foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2010"

Transkript

1 foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr

2 Indholdsfortegnelse Sidste nyt - Fiskevand...side 2 Nyt fra formanden...side 3 Generalforsamling side 4 Vandremuslingen...side 6 Vandløbsrestaureringer side 8 Konkurrencer side 10 Pas på kniven...side 11 Vandløbsrestaureringer side 12 Konkurrence vindere side 14 Bestyrelsen...side 15 Fiskevand Sidste nyt Fra vor fiskevandsansvarlige er indkommet følgende: Efter at vort kort over fi skevand er blevet trykt, er der sket følgende nyt, som desværre ikke nåede at komme med på kortet: Der er indgået lejeaftale med FDF Sletten, således at vi de næste 5 år igen har lystfi skeretten på det af dem ejede fi skevand. Erhvervsfi skeretten / fritidsfi skeretten er dog stadig udlejet til anden side, hvilket vi beder vore medlemmer respektere, så vi undgår unødige konfrontationer. Som helt nyt har vi lejet lystfi skeretten på det af Tårnkomiteen ejede fi skevand. Vandet udgør ca. halvdelen af Stigballevig ind mod land samt vandet uden for Stigballevig hen mod stålbroen, kun afbrudt af ca, 20 mtr. lige før stålbroen, og ud til midtvands Julsø. Fritids-og erhvervsfi skeretten var ikke til leje, men den er heller ikke på nuværende tidspunkt lejet ud til anden side. Vi har også lejet lystfi skeretten, fritids- og erhvervsfi skeretten ud for Hotel Julsø. Her er der dog den betingelse, at hotellet har ret til selv at sætte garn for at fange de fi sk, man serverer i restauranten. Denne ret har man aftalt med Per Gylling om at udøve, så her beder vi igen vore medlemmer om at respektere dette. Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening Forside foto: Åge Ebbesen Ellerup bæk før projekt. En vejunderføring og 2 mindre rørlagte strækninger var ikke passabel for fi sk og vandløbsinsekter. Redaktion & layout: Ole Hanelius Trykning: Silkeborg Bogtryk Oplag: 3000 stk. 2

3 Nyt fra formanden Nyt år Nye tiltag - Nye muligheder Som det nok er de fl este bekendt har foreningen fra 2010 lejet Rye Nørskovs Fiskevand. Det er mit håb, at det vil give foreningens medlemmer mulighed for nye fi skeoplevelser. Vi har lejet vandet for en periode på 5 år, så der er mulighed for at lære det at kende. Bestyrelsen regner med, at lejeudgiften vil blive dækket ind ved øget salg af dag/ ugekort og den besparelse, der er opnået i forbindelse med omlægningen af administrationen og afskedigelsen af vores sekretariatsleder. Da omfanget af salg af dag/ ugekort ikke kendes, er der en hvis usikkerhed omkring forøgelsen og det kan derfor blive nødvendig at hæve kontingentet lidt i Grundlaget for bestyrelsens beslutning om omlægning af administrationen, skyldes ønsket om, at en større del af budgettet bliver brugt til leje af fi skevand og ikke som tidligere hvor over en tredjedel blev brugt til lønudgifter. Omlægningen har den betydning at kontoret er lukket og derfor skal man henvende sig til undertegnede, hvis man har generelle ting til foreningen og til kassereren hvis det handler om økonomi, adresseændring og ind/udmeldelser m.m. Når jeg har fat i adresseændring vil jeg gerne bede om, at du husker at, en eventuel adresseændring bliver meddelt til kassereren enten pr. mail, telefon eller til Grejbiksen. Det vil hjælpe ham meget. Man kan selvfølgelig også rette henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne, der så vil tage sig af det videre. Hvis man vil betale sit kontingent kontant, kan det ske hos Grejbiksen på Østergade, Røde Kors Søndergade 15, samt Ry Sport & Fiskeri Kyhnsvej 1 i Ry. I forbindelse med omlægningen er der rigtig mange ting der skal ændres i forhold til tidligere. Bestyrelsen har i den forbindelse udført et stort arbejde og vil også komme til det i Derfor bæ r over med os, hvis der skulle ske fejl, men fortæl os det, så vi kan få fejlen rettet. Og så til noget helt andet. Statens Fiskerikontrol i vores område er blevet omorganiseret. Det ser ud til at det er til fordel for foreningen. Kontrolbesøgene på vores fi - skevand er steget betragteligt i Det hilser jeg velkomment og også tiltaget med, at kommunale å-mænd skal være øjne og ører i et fremtidigt samarbejde med kontrollen, er et godt tiltag, som foreningen bakker op om. Jo fl ere der holder øje, jo bedre! Så er der gået endnu et år. Jeg håber du har haft mange gode oplevelser med fi skestangen i løbet af året og også fanget en enkelt fi sk eller to. Jeg håber 2010 vil give dig gode oplevelser og gode fi sk på dine fi sketure. Husk nu, at møde op til generalforsamlingen og det nye års konkurrencer. Tidspunkterne for afholdelsen kan ses andet steds i bladet. Jeg vil slutte af med at ønske dig og din familie et godt nytår. 3

4 Generalforsamling 2010 Bemærk: Foredrag med Åge Ebbesen fra kl til Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling Mandag den 8. marts kl i Lunden, Vestergade, Silkeborg Dagsorden i henhold til foreningens love og med følgende forslag til ændring af Silkeborg Fiskeriforenings vedtægter Som konsekvens af kommunesammenlægningen og Silkeborg Byråds beslutning, om ikke at udpege kommitterede til Silkeborg Fiskeriforeningens bestyrelse, foreslår / indstiller bestyrelsen for Silkeborg Fiskeriforening, at generalforsamlingen vedtager følgende vedtægtsændringer. 2. stk. 1. Nuværende tekst. Som medlemmer kan kun optages personer der har tast bopæl, og har haft det mindst et år, i Silkeborg, Them, Ry og Kjellerup Kommuner, samt postnumrene for Engesvang og Bording Ny tekst. Som medlemmer kan kun optages personer der har fast bopæl i Silkeborg eller Skanderborg kommuner, samt postnumrene for Engesvang og Bording. Bestyrelsen kan dispensere herfra. Motivering: Ændringen er nødvendig som konsekvens af kommunesammenlægningen. Mindst et år bør udgå da befolkningen i år 2010 er mere mobile. Teksten, - Bestyrelsen kan dispensere herfra. Flyttes fra stk.3. til stk. 1. da denne tekst har relation til forudsætninger for medlemskab og ikke for hvilke sanktioner bestyrelsen kan fortage over for et medlem. 2. stk. 2 Nuværende tekst. Bestyrelsen kan dispensere herfra, ligesom den kan udelukke fra optagelse eller fortage eksklusion af personer, som modarbejder foreningens interesser eller groft overtræder foreningens love eller den til enhver tid gældende ferskvandsfi skerilov. Ekskluderede medlemmer har ret til at møde op på den førstkommende generalforsamling og tale deres sag. 4

5 Ny tekst. Bestyrelsen kan udelukke fra optagelse eller fortage eksklusion af personer, som modarbejder foreningens interesser eller groft overtræder foreningens love eller den til enhver tid gældende ferskvands - fi skerilov.ekskluderede medlemmer har ret til at møde op på den førstkommende generalforsamling og tale deres sag. Motivering. Redaktionel tekst ændring som konsekvens af ændringen af 2. stk 1. 5 stk. 1: Nuværende tekst. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 7 vælges på generalforsamlingen og 2 af Silkeborg Byråd. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasser og sekretær. Kun medlemmer valgt på generalforsamlingen kan betræde disse poster. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der det ene år afgår 3 medlemmer og det andet år 4 medlemmer Ændres til: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand, kasser og sekretær på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder selv forretningsorden for afvikling af bestyrelsesmøder. Mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne skal have fast bopæl i Silkeborg Kommune. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at der det ene år afgår 3 medlemmer og det andet år 4 medlemmer. Generalforsamlingen vælger bestyrelsessuppleanter, for et år af gangen. Motivering: Teksten rettes som konsekvens af at Silkeborg Byråd har besluttet at der ikke skal udpeges medlemmer til Silkeborg Fiskeriforening. 6. Stk. 4: Nuværende tekst Generalforsamlingen vælger hvert år en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens regnskab Ny tekst. Generalforsamlingen vælger hvert år en reg. revisor til at revidere foreningens regnskab Motivering: Da der er en væsentlig prisforskel på en statsautoriseret revisor og en registreret revisor, og en registreret revisor udfører revision under samme ansvar som en statsautoriseret revisor, mener vi at en sådan besparelse, kun kan være til fordel for foreningen. 5

6 PAS PÅ VORES SØER STOP VANDREMUSLINGEN! Af Åge Ebbesen, Natur og Miljø, Silkeborg kommune Vandremusling. Muslingen er 1 4 cm lang og let at kende på den zebrastribede skal. Vandremuslingen er en ny art i Gudenåens hovedløb, som er fundet fra Skanderborgsøerne i syd til Randers i nord. I Silkeborg kommune er den konstateret i Juulsø, Borre Sø, Brassø, Remstrup å, Silkeborg Langsø østlige bassin, Gudenåen, Sminge Sø og Tange Sø. Vil du se den skal du kigge på sten, rørskov og andre faste objekter. F.eks. Ringvejsbroen eller ved broen over Gudenåen i Resenbro hvor den dækker hele bunden. Vandremuslingen er en såkaldt invasiv art, som kan optræde i voldsomt antal, når den først har indfundet sig. Vandremuslingen lever af små organismer, som den fanger ved at fi ltrere vandet. Den giver derfor bedre sigtedybde i søerne i sommerhalvåret når den fjerne alger fra vandet. Der er dog en del problermer med vandremuslingen. Invasive arter som dræbersnegle og bjørneklo skaber en række problemer for både natur og mennesker. Vandremuslingen er ingen undtagelse. Den kan danne kolonier på bådenes skrog, overbegro broer og tilstoppe motorer, kølevandspumper og rørudløb. Den kan kvæle det naturligt hjemmehørende plante-og dyreliv. 6

7 Selvom den kan være med til at give klart vand i søer med mange alger, kan den omvendt også være årsag til, at blågrønalger i stort tal ligger som et lag grøn maling på søen om sommeren. I Fårup sø ved Vejle blev vandremuslingen konstateret i 1990erne. I sommeren 2008 led muslingerne en massedød og efterlod en stinkende algefyldt sø, hele økosystemet er kollapset. Der er derfor god grund til at forhindre yderligere spredning af vandremuslingen til andre søer og vandløb. Den største risiko for spredning er med både og lignende, hvor de voksne muslinger sidder på båden, motoren eller i kølevandsanlægget. Larvestadierne af muslingen kan spredes med sø- og åvand ( bl.a. sø og -åvand når du fl ytter agnfi sk). For at undgå spredning til andre søer kan DU hjælpe: Anvend ikke både, bådmotorer, kanoer, kajakker og lignende uden en meget omhyggelig rengøring, før de flyttes til søer og vandløb hvor vandremuslingen ikke findes Anvend ikke levende agnfisk fra Gudenåens hovedløb i søer og vandløb hvor vandremuslingen ikke findes 7

8 Vandløbsrestaureringer i Silkeborg Kommune 2008 Af Åge Ebbesen, Natur og Miljø, Silkeborg kommune Natur og Miljø, Silkeborg kommune har i 2008 skabt fri passage ved 9 mindre spærringer, åbnet et mindre rørlagt vandløb og udlagt grus og sten fl ere steder. Genslyngning; øvre del af Engholm bæk Projekt Salten å I Salten å systemet er arbejdet med at forbedre forholdene for søørred forsat. Der er i Ildal bæk ( et større tilløb til Salten Langsø ) skabt fri passage ved en opstemning og en vejunderføring. Der er dermed fri passage til størstedelen af Ildal bæk, der er et særdeles godt opvækstområde for ørred. Et rørlagt tilløb til Krude Møllebæk er åbnet og genslynget på en ca. 350 m strækning, samt udlagt sten og grus. I den øvre del af Engholm bæk er der skabt fri passage ved 3 mindre spærringer og genslynget ca. 350 m vandløb samt udlagt sten og grus. Der er 2 større spærringer tilbage i den øvre del af Salten å systemet og 2 mindre i tilløb samt enkelte rørlagte strækninger. Arbejdet med at skabe fri passage i hele Salten å systemet forsættes. 8

9 Øvrige projekter I Sugebækken, Hulbækken, Dalby bæk, Levring Bæk er der skabt fri passage ved vejunderføringer og mindre opstemninger. Alle steder er der lavet små stenstryg. Der er dermed skabt fri passage til en række strækninger med gode opvækstområder for ørred. I Levring bæk er der udlagt grus og sten på en kort strækning. Udover de egentlige vandløbsrestaureringer er der som mange sikkert ved installeret en ny sluseport i kammerslusen ved Langebro. Den nye sluse giver mulighed for at styre vandstanden opstrøms bedre. Økonomi Fisketegnsmidlerne - der nu om dage hedder Tilskud til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og fl ora og administreres af Direktoratet for Fødevare- Erhverv har givet et tilsagn om et 50 % tilskud på kr til vandløbsrestaurering. Derudover har fl ere lodsejere bidraget på forskellig vis. Vi har desuden fået et par hundrede m 3 sten foræret fra et vejprojekt. Man sortere materialerne fra det udgravede vejprofi l på stedet og får derfor et affaldsproblem med sten fra 6-40 cm en meget fi n størrelse til vandløbsprojekter. Natur og Miljø, Silkeborg kommune har afholdt de resterende udgifter til projekterne. Ny sluseport ved stryget 9

10 Konkurrencer 2010 Forårs Geddekonkurrence - alt foreningens dagkortvand Søndag den 16 maj kl. 06:30-14:00 Indstempling: kl. 06:30-07:00 i klublokalet Søndergade 19B Indvejning: kl. 14:00-14:30 i klublokalet Søndergade 19B Præmier: 5 senior og 5 junior. Sandartkonkurrence / Premierer - alt foreningens dagkortvand Onsdag den 1. juni kl. 00:00 - Onsdag den 1. juni kl 10:00 Indstempling: kl. 19:00-19:30 (31. maj) på ladepladsen i Sejssnævringen og ved Ry Ål, v/gert Nielsen - det lille røde hus ved slusen i Ry. Indvejning: kl. 10:00-10:30 (1. juni) Ved Ry Ål, v/gert Nielsen Præmier: 10 senior og 5 junior Ørredkonkurrence Skygge Å - kun for medlemmer Lørdag den 5 juni kl. 06:30-12:00 Indstempling: kl. 06:30-07:00 ved Skygge Bro Indvejning: kl. 12:00-12:30 ved fi skehytten Præmier: 5 senior og 5 junior Aborrekonkurrence - alt foreningens dagkortvand Søndag den 5. september kl. 07:00-15:00 Indstempling: kl. 07:00-07:30 i klublokalet Søndergade 19B Indvejning: kl. 15:00-15:30 i klublokalet Søndergade 19B Præmier: 5 senior og 5 junior Efterårs Geddekonkurrence - alt foreningens dagkortvand Søndag den 17. oktober kl. 07:00-14:00 Indstempling: kl. 07:00-07:30 i klublokalet Søndergade 19B Indvejning: kl. 14:00-14:30 i klublokalet Søndergade 19B Præmier: 5 senior og 5 junior Til alle konkurrencer må der fi skes med 3 fi skestænger pr deltager. Ved trolling / dørge fi skeri skal de specielle regler for denne form for fi skeri dog overholdes ( 2 stænger pr. mand eller max 4 stænger pr. båd ) Husk at medbringe gyldigt medlemskort og statens fi sketegn og husk kun personlig indstempling!!! Startgebyr til de lukkede konkurrencer: Seniorer og pensionister = 30 kr. - Juniorer = 10 kr. Startgebyr til de åbne konkurrencer: Medlemmer samme pris som de lukkede konkurrencer, Ikke medlemmer 125 kr. inkluderer dagkort. 10

11 Pas på kniven! I den nye våbenlov der bl.a. omfatter knive er der adskillige faldgruber der kan bringe helt almindelige borgere i fængsel. Det er vigtigt at du sætter dig nøje ind i reglerne omkring brug af knive, hvis ikke fi sketuren skal ende bag tremmerne. I det følgende kan du læse et uddrag fra Politiets hjemmeside. Uddrag af våbenloven - knive Fakta om knive Knive på offentligt tilgængeligt sted. Det er som udgangspunkt ulovligt at medtage kniv på offentligt tilgængelige steder. Der er dog følgende undtagelser: 1. Hvis medtagelse af kniven har et anerkendelsesværdigt formål, såsom erhvervsudøvelse, jagt, lystfi skeri, sportsudøvelse eller andet lignende anerkendelsesværdigt formål Foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position Knive med klinge over 12 cm Knive med en klinge over 12 cm må kun erhverves, besiddes, bæres eller anvendes med tilladelse fra politiet. Dog undtages dolke og knive med en klinge på over 12 cm fra forbuddet, hvis de anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfi skeri eller sportsdykning, og hvis de er udformet hertil. Kniven må kun erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug. Øvrige knive Øvrige knive, som for eksempel enhåndsbetjente foldeknive, pushdaggers, fald/ springstiletter og -knive, er forbudt at erhverve, besidde, bære eller anvende uden en tilladelse fra politiet. Hvis du bruger kniv til jagt og fi skeri er det lovligt at tage en kniv med til og fra fi skepladsen. Men husk at få kniven ud af bilen, når du er kommet hjem og f.eks. skal køre din søn til fodbold. Og husk du må ikke bære kniven på dig hvis du skal handle på vej til eller fra fi skepladsen. Ellers overtræder du våbenloven. Du skal ligeledes kunne bevise, at du er på vej til eller fra for eksempel jagt, lystfi skeri eller spejder, og at kniven er udformet til formålet, hvis du har en kniv i bilen. Dette uddrag er kun en rettesnor. Husk det er dit egen ansvar at sætte dig ind i våbenloven når du anvender / transporterer en kniv. Læs eventuel mere på denne hjemmeside: 11

12 Vandløbsrestaureringer i Silkeborg Kommune 2009 Af Åge Ebbesen, Natur og Miljø, Silkeborg kommune Der er skabt fri passage ved mindre 10 spærringer og udlagt grus og sten på ca. 1,4 km i mindre vandløb. Arbejdet med at forbedre forholdene for bl.a. søørred i Salten å systemet er forsat. Der er skabt fri passage ved en række mindre rørunderføringer og små styrt i tilløbene Ildal bæk og Løndal bæk samt udlagt sten og grus. I den allerøverste del af Salten å er der udlagt sten og grus og skabt fri passage ved mindre styrt. I Gjern å systemet samarbejder Favrskov kommune og Silkeborg kommune om at forbedre forholdene ved at fjerne spærringer og udlægge grus og sten til glæde for bl.a. den sjældne fi skeart smerling og ørred. I 2009 er der i Ellerup bæk skabt fri passage ved 3 mindre spærringer og udlagt sten og grus samt planet rødel til sikring af brinkerne. Løndal bæk - grus og sten er udlagt i Løndal bæk, Ildal bæk, Salten å og Ellerup bæk. 12

13 Ellerup bæk efter projekt er gennemført. Der er fri passage under vejen og 2 rørlægninger er fjernet. Sten og grus er udlagt på en længer strækning. I 2010 er planlagt et projekt i den øvre del af Salten å systemet hvor der skabes fri passage ved den sidste spærring i Salten å s hovedløb. Desuden forventes et par projekter med udlægning af grus og sten samt fjernelse af spærringer i Karup å systemet og Gjern å systemet gennemført. I 2010 har DTU Aqua planlagt at elbefi ske den del af Gudenåsystemet der ligger i bl.a. Silkeborg kommune. Elbefi skningen foretages i forbindelse med revision af udsætningsplanen for Gudenåen. Vi forventer at der i en række vandløb er sket forbedringer i forhold til den sidste elbefi skning på grund af vandløbsrestaurering og forbedret vandkvalitet. På kan man fi nde fl ere oplysninger om udsætningsplaner I januar 2010 forventes den første høring af de forsinkede statslige Vand- og Naturplaner offentliggjort. Vandplanerne vil få stor betydning for det fremtidige arbejde med vandløb, søer og ådale. Der vil bl.a. være forslag om vandløbsstrækninger hvor grødeskæring skal ophøre, områder hvor der foreslås etableret vådområder, områder hvor der foreslås okkertilbageholdelse m.v. På kan man følge høringerne. Planerne er en følge af et EU vandrammedirektiv og er bindende. Det betyder at planen skal gennemføres indenfor planperioden. Første planperiode løber frem til Kommunerne får derfor meget travlt med at gennemføre planen i ådalene, det vil bl.a. betyde at spærringer skal fjernes, der skal udlægges sten og grus, plantes rødel, etableres vådområder m.v. mange steder. I Silkeborg kommune er der ca. 40 større spærringer der skal fjernes. Den største er ved Allinggårdsværket i Alling å. Når dette arbejde er gennemført vil mange arter af fi skebestandene i mange områder få forbedrede levevilkår der vil dermed blive fl ere fi ske til lystfi skene at fi ske efter. Om målene i vandplanen er tilstrækkelig vil vise sig! Ændret klimaforhold med mere nedbør og gennemførelse af vandplanerne i nogle ådale vil betyde at mange ådale vil få en højere grundvandstand. Færdsel vil blive mere vanskelig til fods, men naturen vil blive vildere i forhold til det vi kender i dag.. 13

14 Konkurrencevindere 2009 Forårs Geddekonkurrence: Alt foreningens dagkortvand Senior: Rene Verner gedde på 10,210 kg Junior: Sebastian G. Mikkelsen gedde på 3,630 kg. Ørredkonkurrence: Skygge Å Senior: ingen fangst Junior: ingen fangst Sandartkonkurrence: Alt foreningens dagkortvand Senior: Bo Sørensen sandart på 5,820 kg. Junior: Sandra Birkefelt sandart på 2,650 kg Aborrekonkurrence: Alt foreningens dagkortvand Senior: Michael Dons Andersen aborre på 642 gram Junior: Daniel Kristensen aborre på 302 gram Efterårs Geddekonkurrence: Alt foreningens dagkortvand Senior: Kent Nielsen gedde på 8,870 kg Junior: Daniel Kristensen gedde på 6,580 kg 14

15 Bestyrelsen Formand: (Fiskeribetjent) Jørn Wulff Østerbyvej 22, 8632 Lemming skeriforening.dk Næstformand: (Redaktør, webmaster). Ole Hanelius Baggesensvej 28, 8600 Silkeborg Kasserer: (Fiskeribetjent) Bjarne Simonsen Rodelundvej 9, 8653 Them Sekretær: Morten Bech Nielsen Bindslevs Plads 10 1, 8600 Silkeborg skeriforening.dk Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent) Ryan Sørensen Gransvinget 22, 8600 Silkeborg Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent) Herluf Christensen Horsensvej 8, 8653 Them 1. Bestyrelses suppleant. Stig Beck Nielsen Dalstrøget 34, 8600 Silkeborg 2. Bestyrelses suppleant. Ejner Pedersen Pasradisdalen 5, 8600 Silkeborg Hjælpere uden for bestyrelsen: Ronnie Knappe Fiskeribetjente uden for bestyrelsen Rene Kjær Rasmussen Ivan Betzer Morten Wølck Lindy Louring Mogens Nielsen Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent)... Karlo Jespersen Sindingvej 4, 8600 Silkeborg 15

16 Sargus En serie af superlækre fastspolehjul, der lever op til alle dine krav - uden derfor at koste en formue. Faktisk har vi endnu ikke mødt nogen spinnefiskere, som ikke blev imponeret, når han fik et eksemplar af disse hjul i hånden! Spole, rotor og hjulhus i aluminium giver den højeste stabilitet. Den høje udveksling garanterer en bekvem indspinning. Bremse fortil sikrer en blød og jævn bremsning af fisk under fight. 5 rustfri kuglelejer + 1 rulleleje Pris 899,- kr Cardinal Sorön SX Abu Garcia har fremstillet et hjul i særklasse. Det forseglede bremsesystem med Carbon Matrix bremseskiver, Duragear gearing, samt hele 7/1 HPCR kuglelejer, giver en fantastisk blød og behagelig gang og en helt unik bremsekraft. Desuden er det forsynet med en spole til superliner, så man undgår at linen glider ved fight af fisk. Der medfølger også en traditionel spole til monofil-liner. Cardinal Sorön SX fås i 5 forskellige størrelser. Pris 1199,- kr

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2011 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Vandløbsrestaureringer...side 4 Generalforsamling 2011...side 6 Information fra kasseren...side 12

Læs mere

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2013

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2013 foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2013 Indholdsfortegnelse Lederen...side 3 Bådafdelingen...side 4 Bådhuset solgt...side 5 Generalforsamling 2013...side 5 Fra Gudensø til Mossø...side

Læs mere

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2012

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2012 foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2012 Indholdsfortegnelse Tangeværket, endnu engang...side 3 PBS - adresseændring...side 3 Generalforsamling 2012...side 4 Pensionistklub...side 4 Sejlads

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Udfordringer og behov er forskellige afhængig af, hvor man er i Søhøjlandet eller vandløbene i henholdsvis nedre og øvre Gudenå, men

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet.

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i kommune. 2 Formål/Opgaver Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere]

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ry Rideklub

Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er: Hjemsted: Ry Rideklub. Ry Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten ved afholdelse

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening.

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. Vedtægter for Højbyens beboer- og grundejerforening Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter Fiskeklubben Hornsherred Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 3.marts 2001 Ændret på generalforsamlingen 12.februar 2002 4. februar 2003 3. februar 2004 14. april 2015 1 Fiskeklubben Hornsherred i

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2012

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2012 foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2012 Indholdsfortegnelse Farten dræber...side 3 Junior klub...side 5 Fra Ry Mølle til...side 4 Ulovligt fiskeri igen igen...side 8 Bådudvalg...side 9

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold:

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: 1 Navn: Stk 1: Afdelingens navn er Gødvad GIF Håndbold. Afdelingen er medlem af Gødvadd GIF - Hovedforening. Stk 3: Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Dansk Politihundeforening Galten afdeling

Dansk Politihundeforening Galten afdeling VEDTÆGTER FOR Dansk Politihundeforening Galten afdeling Skovby Mosegård, Århusvej 217, 8464 Galten CVR-nummer 29 69 88 64 1. Foreningens navn er Dansk Politihundeforening, Galten Afdeling. Foreningen er

Læs mere

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk AAL 251. Statens kommentarer: Lille styrt, 15 cm, bør fjernes. Strækningen har en længde på ca. 15 m. Strækningen er ikke naturbeskyttet. Tilstødende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2014

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2014 foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2014 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening nr. 2-2014 Redaktion Morten Beck Nielsen Forside foto Stemning fra aftenfi skeri Foto Morten Beck Grafisk

Læs mere

Vedtægter for AGF Fanklub Odder

Vedtægter for AGF Fanklub Odder Vedtægter for AGF Fanklub Odder Seneste ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 24. juni 2003. 1 Navn Klubbens navn er : AGF FANKLUB ODDER AGF Fanklub Odder har hjemsted i Odder, hvorfra

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Vedtægter Personaleforeningen (PPS)

Vedtægter Personaleforeningen (PPS) Vedtægter Personaleforeningen (PPS) 2 Vedtægter for Personaleforeningen i PenSam 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Personaleforeningen i PenSam og som anvender forkortelsen PPS. Personaleforeningen

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

KONKURRENCER 2009 Til forårskonkurrencen d. 09-05-09 var der 20 deltagere,

KONKURRENCER 2009 Til forårskonkurrencen d. 09-05-09 var der 20 deltagere, G.F.F. NYT. Bestyrelsen for 2010: Formand: Søren Drachmann Dybdalsvej 7a 8641 Sorring Tlf. 21 62 40 74 Næstformand / sekretær: Torben Blohm Thorsøvej 21 8882 Fårvang Tlf. 86 87 18 33 Kasserer: Torben Kristensen

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association.

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association. København April 2015 Sagsnr. 059513-0001 ekh/ekh/cma Vedtægter for Dansk Crowdfunding Forening (CVR-nr. 35366032) 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Crowdfunding Forening. 1.2 Foreningens internationale

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere