Sammenhængen mellem fysisk form og rygsmerter hos 8-10-årige børn - Et randomiseret tværsnitsstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhængen mellem fysisk form og rygsmerter hos 8-10-årige børn - Et randomiseret tværsnitsstudie"

Transkript

1 Sammenhængen mellem fysisk form og rygsmerter hos 8-10-årige børn - Et randomiseret tværsnitsstudie Fysioterapeuterne Jacob Vind, Camma Damsted, Cert. MDT, Sofi a Persson, Hans Kroman Knudsen, MScR, DipMT og Niels Wedderkopp, MD, ph.d., Rygforskningscentret, Rygcenter Fyn, Sygehus Fyn Ringe Vind J, Damsted C, Persson S, Knudsen HK, Wedderkopp N (2007, 21. november). hos 8-10-årige børn. Forskning i Fysioterapi (online). 5. årg., s Webadresse: /sw15560.esp Forskning i fysioterapi Baggrund Rygproblemer er i dag den hyppigste årsag til kronisk sygdom for mennesker op til 64-års-alderen, og den næsthyppigste efter hjertekarsygdomme hos 65-årige og ældre (1) procent af befolkningen i den vestlige industrialiserede verden vil opleve akutte lænderygsmerter mindst én gang i livet procent af disse vil komme sig inden for otte uger, hvorimod 8-10 procent vil ende som kroniske patienter (2). Undersøgelser peger på, at det ikke kun er voksne, der lider af rygsmerter, men også børn (3,4). Et dansk studie fra 1998 fandt, at lændesmerter, som debuterer i 14-års-alderen, øger risikoen for lændesmerter senere i livet (3,5). Et andet dansk studie fra 2002 understøtter, at rygsmerter er almindeligt forekommende hos skolebørn fra års-alderen, og endda kan ses hos børn i 10-års-alderen (6). Prævalensen hos børn og unge er i dag lige så hyppig, som hos voksne (4). Den moderne livsstil med dens automatisering ser ud til at reducere børns aktivitetsniveau (7,8). Fra 1984 til 1998 er antallet af meget fysisk aktive 15-årige drenge faldet med 33 procent. Andelen af piger, som er meget fysisk aktive, faldt i samme periode med 50 procent. En undersøgelse fra 2004 viser parallelt hertil, at et øget pc- og tv-forbrug havde negativ effekt på trunkusmuskulatur, holdning og columnas fl eksibilitet (9). I litteraturgennemgangen blev der fundet ét studie, som viser en sammenhæng mellem selvrapporteret fysisk aktivitetsniveau og rygsmerter, men i pågældende studie, som er det første, der måler objektivt på det fysiske aktivitetsniveau hos 8-10-årige børn, fandtes der ingen sammenhæng med rygsmerter (10). Den resterende gennemgåede litteratur, omhandlende fysisk aktivitet og rygsmerter, giver ikke et klart billede af sammenhæng. Det kan skyldes, at fysisk aktivitet er et forholdsvis bredt begreb, der inkluderer aktiviteter som daglige gøremål, korte cykelture til skolen, boldspil i frokostpausen og så videre, som ikke nødvendigvis forbedrer den fysiske tilstand. Hypotetisk kan det tænkes, at en mindskning af rygsmerter kan ske via en mere målrettet og intensiveret fysisk aktivitet, hvor reversible og forebyggende adaptationer i kroppens væv stimuleres som følge af en forbedret fysisk form. I pågældende studie defi neres børns fysiske form, som en trænérbar tilstand afhængig af fl e- re sub-systemer. En dårlig kondition kan forventes at forringe den udholdende ydeevne. Et studie påpeger, at et fi tnessprogram med aerob træning og bevægelighedstræning forbedrer den funktionelle ydeevne og nedsætter rygsmerter (11). Maksimal-styrke er essentiel for at bevare evnen til hurtigt at aktivere musklerne og skabe modstand. En undersøgelse fra 2004 konkluderer, at manglende trunkusstyrke måske spiller en rolle i forekomsten af rygsmerter hos børn (12). Udholdende styrke har betydning for opretholdelsen af holdning og stabilitet. Et studie fastslår, at manglende udholdenhed i trunkusmuskulaturen 1

2 er en indikator for lænderygsmerter (13). Det ses ud fra et andet studie, at der er en sammenhæng mellem dårlig score i mobilitetstest og fremtidige rygsmerter, hvilket kan antyde, at en insuffi cient bevægelighed kan være medprædiktor for rygsmerter (14). De studier, der underbygger ovenstående teori, er efter forfatterens kendskab foretaget på voksne med undtagelse af ét studie (12). Det må alligevel formodes, at dette teoretiske perspektiv også gælder for børn. Formålet med herværende studie er at undersøge, om der er en sammenhæng mellem rapporteringen af rygsmerter og 8-10-årige børns objektivt målte fysiske form. Er der en sammenhæng mellem kondition og rygsmerter? Er der en sammenhæng mellem maksimal bug- og rygstyrke og rygsmerter? Er der en sammenhæng mellem muskeludholdenhed i rygmuskulaturen og rygsmerter? Er der en sammenhæng mellem columnas bevægelighed og rygsmerter? Materiale og metode Dette studie er en del af et rygstudie, der tager afsæt i et internationalt projekt omkring kardiovaskulære risikofaktorer hos børn, som første gang er blevet beskrevet detaljeret i en tidligere artikel (15) børn og unge bosiddende i Odense i alderen 8-10 og år deltog i et kardiovaskulært studie fra , hvor forskellige data omkring livsstil og fysiske målinger blev indsamlet. Børn på skoler, hvor faciliteter og udstyr til test af rygstyrke kunne bruges, blev inviteret til at deltage i rygstudiet. Alle adspurgte indvilligede (806 børn).ud af de 806 var 482 børn i alderen 8-10 år (255 piger og 227 drenge). Herværende studie inkluderer 482 børn. Rygsmerte er her defineret som tilstedeværelse af smerte inden for den sidste måned op til undersøgelsen og smerter inden for hvilken som helst område af ryggen (lumbalt, thorakalt og cervikalt). Børnenes fysiske form blev fastslået ud fra fire test, hvis hensigt var, at afdække niveauet af kondition, maksimal bug- og rygstyrke, udholdende rygstyrke samt columnas bevægelighed. Konditionen blev målt med udgangspunkt i dels en måling af vægten med en standardiseret Tabel 1. Design og metode for det overordnede rygstudie. Deltagere Målgruppe: 8-10-årige børn og årige unge, indskrevet ved kommuneskoler i Odense, Danmark i perioden og deres forældre blev inviteret til at deltage i et kardiovaskulært studie. Udvælgelse: Skolerne blev lagdelt i forhold til lokalisering (by- forstads- og landskoler) og socioøkonomiske karakteristika for områderne (høj-, mellem- og lavindkomst). Heraf blev skoler fra hvert lag (primære enhed) udvalgt i forhold til størrelse (2. stadie closter sampling ). Derefter blev 8-10-år ige børn fra 3. klasse og årige unge fra 9. klasse (sekundære enheder) udvalgt. Børn og unge blev tilfældigt udvalgt ved brug af tabeller. Samplingsgruppe: Skoler der indvilligede i at deltage: 25/35 skoler. Børn og forældrepar, der indvilligede i at deltage 1020/1356 (75 %). Ud af disse blev 806 børn inkluderet i studiet. Heraf var de 482 børn i alderen 8-10 år (255 piger og 227 drenge) og 324 unge i alderen år (164 piger og 160 drenge). Repræsentativitet: Forældrenes uddannelsesniveau var sammenlignelig med det nationale niveau (R=0.96, P<0.001). Dataindsamling Design og etik: Spørgeskemaer var indsamlet fra forældrene, interviews blev udført med børnene og fysiske målinger blev lavet på børnene i en tværsnitsundersøgelse. Undersøgelsen blev godkendt af den lokale videnskabsetiske komité. Elektronisk spørgeskema til børnene: Informationer vedrørende fysisk aktivitet og inaktivitet blev indsamlet via computerbaseret spørgeskema. Spørgeskema til forældrene: Spørgeskemaer blev udleveret og indsamlet af skolelærer og rekvireret via post fra manglende tilbagemeldinger. Skemaerne indeholdte information vedrørende forældrenes helbred, kardiovaskulære sygdomme, kardiovaskulære risikofaktorer, socioøkonomisk status samt information vedrørende børnenes fødselsvægt og kroniske sygdomme. Interview: Strukturerede interviews om rygsmerte blev udført af samme person. Børnene fik vist de forskellige regioner af ryggen og de blev spurgt om de havde oplevet rygeller nakkesmerte inden for den foregående måned. Fysisk undersøgelse: Højde og vægt blev målt ved standard antropometriske metoder. Databearbejdning Dataregistrering og kvalitetskontrol: Al registrering af data foregik manuelt og blev kontrolleret af en 2. person. 2

3 vægt til nærmeste 100 gram og dels en maksimal arbejdstest med en ergometer-cykel med computer (Monark 839 Ergomedic) (16). Målingerne blev registreret i Watt, hvorefter det enkelte resultat blev divideret med det pågældende barns vægt. Kriterier for udmattelse var: hjertefrekvensen skulle overstige 185 slag/min, deltageren skulle have en pedalfrekvens på mindst 30 omdrejninger pr. minut, det var ikke muligt for undersøgeren at motivere deltageren yderligere. Herefter blev tid og hjertefrekvens registreret. Samme cykel blev benyttet til test af alle børn. Ergometret blev hver morgen kalibreret elektronisk i henhold til manualen, og blev mekanisk kalibreret hver gang, cyklen blev fl yttet. Sadelhøjden blev indstillet individuelt til hver deltager, således at hælen hvilede fl adt på pedalen, når benet var strakt. Deltagerne blev udstyret med pulsur (Polar Vantage NV) og pulsmodtager. Hvis der opstod tvivl om test-resultatet efter første forsøg, fi k barnet endnu ét forsøg, hvorefter man tog gennemsnittet af de to test. Maksimal bug- og rygstyrke blev målt via ét dynamometer, et elektronisk Strain Gauge, som måler, hvor kraftigt et træk er målt i Newton (17,18). Testen er isometrisk. Deltageren stod med parallelle fødder op ad en pæl. På pælen var der fi kseret en polstret plade, som støttede henholdsvis den lumbosakrale overgang ved måling af bugstyrken og hypogastriet ved måling af rygstyrken. Deltagerne fi k en strop rundt om hver skulder. Stroppen var forbundet til måleinstrumentet øverst på pælen (justerbar i forhold til højden). Deltageren blev instrueret i, at trække i stropperne alt, hvad de kunne. Hver deltager fi k tre forsøg, hvoraf det bedste resultat blev noteret. Såfremt et af resultaterne afveg meget fra de øvrige, eller deltageren ikke udførte testen korrekt, blev der gennemført et fjerde forsøg. Den udholdende rygstyrke blev målt via Biering- Sørensens test (18,19). Det er en isometrisk test, hvor deltageren placeres fremliggende med overkroppen (fra øvre crista iliaca-kant) afslappet ud over brikskanten og armene foldet på brystet. Underkroppen fi kseres til briksen via tre brede stropper midt på glutealregion, lår og læg. Fra denne fl ekterede udgangsstilling bedes deltageren løfte overkrop og hoved op til horisontalplan, hvor tidtagningen starter. Denne position holdes så længe som muligt, dog minimum 15 sek. Hver deltager fi k lov til at prøve at løfte sig op til vandret én gang for at få fornemmelsen af horisontalplanet, inden testen blev afviklet. Columnas bevægelighed blev målt via en modifi ceret Sit and Reach test (20). Til denne test skal bruges en kasse med følgende mål: længde 55 cm, bredde 45 cm, højde 32 cm. En skala fra 0-55 cm er optegnet på overfl aden af kassen. Udgangsstillingen er siddende på gulvet med strakte ben og med fodsålerne op ad kassen. Deltageren rækker så langt frem som muligt, mens knæ og hænder holdes strakte. Bevægelsen skal helst foregå uden ryk og skal stoppes i længst fremadbøjede stilling. Testen udføres to gange, hvoraf det bedste resultat er gældende. Hvis deltageren kan nå sine fødder (kassens kant), scores 0. Rækkes længere gives 1 point pr. cm. Rækkes kortere gives minus 1 point pr. manglende cm til fødderne. Målingerne af fysisk form er foretaget ud fra validerede test, som sikrer en vis gyldighed af resultatet. Watt-maks cykeltest (16) og Biering- Sørensens test (18,19) blev valgt, da de er blevet grundigt valideret og ofte er brugt, hvilket giver mulighed for at sammenligne resultater med andre studier. Strain Gauge-apparatet er et gængst brugt måleinstrument inden for forskning (17,18). Sit and Reach test er valideret i Eurofi t (20). Pågældende studie er, ifølge forfatternes kendskab, det første, der har defi neret fysisk form ud fra de fi re anvendte fysiske variabler hos børn, som et multifaktorielt begreb, hvor fokus er objektiviteten. Statistik beskrivelse Data blev bearbejdet via non-parametrisk statistik, da data ikke er normalfordelte. Differencer mellem medianer og tilhørende 95 % konfi densinterval blev for henholdsvis piger og drenge udregnet for hver af de fi re test. Efterfølgende blev resultaterne fra maksimal bug- og rygstyrke sat op imod legemsvægten og forholdet mellem maksimal bug- og rygstyrke hos den enkelte blev kalkuleret. Alle udregningerne blev foretaget med STATA

4 Resultater Samplingsgruppen Sammenhæng mellem fysisk form og rygsmerter Der ses ingen signifi kant forskel mellem børn med og uden rygsmerter i forhold til deres fysiske form. Dog ses hos drenge, når der tages højde for legemsvægt, at der er en tendens til en sammenhæng, men dette kan skyldes tilfældigheder. Ved watt-ergometercykel testen og Biering- Sørensens test præsterede både drenge og piger uden rygsmerter bedre end grupperne med smerter. Ved Sit and Reach test var det kun pigerne uden smerter, som rakte længere end gruppen med smerter. Den maksimale bug- og rygstyrke viste blandede resultater. Børnene med rapporteret smerter præsterede bedst, så længe man ikke tog højde for deres vægt i beregningerne. Udregnes pr. kg kropsvægt, ses det modsatte billede, at det er børnene uden smerter, som præsterer bedst. Dog med undtagelse for pigernes maksimale abdominalstyrke. Forholdet mellem maksimal bug- og rygstyrke ses størst hos børnene med rapporterede smerter. Tabel 2. Antallet af drenge og piger med og uden rygsmerter i alderen 8-10 år. Smertestatus Drenge Piger Samlet Uden rygsmerter Med rygsmerter Total Diskussion Der sås ingen signifi kant forskel i den objektive målte fysiske form mellem børn, der havde rygsmerter og dem uden, hvorfor der ikke kan drages nogen generel konklusion. Testresultaterne for maksimal bug- og rygstyrke pr. kg og Watt pr. kg hos drenge, viser en tendens til en sammenhæng, men dette kan skyldes tilfældigheder. Resultatet i denne undersøgelse kan skyldes, at der vitterlig ikke er en sammenhæng mellem fysisk form og rygsmerter hos 8-10-årige børn, men kan også skyldes, at det er påvirket af andre parametre, som for eksempel måden fysisk form og rygsmerte er defi neret på. Fysisk form blev defi neret ud fra fi re variabler, men virkeligheden er nok mere nuanceret, hvor blandt andet funktionel styrke og stabilitet også har indfl ydelse. Testene, som blev anvendt til at måle børnenes udholdende rygstyrke og maksimale bugog rygstyrke, er isometriske. Disse test favoriserer den overfl adiske bevægemuskulatur. Man må gå ud fra, at de børn, der selvrapporterer rygsmerter i dette studie, har smerterne i løbet af dagen, hvor de er aktive. Hodges og Richardson gør rede for, hvordan den dybere trunkusmuskulaturs stabiliserende virkning, danner grundlag for funktionsrettede bevægelser (21,22), hvorfor den muskulære stabiliserende kontrol nok også burde have været testet. I herværende studie bruges en modifi ceret Sit and Reach test til at afdække columnas bevægelighed. En test som udelukkende tester columnas evne til fl eksion. Ryggen er funktionelt mere alsidig, hvor ekstension, rotation og lateral fl eksion (samt kombinerede bevægelser) er essentielle for en bevægelig ryg. Ifølge McKenzies teorier (23) og tankegang, anses ekstensionen som en temmelig væsentlig faktor. Derfor er fleksion måske ikke den mest relevante retning at teste i, selvom det som hovedregel er retningen med størst bevægeudslag. Yderligere adskiller Sit and Reach testen i sin opbygning ikke hoftens og columnas bevægelighed. Hvilket betyder, at en person med en meget bevægelig ryg, men med korte haser, opnår samme resultat, som personen med en usmidig ryg og lange haser. På baggrund af ovenstående diskussion af de anvendte test, stiller vi spørgsmålstegn ved, om de tre test er adækvate i forhold til det, vi ønskede at måle i dette studie. Rygsmerte blev defi neret som tilstedeværelse af smerte inden for den sidste måned op til undersøgelsen og smerter inden for hvilken som helst område i ryggen (lumbalt, thorakalt og cervikalt); det vil sige en anatomisk bred og tidsmæssigt bred defi nition. Teoretisk kan smerten have forandret sig meget i karakter og tilstedeværelse hos det enkelte barn fra tidligere og til tidspunktet, hvor testene er udført. Et barn, som tidligere har oplevet rygsmerte (inden for en måned), men på testdagen ingen smerte har, vil måske præstere anderledes, end barnet, der har smerter under testene. Metodemæssigt kan det ikke siges, om et testresultat er infl ueret af et eventuelt smertestop, - kun hvis barnet ikke kun- 4

5 Figur procent CI for difference mellem medianer af fysiske test for børn med og uden rygsmerter. Drenge =, piger =. Graferne udtrykker medianen (ruderne) for differencer mellem medianer for dem med og uden rygsmerter samt tilhørende 95 procent CI. 60 Difference Maks. rygstyrke -6,9-10,8 Maks. rygstyrke -4,9 Maks. abdom. styrke Tests Maks. abdom. styrke 2,9 6 Biering- Soerensen 18 Biering- Soerensen 0,4 Figur 2 Forskning i fysioterapi Difference Difference 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-0,012-0,047 0,018 Abdoback Abdoback Watt pr. kg. Watt pr. kg. Tests -0,097 Maks. rygstyrke pr. kg. 0,616 Maks. rygstyrke pr. kg. Figur 3 Tests -0,276 Maks. abdom. styrke pr. kg. 0,148 0,902 Maks. abdom. styrke pr. kg. Figur 4 Difference Sit and Reach Tests -0,5 Sit and Reach 5

6 ne udføre testen korrekt. Det kunne eventuelt præciseres ved at spørge til barnet under/efter test, for eksempel ved brug af Numeric Pain Rating Scale. Den anvendte metode begrænses desuden af, at vi ikke kender børnenes fysiske form før og efter rygsmerten debuterer. Det kunne tænkes, at eventuelle rygsmerter ville ændre et barns aktivitetsniveau, så den fysiske form påvirkes, da vi ved, at inaktivitet forholdsvis hurtigt påvirker kroppens fysiske tilstand. For at højne gyldigheden af resultaterne, kunne man have anvendt en anderledes og mere specifi k uddybende defi nition af de ønskede testvariabler. Samplingsmetoden i pågældende studie har medført god repræsentativitet på baggrund af et forholdsvis stort antal deltagere. Til gengæld er aldersgruppen smal, hvilket mindsker generalisérbarheden til andre aldersgrupper. Metodemæssigt ville et RCT-studie kunne give et endnu mere konkret og mere nuanceret billede af sammenhænget mellem rygsmerter og den fysiske form. Her kunne der for eksempel indgå fysisk træning, og man kunne inddrage målinger på en tidslinje, da man kunne forestille sig, at den fysiske form i forhold til rygsmerter, først får betydning senere i livet. Konklusion Herværende cross-sektionelle studie er efter forfatternes kendskab det første, der defi nerer og måler objektivt på fysisk form som et multifaktorielt begreb. Når rapporteringen af rygsmerter sammenholdes med den fysiske form hos årige børn, ses ingen sikker sammenhæng. Litteraturen om rygsmerter holdt op imod fysisk form og aktivitetsniveau giver ikke et entydigt billede af sammenhænge hos børn og unge. Dette kan tyde på, at der er brug for yderligere og mere specifi k forskning på området. Hvis resultatet fra herværende studie derimod viser sig at være holdbart, kan konsekvensen blive, at man fremover er nødt til at revidere opfattelsen af, at en dårlig fysisk form og nedsat fysisk aktivitet er associeret med rygsmerter hos børn i alderen 8-10 år. Slutteligt viser studiet, at rygsmerter debuterer tidligt, hvorfor det er vigtig at sætte ind med en tidlig intervention. 6

7 Referencer 1. Albert H. Konservativ behandling af patienter med alvorlige radiculære smerter, en klinisk kontrolleret undersøgelse. [ph.d. afhandling]. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn, Ringe. Sundhedsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet, Odense Torstensen AT, Ljunggren AE, Meen HD, Odland E, Moeincel and Geijerstam S. Effi ciency and Costs of Medical Exercise Therapy, Conventional Physiotherapy, and Self-Exercise in Patients With Chronic Low Back Pain. A Pragmatic, Randomized, Single-Blinded, controlled trial With 1-Year Follow-Up. Spine 1998;23(23): Storr-Paulsen A. Kroppen med i skolen et skole-ryg-projekt. Ugeskr Læger 2003;165: Ebbehøj NE, Hansen FR, Harreby MS og Lassen CF. Lænderygsmerter hos Børn og Unge. Ugeskr Læger 2002;164: Harreby M, Hesselsøe G, Kjer J and Neergaard K. Low back pain and physical exercise in leisure time in 38-year-old men and women: a 25-yearprospective cohort study of 640 schoolchildren. Eur. Spine Journal Balague F, Nordin M, Skovron ML, Dutoit G, Yee A and Waldburger M. Non-specifi c low back pain among school children: a fi eld survey with analysis of some associated factors. J Spinal disord 1994;7: Sjolie AN. Access to Pedestran Roads, Daily Activities, and Physical Performance of Adolescents. Spine 2000;25(15): Merati G, Negrini S, Sarchi P, Mauro F og Veicsteinas A. Cardio-respiratory Adjustments and Cost of Locomotion in School Children During Backpack Walking (the Italian Backpack Study). Eur J Appl Physiol 2001;85: Kuster M. Effects of sports and media consumption on the trunk muscle strength, posture and fl exibility of the spine in 12- to 14-year-old adolecents. Sportverletz Sportschaden 2004;18(2): Wedderkopp N, Leboeuf-Yde C, Andersen LB, Froberg K and Hansen HS. Back Pain in Children. Spine 2003;28(17): Kraemer WJ, Ratamess NA and French DN. Resistance training for health and performance. Curr Sports Med Rep. 2002;1(3): Merati G, Negrini S, Carabalona R, Margonato V og Veicsteinas A. Trunk Muscular Strength in Pre-pubertal Children with and without Back Pain. Pediatr Rehabil 2004;7(2): Moffroid MT. Endurance of trunk muscles in persons with chronic low back pain: assessment, performance, training. Rehabil Res Dev. 1997;34(4): Takala EP and Viikari-Juntura E. Do functional tests predict low back pain? Spine 2000;25(16): Wedderkopp N, Leboeuf-Yde C, Andersen LB, Froberg K and Hansen HS. Bakc Pain in Reporting Pattern in a Danish Population Based Sample of Children and Adolecents. Spine 2001;26(17): Riddoch C et al. The european youth heart study-cardiovaskular disease risk factors in children: rationale, aims, study design, and validation of methods. Jounal of physical activity and health, 2005;2: Measuring Strain with Strain Gauge. National Instrument. s Biering-Soerensen F. Physical Measurements as Risk Indicators for Low-Back Trouble Over a One-year Period. Spine 1984;9(2): Latimer J, Maher CG, Refshauge K and Ian Coaco. The reliability and validity of the Biering-Sorensen. Test in Asymptomatic Subjects and Subjects Reporting Current or Previous Nonspecifi c Low Back Pain. Spine 1999;24(20): Rasmussen B. Eurofi t testning af fysisk præstationsevne. Idrættens Forskningsråd, Emnehæfte 5, Hodges PW, Richardson CA 1995a. Contraction of transversus abdominis invariably precedes upper limp movement. Experimental Brain Research. Submitted for publication. 22. Hodges PW, Richardson CA 1995b. Neuromotor dysfunction of the trunck musculature in low back pain patients. Proceedings of the World Confederation of Physical Therapists Congress. Washington. 23. Mckenzie R, May S. The lumbar spine mechanical diagnosis & therapy vol. 1& 2. Spinal publications New Zealand Ltd

8 Abstract The Coherence between Self-Reported Back Pain and Objectively Measured Level of Physical Form (Fitness) among Children 8-10 Years Jacob Vind, PT, Camma Damsted, PT, Sofi a Persson, PT, Hans Kroman Knudsen, PT, MScR, DipMT, Niels Wedderkopp, MD, Ph.d. Rygcenter Fyn, Sygehus Fyn Ringe Forskning i fysioterapi Study Design Contents include a cross-sectional study using a questionnaire, a physical examination and 4 physical tests. Background Back pain is as common among children as among adults and takes root early on in their lives. However, the existing literature provides a mixed image of the correlation between physical activity and back pain among children. Moreover, no studies were found directly dealing with physical fi tness and back pain among children. Nevertheless, a few studies do suggest an correlation. Objective To study the correlation between back pain and physical fitness among children aged 8-10 years and to answer the question: is there a correlation between cardiorespiratory fi tness, maximal abdominal and back strength, endurance back strength, spinal mobility and back pain? Materials and Methods 482 Danish children aged 8-10 years (255 girls and 227 boys) were randomly selected. A questionnaire was used to collect data about the children s back pain and a physical examination measuring the children s weight, height and body fat was carried out. Physical fi tness was measured by: 1) Watt-Max Bicycle Test; 2) Strain Gauge; 3) Biering-Soerensen s Test, and; 4) the Sit and Reach Test. For statistical analyses, differences between medians were used and calculated with STATA 8.2. Results No defi nite correlation was found between children with or without back pain and their physical fi tness. However, when adjusted for weight, a slight correlational tendency was found among boys. Yet, this may be purely coincidental. Conclusion No defi nite correlation was proven between physical fi tness and back pain among children aged 8-10 years. Consequentially, there may be a change in the current conception within healthcare systems that poor physical fi tness is correlated with back pain among children aged 8-10 years. Keywords Back pain, children, fi tness, physical form, objectively measured. 8

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

- Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation.

- Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation. Bilag 3 Målemanual Congenit Muskulær Torticollis - Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation. - Muskelfunktion i lateral fleksorerne. - Hovedholdning og craniofascial

Læs mere

Den Motiverende Rygskole

Den Motiverende Rygskole Den Motiverende Rygskole Skemaer og test Nr. 1 FORVENTNINGSSKEMA Navn: Dato: Mine forventninger til dette kursus er: Jeg ønsker/har brug for mere viden om: Jeg ønsker at blive bedre til: Jeg ønsker at

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer type 1 Anette Lehmann Baggrund: Klar sammenhæng mellem Modicforandringer og smerte (Jensen,

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Ondt i ryggen og PTSD efter trafikulykke og vold

Ondt i ryggen og PTSD efter trafikulykke og vold Ondt i ryggen og PTSD efter trafikulykke og vold Fysioterapeutisk indhold er baseret på alment kendte elementer for træning/behandling til rygpatienter Individuelle forløb Holdtræningsforløb udeladt som

Læs mere

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse?

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Arbejdspladsen Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Potentielle økonomiske gevinster f or såvel samfundet som arbejdsgiveren Særlige muligheder i f orhold til forebyggelse

Læs mere

Master Down Under 2008

Master Down Under 2008 Master Down Under 2008 KASPER USSING MASTER OF MANIPULATIVE THERAPY RYGCENTER SYDDANMARK Fatigue characteristics of neck flexor and extensor muscles during isometric endurance tests in patients with postural

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Introduktion til step

Introduktion til step Øvelser til step Introduktion til step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler

Læs mere

Vægtaflastet træningsprojekt

Vægtaflastet træningsprojekt Vægtaflastet træningsprojekt Unge med erhvervet hjerneskade - sammen skaber vi udvikling Børnefysioterapeut Birgitte Sommer Ålborg 18/6-2015 Baggrund og min rolle.. Projekt for voksne med erhvervet hjerneskade

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Vægtaflastet træningsprojekt

Vægtaflastet træningsprojekt Vægtaflastet træningsprojekt Fysioterapeut Birgitte Sommer bs@cfh.ku.dk Center for Hjerneskade Marts 2009 Disposition Baggrund for projekt Formål Design Test og Træning Erfaringer Litteraturliste (Ref:

Læs mere

Børn, unge og idræt. cand. scient., ph.d. Stig Eiberg. Indhold

Børn, unge og idræt. cand. scient., ph.d. Stig Eiberg. Indhold Børn, unge og idræt cand. scient., ph.d. Stig Eiberg Indhold Sundhed internationalt og i Danmark Anbefalinger i forhold til sundhed Hvad gør vi og hvordan Afrunding TITEL / 19. december 2008 VI KÆMPER

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Svømmeprojekt. Physical Performance in Young Competitive Swimmers

Svømmeprojekt. Physical Performance in Young Competitive Swimmers Physical Performance in Young Competitive Swimmers University College Lillebælt Tina Junge Lektor ved UCL, Ph.d. stud SDU Hans Knudsen Lektor ved UCL Svømmeprojekt Projekt ansvarlige: Tina Junge og Hans

Læs mere

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK INSTITUTE OF REGIONAL HEALTH RESEARCH Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy Follow-up of a randomized clinical trial and an observational study

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard

Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard Effekten af skræddersyet motion på kondi og styrke blandt bygge anlægsarbejdere et randomiseret

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ#

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# 3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# Funktionstest af hele bevægelseskæden med store krav til mobilitet, styrke og stabilitet af fod, knæ og core, men mest test af styrken i hofte- og lårmuskulatur. Udførsel:) Udøveren

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN Klinisk professor, overlæge Niels Wedderkopp Rygforskningscentret, institut for regional sundhedsforskning og Center for Research in Childhood Health, IOB Syddansk Universitet

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Camilla van Deurs. Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design. Gehl Architects. Menneskevenlige byer er sunde byer!

Camilla van Deurs. Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design. Gehl Architects. Menneskevenlige byer er sunde byer! Menneskevenlige byer er sunde byer! Middelfart april 2013 Camilla van Deurs Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design Vores filosofi arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -

Læs mere

OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT

OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT MORTEN VILLUMSEN PHD FELLOW, MSC IN CLINICAL SCIENCE

Læs mere

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen.

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen. Kære behandler På Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg har vi netop opstartet et projekt omkring niveauet hos patienter med achillessene tendinopati (AT). Vi vil gerne invitere dig til at deltage i projektet.

Læs mere

Stole-øvelser til din hjemtræning

Stole-øvelser til din hjemtræning Stole-øvelser til din hjemtræning Sikkerhed Tjek at den stol du bruger er sikker og stabil. Tag behageligt tøj på og fodtøj der giver dig den rette støtte. Vær sikker på at du har plads nok til din træning,

Læs mere

Information og træningsprogram til hjertepatienter

Information og træningsprogram til hjertepatienter Patientinformation Information og træningsprogram til hjertepatienter Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Rev. okt. 2010 Information om fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Logbog. Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej Ølstykke olstykkefys.dk

Logbog. Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej Ølstykke olstykkefys.dk Logbog Ryghold Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Denne logbog tilhører: Navn: Adresse: Postnummer og by: Ølstykke Fysioterapi og Træning Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke

Læs mere

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Horsens 8. marts 2010 Lis Puggaard, chefkonsulent Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere?

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Vigtigste fund og overvejelser fra et ph.d. projekt

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Risikofaktorer for reduceret arbejdsevne Den Danske Arbejdsmiljø Kohorte - 3.111 mænd og

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Fysisk aktivitet, selvvurderet helbred og deltagertilfredshed Kort Version Af Thomas Gjelstrup Bredahl Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab

Læs mere

Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred

Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred Temadag om danske sundhedsregistre 28 juni 2012 Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred Henrik Brønnum-Hansen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

Arbejdskrav og fitness

Arbejdskrav og fitness Arbejdskrav og fitness Resultater fra et 4 måneders interventionsprojekt med konditionstræning blandt rengøringsassistenter Gå-hjem møde på NFA den 8. oktober 2015 Mette Korshøj Baggrund Lav fysisk aktivitet

Læs mere

Fysisk træning. Børn og unge FC Holte

Fysisk træning. Børn og unge FC Holte Fysisk træning Børn og unge FC Holte Mig selv Casper Skovgaard B.Sc idræt (KU), bachelorprojekt om specifik fysisk træning af 12-14 årige M.Sc humanfysiologi (KU), speciale i kombinationen af PRO og STY

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

heds og Generaliseret Led Hypermobilitet - den usynlige tilstand?

heds og Generaliseret Led Hypermobilitet - den usynlige tilstand? Denmark heds og Generaliseret Led Hypermobilitet - den usynlige tilstand? EDS-foreningens årsmøde 21/5 2017 Lektor, Birgit Juul- Kristensen, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funk3on og Fysioterapi

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Odense Universitets Hospital Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Gruppe baserede programmer Meget få studier (kvalitative såvel som kvantitative)

Læs mere

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Træningsprogram 0 Opvarmningsprogram Øvelse Stræk dig skiftevis søger op mod loftet 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Svaje ned strit med numsen og runde op kig ind på maven Kør skuldrene rundt -

Læs mere

Træning ved hofte-/lyskeskader

Træning ved hofte-/lyskeskader Vi anbefaler, at du udfører øvelserne efter vejledning af en fysioterapeut Hvad er en hofte-/lyskeskade Hofte-/lyskeskader er ofte komplicerede og langvarige. Det er ikke ualmindeligt, at genoptræningen

Læs mere

Produktsortiment Sport. Den ultimative fodkomfort

Produktsortiment Sport. Den ultimative fodkomfort Produktsortiment Sport Den ultimative fodkomfort Med mere end 35 års erfaring indenfor sportsmedicin og fodsundhed, har Foot Science hjulpet mange folk af med ømhed og smerter i både fod, knæ, akillessene,

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

Træningsintensitet. HOLD 1 + HOLD 2 (n=34)

Træningsintensitet. HOLD 1 + HOLD 2 (n=34) Fremmøde træning HOLD 1: Træningsgruppe, N=15 67-98% af træningen 89% i gennemsnit HOLD 2: Træningsgruppe, N=19 80-100% af træningen 92% i gennemsnit Kontrolgruppe, N=15 46-100% (6 på 100) 88% i gennemsnit

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

Hotspots til fysisk aktivitet i byen et studie af multi etniske unge på Nørrebro, København de første resultater fra Når Byen Bevæger Børn

Hotspots til fysisk aktivitet i byen et studie af multi etniske unge på Nørrebro, København de første resultater fra Når Byen Bevæger Børn Hotspots til fysisk aktivitet i byen et studie af multi etniske unge på Nørrebro, København de første resultater fra Når Byen Bevæger Børn Belyst ved GPS, accelerometer og GIS Charlotte Demant Klinker

Læs mere

Idræt og motion for seniorer. Fysisk træning for livet Lis Puggaard

Idræt og motion for seniorer. Fysisk træning for livet Lis Puggaard Idræt og motion for seniorer. Fysisk træning for livet Lis Puggaard *Hvor langt kan man ifølge forskningen nå fysisk og funktionsmæssigt med fysisk træning of idræt selv langt op i alderen? *Hvad er forskellene

Læs mere

Ønsket dødssted for danske cancer patienter

Ønsket dødssted for danske cancer patienter Ønsket dødssted for danske cancer patienter Forskerdag 2011 Forskningsnetværk i Palliation Mette Asbjørn Neergaard Dødssted i Danmark Danske patienters ønskede dødssted Danske patienters ønskede dødssted

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER DER HAR FÅET FORETAGET TRILLAT-OPERATION I KNÆET

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER DER HAR FÅET FORETAGET TRILLAT-OPERATION I KNÆET ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER DER HAR FÅET FORETAGET TRILLAT-OPERATION I

Læs mere

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn.

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. af Lisbeth Hansen, Malene Luun og Ragnhild Løberg Projektet

Læs mere

Hjertekonference -om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed

Hjertekonference -om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Hjertekonference -om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Resultater fra Inter99 Præsentation af Helbred 2006 Den 28. oktober 2008 Mette Aadahl Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Region

Læs mere

Ensomhed blandt unge og betydningen af etnisk baggrund. Katrine Rich Madsen, ph.d.-studerende Cand.scient.san.publ., BSc idræt

Ensomhed blandt unge og betydningen af etnisk baggrund. Katrine Rich Madsen, ph.d.-studerende Cand.scient.san.publ., BSc idræt Ensomhed blandt unge og betydningen af etnisk baggrund Katrine Rich Madsen, ph.d.-studerende Cand.scient.san.publ., BSc idræt Disposition Hvad er ensomhed? Baggrund for mit studie Population Anvendte variable

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Fig. 22.11. M.transversus abdominis træning i rygliggende. Tænd og sluk m.transversus abdominis. Palper musklen lige over SIAS. Hold muskelspændingen i 5 sekunder. Gentag 3x25. Fig. 22.12. m.transversus

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT

Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT Pernille Due Workshop: Forskning i effekt af folkesundhedsindsatser Den Nordiske Folkesundhedskonference 2017 Centret

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

Logbog Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk

Logbog Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Logbog Ryghold Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Denne logbog tilhører: Navn: Adresse: Postnummer og by: Ølstykke Fysioterapi og Træning Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke

Læs mere

Ondt. i ryggen? Dit liv

Ondt. i ryggen? Dit liv Sundhed Livs store serie om sundhed Dit sunde liv Hver måned går vi i dybden med din sundhed: marts: underlivet april: overgangsalderen maj: hold vægten i balance juni: solen og din hud juli: pas på hjertet

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Formålsbeskrivelse Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk

Formålsbeskrivelse Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Formålsbeskrivelse Ryghold Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Formålsbeskrivelse Knæhold Forord INDLEDNING I Ølstykke Fysioterapi & Træning arbejdes der med rygpatienter

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

TRUNCUS POSTURAL CONTROL HVAD ER DET OG HVORDAN KAN MAN MÅLE DET? C E C I L I E S O N N E - H O L M & D E R E K C U R T I S M A R T S

TRUNCUS POSTURAL CONTROL HVAD ER DET OG HVORDAN KAN MAN MÅLE DET? C E C I L I E S O N N E - H O L M & D E R E K C U R T I S M A R T S TRUNCUS POSTURAL CONTROL HVAD ER DET OG HVORDAN KAN MAN MÅLE DET? C E C I L I E S O N N E - H O L M & D E R E K C U R T I S M A R T S 2 0 1 6 OPLÆG Lidt om postural control v. Derek Trunk Control Mesaurement

Læs mere

Styrketræning for rullere

Styrketræning for rullere Styrketræning for rullere Kopieret fra: www.go motionshop.dk. Se også dette link, hvor øvelserne vises live: http://www.gomotion.dk/peasp?p_id=250&page=1 Når man løber på rulleskøjter oplever man, specielt

Læs mere