LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT"

Transkript

1 LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999

2 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje o.s.v. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse (grå sider) og lokalplanbestemmelserne (hvide sider) med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes igang. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Forstæder og Oplandsbyer Vesterbro 14, Postboks 765, 9100 Aalborg Telefon Forsidebilledet viser lokalplanområdet set mod vest fra den sydlige del af Rønhøj Aalborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse (grå sider) Lokalplanens formål...1 Lokalplanområdet...2 Lokalplanområdets omgivelser...2 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...3 Kommuneplanen...3 Bolig- og befolkningsprognose...3 Skole og institutioner...3 Kollektiv trafik...3 Tekniske anlæg...3 Miljøforhold...3 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...4 Lokalplanen (hvide sider) 0. Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug...5 Retsvirkninger...6 Vedtagelse...6 Tinglysning...7 Bilag Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Illustrationsplan... Bilag 3 Erhvervskategorier... Bilag 4 Støj fra trafik... Bilag 5 Aalborg Kommune

4 Redegørelse Nord Vestvej Gravsholtvej Rønhøj Godtlandsvej Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:5.000 Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at der inden for lokalplanens område kan opføres ny boligbebyggelse med tilhørende fællesanlæg. De fremtidige boliger skal kunne opføres som fritliggende parcelhuse (åben-lav bebyggelse). Foruden boliger skal der inden for dette område kunne opføres fælleshuse til brug for områdets beboere m.fl. Fælleshuse kan anvendes til aktiviteter inden for service, fritidsformål, rekreative formål og lignende formål, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad. Oktober 1999 Aalborg Kommune 1

5 Redegørelse Ny boligbebyggelse skal kunne opføres i én etage eller i én etage med udnyttelig tagetage. Lokalplanområdet skal vejbetjenes med en ny adgangsvej med tilslutning til Vestvej, og der skal sikres stiforbindelser mellem Langholts eksisterende byområder og de kommende inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdets omgivelser Øst for lokalplanområdet ligger boligbebyggelserne omkring Rønhøj omfattende parcelhuse mod syd og Nørresundby Boligselskabs tæt-lave boliger mod nord. Nord for området ligger parcelhusbebyggelsen langs Vestvej. Syd og vest for lokalplanområdet er der landbrugsområder. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er vist på oversigtskortet. Det ligger i den vestlige del af Langholt mellem Vestvej i nord og det tidligere baneterræn for Aalborg-Sæby Privatbane i syd. Mod øst grænser det op til boligbebyggelserne omkring Rønhøj og mod vest til det åbne land. Hele området er på ca. 6 ha. Hovedparten - ca. 5 ha. - er i byzone, den øvrige del i landzone. Aalborg Kommune ejer i dag ca. 2.6 ha. af byzonearealet. Resten af lokalplanområdet er privatejet. Den største del af området er ubebygget. En del er under landbrugsdrift. Der er kun et enkelt parcelhus, Vestvej 43, inden for området. Det har vejadgang ad en smal grusvej, der udmunder i Vestvej mellem nr. 41 og 45. Boligbebyggelse langs Vestvej (nr. 41, 45 og 47). Nørresundby Boligselskabs boligbebyggelse på Rønhøj. 2 Aalborg Kommune Oktober 1999

6 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Kommuneplanen Lokalplanen omfatter dels en del af kommuneplanens rammeområde B5, Langholt, dels et område uden for de nuværende kommuneplanrammer vest for område B5. Kollektiv trafik Langholt betjenes med bybusforbindelse til Aalborg midtby. Den nuværende bybuslinie 10 kører i dagtimerne 2 gange i timen via Vodskov. Desuden betjenes Langholt af telebuslinie 48. Da der derfor ikke er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Det nuværende område B5, Langholt udvides mod vest, så det kommer til at omfatte hele lokalplanens område. Desuden er rammebestemmelserne omformuleret og der er tilføjet bestemmelser om miljøforhold og om udformningen af ny bebyggelse. Kommuneplantillæg nr omfatter hele det nye område B5, Langholt. De nye byplanrammer er vist på kommuneplanens blad B5. Bolig- og befolkningsprognose I Aalborg Kommunes boligprognose for perioden er det forudsat, at der i Langholt vil blive bygget 50 nye boliger. Inden for lokalplanens område kan der opføres godt 30 nye boliger, der forudsættes bygget som fritliggende huse med én bolig i hvert. Skole og institutioner Lokalplanområdet hører til Langholt Skoles distrikt. Langholt Skole har børnehaveklasse og klasse. I tilknytning til skolen er der skolefritidsordning (DUS). Elever i klasse går i Vodskov Skole. Tekniske anlæg Ny bebyggelse skal tilsluttes eksisterende fjernvarmeanlæg. Miljøforhold A. Grundvand Der stilles ikke særlige krav til sikring af grundvandet i forbindelse med fremtidig anvendelse af området til byggeri m.m. B. Kloakering Den største del af lokalplanens område er omfattet af kommunens spildevandsplan. Området skal separatkloakeres. Overfladevand skal afledes til eksisterende ledning syd for Rønhøj, hvorfra det udledes via Blødens Grøft til Stae Bæk. Spildevand ledes til eksisterende ledning i Rønhøj. Ved udformningen af udstykningsplanen skal der tages hensyn til den eksisterende hovedkloakledning, der passerer lokalplanområdet. Ledningen er tinglyst, og der må ikke foretages byggeri m.m. inden for et bælte på 2 meters bredde på hver side af ledningen. Tilsvarende skal der tages hensyn til den eksisterende stikledning fra ejendommen Vestvej 43. C. Affaldsdepoter Aalborg Kommune har ikke kendskab til, at der under lokalplanområdets terræn er deponeret affald, der kan indebære forureningsrisiko for omgivelserne. Oktober 1999 Aalborg Kommune 3

7 Redegørelse Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Ophævelse af landbrugspligt Den vestligste del af lokalplanens område er i landzone og undergivet landbrugspligt. Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold før Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har godkendt, at landbrugspligten ophæves på de arealer, der er undergivet denne pligt. Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille betingelser i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom. Beskyttet natur Et lavtliggende engareal i lokalplanområdets sydvestlige del er beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens 3 (se Bilag 2). Der må ikke foretages ændringer i dette områdes tilstand uden at Nordjyllands Amt har givet tilladelse til det. Vej- og trafikforhold Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m. der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se færdselslovens 100). *** Landbrugsejendommen Vestvej 55 set fra Vestvej mod vest. 4 Aalborg Kommune Oktober 1999

8 Planbestemmelser Vestvej Nord Gravsholtvej Rønhøj Godtlandsvej Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:5.000 Aalborg Kommune 0. Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalbestemmelser og er således ikke bindende. Oktober 1999 Aalborg Kommune 1

9 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er: at at at sikre områdets anvendelse til boligformål med tilhørende fællesanlæg, sikre, at der i den nordlige del af planens område kan opføres boliger i form af fritliggende parcelhuse, sikre, at området vejbetjenes fra Vestvej samt at der fastlægges stiforbindelser mellem området og dets naboområder mod nord, øst og vest. Der overføres følgende arealer til byzone fordelt på de enkelte ejendomme af Horsens By, Horsens: Matr. nr. 23 f: ca m 2 Matr. nr. 90 b: ca m 2 Matr. nr. 92: ca m 2 Arealstørrelserne er tilnærmede ud fra opmåling på kort. Ejendommen matr. nr. 23 f, Horsens By, Horsens er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten forhindrer ikke, at kommunen kan tillade, at arealet tages i brug til det formål, der er angivet i lokalplanen. Men arealet skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil det tages i brug til det planlagte formål. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1 og 2. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Horsens By, Horsens del af 12 v, del af 23 f, del af 49 a, 49 b, 49 h, del af 90 b, del af 90 av, del af 92, samt alle parceller, der efter den 1. juni 1999 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 3. Arealanvendelse 3.1 Anvendelse, område A * Boliger (åben-lav) Inden for området kan der indrettes lokaler eller opføres bygninger (fælleshuse, redskabshuse, cykelskure m.m.) til fælles brug for beboerne. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B som vist på Bilag 1 og Zoneforhold Den østlige del af området er i byzone, resten er i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealet inden for lokalplanområdet til byzone. Det drejer sig om dele af ejendommene matr. nr. 23 f, 90 b (Gade) og 92, alle af Horsens by, Horsens. Lokalplanområdet set fra Rønhøj med et eksisterende parcelhus til højre i billedet. 2 Aalborg Kommune Oktober 1999

10 Planbestemmelser 3.2 Anvendelse, område B * Rekreative formål Området udlægges som grønt område. Det må ikke bebygges. Der sikres areal til en øst-vest-gående stiforbindelse ad det tidligere baneareal langs områdets sydgrænse. 3.3 Anvendelse, tekniske anlæg Inden for lokalplanens område kan der opføres transformerstationer og andre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer. 4. Udstykning 4.1 Område A Ved udstykning til fritliggende parcelhuse med én bolig i hvert hus må den enkelte grund ikke være mindre end 700 m 2. Udstykning af området til fritliggende parcelhuse med én bolig i hvert hus skal foretages som vist i princippet på Illustrationsplan, Bilag Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Område A Bebyggelse må kun opføres som fritliggende huse med én bolig i hvert hus. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25. Bygninger må opføres med højst én etage med udnyttelig tagetage og ikke med en større højde end 8,5 m over terræn eller et niveauplan fastsat for bygningen. 5.2 Område B Der må ikke opføres bebyggelse inden for området. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Område A Ydervægge skal fremtræde enten som blank murværk i tegl eller som murværk, der er vandskuret og malet/kalket i farverne hvid, gulokker, engelskrød eller blandinger af disse farver med hvid og/eller sort. Tagbeklædning skal udføres med tagsten af tegl eller beton, med eternitbølgeplader eller med tagpap. Tage skal udføres som sadeltage med en hældning på 15 o -50 o. Mindre bygninger til fælles brug for områdets beboere (redskabshuse, cykelskure m.m. samt carporte og garager) kan udføres med ydervægge af træ og tagbeklædning af tagpap. Tage på sådanne mindre bygninger kan opføres med lille, eventuel ensidig hældning (flade tage). 7. Ubebyggede arealer 7.1 Område A, opholdsarealer Der udlægges areal til udendørs ophold fælles for områdets beboere i den sydlige del af området som vist med priksignatur på Bilag 2. Ved bebyggelse i form af fritliggende parcelhuse med én bolig i hvert hus skal de fælles opholdsarealer placeres som vist i princippet på Illustrationsplan, Bilag Område B Området skal anlægges, så det fremstår som et græsklædt område med enkelte træer. Oktober 1999 Aalborg Kommune 3

11 Planbestemmelser 7.3 Terrænregulering m.m. Terrænreguleringer på mere end ±0,5 m i forhold til eksisterende terræn (færdigreguleret terræn efter byggeriets fuldførelse), eller terrænreguleringer nærmere skel end 1,0 m, må ikke foretages uden Aalborg Kommunes tilladelse. 7.4 Beplantning og befæstelse m.m. Beplantning og befæstelse skal udføres, så der opnås en god helhedsvirkning inden for hele lokalplanens område. 7.5 Belysning Belysning af veje, stier og opholdsarealer skal udføres, så der opnås en helhedsvirkning inden for hele lokalplanens område. 7.6 Allétræer Der skal plantes løvfældende allétræer langs adgangsvejen fra Vestvej som vist på Bilag Hegning Hegn i skel mod veje, stier, parkerings- og fællesarealer må kun bestå af levende hegn. Levende hegn skal plantes og vedligeholdes så beplantningen holdes inden for skellinien. Faste hegn (raftehegn, plankeværk m.m.) må kun opsættes i umiddelbar forbindelse med bebyggelse. 7.8 Udendørs oplag Udendørs oplag må kun placeres inden for gårdarealer, der er indrettet til formålet og som er hegnet med tæt hegn mod omgivelserne. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vejadgang Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Vestvej. Vejadgang til område A skal ske fra vej a-b-c som vist i princippet på Bilag Veje Der udlægges areal til vejen a-b-c som vist på Bilag 2. Vej a-b-c udlægges i en bredde af 12 meter. 8.3 Stier Der sikres areal til stierne c-d og e-f som vist i princippet på Bilag 2. Stien c-d giver adgang til det grønne område B. Stien e-f er en del af den planlagte hovedstiforbindelse til Nørresundby via Vodskov. Den anlægges på det tidligere baneareal for Aalborg-Sæby Privatbaner. 8.4 Interne stier, område A Der udlægges i nødvendigt omfang areal til interne stier, der sikrer forbindelse mellem de enkelte boliggrupper, mellem boligerne og de fælles grønne opholdsarealer samt mellem område A og Langholts øvrige byområder. 8.5 Parkering Der udlægges areal til parkeringspladser således: * Fritliggende huse med en bolig: 2 parkeringspladser pr. hus Parkeringspladser skal placeres inden for den enkelte grund. 9. Tekniske anlæg 9.1 Ledninger i jord Elledninger, telefon- og TV-kabler og lignende må kun udføres som jordkabler. 9.2 Kloakanlæg, område A Ny bebyggelse inden for område A skal separatkloakeres. 9.3 Antenneanlæg Der må ikke opsættes individuelle, udvendige antenneanlæg, der er synlige fra veje, stier og fællesarealer. 4 Aalborg Kommune Oktober 1999

12 Planbestemmelser 10. Miljø 10.1 Miljøklassificering Inden for lokalplanens område må der kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2 (se skemaet Erhvervskategorier, Bilag 4). De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, vejbelysning, fælles afløbsanlæg samt øvrige fællesanlæg m.m. inden for foreningens område. Grundejerforeningens vedtægter, heunder for driften m.m. af eventuelle fælles afløbsanlæg, skal godkendes af Aalborg Kommune. 11. Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere af nye parceller, der udstykkes inden for lokalplanens område A. Grundejerforeningen skal oprettes, når Aalborg Kommune kræver det. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Fjernvarmepligt Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg Kommunes tilladelse tages i brug, før den er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunens anvisning. Rideklubbens baner på ejendommen Vestvej 55 vest for lokalplanområdet. Oktober 1999 Aalborg Kommune 5

13 Planbestemmelser Retsvirkninger Lokalplanen Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation. Det betyder bl.a. at den hidtidige lovlige brug af ejendommene kan fortsætte, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen kan Byrådet ekspropriere. Vedtagelse er endeligt vedtaget af Aalborg Byråd den Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den fra hvilken dato planen har retsvirkning. 6 Aalborg Kommune Oktober 1999

14 Planbestemmelser Tinglysning Oktober 1999 Aalborg Kommune 7

15 39a 12a Nord 23f 23f 5.00m 48b 90b Gade 90b Gade 49b 4.00m 90db 90b Gade 90av 6.50m 90bd 49a 37k 90kk 90b Gade 90bs 90ay 37l Højvang 90t 37m 90bo 90b Gade 90cy 37n 37h 41b 90bi 36n "t" 36b Matrikelkort: Bilag 1 20f 36k 36l Lokalplan 36m ci 90cz 90cx 90b Gade 36i 90o 90dd 36h 36g Peder Andersens Vej 36f 36e Gravsholtvej 21s 90v 21aa vej 21al 21ak 21ai 90aæ 90bt 21at 21ax 21ap 21aq 21am 21ay vej Bjerget 21ba aæ 21 21ar 21au 21an 21av 21ba vej 21az 20n 21as 20r 21ao 19ag 19æ 20o 19z 19a 23f 92 Ejerlav: Horsens By, Horsens SIGNATURER: 92 10e LOKALPLANGRÆNSE OMRÅDEGRÆNSE AREAL DER OVERFØRES TIL BYZONE 5.00m 10e B 49h 92 12v A 12ad 12ae 12v 12ah 12ac 12ai 12af 12ag 12ab 10ah 12ak 12aa 14ab 12al 12ø 10.00m 14aa 5.00m 14ø 14ac 49g 12u Rønhøj "ac" 14æ "ae" 14v 12v 14y 21y 14z Vestvej vej 12ap 12am 14x 12ao 12æ Elmevej 12i 12an 14ad 22an 66b 66g 14p 22av 17t 22ao 22am 14u 10.00m 17s Bløden 14t 22ab 22ap 22al 17l 4.00m 4.39m 14b 22ag 22ac 22as 14n 22aq 62l 22ak 90cu 90cv 22ah Skarrisvej 22ad 62m 62i 22ar 19at 19p "r" 62k 22ai 62d 22ae 16x 23ba 16u 19au 19q 62h "ad" Godtlandsvej 16ø 23az TEKNISK FORVALTNING, BY OG MILJØ 22au FORSTÆDER OG OPLANDSBYER DATO: MÅL 1: a 2

16 Nord Arealanvendelse: Bilag 2 Højvang a Bjerget Peder Andersens Vej b Gravsholtvej Vestvej c A Rønhøj Bløden d Skarrisvej SIGNATURER: e B LOKALPLANGRÆNSE OMRÅDEGRÆNSE VEJ MED PRINCIPIEL VEJADGANG (PIL) KLOAKLEDNING MED I ALT 4 m DEKLARATIONSAREAL STI FÆLLES OPHOLDSAREAL BESKYTTET NATUR (AFGRÆNSNING VEJLEDENDE) f Elmevej Godtlandsvej TEKNISK FORVALTNING, BY OG MILJØ FORSTÆDER OG OPLANDSBYER DATO: MÅL 1: 2.000

17 Illustrationsplan: Bilag 3 TEKNISK FORVALTNING, BY OG MILJØ FORSTÆDER OG OPLANDSBYER DATO: MÅL 1: 2.000

18 Erhvervskategorier: Bilag 4 Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervseller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder). Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 0 meter (i forhold til boliger) 20 meter(i forhold til boliger) 50 meter(i forhold til boliger) 100 meter(i forhold til boliger) 150 meter(i forhold til boliger) 300 meter(i forhold til boliger) 500 meter(i forhold til boliger) Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. F.eks. hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, d.v.s. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af skemaet på de følgende sider, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning på både kort og langt sigt. fortsætter næste side November 1996 Aalborg Kommune Side 1 - Bilag 4

19 Bilag 4: Erhvervskategorier Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger Rekreative formål Grønne områder Parker Torve, pladser o.l. Tekniske anlæg Antenneanlæg (små) Beskyttelsesrum Kraftvarmeværker 3-6 Det forudsættes, at anlæggene Parkeringshus 1-4 kan indpasses på en harmonisk P-pladser 1-3 måde Pumpestation o.l. 1-4 Transformere (små) Bilag 4 - side 2 Aalborg Kommune November 1996

20 Støj fra trafik: Bilag 5 Støj fra vejtrafik Vejtrafikstøj skal måles og beregnes som det energiækvivalente lydtryksniveau over 24 timer L Aeq,24h. Under normale omstændigheder skal årsdøgntrafikken være på mellem og biler, før støjniveauet fra vejtrafikken overstiger de 55 db(a), der er grænsen for støjfølsomme formål som f.eks. boliger. Eksisterende og planlagte veje Arealer langs eksisterende mål, hvor trafikstøjen overstiger de grænseværdier, der og planlagte veje må ikke anvendes til støjfølsomme for- er angivet i skema 1. Nye veje og varige trafikomlægninger Ved anlæg af nye veje og ved varige trafikomlægninger, der medfører øget trafik på eksisterende veje, må trafikstøjen ikke overskride de grænseværdier, der er angivet i skema 1. anvendelse udendørs indendørs støjniveau støjniveau rekreative formål og sommerhuse 50 db(a) 30 db(a) (i det åbne land) rekreative formål (i byområde) 55 db(a) 30 db(a) boliger 55 db(a) 30 db(a) hotel 60 db(a) 30 db(a) klinikker (kun hospitaler) undervisning, institutioner 55 db(a) 30 db(a) klinikker (ikke hospitaler) kontorer, service, 60 db(a) 35 db(a) kulturelle formål Skema 1: Grænseværdier for støj fra vejtrafik Juni 1997 Aalborg Kommune Side 1 - Bilag 5

21 Oversigtskort Gravsholt Langholt Stae Aalborg Kommune

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere