Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)"

Transkript

1 Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal i høring ved forældrebestyrelserne i de kommunale dagtilbud, bestyrelserne i de selvejende dagtilbud, de lokale MED-udvalg, sektor-med, BUPL og PMF. Dagsordenspunktet samt bilag hertil er vedlagt til brug for udarbejdelse af høringssvar. Høringsperiode: 5. maj 19. maj 2011 kl Sektor MED 24. maj Navn på høringspart Der er modtaget 16 høringssvar samt en efterfølgende kommentar fra Kilen Børnehave. Samt høringssvar fra Sektor MED. I alt 18 svar. Sammendrag af høringssvar er indskrevet i de enkelte principper. For hvert princip er anført antallet af svar. Kommentarer som enig og OK er ikke talt med. Principper til udtalelse Der afregnes efter faktisk indskrevne børn pr. måned. Der laves en årlig opgørelse - (uændret, dog ikke længere garanti for 95 % af lønsum). Tildelingen udgør et fast beløb pr. barn (børn under 3 år tæller med faktor 1,9) - (uændret, dog ændring fra faktor 2,0 til 1,9 jævnfør besparelser i budget 2011 og frem). Høringssvar 7 svar - OK. Et svar ønsker højere grænse for overførsler, så der gives bedre mulighed for at udligne over-/underskud ved svingende børnetal. - Ja, såfremt evt. underskud kan udlignes over flere år. - Der foreslås en fortsat garantiordning på min. 98%. - OK for afregning for faktisk indskrivning. Giver en udfordring i de små huse på bl.a. Tåsinge. - I forhold til garanti af lønsum kan der være risiko for skæv økonomi. Vigtigt med tæt samarbejde til pladsanvisningen. - PMF bemærker, at en årlig opgørelse, må betyde et fast årligt budget. 8 svar - OK med tildeling pr. barn. Ønsker differentiering i forbindelse med tidlig SFO. F.eks. 0-2 årige = 1,9 enhed. 3-årige = 120%, 4-5-årige = 100%, 6 årige = 80% af beløbet. Besparelserne har ramt hårdt. - Vedr. faktor 1,9 til vuggestuebørn: Den politiske beslutning herom rammer ekstra, grundet den store besparelse pr. enhed. Det opleves som vuggestuebørn rammes dobbelt. - Har haft store konsekvenser for Byparkens Vuggestue, som udelukkende har børn under 3 år. - Det harmonerer ikke med principperne om tidlig forebyggende indsats samt inklusion af børn fra sårbare familier, at tildelingen til vuggestuerne beskæres. - I Byparken-området er der mange familier med særlige behov. Det giver pres på personalet, når der skæres i resurserne. - Når der bliver økonomisk mulighed for det, bør faktoren for de 0-2 årige hæves igen.

2 Der tildeles ud fra en ugentlig åbningstid på 50 timer - (uændret. Udvidet åbningstid ophørte pr. 1. september 2010). Ledelsesløn til dagtilbudsledere og pædagogiske teamledere over gennemsnitlig pædagogløn tildeles særskilt - 5 svar - Ophør af udvidet åbningstid har givet nogle forældre problemer med at nå at aflevere og hente børn indenfor åbningstiden. - Ønsker et børnehus i hvert område med længere åbningstid, så forældrene har et valg. - Fleksible åbningstider kunne tænkes ind i forhold til ønsket om at være en attraktiv bosætningskommune. - Forslag om, at der i kommunen er huse med længere åbningstid. - Bemærkning om at det enkelte dagtilbud via forældrebestyrelsen selv kan tilrettelægge åbningstiderne i de enkelte børnehuse. - Svært at gennemskue punktet. Vil gerne se tal, der uddyber i form af f.eks. ledelsesløn pr. barn. - Positivt. - PMF ønsker en gennemsnitsløn for hver faggruppe: Pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Der arbejdes ikke med et fast antal timer til ledelse - Ved lederfratrædelse reguleres de berørte budgetter til en gennemsnitlig lederløn. Provenu beholdes i den samlede ramme for dagtilbud til fordeling blandt alle dagtilbuddene - (nyt princip). Ved omlægning af ledelse indenfor områderne, bevares provenuet i det enkelte område. Ved opførelse af nye dagtilbud, hvori flere mindre huse indgår, tilrettes områdets budget i forhold til antallet af ledere (ledelsesløn over gennemsnitlig pædagogløn) Vikarlønnen indgår i lønsummen - Funktionsløn på baggrund af forhåndsaftaler indgår i lønsummen - (nyt princip. Udfasning aftales med de faglige organisationer). 4 svar - Et MED udvalg er uenige: Ledelsessiden siger OK. Medarbejdersiden ønsker fast timetal. - OK, idet ledelsesopgaverne veksler fra uge til uge. - Giver god mening, at der ikke sættes fast timetal på ledelse. - Vigtigt, at der også tænkes på tid til møder og børnetid. - De selvejende dagtilbud gør opmærksom på, at bestyrelsen har arbejdsgiverkompetencen og ansvaret for økonomien. De bevilgede penge kan derfor ikke trækkes ud af budgettet, men må blive året ud/forblive i budgettet. - Ønske om aftale for provenu i forhold til de selvejende dagtilbud. 1 svar - OK. Men bør ikke gælde, hvis de selvejende dagtilbud bliver til områder. Her bør samme vilkår gælde, som da de kommunale dagtilbud blev organiseret i områder. 2 svar - Forslag om central pulje til sygdom, grundet øget pres i forbindelse med besparelser kan medvirke til mere sygdom, som dagtilbuddene ikke er ansvarlige for. - Det bør planlægges med vikar. 10 svar - Forslag om at tildelingen af midler fra central pulje ikke fjernes på en gang, men udfases i takt med at nye medarbejdere ansættes i den nye lønmodel. Dette da nogle områder er særligt løntunge jf. forhåndsaftaler om funktionsløn (12.9-

3 tillæg) - I områder med mange funktionstillæg vil det være en yderligere forringelse af arbejdsvilkårene, da beløbet skal tages af det samlede antal timer. - Ja, da der skal være plads til nye lokalaftaler. - Udfasningen af 12.9-tillæg her skal tillægget dækkes centralt. - De selvejende dagtilbud gør opmærksom på, at de går ud fra, at dette gælder for såvel kommunale som selvejende dagtilbud. Tildelingen skal følge udfasningen. - Opmærksomhed på sikring af en rimelig fordeling. - PMF bemærker, at de er med i drøftelsen heraf. Udgifter til sygdom afholdes af dagtilbuddene. Dagpengerefusion tilfalder det enkelte dagtilbud - (uændret. Pulje til dækning af udgifter ved sygdom ophørte pr. 31. december 2010). Udgifter til barsel dækkes af central pulje jævnfør kommunens retningslinjer - Udgift til fællestillidsrepræsentanter dækkes af central pulje - Anciennitetsstigninger kompenserer det enkelte dagtilbud selv for - Tildeling til børnehuse med differentierede resurser (resursepladser) udregnes som en fast faktor pr. barn (nyt princip. Fremskrevet lønsum fra budget 2008 har været anvendt hidtil). Der etableres en pulje til PAU/PGU elever, bestående af midler fra trepartsaftalen samt den fastsatte arbejdsværdi (fastsat af LO/KL) - (nyt princip). Ulempetillæg er indregnet i lønsummen - (udgår, idet de er medtaget i 4 svar - Forslag om central pulje til sygdom, grundet øget pres i forbindelse med besparelser kan medvirke til mere sygdom, som dagtilbuddene ikke er ansvarlige for. - Vanskeligt at få timer til at gå op ved langtidssygdom grundet besparelser. Spørgsmål om, hvor budget til pulje er anvendt. - Bekymring grundet forringelsen, som har konsekvenser for pædagogikken. - Svært at planlægge en buffer, da midlerne hertil går fra den daglige drift. - Forslag om etablering af et sikkerhedsnet, der solidarisk kan hjælpe i særligt belastede situationer. 1 svar - Det er fint, at den er dækket af central pulje. 2 svar - Udgifter til leder-tr bør også dækkes af central pulje, da denne funktion går på tværs af områderne. - En sådan model kan være med til at understøtte muligheden for at resursepladser oprettes i forskellige huse efter behov. Det fremgår ikke af høringsmaterialet, hvilken faktor, der regnes med. - For lidt information til at kunne komme med forslag, foreslår dog faktor 3. - Positivt med en fast faktor, da det synliggør resursetildelingen, giver gennemskuelighed. 7 svar - I aftalen mellem LO/KL fremgår det, at der ikke må fyres fast ansatte medarbejdere for at gøre plads til PAU studerende. Såfremt midlerne til finansiering trækkes fra dagtilbuddene, vil dette medføre reduktion i øvrige medarbejdere for at kunne bidrage til denne pulje. - Bekymring for den reelle værdi af den fastsatte arbejdsværdi. - Flere tilkendegiver, at de ønsker central pulje. Den mest solidariske løsning. - Hvert dagtilbud bør sende en pædagogmedhjælper af sted årligt på PAU/PGU. - PMF bemærker, at de er ved at lave en uddannelsesaftale med Svendborg Kommune. 6 svar - Omlagt tid og delt tjeneste, manglende varsel og weekendtillæg er ikke omfattet i ny aftale jf. seneste overenskomst. - Kun for BUPL. PMF har ikke ulempetillæg indregnet i lønsum.

4 seneste overenskomst). Timer til køkken - (udgået jævnfør besparelser i budget 2011 og frem). Mindst 50% af det fastansatte personale (opgjort i timer) skal være pædagoguddannet. (nyt princip) 6 svar - Bekymring grundet forringelse, da der er særligt fokus på kost. - Disse timer savnes i husene. Køkken/rengøring varetages af det personale, der skulle passe børnene. - OK, set i besparelseslys, men et stort tab i hverdagen. - Ønskes genindført, når der bliver økonomisk mulighed herfor. 1 - Ønsker nuvær /35 fordeling, ellers slet ikke nævne fordeling, hvis den er lavere. Anerkender de 50% men ønsker 60% pæd. - 1 svar: ønskes ikke som princip, da det er en ledelsesmæssig opgave for en ansvarlig fordeling af faggrupper. - Godt princip. Anbefaler min. 60% af det fastansatte personale er pædagoguddannet. - OK, ser gerne andelen af pædagoger er højere end 50%. - Ønsker højere andel af pædagoger. - Uenighed i MED udvalg: Pædagoger ønsker større andel pædagoger, pædagogmedhjælperne ønsker et minimum for pædagogmedhjælpere. - Positivt, da opgaverne i dagtilbud kræver pædagogfaglighed. - Gerne tydeligt, at min. 50% skal have den 3½-årige pædagoguddannelse. - Et selvejende dagtilbud finder at det er fint med et princip for en rimelig fordeling, da der er behov for pædagoguddannet personale, men da det er bestyrelsen, der har arbejdsgiverkompetencen, kan det kun være en henstilling og ikke et krav. - Ønskeligt hvis der kunne etableres økonomiske vilkår for at øge andelen af pædagogisk personale. PMF foreslår følgende tre alternativer: - Mindst 50 % af det fastansatte personale (Opgjort i timer) skal have en pædagogisk uddannelse. (Her tages der højde for begge de pædagogiske uddannelser som er inde for området. De resterende 50 % er pædagogmedhjælpere) eller - 50 % af det fastansatte personale skal være pædagoguddannet. 20 % af det fastansatte personale skal være pædagogiske assistenter. 30 % af det fastansatte personale skal være pædagogmedhjælpere. Eller - 60 % af det fastansatte personale skal være pædagogisk uddannet. 40 % af det fastansatte personale skal være pædagogmedhjælpere. Små børnehuse defineres som børnehuse til og med 30 enheder. Aftalte børnetal for 2011 anvendes. Da der er flere børnehuse med delte huse, tæller disse ikke som små børnehuse. 12 svar - Små børnehuse afvikles. Bygge større. Det små i det store. - Kan godt dække solidarisk nu, men ønsker på sigt at omlægge de mindre huse, således at faglig og økonomisk bæredygtighed sikres. - Så længe de små huse skal fungere, er det vigtigt, at deres resurser kan hænge sammen. - Med de politisk vedtagne besparelser, er det besluttet at nedlægge små huse. Der skal i dag være min. 60 enheder for at sikre faglig og økonomisk bæredygtighed. Børnehuse i bæredygtig størrelse imødeses. - Små huse er sårbare, men med de store besparelser er

5 Børnehuse der opfylder ovennævnte kriterier, tildeles 10 timer ugentligt ekstra (Gennemsnitlig pædagogløn pr. 1. april 2011) Andre bemærkninger børnehuse med 60 enheder også blevet sårbare. - Med de nye besparelser er alle huse under 65 enheder økonomisk at betegne som små huse, derfor giver det ikke mening at give nogle, på bekostning af andre. - Større børnehuse ønskes. - Langsigtede løsninger bør fremskyndes. - Godt at der tages vare på de små børnehuse, indtil langsigtede løsninger er klar. At der vedligeholdes bygninger og passes på arbejdsmiljøet. - Udfordring i Østerdalen med små enheder og adskilte huse på samme matrikel. - Spørgsmål om det er rimeligt, at princippet om at pengene følger barnet fraviges. Forslag om at de små huse kunne have andre opgaver tilknyttet, så de ikke udfordres så meget økonomisk. - Hvorfor er Skårup Skovmølle ikke med? - De selvejende dagtilbud mener at en lille enhed skal defineres som en selvstændig enhed, alternativt, at alle får samme tildeling. - Alle dagtilbud er pressede, også af andre årsager end størrelsen. F.eks. Byparkens dagtilbud, hvor der er mange børn med anden etnisk baggrund og familier med særlige behov. - Mener ikke, at små huse, der er del af et område, skal have særlig tildeling. - Kilen bør være det eneste dagtilbud, der kan få særlig tildeling. - Her er tale om en differentiering i tildelingen. Der kan være andre forhold, der skulle differentieres i forhold til, f.eks. kompleksitet i forhold til opgaven med særligt krævende familier og børn. - Alle huse har grundudgifter, derfor ekstra tildeling til de mindste huse, hvis alle skal behandles ens. - At der laves en deadline for ny aftale, således at der sikres en evaluering og en evt. genforhandling. - Skuffelse over materialet, idet det ønskes formuleret mere skarpt. - Kommunale dagtilbud er organiseret i områder, de selvejende er enkelt huse. Forslag om at, der med udgangspunkt i en gennemsnitspris pr. barn, laves en pulje til de kommunale og en til de selvejende, svarende til antal enheder, hvorefter der laves en aftale, der passer til organiseringen.

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe Kolofon: Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825 Styregruppe Fagcenteret: Leder af dagplejen Susanne Bille Hansen, leder af daginstitutionsafdelingen, Erling Andresen, distriktsleder

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 august 2006 1 Oversigt over notatet Et stigende antal kommuner har det seneste år arbejdet med

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere