushdaggers, fald/ springstiletter og -knive, er forbudt at erhverve, besidde, bære eller anvende uden en tilladelse fra politiet. Hvis du bruger kniv til jagt og fi skeri er det lovligt at tage en kniv med til og fra fi skepladsen. Men husk at få kniven ud af bilen, når du er kommet hjem og f.eks. skal køre din søn til fodbold. Og husk du må ikke bære kniven på dig hvis du skal handle på vej til eller fra fi skepladsen. Ellers overtræder du våbenloven. Du skal ligeledes kunne bevise, at du er på vej til eller fra for eksempel jagt, lystfi skeri eller spejder, og at kniven er udformet til formålet, hvis du har en kniv i bilen. Dette uddrag er kun en rettesnor. Husk det er dit egen ansvar at sætte dig ind i våbenloven når du anvender / transporterer en kniv. Læs eventuel mere på denne hjemmeside: 11

12 Vandløbsrestaureringer i Silkeborg Kommune 2009 Af Åge Ebbesen, Natur og Miljø, Silkeborg kommune Der er skabt fri passage ved mindre 10 spærringer og udlagt grus og sten på ca. 1,4 km i mindre vandløb. Arbejdet med at forbedre forholdene for bl.a. søørred i Salten å systemet er forsat. Der er skabt fri passage ved en række mindre rørunderføringer og små styrt i tilløbene Ildal bæk og Løndal bæk samt udlagt sten og grus. I den allerøverste del af Salten å er der udlagt sten og grus og skabt fri passage ved mindre styrt. I Gjern å systemet samarbejder Favrskov kommune og Silkeborg kommune om at forbedre forholdene ved at fjerne spærringer og udlægge grus og sten til glæde for bl.a. den sjældne fi skeart smerling og ørred. I 2009 er der i Ellerup bæk skabt fri passage ved 3 mindre spærringer og udlagt sten og grus samt planet rødel til sikring af brinkerne. Løndal bæk - grus og sten er udlagt i Løndal bæk, Ildal bæk, Salten å og Ellerup bæk. 12

13 Ellerup bæk efter projekt er gennemført. Der er fri passage under vejen og 2 rørlægninger er fjernet. Sten og grus er udlagt på en længer strækning. I 2010 er planlagt et projekt i den øvre del af Salten å systemet hvor der skabes fri passage ved den sidste spærring i Salten å s hovedløb. Desuden forventes et par projekter med udlægning af grus og sten samt fjernelse af spærringer i Karup å systemet og Gjern å systemet gennemført. I 2010 har DTU Aqua planlagt at elbefi ske den del af Gudenåsystemet der ligger i bl.a. Silkeborg kommune. Elbefi skningen foretages i forbindelse med revision af udsætningsplanen for Gudenåen. Vi forventer at der i en række vandløb er sket forbedringer i forhold til den sidste elbefi skning på grund af vandløbsrestaurering og forbedret vandkvalitet. På kan man fi nde fl ere oplysninger om udsætningsplaner I januar 2010 forventes den første høring af de forsinkede statslige Vand- og Naturplaner offentliggjort. Vandplanerne vil få stor betydning for det fremtidige arbejde med vandløb, søer og ådale. Der vil bl.a. være forslag om vandløbsstrækninger hvor grødeskæring skal ophøre, områder hvor der foreslås etableret vådområder, områder hvor der foreslås okkertilbageholdelse m.v. På kan man følge høringerne. Planerne er en følge af et EU vandrammedirektiv og er bindende. Det betyder at planen skal gennemføres indenfor planperioden. Første planperiode løber frem til Kommunerne får derfor meget travlt med at gennemføre planen i ådalene, det vil bl.a. betyde at spærringer skal fjernes, der skal udlægges sten og grus, plantes rødel, etableres vådområder m.v. mange steder. I Silkeborg kommune er der ca. 40 større spærringer der skal fjernes. Den største er ved Allinggårdsværket i Alling å. Når dette arbejde er gennemført vil mange arter af fi skebestandene i mange områder få forbedrede levevilkår der vil dermed blive fl ere fi ske til lystfi skene at fi ske efter. Om målene i vandplanen er tilstrækkelig vil vise sig! Ændret klimaforhold med mere nedbør og gennemførelse af vandplanerne i nogle ådale vil betyde at mange ådale vil få en højere grundvandstand. Færdsel vil blive mere vanskelig til fods, men naturen vil blive vildere i forhold til det vi kender i dag.. 13

14 Konkurrencevindere 2009 Forårs Geddekonkurrence: Alt foreningens dagkortvand Senior: Rene Verner gedde på 10,210 kg Junior: Sebastian G. Mikkelsen gedde på 3,630 kg. Ørredkonkurrence: Skygge Å Senior: ingen fangst Junior: ingen fangst Sandartkonkurrence: Alt foreningens dagkortvand Senior: Bo Sørensen sandart på 5,820 kg. Junior: Sandra Birkefelt sandart på 2,650 kg Aborrekonkurrence: Alt foreningens dagkortvand Senior: Michael Dons Andersen aborre på 642 gram Junior: Daniel Kristensen aborre på 302 gram Efterårs Geddekonkurrence: Alt foreningens dagkortvand Senior: Kent Nielsen gedde på 8,870 kg Junior: Daniel Kristensen gedde på 6,580 kg 14

15 Bestyrelsen Formand: (Fiskeribetjent) Jørn Wulff Østerbyvej 22, 8632 Lemming skeriforening.dk Næstformand: (Redaktør, webmaster). Ole Hanelius Baggesensvej 28, 8600 Silkeborg Kasserer: (Fiskeribetjent) Bjarne Simonsen Rodelundvej 9, 8653 Them Sekretær: Morten Bech Nielsen Bindslevs Plads 10 1, 8600 Silkeborg skeriforening.dk Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent) Ryan Sørensen Gransvinget 22, 8600 Silkeborg Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent) Herluf Christensen Horsensvej 8, 8653 Them 1. Bestyrelses suppleant. Stig Beck Nielsen Dalstrøget 34, 8600 Silkeborg 2. Bestyrelses suppleant. Ejner Pedersen Pasradisdalen 5, 8600 Silkeborg Hjælpere uden for bestyrelsen: Ronnie Knappe Fiskeribetjente uden for bestyrelsen Rene Kjær Rasmussen Ivan Betzer Morten Wølck Lindy Louring Mogens Nielsen Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent)... Karlo Jespersen Sindingvej 4, 8600 Silkeborg 15

16 Sargus En serie af superlækre fastspolehjul, der lever op til alle dine krav - uden derfor at koste en formue. Faktisk har vi endnu ikke mødt nogen spinnefiskere, som ikke blev imponeret, når han fik et eksemplar af disse hjul i hånden! Spole, rotor og hjulhus i aluminium giver den højeste stabilitet. Den høje udveksling garanterer en bekvem indspinning. Bremse fortil sikrer en blød og jævn bremsning af fisk under fight. 5 rustfri kuglelejer + 1 rulleleje Pris 899,- kr Cardinal Sorön SX Abu Garcia har fremstillet et hjul i særklasse. Det forseglede bremsesystem med Carbon Matrix bremseskiver, Duragear gearing, samt hele 7/1 HPCR kuglelejer, giver en fantastisk blød og behagelig gang og en helt unik bremsekraft. Desuden er det forsynet med en spole til superliner, så man undgår at linen glider ved fight af fisk. Der medfølger også en traditionel spole til monofil-liner. Cardinal Sorön SX fås i 5 forskellige størrelser. Pris 1199,- kr

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2015

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2015 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2015 Hjælp klubben så vi bedre kan hjælpe dig! Silkeborg Fiskeriforening er ved at forbedre vores medlemsarkiv. Det betyder, at vi gerne vil have e-mail

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 december 2014 29. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Mark Hojfeldt Jan Nielsen Mark Hojfeldt Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2014

Medlemsinfo foråret 2014 Medlemsinfo foråret 2014 19. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK PREMIEREN: TIRSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100 Vejle E-mail:

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2014 40 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.1 / 2011

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.1 / 2011 Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.1 / 2011 Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 1 / 2011 Får du Sportsfiskeren? Det burde egentlig være et overflødigt spørgsmål, for når du er medlem af VSF,

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 1 2011

cardinalen Cardinalen nr. 1 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 1 F e b r u a r 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 1 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 3 111. årg. maj/juni 2013 Snæblen reddet for 130 millioner Ålekister bør sidestilles med andre ålefangster Kystfiskerne

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / 2011 41. årgang 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å

Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å Afsender: Vejle Sportsfiskerforening Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C 7100 Vejle A Medlemsblad Nr. 2 2005 10. Årgang Marts - april Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å Sidste klubaften

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Enhed : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening

Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening Bestyrelsen? Formand: Niels Bo Sørensen Hjedsbækvej 470, Sønderup 9541 Suldrup Tlf. 6094 3688 Kasserer: Michael Amstrup Haverslevvej 4 9530

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2 - September 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 2 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26 Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85 Medlemsorientering for LF26 WWW.LF26.DK Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse 2011 Formand: Finn Høj Dahl Godthåbsvej 42 7000 Fredericia Tlf. 75 92 92 19 Mail: finn.hoj.dahl@gmail.com

Læs mere

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Bundhugget Nummer 3 oktober. 2012 36. årgang Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 2 Lederen BUNDHUGGET MEDLEMSBLAD for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn www.lystfisker.frhavn.dk

Læs mere