Endelig vedtagelse af Lokalplan 313, Blandet bolig og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Tillæg 19 til Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig vedtagelse af Lokalplan 313, Blandet bolig og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 2021."

Transkript

1 BY & ERHVERV 17. december 2013 Sags id.: 10/17223 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Endelig vedtagelse af Lokalplan 313, Blandet bolig og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Tillæg 19 til Kommuneplan Fredericia Byråd har på sit møde den 9. december 2013 endeligt vedtaget Lokalplan 313, Blandet bolig- og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Planerne er vedtaget uden ændringer afledt af indsigelserne fra den anden offentlige høringsperiode fra den 16. september 2013 til den 11. november Indsigelserne fra den første offentlige høringsperiode fra den 8. januar 2013 til den 5. marts 2013 er indgået i overvejelserne ved udarbejdelsen af det ændrede lokalplanforslag, som blev ud i den anden offentlige høring. Lokalplanområdet ligger på Skærbæk Havnegade 43, matr. nr. 43 b, Skærbæk By, Taulov og omfatter et areal på ca m 2 i den østligste del af havnen i Skærbæk. Området afgrænses af Kolding Fjord mod syd, en tidligere butik med dagligvarehandel mod nord, havnearealer mod vest og strandarealer mod øst. Lokalplan 313 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af grunden, om at omdanne arealet til ca. 8 attraktive boliger med tilhørende bådepladser. Området har hidtil været anvendt som bådeværft. Det er lokalplanens formål, at udlægge området til blandet boliger og erhverv for at kunne etablere nye boliger og ændrer anvendelsen af værftets tidligere havn til en privat lystbådehavn. Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder. I delområde 1 kan der etableres ca. 8 etageboliger eller tæt/lav boligbebyggelse. Delområde 2 kan anvendes til privat lystbådehavn for omkring 24 både samt isætning og optagning af (et ubegrænset antal) lystbåde med tilhørende faciliteter, herunder kran, fælleshus for bådehavnen med opholdsarealer, køkken og toilet/bad, lager opbevaring af reservedele og lignende materialer. For at sikre, at den visuelle påvirkning af omgivelserne ikke ændres væsentligt ift. de eksisterende forhold fastlægger lokalplanen byggefelter, hvor al bebyggelse skal placeres indenfor. I delområde 2 vil ny bebyggelse kunne opføres i det vestlige skel. Desuden fastlægger lokalplanen maksimale koter (taghøjder), som ny bebyggelse ikke må overstige. I delområde 1 må bebyggelse ikke overstige kote 10,34 (DVR90), og i delområde 2 må bebyggelse ikke overstige kote 4,85 (DVR90). Samtidig fastlægger lokalplanen en maksimal bebyggelsesprocent på 70% i delområde 1 og på 10% DK-7000 Fredericia Tlf.:

2 i delområde 2. Med lokalplanen sikres en stiforbindelse mellem Skærbæk Havnegade og strandarealerne øst for lokalplanområdet, således, at stien enten kan forløbe gennem lokalplanområdet i delområde 1 (nuværende forløb - bag ved bebyggelsen) eller i delområde 2 (nyt forløb hen over havnepladsen). Der udlægges desuden arealer til fælles friarealer for områdets boliger og offentligheden sikres adgang til havnearealerne. Aflysning af lokalplan nr. 148 Lokalplan nr. 148 fra 1997, der udlægger arealet til erhvervsområde ved Skærbæk Havn aflyses med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplanens område er omfattet af ramme nr.s.e.4b i Kommuneplan Fredericia Kommuneplanen udlægger området til erhvervsformål. Der er derfor lavet et forslag til kommuneplantillæg nr. 19 i forbindelse med lokalplanen, som har til formål at ændre rammebestemmelserne til blandet boliger og erhverv. Lov om Miljøvurdering Fredericia Kommune havde på baggrund af en screening vurderet, at det, som lokalplanen muliggør, ville kunne få væsentlig indvirkning på miljøet på enkelte punkter. Planforslagene var derfor ledsaget af en miljøvurdering. De væsentligste punkter i miljøvurderingen vedrørte jordforurening, støj og visuel påvirkning af kystlandskab og lokalt bymiljø (kulturmiljø). Miljørapporten indeholdt desuden visualiseringer af ny bebyggelse set fra Kolding Fjord, Fjordvejen langs havnefronten og fra Skærbæk Havnegade. Miljørapporten er et foreløbigt dokument, som ikke ledsager den endeligt vedtagne lokalplan. Et ikke teknisk resume, er som en sammenfattende redegørelse i stedet indarbejdet i plandokumenterne. Indsigelser til miljøvurderingens visualiseringer har Byrådet vurderet ikke medførte behov for nye visualiseringer for at beskrive det påtænkte byggeprojekts påvirkning af kystlandskabet og det bevaringsværdige kulturmiljø. Ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag Fredericia Byråd har på baggrund af indkomne indsigelser og bemærkninger besluttet ikke at foretage ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplanen er bindende Vedtagelsen af Lokalplanen er herefter gældende for de berørte ejendomme og er bindende for den enkelte. Det betyder, at området fremover kun må anvendes i overensstemmelse med planen. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen er indberettet til Plansystem.dk. Klagevejledning er vedlagt. Du kan se lokalplanen og kommuneplantillægget på: på eller på Rådhuset i Borgerservicecentret samt på Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27, 7000 Fredericia. Yderligere oplysninger kan også fås hos By & Erhverv, tlf Med venlig hilsen Fredericia Kommune 2

3 Klagevejledning Når en lokalplan er endeligt vedtaget1, har du mulighed for at klage over den, men kun over retlige spørgsmål. Det er f.eks. retlige spørgsmål, om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler, om der skulle have været udarbejdet en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, om lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt. Du kan ikke klage over skønsmæssige afgørelser. Det vil sige, hvis du f.eks. mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse. Der kan f.eks. heller ikke klages over om planen er hensigtsmæssig eller rimelig. Din eventuelle klage2 skal være skriftlig og sendes til: Fredericia Kommune, Plan & Byg, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia. Klagen kan alternativt sendes pr. til: Klagen skal være modtaget af kommunen senest 4 uger efter den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort. Fredericia Kommune vil herefter sende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med de bemærkninger, klagen måtte give anledning til. Du vil modtage kopi af kommunens brev til klagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der sender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen. Vejledning om gebyrordningen kan du finde på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Du kan også indbringe afgørelsen3 direkte for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen/planen/tilladelsen. Du kan se mere om klageregler, herunder hvad der kan klages over og hvem kan klage, på Du kan se lokalplanen og kommuneplantillægget på: på eller på Rådhuset i Borgerservicecentret. Yderligere oplysninger kan også fås hos By & Erhverv, tlf I henhold til lov om planlægning, 58, stk. 1. nr. 4, kan Byrådets vedtagelse af en kommuneplan eller en lokalplan, for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 2 I henhold til lov om planlægning, 60, stk. 1 skal en klage være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles eller offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 3 I henhold til lov om planlægning, 62 skal søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 3

4 By & Erhverv, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf Offentligt bekendtgjort på d.17.december 2013

5

6 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Formål og baggrund 3 Eksisterende forhold 4 Fremtidige forhold 6 Forhold til miljøet 9 Teknisk anlæg og forsyning 14 Forhold til anden planlægning og lovgivning 15 Ikke teknisk resumé af miljørapport 20 Bestemmelser 22 1 Formål 23 2 Område- og zonestatus 24 3 Anvendelse 25 4 Vej, sti og parkering 27 5 Udstykning 28 6 Tekniske anlæg og forsyning 29 7 Bebyggelsens omfang og placering 30 8 Bebyggelsens udformning og fremtræden 32 9 Ubebyggede arealer Terrænregulering Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundejerforening Bevaring Servitutter Ophævelse af lokalplan Vedtagelsespåtegning 42 Kortbilag 43 Kortbilag 1 - Matrikelkort med områdeafgrænsning 44 Kortbilag 2 - Eksisterende forhold 45 Kortbilag 3 - Lokalplankort / Fremtidige forhold 46 Kortbilag 4 - Illustrationsplan / Fremtidige forhold 47

7 Bilag 1 48 Bilag 2 49 Kommuneplantillæg 50

8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer osv. indenfor lokalplanens område. Ifølge planloven kan kommunen altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at kommunen skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge - og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal kommunen offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i kommunens videre overvejelser. Men det er alene Fredericia Kommune, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter den endelige vedtagelse af lokalplanen bliver den indberettet til PlansystemDK. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som er bindende for de enkelte grundejere og endelig lokalplanens retsvirkninger. SIDE 1

9 Indledning Redegørelsen giver en beskrivelse af lokalplanen og af dennes forhold til anden planlægning og lovgivning. Lokalplanens redegørelse er ikke bindende for borgeren, men tjener til forståelse af lokalplanen og dens bindende bestemmelser samt til dokumentation for de bagvedliggende undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, herunder dokumentation for lokalplanens overholdelse af lovmæssige krav og sammenhæng med anden planlægning. SIDE 2

10 Formål og baggrund Formål Lokalplanen skal muliggøre at den tidligere værftshavn omdannes til lystbådehavn for op til omkring 24 både (sejlbåde og motorbåde) og at der opføres ca. 8 boliger på den tidligere værftsgrund på havnen i Skærbæk. Lokalplanen skal desuden sikreat den nye bebyggelse indpasses i det lokale by- og havnemiljø og sikre funktionelle adgangsforhold samt sikre offentlighedens adgang til havneområdet. Lokalplanen skal herudover sikre en stiforbindelse fra Skærbæk Havnegade til strandarealerne øst for lokalplanområdet. Stiforbindelsen skal være offentlig tilgængelig. Baggrund Virksomheden Faurby Yachts er solgt og fraflyttet det nuværende værft på Skærbæk Havn. Ejeren af grunden ønsker i stedet at etablere attraktive boliger i området med tilhørende bådpladser i værftets tidligere havn. Havnen er imidlertid så stor, at der kan være plads til flere lystbåde. Byrådet finder, at denne udvikling vil understøtte udviklingen af Skærbæk som bosætningsområde og åbne for den videre udvikling af bymiljøet langs havnen. SIDE 3

11 Eksisterende forhold Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse Lokalplanområdet udgør ca m2 og ligger i den østlige del af havnen i Skærbæk. Området afgrænses af Kolding Fjord mod syd, en tidligere dagligvarebutik mod nord, havnearealer mod vest langs Skærbæk Havnegade samt af strandarealerne øst for havnen. Områdets zonestatus Området er i byzone. Områdets nuværende anvendelse Området anvendes ved lokalplanens udarbejdelse til bådeværft med tilhørende havn for søsætning af både, bådudstilling og bådpladser. Områdets omgivelser Området nord for havnen er præget af boliger i villabebyggelse op ad skråningen fra havnearealet. Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger en lukket dagligvare butik. Den fremtidige anvendelse af arealet med den nedlagte dagligvarebutik på uvis. Der er tanker om at omdanne arealet til boliger, men en anvendelse til erhverv i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag kan også komme på tale. Når der er mere konkrete planer for områdets anvendelse vil der blive udarbejdet en lokalplan for området, hvis anvendelsen ikke er i overensstemmelse med det nuværende plangrundlag., hvorved offentligheden vil blive inddraget. Vest for lokalplanområdet ligger den øvrige del af havnen, som bla. indeholder fiskerihavn med restaurant, fiskebutik mv. og længere mod vest en stor lystbådehavn. Endnu længere mod vest ligger Skærbækværket. Fiskerihavnen udgør et unikt miljø, hvor der stadig er erhvervsaktiviteter i form af fiskeri og søsætning af både fra bådeværfter i Skærbæk. Øst for lokalplanområdet ligger et strandareal, som en del af et boligområde i byzone med villabebyggelser op ad kystskråningen hvor haverne ligger ned mod stranden. Arealet nærmest kysten anvendes som et fælles opholdsareal. Eksisterende bebyggelse og anlæg Der er på arealet to større haller til produktion, reparation og vedligeholdelse af lystbåde samt to mindre bygninger i tilknytning til hallerne. De eksisterende haller er opført med bygningshøjder på op til 9,50 m. Pga. udgangskoten, dvs. højden på terrænnet, når den højeste af de eksisterende bygninger op i en højde på m over havets overflade. Det betegnes som kote 10,85 DVR90. De tekniske anlæg på bebyggelsen når dog enkelte steder op i kote 16,23 DVR90. Der er endvidere en kran ved havneanlægget og pladsen mellem havnen og bygningerne er anlagt til håndtering af både og belagt dels med grus og dels med asfalt og belægningssten. Kranen bruges ved søsætning af både. Bebyggelsen, som er opført mellem 1973 og 1998 i beton, gasbetonsten og facadeplader, repræsenterer ingen arkitektoniske og kulturhistoriske bevaringsværdier. Bebyggelsen er dog et historisk vidnesbyrd om byens stærke position inden for bådebygning. Landskab og natur Grunden er skrånende med et let fald mod syd med en markant niveauforskel ved en skråning op til den nordforliggende nabo. Grunden har SIDE 4

12 på grund af beliggenheden en flot udsigt over havnen og Kolding Fjord mod syd. Langs grundens nordlige og østlige skel er noget bevoksning, ellers er der kun sparsom beplantning og ikke noget med nogen særlig biologisk eller kulturhistorisk bevaringsværdi. Trafikale forhold Området har vejadgang fra Skærbæk Havnegade. Langs den nordlige og nordøstligste afgrænsning af området er der en offentlig tilgængelig stiforbindelse mellem havnen og arealet øst for lokalplanområdet. Denne sti benyttes desuden af Fredericia Spildevand, til at køre frem til en pumpestation, som ligger ved stiens udmunding i arealet øst for lokalplanområdet. Kulturmiljø Lokalplanområdet indgår i området Skærbæk Havn, som i kommuneplanen og i Vejle Amts udpegning af kulturmiljøer fra 2005 er registreret som kulturmiljø. Udpegningen fremhæver især havnens funktioner og historiske betydning for byens opståen og identitet. Kystmiljøet vurderes at være sårbart overfor ændringer i arkitektur, havneanlæg, bebyggelsesstruktur, veje og omgivelser. Faurby Værft er en del af den identitet, som knytter sig til byens havnemiljø. Længere mod vest er Skærbækværket og de tilhørende arbejderboliger også udpeget som kulturmiljøer i kommuneplanen og Vejle Amts registrering. Disse områder berøres ikke af nærværende plan. Særlige miljøforhold Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven som muligt forurenet på grund af tidligere aktiviteter som værft. En screeningsundersøgelse i 2010 har vist, at jorden er forurenet med olieprodukter og andre miljøfremmede stoffer. Undersøgelse af grundvandet peger ikke umiddelbart på forekomst af flygtige stoffer, der kan udgøre en risiko for indeklimaet. Det skal dog undersøges nærmere. SIDE 5

13 Fremtidige forhold Anvendelse Lokalplanen muliggør omdannelse af erhvervsområdet til blandet bolig - og erhvervsformål i form af etageboliger med opholdsarealer og tilhørende bådehavn for fritidsbåde.i tilknytning til bådehavnen kan opføres enkelte småhuse og et fælleshus på op til 50m 2. Selvom området omdannes bevares havnefaciliteterne, så området fortsat vil indgå som del af havnemiljøet i byen. Havnearealet med bådepladserne gøres offentligt tilgængeligt og muliggør en ny sammenhæng med havenens øvrige arealer. De påtænkte havneaktiviteter, der ligger til grund for udarbejdelsen af lokalplanen, er vedhæftet, som Bilag 1. Disponering Lokalplanen opdeler området i to delområder: Delområde 1 for boliger med tilhørende parkering samt fælles fri - og opholdsarealer og Delområde 2 til et offentligt tilgængeligt havneområde med bådehavn og fælles faciliteter. Delområderne er vist på lokalplanens kortbilag 1. En fremtidig mulig indretning af området er vist på illustrationsplanen, kortbilag 4. Bebyggelse og anlæg Inden udarbejdelsen af lokalplanen er der givet tilladelse til nedrivning af den eksisterende værftsbebyggelse. Den nye boligbebyggelse i det påtænkte projekt er arkitektonisk inspireret af formsproget i værftshaller og søger på den måde at bevare spor af den tidligere anvendelse af arealet. Kystdirektoratet anbefaler en mindste sokkelkote for at forebygge oversvømmelser. Bebyggelsen kan udformes med et åbent parkeringsdæk som underste etage, hvorved boligerne hæves. Lokalplanen fastlægger en mindste gulvkote for boliger og andre opholdsrum på 1,74 m DVR90. Parkeringsdæk, udhuse o.lign. kan opføres med lavere kote. Lokalplanen udlægger byggefelter i begge delområder, hvor al bebyggelse skal opføres indenfor. Der må ikke etableres bebyggelse udenfor de udlagte byggefelter. Bebyggelsen i Delområde 1 påtænkes etableret med et parkeringsdæk i underste etage, hvor beboerne kan parkere deres biler. Lokalplanen muliggør derfor, at bebyggelsen kan opføres i op til tre etager, men der må kun etableres boliger i maks. to etager. Bebyggelsen må opføres med fladt tag, tag med ensidig hældning, med buet tag eller anden tagform, sålænge taghældningen ikke overstiger 45 o. Lokalplanen fastlægger højeste koter, som bebyggelsens samlede højde ikke må overstige i henholdsvis Delområde 1 og Delområde 2. I Delområde 1 må bebyggelsens øverste punkt ikke overstige kote 10,34 m DVR90. I Delområde 2 må bebyggelsens øverste punkt ikke overstige kote 4,85 m DVR90. De nye bygninger påtænkes ikke opført med større højde end de eksisterende værftshaller, men justeringer og opretninger af terrænnet af hensyn til Kystdirektoratets anbefalede mindste sokkelkote, betyder, at de nye boligers øverste punkt kan nå op i kote 10,34. Dvs. at den nye bebyggelse vil blive ca. 50 cm lavere end den højeste af de eksisterende haller. Dette er også stadig en lavere bygningshøjde end den bygninghøjde det hidtidige plangrundlag muliggjorde, idet lokalplan 148, som ophæves med nærværende lokalplan muliggjorde en maks. bygningshøjde på 10 m. SIDE 6

14 Grønne områder, landskab og beplantning Lokalplanen stiller krav om etablering af fri - og opholdsarealer, hvilket skal medvirke til et godt leve - og bomiljø i den nye boligbebyggelse. Opholdsarealer skal have en placering og indretning, som gør dem egnede til formålet, og de arealer som medregnes må ikke være i brug til andre formål som f.eks. ekstra parkering, færdselsareal eller lignende. Fri- og opholdsarealer må ikke bebygges. Opholdsarealer kan indrettes med borde, bænke, legeredskaber og lignende, som understøtter anvendelsen og medvirker til et godt socialt miljø i bebyggelsen. Boligernes fri- og opholdsarealer påtænkes adskilt fra det offentligt tilgængelige havneareal ved en lav fast mur og en evt. mindre terrænforskel. Veje, stier og parkering Der vil fremover være to overkørsler til lokalplanområdet fra Skærbæk Havnegade. Den nordlige overkørsel giver vejadgang til boligbebyggelsen og bebyggelsens parkeringsarealer i Delområde 1. Den sydlige overkørsel giver vejadgang til havnearealet og bådepladserne i Delområde 2. Det vil være muligt at køre og parkere på havnearealerne i Delområde 2, for personer med et ærinde her, og når både skal søsættes eller optages. Det er ikke tanken, at der skal være mulighed for offentlig parkering indenfor lokalplanområdet. For at sikre at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til boligbebyggelsen, og for at sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler fastlægger lokalplanen hvor mange parkeringspladser, der mindst skal etableres til hver bolig. For at begrænse omfanget af parkeringen fastlægges hvor der i Delområde 2, ikke må etableres parkeringspladser. Med lokalplanen sikres en stiforbindelse fra Skærbæk Havnegade til strandarealerne øst for området, idet der fastlægges 2 mulige placeringer af stiens forløb gennem lokalplanområdet, og at der skal ske tilslutning til stien øst for lokalplanområdet. Der udlægges et areal langs områdets nordlige og nordøstlige afgrænsning til en privat fælles sti, som forbinder Skærbæk Havnegade med strandarealet mod øst. Der muliggøres samtidig en alternativ forbindelse til strandarealerne øst for lokalplanområdet hen over havnepladsen. Muligheden for at flytte stien, så Skærbæk Havnegade forbindes med strandarealerne øst for lokalplanområdet via havneområde i delområde 2, vil blive udnyttet, når forbindelsen nord om bebyggelsen nedlægges for offentlig adgang.dette vil dog kun kunne ske, hvis stien øst for lokalplanområdet bliver flyttet nærmere kystlinjen. Fordi stien på strandarealet ligger uden for lokalplanområdet er det ikke muligt at fastlægge stiens videre forløb med denne lokalplan. Fredericia Spildevands brug af og kørende færdselsret på det udlagte areal ændres ikke med lokalplanen. Miljø Med lokalplanens realisering stopper erhvervsaktiviteterne indenfor lokalplanområdet og dermed også de miljøgener, som var forbundet med bådebyggeriet. Der kan fremover ikke etableres nye miljøbelastende aktiviteter i lokalplanområdet. Dette vil være til gavn for de omkringliggende boliger. Lokalplanområdet ligger indenfor en støjkonsekvenszone omkring Skærbæk Havn, som er udpeget i kommuneplanen, og hvor værftsaktiviteterne er den primære støjkilde, men også fiskerihavnen og omkringliggende erhverv bidrager med støj. Kan støjgrænserne ikke overholdes på bygningsfacaderne skal det indendørs støjniveau sikres ved SIDE 7

15 særlig god isolering af facader og vinduer (lydruder) og udendørs opholdsarealer støjafskærmes. SIDE 8

16 Forhold til miljøet VVM I følge i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning kan infrastrukturanlæg, som landanlæg i forbindelse med havne, herunder fiskerihavne ifølge bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11 e forudsætte en VVM undersøgelse. Bådpladserne i forbindelse med projektet består imidlertid af værftets eksisterende havn. Projektet omfatter ingen etablering, udvidelse eller ændring af havnens omfang eller indretning. Der er alene tale om ændret anvendelse fra værtshavn til privat lystbådehavn. Kommunen har derfor vurderet, at projektet ikke er omfattet af bekendtgørelsens 2. Det betyder med andre ord, at det lokalplanen muliggør anses for ikke at være omfattet af reglerne om VVM Pligt. Der skal således ikke foretages en screening iht. VVM reglerne og ej heller udarbejdes VVM-redegørelse for bådepladserne. Lov om Miljøvurdering Ifølge Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Fredericia Kommune har på baggrund af en screening af mulige miljøpåvirkninger vurderet, at lokalplanens konsekvenser mht. indvirkningen på kystlandskabet og kulturmiljøet i Skærbæk samt den eksisterende jordforurening kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og derfor forudsætter en miljøvurdering. Lokalplanen ledsages derfor af en miljørapport, som redegør for anvendelsens påvirkning af miljøet. Kommunen har forudgående hørt følgende berørte myndigheder: Miljøcenter Ribe, Miljøcenter Odense, Region Syddanmark, Kystdirektoratet, Kulturarvsstyrelsen, Vejle Museum og Naturstyrelsen. Ingen har haft indvendinger. Et ikke-teknisk resume af miljørapporten er vedlagt lokalplanen sidst i redegørelsen. Sammenfattende redegørelse Når en lokalplan har været ledsaget af en miljøvurdering skal den endeligt vedtagne plan ledsages af en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøvurderingen og de gennemførte høringsprocedurer har påvirket planen og beslutningen om at vedtage planen, samt det endelige overvågningsprogram.ved Byrådets endelige vedtagelse var planen ledsaget af 2 indsigelsesnotater med et samlet overblik over udtalelserne, planmyndighedens behandling af disse, foreløbige formuleringer til nedenstående sammenfattende redegørelse og beskrivelse af hvordan, der i den endelige udarbejdelse af planen er taget hensyn til miljømæssige konsekvenser og de i høringsperioden indkomne udtalelser mv. Integrering af miljøhensyn Ved udarbejdelsen af bebyggelsesregulerende VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der ifølge Bekendtgørelse 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Der skal udarbejdes en VVM -redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det: 1. enten er omfattet af VVM -bekendtgørelsens bilag 1, eller 2. er omfattet af VVM-bekendtgørelses bilag 2, og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering på baggrund af kommunens screening, må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer fastlægger, at der skal udarbejdes en miljøvurdering, hvis lokalplanen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen ifht. miljøet skal omfatte vurderingen af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Kommunen skal ved en screening, hvor det vurderes om en lokalplan antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, træffe en afgørelse af, om der skal udarbejdes en miljøvurdering. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til kriterierne i lovens bilag 2. Kommunen skal før der træffes afgørelse høre berørte myndigheder. Hvis kommunen træffer afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering, skal afgørelse og begrundelsen herfor offentligt bekendtgøres inden lokalplanen endeligt vedtages. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om, i hvilket omfang afgørelsen kan påklages og fristen herfor. SIDE 9

17 bestemmelser er der taget hensyn til områdets beliggenhed i forhold til kystlandskab og bevaringsværdigt kulturmiljø ved at fastlægge præcise bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden. Samtidig er der taget hensyn til eksisterende jordforurening indenfor området ved at muliggør, at terrænet kan hæves og at bebyggelsen kan opføres på stolper. Samtidig er der indgået overvejelser om forhold vedr. befolkningens sundhed og støj og andre gener. Miljørapportens og offentlighedsfasens betydning for planforslaget Som en del af lokalplanens miljørapport er der blevet udarbejdet en række visualiseringer. Visualiseringerne er udarbejdet af bygherrens arkitekt i samarbejde med kommunens planlæggere. Ifølge rådgiveren er visualiseringerne udført korrekt efter sædvanlig praksis og giver et retvisende billede af bebyggelsens volumen og placering. Visualiseringerne viser eksempler på oplevelser af det nye byggeri fra forskellige vinkler og afstande. Der er lavet mindre justeringer af planens bestemmelser og redegørelse som følge af, at planen er blevet miljøvurderet. Der har været afholdt to offentlige høringer. Indsigelser og bemærkninger fra den første høring indgik i den videre udarbejdelse af et revideret planforslag og medførte en række ændringer. For at imødekomme indsigelserne, blev bygningshøjden bl.a. reduceret til ca. 8,6 m, og den maksimale byggehøjde blev reduceret til kote 10,34m. I forlængelse heraf blev der udarbejdet nye visualiseringer til miljørapporten og forskellige forhold yderligere beskrevet. Indsigelser i den anden høringsperiode har anført, at visualiseringerne fortsat ikke er retvisende. Der er beskrevet forskellige konkrete eksempler, hvor indsiger mener, der er uoverensstemmelse mellem kort og visualiseringer. Alle kommentarerne til visualiseringerne knytter sig til Miljørapporten og har på baggrund af nedenstående ikke medført ændringer i hverken miljørapporten eller lokalplanen. Byrådet vurderer, at der på visualisering 1 ikke er den store forskel på oplevelsen af byggeriet set på lang afstand, fra fjorden. Den nye bebyggelse virker ikke fremmede eller voldsom i forhold til den eksisterende by og bebyggelsens mulige farve, form og skala passer fint med havens andre bygninger. I forhold til visualisering 2 er der overensstemmelse mellem kortbilag og visualiseringer. Altanerne som er vist på visualiseringen er en del af byggefeltet og da de fremstår mindre massive end den eksisterende bygnings hjørne, kan det derfor se ud som om at det nye byggeri er placeret længere tilbage på grunde. På visualisering 3 kan man rigtigt nok ikke se vandet mellem de to bygninger fra den vinkel visualiseringen er lavet, det skyldes træer på naboens grund. Hvis man kører lidt ned ad vejen vil man kunne få et kig til vandet mellem bygningerne, men så ville man ikke kunne se kranen på visualiseringen. Det grå felt på visualiseringerne er elevator og trappeopgang til bygningerne. Oplevelsen af den nye bebyggelse fra stranden mod vest på visualisering 4, er noget anderledes end eksisterende, men det vurderes, at bygningsmassens placering og volumen adskiller sig meget lidt fra den SIDE 10

18 eksisterende bygning. Visualisering 5 gengiver nogenlunde de forhold, som lokalplanen giver mulighed for, fordi der kan etableres beplantning omkring bebyggelsen. Indsigerne kan have ret i, at man vil kunne se bagvedliggende bebyggelse ved løvfald. Visualisering 6 er medtaget for at vise den nye bebyggelses visuelle påvirkning af det bagvedliggende område. Visualiseringen er medtaget for at imødekomme de indsigelser der kom til lokalplanen i den første høringsperiode. Hvorfor er planen valgt Realiseringen af planen vil betyder, at eksisterende store og massive produktionshaller nedrives og erstattes af etageejendomme, med et mindre fodaftryk. Samtidig fastsættes en kote, som bebyggelsens højde ikke må overstige. Realiseringen af planen vil endvidere fjerne eksisterende støj- og støvpåvirkninger fra de hidtidige værtsaktiviteter, og lokalområdets rekreative interesser vil blive væsentligt forbedret, ved at offentligheden får adgang til havneområdet og ved at stiforbindelsen til strandarealer øst for området bliver mere synlig og offentlig tilgængelig. Alternativer til planen Der er ikke undersøgt andre alternativer, da planlægningen omhandler udnyttelsen af det konkrete lokalområde. Hvis planen ikke gennemføres kan udviklingen foregå indenfor det eksisterende plangrundlag, som muliggør erhvervsbebyggelse i op til 10 m bygningshøjde uden nogen maksimal højdekote, og der ville ikke blive åbnet for offentlighedens adgang til havneområdet og stiforbindelsen til stranden. Overvågningsplan Ændres ikke (se ikke teknisk resume). Klima Kystdirektoratet anbefaler en laveste sokkelkote på 1,74 m DVR90i Kolding Fjord. Denne minimumskorte er fastlagt i lokalplanen for boliger. Skure, garageanlæg og ligende kan have lavere sokkelkote. For at tage hensyn til fremtidige vandstigninger anbefaler Kystsdirektoratet, at bygherre overvejer at sikre ny bebyggelse ved at hæve soklen yderligere mellem 0,3 m og 1 m. Ny bebyggelse skal opføres som lavenenergibebyggelse. Dette gælder for bebyggelse, som opvarmes til mindst 15 grader. Ved lavenenergibebyggelse opfordres til at reducering af energiforbruget opnås gennem bygningsisolering, byggeriets indretning og ved passiv solvarme. For erhvervsbyggeri (bebyggelsen i Delområde 2)kan der dispenseres fra energikravet, hvis det kan dokumenteres, at fravigelserne ikke vil øge CO 2 belastningen. Dette kan være aktuelt for virksomheder, der udelukkende opvarmes ved egen overskudsvarme fra produktion eller aktiviteter, eller hvor et acceptabelt indeklima kun vil kunne sikres ved mekanisk køling. Lokalplanen muliggør etablering af "grønne tage". Grønne tage er tage dækket med bevoksning af græs eller sedumarter, der optager og fordamper op til 1/3 af nedbøren på taget og dermed aflaster spildevandssystemet. "Grønne tage" SIDE 11

19 medvirker desuden til at køle bygningen om sommeren og holde på varmen om vinteren. Lokalplanen muliggør, at regnvand, herunder også vand fra tage, må opsamles og genanvendes. Støj og vibrationer Der vurderes ikke at være væsentlige påvirkninger med støj og vibrationer forbundet med områdets anvendelse. Transport samt isætning og optagning af lystbåde kan dog medføre midlertidige støjgener. Lokalplanområdet ligger indenfor en støjkonsekvenszone omkring Skærbæk Havn, som er udpeget i kommuneplanen. Lokalplanområdet påvirkes af erhvervsaktiviteter på fiskerihavnen og fra detailhandel på nabogrunden. Den fortsatte lejlighedsvise isætning og optagning af både i havnen indenfor lokalplanområdet kan medføre forbigående påvirkning med støj, mens denne aktivitet foregår. Det vil dog overvejende påvirke de nye boliger indenfor lokalplanområdet. De nye boliger inden for lokalplanens område vil desuden blive påvirket af trafikstøj fra Skærbæk Havnegade samt af støj fra de aktiviteter som foregår på havnen i forbindelse med erhvervs- og fritidsfiskeri på kajen umiddelbart sydvest for boligerne samt lystbådehavnen vest herfor. Dels af de havne relaterede virksomheder, herunder de små cafe/restaurationer, butikker og andre mindre service orienterede virksomheder langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning og af dagligvarebutikken på ejendommen nord for lokalplanområdet, hvor bl.a. varelevering samt køle- og ventilationsanlæg kan medføre støjgener. Da der er tale om byomdannelse i et eksisterende, støjbelastet område, kan der stilles særlige krav til etablering af boliger. Støjbelastning reguleres efter miljøloven, De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 Ekstern støj fra virksomheder. For områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier: Dag Aften og Helligdage Nat Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder 55 db (A) 45 db(a) 40 db (A) Maksimumværdien må om natten ikke overstige 55 db(a) Støjen inden for lokalplanens område vurderes ikke at overskride de gældende grænseværdier men afhængigt af bebyggelsens disponering og udførelse kan der blive behov for at påvise dette ved støjberegninger. Viser der sig problemer med støj og for at sikre at bygningsreglementets bestemmelser om det indendørs støjniveau overholdes,kan SIDE 12

20 det blive nødvendigt at støjdæmpe facaderne, hvis boligerne udsættes for støjgener over gældende grænseværdier. På samme måde kan det blive nødvendigt, at etablere støjdæmpende foranstaltninger omkring udendørs opholdsarealer. Kan støjgrænserne ikke overholdes på bygningsfacaderne skal det indendørs støjniveau sikres ved facadeisolering (lydruder) og udendørs opholdsarealer støjafskærmes. Jordforurening Den største del af lokalplanområdet er kortlagt som muligt forurenet efter Jordforureningsloven (V1). Baggrunden for kortlægningen er, at der fra 1974 til 2003 har været værftsaktiviteter på ejendommen. Der har i den forbindelse foregået bl.a. sprøjtelakering på virksomheden, hvor der har været anvendt malingsfortyndere. Ved en lille jordforureningsundersøgelse i 2010 er der desuden konstateret forurening med bl.a. olie, tjærestoffer og tungmetaller på grunden. Da arealet er kortlagt, skal flytning af jord væk fra ejendommen derfor ske efter en af kommunen godkendt jordhåndteringsplan, og i overensstemmelse med reglerne i Jordflytningsbekendtgørelsen. Den planlagte anvendelse af det kortlagte areal ændres med denne lokalplan fra erhverv til forureningsfølsom anvendelse i form af boliger og er dermed indsatsområde jf. Jordforureningslovens 6. Det betyder, at der skal indhentes tilladelse efter Jordforureningslovens 8, inden der kan meddeles byggetilladelse. I den forbindelse skal grundens forureningstilstand undersøges nærmere. Hvis der under bygge - og anlægsarbejde træffes forurening, der ikke er beskrevet i kortlægningen af grunden, skal kommunen straks underrettes. Grundvand Lokalplanområdet er registreret med drikkevandsinteresser. Områdets fremtidige anvendelse til boliger udgør ingen særlig risiko for grundvandet. SIDE 13

21 Teknisk anlæg og forsyning Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til fjernvarme-, vand-, spildevand og elforsyning har fundet sted. Vand Lokalplanområdet forsynes med vand fra almen vandforsyning, som fastlagt i Fredericia Kommunes Vandforsyningsplan Varme Lokalplanområdet forsynes med kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme, som fastlagt i Fredericia Kommunes Varmeplan. Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Elektricitet Lokalplanområdet forsynes med elektricitet via TRE-FORs ledningsnet. Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunens Spildevandsplan. Ny bebyggelse skal tilsluttes spildevandsselskabets kloaksystem og kloakeres i overensstemmelse med Fredericia Kommunes Spildevandsplan. Den maks. tilladte befæstelse (der omfatter husets grundareal, indkørsel, terrasse, parkeringsarealer og lign.) af den enkelte boliggrund, fremgår af spildevandsplanen. Ved byggeri med kælder gælder, at spildevandsselskabets kloaksystem ikke kan modtage regn- og spildevand fra kælderplan. Overfladevand fra befæstede arealer må ikke ledes til nedsivning indenfor lokalplanområdet, da området er kortlagt som muligt forurenet på vidensniveau 1. Der må gerne etableres grønne tage med henblik på tilbageholdelse / forsinkelse af regnvandet. Renovation Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ske i henhold til Fredericia Kommunes gældende regulativer om affald. SIDE 14

22 Forhold til anden planlægning og lovgivning Lokalplanens forhold til kommuneplanen Området er i Kommuneplan udlagt til erhvervsformål jf. bestemmelserne for rammeområde S.E.4B. Den nye påtænkte anvendelse til boliger med bådehavn er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til anvendelsen. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet et tillæg nr. 19 til Fredericia Kommuneplan Tillægget overfører lokalplanområdet til et nyt rammeområde S.BE5 med rammebestemmelser for etablering af boliger med bådehavn. Eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt Området er omfattet af den eksisterende lokalplan 148 for erhvervsområde på Skærbæk Havn vedtaget den 3. februar Denne lokalplan aflyses ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af nærværende lokalplan. Servitutter Private tilstandsservitutter som er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planens bestemmelser jf. planlovens 18. Private tilstandsservitutter, hvis opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål, kan gøres ugyldige, når de angives i lokalplanen. Rådighedsservitutter kan ikke ændres/ophæves med lokalplanen, men skal ændres/ophæves efter aftale mellem parterne eller ved ekspropriation. Der er ingen private tilstandsservitutter som ophæves i forbindelse med lokalplanen. Der er ved lokalplanens udarbejdelse tinglyst følgende servitutter på ejendommen: Tilstandsservitutter: Dok. ang. betingelser for udbygning af værftshavn mv. Bestemmelser ang. overdragelse, ændringer, vedligehold mv. ang. værftshavn. Påtaleretten tilkommer Kystinspektoratet. Servitutten er forenelig med lokalplanen. Rådighedsservitutter: Dok. om færdselsret mv. Færdselsret for 43h (nu 43i) på den udlagte priv. fællesvej på 43b og gående færdsel ad sti til stranden ligeledes på 43b. Påtaleretten tilkommer Fredericia Kommune, som ejer 43h (nu 43i og del af n ) og Købmandsgården, som ejer 43i. Servitutten er forenelig med lokalplanen Dok. om monteringsbro mv. Bestemmelser vedr. etablering og vedligehold mm. ang. monteringsbro for bådebyggeri, beliggende på ejendommen. Påtaleretten tilkommer Transportministeriet. Servitutten bør erstattes af en ny servitut., når værftsaktiviteterne nedlægges. Servitutten kan være til hinder for at anvende havnen til privat bådehavn Dok. om transformerstation / anlæg mv. SIDE 15

23 Servitutten er forenelig med lokalplanen Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Kloakledning - -servitutbælte 2x2m. Påtaleberettiget er Fredericia Kommune. Servitutten er forenelig med lokalplanen. Kloakledningerne skal drøftes i forbindelse med byggemodning af arealet til boligformål Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Pumpestation og adgang hertil, som begge skal respekteres. Påtaleretten tilkommer Fredericia Kommune. Servitutten er forenelig med lokalplanen Lokalplan nr Bestemmelser for området. Lokalplanen aflyses med vedtagelse af ny lokalplan Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Kloakledning servitutbælte 2x2m. Påtaleberettiget er Fredericia Kommune. Servitutten er forenelig med lokalplanen. Kloakledningerne skal drøftes i forbindelse med byggemodning af arealet til boligformål Lejekontrakt med Faurby Yachts A/S. Beg. 1/ Uopsigelig til 1/ Servitutten er forenelig med lokalplanen. Forholdet afklares mellem parterne. Fredning og naturbeskyttelse Der er ingen fredninger eller naturbeskyttelse i området. Jordforureningsloven Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke etableres miljøfølsom anvendelse som f.eks. bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution på de arealer, som er registeret som jordforurenede, før Fredericia Kommune har frigivet arealerne til formålet jf. Jordforureningsloven. Det betyder også, at der ikke vil kunne etableres nyttehaver indenfor lokalplanområdet. Kystbeskyttelse Ifølge kystbeskyttelsesloven må der ikke ske opfyldning, udgravning og andre ændringer af kystlinien eller udføres anlæg eller anbringes faste eller forankrede indretninger eller genstande på søterritorium uden særlig tilladelse hertil fra Kystdirektoratet. Betegnelser "anlæg på søterritoriet" omfatter alle faste eller forankrede etableringer/genstande. Eksempler på faste anlæg er lystbådehavne, tømmerflåder, fortøjningsanlæg, telekabler, rørledninger, rør, bådlifte m.m. Museumsloven I henhold til museumslovens 25 kan bygherren forud for igangsætning af anlægsarbejde anmode VejleMuserne om en udtalelse vedrørende sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning. Hvis der under anlægsarbejde stødes på fund af arkæologisk/historisk interesse, skal arbejdet straks standses og VejleMuseerne kontaktes jf. museumslovens 27. med hensyn til de finansieringsmæssige forhold henvises til museumslovens 26 og 27. Ejeren af arealet har den 24. august 2012 ved en henvendelse fra Lifa A/S anmodet VejleMuseerne og efterfølgende den 28. august 2012 SIDE 16

24 Øhavsmuseet om en udtalelse. VejleMuseerne er fremkommet med følgende udtalelser: VejleMuseerne vurderer, at der ikke er risiko for, at der forefindes skjulte fortidsminder af nævneværdig betydning, som ikke i forvejen er fjernet ved anlæggelsen af eksisterende bygninger. Vi vurderer, at risikoen for at støde på uforstyrrede skjulte fortidsminder er minimal, og anbefaler derfor ikke en arkæologisk forundersøgelse. Arealet kan derfor frigives. Delområde 1 er frigivet den 28. august 2012 og Delområde 2 er frigivet den 20. september Skulle der ved anlægsarbejdet vise sig alligevel at være fund af fortidsminder, skal byggeriet i henhold til museumsloven standses, indtil en besigtigelse og evt. undersøgelse har fundet sted. Udgifterne til en sådan standsningsundersøgelse påhviler museet. Dette gælder dog kun omkostningerne til selve undersøgelsen, idet der ikke er hjemmel i lovgivningen til at forlange, at museet betaler for de udgifter, bygherre måtte have i forbindelse med en forsinkelse af byggearbejdet. Det er altså den arkæologiske undersøgelse alene, der betales af museet. Hvis bygherre vil være 100 % sikre på at undgå en sådan uhensigtsmæssig standsning af arbejdet, kan bygherre dog vælge at bede os om at foretage en arkæologisk forundersøgelse. Øhavsmuseet er fremkommet med følgende udtalelse: Hvis der ikke skal foretages indgreb i hvad der nu er havbund, så har Øhavsmuseet ingen bemærkninger til sagen. Øhavsmuseet har kun ansvar for det som nu er havbund, mens opfyldte arealer betragtes som land, og hører under det stedlige museum. Kulturarv Bevaringsværdige bebyggelser Der er i Fredericia Kommuneplan ikke registreret bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplanområdet. Kulturhistoriske interesser Skærbæk Havn er i kommuneplanen udpeget som kulturmiljø. VejleMuseerne vurderer, at der ikke er risiko for, at støde på skjulte fortidsminder, og har frigivet arealet for arkæologiske undersøgelser. Der er i den ledsagende miljørapport nærmere redegjort for påvirkningen af det lokale kulturmiljø. Kystområder Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af byzonen. Der er tale om omdannelse af et eksisterende erhvervsområde til boligformål. Da den eksisterende værftsbebyggelse i form af to sammenbyggede haller vil blive fjernet og erstattet med to adskilte etageboligbebyggelser med llidt avere højde og lidt mindre omfang, vil påvirkningen af kystmiljøet ikke blive ændret i noget væsentligt omfang. Selvom ændringen er af ubetydeligt omfang, vil der være tale om en forbedring fordi den hidtidige lange værftsfacade erstattes af to kortere facadestrækninger. Lokalplanen muliggør udover mindre bebyggelser med en højde, som ikke må overstige kote 4,85 m DVR 90 og en bymæssig etagehusbebyggelse, som kan opføres i op til tre etager med en højde, som ikke må overstige kote 10,34 m DVR 90. Bygningshøjden i det påtænkte projekt vil med disse bestemmelser kunne nå op i knap 9 m, da boligbebyggelsen påtænkes opført med parkeringsdæk i kote 1,50 DVR 90, mens der i den hidtil gældende lokalplan 148 var mulighed for bygningshøjde på 10 m uden bestemmelse om en udgangskote eller mindste sokkelkote. SIDE 17

25 Den nye bebyggelsesstruktur, får større højde end 8,5 m, men det skønnes uproblematisk ift. påvirkningerne af omgivelserne, da bebyggelsen ikke afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området. Højden over 8,5 m forudsætter derfor ikke nogen særlig begrundelse. De nye bygninger vil ikke kunne opføres med større bygningshøjde end den højeste af de eksisterende værftshaller, men bebyggelsen kan placeres højere ved terrænregulering. Bebyggelsen vil derved kunne komme til at fremtræde med en bygningshøjde op til ca. 0,5 m lavere end den højeste del af den hidtidige værftsbebyggelse. Den maks. tilladte kote er begrundet i behovet for at foretage terrænreguleringer og opfyldning for at imødekomme kommende vandstandstigninger og stormflod og for at løfte boligerne op og fri fra forureningen i jorden. Herved muliggøres at parkeringen kan etableres under boligerne, hvorved områdets samlede befæstelsesgrad minimeres til gavn for miljøet. Med lokalplanområdets omdannelse åbnes der for offentlighedens adgang til denne del af Skærbæk Havneområde, som hidtil har været lukket for offentligheden. Visualiseringer, som viser bebyggelsens påvirkning af det kystnære landskab ses i bilag 2. Kollektiv trafik Lokalplanområdet ligger godt for betjening med offentlig trafik. Skærbæk er ved lokalplanens udarbejdelse betjent med bybusrute og regional busrute. Privat og offentlig service Handel og service Der er i lokalt i nærområdet en god dækning med dagligvarehandel. Større muligheder for udvalgsvarer og serviceydelser findes i Fredericia. Skole og daginstitution Lokalplanområdet ligger ved planens udarbejdelse i Skærbæk skoledistrikt og betjenes desuden af én daginstitution (børnehave). Lokalplanens retsvirkninger Efter Fredericia Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 18 i Planloven ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er omtalt i planen. Fredericia Kommune kan ifølge Planlovens 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny lokalplan. Privatretslige tilstandsservitutter, som er uforenelige med planen, fortrænges af lokalplanens bestemmelser jf. Planlovens 18. Tilstandsservitutter, hvis opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål, kan gøres ugyldige, når de angives i lokalplanen. Nye servitutter om forhold, der kan reguleres i en lokalplan, kan kun pålægges en ejendom, når Fredericia Kommune har givet samtykke hertil jf. Planlovens 42. Samtykket kan ikke gives, hvis forholdet kræver udarbejdelse af lokalplan jf. Planlovens 13 stk. 2. Dette gælder dog ikke servitutter, som pålægges af andre myndigheder med hjemmel i lovgivningen. Jf. Planlovens 44. I henhold til Planlovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil SIDE 18

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. 17-12-2013 Sags id.: 13/6839 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. Fredericia Byråd har

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Ny endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310, Erhvervsområde i Børup samt Tillæg 14 til Kommuneplan 2009-2021

Ny endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310, Erhvervsområde i Børup samt Tillæg 14 til Kommuneplan 2009-2021 Flere modtagere Udsendt I flg. adresseliste. 24-09-2013 Sags id.: 11/4372 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Ny endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310, Erhvervsområde i Børup samt Tillæg 14 til Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Delaflysning af lokalplan S.1

Delaflysning af lokalplan S.1 Delaflysning af lokalplan S.1 for området Skelby By Gældende for matr. nr. 7 f, Skelby By, Skelby 1 2 Forslag til aflysning af lokalplan Vejledning: Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Miljørapport. For lokalplan nr. 313 og tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009-2021 for boligområde på Skærbæk Havn

Miljørapport. For lokalplan nr. 313 og tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009-2021 for boligområde på Skærbæk Havn Miljørapport For lokalplan nr. 313 og tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009-2021 for boligområde på Skærbæk Havn September 2012 MILJØRAPPORT TIL LOKALPLAN NR. 313 FREDERICIA KOMMUNE Indhold Indhold og formål...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 1 0 Vandværksvej, Kellers Park Hører til lokalplan nr. 1177 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig vedtaget den 25.06.2014 Offentliggjort

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter etableringen af 2 regnvandsbassiner med placering og udformning som vist på det vedlagte ansøgningsmateriale.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter etableringen af 2 regnvandsbassiner med placering og udformning som vist på det vedlagte ansøgningsmateriale. ASSENS SPILDEVAND A/S Skovvej 2B 5610 Assens 7. november 2016 Sags id: 2016-0652 Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassiner ved Landø. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen Lokalplan nr. 229 Helårsbeboelse på havnen Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere