Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935"

Transkript

1 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag er 25. april Foreningens bomærke er: 2: Det er foreningens formål at forbedre fiskeriet i foreningens fiskevande, samt bedst muligt varetage medlemmernes interesser. Desuden er det foreningens formål gennem oplysende virksomhed at arbejde for almindelige sportsfiskerkultur, og at arbejde for udviklingen af sportsfiskerfærdigheder. 3: Foreningen udgiver selv medlemsbladet Fejlhugget.

2 4: Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen. Unge mellem 12 og 18 år optages som juniorer. Dog kan bestyrelsen, når særlig forældreerklæring foreligger, dispensere fra denne regel og optage juniorer yngre end 12 år. Bestyrelsen bemyndiges til at begrænse medlemstallet af hensyn til foreningens tarv. Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden, fra mindst 20 medlemmer af foreningen. Bestyrelsen kan optage medlemmer uden ret til fiskeri i foreningens fiskevande. Kontingent i.h.t. 7. Bestyrelsen kan optage medlemmer, som ikke har stemmeret. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Et medlemskab følger kalenderåret. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til en 31. december. 5: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Dagordenen for den ordinære generalforsamling er: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag, herunder godkendelse af Særlige Bestemmelser jf. 10, stk Fastsættelse af kontingent m.v. for næstkommende regnskabsår. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af revisorer. 8. Uddeling af pokaler og diplomer. 9. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden med angivelse af dagsordenen.

3 Indvarsling af generalforsamlingen, såvel ordinær som ekstraordinær, skal ske med mindst 8 dages varsel, enten gennem Fejlhugget eller ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Indvarsling skal angive dagsordenen. Stk. 5: Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, undtagen de i 4, stk. 3 nævnte. Hvert medlemskab har én stemme. Medlemskabet skal kunne dokumenteres. Stk. 6: Alle afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Beslutninger om vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 7: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest d. 5. januar. Sådanne forslag samt bestyrelsens forslag skal fremgå af den med indvarslingen udsendte dagorden. Stk. 8: Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Afstemninger skal ske skriftligt, dersom mindst 3 medlemmer kræver det. Stk. 9: Over det på generalforsamlingen passerede indføres en beretning i den af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. 6: På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 revisorer for 2 år ad gangen. Desuden vælges 1-4 suppleanter for 1 år ad gangen. Min. 3/5 af selve bestyrelsen skal være bosiddende i Ringsted Kommune, altså min. 3 bestyrelsesmedlemmer. På hver generalforsamling afgår henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer samt den ene revisor, første gang efter lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fordeler i øvrigt forretninger mellem sig. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når blot 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

4 Stk. 5: Over det på bestyrelsesmøderne passerede affattes et referat, som efter godkendelse af bestyrelsen indføres i en forhandlingsprotokol, hvor det underskrives af formanden eller dennes stedfortræder og det bestyrelsesmedlem, der har udfærdiget referatet. 7: Den ordinære generalforsamling fastsætter ved simpel stemmeflerhed: 1. Årets kontingent for seniorer, medlemmer i.h.t. 4 stk. 2, og juniorer. 2. Tillægsafgift for familiekort. 3. Afgift for gæstekort. 4. Afgift for bådplads. 5. Afgift for åletegn. 6. Afgift for depositum og nøgleleje. Regnskabsåret er kalenderåret. Årligt kontingent er til betaling inden d. 31. januar. Er kontingentet ikke betalt, eller aftale herom er truffet med foreningens kasserer senest d. 28. februar, betragtes medlemmet som udmeldt. 8: Det er en selvfølge, at foreningens medlemmer skal arbejde i god overensstemmelse med de retmæssige ejere efter gældende kontrakter, og det må være af interesse at fremme godt forhold parterne imellem. 9: Foreningen tegnes af formanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem i fællesskab, eller ved 5 bestyrelsesmedlemmer. Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom eller fiskeret tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 10: Bestyrelsen forelægger nærmere regler for fiskeriet i foreningens vande til generalforsamlingens godkendelse. De godkendte regler opføres som Særlige Bestemmelser og bekendtgøres i Fejlhugget eller ved skriftlig henvendelse til hvert medlem.

5 Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte udvalg til løsning af opgaver. Udvalgs nedsættelse samt opgaver og sammenhæng bekendtgøres i Fejlhugget eller ved skriftlig henvendelse til hvert medlem. Bestyrelsen udpeger en redaktør til udfærdigelse af Fejlhugget. Endvidere udpeger den efter forhandling med redaktøren medhjælp for denne. Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinier for Fejlhugget s udseende og indhold. 11: Foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, på hvilken 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og såfremt 4/5 af de afgivne stemmer er for forslaget. Afstemningen er skriftlig. Hvis generalforsamlingen i henhold til stk. 1 ikke er beslutningsdygtig, men 4/5 af de afgivne stemmer er for en opløsning af foreningen, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages ved simpel stemmeflerhed, uanset de mødtes antal. Vedtages opløsningen overgår foreningens eventuelle formue til Fonden til Fiskeriets Fremme. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 13. marts Bestyrelsen

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK Stiftet den 17. juni 1984. Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og hjemsted...side 2 2 Foreningens formål....side 2 3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer...side

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere