Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER"

Transkript

1 Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr Formål Foreningens formål er at virke for idrætten og fællesskabet i lokalsamfundet, med tilbud om idrætsaktiviteter til så mange aldersgrupper som muligt uanset etnisk oprindelse. 3 Medlemskaber og regler herfor Foreningen er medlem af relevante og nødvendige idrætsorganisationer og er dermed underlagt deres vedtægter. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens hovedbestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter hovedbestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. Medlemmer er alle, der deltager i en af foreningens aktiviteter, har betalt kontingent herfor og som kan vedkende sig foreningens vedtægter, samt de vedtægter foreningen er underlagt. 4 Eksklusion Et medlem kan ekskluderes fra foreningen i tilfælde af kontingentrestance, hvis der udvises en adfærd i forbindelse med udøvelsen af en idræt, der bringer andre i fare, og hvis foreningens vedtægter, herunder forretningsorden og afdelingsreglementet, ikke overholdes. Det er den enkelte afdeling, der vurderer, hvorvidt eksklusion af et medlem skal finde sted, dog skal hovedbestyrelsen orienteres herom. En eksklusion kan prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.

2 5 Udvalg/afdeling Hovedbestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg, herunder aktivitetsudvalg (her efter kaldet afdelinger), når den anser, at der er behov for dette, dog kan en afdeling kun udgå af foreningen, hvis dette er blevet besluttet på et årsmøde i den pågældende afdeling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. En ny afdeling kan til enhver tid oprettes af hovedbestyrelsen, såfremt der fra den pågældende sportsgren kan udpeges/vælges en afdelingsbestyrelse på min. 3 medlemmer. Hver afdeling vælger selv sin afdelingsbestyrelse på et årsmøde maks. 2 måneder forud for hovedforeningens generalforsamling. Referat heraf afleveres til hovedbestyrelsen senest 14 dage før fastsat dato for hovedforeningens generalforsamling. Hver afdeling skal præsentere sin afdelingsbestyrelse for det kommende år ved Generalforsamlingen kan dog ikke pålægge afdelingen at optage/afvise enkeltpersoner. Alle afdelinger skal fremlægge beretning og regnskab til godkendelse på Afdelingsformændene har ret, men ikke pligt til at deltage i hovedbestyrelsens møder. Hver afdeling indestår for overholdelse af gældende lovgivning, herunder indhentelse af børneattester på nye trænere/ledere. Hver afdeling udarbejder selv en forretningsorden og reglement for deres afdeling i hvilken det skal fremgå hvorledes afdelingen konstituerer sig, og hvem der tegner afdelingen, dette under hensyntagen til idrætsgrenens karakter. Hver afdeling skal på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen godkende afdelingens forretningsorden for det kommende år, og derefter sende den til hovedbestyrelsen til orientering. Alle har stemmeret i den afdeling, hvortil man betaler kontingent. Ved en hver form for stemmelighed i afdelingerne afgøre afdelingsformandens stemme udfaldet. Såfremt en afdeling ophører, tilfalder eventuelle aktiver hovedforeningen..

3 6 Kontingent Kontingent fastsættes og opkræves af de enkelte afdelinger. Hver afdeling betaler et årligt administrationsgebyr til hovedforeningen. Gebyrets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. 7 Ledelse Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der vælges på generalforsamlingen og som består af 3-5 personer, der alle vælges for 2 år ad gangen, idet der i lige år vælges 1-2 og i ulige år vælges 2-3. Der vælges årligt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler som minimum flg. ansvarsområder i mellem sig: 1) Formand 2) Næstformand 3) Økonomiansvarlig 4) Sekretær På først kommende møde efter generalforsamlingen skal bestyrelsen formulerer og godkende en forretningsorden for det kommende år. Der laves som minimum et beslutningsreferat ved hvert bestyrelsesmøde, der efterfølgende udsendes til udvalgsformændene. Dog kan punkter udelades, hvis bestyrelsen anser dem for værende af personlig karakter. Hovedbestyrelsen kan til hver en tid nedsætte og opløse ad hoc udvalg til at varetage konkrete opgaver for foreningen. Der skal altid forefindes en skriftlig beskrivelse af et ad hoc udvalgs opgave inden udvalget nedsættes. Ved en hver form for stemmelighed i hovedforeningen, herunder i forbindelse generalforsamlingen, afgør hovedbestyrelsesformandens stemme udfaldet.

4 8 Tegningsregler og hæftelser Foreningens adresse er hos den til enhver til siddende formand. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. I tilfælde af optagelse af lån, dog af den samlede hovedbestyrelse. Optagelse af lån skal altid først godkendes af Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningen er underlagt kommunens regnskabsregler for frivillige foreninger. 9 Regnskab og revision Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Regnskabet afleveres til foreningens to revisorer senest 16. april, dette også gældende for de respektive afdelinger. Det er revisorerne tilladt at foretage kasseeftersyn på et hvilket som helst tidspunkt, såfremt de måtte finde det nødvendigt. Revisorerne vælges på generalforsamlingen og for 2 år ad gangen. Revisorerne er på valg forskudt, således at der vælges en revisor hvert år. 10 Generalforsamling Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes ultimo april måned. Der indkaldes med 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside samt annoncering i lokalavisen (dagspressen). Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning, herunder forelæggelse af revideret regnskab 4) Afdelingernes beretning (herunder regnskaber og præsentation af afdelingsbestyrelser for det kommende år) 5) Indkomne forslag 6) Valg af bestyrelse ( 7) 7) Valg af revisorer ( 9) 8) Valg af fanebærer 9) Eventuelt

5 Alle fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Uanset hvor mange afdelinger, man er medlem af, har man kun én stemme ved Valgbare til bestyrelsen, og til afdelingerne, er alle, der er fyldt 15 år. Dog kan indvalgte under 18 år ikke besætte formandsposten eller være økonomiansvarlig. Derudover er forældre/værge til medlemmer under 15 år valgbare og kan stemme på deres vegne - en stemme pr. medlem under 15 år. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der ved vedtægtsændringer, at mindst ¾ af de afgivne stemmer støtter disse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i hovedbestyrelsen eller 20 navngivne medlemmer stiller skriftlig begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at begæring herom er medtaget, og der skal indkaldes som til ordinær generalforsamling. 11 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling og kræver, at mindst ¾ af de afgivne gyldige stemmer er for ændringerne. 12 Opløsning Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby kan kun opløses eller sammenlægges med andre foreninger, når mindst ¾ af de afgivne gyldige stemmer er for dette på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes som minimum med 2 ugers og maksimum 4 ugers mellemrum. Foreningens eventuelle formue tilfalder i så tilfælde en eller flere foreninger, der arbejder inden for sport, kultur og fritid i Hornsherred.

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere