LOKALPLAN LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY"

Transkript

1 LOKALPLAN LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1997

2 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje o.s.v. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse (grå sider) og lokalplanbestemmelserne (hvide sider) med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes igang. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune, Magistratens 2. Afdeling, By- og Boligafdelingen Vesterbro 14, Postboks 765, 9100 Aalborg Telefon Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med tilladelse A.86, Copyright Aalborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse (grå sider) Lokalplanens formål... 1 Lokalplanområdet... 1 Lokalplanområdets omgivelser... 2 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 2 Forhold til kysten... 2 Kommuneplanen (Bykataloget)... 2 Lokalplan Tekniske anlæg... 3 Miljøforhold (affaldsdepoter, spildevand, grundvand, støj m.m.)... 4 Lokalplanen (hvide sider) 0. Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug... 5 Forhold til lokalplan Retsvirkninger... 6 Vedtagelse... 6 Bilag Matrikelkort... bilag 1 Arealanvendelse... bilag 2 Erhvervskategorier... bilag 3 Støj fra trafik... bilag 4 Aalborg Kommune

4

5 Redegørelse Lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at afløse en del af lokalplan for at sikre, at Limfjordshotellet kan udbygge langs Ved Stranden, hvor der aktuelt er et behov for en 5 etagers tilbygning indeholdende 10 suiter og bar, samt at sikre at Alm. Brand kan udbygge mod nordøst. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er mod nord afgrænset af Toldbodgade, mod vest af Jomfru Ane Gade, mod syd og øst af Grotumsgade og Ved Stranden. Hovedparten af lokalplanområdet er i dag bebygget dels med Limfjordshotellet i den vestlige del, dels med Alm. Brand mod øst. Der vil indenfor lokalplanområdet kun være begrænset mulighed for at udbygge yderligere (jvf. bilag 2). August 1997 Aalborg Kommune 1

6 Redegørelse Lokalplanområdets omgivelser Området er beliggende mellem den tætte bys afslutning mod havnen og den centrale havnestrækning. Området har karakter af "mellemzone", idet området hverken er præget af karré byen eller af havnens åbne bystruktur, med fritliggende bygninger. De omkringliggende bebyggelser er af varierende højde og kvalitet. Toldkammerbygningen, der ligger øst for lokalplanområdet, er fredet. Bygningens rige udsmykning fortæller om tidligere tiders aktive havnevirksomhed i området. Vest for Limfjordhotellet ligger et ubebygget areal mellem Jomfru Ane Gade og Vesterå. Dette område er planlagt udbygget med delvis randbebyggelse i varierende højde til bymæssig bebyggelse. Området er præget af de mange restauranter, værtshuse og dansesteder, der specielt er beliggende i Jomfru Ane Gade, Vesterå og langs Ved Stranden, og som medfører stor aktivitet i området det meste af døgnet. En del af de øvrige bebyggelser i området er anvendt til boliger, butikker og kontorer. Lokalplanområdet set fra øst. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forhold til kysten Lokalplanens område er beliggende indenfor kystnærhedszonen, der er defineret som et 3 km langt bælte langs de danske kyster. Ifølge planloven skal der gøres rede for, hvordan planlagte bebyggelser og anlæg i denne zone vil kunne påvirke kysten visuelt. Da det meste af lokalplanområdet allerede i dag er bebygget, vil en mindre tilbygning til Limfjordshotellet mod syd-øst ikke kunne ses fra fjorden. En udbygning af Alm. Brand vil ikke påvirke fjordkysten nævneværdigt. Alm. Brands bygning ligger ikke helt ned til fjorden, og den vil selv efter en udbygning være helt dommineret af den øvrige bebyggelse inden for lokalplanområdet, der er langt højere og omfangsrigt. Kommuneplanen Bykataloget Lokalplanens område er beliggende indenfor Bykatalogets område 2. Ifølge Bykataloget kan Limfjordshotellet etablere en ny længe mod vest med markering af gadelinien mod Standvejen i form af en grøn væg eller lignende i en højde af mindst 6 m. Der skal sikres offentlig stiforbindelse og visuel kontakt til fjorden fra Jomfru Ane Gade. I Bykataloget er områdets anvendelse fastlagt til blandet bymæssig anvendelse, herunder erhverv kun i miljøklasserne 1 og 2. Lokalplanen er i overensstemmelse med Bykataloget hvad angår arealanvendelse, etagehøjde, m.v. 2 Aalborg Kommune August 1997

7 Redegørelse Hele Aalborg midtby er et særligt bevaringsområde. Der må derfor ikke foretages nedrivninger og ombygninger uden Aalborg Kommunes tilladelse. I Kommuneatlas for Aalborg Syd er den eksisterende bygning inden for lokalplanens område B udpeget som bevaringsværdig bygning i kategorien middel. Som hovedregel skal bevaringsværdige bygninger bevares, og om- og tilbygninger skal foretages med respekt for det oprindelige udtryk. Nedrivninger må kun foretages efter godkendelse af Aalborg Kommune. Som rumskabende bebyggelse i området har bygningen ikke den store værdi. Derfor vil bygningen kunne erstattes med et byggeri, der er mere markant i området specielt i forhold til Strandvejen og havnefronten. Forhold til lokalplan Det aktuelle lokalplanområde er omfattet af den gældende lokalplan Center m.m, Grotumsgade, Strandvejen, og omfatter det, der i lokalplan kaldes område B samt den del af område A, der omfatter Limfjordshotellet. Den nye lokalplan vil fastholde den nuværende anvendelse, men udvide byggemulighederne inden for lokalplanområdet. Med vedtagelsen af den nye lokalplan Limfjordshotellet m.v. vil lokalplan blive ophævet inden for den nye lokalplans område. Tekniske anlæg Ny bebyggelse skal tilsluttes eksisterende fjernvarmeanlæg i de offentlige vejarealer. Indenfor lokalplanens område ligger der både hovedfjernvarmeledninger, kloakledninger m.v. Perspektiv af fremtidig bebyggelse ved Limfjordshotellet August 1997 Aalborg Kommune 3

8 Redegørelse Miljøforhold Inden for lokalplanens område må der alene udføres anlæg og udøves virksomhed, som kun i ringe grad påvirker omgivelserne. Det betyder, at der kun må være virksomheder inden for miljøklasserne 1-2. Miljøklasserne er nøjere omtalt i bilag 3 til lokalplanen. De fremtidige beboere og ansatte i ny bebyggelse inden for lokalplanens område skal beskyttes mod støjgener fra omgivelserne. Det skal sikres efter de retningslinier, som er omtalt i afsnit D D. Støj Ny og ændret bebyggelse skal sikres mod støjgener fra Strandvejen og Ved Stranden. For at sikre et acceptabelt støjniveau fastsætter lokalplanen, at ny bebyggelse skal udføres på en sådan måde, at det indendørs støjniveau fra vejtrafik ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum og 35 db(a) i kontorer og lignende. Samtidig må støjniveauet fra vejtrafikken ikke overstige 60 db(a) på udendørs opholdsarealer. Der henvises til bilag 4, støj fra trafik. A. Affaldsdepoter Grundene inden for lokalplanområdet er ikke registreret som affaldsdepoter. De indgår dog i kommunens kortlægning af tidligere og nuværende industrigrunde. Nærmere oplysninger herom kan fås ved hendvendelse til Aalborg Kommune, Erhvervs - og Miljøfovaltningen, Miljøplanafdelingen. Ved bygge- og anlægsarbejder anbefales det at være opmærksom på eventuelle tegn på forurening af grundene. Konstateres der jordforurening, skal kommunens miljøafdeling informeres. B. Spildevand Lokalplanens område er omfattet af Aalborg Kommunes spildevandsplan. Området er fælleskloakeret. C. Grundvand. Ingen særlige bestemmelser. 4 Aalborg Kommune August 1997

9 Planbestemmelser Lokalplanområdets afgrænsning Aalborg Kommune 0. Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. August 1997 Aalborg Kommune 1

10 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er: at sikre områdets anvendelse til visse former for privat og offentlig virksomhed, at sikre at ombygning eller nyt byggeri inden for lokalplanområdet tilpasses i udformning og materialevalg til den eksisterende bebyggelse, og ombygning eller nyt byggeri medvirker til at forbedre gadebilledet, at sikre at ny bebyggelse opføres så facadelinier placeres i vejskel, mod Strandvejen, Ved Stranden og Jomfru Ane Gade, at sikre at eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet kan nedrives, og at ny bebyggelse kan opføres. 2. Område og zonestatus. 3. Arealanvendelse 3.1 Anvendelse område A og B * Butikker (max. 450 m 2 bruttoetageareal) # * Hotel/Restaurant * Klinikker * Kontorer * Service * Kulturelle formål * Fritidsformål # Kun udvalgsvarebutikker. Anvendelsen er specificeret i skemaet Erhvervskategorier: Bilag Transformerstationer Der kan opføres transformerstationer og andre tekniske anlæg til områdets forsyning, når disse udformes og placers under hensyntagen til bebyggelsens og friarealernes karakter. 2.1 Matrikel oversigt Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og 2 omfatter følgende matrikelnumre: Aalborg Bygrunde 1359c, 1359e og del af vejareal litra cc"samt alle matrikler der efter den udstykkes " fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Delområder Området opdeles i delområderne A og B. 2.3 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone. 4. Udstykning Ingen særlige bestemmelser ud over eksisterende lovgivning. 5. Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Område A Bebyggelsen må kun opføres inden for det på bilag 2 viste byggefelt, og kan opføres overalt indenfor byggefeltet, uanset bygningsreglementets bestemmelser om højde og afstand. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Aalborg Kommune August 1997

11 Planbestemmelser Ved tilbygning til eksistende bebyggelse skal byggeriet etableres og udformes, så facadelinier placeres i vejskel, langs Strandvejen, Ved Stranden og Jomfru Ane Gade. Bebyggelsen må opføres i max 6½ etage og højden må ikke overstige: * 19.5 m til gesims * 22.0 m til tagryg Enkelte bygningsdele må gives en højde på op til 24.0 m over den for grunden fastsatte niveauplan*) *) Nivaeuplanet er fastsat til kote 2.0 DNN. 5.2 Område B Bebyggelsen må kun opføres inden for det på bilag 2 viste byggefelt, og kan opføres overalt inden for byggefeltet, uanset bygningsreglementets bestemmelser om højde og afstand. Ved tilbygning til eksisterende byggeri eller ved nybygning skal byggeriet principielt udformes som et længehus vinkelret på havnen. Ved tilbygning til eksisterende byggeri skal eksisterende gesims- og taghøjder overholdes, eller hele byggeriet skal fremstå ens. Ved tilbygning eller nybygning skal byggeriet etableres og udformes, så facadelinier placeres i vejskel, langs Stranden og Ved Stranden. Eksisterende byggeri inden for område B kan efter godkendelse af Aalborg Kommune nedrives, for at give mulighed for opførelse af nyt byggeri. Bebyggelseprocenten må ikke overstige Bebyggelsens udseende 6.1 Udformning Ny bebyggelse, herunder om- og tilbygning skal i proportioner, facadeudformning, materiale- og farvevalg tilpasses det omgivende bygningsmiljø på en sådan måde, at der efter Aalborg Kommunes skøn opnås en arkitektonisk tilfredsstillende helhedsvirkning i kvarteret. 6.2 Tage Tag må opføres med en hældning på mellem 0 og 30 o. Tagmaterialer vælges efter bygningens karakter ( tegl, skifer, pap eller metaltage af høj kvalitet), og skal godkendes af Aalborg Kommune. 6.3 Overflader Til udvendige bygningssider og tagflader må der kun anvendes materialer, som harmonerer med den øvrige bebyggelse i området, og skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Aalborg Kommune. 6.4 Vinduer Vinduer skal udføres, i overensstemmelse med bebyggelsens karakter, og kun efter godkendelse af Aalborg Kommune. Ved nybyggeri skal vinduer udføres så de fremtræder som huller i mur og ikke som sammenhængende vinduesbånd. Vinduer skal udføres med rammer af træ, metal eller kombination heraf. Trævinduer skal enten overfladebehandles med dækkende maling eller udføres i ædeltræ. Vinduer må ikke afblændes med folie o.l. Bebyggelsen må opføres i op til 3 etager. August 1997 Aalborg Kommune 3

12 Planbestemmelser 6.5 Baldakiner m.v. Der må ikke opsættes faste markiser, baldakiner udhængstage og lignende faste overdækninger. 6.6 Skiltning m.v. Skiltning skal udføres efter "Retningslinier for forretningsfacader og skilte", Aalborg Kommune 1995, og senere reviderede udgaver, og kun efter godkendelse af Aalborg Kommune. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Befæstelse m.v Ubebyggede arealer skal i forbindelse med ny bebyggelse eller ændret anvendelse, beplantes, befæstes eller lignende, efter en af Aalborg Kommune godkendt friarealplan. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Parkering Der skal udlægges areal til parkering til de forskellige anvendelsesområder således: * Butikker 1 P-plads pr. 100m 2 * Kontorer 1 P-plads pr. 100m 2 * Hoteller 1 P-plads pr. 4 værelser * Restauranter 1 P-plads pr. 20 siddepladser 8.2 Vejudlæg Vejadgang til lokalplanområdets delområder A og B skal ske på arealet mellem de to delområder som udlægges som privat fællesvej/parkering, som vist på bilag 2 med lys signatur. 8.3 Af- og påstigning I område A i tilknytning til forpladsen mod syd, som er vist på bilag 2 med priksignatur, skal etableres afog påstigningsmuligheder for busser og taxi til hotellet. 9. Tekniske anlæg 9.1 El-ledninger m.v El-ledninger TV-kabler m.v skal udføres som jordkabler. Der må ikke fremføres eller opsættes installationer, TV- kabler eller nogen form for antenner m.v. synligt på bebyggelsens gadefacader. 10. Miljø 10.1 Miljøklassificering af virksomheder Inden for lokalplanens område må der kun etableres virksomheder inden for miljøklasserne 1-2 (se skemaet Erhvervskategorier, Bilag 3) De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag ved lokalisering af virksomheder. * Teater, biograf o.l 1 P-plads pr. 8 siddepladser 4 Aalborg Kommune August 1997

13 Planbestemmelser 10.2 Støj fra trafik Ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at støjniveauet fra trafikken ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum og 35 db(a) i kontorer og lignende. Støjniveauet fra trafikken må ikke overstige 60 db(a) på udendørs opholdsarealer Fundering Funderingsarbejder ved nybyggeri og ombygninger skal ske på baggrund af en geoteknisk undersøgelse. Der vil af bygningsmyndigheden blive forlangt funderingsmetode med pressede eller borede pæle, ligesom der vil blive forlangt redegørelse for funderingsarbejdets forventede påvirkninger på det omliggende kvarter Støj Ny og ændret bebyggelse må ikke tages i brug før det ved målinger eller beregninger er dokumenteret, at støjnivauet ikke overstiger de i pkt fastsatte grænseværdier. Forhold til lokalplan Lokalplan ophæves ved vedtagelsen af lokalplan inden for denne lokalplans område. 11. Grundejerforening Ingen særlige bestemmelser ud over gældende lovgivning. 12. Betingelser for ny bebyggelse må tages i brug Fjernvarmepligt Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg Kommunes tilladelse tages i brug før, de er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunens anvisning Fælles anlæg Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet må ikke uden Aalborg Kommunes tilladelse tages i brug, før der er etableret parkeringsarealer, opholdsarealer og beplantning m.m. hørende til bebyggelsen inden for de respektive områder. August 1997 Aalborg Kommune 5

14 Planbestemmelser Retsvirkninger Lokalplanen Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation. Det betyder bl.a. at den hidtidige lovlige brug af ejendommene kan fortsætte, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen kan Byrådet ekspropriere. 6 Aalborg Kommune August 1997

15 Planbestemmelser Tinglysning August 1997 Aalborg Kommune 7

16

17 Matrikelkort: Bilag 1 Limfjordshotellet m.m. Aalborg midtby SIGNATURER: LOKALPLANGRÆNSE OMRÅDEGRÆNSE ERHVERVS- OG MILJØFORVALTNINGEN BY- OG BOLIGAFDELINGEN MÅL 1: 1000 DATO:

18

19 Arealanvendelse: Bilag 2 SIGNATURER: LOKALPLANGRÆNSE OMRÅDEGRÆNSE BYGGEFELT PARKERING/PÅSTIGNING VEJUDLÆG PRIVAT FÆLLESVEJ/PARKERING ERHVERVS- OG MILJØFORVALTNINGEN BY-OG BOLIGAFDELINGEN MÅL 1: 1000 DATO:

20

21 Erhvervskategorier: Bilag 3 Limfjordshotellet m.n., Aalborg midtby Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervseller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder). Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 0 meter (i forhold til boliger) 20 meter(i forhold til boliger) 50 meter(i forhold til boliger) 100 meter(i forhold til boliger) 150 meter(i forhold til boliger) 300 meter(i forhold til boliger) 500 meter(i forhold til boliger) Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. F.eks. hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, d.v.s. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af skemaet på de følgende sider, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning på både kort og langt sigt. fortsætter næste side november 1996 Aalborg Kommune side 1 - bilag 3

22 Bilag 3: Erhvervskategorier Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger Butikker Dagligvarebutik 1-3 Lavprisvarehus 1-4 Supermarked 1-3 Udvalgsvarebutik 1-3 Hotel/restaurant Bar 1-3 Diskotek 1-3 Hotel 1-3 Restauration o.l. 1-3 Klinikker Dyreklinik 1-3 Kiropraktor 1 Læge, tandlæge o.l. 1 Terapi 1 Kontorer Administration 1 Advokat, revisor o.l. 1 Arkitekt, ingeniør o.l. 1 Datarådgivning 1 Service Bedemand o.l. 1 Ejendommægler o.l. 1 Frisør o.l. 1-3 Pengeinstitut 1 Post- og telegrafvæsen 1 Rejse-, turist-, billetbureau o.l. 1 Små vaskerier/renserier o.l. 2-3 Kulturelle formål Bibliotek 1-3 Biograf 1-3 Kirke/menighedshus 1-3 Kulturformidling o.l. 1-3 Medborgerhus 1-3 Museum/udstilling/galleri 1-3 Musiklokale 1-3 Teater 1-3 Fritidsformål Forlystelse/underholdning 1-5 Klub/forening 1-5 Sport 1-5 bilag 3- side 2 Aalborg Kommune november 1996

23 Støj fra trafik: Bilag 4 Støj fra vejtrafik Vejtrafikstøj skal måles og beregnes som det energiækvivalente lydtryksniveau over 24 timer L Aeq,24h. Under normale omstændigheder skal årsdøgntrafikken være på mellem og biler, før støjniveauet fra vejtrafikken overstiger de 55 db(a), der er grænsen for støjfølsomme formål som f.eks. boliger. Eksisterende og planlagte veje Arealer langs eksisterende mål, hvor trafikstøjen overstiger de grænseværdier, der og planlagte veje må ikke anvendes til støjfølsomme for- er angivet i skema 1. Nye veje og varige trafikomlægninger Ved anlæg af nye veje og ved varige trafikomlægninger, der medfører øget trafik på eksisterende veje, må trafikstøjen ikke overskride de grænseværdier, der er angivet i skema 1. anvendelse udendørs indendørs støjniveau støjniveau rekreative formål & sommerhuse 50 db(a) 30 db(a) (i det åbne land) rekreative formål (i byområde) 55 db(a) 30 db(a) boliger 55 db(a) 30 db(a) hotel 60 db(a) 35 db(a) klinikker (kun hospitaler) undervisning, institutioner 55 db(a) 35 db(a) klinikker (ikke hospitaler) kontorer, service, 60 db(a) 35 db(a) kulturelle formål Skema 1: Grænseværdier for støj fra trafik Støj fra jernbaner Jernbanestøj skal måles og beregnes, som det energiækvivalente lydtrykniveau over 24 timer, L Aeq, 24h. Miljøstyrelsen har beregnet konsekvensområdets udstrækning. Afstanden er fastsat ud fra en samlet vurdering af støj og vibrationer. For at sikre et støjniveau på max. 60 db(a) - der er grænsen for støjfølsomme formål som f.eks. boliger - skal følgende vejledende mindsteafstand til jernbanens hovedstrækning overholdes: - Syd for Limfjorden 90 m - Nord for Limfjorden 50 m. Lokale forhold kan øge eller mindske konsekvensområdet. F.eks. hvis banen ikke ligger i terræn, eller hvis der er opsat støjafskærmning. anvendelse udendørs indendørs støjniveau støjniveau rekreative formål & sommerhuse 55 db(a) 30 db(a) (i det åbne land) rekreative formål (i byområde) 60 db(a) Ved anlæg af nye jernbaner eller væsentlige omlægninger/udvidelser af trafikken Eksisterende jernbaner Arealer langs eksisterende jernbanestrækninger må ikke anvendes til nye støjfølsomme formål, hvor støj fra jernbanetrafik overstiger de grænseværdier, der er angivet i skema 2. Nye jernbaner eller udvidelse af eksisterende på eksisterende, skal mulighederne for reduktion af støjbelastningen vurderes. boliger 60 db(a) 30 db(a) hotel 65 db(a) 30 db(a) klinikker (kun hospitaler) undervisning, institutioner 60 db(a) 30 db(a) klinikker (ikke hospitaler) kontorer, service, 65 db(a) 35 db(a) kulturelle formål Skema 2: Grænseværdier for støj fra jernbaner november 1996 Aalborg Kommune side 1 - bilag 4

24

25

26 Oversigtskort Aalborg Kommune

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 10-059 AALBORG MIDTBY DANMARKSGADE-OMRÅDET JYLLANDSGADE 19-21 OG NIELS EBBESENSGADE 26

LOKALPLAN 10-059 AALBORG MIDTBY DANMARKSGADE-OMRÅDET JYLLANDSGADE 19-21 OG NIELS EBBESENSGADE 26 LOKALPLAN 10-059 DANMARKSGADE-OMRÅDET JYLLANDSGADE 19-21 OG NIELS EBBESENSGADE 26 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan 1706-02. Kommuneplantillæg nr. 5

Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan 1706-02. Kommuneplantillæg nr. 5 Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan 1706-02 Kommuneplantillæg nr. 5 ergade Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr SdrOmfartsvejOmfartsvejOmfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010 Offentlighedsperiode

Læs mere

LOKALPLAN 12-063 LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-063 LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-063 LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING APRIL 2002 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Forslag til Lokalplan 19-001, Centerområde, Blokhus, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og borgermøde den 7. januar 2010.

Forslag til Lokalplan 19-001, Centerområde, Blokhus, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og borgermøde den 7. januar 2010. Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 23-11-2009 Sagsnr.: 1849-36806 Forslag til,

Læs mere

LOKALPLAN NR. Lokalplan nr. 192

LOKALPLAN NR. Lokalplan nr. 192 LOKALPLAN NR. 192 V E J L E K O M M U N E For et område ved Nørregade, Flegborg, Vedelsgade, Tønnesgade, Staldgaardsgade og Vestergade. Okt. 2006 Lokalplan nr. 192 LOKALPLAN NR. 192 For et område ved

Læs mere

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012 Lokalplan nr. 368 For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing Ortofoto@COWI, 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 Lokalplanen er udarbejdet af COWI i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET

LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN JUNI 2009 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande

Læs mere

Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup

Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104 Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere