Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, Rettet den 9. november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010"

Transkript

1 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve af 30 minutters varighed. Den studerende får minimum 5 døgn til at forberede en tværfaglig case. case. Spørgsmålene til casen udarbejdes på de enkelte uddannelsessteder. På eksaminationsdagen gives den studerende 30 minutters. Faglig prøve (3. interne) I slutningen af 3. semester afholdes en 2 timeres skriftlig prøve i global økonomi og en 2 timers skriftlig prøve i erhvervsjura. Det gives en individuel karakter pr. fag, men prøven bestås samlet (50/50) Specialeeksamen (4. interne) 4. interne prøve består alene af et skriftligt oplæg på 5 normalsider. Nærmere retningslinjer herfor fås i praktikfolderen, udleveret på uddannelsesinstitutionen. Opgaven skal bestås.

2 Specialeforløb forår 2011 Tidspunkt, varighed og arbejdsforhold Specialeforløbet skal svare til 15 ECTS point til praktikdelen og 5 ECTS point til det valgfri uddannelseselement. Specialeforløbet ligger på 4. semester i perioden 3. januar til 31. marts Det valgfri element består af op til 5 dages kursus på skolen. Disse ligger i uge 1. Se nedenfor. du skal aftale med din praktikvirksomhed, at du har fri til at deltage i disse kursusdage. Du forventes at arbejde på fuld tid i hele praktikperioden. Arbejdstider aftales individuelt mellem virksomheden og dig. Du skal under hele praktikopholdet respektere de ordens- og arbejdsbestemmelser, der er gældende i virksomheden. Hvis du på grund af sygdom ikke kan møde i virksomheden, skal dette meddeles virksomheden samme morgen. Ved længerevarende sygdom, det vil sige mere end 3 dage, skal du også underrette praktikvejlederne herom. Såfremt der er indgået særlige aftaler vedrørende transportomkostninger, eventuel indkvartering i forbindelse med praktikopholdet eller betaling af andre omkostninger for dig som studerende, skal dette anføres i studiepraktikaftalen. Bemærk at reeksamen efter 2. eller 3. interne eksamen ligger i de første uger af specialeforløbet. Det valgfri uddannelseselement Der er specialekurser for følgende specialer: Rådgivning og det finansielle detailmarked (pengeinstitut, realkredit, forsikring eller pension m.v.) Ejendomshandel Ejendomsadministration Økonomistyring i private og offentlige virksomheder (herunder revision) Internationale finansielle relationer Du skal følge det valgfri element, der er relevant for din praktikvirksomhed.

3 Du kan kun gennemføre et valgfrit uddannelseselement. Din økonomi under opholdet Du kan få SU under praktikopholdet, da det er ulønnet praktik. Forsikringsforhold Ifølge Forsikringsoplysningen skal du som studerende omfattes af virksomhedens arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring. Hvis en sådan ikke haves, skal der tegnes en forsikring til dig. Virksomhedens bidrag Du har som udgangspunkt selv ansvaret for, at opholdet bliver udbytterigt for begge parter. Det forventes derfor, at du er opsøgende, nysgerrig, arbejdsom og samarbejdsvillig. Derudover er det nødvendigt, at virksomheden bidrager med vilje til at lære fra sig og til at formidle viden, hvilket i praksis vil sige, at du får adgang til nødvendige informationer for at kunne forstå virksomhedens situation, og for at kunne løse de stillede opgaver på et tilfredsstillende niveau. Dette gælder dog ikke fortrolige informationer. får lov til at deltage i udvalgte møder enten som aktiv deltager eller tilhører. Det kan være såvel interne som eksterne møder. Dette skal medvirke til, at du får indsigt i nogle af de beslutningsprocesser, der foregår i virksomheden, og i virksomhedens måde at rådgive på. skal have tildelt en kontaktperson i virksomheden. Vedkommende kan fungere både i planlægningen af forløbet og i selve afviklingen. Desuden bør personen også være virksomhedens kontakt til skolen.

4 Vejleder Skolen tildeler en vejleder, som yder vejledning ved udarbejdelsen af din skriftlige specialerapport. Vejlederen læser og godkender din problemformulering med indledning, afgrænsning, metode mm. Vejlederen må derimod ikke læse resten af rapporten inden aflevering. Denne vejledning tager derfor udgangspunkt i dine konkret spørgsmål. Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar at opsøge din vejleder, og at vejledningsmøder skal aftales i forvejen. Som oftest er det mest effektive kommunikationsmiddel til at komme i kontakt med vejlederen under praktikopholdet. Tilrettelæggelse af praktikopholdet Praktikopholdet skal give mulighed for fordybelse og perspektivering, og der skal være tale om en progression i forhold til den obligatoriske del af uddannelsen. Progressionen opnår du ved at fordybe dig i virksomhedens arbejdsopgaver og ved at besvare den problemformulering, du skal udarbejde sammen med virksomheden. Besvarelsen af problemformuleringen sker i en skriftlig rapport. Du skal i samarbejde med virksomheden aftale et forløb, der giver dig tid, rum og informationer nok til at kunne arbejde med din opgave, således at du kan erhverve viden nok til at udarbejde den krævede rapport. Samtidig skal der som en naturlig del af praktikopholdet være tid til, at du får et godt kendskab til den pågældende virksomheds forretningsområder og -metoder. For at fastholde, hvilken indsigt du har fået i virksomheden, hvilke emner du har arbejdet med, og de tanker du har gjort dig i forbindelse med dit specialeforløb, skal du løbende udarbejde en logbog over din personlige og faglige udvikling i specialeforløbet. Logbogen kan med fordel udarbejdes med udgangspunkt i læringsmålene for specialeforløbet, som er beskrevet i studieordningen. Logbogen skal vedlægges specialerapporten. Specialerapporten

5 I specialeperioden skal du udarbejde en individuel skriftlig rapport. Den skriftlige rapport skal baseres på en problemstilling, som du udarbejder i samråd med din virksomhed og din vejleder på skolen. Den problemstilling, du arbejder med i specialerapporten, skal for det første udgøre en selvstændig rapport 1. For det andet er det afgørende, at problemstillingen er nært knyttet til et problem, du beskæftiger dig med i din praktik. Du skal være opmærksom på, at du skal arbejde problemorienteret det vil sige, at der foretages selvstændige analyser og vurderinger. Rent beskrivende rapporter kan ikke bestå. Problemformulering I løbet af den første måneder i virksomheden skal du udarbejde udkast til enskriflig problemformulering mm, som din vejleder, der siden skal bedømme den skriftlige rapport, skal godkende. Problemformulering skal indeholde: indledning selve problemformuleringen afgrænsning metodeafsnit Hvis problemformuleringen ikke kan godkendes, skal den forbedres indtil den kan godkendes. Alternativt kan du udarbejde en ny, der ligeledes skal godkendes af din vejleder. Rapport Din rapport må max. være på 5 normalsider med 1 ½ linieafstand. En normalside er på 2100 anslag inklusiv mellemrum og alle former for noter. Det maksimale antal sider i projektbesvarelsen er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteratur/kildefortegnelse og bilag. Det er et krav, at rapporten, der bør være krydret med illustrationer, figurer og tabeller, kan læses uden at se i bilag. Materiale, der er placeret i bilag, tæller således ikke med i bedømmelsen. Overskridelse af sidetal medfører, at læsningen stoppes, når det maksimale omfang er nået, hvilket betyder, at konklusionen eller dele heraf ikke indgår i bedømmelsen. 1 Du er velkommen til efterfølgende at bruge dine resultater i dit afsluttende eksamensprojekt, som udarbejdes efter specialeforløbet. Men der skal være tale om en ny problemformulering, og specialet skal da indgå i din litteraturliste på linie med al anden litteratur.

6 De gældende regler omkring udarbejdelse af rapporter på videregående uddannelser er også gældende for denne rapport. Det betyder, at fx afskrift og/eller mangel på litteraturhenvisninger medfører, at rapporten ikke kan bestå. Aflevering Du skal aflevere rapporten og din logbog i 3 eksemplarer i studieadministrationen på dit uddannelsessted. Det er dit ansvar at aflevere rettidigt. Trafikale, tekniske eller andre problemer kan ikke undskylde for sen aflevering. Ved for sen aflevering vil rapporten blive afvist. Besvarelsen kan ikke afleveres elektronisk. Bedømmelse Rapporten bedømmes Bestået eller Ikke bestået. Re-eksamen Hvis du ikke afleverer din rapport inklusiv logbog til tiden eller ikke opnår bedømmelsen Bestået, skal du aflevere en ny rapport. Aflevering sker i studieadministrationen. Du skal være opmærksom på at genafleveringen er dit andet ud af tre forsøg. Hvis du har brug for et tredje forsøg, bliver det sammen med den følgende årgang.

7 Oversigt over specialeforløbets vigtigste datoer 3. januar-31. marts 2011 Specialeforløb 3. februar 2011 kl Aflevering af dispositionsplan til din vejleder på skolen 10. februar 2011 Seneste tilbagemelding på dispositionsplan fra din vejleder 14. marts 2011 kl Aflevering af skriftlig rapport og logbog 31. marts 2011 Seneste offentliggørelse af bedømmelse 14. april 2011 kl Eventuel genaflevering af rapport og logbog (2. forsøg)

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne Handelsøkonom Praktikforløbet på 3. og 4. semester Orientering til virksomhederne AKADEMICENTRET ZBC Det er det, fordi: Hvorfor er det en god idé at have en handelsøkonomstuderende i praktik? det giver

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 42 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere