AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur"

Transkript

1 AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering Kom i gang! Skriveprocessen Specialekrise Aflevering Udtalelse Bedømmelse Nyt forsøg Regler

2 SPECIALET DIN OPGAVE! Specialet er mere end nogen anden opgave her på universitetet din opgave. Ud over at skrive specialet betyder det, at det også er dit ansvar at strukturere forløbet, at indhente det nødvendige materiale og at få mest muligt ud af vejledningen. Du bliver naturligvis tilknyttet en vejleder men det er netop kun en vejleder, som stiller sin faglige viden til rådighed. Det er altså dig, der styrer processen. Heri ligger både den store udfordring, men i høj grad også det, der gør specialet interessant! EMNEVALG Det lyder måske let at skulle vælge emne. For nogle giver det også helt sig selv, men for andre er det en svær proces, som kan tage lang tid. Det er derfor en god idé at gøre dig nogle tanker i god tid. Et godt parameter for at vælge emne kan ganske enkelt være, at du vælger noget, der er interessant. Da du skal arbejde fuldtid med emnet i 6 mdr. kan netop din motivation og nysgerrighed i forhold til emnet være det, der hjælper dig i mål. Det er altid en god idé at tale med andre ikke fordi de nødvendigvis kan give dig svar, men fordi det kan have en stor effekt at spille bolden op ad en anden person. Prøv bl.a. at tage en snak om, hvilke emner eller opgaver, du har fundet ekstra spændende og hvorfor? VALG AF VEJLEDER Du kontakter selv en mulig specialevejleder, når du har fundet frem til et specialemne. Inden du henvender dig, bør du være forholdsvist afklaret med dit emnevalg. Skriv f.eks. et udkast til en problemformulering, hvor du klart og tydeligt med dine egne ord både beskriver dit emne, og hvordan du forestiller dig at arbejde med det. Problemformuleringen kan fylde en halv til en hel side. Studievejlederne udarbejder hvert semester en oversigt over mulige vejledere på Nordisk Institut. En vejleder kan dog stå med så mange andre arbejdsopgaver, at det ikke er muligt for personen at tage flere specialer. I dette tilfælde må du blot gå videre på listen over vejledere - der vil som regel være flere. personer, som kan vejlede i et givent emne, Har du problemer med at finde en vejleder, er du altid velkommen til at henvende dig i studievejledningen. SPECIALEPLADS Du kan henvende dig på Nobelparkens Bibliotek for Sprog, Litteratur og Kultur for at blive skrevet op til en specialeplads. Der er også altid mulighed for at benytte Statsbibliotekets læsepladser i åbningstiderne. VEJLEDNINGSPROCESSEN Måske kender du din vejleder fra tidligere undervisningsforløb, men du skal være forberedt på, at han/hun ikke længere er din underviser, men din vejleder. Det er altså i meget høj grad dit ansvar, at processen forløber godt, og det er dig, der skal være den aktive part i samarbejdet med vejlederen. Vejlederen vil ikke undervise dig, men lytte til dine idéer og lede dig ad den vej, som du selv skitserer. Mange vil gerne vide nøjagtigt, hvor mange vejledningstimer, de har ret til. Det er meget svært at give et entydigt svar på, da ethvert vejledningsforløb tilrettelægges individuelt. Som udgangspunkt har du ret til 20 timers vejledning, men det er inkl. den tid, der går med udarbejdelse af specialekontrakten, gennemlæsning af tekst, forberedelse og afholdelse af møder, mail-korrespondance, osv. I praksis vil én studerende måske have brug for ekstra møder i opstartsperioden, hvor en anden ønsker et helt konkret afsnit i specialet gennemlæst og diskuteret mere indgående. Og så er der dem, der har brug for en mere løbende kontakt og tilsvarende kortere møder med deres vejleder. Det bedste råd vi derfor kan give dig, er at melde klart ud, hvad du har brug for det konkrete timetal er yderst sjældent noget problem. Der er ikke regler for, hvor meget eller hvor lidt en specialevejleder må eller skal læse af et speciale. Igen henvises vi til det individuelle forløb, hvor de konkrete faglige og personlige behov bestemmer prioriteringen af vejledningstiden. EKSAMENSKONTRAKT Når du har fundet en vejleder, udfærdiger I en specialekontrakt, som afleveres på Informationskontoret på Nordisk sprog og litteratur. De nye regler betyder, at det ikke længere er muligt at afmelde en godkendt specialekontrakt. Når specialekontrakten med afleveringsdato, opgaveformulering og vejledningsplan er godkendt, er afleveringsdatoen med andre ord bindende.

3 DISPENSATION FRA EKSAMENSKONTRAKTEN Hvis der foreligger usædvanlige forhold, der forhindrer dig i at arbejde på dit speciale, kan Studienævnet vælge at dispensere fra afleveringsfristen. Med usædvanlige forhold menes helt konkret forhold ud over det sædvanlige. Det kan f.eks. være sygdom hos enten dig selv eller din nærmeste familie, som har gjort dig uarbejdsdygtig i en konkret periode. Studienævnet vil normalt kræve en lægeerklæring eller anden form for dokumentation, hvoraf det tydeligt fremgår i hvilken konkret tidsperiode, du har været uarbejdsdygtig - og vil i øvrigt vurdere hver enkelt sag individuelt. VEJLEDNINGSPLAN Du udfærdiger sammen med din vejleder en vejledningsplan og skriver den på specialekontrakten. Den kan indeholde tidsfrister for centrale faser i specialeprocessen f.eks. udarbejdelse af problemformulering og forventet behov for vejledning i forhold til de enkelte faser. Planen kan naturligvis ændres ved hvert møde, så den tilpasses processen optimalt. Det er en god idé ved hvert møde at aftale, hvad der skal forberedes til næste møde, og hvornår dette møde finder sted. Der er stor forskel på specialestuderende og vejledere. Derfor er det fornuftigt, at I ved et af de første møder aftaler et sæt spilleregler for din konkrete specialeproces. Den kan f.eks. handle om, hvor ofte du skal aflevere noget skriftligt og hvor meget, om du foretrækker faste deadlines, eller om du selv vil kontakte vejleder løbende. Det allervigtigste er, at du tager ansvaret for vejledningsplanen, og at du møder velforberedt op til jeres møder. Så du får mest muligt ud af dem! GÅR SAMARBEJDET SKÆVT Det sker heldigvis sjældent, men det kan naturligvis hænde, at samarbejdet med vejleder går skævt. I det tilfælde bør I tage en snak om forløbet. Hvis der er tungtvejende grunde til det, kan man vælge at søge Studienævnet om tilladelse til at skifte vejleder. OPGAVEFORMULERING Opgaveformuleringen udarbejdes i to trin. På specialekontrakten angives en foreløbig opgaveformulering, der kan defineres som en arbejdstitel. Med arbejdstitel angiver du et fagområde og et bredt formuleret bud på en titel. Den endelige opgaveformulering, som udgør specialets titel, udarbejder du i samarbejde med din vejleder. Denne indleveres på Informationskontoret min. fire uger før, du afleverer specialet. SKRIVEPROCESSEN Der er stor forskel på, hvordan specialestuderende arbejder. Dét, der fungerer godt for den ene, gør det ikke nødvendigvis for den anden. Tænk over dine erfaringer fra tidligere opgaver: Hvad har tidligere fungeret godt for dig? Og hvad skal du evt. passe på? Da du har en tidsbegrænset periode til projektet, er det et godt at lægge en overordnet tidsplan for hele forløbet og at planlægge din arbejdsdag. Sørg f.eks. for at få en sammenhængende arbejdsperiode hver dag planlæg med andre ord hellere tre koncentrerede timer end syv usammenhængende! KOM I GANG!!! Det er vigtigt, at du hurtigt kommer i gang med at skrive. En af de mest almindelige faldgruber er netop, at man tror, man skal have læst og vide alt om sit emne, før man kan gå i gang med at skrive noget som helst. Generelt er det fornuftigt at læse og skrive på samme tid. Undervejs kan man tage noter, få idéer, skrive nogle sider, opdage at man må læse noget andet, som man så læser, tager noter osv. osv. osv. For de fleste gælder det, at jo kortere tid og mere intensivt man arbejder med en opgave, jo bedre bliver den. Det hænger sammen med, at jo mere koncentreret og fortættet processen er, jo bedre kan du holde styr på dine tanker og pointer. Derfor: Regn med en afsluttende kort og intensiv skrivefase. GENBRUG AF TEKST Mange får brug for at genbruge tekst eller tal fra tidligere opgaver og der huserer alverdens forskellige rygter om, hvad man må og ikke må. Uanset hvad du måtte have hørt, er reglen denne: Der findes ikke regler for, hvor meget tekst du må genanvende, men hvordan du genanvender den. Du skal behandle tekst fra gamle opgaver, som du behandler enhver anden tekst fra en teoretiker, filosof eller forfatter. Dvs. at det tydeligt skal fremgå, hvor teksten kommer fra, og om der er tale om et direkte citat eller en gengivelse af tekstens pointer. Begge tilfælde skal naturligvis indeholde en kildehenvisning,

4 SPECIALEKRISE Mange tror, at det ideelle specialeforløb er gnidningsfrit, uden kriser og frustrationer. Det er sjældent tilfældet. Store arbejdsprocesser indeholder et naturligt element af frustration, som man ikke skal lade sig slå ud af. Frustrationerne arbejder for dig, og på et tidspunkt dukker svarene op og du kan arbejde med fornyet energi. De fleste kriser er fagligt funderede man kan pludselig ikke overskue emnet, man kan ikke længere få øje på sine guldkorn, man ved ikke hvor man skal bevæge sig hen i de afsluttende afsnit. Et godt råd i disse tilfælde er at zoome ud fra det faglige arbejde og påtage dig rollen som projektleder for opgaven. Der er nemlig typisk tale om udfordringer, som du ikke kan tænke dig ud af, men som kræver handling. Et møde med en udenforstående sparringspartner kan ofte hjælpe dig videre. Også her gælder det, at en anden person ikke kan give dig svarene, men at det kan være af uvurderlig betydning at have en person at spille bolden op ad. emneområde, hvorefter du vil have tre mdr. til at færdiggøre specialet. Alternativt kan du begynde helt forfra. Dvs. med et helt nyt emne og seks nye specialemåneder. Som ved de øvrige eksamener kommer antal forsøg eller dumpede eksamener ikke til at fremgå af dit endelige eksamensbevis. ANKE OG KLAGE Klager indgives til Studienævnet på Nordisk Institut. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og velbegrundet. Det skal tydeligt fremgå af klagen, hvad der klages over, og hvad der ønskes opnået med klagen. Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. ksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser, VTU, kapitel 8 se Har du ikke en oplagt sparringspartner, er du altid velkommen til at henvende dig i studievejledningen eller til studieadministrator her på instituttet. Ryger du ind i en tungere krise som decideret skriveblokering eller problemer af mere personlig art, kan du henvende dig her: Studenterrådgivningen: Studenterpræsten: AFLEVERING - UDTALELSE & BEDØMMELSE Du udfærdiger selv en forside til specialet, som afleveres i 3 eksemplarer. Ud over specialets titel, som gerne må være begrænset til den danske, skal følgende oplysninger fremgå af forsiden: 1. Dit navn og årskort 2. Vejleders navn 3. Instituttet 4. Dato for aflevering Du skal også angive antal tegn (jvf. reglen om 2400 anslag pr. normalside), hvilket typisk placeres på forsiden eller under indholdsfortegnelsen. NYT FORSØG Kan du af forskellige årsager ikke aflevere dit speciale efter de seks måneder, betragtes det som et brugt eksamensforsøg. I alt har du som til enhver anden eksamen tre forsøg at gøre godt med. I denne situation vil det bedste være at tage en snak med din vejleder, som kan bedømme, om det vil være realistisk at give dig en ny vinkel på dit nuværende

5 DET SIGER STUDIEORDNINGEN 2010 RAMMEBESTEMMELSER Specialet afslutter kandidatuddannelsen - dvs. at alle andre prøver skal være bestået, før specialeafhandlingen afleveres. Specialet udarbejdes inden for en fast tidsramme på Nordisk Institut vægter specialet 30 ECTS og er rammesat til en periode på 6 måneder. En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog prøven er aflagt på, bedømmes den studerendes: - stave- og formuleringsevne. Stave- og formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse. - evne til at formidle en faglig problemstilling - evne til at disponere en akademisk opgave samt opfylde formelle akademiske krav. SPECIALE Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende: viser analytiske færdigheder anlægger en metodisk og kritisk tilgang demonstrerer teoretisk indsigt kan forholde sig perspektiverende til de relevante tekster, teorier og positioner inden for det pågældende faglige område viser fortrolighed i anvendelse af relevant fagterminologi kan disponere og formidle et komplekst stof Kursusbeskrivelse: Specialet er en større, selvstændig afhandling af videnskabelig karakter, der skal dokumentere den studerendes færdighed i at arbejde videnskabeligt med et selvvalgt og afgrænset fagligt emne. Specialeområdet aftales med specialevejlederen, som i samråd med den studerende udformer en aftale, som indeholder oplysninger om specialets type (med eller uden produkt) og emne, samt en plan for vejledningen og tidspunktet for specialets aflevering. Specialet kan udarbejdes i forbindelse med et selvstændigt produkt, som den studerende har produceret. Det kan f.eks. være en rapport eller en undersøgelse til en virksomhed. LIDT OM DE FORSKELLIGE SPECIALETYPER MONOGRAFI-SPECIALET - er det traditionelle, skriftlige speciale på sider uden mundtligt eksamen. Monografispecialet er vel bedst beskrevet som en længere og indholdsmæssigt mere omfattende større skriftlig opgave. PORTFOLIO-SPECIALET - indebærer to prøver, en fri skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige prøve udgøres af en portfolio bestående af 2 6 skriftlige fremstillinger, som udarbejdes undervejs, med et samlet omfang på normal-sider, samt en afsluttende skriftlig fremstilling på normalsider. Den afsluttende skriftlige fremstilling skal præsentere relevante teoretiske og metodiske problemstillinger samt refleksioner over og perspektiveringer af portfolioens dele. Til den mundtlige prøve giver den studerende et kort perspektiverende oplæg (maks. 15 min.), der præsenterer sammenhængen i de forskellige dele af portfolioen. Herefter er der op til 30 min. til diskussion og 15 min. til censur og feedback til den studerende. PRODUKT-SPECIALE - indebærer to prøver, en fri skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige prøve består af et produkt og en tilhørende skriftlig fremstilling. Karakteren og evt. omfanget af produktet skal fremgå af specialeaftalen. Den tilhørende skriftlige fremstilling skal have et omfang på normalsider pr. studerende og den skal indeholde teoretiske og metodiske refleksioner i forhold til produkt og/eller produktionsproces. Den mundtlige prøve består af en produktpræsentation på 20 min. og eksamination af 40 min. varighed pr. studerende inkl. censur og feedback. Tilbage er der blot at ønske dig rigtig god skrivelyst! Venlige hilsner - og husk at vi er her Studievejledningen på Nordisk Institut

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling Specialehåndbogen Informationsvidenskab og Kulturformidling Forsidebillede M.C. Escher 1956: Bond of Union Forord Kære Studerende Som specialeskriver skal du i gang med et stykke analysearbejde, som du

Læs mere

Brug din specialevejleder

Brug din specialevejleder Brug din specialevejleder Denne pjece er udarbejdet i dialog med fakultetets studieledere og er godkendt af fakultetets studienævn. Pjecen er således udtryk for studienævnenes politik på vejledningsområdet,

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Skriveproces ved større opgaver

Skriveproces ved større opgaver Skriveproces ved større opgaver Indhold Tillykke!... 2 Tilpas ambitionerne... 3 Emne og problemformulering... 4 Projektledelse er en nødvendighed... 5 Skriv, skriv, skriv... 8 Hvordan kommer man i gang

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være?

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være? TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE I 2. HF Vejledning til eleverne Hvad drejer det sig om? 1 Den større skriftlige opgave i 2.hf er en individuel eksamen, og karakteren tæller med

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation

Læs mere

Udgiver. på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Tagensvej 16 2200 København N

Udgiver. på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Tagensvej 16 2200 København N S C I E N C E Studiehåndbogen 2009/2010 Udgiver Det Naturvidenskabelig Fakultet Københavns Universitet Tagensvej 16 2200 København N Redaktion Kommunikationsafdelingen og Studenterservice på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere