KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD"

Transkript

1 LOKALPLAN KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

2

3

4

5 REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter og pensionat og den øtlige del til let industri (oplag). Lokalplanen skal endvidere sikre, at bebyggelsens udseende med karakter af gård fastholdes, samt at til-og ombygninger sker under skyldig hensyntagen til nuværende bygningers byggestil. Hensigten er, at der, ud over den eksisterende feriebolig i det nedlagte stuehus, kan indrettes yderligere 10 dobbeltværelser i eksisterende avlsbygning samt en bestyrerbolig i eksisterende maskinhus. 1

6 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et ca m 2 stort areal, hvor der ligger en firelænget gård - Egholm Vestergård - der oprindeligt blev opført i 1918, men senere ombygget. Denne ejendomsjorder drives fra ejerens hovedejendom Torpsminde, hvorved såvel stuehus som avlsbygninger på ejendommen er blevet tiloversblevne landbrugsbygninger. I 1993 blev ejendommens stuehus m.v. ombygget til ferielejlighed med 8 dobbeltværelser, fællesrum, pool, m.v. Ombygningen er af høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet. Sydvest i området er der en beplantning med bl.a. frugttræer. Lokalplanområdets omgivelser Egholm er en ca.610 ha stor ø med 58 indbyggere. Der er 15 stuehuse og 6 parcelhuse, to sommerhuse samt havekolonien Søholt og restaurant Kronborg. Lokalplanområdet ligger mod sydvest i Egholm by, og er på 3 sider omgivet af marker. Mod sydøst ligger der en bebyggelse ca. 11 m fra den ene længe, hvorfra virksomheden Egholm Auto drives. Egholm betjenes af en færge med plads til 29 passagerer og 2-3 personbiler. Færgen har halvtimesdrift fra Aalborgsiden i tidsrummet til Uden for dette tidsrum kan færgenbestilles mod et ekstragebyr. Kan skipperen se, at der er kø, afsejler han med det samme, og i spidstimerne kan afgangene reduceres til ca. kvartersdrift. Fastboende ø-boere har fortrinsret. 2

7 REDEGØRELSE Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Regionplanen Regionplanmyndigheden vurderer, at anlægget er af underordnet betydning for regionplanens formål. Kommuneplanen Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med Aalborg kommuneplan, hvorfor der er udarbejdet et tillæg. Dette tillæg skal være vedtaget senest samtidig med vedtagelsen af denne lokalplan Miljø Affaldsdepoter Der er ikke kendskab til, at der inden for lokalplanens område er forurenet jord, der kan indebære en forureningsrisiko for omgivelserne. Spildevandsplanen Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommunens spildevandsplan. Spildevandet ledes til til en grøft via trixtank. Afledning af husspildevand fra ferieboligen sker i dag til en grøft syd for avlsbygningerne. Grøften forløber mod sydca. 1 km og drejer derefter mod øst til udløb i Limfjorden på øens østside. Afledningen af husspildevand påvirker ikke øens grundvand. Påvirkningen af vandkvaliteten i Limfjorden vil være forsvindende lille. Ved en udvidelse af værelsesantallet skal trix-anlægget dimmensioneres for en større belastning og udvides. Støj fra erhverv For at sikre omgivelserne mod væsentlige støjgener fra pensionatsdrift og oplag kan der i henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven fastsættes grænseværdier for den støjbelastning, virksomheden må påføre omgivelserne. Grænsevædierne fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende vejledning om ekstern støj fra virksomheder, udsendt af miljøstyrelsen(p.t. vejledning nr. 5/1984). Den nuværende anvendelse som feriebolig og den fremtidige anvendelse som kursuscenter og pensionat er forureningsfølsom. For bl.a. at skabe afstand fra miljøfølsom bebyggelse (pensionat) til det eksisterende autoværksted er den østlige længe udlagt til let industri m.m. (oplag). Den virker samtidig som en støjskærm for pensionatsbebyggelsen. For autoværkstedet bestemmer Autoværkstedsbekendtgørelsen at i tidsrummet kl skal enhver stærkt støjende aktivitet foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, og i tidsrummet er enhver stærkt støjende akti - vitet forbudt. 3

8 REDEGØRELSE 4

9 REDEGØRELSE Kystnærhedscirkulæret Lokalplanens område Iigger i kystnærhedszone, men realiseringen af kursuscenter og pensionat har ikke nogen visuel påvirkning af kystlandskabet, og kommunalbestyrelsen vurderer, at Egholrn ikke påvirkes turistmæssigt i nævnevædig grad. Tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder Realiseringen af lokalplanen kræver ikke tilladelse fra andre myndigheder end Aalborg kommune. 5

10

11 LOKALPLAN Aalborg Kommune, lokalplan Kursuscenter og pensionat, Egholm Vestergaard 1. Formål 1.1 Lokalplanens formål er at sikre, at den vestlige del af ejendommen kan anvendes til kursuscenter og pensionat og den østlige del til let industri (oplag), at der, ud over den eksisterende feriebolig i det nedlagte stuehus kan indrettes yderligere 10 dobbeltværelser i eksisterende avlsbygning samt en bolig i eksisterende maskinhus, at bebyggelsens udseende med karakter af gård fastholdes, og at til- og ombygninger sker under skyldig hensyntagen til nuværende bygningers byggestil. 1

12 I LOKALPLAN Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område er vist på bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Egholm By, Vesterkær Del af 2 a, del af 3 a, 9 gade samt alle parceller, der efter den 20. april 1994 udstykkes fra de nævnnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanens område ligger i landzone og forbliver i landzone. 2.3 Lokalplanen erstatter landzonetilladelser for anvendelsen til og indretning af kursuscenter og pensionat i eksisterende bygninger, som beskrevet i denne lokalplan. center og pensionat med til hørende birum og parkering). Ejendommen benyttes i dag som en feriebolig med 8 dobbeltværelser, fællesrum, pool, m.v. samt oplag 3.2 Der må ikke drives egentlig restaurationsvirksomhed. Hensigten med denne bestemmelse er at sikre, at der ikke indrettes en restaurant i stil med Kronborg, hvor dagturister kan få en kop kaffe eller et måltid. 3.3 Hvis det er nødvendigt for virksomhedens drift, kan der indrettes en bestyrerbolig eller lignende. Bestyrerboligen er tænkt indrettet. hvor det eksisterende maskinhus ligger. se bilag nr. 1. Område B Arealanvendelse Området må kun anvendes til let industri mm. 0mråde A 3.1 0mrådet må kun anvendes til centerfomål (kursus- 2 (oplag)

13 I LOKALPLAN Udstykning Ingen bestemmelser. De matrikulære forhold med afgrænsning af skel mod ejendommene mod øst er under justering. Nedenfor viste kort viser, hvordan de kommende skelgrænser tænkes etableret. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Ydervægge skal fremtræde som berappede, afsluttet med en kalklignende overflade. 6.2 Ved ny-og ombygninger skal de udvendige bygningssider, herunder tage, udføres af materialer, der i struktur og farve svarer til de materialer, der er anvendt til de eksisterende bygninger. Udhuse m.v. kan udføres i andre materialer. 6.3 De oprindelige avlsbygninger må ikke ved ombygning gives et udseende, så bygningernes principielle karakter af avlsbygninger mistes. 7. Ubebyggede arealer 5. Bebyggelsens placering og om fang 5.1 For område A og B gælder følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser: Bebyggelsesprocent: Højst 25 for område A og B tilsammen. Etager: Højst 1, dog 1 ½ for bygningen mod vest. Højde: Højst 8 ½ m. Der må højst indrettes 18 dobbeltværelser samt en bolig i område A. Område A må ikke bebygges yderligere bortset fra mindre tilbygninger, som kan indpasses arkitektonisk i harmoni med den øvrige bebyggelse. 0mråde B må ikke bebygges yderligere. Område A Der er ingen bestemmelser om beplantning i lokalplanområdets grænse mod det ånne land, da det er en kvalitet både med udsigt udefra mod gården og med udsigt fra gården over de flade marker. Lokalplanområdet er tænkt afgrænset af et hestehegn. 0mråde A og B 7.1 Udendørs oplag må ikke finde sted. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vejadgangen til område A skal ske som vist på bilag nr. 1. Vejadgangen til område B skal ske ad de eksisterende porte.

14 LOKALPLAN Gennem arealet på den vestlige side af bygningerne inden for Lokalplanens område er der tinglyst en vejret for ejeren af Egholm nr. 61. Oplag, der er i miljøklasse højst 3 kan f.eks. være korn, hø eller halm. 8.2 Der skal udlægges areal til parkering i gårdrummet mellem de fire længer. 9. Tekniske anlæg 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser 12. Betingelse for at ny bebyggelse kan tages i brug. Ingen bestemmelser 9.1 El-ledninger og lignende skal udføres som jordkabler. 10. Miljø 10.1 Virksomheder må kun påvirke omgivelserne i mindre grad (miljøklasse 1-3). Retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentlig bekendtgjort, gælder følgende retsvirkninger: * Ændret brug, bebyggelse eller udstykning må ikke stride mod lokalplanen. * Lovlig brug af ejendommen kan fortsætte som hidtil. * Grundejerne og brugerne har ikke pligt til at gennemføre lokalplanen. * Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der strider mod planen. * Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Hvis der skal ske væsentlige afvigelser fra planen, er det nødvendigt at lave en ny lokalplan. * Byrådet kan ekspropriere, hvis det er af væentlig betydning for at gennemføre planen. 4

15 I LOKALPLAN I følge Kort- og Matrikelstyrelsens skrivelse af 9. september 1994, j.nr. U1994/03622, er der godkendt ejendomsberigtigelse mellem matr.nre. 2 a, 3 a og 9 (byens gade) Egholm by, Vesterkær, hvorefter lokalplanen alene omfatter del af matr.nr. 2 a Egholm by, Vesterkær. Aalborg kommune, Magistratens 2. afdeling, den 17. oktober 1994 Matrikelnr: 2 A Egholm Retten i Aalborg Indført den 19/ Lyst under nr

16

17

18

19 LOKALPLAN

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By.

LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B A 0 0 0 0 A A B 0 D 0 A B C A B 0 0 0A 0 0 PANDRUP KOMMUNE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Blokhus Klitplantage LOKALPLAN NR. 00 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere